Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 1/2023

Mārupē 2023. gada 25. janvārī
Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība
APSTIPRINĀTI
ar Mārupes novada pašvaldības domes
2023. gada 25. janvāra lēmumu Nr. 28 (sēdes prot. Nr. 2)

Precizēti ar Mārupes novada pašvaldības domes
2023. gada 28. februāra lēmumu Nr. 31 (sēdes prot. Nr. 4)

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
26. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērns) reģistrācijas kārtību rindā un izslēgšanas kārtību no rindas, uzņemšanas kārtību Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dibinātās pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās (turpmāk kopā – izglītības iestādes) un atskaitīšanas kārtību.

2. Bērniem tiek nodrošināta iespēja apgūt pirmsskolas izglītības programmu:

2.1. izglītības iestādēs;

2.2. privātajās izglītības iestādēs.

3. Pirmsskolas izglītības programmas apgūšana privātajās izglītības iestādēs, šo noteikumu izpratnē, ir pielīdzināma pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai izglītības iestādēs.

4. Izglītības iestāde uzņem bērnus pirmsskolas izglītības programmas apguvei atbilstoši konkrētās izglītības iestādes nolikumam un licencētajai izglītības programmai.

5. Bērnam nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi tikai vienā izglītības iestādē.

6. Obligātā bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei tiek uzsākta tajā kalendārajā gadā, kurā bērnam aprit pieci gadi.

II. Reģistrācijas un izslēgšanas kārtība

7. Pieteikumu reģistrācijai bērna uzņemšanai izglītības iestādē, sākot no bērna dzimšanas reģistrācijas dienas, ir tiesīgs iesniegt viens no bērna vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāks).

8. Pieteikums tiek iesniegts un reģistrēts vienotā rindā (turpmāk – reģistrs) uz izglītības iestādēm.

9. Vecāks pieteikumu (turpmāk – pieteikums) var iesniegt:

9.1. elektroniski – interneta vietnē www.epakalpojumi.lv (turpmāk – elektroniskā sistēma);

9.2. klātienē – pašvaldības klientu apkalpošanas centros Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, un Centra ielā 4, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107, (klātienē iesniedzamā pieteikuma forma pielikumā).

10. Pieteikumu iesniegšana bērna uzņemšanai izglītības iestādē notiek visu kalendāro gadu.

11. Elektroniskajā sistēmā pieteikumu reģistrē vecāks. Lai elektroniskajā sistēmā reģistrētu saistošo noteikumu 24.1., 24.2. apakšpunktā noteiktās ārpus kārtas priekšrocības, vecākam elektroniskajā sistēmā pieteikumam jāpievieno pamatojuma dokumenta (bāriņtiesas lēmums, darba devēja apliecinājums) kopija, ja minētas ziņas jau neatrodas pašvaldības rīcībā.

12. Iesniedzot pieteikumu klātienē pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, vecāks aizpilda pieteikumu, kuram pievieno ārpus kārtas priekšrocības apliecinoša dokumenta kopiju, ja minētās ziņas jau neatrodas pašvaldības rīcībā.

13. Reģistrā var reģistrēt bērnu, kura dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā.

14. Vecāks, iesniedzot pieteikumu, prioritārā secībā norāda vēlamās izglītības iestādes. Vecāka sniegtajai informācijai ir informatīvs raksturs.

15. Bērna vieta uzņemšanas reģistrā tiek noteikta bērna dzimšanas gada ietvaros, vienā kalendārajā gadā dzimušo bērnu pieteikumus kārtojot hronoloģiski pēc pieteikuma iesniegšanas datuma.

16. Vecākam ir iespēja aktualizēt datus (vēlamo izglītības iestādi un kontaktinformāciju) elektroniskajā sistēmā vai rakstveidā, informāciju iesniedzot pašvaldības klientu apkalpošanas centrā.

17. Ja, veicot datu pārbaudi, pašvaldības Izglītības pārvalde konstatē, ka zuduši vai mainījušies apstākļi, kas bija par pamatu bērna iekļaušanai reģistrā vai ārpus kārtas priekšrocības piemērošanai, tad pašvaldības Izglītības pārvalde aktualizē datus reģistrā vai bērnu izslēdz no reģistra. Par datu aktualizēšanu vai bērna izslēgšanu no reģistra pašvaldības Izglītības pārvaldes nosūta informāciju vecākam uz pieteikumā norādīto saziņas kanālu.

