Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 166

Rīgā 2023. gada 4. aprīlī (prot. Nr. 17 29. §)
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā un vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšanai
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5. panta  3.1 un ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka valsts atbalsta (turpmāk – atbalsts) apmēru, piešķiršanas kritērijus un kārtību, kādā piešķir:

1.1. atbalstu par lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanu ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanu, produktivitātes datu izvērtēšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem;

1.2. atbalstu lauksaimniecības dzīvnieku vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšanai.

2. Kopējais atbalsta apmērs 2024. gadā ir 20 418 370 euro, no tiem:

2.1. ar ciltsgrāmatas un ciltsreģistra izveidošanu un uzturēšanu saistīto administratīvo izmaksu segšanai, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanai, produktivitātes datu izvērtēšanai un novērtēšanai pēc pēcnācējiem paredzēti:

2.1.1. vaislas sivēnmātēm – 7 528 388 euro;

2.1.2. piena šķirņu slaucamajām govīm, tostarp pirmpienēm, – 7 941 691 euro;

2.1.3. gaļas šķirņu zīdītājgovīm un telēm, kas vecākas par 12 mēnešiem, – 3 469 484 euro;

2.1.4. piena šķirņu slaucamajām kazām, tostarp pirmpienēm, – 80 558 euro;

2.1.5. vaislas aitu mātēm un ne vairāk kā 18 mēnešus vecām audzējamām aitām – 771 057 euro;

2.1.6. vaislas staltbriežiem un dambriežiem – 220 000 euro;

2.1.7. tīršķirnes vaislas ķēvēm – 189 712 euro;

2.2. lauksaimniecības dzīvnieku vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšanai – 217 480 euro.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 76 redakcijā)

3. Lauku atbalsta dienests (turpmāk – dienests):

3.1. piešķir šo noteikumu 2. punktā minēto atbalstu, ievērojot Komisijas 2022. gada 14. decembra Regulas (ES) 2022/2472, ar kuru, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu, dažu kategoriju atbalstu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgu ar iekšējo tirgu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2022. gada 21. decembris, Nr. L 327) (turpmāk – regula  2022/2472), 6. panta 2. punktā noteiktās prasības;

3.2. atbalstu izmaksā, nepārsniedzot šo noteikumu 2. punktā katram atbalsta pasākumam paredzēto finansējuma apmēru. Ja atbalsta pieprasījums pārsniedz piešķirto finansējuma apmēru, dienests proporcionāli samazina šo noteikumu 15., 16.18., 21.23. un 38. punktā minēto atbalsta apmēru par vienu dzīvnieku (izņemot administratīvās izmaksas);

3.3. publicē informāciju par atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar regulu  2022/2472, ievērojot minētās regulas 9. panta 1. punkta "c" apakšpunktā un 4. punktā noteiktās prasības.

4. Piešķirto finansējumu šo noteikumu II un III nodaļā noteiktajām attiecināmajām izmaksām var apvienot ar citā atbalsta programmā piešķirto finansējumu, ievērojot regulas 2022/2472 8. panta 3., 5. un 7. punktā noteiktās prasības.

5. Atbalstu nepiešķir:

5.1. regulas  2022/2472 2. panta 59. punktā minētajam grūtībās nonākušajam atbalsta pretendentam;

5.2. pretendentam, uz ko attiecas regulas  2022/2472 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā noteiktais Eiropas Komisijas atgūšanas rīkojums;

5.3. pretendentam, ko dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai, ir izslēdzis no atbalsta saņēmēju loka.

5.1 (Svītrots ar MK 26.03.2024. noteikumiem Nr. 195)

6. Šo noteikumu 31. un 41. punktā minēto lēmumu pretendents var apstrīdēt un pārsūdzēt Lauku atbalsta dienesta likumā noteiktajā kārtībā.

7. Ja atbalsta saņēmējs sniedzis nepatiesu informāciju vai pārkāpis šo noteikumu II vai III nodaļā minētās prasības, dienests divu mēnešu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai 2023.–2027. gada plānošanas periodā, pieprasa atbalsta atmaksu.

8. Ja ir pārkāptas regulas  2022/2472 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt saņemto nelikumīgo valsts atbalstu. To atmaksā kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu.

9. Lauku atbalsta dienests datus par izmaksāto atbalstu glabā atbilstoši regulas  2022/2472 13. pantā noteiktajām prasībām. Atbalsta saņēmējs datus par izmaksāto atbalstu glabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.

II. Atbalsts par lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanu ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes datu izvērtēšanu

10. Atbalsta mērķis ir sekmēt ciltsdarbu cūkkopības, piensaimniecības, gaļas liellopu audzēšanas, kazkopības, aitkopības, zirgkopības un briežkopības nozarē, mērķtiecīgi izmantojot augstvērtīgas vaislas sivēnmātes, piena šķirņu slaucamās govis un kazas, vaislas aitu mātes, vaislas ķēves, gaļas šķirņu zīdītājgovis un teles, vaislas staltbriežus un dambriežus (turpmāk – vaislas dzīvnieks), lai saglabātu un uzlabotu to genotipu un veicinātu ģenētiski augstvērtīgu jaundzīvnieku ataudzēšanu ganāmpulkos.

