Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2/2023

2023. gada 22. februārī
Par pašvaldības atbalsta vai kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtību norēķiniem ar privāto izglītības iestādi vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2023. gada 22. februāra sēdes lēmumu Nr. 17 (prot. Nr. 4)


Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 44. panta otro daļu,
Izglītības likuma 17. panta 2.4 daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā piešķir un izmaksā Ķekavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) atbalstu (turpmāk – atbalsts), kas paredzēts norēķiniem par pirmsskolas izglītības programmas apguvi (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) privātā izglītības iestādē, ar kuru pašvaldība un bērna likumiskais pārstāvis ir noslēdzis līgumu par izglītības pakalpojuma sniegšanu (turpmāk – izglītības pakalpojums) un kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrējusi bērnu Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk – VIIS);

1.2. kārtību, kādā piešķir un izmaksā pašvaldības kompensāciju (turpmāk – kompensācija), kas paredzēta norēķiniem ar bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju, ar kuru pašvaldība un bērna likumiskais pārstāvis ir noslēdzis rakstisku līgumu (turpmāk – aukles pakalpojums);

1.3. kārtību, kādā atsaka atbalsta vai kompensācijas piešķiršanu vai pārtrauc tā izmaksu.

2. Pašvaldības atbalsts ir paredzēts norēķiniem ar izglītības iestāžu reģistrā reģistrētu privāto izglītības iestādi, kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi darbdienās (ne mazāk kā 12 stundas dienā) un īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu (turpmāk – privātā izglītības iestāde).

3. Pašvaldības kompensācija ir paredzēta norēķiniem ar bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā un pašvaldības aukļu datu bāzē reģistrētu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju, kas nodrošina pilna laika – ilgāks par četrām stundām dienā, pakalpojumu (turpmāk – aukle).

4. Iesniegumu par kompensācijas vai atbalsta piešķiršanu var iesniegt viens no bērna vecākiem, kura aizgādībā ir bērns, vai adoptētājs, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns, vai audžuģimenes loceklis, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību, vai aizbildnis, vai cita persona, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina (turpmāk – bērna likumiskais pārstāvis).

5. Bērna likumiskais pārstāvis par vienu bērnu mēnesī no pašvaldības ir tiesīgs saņemt tikai vienu no pašvaldības palīdzības veidiem – atbalstu vai kompensāciju.

6. Pašvaldības atbalsts vai kompensācija nav paredzēta bērna ēdināšanas izdevumu segšanai. Lēmumu par atbalsta vai kompensācijas piešķiršanu vai atteikšanu pieņem Ķekavas novada domes izveidota Kompensācijas piešķiršanas komisija (turpmāk – komisija).

II. Pašvaldības atbalsta un kompensācijas apmērs

7. Atbalsta maksimālo apmēru par vienu bērnu mēnesī aprēķina Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Vienam izglītojamam nepieciešamās vidējās izmaksas kārtējam saimnieciskajam gadam aprēķina pašvaldības atbildīgās struktūrvienības un apstiprina pašvaldības izpilddirektors līdz kārtējā saimnieciskā gada 20. janvārim. Vienam izglītojamam nepieciešamās vidējās izmaksas kārtējam saimnieciskajam gadam publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.kekava.lv. Ar pašvaldības domes lēmumu, atbalsta maksimālais apmērs var tikt noteikts lielāks, atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām.

8. Ja izglītības pakalpojuma izmaksas privātā izglītības iestādē ir mazākas nekā noteiktais pašvaldības atbalsts, pašvaldības atbalstu nodrošina apmērā, kas atbilst pirmsskolas izglītības pakalpojuma izmaksām privātā izglītības iestādē.

9. Pašvaldības atbalstu nepiešķir par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē privāto izglītības iestādi. Šādā gadījumā pašvaldības atbalstu aprēķina proporcionāli apmeklējuma dienu skaitam. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, vai citi gadījumi, par kuriem bērna likumīgie pārstāvji izglītības iestādi rakstiski informējuši pirms plānotās prombūtnes, kas kopumā nav ilgāka par 60 dienām kalendāra gada laikā.