III. Bērnu uzņemšanas kārtība izglītības iestādē

18. Izglītības iestādes vadītājs atbild par bērnu grupu komplektēšanu izglītības iestādē. Jaunajam mācību gadam izglītības iestāde grupas komplektē vienreiz gadā uzņemšanai izglītības iestādē ar 1. septembri. Grupu komplektēšana notiek atbilstoši izglītības iestādes nolikumam un vecumposma attīstības īpatnībām.

19. Uzņemto bērnu sarakstu veido pašvaldības Izglītības pārvalde, pamatojoties uz izglītības iestādes vadītāja sniegtajām ziņām par brīvo vietu skaitu izglītības iestādē un reģistra datiem. Izglītības iestādes vadītājam ir pienākums divu darba dienu laikā informēt pašvaldības Izglītības pārvaldi par brīvajām vietām izglītības iestādē.

20. Pašvaldības Izglītības pārvalde, veidojot uzņemto bērnu sarakstu, atkārtoti aktualizē apstākļus, kas bija par pamatu bērna iekļaušanai reģistrā un ārpus kārtas priekšrocību piemērošanai. Pēc pašvaldības Izglītības pārvaldes pieprasījuma, vecākiem četru darba dienu laikā atkārtoti jāiesniedz pamatojuma dokumenti, kas dod tiesības bērnam piemērot šo noteikumu 24.1., 24.2. un 25.2. apakšpunktā noteiktās ārpus kārtas priekšrocības nosūtot tos, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz elektroniskā pasta adresi: bernudarzs@marupe.lv, vai tos iesniedzot pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, ja minētās ziņas jau neatrodas pašvaldības rīcībā.

21. Uzņemto bērnu sarakstā iekļauj bērnus no 18 mēnešu vecuma un tas tiek veidots, sagrupējot bērnus pēc dzimšanas gada, secīgi sarindojot vienā kalendārajā gadā dzimušos bērnus, ņemot vērā ārpuskārtas prioritātes.

22. Gada laikā bērns var tikt uzņemts atbrīvojušās vietās bērna vecumam atbilstošā grupā. Ja mācību gada laikā izglītības iestādes grupā atbrīvojas vieta, tad brīvā vieta tiek piedāvāta nākamajam bērnam no reģistra.

23. Lēmumu par vietas piešķiršanu izglītības iestādē pieņem pašvaldības Izglītības pārvalde.

24. Reģistrā ar ārpus kārtas uzņemšanas priekšrocībām izglītības iestādē iekļauj šādā prioritārā secībā:

24.1. bērni Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

24.2. aizbildnībā esoši un audžu ģimenē ievietoti bērni;

24.3. bērni no daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāk bērni), ja bērna un viena bērna vecāka dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā;

24.4. bērni, kuriem izglītības iestādi apmeklē bērna brāļi vai māsas, ja bērna un viena bērna vecāka deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā;

24.5. bērni, kura dzīvesvieta un viena bērna vecāka dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā.

25. Saskaņā ar Izglītības pārvaldes vadītāja lēmumu, uzņemto bērnu sarakstā ar ārpus kārtas uzņemšanas priekšrocībām tiek iekļauti:

25.1. aizbildnībā esoši un audžu ģimenē ievietoti bērni, kuru dzīvesvieta nav deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā;

25.2. bērni, kuriem kāds no vecākiem strādā pašvaldības dibinātā iestādē.

26. Sākot ar kārtējā gada aprīli, pašvaldības Izglītības pārvalde izveido kārtējā gadā obligātā sagatavošanas vecuma uzņemto bērnu sarakstu un informē uzņemto bērnu vecākus par viņu bērnu iekļaušanu tajā, nosūtot informāciju uz pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi, vai deklarētās dzīvesvietas adresi.

