Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.317

Rīgā 2012.gada 2.maijā (prot. Nr.24 18.§)
Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Gaujas nacionālā parka likuma 2.panta
otro un trešo daļu un likuma "Par īpaši aizsargājamām
dabas teritorijām
" 13.panta otro daļu un 14.panta otro daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. Gaujas nacionālā parka (turpmāk – nacionālais parks) individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību;

1.2. nacionālā parka funkcionālo zonu platības un robežu aprakstus;

1.3. nacionālā parka teritorijas apzīmēšanai lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu un tās izveidošanas un lietošanas kārtību;

1.4. nacionālā parka teritorijā esošos dabas pieminekļus un to aizsardzības un izmantošanas kārtību.

2. Nacionālā parka funkcionālo zonu shēma ir noteikta šo noteikumu 1.pielikumā, bet funkcionālo zonu robežu apraksts – šo noteikumu 2.pielikumā.

3. Visā nacionālā parka teritorijā valsts autoceļi un dzelzceļi to nodalījuma joslas platumā ir noteikti kā neitrālā zona.

4. Nacionālā parka robežas un dabas rezervāta (stingrā režīma) zonas robežas dabā apzīmē ar speciālu informatīvo zīmi, kuras paraugs, izveidošanas un lietošanas kārtība noteikta šo noteikumu 3.pielikumā.

5. Dabas aizsardzības pārvalde nosaka ierobežotas pieejamības statusu informācijai par nacionālajā parkā esošo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu atrašanās vietu, ja tās atklāšana var kaitēt vides aizsardzībai. Šādu informāciju izplata tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju.

6. Šajos noteikumos noteiktā Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja nav nepieciešama, ja saskaņā ar meža apsaimniekošanu regulējošiem normatīvajiem aktiem Valsts meža dienests izsniedz koku ciršanas apliecinājumu. Šādā gadījumā Valsts meža dienests apliecinājumu izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas. Dabas aizsardzības pārvalde atzinumu sniedz 10 darbdienu laikā pēc Valsts meža dienesta pieprasījuma saņemšanas.

2. Vispārīgie aprobežojumi nacionālā parka teritorijā

7. Nacionālā parka teritorijā jāievēro izliktās aizlieguma un brīdinājuma zīmes, kā arī pārvietošanās ierobežojumi vietās, kur to neatļauj aizlieguma zīmes un nožogojumi, izņemot gadījumus, ja pārvietošanās saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, vai cilvēku glābšanas un meklēšanas darbiem.

8. Nacionālā parka teritorijā atļauta autoceļu, dzelzceļu, elektrisko tīklu, gāzesvadu un citu komunikāciju un infrastruktūras objektu uzturēšana un aizsardzības darbu veikšana atbilstoši to aizsardzību, ekspluatāciju un drošību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

9. Nacionālā parka teritorijā aizliegts:

9.1. mežaudzēs lietot minerālmēslus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus (izņemot repelentus pārnadžu atbaidīšanai un feromonus koku stumbra kaitēkļu ierobežošanai);

9.2. dedzināt sausās zāles, virsāju un niedru platības, kā arī meža zemsedzi. Aizliegums neattiecas uz īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanas pasākumiem, kuru veikšanai ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja un par kuriem ir rakstiski informēta par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā institūcija;

9.3. iegūt sūnas un ķērpjus, kā arī lasīt ogas un sēnes, bojājot vai iznīcinot zemsedzi;

9.4. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot, kultivējot, apbūvējot, ieaudzējot mežu vai aizaudzējot ar krūmiem) palieņu un terašu pļavas;

9.5. reģistrēt plantāciju mežu. Aizliegums neattiecas uz neitrālo zonu;

9.6. ierīkot atkritumu poligonus, atkritumu izkraušanas, šķirošanas un īslaicīgas uzglabāšanas vietas, kā arī meža zemēs ierīkot bioloģisko atkritumu kompostēšanas vietas. Aizliegums neattiecas uz pilsētu un ciemu teritorijām un neitrālo zonu;