10. Kompensācijas maksimālo apmēru par vienu bērnu mēnesī nosaka atbilstoši budžeta iespējām. Kompensācijas apmēru nosaka ar pašvaldības domes lēmumu un publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.kekava.lv.

11. Kompensāciju nepiešķir par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla nesaņem aukles pakalpojumu. Šādā gadījumā kompensāciju par aukles pakalpojumu aprēķina proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir saņēmis aukles pakalpojumu. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa.

III. Atbalsta vai kompensācijas pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība

12. Tiesības pieprasīt atbalstu vai kompensāciju ir vienam no bērna likumiskajiem pārstāvjiem, ja:

12.1. bērna un viena no bērna likumiskajiem pārstāvjiem deklarētā dzīvesvieta ir Ķekavas novada administratīvajā teritorijā;

12.2. bērns, atbilstoši pašvaldības domes apstiprināto saistošo noteikumu prasībām, reģistrēts pašvaldības reģistrā, kurā reģistrē pieteikumus pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai un bērnu nenodrošina ar pakalpojumu, sasniedzot pusotra gada vecumu;

12.3. bērns nav reģistrēts citas pašvaldības izglītības iestādē un par šo bērnu pašvaldība neveic attiecīgās pašvaldības padotībā esošās izglītības iestādes uzturēšanas izdevumu finansēšanu.

13. Bērna likumiskais pārstāvis iesniedz pašvaldībā iesniegumu par atbalsta vai kompensācijas piešķiršanu, kuram pievieno šādus dokumentus:

13.1. līguma kopiju par izglītības pakalpojuma sniegšanu ar privāto izglītības iestādi, ja pieprasa atbalstu;

13.2. līguma kopiju par aukles pakalpojuma sniegšanu ar aukli, ja pieprasa kompensāciju;

13.3. persona, kas realizē bērna aizgādību papildus iesniedz dokumentu, kas dod viņai tiesības rīkoties bērna interesēs.  

14. Viena mēneša laikā pēc iesnieguma reģistrēšanas pašvaldībā, komisija izskata iesniegumu un pieņem lēmumu par atbalsta vai kompensācijas piešķiršanu vai atteikšanu. Par lēmumu informē iesnieguma iesniedzēju.

15. Pēc komisijas lēmuma pieņemšanas par kompensācijas piešķiršanu, pašvaldība noslēdz līgumu par kompensācijas izmaksas kārtību ar iesnieguma iesniedzēju.

16. Atbalstu vai kompensāciju aprēķina ar tā mēneša pirmo datumu, kurā pieņemts komisijas lēmums saskaņā ar noteikumu 12. punkta noteiktajiem kritērijiem.

17. Atbalstu vai kompensāciju pašvaldība izmaksā vienu reizi mēnesī:

17.1. privātā pirmsskolas izglītības iestāde līdz katra mēneša 5. datumam iesniedz pašvaldībai pieprasījumu vai rēķinu par iepriekšējo mēnesi pašvaldības atbalsta saņemšanai, savukārt pašvaldība 10 darbdienu laikā pēc privātās izglītības iestādes pieprasījuma vai rēķina saņemšanas, pārskaita pašvaldības atbalstu par iepriekšējo mēnesi attiecīgās privātās izglītības iestādes kontā kredītiestādē;

17.2. aukle līdz katra mēneša 5. datumam iesniedz pašvaldībai aukles maksājuma dokumentu, par iepriekšējo mēnesi pašvaldības kompensācijas saņemšanai, savukārt pašvaldība 10 darbdienu laikā pēc aukles maksājuma dokumenta saņemšanas, pārskaita pašvaldības kompensāciju par iepriekšējo mēnesi attiecīgās aukles kontā kredītiestādē.