27. Sākot ar kārtējā gada jūniju, pašvaldības Izglītības pārvalde izveido kārtējā gadā uzņemto bērnu sarakstu pārējās vecuma grupās un informē uzņemto bērnu vecākus par viņu bērnu iekļaušanu tajā, nosūtot informāciju uz pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi, vai deklarētās dzīvesvietas adresi.

28. Noteikumu 26. un 27. punktā minētā informācija uzskatāma par paziņotu Paziņošanas likuma 8. panta otrajā vai trešajā daļā noteiktajā termiņā, ja informācija paziņota, izmantojot pasta pakalpojumus, vai 9. panta otrajā daļā noteiktajā termiņā, ja informācija paziņota izmantojot elektroniskā pasta starpniecību.

29. Ja bērns, atbilstoši šo noteikumu prasībām tiek izslēgts no reģistra, bet vecāks pēc izslēgšanas no jauna iesniedz pieteikumu, tad konkrētajā mācību gadā vieta izglītības iestādē netiek piedāvāta.

30. Vecākam, kura bērns iekļauts uzņemto bērnu sarakstā, ir pienākums piecu darba dienu laikā no dienas, kad paziņota šo noteikumu 26. vai 27. punktā minētā informācija, iesniegt iesniegumu izglītības iestādē par bērna uzņemšanu, vai atteikties no piedāvātās vietas elektroniskajā sistēmā vai nosūtot informāciju uz e-pasta adresi: bernudarzs@marupe.lv, vai iesniedzot iesniegumu klātienē pašvaldības klientu apkalpošanas centrā.

31. Ja pašvaldība nodrošina bērnam vietu izglītības iestādē, bet vecāks atsakās no piedāvātās vietas izglītības iestādē, tad bērna iekļaušana uzņemto bērnu sarakstā tiek atlikta līdz nākamajam mācību gadam, ievērojot šo noteikumu piemērošanas noteikumus.

32. Ja vecāks atsakās no bērnam piedāvātās vietas izglītības iestādē, tad bērnam tiek saglabāta vieta rindā, bet brīvā vieta tiek piedāvāta nākamajam bērnam no reģistra.

33. Ja vecāks nav izpildījis šo noteikumu 30. punktā noteiktos nosacījumus, Izglītības pārvalde izslēdz bērnu no reģistra un piedāvā vakanto vietu nākamajam bērnam no rindas reģistra.

34. Vecāku iesniegumus par izglītības iestādes maiņu pašvaldības Izglītības pārvalde reģistrē to saņemšanas secībā un, tiklīdz atbrīvojas vieta iesniegumā norādītajā vēlamajā izglītības iestādē, piedāvā brīvo vietu vispirms vecākam, kura bērna brālis vai māsa jau ir uzņemta vēlamajā izglītības iestādē, tad brīvo vietu piedāvā iesniegumu saņemšanas secībā, sākot ar pirmo reģistrēto.

IV. Bērnu atskaitīšanas kārtība no izglītības iestādes

35. Bērnu atskaita no izglītības iestādes saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumiem Nr. 11 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 11).

36. Pirms izglītības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par bērna atskaitīšanu no izglītības iestādes MK noteikumu Nr. 11 noteiktajā kārtībā, izglītības iestādes nepietiekama apmeklējuma dēļ, izglītības iestādes vadītājs par to brīdina bērna vecāku un nosaka viena mēneša termiņu paskaidrojuma iesniegšanai. Ja bērna vecāka paskaidrojums nav iesniegts minētajā termiņā, tas uzskatāms par neiesniegtu.

37. Pēc bērna vecāka paskaidrojuma saņemšanas, izglītības iestāde to izvērtē un pieņem attiecīgu lēmumu MK noteikumu Nr. 11 noteiktajā kārtībā.

V. Lēmumu vai faktiskās rīcības apstrīdēšana un pārsūdzēšana

38. Pašvaldības Izglītības pārvaldes un izglītības iestāžu vadītāju pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt pašvaldības domē, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

39. Pašvaldības domes pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

40. Bērniem, kuri reģistrēti reģistrā pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, tiek saglabāts pirmreizējās reģistrācijas datums.

41. Noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

42. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. septembra saistošie noteikumi Nr. 14/2021 "Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība".

