Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2027. gada 31. decembrī.
Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 79

Valmierā 2022. gada 29. decembrī (prot. Nr. 24, 6. §)
Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēta lašveidīgo zivju licencētā makšķerēšana Valmieras novada administratīvajā teritorijā esošajā Gaujas upes posmā.

2. Licencētā makšķerēšana Valmieras novada administratīvajā teritorijā esošajā Gaujas upes posmā tiek organizēta saskaņā ar biedrības "Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība", reģistrācijas Nr. 50008235771, izstrādāto un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saskaņoto "Nolikums par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā" (pielikumā).

3. Saistošie noteikumi ir spēkā 5 gadus no spēkā stāšanās dienas.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks
Pielikums
Valmieras novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 79
"Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā"
NOLIKUMS PAR LAŠVEIDĪGO ZIVJU LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU GAUJĀ UN BRASLĀ
I. Vispārīgie jautājumi

1. Licencētā makšķerēšana paredzēta:

1.1. Gaujas upē, sākot no dzelzceļa tilta pār Gauju Carnikavā, Ādažu novadā (GPS 57.133674, 24.283479 – kreisais krasts; GPS 57.134687, 24.283582 – labais krasts) augšup pret straumi līdz autoceļa P18 tiltam pār Gauju Valmieras novadā (GPS 57.514234, 25.386409 – kreisais krasts; GPS 57.514570, 25.385530 – labais krasts). Šis upes posms atrodas Ādažu, Saulkrastu, Siguldas, Cēsu un Valmieras novadu teritorijās.

1.2. Braslas upes posmā, kas atrodas Siguldas un Cēsu novada teritorijās, no ietekas Gaujā (GPS 57.245788, 24.930230 augšup pret straumi līdz Braslas zivjaudzētavas teritorijas tuvākajai robežai – 1000 metri lejup pa straumi no Braslas HES aizsprosta GPS 57.28428, 24.94147).

2. Atbilstoši Civillikuma 1. pielikumam (1102. pantam) Gauja un Brasla ir publiskas upes, kurās zvejas tiesības pieder valstij.

3. Licencētā makšķerēšana Gaujas un Braslas upēs ieviesta saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" (turpmāk – noteikumi Nr. 799) 5.2. apakšpunktu, lai mazinātu antropogēno slodzi un radītu labvēlīgus apstākļus dabas resursu ilgtspējīgai un saudzējošai izmantošanai, zivju resursu pavairošanai un aizsardzībai, un makšķerēšanas tūrisma veicināšanai.

4. Licencētā makšķerēšana tiek īstenota saskaņā ar noteikumiem Nr. 799, Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" (turpmāk – noteikumi Nr. 800) un šo nolikumu.

5. Licencētā makšķerēšana, izmantojot spiningošanu vai mušiņmakšķerēšanu ar mākslīgo ēsmu attiecināma uz taimiņa (Salmo trutta) ieguvi, un tā darbojas šī Nolikuma 8.1. punktā noteiktajā laika periodā un 8.2. punktā norādītajās diennakts stundās. Citu zivju makšķerēšanu, izņemot spiningošanu un mušiņmakšķerēšanu ar mākslīgo ēsmu, Gaujas un Braslas upju posmos, kuros ieviesta licencētā makšķerēšana, šī nolikuma 8.1. punktā minētajā periodā un 8.2. punktā norādītajās diennakts stundās drīkst veikt saskaņā ar noteikumiem Nr. 800, neiegādājoties licenci.

6. Licencēto makšķerēšanu Gaujas un Braslas upju posmos, saskaņā ar šī nolikuma 1. punktā norādīto pašvaldību pilnvarojumu, organizē biedrība "Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība" (turpmāk – "GIAB"), kas izveidota Gaujas un tās baseina upju apsaimniekošanai. "GIAB" adrese: Spriņģu iela 4, Līgatne, Cēsu novads, LV-4110, reģistrācijas Nr. 50008235771, kontakttālrunis 25442000, e-pasts: rivergauja@gmail.com.

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi

7. Licencētā makšķerēšana Gaujā un Braslas upē tiek organizēta 6 (sešās) zonās, sākot no Ādažu novada līdz Valmieras novadam (visu zonu robežas norādītas virzienā augšup pret straumi):

7.1. Pirmā zona (pielikums Nr. 1) – Gaujā no dzelzceļa tilta pār Gauju Carnikavā, Ādažu novadā (GPS 57.133674, 24.283479 – kreisais krasts; GPS 57.134687, 24.283582 – labais krasts) līdz autoceļa A3 (Inčukalns–Valmiera–Igaunijas robeža) tiltam Siguldas un Saulkrastu novados (GPS 57.125560, 24.658380 – kreisais krasts); (GPS 57.126262, 24.658865 – labais krasts).