11. Atbalstu sniedz saskaņā ar regulas  2022/2472 27. panta 2. punkta "a" un "b" apakšpunktu subsidēta pakalpojuma veidā, kad gala labuma guvējs ir primārās lauksaimniecības produkcijas ražotājs.

12. Atbilstoši regulai  2022/2472 atbalsts sedz šādas izmaksas:

12.1. līdz 70 procentiem no izmaksām par testiem ģenētiskās kvalitātes noteikšanai, produktivitātes datu izvērtēšanai un novērtēšanai pēc pēcnācējiem saskaņā ar 27. panta 5. punkta "a" apakšpunktu;

12.2. līdz 100 procentiem no administratīvajām izmaksām par ciltsgrāmatu iekārtošanu un uzturēšanu saskaņā ar 27. panta 5. punkta "c" apakšpunktu.

13. Atbalstu sniedz par pakalpojumu, kurš ietver:

13.1. ar vaislas sivēnmāšu, piena šķirņu slaucamo govju, gaļas šķirņu zīdītājgovju, teļu, piena šķirņu slaucamo kazu, vaislas aitu māšu, tīršķirnes vaislas ķēvju ciltsgrāmatas, kā arī krustojuma cūku un vaislas staltbriežu un dambriežu reģistra (turpmāk – ciltsreģistrs) izveidošanu un uzturēšanu saistīto kārtējā gada administratīvo izmaksu segšanu;

13.2. to kārtējā gada izmaksu segšanu, kas saistītas ar ģenētiskās kvalitātes noteikšanu, produktivitātes izvērtēšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem atbilstoši:

13.2.1. normatīvajiem aktiem par attiecīgās sugas dzīvnieku pārraudzību un snieguma pārbaudi;

13.2.2. konkrētās šķirnes vai sugas audzēšanas programmā, kas apstiprināta atbilstoši normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanas kārtību, kā arī audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtību (turpmāk – audzēšanas programma), noteiktajiem produktivitātes rādītājiem un ciltsgrāmatas vai ciltsreģistra kārtošanas prasībām.

14. Uz atbalstu par pakalpojuma sniegšanu var pieteikties pretendents, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

14.1. pretendents ir šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrība, kas atzīta atbilstoši normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanas kārtību, kā arī audzēšanas programmas apstiprināšanu (turpmāk – biedrība);

14.2. pretendents kārto lauksaimniecības dzīvnieku ciltsgrāmatu, tostarp ciltsreģistru, atbilstoši normatīvajiem aktiem par liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu šķirņu ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra kārtošanu, bet briežkopības nozarē – atbilstoši staltbriežu un dambriežu audzēšanas programmām;

14.3. pretendents atbilstoši ar Zemkopības ministriju saskaņotam cenrādim sniedz pakalpojumu:

14.3.1. ganāmpulkā, kurš ir reģistrēts un kura lauksaimniecības dzīvnieki un novietne ir reģistrēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu un kurā veic pārraudzību vai snieguma pārbaudi atbilstoši normatīvajiem aktiem par attiecīgās sugas dzīvnieku pārraudzību un snieguma pārbaudi, bet briežkopības nozarē – atbilstoši staltbriežu un dambriežu audzēšanas programmām (turpmāk – pārraudzības ganāmpulks);

14.3.2. saimniecībā, kura ir organizācijas šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecību sarakstā atbilstoši normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanas kārtību, kā arī audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtību (turpmāk – šķirnes saimniecība);

14.3.3. par vaislas dzīvnieku, kam vismaz gadu veikta pārraudzība vai snieguma pārbaude (izņemot pirmpieni, kurai nav aprēķināti standarta laktācijas dati un kura piensaimniecības nozarē nav vecāka par četriem gadiem, bet kazkopības nozarē nav jaunāka par 15 mēnešiem un vecāka par četriem gadiem), – atbilstoši normatīvajiem aktiem par attiecīgās sugas dzīvnieku pārraudzību un snieguma pārbaudi, bet briežkopības nozarē – atbilstoši staltbriežu un dambriežu audzēšanas programmām, ja Lauksaimniecības datu centrs (turpmāk – datu centrs) pēdējā noslēgtajā pārraudzības un snieguma pārbaudes gadā nav anulējis pārraudzības vai snieguma pārbaudes datus.

(Grozīts ar MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 76)

15. Pretendents atbalstu par pakalpojuma sniegšanu cūkkopības nozarē saņem:

15.1. kā vienreizēju maksājumu 348,60 euro apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 2,50 euro apmērā, par tādas vecvecāku un vecvecvecāku sivēnmātes ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes novērtēšanu, kura atražo vaislas jauncūkas (dzīvnieks novērtēts pēc pienības, eksterjera, auglības un selekcionējamo pazīmju ģenētiskās vērtības ar indeksu vismaz 110), bet:

15.1.1. nepārsniedzot 95 procentus no katrā šķirnes saimniecībā esošajām sivēnmātēm, taču ne vairāk kā no 2000 vaislas sivēnmātēm pēc stāvokļa kārtējā gada 1. februārī;

15.1.2. nepārsniedzot 75 procentus no katrā pārraudzības ganāmpulkā esošajām sivēnmātēm, taču ne vairāk kā no 2000 vaislas sivēnmātēm, ja:

15.1.2.1. pārraudzības ganāmpulkā pēc stāvokļa kārtējā gada 1. februārī ir vairāk nekā deviņas vaislas sivēnmātes;

15.1.2.2. iepriekšējā pārraudzības un snieguma pārbaudes gadā no vaislas sivēnmātes atšķirto sivēnu skaits metienā pārraudzības ganāmpulkā ir vidēji 8,5;

15.2. ja datu centrā reizi mēnesī ir iesniegts cūku kustības kopsavilkums atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu un iepriekšējā gada pārraudzības vai snieguma pārbaudes rezultāti par ganāmpulku atbilstoši normatīvajiem aktiem par cūku pārraudzību un snieguma pārbaudi.