18. Aukles pakalpojumu izmantojošam bērna likumiskajam pārstāvim ir tiesības atteikties no piedāvājuma bērnam ieņemt vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē tikai gadījumā, ja aiz bērna rindā ir vēl citi bērni no pusotra gada vecuma, rakstiski par to paziņojot pašvaldībai 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no piedāvājuma saņemšanas. Šajā gadījumā pašvaldība turpina sniegt noteikumos noteiktajā kārtībā piešķirto kompensāciju. Atkārtoti saņemt vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē bērns ir tiesīgs nākamajā mācību gadā.

19. Gadījumā, ja bērnam rakstiski piedāvā vietu pašvaldības dibinātā izglītības iestādē vai saskaņā ar deleģēšanas līgumu izveidotā pašvaldības finansētā grupā privātajā izglītības iestādē, kurā viņš ir reģistrēts uzņemšanai, bet bērna likumiskais pārstāvis rakstiski no piedāvātās vietas ir atteicies un bērns turpina apgūt pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē, pašvaldība turpina sniegt noteikumos noteiktajā kārtībā piešķirto atbalstu. Atkārtoti saņemt vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē vai saskaņā ar deleģēšanas līgumu izveidotā pašvaldības finansētā grupā privātajā izglītības iestādē bērns ir tiesīgs nākamajā mācību gadā.

20. Komisijas lēmumu par atbalsta vai kompensācijas piešķiršanu vai atbalsta vai kompensācijas pieprasījuma noraidīšanu noformē rakstiski administratīvā akta formā un paziņo atbalsta vai kompensācijas pieprasītājam.

IV. Lēmums par pašvaldības kompensācijas vai atbalsta pieprasījuma noraidīšanu un kompensācijas vai atbalsta izmaksas pārtraukšanas kārtību

21. Komisija var pieņemt lēmumu par atbalsta vai kompensācijas pieprasījuma noraidīšanu, ja:

21.1. faktiskie apstākļi attiecībā uz atbalsta vai kompensācijas pieprasītāju neatbilst noteikumu 12. punktā noteiktajām prasībām;

21.2. iesniegumā ir sniegtas nepatiesas ziņas;

21.3. nav iesniegti visi noteikumu 13. punktā minētie dokumenti;

21.4. noslēgts līgums ar tiešo radinieku par aukles pakalpojuma sniegšanu.

22. Ja pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu vai kompensāciju, bērna likumiskie pārstāvji ir tiesīgi atkārtoti iesniegt iesniegumu par atbalsta vai kompensācijas piešķiršanu, pēc visu komisijas lēmumā norādīto trūkumu novēršanas.

23. Komisija pieņem lēmumu par atbalsta vai kompensācijas izmaksas pārtraukšanu:

23.1. ja konstatē aizbildnības izbeigšanās faktu;

23.2. ja personai, kurai piešķirts atbalsts vai kompensācija, ar bāriņtiesas lēmumu ir atņemtas bērna aprūpes tiesības;

23.3. ja iestājies kaut viens no noteikumu 12. punktā minētajiem nosacījumiem, kas liedz personai tiesības saņemt pašvaldības atbalstu vai kompensāciju.

24. Atbalsta vai kompensācijas izmaksu, atbilstoši komisijas lēmumam par atbalsta vai kompensācijas izmaksas pārtraukšanu, pārtrauc šādos termiņos:

24.1. noteikumu 23.1. un/vai 23.2. apakšpunktā paredzētajos gadījumos – ar aizbildnības izbeigšanās dienu vai aprūpes tiesību atņemšanas brīdi;

24.2. noteikumu 23.3. apakšpunktā paredzētajā gadījumā – ar nosacījuma iestāšanās dienu.

25. Gadījumā, ja noteikumos paredzētie nosacījumi, kas liedz iesniegumu iesniegušajam bērna likumiskajam pārstāvim saņemt atbalstu vai kompensāciju, nav attiecināmi uz otru bērna likumisko pārstāvi un otra bērna likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, pašvaldība uz otra bērna likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata, pārjauno līgumu par atbalsta vai kompensācijas izmaksas kārtību ar otru bērna likumisko pārstāvi.