7.2. Otrā zona (pielikums Nr. 2) – Gaujā no autoceļa A3 (Inčukalns–Valmiera–Igaunijas robeža) tilta Siguldas un Saulkrastu novados (GPS 57.125560, 24.658380 – kreisais krasts); (GPS 57.126262, 24.658865 – labais krasts līdz autoceļa P8 (Inciems–Sigulda–Ķegums) tiltam Siguldas novadā (GPS 57.165447, 24.841509 – kreisais krasts), (GPS 57.165693, 24.840527 – labais krasts);

7.3. Trešā zona (pielikums Nr. 3) – Gaujā no autoceļa P8 (Inciems–Sigulda–Ķegums) tilta Siguldas novadā (GPS 57.165447, 24.841509 – kreisais krasts), (GPS 57.165693, 24.840527 – labais krasts) līdz Braslas upes ietekai Gaujā (GPS 57.245408, 24.931139 – kreisais krasts), (GPS 57.245818, 24.930170 – labais krasts);

7.4. Ceturtā zona (pielikums Nr. 4) – Braslas upē Siguldas un Cēsu novados no ietekas Gaujā (GPS 57.245788, 24.930230) līdz Braslas zivjaudzētavas teritorijas tuvākajai robežai virzienā augšup pret straumi – 1000 metri lejup pa straumi no Braslas HES aizsprosta (GPS 57.28428, 24.94147);

7.5. Piektā zona (pielikums Nr. 5) – Gaujā starp Braslas (GPS 57.245408, 24.931139 – kreisais krasts), (GPS 57.245818, 24.930170 – labais krasts) un Amatas (GPS 57.275981, 25.129770 – kreisais krasts, GPS 57.276495, 25.129681 – labais krasts) ietekām Cēsu novadā;

7.6. Sestā zona (pielikums Nr. 6) – Gaujā starp Amatas (GPS 57.275981, 25.129770 – kreisais krasts, GPS 57.276495, 25.129681 – labais krasts) Cēsu novadā un līdz autoceļa P18 tiltam pār Gauju (GPS 57.514234, 25.386409 – kreisais krasts; GPS 57.514570, 25.385530 – labais krasts) Valmieras novadā.

8. Licencētā makšķerēšana Gaujā un Braslā notiek saskaņā ar noteikumiem Nr. 800 ar šādiem papildu nosacījumiem:

8.1. licencētās makšķerēšanas periods visās zonās ir no 1. janvāra līdz 30. aprīlim;

8.2. licences izmantošanas laika periods ir diennakts gaišajā laikā no saullēkta līdz saulrietam licencē norādītajā datumā un darbības zonā;

8.3. licencētās makšķerēšanas nolikuma 8.1. punktā noteiktajā laika periodā 7. punktā aprakstītajos makšķerēšanas posmos makšķerēšana ar mākslīgo ēsmu (spiningošana, mušiņmakšķerēšana) atļauta tikai iegādājoties "Dienas licenci";

8.4. makšķernieks, iegādājoties vienu "Dienas licenci", lomā drīkst paturēt vienu taimiņu (Salmo trutta), kura minimālais pieļaujamais garums, mērot attālumu no purna gala līdz astes spuras galam ir 50 cm un maksimālais pieļaujamais garums, mērot attālumu no purna gala līdz astes spuras galam ir 70 cm. Zivis, kuru pieļaujamie garumi ir mazāki vai lielāki par minētajiem izmēriem, nekavējoties ir jāatlaiž (jāatbrīvo) (atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 800 21. punktam);

8.5. "Dienas licence" dod iespējas makšķerēt konkrētajā licences darbības laika dienā līdz brīdim, kad noķertā zivs tiek paturēta lomā, ievērojot 8.4. punktā noteiktos izmērus. Lomā paturamo zivi nekavējoties jānogalina un jāreģistrē licences iegādes vietnē.

III. Vides un dabas resursu aizsardzības prasības

9. Licencētās makšķerēšanas zonas vai to daļas, kas atrodas Gaujā un Braslā, sākot no autoceļa A3 (Inčukalns–Valmiera–Igaunijas robeža) tilta pār Gauju augšup pret straumi līdz P18 autoceļam Kocēnu un Beverīnas novadā, atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā Natura 2000 – Gaujas nacionālais parks, kurā jāievēro Gaujas nacionālā parka likuma un Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 317 "Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" prasības.

10. Makšķernieka pienākums ir saudzīgi izturēties pret dabu, nepieļaut ūdenstilpes un piekrastes joslu piesārņošanu un piegružošanu.