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence
Pielikums
Mārupes novada pašvaldības domes
25.01.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2023
Bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds: 
Bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja personas kods: 
Deklarētā dzīvesvietas adrese: 
Kontakttālrunis: 
E-pasta adrese: 

MĀRUPES NOVADA PAŠVALDĪBAI
PIETEIKUMS PAR BĒRNA REĢISTRĀCIJU

Pieteikums Nr. ____________________________(aizpilda administrators)

Pirmreizējais reģistrēšanas datums ________________________(aizpilda administrators)

Lūdzu, reģistrēt bērnu Mārupes novada pašvaldības vienotās rindas reģistrā bērna uzņemšanai Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Bērna vārds un uzvārds: 
Bērna personas kods: 
  

Izglītības iestādes nosaukums

Izglītības iestādes adrese

Norādīt 4 izglītības iestādes prioritārā secībā

Mārupes novada Skultes sākumskola (Vispārējā pirmsskolas izglītības programma)SKULTES IELA 25, SKULTE, MĀRUPES PAG., MĀRUPES NOVADS, LV-2108 
Mārupes pamatskola (Vispārējā pirmsskolas izglītības programma)VISKALNU IELA 7, TĪRAINE, MĀRUPES PAG., MĀRUPES NOVADS, LV-2167 
Pirmsskolas izglītības iestāde "Lienīte" (Vispārējā pirmsskolas izglītības programma)AMATAS IELA 2, MĀRUPE, MĀRUPES NOVADS, LV-2167 
Pirmsskolas izglītības iestāde "Mārzemīte" (Vispārējā pirmsskolas izglītības programma)ROŽU IELA 35, MĀRUPE, MĀRUPES NOVADS, LV-2167 
Pirmsskolas izglītības iestāde "Zeltrīti" (Vispārējā pirmsskolas izglītības programma)GAUJAS IELA 41, MĀRUPE, MĀRUPES NOVADS, LV-2167 
Pirmsskolas izglītības iestāde "Zīļuks" (Vispārējā pirmsskolas izglītības programma)OZOLU IELA 2, JAUNMĀRUPE, MĀRUPES PAGASTS, MĀRUPES NOVADS, LV-2166 
Salas sākumskola (Vispārējā pirmsskolas izglītības programma)SPUŅCIEMA IELA 9, SPUŅCIEMS, SALAS PAGASTS, MĀRUPES NOVADS, LV-2105 
Babītes pirmsskolas izglītības iestāde (Vispārējā pirmsskolas izglītības programma)PRIEŽU IELA 1, BABĪTE, BABĪTES PAGASTS, MĀRUPES NOVADS, LV-2101 
Pirmsskolas izglītības iestāde "Saimīte" (Vispārējā pirmsskolas izglītības programma)RĪGAS IELA 7, PIŅĶI, BABĪTES PAGASTS, MĀRUPES NOVADS, LV-2107 

Vecāki, reģistrējot bērnu, norāda prioritārā secībā vēlamās PII. Vecāku sniegtajai informācijai ir informatīvs raksturs.

Mācību gads, kurā nepieciešama vieta izglītības iestādē: 

Atzīmējiet bērna vecākam vai bērnam piemītošas papildus pazīmes, kas nodrošina ārpuskārtas priekšrocības uzņemšanai izglītības iestādē:

bērnu, kura dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuram ārpus kārtu nosaka normatīvie akti.

aizbildnībā esoši un audžu ģimenē ievietoti bērni.

bērnu no daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāk bērni), ja bērna un viena bērna vecāka deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada.

bērni, kuriem izglītības iestādi apmeklē bērna brāļi vai māsas, ja bērna un viena bērna vecāka deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā.

bērni, kura dzīvesvieta un viena viņa vecāka dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Pašvaldības dibināto iestāžu darbinieka bērnu.

Norādiet veidu, kādā vēlaties saņemt informāciju par bērna reģistrāciju, uzņemšanu un atskaitīšanu no Mārupes novada pašvaldības iestādes:

Pa pastu uz deklarēto dzīvesvietas adresi

Elektroniski uz norādīto e-pasta adresi

Iesniedzot šo pieteikumu, piekrītu, ka šajā iesniegumā sniegtās ziņas tiek ievadītas reģistrā, kurā reģistrē pieteikumus pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai.