(Grozīts ar MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 76)

16. Pretendents saņem vienreizēju maksājumu 131,28 euro apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 2,50 euro apmērā, par tādas sivēnmātes ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes novērtēšanu, kura atražo vaislas jauncūkas (dzīvnieks novērtēts pēc pienības, eksterjera, auglības un selekcionējamo pazīmju ģenētiskās vērtības), taču ne vairāk kā par 2000 vaislas sivēnmātēm, ja:

16.1. pārraudzības ganāmpulkā pēc stāvokļa kārtējā gada 1. jūlijā ir vairāk nekā deviņas vaislas sivēnmātes;

16.2. iepriekšējā pārraudzības un snieguma pārbaudes gadā pārraudzības ganāmpulkā no vaislas sivēnmātes atšķirto sivēnu skaits metienā vidēji ir 8,5;

16.3. datu centrā reizi mēnesī ir iesniegts cūku kustības kopsavilkums atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu un iepriekšējā gada pārraudzības rezultāti par ganāmpulku atbilstoši normatīvajiem aktiem par cūku pārraudzību un snieguma pārbaudi;

16.4. pārraudzības ganāmpulkā ir sagatavots un trešajā ceturksnī tiek īstenots vaislas sivēnmāšu mākslīgās apsēklošanas vai dabīgās lecināšanas plāns.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 76 redakcijā)

17. Šo noteikumu 15. punktā minēto atbalstu piešķir par Latvijas baltās šķirnes sivēnmātēm, kurām atbilstoši šo noteikumu 40. punktam ir izsniegts atzinums par atbilstību Latvijas baltajai šķirnei.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 76 redakcijā)

18. Atbalstu par pakalpojuma sniegšanu piensaimniecības nozarē, lai pārraudzībā vai snieguma pārbaudē esošajai piena šķirnes slaucamajai govij, tostarp pirmpienei, noteiktu ģenētisko kvalitāti un izvērtētu produktivitāti, bet ne attiecībā uz gaļas šķirnes, gaļas šķirņu krustojumu, piena un gaļas šķirņu krustojumu un nezināmas izcelsmes dzīvniekiem, pretendents saņem:

18.1. kā vienreizēju maksājumu 110,00 euro apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 1,00 euro apmērā, par piena šķirņu ciltsgrāmatas pamatdaļā ierakstītu govi, kurai ir novērtēts eksterjers;

18.2. kā vienreizēju maksājumu 71,00 euro apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 1,00 euro apmērā, par piena šķirņu ciltsgrāmatas papilddaļā ierakstītu vai ierakstīšanai izvērtētu govi, kā arī potenciāli ciltsdarbā izmantojamu govi, kurai:

18.2.1. pēdējās noslēgtās standarta laktācijas (240–305 dienas) izslaukums ir vismaz 5000 kilogramu;

18.2.2. ir novērtēts eksterjers.

19. Pretendentam šo noteikumu 18. punktā minēto atbalstu piešķir, ja:

19.1. pārraudzības ganāmpulkā pēc stāvokļa kārtējā gada 1. martā ir vairāk nekā piecas slaucamas govis;

19.2. piena šķirņu slaucamajai govij pēdējās noslēgtās standarta laktācijas dati ir izmantojami ciltsdarbā. Pirmpienei nav nepieciešami noslēgtās standarta laktācijas dati, bet ciltsdarbā ir izmantojami individuālās piena kontroles rādītāji, kas iegūti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par slaucamo govju pārraudzību un snieguma pārbaudi, un nav arī nepieciešams eksterjera vērtējums, ja kārtējā gada 1. martā nav beidzies minētajos normatīvajos aktos noteiktais eksterjera vērtēšanas laikposms.

20. Šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minēto atbalstu piešķir par Latvijas brūnās vecā tipa šķirnes un Latvijas zilās šķirnes slaucamajām govīm, kurām atbilstoši šo noteikumu 40. punktam ir izsniegts atzinums par slaucamās govs atbilstību Latvijas brūnās vecā tipa šķirnes vai Latvijas zilās šķirnes govīm.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 76 redakcijā)

21. Pretendents atbalstu par pakalpojuma sniegšanu gaļas liellopu audzēšanas nozarē saņem:

21.1. kā vienreizēju maksājumu 253,00 euro apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 2,50 euro apmērā, par šķirnes saimniecībā snieguma pārbaudē esošas gaļas šķirņu ciltsgrāmatā ierakstītas zīdītājgovs ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes novērtēšanu;

21.2. kā vienreizēju maksājumu 178,00 euro apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 2,50 euro apmērā, par pārraudzībā vai snieguma pārbaudē esošas gaļas šķirņu ciltsgrāmatā ierakstītas zīdītājgovs vai par 12 mēnešiem vecākas teles ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu;

21.3. kā vienreizēju maksājumu 101,00 euro apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 2,50 euro apmērā, par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu pārraudzībā vai snieguma pārbaudē esošai un gaļas šķirņu ciltsgrāmatā ierakstīšanai atbilstošai vai izvērtētai zīdītājgovij vai par 12 mēnešiem vecākai telei, kurai vienas šķirnes asinība sasniedz vismaz 93,75 procentus;

21.4. 40 000 euro apmērā gaļas šķirnes dzīvnieka genoma analīzes kopējo izmaksu segšanai, tai skaitā administratīvo izmaksu segšanai.

(Grozīts ar MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 76)

22. Šo noteikumu 21. punktā minēto atbalstu piešķir, ja:

22.1. šķirnes saimniecībā vai pārraudzības ganāmpulkā pēc stāvokļa kārtējā gada 1. martā ir vairāk nekā piecas zīdītājgovis vai teles, kas vecākas par 12 mēnešiem;

22.2. par šo noteikumu 21.2. un 21.3. apakšpunktā minētajām pārraudzībā vai snieguma pārbaudē esošajām govīm ganāmpulka īpašnieks datu centrā ir iesniedzis normatīvajos aktos par gaļas liellopu pārraudzību un snieguma pārbaudi noteikto informāciju vaislas dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanai.

23. Atbalstu par pakalpojuma sniegšanu kazkopības nozarē, lai pārraudzībā vai snieguma pārbaudē esošai (pēc stāvokļa kārtējā gada 1. augustā) piena šķirnes slaucamajai kazai, tostarp pirmpienei, noteiktu ģenētisko kvalitāti un izvērtētu produktivitāti, bet ne attiecībā uz gaļas šķirnes, gaļas šķirņu krustojumu un nezināmas izcelsmes dzīvnieku, pretendents saņem:

23.1. kā vienreizēju maksājumu 96,00 euro apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 2,50 euro apmērā, par piena šķirņu ciltsgrāmatas pamatdaļā ierakstītu kazu, kurai ir novērtēts eksterjers;

23.2. kā vienreizēju maksājumu 74,00 euro apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 2,50 euro apmērā, par piena šķirņu ciltsgrāmatas papilddaļā ierakstītu vai ierakstīšanai izvērtētu kazu, kā arī par potenciāli ciltsdarbā izmantojamu kazu, kurai: 

23.2.1. pēdējā noslēgtajā laktācijā (150–240 dienu) izslaukums ir vismaz 400 kilogramu, bet Latvijas vietējās šķirnes slaucamajām kazām – vismaz 300 kilogramu;

23.2.2. ir novērtēts eksterjers. 

(Grozīts ar MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 76)

24. Pretendentam šo noteikumu 23. punktā minēto atbalstu piešķir, ja piena šķirnes slaucamai kazai pēdējās noslēgtās laktācijas dati ir izmantojami ciltsdarbā. Pirmpienei noslēgtās laktācijas dati nav nepieciešami, bet ciltsdarbā ir izmantojami individuālās piena kontroles rādītāji saskaņā ar normatīvajiem aktiem par slaucamo kazu pārraudzību un snieguma pārbaudi, un nav arī nepieciešams eksterjera vērtējums, ja kārtējā gada 1. augustā nav beidzies minētajos normatīvajos aktos noteiktais eksterjera vērtēšanas laikposms.

25. Šo noteikumu 23.1. apakšpunktā minēto atbalstu piešķir par Latvijas vietējās šķirnes vecā tipa slaucamajām kazām, kurām atbilstoši šo noteikumu 40. punktam ir izsniegts atzinums par slaucamās kazas atbilstību Latvijas vietējās šķirnes vecajam tipam.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 76 redakcijā)

26. Aitkopības nozarē pretendents atbalstu par pakalpojuma sniegšanu, tai skaitā par administratīvajām izmaksām, kas nepārsniedz 20 procentu no šo noteikumu 29. punktā minētās tāmes, saņem:

26.1. par vaislas aitu māšu un ne vairāk kā 18 mēnešus vecu audzējamo aitu ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes izvērtēšanu ganāmpulkā, par kuru ir noslēgta vienošanās par attiecīgās audzēšanas programmas īstenošanu (turpmāk – snieguma pārbaudes ganāmpulks);

26.2. par vaislas aitu māšu un ne vairāk kā 18 mēnešus vecu audzējamo aitu skrepi genotipa noteikšanu, maedi-visna seroloģijas testiem un izcelsmes noteikšanu ar DNS analīzi;

26.3. par snieguma pārbaudes ganāmpulkā ar sertificētu pārbaudes teķi lecinātas aitu mātes novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes vienādos turēšanas un ēdināšanas apstākļos.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 76 redakcijā)

27. Pretendents atbalstu par pakalpojuma sniegšanu zirgkopības nozarē, tai skaitā par administratīvajām izmaksām, kas nepārsniedz 20 procentu no šo noteikumu 29. punktā minētās tāmes, saņem:

27.1. lai noteiktu pārraudzības ganāmpulkā esošās tīršķirnes vaislas ķēves un ciltsgrāmatā ierakstītas tīršķirnes vaislas ķēves ģenētisko kvalitāti un novērtētu tās pēc pēcnācējiem;

27.2. par tīršķirnes vaislas dzīvnieka izcelsmes noteikšanu ar DNS analīzi.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 76 redakcijā)

28. Pretendents atbalstu par pakalpojumu sniegšanu pārraudzības ganāmpulkā briežkopības nozarē, tai skaitā par administratīvajām izmaksām, kas nepārsniedz 20 procentu no šo noteikumu 29. punktā minētās tāmes, saņem:

28.1. par staltbriežu un dambriežu vaislas buļļa novērtēšanu;

28.2. par staltbriežu un dambriežu vaislas govs novērtēšanu;

28.3. par staltbriežu un dambriežu vaislai ataudzējama jaundzīvnieka novērtēšanu;

28.4. par vaislas briežu izcelsmes noteikšanu ar DNS analīzi.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 76 redakcijā)

29. Lai pieteiktos šo noteikumu 15., 18.​​​​, 21., 23., 26.​​​​, 27. un 28. punktā minētā atbalsta saņemšanai, pretendents līdz 15. martam iesniedz dienestā iesniegumu, kurā ietverta plānoto pakalpojumu izdevumu tāme. Pretendents, kas darbojas zirgkopības vai briežkopības nozarē, iesniegumam pievieno to pārraudzības ganāmpulku sarakstu, kuros plānots sniegt pakalpojumu.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 76 redakcijā)

30. Lai pieteiktos šo noteikumu 16. punktā minētā atbalsta saņemšanai, pretendents līdz 1. jūlijam iesniedz dienestā iesniegumu, kurā ietverta plānoto pakalpojumu izdevumu tāme.

31. Dienests mēneša laikā pēc šo noteikumu 29. un 30. punktā minētā iesnieguma saņemšanas izvērtē tā atbilstību šo noteikumu prasībām un pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu. Ja pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu, dienests pretendentam izmaksā priekšapmaksu:

31.1. cūkkopības, piensaimniecības, gaļas liellopu audzēšanas un kazkopības nozarē – līdz 75 procentiem no plānotajām administratīvajām izmaksām;

31.2. aitkopības, zirgkopības un briežkopības nozarē – līdz 95 procentiem no plānotās atbalsta maksājumu summas;

31.3. gaļas liellopu audzēšanas nozarē – līdz 90 procentiem no plānotajām genoma analīzes izmaksām.

(Grozīts ar MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 76)

32. Pretendents mēneša laikā pēc šo noteikumu 31. punktā minētā pozitīvā lēmuma saņemšanas slēdz līgumu ar šķirnes saimniecības, pārraudzības ganāmpulka vai snieguma pārbaudes ganāmpulka īpašnieku par vaislas dzīvnieku ciltsdokumentācijas sagatavošanu. Līgumā paredz termiņu, kādā šķirnes saimniecības, pārraudzības ganāmpulka vai snieguma pārbaudes ganāmpulka īpašnieks iesniedz pretendentam šo noteikumu prasībām atbilstošo vaislas dzīvnieku sarakstu, kurā norāda to produktivitātes datus, lai noteiktu vaislas dzīvnieku ģenētisko kvalitāti un izvērtētu to produktivitātes datus.

33. Lai saņemtu atbalstu, pretendents papīra dokumenta formā (pievienojot vai nosūtot elektronisko versiju) vai elektroniska dokumenta veidā, ja attiecīgais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, iesniedz dienestā šādus dokumentus:

33.1. cūkkopības nozarē:

33.1.1. pārskatu par tādas vecvecāku un vecvecvecāku sivēnmātes sagatavošanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kura atražo vaislas jauncūkas, kā arī par tās novērtēšanu pēc pienības, eksterjera, auglības un selekcionējamo pazīmju ģenētiskās vērtības ar indeksu 110 un vairāk (1. pielikums) – līdz 25. aprīlim, bet par šo noteikumu 16. punktā minēto atbalstu – līdz 1. augustam;

33.1.2. samaksu apliecinošo dokumentu kopsavilkumu par administratīvajiem izdevumiem saskaņā ar šo noteikumu 29. un 30. punktā minēto izdevumu tāmi – līdz 1. decembrim;

33.2. piensaimniecības nozarē:

33.2.1. ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotu vai ciltsgrāmatā ierakstītu šo noteikumu 18. punktā minētajām prasībām atbilstošu piena šķirņu slaucamo govju pārraudzības ganāmpulku īpašnieku sarakstu (2. pielikums) – līdz 1. maijam;

33.2.2. samaksu apliecinošo dokumentu kopsavilkumu par administratīvajiem izdevumiem saskaņā ar šo noteikumu 29. punktā minēto izdevumu tāmi – līdz 1. novembrim;

33.3. gaļas liellopu audzēšanas nozarē:

33.3.1. ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotu vai ciltsgrāmatā ierakstītu šo noteikumu 21. punktā minētajām prasībām atbilstošu zīdītājgovju šķirnes saimniecību un pārraudzības ganāmpulku īpašnieku sarakstu (2. pielikums) – līdz 1. jūnijam;

33.3.2. samaksu apliecinošo dokumentu kopsavilkumu par administratīvajiem izdevumiem saskaņā ar šo noteikumu 29. punktā minēto izdevumu tāmi – līdz 1. novembrim;

33.3.3. samaksu apliecinošo dokumentu kopsavilkumu par genoma analīzes izmaksām saskaņā ar šo noteikumu 29. punktā minēto izdevumu tāmi – līdz 1. decembrim;

33.4. kazkopības nozarē:

33.4.1. ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotu vai ciltsgrāmatā ierakstītu šo noteikumu 23. punktā minētajām prasībām atbilstošu piena šķirņu slaucamo kazu pārraudzības ganāmpulku īpašnieku sarakstu (2. pielikums) – līdz 1. septembrim;

33.4.2. samaksu apliecinošo dokumentu kopsavilkumu par administratīvajiem izdevumiem saskaņā ar šo noteikumu 29. punktā minēto izdevumu tāmi – līdz 1. novembrim;

33.5. aitkopības nozarē:

33.5.1. pārskatu par ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotu vai ciltsgrāmatā ierakstītu snieguma pārbaudes ganāmpulkā esošu vaislas aitu māšu ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes izvērtēšanu (3. pielikums) – līdz 1. novembrim;

33.5.2. samaksu apliecinošo dokumentu kopsavilkumu saskaņā ar šo noteikumu 29. punktā minēto izdevumu tāmi – līdz 5. decembrim;

33.6. zirgkopības nozarē:

33.6.1. pārskatu par ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotu vai ciltsgrāmatā ierakstītu pārraudzības ganāmpulkā esošo tīršķirnes vaislas ķēvju ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem (4. pielikums) – līdz 1. oktobrim;

33.6.2. samaksu apliecinošo dokumentu kopsavilkumu saskaņā ar šo noteikumu 29. punktā minēto izdevumu tāmi – līdz 1. novembrim;

33.7. briežkopības nozarē:

33.7.1. pārskatu par ciltsreģistrā ierakstīšanai sagatavotu vai ciltsreģistrā ierakstītu pārraudzības ganāmpulkā esošu vaislas briežu ģenētiskās kvalitātes noteikšanu (5. pielikums) – līdz 1. septembrim;

33.7.2. samaksu apliecinošu dokumentu kopsavilkumu saskaņā ar šo noteikumu 29. punktā minēto izdevumu tāmi – līdz 1. decembrim.

34. Ja atbalsta saņemšanai vienā nozarē ir vairāki pretendenti un šo noteikumu 33. punktā minētajos sarakstos vai pārskatos tie norāda vienu un to pašu apsekoto pārraudzības vai snieguma pārbaudes dzīvnieku, atbalstu par konkrēto dzīvnieku nepiešķir.

35. Dienests mēneša laikā pēc šo noteikumu 33. punktā minēto dokumentu saņemšanas izvērtē to atbilstību šo noteikumu prasībām un veic galīgo norēķinu.

III. Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšanai

36. Atbalstu sniedz saskaņā ar regulas  2022/2472 30. panta 3. punkta "a" apakšpunktu. Atbalsta mērķis ir saglabāt lauksaimniecības dzīvnieku vietējās apdraudētās šķirnes atbilstoši Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likumam.

37. Saskaņā ar regulas  2022/2472 30. panta 8. punktu atbalsts sedz līdz 100 procentiem no attiecināmajām izmaksām par vietējo apdraudēto dzīvnieku šķirņu saglabāšanu.

38. Atbalsts par vietējās apdraudētās šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku saglabāšanu Latvijas teritorijā paredzēts šādā apmērā:

38.1. par Latvijas brūnās vecā tipa govju šķirnes dzīvnieku, kas vecāks par diviem gadiem, – 180 euro;

38.2. par Latvijas brūnās vecā tipa govju šķirnes dzīvnieku, kas ir vecumā no sešiem mēnešiem līdz diviem gadiem, – 170 euro;

38.3. par Latvijas zilās govju šķirnes dzīvnieku, kas vecāks par diviem gadiem, – 205 euro;

38.4. par Latvijas zilās govju šķirnes dzīvnieku, kas ir vecumā no sešiem mēnešiem līdz diviem gadiem, – 200 euro;

38.5. par Latvijas baltās cūku šķirnes sivēnmāti, kuras dzīvmasa ir lielāka par 50 kilogramiem, un kuili – 250 euro;

38.6. par Latvijas tumšgalves vecā tipa aitu šķirnes dzīvnieku – 80 euro;

38.7. par Latvijas vietējās kazu šķirnes vecā tipa dzīvnieku – 80 euro;

38.8. par Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes braucamā tipa dzīvnieku, kas vecāks par sešiem mēnešiem, – 260 euro;

38.9. par Latvijas ardeņa zirgu šķirnes dzīvnieku, kas vecāks par sešiem mēnešiem, – 250 euro;

38.10. par Latgales rikšotāju zirgu šķirnes dzīvnieku, kas vecāks par sešiem mēnešiem, – 250 euro.