9.7. izveidot kalnu slēpošanas, snovborda, tramplīnu, bobsleja, kamaniņu un divriteņu nobraucienu bāzes (teritorija, kas ir speciāli labiekārtota un aprīkota ar stacionāriem pacēlājiem un paredzēta kalnu slēpošanai, snovbordam, tramplīnu, bobsleja, kamaniņu un divriteņu nobraucieniem) un ierīkot kalnu slēpošanas, snovborda, tramplīnu, bobsleja un kamaniņu trases, kā arī divriteņu nobraucienu trases ārpus esošajām bāzēm, izņemot:

9.7.1. bāzes un trases neitrālajā zonā;

9.7.2. pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas:

9.7.2.1. bāzes un trases pilsētās;

9.7.2.2. esošo bāzu savienošanu, ja savienojošās trases platums nepārsniedz 20 metru;

9.8. uzstādīt vēja elektrostacijas, kuru augstākais punkts pārsniedz 30 metru augstumu, izņemot vēja elektrostacijas neitrālajā zonā, kur pieļaujamo vēja elektrostaciju augstumu nosaka pašvaldības teritorijas plānojumā;

9.9. zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem savā īpašumā vai valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā ierobežot nacionālā parka apmeklētāju pārvietošanos pa Gauju un tās pietekām, kā arī takām, kas norādītas šo noteikumu 1.pielikumā un paredzētas nacionālā parka un tajā esošo infrastruktūras objektu apskatei;

9.10. dabiskās un mākslīgi veidotās dolomīta un smilšakmens alās (izņemot pagrabalas, kuras tiek saimnieciski izmantotas) kurināt ugunskurus un ienest jebkādus degošus priekšmetus, tai skaitā sveces, lāpas, cigaretes, kas rada dūmus vai siltumu;

9.11. rakstīt, zīmēt un gravēt uz iežu atsegumiem (arī uz alu sienām);

9.12. pārvietoties pa iežu atsegumiem, ūdens un ledus kritumiem, kā arī izmantot tos atpūtas, sporta un citu pasākumu rīkošanai;

9.13. pārvietoties ar transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, mopēdiem, velosipēdiem, dzīvnieku pajūgiem, kā arī pārvietoties ar dzīvniekiem mežā ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm. Aizliegums neattiecas uz pārvietošanos ar velosipēdiem pa takām un gadījumiem, ja pārvietošanās notiek pa šo noteikumu 10.2.apakšpunktā noteiktā kārtībā izveidotiem maršrutiem atbilstoši to izveidošanas mērķim vai pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, vai glābšanas un meklēšanas darbiem;

9.14. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem, pa aizsalušām dabiskām ūdenstecēm un ūdenstilpēm. Aizliegums neattiecas uz gadījumiem, ja pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, vai glābšanas un meklēšanas darbiem;

9.15. meža zemēs ierīkot un paplašināt esošas iežogotas platības dzīvnieku audzēšanai un turēšanai nebrīvē, izņemot šo noteikumu 10.3.apakšpunktā minēto gadījumu;

9.16. uzturēt meža zemēs sietveida nožogojumus, kuri redzamības palielināšanai nav apzīmēti, izmantojot dzīvniekiem pamanāmus materiālus (piemēram, zarus vai lentes);

9.17. piebarot savvaļas sugu dzīvniekus un meža zemēs novietot lauksaimniecības un pārtikas produktus, izņemot no 1.decembra līdz 31.martam pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas vietās, kur tas neapdraud īpaši aizsargājamos biotopus un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes;

9.18. meža zemēs ierīkot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces;

9.19. organizēt medības ar dzinējiem vai medības ar traucēšanu biežāk nekā divas reizes kalendāra mēnesī vienā un tajā pašā platībā, izņemot gadījumus, ja ir konstatēti būtiski medījamo dzīvnieku nodarīti postījumi;