Pieteikumam pievienoti dokumenti:

1. 
2. 
3. 
4. 

Pirmsskolas izglītības pakalpojumi pašvaldības izglītības iestādē tiek nodrošināti pašvaldības domes noteiktajā kārtībā. Esmu informēts, ka izglītības iestāde negarantē bērna uzņemšanu iestādē pieteikumu reģistrēšanas secībā, izņemot obligātās apmācības vecuma bērnus. Līdz bērna uzņemšanai iestādē man ir tiesības pašvaldības noteiktā kārtībā pieprasīt līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojumam privātajā izglītības iestādē vai pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja.

20___. gada _______________________

Bērna vecāka paraksts un tā atšifrējums: 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, Mārupes novada pašvaldība informē, ka:

1. Datu apstrādes mērķis – iesnieguma izskatīšanas pamatojums – Iesnieguma likuma 3. panta otrā daļa.

2. Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt pieprasījumus, izdarīt tajos labojumus saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

3. Iesniegto personas datu pārzinis ir Mārupes novada Izglītības pārvalde, adrese Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, tālrunis: 67687144, elektroniskā pasta adrese: bernudarzs@marupe.lv, mājaslapa: www.marupe.lv

Saistošo noteikumu Nr. 1/2023 "Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļaNorādāmā informācija 
1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu "Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība" (turpmāk – Saistošie noteikumi) mērķis ir noteikt pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas kārtību rindā un izslēgšanas kārtību no rindas, uzņemšanas kārtību Mārupes novada pašvaldības dibinātās pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās.

Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punkts nosaka pašvaldības autonomo funkciju gādāt par iedzīvotāju izglītību, tostarp nodrošināt iespēju obligāto izglītību un gādāt par pirmsskolas izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības un pieaugušo izglītības pieejamību, tā paša panta otrā daļa noteic, ka pašvaldība autonomās funkcijas pilda atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem un noslēgtajiem publisko tiesību līgumiem.

Saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta pirmo daļu katras pašvaldības pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē. Saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 21. pantu vietējās pašvaldības savā administratīvajā teritorijā nodrošina vienlīdzīgu pieeju pirmsskolas izglītības iestādēm bērniem no pusotra gada vecuma. Tā paša likuma 26. panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldību vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes dibinātāja noteiktajā kārtībā, ievērojot Izglītības likuma un citu likumu noteikumus.

Likums "Par pašvaldībām" zaudējis spēku ar 2023. gada 1. janvāri.

Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. septembra saistošie noteikumi Nr. 14/2021 "Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība" izdoti uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata.

Mārupes novada pašvaldības dome ir izvērtējusi Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. septembra saistošo noteikumu Nr. 14/2021 "Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība" atbilstību normatīvajiem aktiem un sagatavojusi to jaunā redakcijā.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu Saistošie noteikumi aizstāj spēkā esošos saistošos noteikumus, jaunā redakcija uz pašvaldības budžetu ietekmi neatstāj.
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci Saistošie noteikumi izstrādāti lai veicinātu vienotu pieeju bērnu reģistrēšanai pirmsskolu reģistrā. Noteikumu tiesiskais regulējums neradīs mērķgrupām jaunas tiesības, bet nodrošinās vienlīdzīgas iespējas pretendēt uz pašvaldības nodrošinātajām vietām pirmsskolas izglītības iestādēs.

Ietekme uz vidi nav novēta.

Nav ietekmes uz iedzīvotāju veselību.

Saistošie noteikumi paredz iespēju pirmsskolas izglītības pakalpojumu saņemt arī pie privātā pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniedzēja, saglabājot pašvaldības līdzfinansējumu.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Mārupes novada pašvaldības Izglītības pārvalde.

Mārupes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes un pašvaldības izglītības iestādes vadītāja pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Mārupes novada pašvaldības domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Mārupes novada pašvaldības domes pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Galvenie administratīvo procedūru posmi un privātpersonām veicamās darbības noteiktas Saistošajos noteikumos.

