Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 45

Cēsīs 2022. gada 1. decembrī
Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu
Apstiprināti ar Cēsu novada domes
01.12.2022. lēmumu Nr. 674


Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju
" 85. panta trešo daļu un 86. panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Cēsu novada administratīvajā teritorijā:

1.1. tiek ierosināta dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšana;

1.2. tiek informēti zemes īpašnieki un privatizēto objektu (dzīvokļu, neapdzīvojamo telpu un mākslinieku darbnīcu) īpašnieki, noskaidroti viņu viedokļi un pieņemts lēmums attiecībā uz funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu;

1.3. tiek izvērtēti iesaistīto personu viedokļi, pārskatīta dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platība un robežas, ņemot vērā situāciju attiecīgajā kvartālā, kā arī Cēsu novada teritorijas plānojuma nosacījumus un pieņemts lēmums attiecībā uz dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu.

2. Cēsu novada administratīvajā teritorijā esošai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu nodrošina un lēmumu attiecībā uz dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu un pārskatīšanu pieņem Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisija, turpmāk – Komisija.

2. Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas ierosināšana un uzsākšana

3. Ierosinājumu pārskatīt dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu, kuram pievieno grafisko pielikumu ar iezīmētu vēlamo dzīvojamai mājai piesaistīto platību, iesniedz Cēsu novada pašvaldībai. Ja iesniegumu iesniedz dzīvokļa īpašnieks, tad papildus pievieno Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā pieņemtu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu.

4. Pēc dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas ierosinājuma saņemšanas Komisija, piesaistot attiecīgās jomas speciālistus:

4.1. izvērtē dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala un atlikušās zemesgabala platības izmantošanas iespējas, kā arī citu dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārskatīšanas nepieciešamību attiecīgā kvartāla robežās, vai arī lemj par ierosinājuma noraidīšanu;

4.2. Izveido grafisko pielikumu uz kura attēlo dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanas brīdī noteikto dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu;

4.3. ja tiek konstatēts, ka nepieciešams pārskatīt arī citus attiecīgā kvartāla robežās esošajām dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamos zemesgabalus, informē par to kvartāla robežās esošo dzīvojamo māju privatizēto objektu īpašniekus, zemes īpašniekus un attiecīgā kvartāla robežās esošo citu dzīvojamo māju pārvaldniekus;

4.4. publicē Cēsu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.cesis.lv informāciju par saņemto ierosinājumu pārskatīt dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu;

4.5. nosaka privatizēto objektu īpašniekiem (dzīvokļu, neapdzīvojamo telpu un mākslinieku darbnīcu īpašniekiem) un zemes īpašniekiem tiesības divu mēnešu laikā no publikācijas datuma izteikt apsvērumus par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu, iesniedzot tos Cēsu novada pašvaldībā;

4.6. izgatavo dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala kartogrāfisko pamatni, ņemot vērā dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanas brīdī noteikto dzīvojamo māju funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu;

4.7. aprēķina un izvērtē apbūves blīvumu, brīvās zaļumu teritorijas (bērnu rotaļu laukumu platības, nepieciešamās autostāvvietas un velosipēdu novietnes, atkritumu konteineru novietnes, inženiertehniskās apgādes objektus, piekļuves iespējas, aizsargjoslas, būvlaides, apbūves līnijas, sarkanās līnijas), piekļūšanas iespējas īpašumam, kā arī citus rādītājus atbilstoši Cēsu novada teritorijas plānojumam un citiem normatīvajiem aktiem;

4.8. kompetencē esošo jautājumu izskatīšanai pieprasa viedokli no valsts un pašvaldības iestādēm, dzīvojamās mājas pārvaldnieka.

5. Pēc šo Noteikumu 4. punkta izpildes Komisija pieņem lēmumu attiecībā uz dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu.

3. Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanas izdevumu samaksas kārtību

6. Pašvaldība sedz administratīvos izdevumus, kas tai radušies sakarā ar ierosinātāju iesniegumu izskatīšanu un Komisijas lēmumu pieņemšanu, kā arī izdevumus par iesniedzēja informēšanu.

7. Citus izdevumus, tai skaitā ja Komisijas rīcībā nav situācijai atbilstošs detalizācijas plāns konkrētajam zemesgabalam vai nepieciešama papildu informācija no Valsts zemes dienesta kadastra datiem, vai cita papildu informācija, vai nepieciešama topogrāfiskā uzmērīšana, sedz ierosinātājs.

4. Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas pabeigšana

8. Kad lēmums par dzīvojamo mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas uzsākšanu ir kļuvis neapstrīdams, Komisija veic tiesisko un organizatoriski tehnisko darbību kopumu, kas nepieciešams, lai pārskatītu dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu.

9. Pārskatot dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu, Komisija, vai tās piesaistītais speciālists, kura kompetencē ir teritorijas plānošanu saistītie jautājumi, uz kartogrāfiskās pamatnes, izstrādā dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platības un robežu pārskatīšanas priekšlikumu.

10. Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platības un robežu pārskatīšanas priekšlikumu Komisija nosūta izvērtēšanai un viedokļa sniegšanai:

10.1. dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas procesā iesaistītajām personām un iestādēm;

10.2. dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas ierosinātājam;

10.3. dzīvojamās mājas pārvaldniekam;

10.4. zemes īpašniekam vai privatizēto objektu (dzīvokļu) īpašniekiem, kuri nav pārskatīšanas ierosinātāji.

11. Komisija ar lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu, apstiprina dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala plānu.

12. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Cēsu novada pašvaldības domes 2015. gada 30. decembra saistošie noteikumi Nr. 22 "Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu".

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs
Cēsu novada domes 2022. gada 1. decembra saistošo noteikumu Nr. 45 "Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu"
paskaidrojuma raksts
1. Īss projekta satura izklāstsNoteikumu projekts noteic kārtību kādā Cēsu novada administratīvajā teritorijā:

– tiek ierosināta dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšana;

– tiek informēti zemes īpašnieki un privatizēto objektu īpašnieki (dzīvokļu īpašnieki), noskaidroti viņu viedokļi un argumenti, pieņemts lēmums attiecībā uz funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu;

– tiek izvērtēti iesaistīto personu viedokļi, pārskatīta mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platība un robežas, ņemot vērā arī situāciju attiecīgajā kvartālā, un pieņemts lēmums attiecībā uz dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala robežu pārskatīšanu.

2. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošie noteikumi ir izstrādāti, pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 85. pantu un 86. pantu. 85. pants cita starpā nosaka, ka pašvaldībai ar saistošajiem noteikumiem jānosaka kārtība, kādā tiek ierosināta dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšana, kādā tā informē zemes īpašniekus un privatizēto objektu īpašniekus (dzīvokļu īpašniekus), noskaidro viņu viedokļus un pieņem šī panta ceturtajā daļā minēto lēmumu attiecībā uz funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu, kādā tā izvērtē iesaistīto personu viedokļus, pārskata dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platību un robežas, ņemot vērā arī situāciju attiecīgajā kvartālā, un pieņem lēmumu attiecībā uz dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta būtiska finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu projektam nav būtiskas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Cēsu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.cesis.lv sadaļā "Saistošo noteikumu projekti".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultēšanās ar sabiedrību nav notikusi.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Cēsu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 45Pieņemts: 01.12.2022.Stājas spēkā: 27.01.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 19, 26.01.2023. OP numurs: 2023/19.17
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
339004
27.01.2023
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)