9.20. lai nodrošinātu lašveidīgo zivju sugu aizsardzību, no 1.oktobra līdz 31.decembrim:

9.20.1. makšķerēt Amatā – no ietekas Gaujā augšup pret straumi līdz ūdenskrātuves aizsprostam Kārļos, Amatas baseina upē Kumadā, Braslā – no ietekas Gaujā augšup pret straumi līdz Braslas HES aizsprostam, Lenčupē, Lojā, Strīķupē, Līgatnē, Raunā, Raunas baseina upēs – Raunī un Vaivē – no ietekas Raunā augšup pret straumi līdz Vaives dzirnavu aizsprostam;

9.20.2. makšķerēt Gaujā ar mākslīgo ēsmu un ēsmas zivtiņām;

9.20.3. atrasties ar makšķerēšanai un zvejai sagatavotiem makšķerēšanas un zvejas rīkiem uz tiltiem pār Gauju, ūdenī vai krastā tuvāk par 20 metriem no krasta līnijas 100 metru augšpus (pret straumi) un 100 metrus lejpus (pa straumi) šiem tiltiem, kā arī zem tiltu konstrukcijām un ūdenī;

9.21. dabiskajās ūdenstecēs un ūdenstilpēs nodarboties ar zemūdens medībām un atrasties ar zemūdens medību rīkiem ūdenī vai krastā tuvāk par 20 metriem no krasta līnijas (izņemot ūdenstilpes, kurās saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtību ir izstrādāts licencētās makšķerēšanas nolikums un tajā ir paredzētas zemūdens medības);

9.22. cirst kokus rekonstruktīvajā cirtē un galvenajā cirtē pēc galvenās cirtes caurmēra;

9.23. bojāt augošus kokus:

9.23.1. cērtot kokus un transportējot kokmateriālus;

9.23.2. ierīkojot un uzturot atpūtas, sporta un cita veida teritorijas, tai skaitā piedzīvojumu un atrakciju parkus;

9.24. atsveķot kokus;

9.25. veidot mežā kokmateriālu treilēšanas un pievešanas ceļus taisnās līnijās;

9.26. veikt mežsaimniecisko darbību (izņemot meža nekoksnes vērtību ieguvi) šādās vietās:

9.26.1. valsts un pašvaldību valdījumā esošajās mežaudzēs, kurās valdošās koku sugas vecums pārsniedz:

9.26.1.1. priedei un lapeglei – 140 gadu;

9.26.1.2. eglei – 120 gadu;

9.26.1.3. bērzam – 100 gadu;

9.26.1.4. melnalksnim un apsei – 80 gadu;

9.26.2. ozolu, ošu, liepu, kļavu, vīksnu, gobu un vītolu tīraudzēs un mistrotās mežaudzēs, ja šo koku sugu kopējais sastāvs ir vairāk par 40 procentiem un to vecums lielāks par 60 gadiem;

9.26.3. dumbrāja un liekņas meža tipos;

9.26.4. upju un ezeru palienēs, izņemot palieņu pļavu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumu veikšanu;

9.26.5. upju un ezeru krastos, senkrastos un gravās, kur nogāzes slīpums pārsniedz 25 grādus;

9.26.6. īpaši aizsargājamos biotopos un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnēs, kam noteikti mikroliegumi vai kas norādīti meža apsaimniekošanas plānā;

9.27. mežaudzēs cirst šādus augošus kokus (izņemot bīstamos kokus (koki, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus), nocirstos kokus pēc iespējas atstājot mežaudzē), kuru caurmērs 1,3 metru augstumā virs koka sakņu kakla pārsniedz:

9.27.1. ozoliem – 50 centimetru;

9.27.2. priedēm – 65 centimetrus;

9.27.3. eglēm un lapeglēm – 70 centimetru;

9.27.4. ošiem, gobām un vīksnām – 60 centimetru;

9.27.5. liepām – 30 centimetru;

9.27.6. melnalkšņiem – 45 centimetrus;

9.27.7. vītoliem – 60 centimetru;

9.27.8. bērziem – 60 centimetru;

9.27.9. apsēm – 65 centimetrus;

9.28. mežaudzēs cirst sausus kokus, izņemot bīstamos kokus (nocirstos kokus pēc iespējas atstājot mežaudzē), kuru caurmērs 1,3 metru augstumā virs koka sakņu kakla pārsniedz 50 centimetru;

9.29. mežaudzēs izvākt kritalas, kuru diametrs resnākajā vietā pārsniedz 50 centimetru.