11. Licencētās makšķerēšanas paredzēto noteikumu, tai skaitā vides aizsardzības prasību ievērošanu, kontrolē makšķerēšanas zonā esošo pašvaldību vides kontroles amatpersonas, pašvaldības pilnvarotas amatpersonas – sabiedriskie vides inspektori, Valsts vides dienesta, Dabas aizsardzības pārvaldes personas, tai skaitā "GIAB" pārstāvji, kuri saņēmuši attiecīgu pilnvarojumu.

IV. Licenču noformējums, skaits, maksa un izmantošanas kārtība

12. Lašveidīgo zivju licencētā makšķerēšana Gaujas un Braslas upju zonās nolikuma 8.1. punktā minētajā periodā atļauta tikai iegādājoties "Dienas licenci" kādam no šī nolikuma 7. punktā norādītajiem makšķerēšanas zonām.

13. Licencē (paraugi pielikumos Nr. 7–Nr. 12) tiek uzrādīts licencētās makšķerēšanas organizētāja nosaukums un rekvizīti, makšķerēšanas zona, licences izsniedzēja paraksts (izņemot elektroniskām licencēm), licences turētāja vārds, uzvārds, tālruņa numurs, saziņai izmantojamā elektroniskā pasta adrese un personas kods, licences kārtas numurs, licences izsniegšanas datums, licences izmantošanas datums, licences saņēmēja paraksts (izņemot elektroniskām licencēm) un cena.

14. Visās elektroniski iegādātās licencēs tiek uzrādīts: licences veids, kārtas numurs, cena, derīguma termiņš, attiecīgās ūdenstilpes nosaukums, ziņas par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizētāju, licences saņēmējs un tā personas kods, tālruņa numurs un saziņai izmantojamā elektroniskā pasta adrese un licences izsniegšanas datums.

15. Katru gadu licencētās makšķerēšanas periodā pārdodamo "Dienas licenču" skaits ir ne vairāk kā 6240 licences kopā visiem licencētās makšķerēšanas zonām. Vienā dienā pārdod ne vairāk kā 60 licences katrai zonai, izņemot 4. zonu Braslas upē, kuram vienā dienā pārdod ne vairāk kā 30 licences.

16. Vienas "Dienas licences" iegādes cena katrā licencētās makšķerēšanas zonā ir 10 EUR (desmit euro).

17. Ievērojot noteikum Nr. 799 27. punktu, maksa par licenci netiek samazināta un bezmaksas licenci neizsniedz īpaši aizsargājamo ierobežoti izmantojamo zivju sugu – laša un taimiņa makšķerēšanai.

18. "Dienas licence" ir derīga tikai kopā ar personu apliecinošu dokumentu konkrētajai personai.

V. Makšķerēšanas licenču realizācija

19. Makšķerēšanas licenču iegādes noformēšana, uzskaite un atskaites notiek vienotā elektroniskā vidē vienā patstāvīgā tiešsaistes sistēmā. "Dienas licences", var iegādāties tīmekļvietnē www.manacope.lv vai licenču pārdošanas vietās klātienē, kas publicētas tīmekļvietnē www.rivergauja.com Informācija par licenču pārdošanas vietām klātienē tiek publicēta pašvaldības izdoto saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienā.

20. Persona drīkst iegādāties "Dienas licenci" citai personai, norādot tās vārdu, uzvārdu, personas kodu.

21. Latvijas Republikas pilsoņiem, iegādājoties "Dienas licenci" ir jānorāda personas kods, bet citu valstu pilsoņiem ir jānorāda personas identificējošā dokumenta numurs vai personas kods.

22. Persona, kas iegādājoties elektronisko "Dienas licenci" apzināti mainījusi personas datus, attiecīgā licence tiks anulēta un atgriezta tirdzniecībā, neatmaksājot personai licences vērtību. Licences anulēšanas gadījumā makšķerniekam tiks nosūtīts anulēšanas iemesla paskaidrojums uz licences pirkšanas brīdī norādīto makšķernieka e-pasta adresi.

23. Makšķerēšanai neizmantoto licenču vērtība makšķerniekam netiek atlīdzināta.

VII. No makšķerēšanas licencēm iegūto līdzekļu izlietojums

24. No licenču realizācijas iegūtās kopējās summas licencētās makšķerēšanas organizētājs līdz 10. janvārim un 10. jūlijam valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai pārskaita 20 %.