Administratīvo procedūru izmaksas nav paredzētas. 

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem Saistošie noteikumi izstrādāti Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktā noteiktās pašvaldības funkcijas izpildei.

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Mārupes novada pašvaldības Izglītības pārvalde.

Nav paredzēta jaunu institūciju izveide, esošo likvidācija, reorganizācija, vai jaunu darba vietu izveide. 

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai.

Pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir leģitīmi un rīcība ir atbilstoša augstākstāvošiem normatīviem aktiem.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām Saistošo noteikumu projekts no 2023. gada 3. janvāra līdz 17. janvārim publicēts pašvaldības mājaslapā sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Saņemti šādi sabiedrības viedokļi:

1. Saskaņā ar Saistošo noteikumu projekta 15. punktu Bērna vieta reģistrā tiek noteikta katra bērna dzimšanas gada ietvaros, vienā kalendārajā gadā dzimušo bērnu pieteikumus kārtojot hronoloģiski pēc pieteikuma iesniegšanas datuma. Ņemot vērā iepriekš minēto, šāda Saistošo noteikumu kārtība ir nelabvēlīga bērniem, kas dzimst vēlāk, tā paša gada ietvaros. Šāda reģistrācijas kārtība nostāda labvēlīgākā pozīcijā bērnus, kas dzimuši gada sākumā, savukārt rindas beigās nonāk bērni, kas dzimuši gada otrajā pusē, jo tiem nav iespējas reģistrēties ātrāk. Piedāvāju, šo risināt, atverot pieteikšanos visiem vienā laikā, kas dotu visiem vienlīdzīgas iespējas tikt reģistrētiem uz pirmsskolas izglītības iestādi. Piemēram, uzņemšanai 2019. gadā dzimušajiem būtu jānotiek 2020. gada 15. janvārī, kas dotu vienlīdzīgus nosacījumus gan gada sākumā dzimušajiem, gan gada beigās dzimušajiem, pretēji piedāvātajai kārtībai, kur gada sākumā dzimušie jau ir iestājušies rindā pirms to var izdarīt gada beigās dzimušie. 

Viedoklis izvērtēts Sociālo, izglītības kultūras un sporta jautājumu 2023. gada 23. janvāra ārkārtas komitejas sēdē un pieņemts lēmums noraidīt iesniegto priekšlikumu, jo pieteikumu iesniegšana rindas reģistram no bērna piedzimšanas brīža visa gada ietvaros atbilst augstākstāvošam normatīvajam regulējumam.

2. Saistošo noteikumu projekta 3. punkts cita starp paredz, ka Pašvaldības var slēgt līgumu ar Publisko iepirkumu likumā (turpmāk – PIL) noteiktajā kārtībā izraudzītām privātajām izglītības iestādēm par pašvaldības apmaksātu vietu iegādi. Ņemot vērā Izglītības likuma 17. panta (1) daļā noteikto, ka pašvaldībai jānodrošina iespēja iegūt pirmsskolas izglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē (turpmāk – PII), ievērojot to, ka PIL procedūras rezultātā uzvarējušo PII atrašanās vieta var nebūt bērnam dzīvesvietai vistuvākā, lūdzu skaidri noteikt Kārtības projektā, ka šīs kārtības 2.2. pašvaldības apmaksātās vietas privātajās PII var būt arī citas, ne tikai Saistošo noteikumu projekta 3. punktā minētajā kārtībā noteiktās. Šis nepieciešams arī, lai nodrošinātu Saistošo noteikumu projekta atbilstību Izglītības likuma 17. panta 2. daļā noteiktajam par iespēju bērnam, kura dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, pēc brīvas izvēles apmeklēt PII arī citas pašvaldības teritorijā, t.i., Mārupes novada pašvaldība nedrīkst ierobežot ar savām darbībām – PIL procedūras rezultātu – bērnam likumā noteikto brīvo PII izvēli.

Viedoklis izvērtēts Sociālo, izglītības kultūras un sporta jautājumu 2023. gada 23. janvāra ārkārtas komitejas sēdē un pieņemts lēmums precizēt Saistošo noteikumu projekta 3. punktu, izskatot jaunā redakcijā.