10. Nacionālā parka teritorijā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas aizliegts:

10.1. veikt būvniecību neapbūvētā zemesgabalā (izņemot ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas);

10.2. ierīkot publiski pieejamus dabas tūrisma un izziņas, atpūtas un sporta infrastruktūras objektus (takas, maršrutus, skatu torņus, skatu platformas, telšu vietas, atpūtas vietas, ugunskuru vietas, stāvlaukumus, apmeklētāju centrus un informācijas centrus) un cita veida teritorijas, tai skaitā publisko pasākumu vietas, piedzīvojumu un atrakciju parkus, golfa laukumus (izņemot neitrālo zonu);

10.3. meža zemēs ganīt lauksaimniecības dzīvniekus.

11. Šo noteikumu 9.26.apakšpunktā minētajās vietās atļauts cirst kokus šādos gadījumos:

11.1. bīstamo koku ciršanai un novākšanai;

11.2. meža ugunsdzēsības un ugunsdrošības pasākumu veikšanai;

11.3. ārkārtējās situācijās;

11.4. pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas:

11.4.1. īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu aizsardzībai un saglabāšanai;

11.4.2. palieņu pļavu atjaunošanai un apsaimniekošanai;

11.4.3. infrastruktūras objektu ierīkošanai un uzturēšanai;

11.4.4. ainavas elementu (tai skaitā skatu punktu) saskatāmības un pieejamības nodrošināšanai;

11.4.5. savvaļas sugu dzīvnieku barības bāzes papildināšanai.

12. Nacionālā parka teritorijā, cērtot kokus kopšanas cirtē un galvenajā cirtē, rēķinot uz cirsmas hektāru, saglabā vismaz 10 augtspējīgus ekoloģiskos kokus, vispirms izvēloties šo noteikumu 9.26.apakšpunktā minētos kokus.

13. Nacionālā parka teritorijā meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniegumam koku ciršanas apliecinājuma saņemšanai koku ciršanai galvenajā cirtē papildus citiem meža apsaimniekošanu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem pievieno informāciju par dabā iezīmētiem ekoloģiskajiem kokiem (redzamas, noturīgas atzīmes izdarīšana uz ekoloģiskā koka stumbra un koka caurmēra noteikšana 1,3 metru augstumā virs koka sakņu kakla) atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam. Pēc galvenās cirtes veikšanas jābūt saglabātiem ekoloģiskajiem kokiem atbilstoši Valsts meža dienestā iesniegtajai informācijai par dabā iezīmētiem ekoloģiskajiem kokiem.

14. Ja nacionālā parka teritorijā galvenajā cirtē, kuru izpilda vairākos paņēmienos, cirtes izpildes laikā mežaudzes kopējais šķērslaukums ir vienāds ar kritisko šķērslaukumu vai lielāks par to, bet atsevišķās mežaudzes daļās, kas nav lielākas par 0,1 hektāru, šķērslaukums kļūst mazāks par kritisko šķērslaukumu, izcirsto mežaudzes daļu neuzskata par kailcirti.

15. Nacionālā parka teritorijā meža atjaunošanā un ieaudzēšanā atļauts izmantot vienīgi vietējās koku sugas, kuras minētas šo noteikumu 5.pielikumā.