25. Licencētās makšķerēšanas organizētāja rīcībā paliek 80 % no licenču realizācijā iegūtās kopējās summas, kas tiek izmantoti zivju krājumu pavairošanai (tai skaitā nārsta vietu atjaunošanai un nārsta vietu kvalitātes uzlabošanai), vides un zivju aizsardzības un licencētās makšķerēšanas organizēšanas un kontroles nodrošināšanai, makšķerēšanas tūrisma infrastruktūras attīstībai.

VIII. Loma uzskaites atskaites sniegšana

26. Visiem licenču īpašniekiem par katru licencētās zivs noķeršanu, neatkarīgi vai tā tiek paturēta vai atlaista, atskaitē par lomiem (pielikumi Nr. 7–Nr. 12) jānorāda:

26.1. licencētās makšķerēšanas zona un laiks, kad zivs tikusi noķerta;

26.2. vai zivs tikusi paturēta vai atlaista;

26.3. zivs suga;

26.4. zivs garumu un svaru, ja tā tiek uzmērīta un svērta, vai aptuveno garumu un svaru, ja zivs tiek atlaista un tāpēc netiek uzmērīta un svērta.

27. Atskaite par lomiem sniedzama arī tad, ja makšķerēšanas dienā zivis nav noķertas.

28. Licenču īpašniekiem izmantotā licence kopā ar atskaiti par lomiem ne vēlāk kā piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām iesniedzama licences iegādes tīmekļvietnē www.manacope.lv vai fiziskā licences iegādes vietā.

29. Savlaicīgas atskaites nesniegšanas gadījumos, licencētās makšķerēšanas organizators licences turētājam nosūta paziņojumu par nepieciešamību 14 dienu laikā iesniegt lomu pārskatu. Ja minētajā termiņā lomu pārskats nav iesniegts, organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes.

IX. Licencētās makšķerēšanas organizētāja sniegtie pakalpojumi un pienākumi

30. Sniegt informāciju par licencēto makšķerēšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem plašsaziņas līdzekļos.

31. Nodrošināt licenču pieejamību saskaņā ar šo Nolikumu.

32. Uzskaitīt interneta vietnē www.manacope.lv pārdotās licences hronoloģiskā secībā elektroniski par katru pusgadu un pēc katra pusgada noslēgumā veikt attiecīgā pusgada elektroniski uzskaitīto licenču saraksta izdruku, nodrošinot izdrukāto licenču sarakstu uzglabāšanu kopā ar licenču uzskaites žurnālu.

33. Nodrošināt no makšķerēšanas licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojumu atbilstoši šim Nolikumam.

34. Licences un lomu uzskaites datus par pagājušo gadu vienu reizi gadā līdz 1. februārim iesniegt Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" (turpmāk – zinātniskais institūts "BIOR") zivju krājumu novērtēšanai.

35. Piedalīties vides un zivju resursu aizsardzības, uzraudzības un zivju krājumu papildināšanas pasākumos.

36. Noteikt atbildīgo personu, kas ir ieguvusi sabiedriskā vides inspektora vai pašvaldības pilnvarotās personas statusu un piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos.

37. Pie licencētās makšķerēšanas zonu sākumiem un beigām abos upes krastos izvietot informatīvās zīmes par licencēto makšķerēšanu un par licencētās makšķerēšanas pamatnosacījumiem.

38. Pēc licencētās makšķerēšanas sezonas beigām veikt upju krastu sakopšanu, tai skaitā savācot sadzīves atkritumus, kas radušies saistībā ar licencēto makšķerēšanu.

39. Iepazīstināt makšķerniekus ar šo Nolikumu.

40. Informēt makšķerniekus, par publiskām piekļuves vietām ūdenstilpei, kurā ir organizēta licencētā makšķerēšana.

41. Nodrošināt ārvalstu tūristiem angļu un krievu valodā vai, ja nepieciešams, arī citu Latvijas kaimiņvalstu valodā informāciju par saziņas iespējām ar organizētāju, licencētās makšķerēšanas, licenču veidiem, skaitu, to maksu, kā arī lomu uzskaiti.

42. Nodrošināt informācijas sniegšanu un pastāvīgi atjaunot informāciju par licenču pārdošanas vietām, publicējot to tīmekļvietnē www.rivergauja.com, kā arī citos informācijas avotos.

43. Divas reizes gadā – līdz 15. jūlijam un 15. janvārim – iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatus par licencēto makšķerēšanu, pārskatus pirms iesniegšanas saskaņojot ar pašvaldībām, kuru teritorijās tiek organizēta licencētā makšķerēšana.

44. Katru gadu līdz 31. decembrim iesniegt Valsts vides dienestā pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības un kontroles pasākumiem, kā arī informāciju par licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu. Pārskatu pirms iesniegšanas saskaņot ar pašvaldībām, kuru teritorijās tiek organizēta licencētā makšķerēšana.