(Grozīts ar MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 76)

39. Šo noteikumu 38. punktā minēto atbalstu saņem pretendents:

39.1. kura ganāmpulks un lauksaimniecības dzīvnieki ir reģistrēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu;

39.2. kurš līdz nākamā gada 15. aprīlim apņemas: 

39.2.1. atbalstam pieteikto dzīvnieku nepārdot, nedāvināt un nelikvidēt, izņemot īpašos apstākļus, ja beidzies dzīvnieka produktīvais vecums, dzīvnieks neatbilst audzēšanas programmā noteiktajām prasībām, slimības dēļ, dzīvnieks miris dabiskā nāvē vai noticis nelaimes gadījums, kurā dzīvnieks daļēji cietis un nav ārstējams;

39.2.2. pildīt šo noteikumu 40. punktā minētajā audzēšanas programmā noteiktās prasības;

39.2.3. informēt jauno īpašnieku par pienākumu ievērot šo noteikumu 39.2.1. un 39.2.2. apakšpunktā noteiktās prasības, ja atbalstam pieteiktais dzīvnieks ir pārdots vai dāvināts.

(Grozīts ar MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 76)

40. Lai saņemtu šo noteikumu 38. punktā minēto atbalstu, pretendents līdz 15. aprīlim iesniedz dienestā iesniegumu un biedrības kārtējā gadā izsniegto atzinumu par attiecīgā dzīvnieka atbilstību lauksaimniecības dzīvnieku vietējās apdraudētās šķirnes saglabāšanas kritērijiem saskaņā ar lauksaimniecības dzīvnieku šķirnes audzēšanas programmu, kuras mērķis ir apdraudētās šķirnes saglabāšana (turpmāk – atzinums).

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 76 redakcijā)

41. Dienests izvērtē šo notikumu 40. punktā minētos dokumentus un līdz 30. jūnijam pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu.

42. Ja atbalsta saņēmējs vai dzīvnieka jaunais īpašnieks nepilda šo noteikumu 39.2. apakšpunktā noteiktās prasības, atbalsta saņēmējs atmaksā par attiecīgo dzīvnieku saņemto atbalstu. Dienests nepieprasa saņemtā atbalsta atmaksu, ja iestājas viens no šo noteikumu 39.2.1. apakšpunktā minētajiem īpašajiem apstākļiem.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 76 redakcijā)

43. (Svītrots ar MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 76)

44. Biedrība kārtējā gadā atzinumu izsniedz ne vairāk kā par 550 konkrētās šķirnes dzīvniekiem.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 76 redakcijā)

44.1 Atbalstu 5000 euro apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 10 procentu apmērā, piešķir biedrībai par spermas iegūšanu no Latvijas vietējās kazu šķirnes vecā tipa āžiem, ar kuriem īsteno audzēšanas programmu šķirnes saglabāšanai, ietverot apmācību un aprīkojumu, spermas sagatavošanu uzglabāšanai un uzglabāšanu.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 76 redakcijā)

44.2 Lai saņemtu šo noteikumu 44.1 punktā minēto atbalstu, biedrība dienestā iesniedz: 

44.21. iesniegumu un plānoto pasākumu izdevumu tāmi atbilstoši regulas 2022/2472 30. panta 7. punkta "a" un "c" apakšpunktā noteiktajām darbībām – līdz 15. aprīlim;

44.22. izdevumus apliecinošo dokumentu kopijas – līdz 15. novembrim.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 76 redakcijā)

44.3 Dienests:

44.31. mēneša laikā pēc šo noteikumu 44.2 punktā minētā iesnieguma saņemšanas izvērtē tā atbilstību šo noteikumu prasībām un pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu. Ja pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu, dienests pretendentam izmaksā priekšapmaksu līdz 90 procentiem no plānotās atbalsta maksājumu summas;

44.32. mēneša laikā pēc šo noteikumu 44.22. apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas izvērtē to atbilstību šo noteikumu prasībām un izdara galīgo norēķinu.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 76 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājumi

45. Pretendentam, kas 2022. gadā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts atbalstu lauksaimniecībai iesniedzis dienestā iesniegumu un atzinumu par attiecīgā dzīvnieka atbilstību lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanas kritērijiem, 2023. gadā atzinums dienestā atkārtoti nav jāiesniedz.

46. 2023. gadā šo noteikumu 44. punktā minētā biedrība atzinumu izsniedz pēc stāvokļa ganāmpulkā 2022. gada 30. septembrī.

47. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumus Nr. 247 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 92. nr.; 2018, 84. nr.; 2019, 48. nr.; 2020, 41., 160. nr.; 2021, 43. nr.; 2022, 29., 113. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs D. Šmits
1. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 4. aprīļa
noteikumiem Nr. 166

(Pielikums MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 76 redakcijā)

_________. gada pārskats par vaislas sivēnmāšu sagatavošanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā, to ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes datu izvērtēšanu

Iesniedzējs                                                                                                                                             

                                          (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs                                                                             
 

Ganāmpulka reģistrācijas numursGanāmpulka īpašnieks (juridiskās personas firma (nosaukums)/fiziskās personas vārds, uzvārds)Reģistrācijas numurs (juridiskai personai)/personas kods (fiziskai personai)Kopējais sivēnmāšu skaits ganāmpulkā, bet ne vairāk kā 2000Sivēnmāšu skaits ar selekcijas indeksu 110 un vairākAtbalstāmo sivēnmāšu skaits – 95 % no kopējā sivēnmāšu skaita, bet ne vairāk kā no 2000Atbalstāmo sivēnmāšu skaits – 75 % no kopējā sivēnmāšu skaita, bet ne vairāk kā no 2000Atbalstāmo sivēnmāšu skaits
        
        
        
Kopā par sivēnmātēm (euro)

 


Iesniedzējs                                                                                                                                                

                                        (vārds, uzvārds, paraksts*)                                                              (datums*)

 

 

 

Pieņēma                                                                                                                                                     

                             (Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

 

 

 

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 4. aprīļa
noteikumiem Nr. 166
_________. gada pārskats par ganāmpulku īpašniekiem, kuriem pieder ciltsgrāmatā ierakstītas vai ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotas piena šķirņu slaucamās govis, gaļas šķirņu zīdītājgovis un teles vai piena šķirņu slaucamās kazas (vajadzīgo pasvītrot), kam noteikta ģenētiskā kvalitāte un izvērtēti produktivitātes dati 

Iesniedzējs                                                                                                                                                  

     (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)


Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs                                                                                  

 

Ganāmpulka reģistrācijas numursGanāmpulka īpašnieks
(juridiskās personas firma (nosaukums)/
fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas numurs (juridiskai personai)/
personas kods (fiziskai personai)
   
   
   

                           

Iesniedzējs                                                                                                                                                

                                   (vārds, uzvārds, paraksts*)                                                                 (datums*)

 

Pieņēma                                                                                                                                                    

                                            (Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

 

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

                                    

3. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 4. aprīļa
noteikumiem Nr. 166

(Pielikums MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 76 redakcijā)

_________. gada pārskats par ganāmpulku īpašniekiem, kuriem pieder ciltsgrāmatā ierakstītas vai ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotas vaislas aitu mātes un audzējamās aitas, kam noteikta ģenētiskā kvalitāte vai izvērtēti produktivitātes dati

Iesniedzējs                                                                                                                                                  

                                                 (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs                                                                                 

 

Ganāmpulka reģistrācijas numursGanāmpulka īpašnieks
(juridiskās personas firma (nosaukums)/
fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas numurs (juridiskai personai)/
personas kods (fiziskai personai)
Aitu māšu skaits snieguma pārbaudes ganāmpulkāLīdz 18 mēnešus vecu audzējamo aitu skaits snieguma pārbaudes ganāmpulkā
     
     
     

                                           

Iesniedzējs                                                                                                                                                       

                                   (vārds, uzvārds, paraksts*)                                                                 (datums*)

 

Pieņēma                                                                                                                                                            

                                (Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

 

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 

4. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 4. aprīļa
noteikumiem Nr. 166
_________. gada pārskats par ganāmpulku īpašniekiem, kuriem pieder ciltsgrāmatā ierakstītas vai ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotas tīršķirnes vaislas ķēves, kam noteiktas darbspējas, ģenētiskā kvalitāte un kas novērtētas pēc pēcnācējiem

Iesniedzējs                                                                                                                                                 

     (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)


Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs                                                                                      

 

Ganāmpulka reģistrācijas numursGanāmpulka īpašnieks
(juridiskās personas firma (nosaukums)/
fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas numurs (juridiskai personai)/
personas kods (fiziskai personai)
Ķēves identifikācijas numurs
    
    
    

               

Iesniedzējs                                                                                                                                                    

                                   (vārds, uzvārds, paraksts*)                                                                 (datums*)

 

Pieņēma                                                                                                                                                        

                                            (Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

 

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

                                                          

5. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 4. aprīļa
noteikumiem Nr. 166
_________. gada pārskats par ganāmpulku īpašniekiem, kuriem pieder ciltsreģistrā ierakstīti vai ierakstīšanai ciltsreģistrā sagatavoti vaislas brieži, kam noteikta ģenētiskā kvalitāte vai izvērtēti produktivitātes dati

Iesniedzējs                                                                                                                                                 

     (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)


Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs                                                                                   

                                                                             

Ganāmpulka reģistrācijas numursGanāmpulka īpašnieks
(juridiskās personas firma (nosaukums)/
fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas numurs (juridiskai personai)/
personas kods (fiziskai personai)
Brieža identifikācijas numurs
    
    
    

 

Iesniedzējs                                                                                                                                                    

                                   (vārds, uzvārds, paraksts*)                                                                 (datums*)

 

Pieņēma                                                                                                                                                          

                                            (Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

 

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 166Pieņemts: 04.04.2023.Stājas spēkā: 07.04.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 69, 06.04.2023. OP numurs: 2023/69.9
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
340884
{"selected":{"value":"03.04.2024","content":"<font class='s-1'>03.04.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.04.2024","iso_value":"2024\/04\/03","content":"<font class='s-1'>03.04.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"08.02.2024","iso_value":"2024\/02\/08","content":"<font class='s-1'>08.02.2024.-02.04.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.04.2023","iso_value":"2023\/04\/07","content":"<font class='s-1'>07.04.2023.-07.02.2024.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.04.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"