16. Lai pēc iespējas saglabātu meža zemsedzi un meža dabisko vidi tajā mītošajām sugām, kā arī lai nodrošinātu trūdošo koksni kā dzīvesvietu meža ekosistēmā svarīgām sugām, nacionālā parka teritorijā nocirsto koku celmus atstāj mežaudzē.

17. Nacionālā parka teritorijā, izņemot dabas rezervāta (stingrā režīma) zonu, atļauts medīt šādus medījamos dzīvniekus:

17.1. aļņus Alces alces, staltbriežus Cervus elaphus, stirnas Capreolus capreolus un mežacūkas Sus scrofa;

17.2. vilkus Canis lupus un lūšus Lynx lynx – epizootiju uzliesmojuma vai draudu gadījumā vai ja tie nodara nozīmīgu kaitējumu lauksaimniecības dzīvniekiem un savvaļas sugu dzīvniekiem. Šādā gadījumā Valsts meža dienests medību atļauju izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas. Dabas aizsardzības pārvalde atzinumu sniedz 10 darbdienu laikā pēc Valsts meža dienesta pieprasījuma saņemšanas;

17.3. lapsas Vulpes vulpes, bebrus Castor fiber, meža caunas Martes martes, seskus Mustela putorius, jenotsuņus Nyctereutes procyonoides, Amerikas ūdeles Mustela vison un ondatras Ondatra zibethicus;

17.4. mājas baložus Columba livia, pelēkās vārnas Corvus corone un žagatas Pica pica;

17.5. medījamos ūdensputnus mākslīgās ūdenstilpēs ainavu aizsardzības zonā un neitrālajā zonā, ja tiek lietoti šāviņi, kas nesatur svinu;

17.6. klaiņojošus suņus un kaķus.

18. Nacionālā parka teritorijā var noteikt aizliegumus un ierobežojumus ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto organismu apriti.

3. Dabas rezervāta (stingrā režīma) zona

19. Gaisa telpā virs dabas rezervāta (stingrā režīma) zonas aizliegts veikt lidojumus (arī gaisa balonu un bezpilota gaisa kuģu lidojumus) zemāk par 300 metriem. Aizliegums neattiecas uz lidojumiem fotografēšanai, filmēšanai, attālai novērošanai un datu iegūšanai pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas, kā arī lidojumiem ārkārtējās situācijās, gaisa kuģu avārijas gadījumos un veicot glābšanas un meklēšanas darbus.

4. Dabas lieguma zona

20. Dabas lieguma zonā aizliegts:

20.1. lai samazinātu savvaļas sugu dzīvnieku bojāeju, – pļaut lauksaimniecībā izmantojamās zemes un lauces virzienā no malām uz centru. Nelīdzena reljefa apstākļos pļauj slejās virzienā no lauka atklātās malas (arī no pagalma, ceļa, atklāta grāvja, žoga, upes vai ezera) uz krūmāju vai mežu;

20.2. pārveidot dabisko ūdensteču un ūdenstilpju gultnes (tai skaitā paplašināt, tīrīt un padziļināt Gaujas atteku un vecupju gultnes) un krasta līniju. Aizliegums neattiecas uz minēto darbību veikšanu pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas:

20.2.1. īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu aizsardzībai un saglabāšanai;

20.2.2. upju dabiskā tecējuma, ūdenstecēm un ūdenstilpēm piegulošo teritoriju hidroloģiskā režīma atjaunošanai;

20.3. būvēt hidrotehniskas būves uz dabiskām ūdenstecēm un ūdenstilpēm un ierīkot meliorācijas sistēmas, kā arī veikt to pārbūvi (rekonstrukciju) un atjaunošanu (renovāciju). Aizliegums neattiecas uz minēto darbību veikšanu ekspluatācijas un drošības aizsargjoslās vai pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas:

20.3.1. īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanai, aizsardzībai un saglabāšanai;

20.3.2. upju dabiskā tecējuma, ūdenstecēm un ūdenstilpēm piegulošo teritoriju hidroloģiskā režīma atjaunošanai;

20.3.3. lai novērstu teritoriju applūšanu;