45. Reģistrēt personas, kas ir pārkāpušas nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, un, izmantojot licencē norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, paziņot par nepieciešamību 14 dienu laikā iesniegt loma pārskatu.

X. Pasākumu plāns zivju resursu pavairošanai, saglabāšanai un aizsardzībai nolikuma darbības laikā

46. "GIAB" organizē sadarbību kontroles jomā starp atbildīgajām institūcijām un ieinteresētajām personām zivju un vides resursu aizsardzībai un kontrolei Gaujas upes baseinā, t.i., starp licencētās makšķerēšanas organizēšanā iesaistītajām pašvaldībām, Valsts vides dienestu un Dabas aizsardzības pārvaldi.

47. Sadarbībā ar zinātnisko institūtu "BIOR", Valsts vides dienestu un Dabas aizsardzības pārvaldi "GIAB" veic zivju dzīvotņu un nārsta vietu apsaimniekošanas pasākumus, dabīgo aizsprostu likvidēšanu (koku sanesumi, bebru radītie aizsprosti u.tml), zivju migrācijas ceļu atbrīvošanu u.tml., sekmējot Gaujas upes baseina ekosistēmas saglabāšanu un uzlabošanu, t.sk. mazo pietekupju tīrīšanu.

XI. Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrole

48. Nolikuma un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu uzrauga Zvejniecības likuma 18. pantā minētās institūcijas, un uzraudzībā piedalās arī Zvejniecības likuma 20. pantā minētās personas.

49. Šī nolikuma 11. punktā minētās amatpersonas un pilnvarotās personas ir tiesīgas pārkāpuma gadījumā pārbaudīt makšķernieka lomu un izmantotos makšķerēšanas rīkus un veikt citas darbības saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

XII. Noslēguma jautājumi

50. Nolikums attiecīgā Gaujas vai Braslas upju zonā vai zonās, pašvaldības administratīvajā teritorijā, stājas spēkā, kad atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 45. panta noteiktajai kārtībai ir stājušies spēkā pašvaldības apstiprinātie saistošie noteikumi, kuras teritorijā ietilpst attiecīgais licencētās makšķerēšanas zona vai zonas.

51. Nolikuma darbības ilgums ir 5 gadi no spēkā stāšanās dienas.

XIII. Nolikuma pielikumi

52. Pirmā posma atrašanās vietas shēma (pielikums Nr. 1)

53. Otrā posma atrašanās vietas shēma (pielikums Nr. 2)

54. Trešā posma atrašanās vietas shēma (pielikums Nr. 3)

55. Ceturtā posma atrašanās vietas shēma (pielikums Nr. 4)

56. Piektā posma atrašanās vietas shēma (pielikums Nr. 5)

57. Sestā posma atrašanās vietas shēma (pielikums Nr. 6)

58. Pirmā posma "Dienas licences" paraugs (pielikums Nr. 7)

59. Otrā posma "Dienas licences" paraugs (pielikums Nr. 8)

60. Trešā posma "Dienas licences" paraugs (pielikums Nr. 9)

61. Ceturtā posma "Dienas licences" paraugs (pielikums Nr. 10)

62. Piektā posma "Dienas licences" paraugs (pielikums Nr. 11)

63. Sestā posma "Dienas licences" paraugs (pielikums Nr. 12)

64. Nolikuma par licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā saskaņojumi (pielikums Nr. 13)

Pielikums Nr. 1
nolikumam "Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā"
1. zona

 

Pielikums Nr. 2
nolikumam "Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā"
2. zona

Pielikums Nr. 3
nolikumam "Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā"
3. zona

Pielikums Nr. 4
nolikumam "Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā"
4. zona

Pielikums Nr. 5
nolikumam "Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā"
5. zona

Pielikums Nr. 6
nolikumam "Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā"
6. zona

Pielikums Nr. 7
nolikumam "Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā"

PRIEKŠPUSE

 
DIENAS LICENCENr. XXXXXXX
 

Lašveidīgās zivs – taimiņa (Salmo trutta) makšķerēšanai Gaujā.
Zona Nr. 1 no dzelzceļa tilta pār Gauju Carnikavā līdz autoceļa A3 (Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža) tiltam pār Gauju Rāmkalnos.

Licences cena 10,00 euro

Makšķernieks 
 (vārds, uzvārds)
  
(personas kods, tālr. numurs, e-pasta adrese)
Licences derīguma termiņš 202_ . gada __________________
(no astronomiskā saullēkta brīža līdz astronomiskā saulrieta brīdim)
 

Licences izsniedzējs: biedrība "Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība", Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110, reģistrācijas Nr. 50008235771, kontakttālrunis 25442000, e-pasts: rivergauja@gmail.com.