3. Saistošo noteikumu projektā nav skaidri noteikti izslēgšanas kritēriji, kas ļautu vecākam pamatot un apstrīdēt šādu pašvaldības lēmumu, šāda iespēja minēta tikai cita starp Kārtības projekta 17. punktā. Ņemot vērā 17. punktā noteiktā lēmuma būtiskās sekas – bērns paliek bez PII un vecāks bez atbalsta bērna uzņemšanai citā PII, 17. punktā minētais lēmums ir jāpaskaidro un jānosaka skaidri apstākļi, pie kādiem tāds var tikt pieņemts.

Viedoklis izvērtēts Sociālo, izglītības kultūras un sporta jautājumu 2023. gada 23. janvāra ārkārtas komitejas sēdē un pieņemts lēmums precizēt Saistošo noteikumu projekta 28. punktu, izsakot jaunā redakcijā. Tiesiskais pamats bērna reģistrēšanai reģistrā ir noteikts Saistošo noteikumu 13. punktā, konstatējot, ka tas zudis, bērns tiek izslēgts no reģistra.

4. Nosakot saistošo noteikumu projekta 31. punkta kārtību, vecāki, kuru finanšu iespējas neļauj pilnā apmērā apmaksāt bērna izglītības turpināšanu PII, kurā tas ir uzsācis mācības, ir spiesti mainīt PII finanšu apsvērumu dēļ, nevis vērtējot bērna intereses par pirmsskolas izglītības saņemšanu vienā iestādē, ko paredz Izglītības likuma 17. panta 3. prim punkts.

Viedoklis izvērtēts Sociālo, izglītības kultūras un sporta jautājumu 2023. gada 23. janvāra ārkārtas komitejas sēdē un pieņemts lēmums precizēt Saistošo noteikumu projektu, svītrojot 31.1. un 31.2. apakšpunktus.

5. Viedoklis par noteikumu projekta 26. punktu – būtu labi rast iespēju jebkurā laikā redzēt apmēram cik daudz bērni konkrētajā gadā iegūs vietu pašvaldības bērnudārzā, nevis gaidīt konkrētu mēnesi.

Viedoklis izvērtēts Sociālo, izglītības kultūras un sporta jautājumu 2023. gada 23. janvāra ārkārtas komitejas sēdē un pieņemts lēmums noraidīt izteikto priekšlikumu, atstājot Saistošo noteikumu 26. punktu esošajā redakcijā.

6. Noteikumu "Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība" projekta 31.2. punktā ietverta pārprotama tiesību norma. Iedzīvotājam, lai noskaidrotu tiesību normas jēgu, jāveic vēl citu likumu izpēte, pretējā gadījumā nav skaidras sekas, kādas iestājas, atsakoties no vietas pašvaldības piedāvātajā bērnu dārzā.

Viedoklis izvērtēts Sociālo, izglītības kultūras un sporta jautājumu 2023. gada 23. janvāra ārkārtas komitejas sēdē un pieņemts lēmums precizēt Saistošo noteikumu projektu, svītrojot 31.2. apakšpunktu.

7. Vecāki, kuriem ir vairāki bērni un vecākie bērni ir uzsākuši gaitas privātajā izglītības iestādē, nevarēs nodrošināt, ka visi bērni apmeklē vienu izglītības iestādi, jo jaunākie var saņemt uzaicinājumu uz pašvaldības izglītības iestādi pirms ir bijusi iespēja uzsākt gaitas vēlamajā privātajā izglītības iestādē. Visiem vienas ģimenes bērniem ir jābūt iespējai apmeklēt vienu izglītības iestādi, jo tas ir būtiski vecākiem no loģistikas viedokļa un arī jaunākajiem bērniem ir vieglāka adaptācija ejot vienā dārziņā ar brāļiem vai māsām.

Viedoklis izvērtēts Sociālo, izglītības kultūras un sporta jautājumu 2023. gada 23. janvāra ārkārtas komitejas sēdē un pieņemts lēmums to noraidīt, jo nepieciešams nodrošināt vienlīdzīgas iespējas visiem tik uzņemtiem izglītības iestādē.