26. Ja pašvaldības atbalsta vai kompensācijas pārmaksa ir izveidojusies privātās izglītības iestādes vai aukles pakalpojuma sniedzēja dēļ, sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par apstākļiem, kuri ietekmē tiesības uz pašvaldības atbalstu vai kompensāciju, privātā izglītības iestāde vai aukles pakalpojuma sniedzējs, trīs mēnešu laikā pēc tam, kad nosūtīts pašvaldības rakstiskais paziņojums, pārmaksātos līdzekļus ieskaita pašvaldības kontā, kas norādīts rakstiskajā paziņojumā.

27. Pašvaldība bez komisijas lēmuma pārtrauc atbalstu vai kompensācijas izmaksu šādos gadījumos:

27.1. pēc personas, kurai ar komisijas lēmumu ir piešķirts atbalsts vai kompensācija, iesnieguma ar atbilstoša lūguma saņemšanu. Šādā gadījumā atbalsta vai kompensācijas izmaksu pārtrauc ar iesniegumā norādīto datumu vai gadījumā, ja datums nav norādīts – ar iesnieguma saņemšanas vai reģistrēšanas datumu;

27.2. ja bērna likumiskais pārstāvis izbeidz līgumu ar privāto izglītības iestādi vai aukli. Šādā gadījumā atbalsta vai kompensācijas izmaksu pārtrauc ar līguma izbeigšanas dienu;

27.3. ja bērnu nodrošina ar vietu pašvaldības izglītības iestādē, vai saskaņā ar deleģēšanas līgumu izveidotā pašvaldības finansētā grupā privātajā izglītības iestādē. Šādā gadījumā atbalsta vai kompensācijas izmaksu pārtrauc, sākot ar dienu, kad bērnu reģistrē VIIS, kā attiecīgās izglītības iestādes audzēkni.

28. Komisijas lēmumu par atbalsta vai kompensācijas pieprasījuma noraidīšanu var apstrīdēt pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā. Pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

V. Noslēguma jautājumi

29. Noteikumi stājās spēkā ar 2023. gada 1. martu.

30. Ar noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 8. decembra saistošie noteikumi Nr. 46/2021 "Par pašvaldības atbalsta vai kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtību norēķiniem ar privāto izglītības iestādi vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju".

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada 22. februāra saistošo noteikumu Nr. 2/2023 "Par pašvaldības atbalsta vai kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtību norēķiniem ar privāto izglītības iestādi vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojumsSaistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt kārtību:

– kādā tiek piešķirts un izmaksāts Ķekavas novada pašvaldības atbalsts (turpmāk – atbalsts), kas paredzēts norēķiniem par pirmsskolas izglītības programmas apguvi (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) privātā izglītības iestādē, ar kuru pašvaldība un bērna likumiskais pārstāvis ir noslēdzis līgumu par izglītības pakalpojuma sniegšanu un kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrējusi bērnu Valsts izglītības informācijas sistēmā;

– kādā tiek piešķirta un izmaksāta Ķekavas novada pašvaldības kompensācija (turpmāk – kompensācija), kas paredzēta norēķiniem ar Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju, ar kuru pašvaldība un bērna likumiskais pārstāvis ir noslēdzis rakstisku līgumu (turpmāk – aukles pakalpojums);

– kādā tiek atteikta atbalsta vai kompensācijas piešķiršana vai pārtraukta tā izmaksa.

Pašvaldības pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet no Pašvaldību likuma 44. panta otrās daļas, kas noteic, ka dome var izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot likumos vai Ministru kabineta noteikumos paredzēto funkciju izpildes kārtību.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma Pārejas noteikumu 6. punktu, domei līdz 2024. gada 30. jūnijam ir jāizvērtē uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstību šim likumam, līdz ar ko, jāizdod jaunus saistošos noteikumus atbilstoši Pašvaldību likumā ietvertajam pilnvarojumam.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetuPašvaldības līdzfinansējuma kopējo summu pašvaldības dome nosaka kārtējā gada budžetā. 2023. gada budžeta plānotie izdevumi ir 1 752 800 euro (t.sk. atbalstam 1 041 600 euro un kompensācijai 711 200).