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar Nolikumu "Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā"

_______________________________

Par konstatētajiem makšķerēšanas vai vides noteikumu pārkāpumiem ziņot:

"Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrībai" – tel. 25442000
Valsts Vides dienestam – tel. 26338800
Dabas aizsardzības pārvaldei – tel. 29433226

AIZMUGURE

LOMU UZSKAITES TABULA

Zivju sugaSkaitsSvarsGarumsPaturēta lomā / Atlaista
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Makšķernieka paraksts _________________________

Lomā atļauts paturēt vienu taimiņu (Salmo trutta), kura izmērs no 50–70 cm un citas zivis atbilstoši MK noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas noteikumi". Licences īpašniekam, ne vēlāk kā 5 dienu laikā pēc makšķerēšanas, ir jāsniedz ziņas par lomiem (par visu sugu noķertajām zivīm). Atskaite sniedzama arī tad, ja makšķerēšanas dienā zivis nav noķertas. Ziņu nesniegšanas gadījumos, kā arī cita veida makšķerēšanas pārkāpumu gadījumos, organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes

Pielikums Nr. 8
nolikumam "Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā"

PRIEKŠPUSE

 
DIENAS LICENCENr. XXXXXXX
 

Lašveidīgās zivs – taimiņa (Salmo trutta) makšķerēšanai Gaujā.
Zona Nr. 2 no autoceļa A3 (Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža) tilta pār Gauju līdz autoceļa P8 (Inciems-Sigulda-Ķegums) tiltam pār Gauju;

 

Licences cena 10,00 euro

Makšķernieks 
 (vārds, uzvārds)
  
(personas kods, tālr. numurs, e-pasta adrese)
Licences derīguma termiņš 202_ . gada __________________
(no astronomiskā saullēkta brīža līdz astronomiskā saulrieta brīdim)
 

Licences izsniedzējs: biedrība "Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība", Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110, reģistrācijas Nr. 50008235771, kontakttālrunis 25442000, e-pasts: rivergauja@gmail.com.

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar Nolikumu "Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā"

_______________________________

Par konstatētajiem makšķerēšanas vai vides noteikumu pārkāpumiem ziņot:

"Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrībai" – tel. 25442000
Valsts Vides dienestam – tel. 26338800
Dabas aizsardzības pārvaldei – tel. 29433226

AIZMUGURE

LOMU UZSKAITES TABULA

Zivju sugaSkaitsSvarsGarumsPaturēta lomā / Atlaista
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Makšķernieka paraksts _________________________

Lomā atļauts paturēt vienu taimiņu (Salmo trutta), kura izmērs no 50–70 cm un citas zivis atbilstoši MK noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas noteikumi". Licences īpašniekam, ne vēlāk kā 5 dienu laikā pēc makšķerēšanas, ir jāsniedz ziņas par lomiem (par visu sugu noķertajām zivīm). Atskaite sniedzama arī tad, ja makšķerēšanas dienā zivis nav noķertas. Ziņu nesniegšanas gadījumos, kā arī cita veida makšķerēšanas pārkāpumu gadījumos, organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes

Pielikums Nr. 9
nolikumam "Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā"

PRIEKŠPUSE

 
DIENAS LICENCENr. XXXXXXX
 

Lašveidīgās zivs – taimiņa (Salmo trutta) makšķerēšanai Gaujā.
Zona Nr. 3 no autoceļa P8 (Inciems –Sigulda – Ķegums) tilta pār Gauju līdz Braslas upes ietekai Gaujā.

 

Licences cena 10,00 euro

Makšķernieks 
 (vārds, uzvārds)
  
(personas kods, tālr. numurs, e-pasta adrese)
Licences derīguma termiņš 202_ . gada __________________
(no astronomiskā saullēkta brīža līdz astronomiskā saulrieta brīdim)
 

Licences izsniedzējs: biedrība "Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība", Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110, reģistrācijas Nr. 50008235771, kontakttālrunis 25442000, e-pasts: rivergauja@gmail.com.