8. Ja bērns ir uzsācis apmeklēt pašvaldības izglītības iestādi un kaut kādu iemeslu dēļ bērnudārza gaitas nav veiksmīgas (piemēram, bērns nespēj adaptēties, vai ir nesaskaņas ar bērnudārza vadību), tad vecākiem nav nodrošināta iespējas situāciju risināt, nezaudējot pašvaldības līdzfinansējumu. Attiecīgi pašvaldībai būtu jāparedz mehānismi situācijas risināšanai, piemēram, pašvaldībai pienākums nodrošināt vietu citā dārziņa pēc pirmā vecāku pieprasījuma (pašvaldības vai privātā dārziņā, ja nav brīvas vietas citā pašvaldības dārziņā. Par līdzfinansējuma "atņemšanu". Brīvas vietas gadījumā pašvaldībai būtu jāveic visu vecāku aptauja rindas kārtībā un tikai tādā gadījumā, ja visi rindā esošie vecāki noraida iespēju izmantot pašvaldības dārziņā esošo brīvo vietu, pašvaldība var sākt piemērot soda sistēmu – atkārtoti veikt aptauju rindas kārtībā un atteikuma gadījumā atņemt līdzfinansējumu.

Viedoklis izvērtēts Sociālo, izglītības kultūras un sporta jautājumu 2023. gada 23. janvāra ārkārtas komitejas sēdē un pieņemts lēmums precizēt Saistošo noteikumu projektu, svītrojot 31.1. un 31.2. apakšpunktus. Pašvaldība turpinās nodrošināt gan līdzfinansējumu privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai, gan privātās izglītības iestādes apmeklējumam, atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem.

9. Par līdzfinansējumu – pašvaldība turpina līdzfinansēt privāto PII līdz brīdim, kad visiem vienas ģimenes pirmsskolas vecuma bērniem ir pienākusi rinda vienā un tajā pašā pašvaldības PII.

Par prioritāti – ja ģimenē, kurā vismaz viens bērns apmeklē pašvaldības PII, ir vēl kāds bērns, kurš ir rindā uz pašvaldības PII, tad šādam bērnam ir pirmā prioritāte uz to pašu pašvaldības PII, kurā iet viņa brālis vai māsa (arī šis punkts būtu, lai neradītu vecākiem grūtības izvadāt bērnus uz dažādiem PII).

Par attālumu līdz PII – Projektā noteikt, ka ģimenei ir tiesības atteikties no pašvaldības PII, ja piedāvātais PII no visām pašvaldības PII neatrodas vistuvāk bērna dzīvesvietai. Un šādā gadījumā pašvaldība turpinātu līdzfinansēt privāto PII līdz brīdim, kad visiem vienas ģimenes pirmsskolas vecuma bērniem būs iespēja apmeklēt vienu un to pašu pašvaldības PII, kas no visiem pašvaldības PII, atrodas vistuvāk bērna dzīvesvietai.

Viedoklis izvērtēts Sociālo, izglītības kultūras un sporta jautājumu 2023. gada 23. janvāra ārkārtas komitejas sēdē un pieņemts lēmums precizēt noteikumu projektu, svītrojot 31.2. apakšpunktu, pārējie ierosinājumu noraidīti, atstājot Saistošo noteikumu 24. punktu, par ārpus kāras uzņemšanu ievērojot noteikto prioritāro secību, esošajā redakcijā.

10. Saņemti 93 Mārupes novada iedzīvotāju iebildumi par noteikumu 31.2. punkta redakciju, jo nav atbilstoša Izglītības likuma 17. pantam.

Viedoklis izvērtēts Sociālo, izglītības kultūras un sporta jautājumu 2023.gada 23.janvāra ārkārtas komitejas sēdē un pieņemts lēmums precizēt Saistošo noteikumu projektu, svītrojot 31.2.apakšpunktu. Pašvaldība turpinās nodrošināt līdzfinansējumu privātās izglītības iestādes apmeklējumam, atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem.

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Mārupes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 1/2023Pieņemts: 25.01.2023.Stājas spēkā: 17.03.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 54, 16.03.2023. OP numurs: 2023/54.39
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
340266
17.03.2023
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"