Ņemot vērā to, ka pašvaldības kompensāciju ar 2023. gada 1. martu plānots palielināt par 20 euro (no 190.00 euro uz 210.00 euro), provizoriska ietekme uz 2023. gada budžetu būtu 66 000 euro salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Vidējais atbalsta saņēmēju skaits gadā ir 330 bērni.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenciTiesiskais regulējums attiecināms:

– uz privātajām izglītības iestādēm, ar kuru pašvaldība un bērna likumiskais pārstāvis ir noslēdzis līgumu par izglītības pakalpojuma sniegšanu un kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrējusi bērnu Valsts izglītības informācijas sistēmā;

– uz Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju, ar kuru pašvaldība un bērna likumiskais pārstāvis ir noslēdzis rakstisku līgumu.

Pašvaldības atbalsts privātām izglītības iestādēm un kompensācija bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam nodrošinās pakalpojumu daudzveidību, dodot iespēju bērnu vecākiem izvēlēties.

Noteikumu tiesiskais regulējums neradīs mērķgrupām jaunas tiesības, bet nodrošinās vienlīdzīgas iespējas.

Ietekme uz vidi – nav paredzēta.

Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā ar saistošajiem noteikumiem iespējams tiks veicināta, piesaistot interesentus jaunu privāto izglītības iestāžu atvēršanai un jaunu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanai.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksāmPrivātpersonas jautājumos par projekta piemērošanu var vērsties Ķekavas novada pašvaldībā. Privātpersonām veicamās darbības pašvaldības atbalsta vai kompensācijas saņemšanai:

– pašvaldības atbalsta saņemšanai bērna likumiskajam pārstāvim jāiesniedz pašvaldībā iesniegumu un līguma ar privāto izglītības iestādi kopiju;

– kompensācijas saņemšanai bērna likumiskajam pārstāvim jāiesniedz pašvaldībā iesniegumu un līguma ar bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju kopiju.

Personu iesniegumus izskata pašvaldības Kompensācijas piešķiršanas komisija.

Pašvaldības atbalsta vai kompensācijas izmaksu nodrošina Ķekavas novada pašvaldības atbildīgā struktūrvienība. Galvenie procedūras posmi un privātpersonām veicamās darbības noteiktas saistošo noteikumu projektā. Administratīvo procedūru izmaksas nav paredzētas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiemPašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktā ir noteikts, ka pašvaldības funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, tostarp nodrošināt iespēju iegūt obligāto izglītību, savukārt, atbilstoši 44. panta otrajai daļai, dome var izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot likumos vai Ministru kabineta noteikumos paredzēto funkciju izpildes kārtību.

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanuSaistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas un/vai jaunas darba vietas. Iesniegumus par pašvaldības atbalsta vai kompensācijas piešķiršanu izskata domes izveidota Kompensācijas piešķiršanas komisija, izmaksu nodrošina Ķekavas novada pašvaldības atbildīgā struktūrvienība. Galvenie procedūras posmi un privātpersonām veicamās darbības noteiktas saistošo noteikumu projektā.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšanaSaistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai. Pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir leģitīmi un rīcība ir atbilstoša augstākstāvošiem normatīviem aktiem.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijāmKonsultācijām tika izmantota sabiedriskā apspriešana, lai sasniegtu mērķgrupu, kā arī noskaidrotu pēc iespējas plašākas sabiedrības viedokli. Saistošo noteikumu projekts tika publicēts pašvaldības mājas lapā no 2023. gada 31. janvāra līdz 14. februārim (ieskaitot). Viedokļi un priekšlikumi par saistošo noteikumu projektu nav saņemti.
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības atbalsta vai kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtību norēķiniem ar privāto .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ķekavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2/2023Pieņemts: 22.02.2023.Stājas spēkā: 01.03.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 43, 01.03.2023. OP numurs: 2023/43.16
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
339778
01.03.2023
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"