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar Nolikumu "Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā"

_______________________________

Par konstatētajiem makšķerēšanas vai vides noteikumu pārkāpumiem ziņot:

"Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrībai" – tel. 25442000
Valsts Vides dienestam – tel. 26338800
Dabas aizsardzības pārvaldei – tel. 29433226

AIZMUGURE

LOMU UZSKAITES TABULA

Zivju sugaSkaitsSvarsGarumsPaturēta lomā / Atlaista
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Makšķernieka paraksts _________________________

Lomā atļauts paturēt vienu taimiņu (Salmo trutta), kura izmērs no 50–70 cm un citas zivis atbilstoši MK noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas noteikumi". Licences īpašniekam, ne vēlāk kā 5 dienu laikā pēc makšķerēšanas, ir jāsniedz ziņas par lomiem (par visu sugu noķertajām zivīm). Atskaite sniedzama arī tad, ja makšķerēšanas dienā zivis nav noķertas. Ziņu nesniegšanas gadījumos, kā arī cita veida makšķerēšanas pārkāpumu gadījumos, organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes

Pielikums Nr. 10
nolikumam "Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā"

PRIEKŠPUSE

 
DIENAS LICENCENr. XXXXXXX
 

Lašveidīgās zivs – taimiņa (Salmo trutta) makšķerēšanai Braslā.
Zona Nr. 4 Braslas upē no Braslas zivjaudzētavas teritorijas tālākas robežas (virzienā uz Gauju) līdz ietekai Gaujā

 

Licences cena 10,00 euro

Makšķernieks 
 (vārds, uzvārds)
  
(personas kods, tālr. numurs, e-pasta adrese)
Licences derīguma termiņš 202_ . gada __________________
(no astronomiskā saullēkta brīža līdz astronomiskā saulrieta brīdim)
 

Licences izsniedzējs: biedrība "Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība", Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110, reģistrācijas Nr. 50008235771, kontakttālrunis 25442000, e-pasts: rivergauja@gmail.com.

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar Nolikumu "Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā"

_______________________________

Par konstatētajiem makšķerēšanas vai vides noteikumu pārkāpumiem ziņot:

"Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrībai" – tel. 25442000
Valsts Vides dienestam – tel. 26338800
Dabas aizsardzības pārvaldei – tel. 29433226

AIZMUGURE

LOMU UZSKAITES TABULA

Zivju sugaSkaitsSvarsGarumsPaturēta lomā / Atlaista
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Makšķernieka paraksts _________________________

Lomā atļauts paturēt vienu taimiņu (Salmo trutta), kura izmērs no 50–70 cm un citas zivis atbilstoši MK noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas noteikumi". Licences īpašniekam, ne vēlāk kā 5 dienu laikā pēc makšķerēšanas, ir jāsniedz ziņas par lomiem (par visu sugu noķertajām zivīm). Atskaite sniedzama arī tad, ja makšķerēšanas dienā zivis nav noķertas. Ziņu nesniegšanas gadījumos, kā arī cita veida makšķerēšanas pārkāpumu gadījumos, organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes

Pielikums Nr. 11
nolikumam "Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā"

PRIEKŠPUSE

 
DIENAS LICENCENr. XXXXXXX
 

Lašveidīgās zivs – taimiņa (Salmo trutta) makšķerēšanai Gaujā.
Zona Nr. 5 Gaujā starp Braslas un Amatas ietekām

 

Licences cena 10,00 euro

Makšķernieks 
 (vārds, uzvārds)
  
(personas kods, tālr. numurs, e-pasta adrese)
Licences derīguma termiņš 202_ . gada __________________
(no astronomiskā saullēkta brīža līdz astronomiskā saulrieta brīdim)
 

Licences izsniedzējs: biedrība "Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība", Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110, reģistrācijas Nr. 50008235771, kontakttālrunis 25442000, e-pasts: rivergauja@gmail.com.

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar Nolikumu "Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā"

_______________________________

Par konstatētajiem makšķerēšanas vai vides noteikumu pārkāpumiem ziņot:

"Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrībai" – tel. 25442000
Valsts Vides dienestam – tel. 26338800
Dabas aizsardzības pārvaldei – tel. 29433226

AIZMUGURE

LOMU UZSKAITES TABULA

Zivju sugaSkaitsSvarsGarumsPaturēta lomā / Atlaista
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Makšķernieka paraksts _________________________

Lomā atļauts paturēt vienu taimiņu (Salmo trutta), kura izmērs no 50–70 cm un citas zivis atbilstoši MK noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas noteikumi". Licences īpašniekam, ne vēlāk kā 5 dienu laikā pēc makšķerēšanas, ir jāsniedz ziņas par lomiem (par visu sugu noķertajām zivīm). Atskaite sniedzama arī tad, ja makšķerēšanas dienā zivis nav noķertas. Ziņu nesniegšanas gadījumos, kā arī cita veida makšķerēšanas pārkāpumu gadījumos, organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes

Pielikums Nr. 12
nolikumam "Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā"

PRIEKŠPUSE

 
DIENAS LICENCENr. XXXXXXX
 

Lašveidīgās zivs – taimiņa (Salmo trutta), makšķerēšanai Gaujā.
Zona Nr. 6 Gaujā no Amatas ietekas līdz autoceļa P18 tiltam pār Gauju Valmieras novadā

 

Licences cena 10,00 euro

Makšķernieks 
 (vārds, uzvārds)
  
(personas kods, tālr. numurs, e-pasta adrese)
Licences derīguma termiņš 202_ . gada __________________
(no astronomiskā saullēkta brīža līdz astronomiskā saulrieta brīdim)
 

Licences izsniedzējs: biedrība "Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība", Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110, reģistrācijas Nr. 50008235771, kontakttālrunis 25442000, e-pasts: rivergauja@gmail.com.