20.3.4. zivju migrācijas ceļu atjaunošanai;

20.3.5. dabas tūrisma un izziņas, atpūtas un sporta infrastruktūras objektu ierīkošanai un uzturēšanai;

20.4. nosusināt mežaudzes slapjās minerālaugsnēs un slapjās kūdras augsnēs;

20.5. ierīkot purvos kultūraugu plantācijas (izņemot purva kultūraugu plantāciju ierīkošanu izstrādātos purvos);

20.6. mežā veikt būvniecību un ierīkot lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Aizliegums neattiecas uz minēto darbību veikšanu pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas:

20.6.1. dabas tūrisma un izziņas, atpūtas un sporta infrastruktūras objektu, ceļu (arī sliežu ceļu), inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju būvniecībai, pārbūvei (rekonstrukcijai) vai atjaunošanai (renovācijai), kā arī šo noteikumu 9.7.apakšpunktā minētajos gadījumos;

20.6.2. upju dabiskā tecējuma atjaunošanai;

20.6.3. īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanai;

20.6.4. pilsētu un ciemu teritorijās;

20.7. būvēt rūpnīcas, rūpnieciskās pārstrādes uzņēmumus, kā arī citus rūpnieciskās ražošanas un tās infrastruktūras objektus (izņemot mājražošanas un amatniecības uzņēmumus);

20.8. būvēt rindu mājas un daudzstāvu (trīs un vairāk stāvu) ēkas (izņemot pārbūvi (rekonstrukciju) un atjaunošanu (renovāciju));

20.9. ierīkot zooloģiskos dārzus;

20.10. ierīkot un paplašināt dzīvnieku izcelsmes produktu ieguvei vai sugas selekcijai izmantojamo savvaļas sugu dzīvnieku audzētavas (izņemot audzētavas pagalmos un dārzos);

20.11. ierīkot autotrases, mototrases un kartinga trases;

20.12. celt teltis un ierīkot atpūtas vietas ārpus speciāli ierīkotām vietām, pagalmiem un publiskiem pasākumiem paredzētām vietām;

20.13. kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām, kuras nodrošina uguns tālāku neizplatīšanos (izņemot ugunskurus pagalmos un ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši ugunsdrošību regulējošajiem normatīvajiem aktiem);

20.14. lai nodrošinātu īpaši aizsargājamā biotopa "Mīkstūdens ezeri ar ezereņu Isoetes un/vai lobēliju Lobelia un krasteņu Littorella audzēm" aizsardzību, Ungura ezerā aizliegts pārvietoties ar motorlaivām, ūdensmotocikliem un cita veida kuģošanas līdzekļiem, kuru dzinēja jauda ir lielāka par 3,7 kW, izņemot pārvietošanos teritorijas aizsardzības režīma ievērošanas kontrolei un cilvēku glābšanas un meklēšanas darbiem;

20.15. pārvietoties ar traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem pa dabiskām brauktuvēm mežā. Aizliegums neattiecas uz gadījumiem, ja pārvietošanās notiek pa šo noteikumu 10.2.apakšpunktā noteiktā kārtībā izveidotiem maršrutiem atbilstoši to izveidošanas mērķim vai pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, vai glābšanas un meklēšanas darbiem;

20.16. rīkot ātrumsacensības, to treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī Nacionālo bruņoto spēku un zemessargu mācības, izmantojot šaujamieročus;

20.17. gaisa telpā virs dabas lieguma zonas veikt lidojumus (arī gaisa balonu un bezpilota gaisa kuģu lidojumus) zemāk par 300 metriem. Aizliegums neattiecas uz lidojumiem fotografēšanai, filmēšanai, attālai novērošanai un datu iegūšanai pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas, kā arī lidojumiem ārkārtējās situācijās, gaisa kuģu avārijas gadījumos un veicot glābšanas un meklēšanas darbus;