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar Nolikumu "Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā"

_______________________________

Par konstatētajiem makšķerēšanas vai vides noteikumu pārkāpumiem ziņot:

"Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrībai" – tel. 25442000
Valsts Vides dienestam – tel. 26338800
Dabas aizsardzības pārvaldei – tel. 29433226

AIZMUGURE

LOMU UZSKAITES TABULA

Zivju sugaSkaitsSvarsGarumsPaturēta lomā / Atlaista
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Makšķernieka paraksts _________________________

Lomā atļauts paturēt vienu taimiņu (Salmo trutta), kura izmērs no 50–70 cm un citas zivis atbilstoši MK noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas noteikumi". Licences īpašniekam, ne vēlāk kā 5 dienu laikā pēc makšķerēšanas, ir jāsniedz ziņas par lomiem (par visu sugu noķertajām zivīm). Atskaite sniedzama arī tad, ja makšķerēšanas dienā zivis nav noķertas. Ziņu nesniegšanas gadījumos, kā arī cita veida makšķerēšanas pārkāpumu gadījumos, organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes

Paskaidrojuma raksts
Valmieras novada pašvaldības 2022. gada 29. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 79 "Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā"
Paskaidrojuma raksta sadaļaInformācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAtbilstoši Civillikumapielikumam (1102. pantam) Gauja no Tirzas upes ietekas līdz ietekai Rīgas jūras līcī (ieskaitot posmu pa robežu), Gaujas–Baltezera kanāls un posmā Lizuma pagasta teritorijā ir publiska upe, kurā zvejas tiesības pieder valstij. Atbilstoši Zvejniecības likuma 10. panta piektajai daļai, pašvaldība izdod saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu tās administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu un licencētajām zemūdens medībām šajos ūdeņos paredzēta makšķerēšanas tiesību izmantošana ar īpašām atļaujām (licencēm).

Biedrība "Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība", kura, saskaņā ar Valmieras novada pašvaldības 29.09.2022. lēmumu Nr. 584 (protokols Nr. 18, 6. §) "Par pilnvarojumu biedrībai "Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība"" ir pilnvarota organizēt lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujas upes posmā Valmieras novada administratīvajā teritorijā, ir izstrādājusi "Nolikumu par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā", to saskaņojot ar Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" 10. punktā noteiktajām iestādēm: Zemkopības ministrijas 11.10.2022. atzinums Nr. 4.1-3e/1651/2022, valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" 20.10.2022. atzinums Nr. 30-1/241-e, Valsts vides dienesta 25.10.2022. atzinums Nr. 2.3/CS/2218/2022 un Dabas aizsardzības pārvaldes 11.11.2022. atzinums Nr. 3.15/1091/2022-N10.

Saistošo noteikumu mērķis ir makšķerēšanas ietekmes uz vidi regulēšana, lai radītu labvēlīgus apstākļus lašveidīgo zivju krājumu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, aizsardzībai un racionālai izmantošanai.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka licencētās makšķerēšanas kārtību, limitus makšķerēšanas atļauju izsniegšanas kārtību un maksu, kā arī citus nosacījumus makšķerēšanai Gaujas upē, sākot no dzelzceļa tilta pār Gauju Carnikavā, Ādažu novadā, augšup pret straumi līdz autoceļa P18 tiltam pār Gauju Valmieras novadā. Šis upes posms atrodas Ādažu, Saulkrastu, Siguldas, Cēsu un Valmieras novadu teritorijās.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošie noteikumi nerada izmaiņas pašvaldības budžetā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Valmieras novada pašvaldības pilnvarotā persona – biedrība "Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība", reģistrācijas Nr.50008235771, Spriņģu iela 4, Līgatne, Cēsu nov., LV-4110, kontakttālrunis 25442000, e-pasts: rivergauja@gmail.com.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Valmieras novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 79Pieņemts: 29.12.2022.Stājas spēkā: 31.12.2022.Zaudē spēku: 31.12.2027.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 253A, 30.12.2022. OP numurs: 2022/253A.11
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
338543
31.12.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"