20.18. organizēt dabā publiskus pasākumus (izņemot pilsētās un ciemos vai pasākumus, kas tiek organizēti šo noteikumu 10.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā izveidotos maršrutos un publiskiem pasākumiem paredzētās vietās), civilās aizsardzības un Nacionālo bruņoto spēku un zemessargu mācības:

20.18.1. no 15.marta līdz 31.jūlijam;

20.18.2. no 1.augusta līdz 31.oktobrim biežāk nekā divas reizes vienā un tajā pašā teritorijā;

20.19. atjaunot mežu stādot vai sējot (izņemot meža atjaunošanu ar priedi);

20.20. atzarot augošus kokus mežaudzēs (izņemot koku atzarošanu skatu punktu ierīkošanai un uzturēšanai, elektrisko tīklu un citu komunikāciju līniju un infrastruktūras objektu uzturēšanai, kā arī cilvēku un satiksmes drošībai uz ceļiem un šo noteikumu 10.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā izveidotos maršrutos);

20.21. veikt mežsaimniecisko darbību no 15.marta līdz 31.jūlijam, izņemot:

20.21.1. meža nekoksnes vērtību ieguvi;

20.21.2. bīstamo koku ciršanu un novākšanu;

20.21.3. meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus;

20.21.4. jaunaudžu kopšanu, kur vidējais augstums skuju kokiem ir līdz 0,7 metriem, bet lapu kokiem – līdz vienam metram;

20.21.5. bojāto koku ciršanu, ja saskaņā ar Valsts meža dienesta sanitāro atzinumu slimību inficētie, kaitēkļu invadētie vai citādi bojātie koki rada masveidīgas kaitēkļu savairošanās draudus un var izraisīt mežaudžu bojāeju;

20.22. kopšanas cirtes rezultātā mežaudzes šķērslaukumu samazināt zem šāda šķērslaukuma, ja mežaudzes valdošās koku sugas (koku suga, kurai mežaudzē ir vislielākā koksnes krāja) vecums pārsniedz šādu vecumu:

Mežaudzes valdošā koku suga

Mežaudzes valdošās koku sugas vecums

Mežaudzes šķērslaukums

Priede

80

28

Egle

60

34

Bērzs

60

22

Melnalksnis

60

28

20.23. cirst kokus galvenajā cirtē pirms šo noteikumu 6.pielikumā minētā mežaudzes galvenās cirtes vecuma sasniegšanas;

20.24. sanitārajā cirtē cirst augtspējīgus kokus.

21. Dabas lieguma zonā mežaudzēs uz hektāru saglabā ne mazāk kā 20 kubikmetru sausu stāvošu koku, svaigi vēja gāztu koku un kritalu, kuru diametrs resnākajā vietā pārsniedz 25 centimetrus. Ja to kopējais apjoms ir lielāks, vispirms saglabā šo noteikumu 9.28. un 9.29.apakšpunktā minētos kokus, tad pārējos resnākos kokus. Pieļaujams izvākt svaigi vēja gāztas egles, kuru apjoms pārsniedz piecus kubikmetrus uz hektāru un kuras var izraisīt mežaudžu bojāeju masveidīgas kaitēkļu savairošanās dēļ.

22. Dabas lieguma zonā, ja mežaudzes šķērslaukums ir lielāks par kritisko šķērslaukumu, sauso un vēja gāzto koku ciršanai nepieciešams Valsts meža dienesta izsniegts apliecinājums koku ciršanai.

23. Dabas lieguma zonā uz mežaudzēm, kurās meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādu bojājumu dēļ mežaudzes šķērslaukums kļuvis mazāks par kritisko šķērslaukumu un bojātie, gāztie, lauztie, sausie koki un kritalas netiek izvākti, neattiecina meža atjaunošanas un jaunaudžu kopšanas prasības.

24. Lai nodrošinātu dažāda vecuma mežaudžu veidošanos, dabas lieguma zonā galvenajā cirtē kokus cērt izlases cirtē vairākos paņēmienos. Kokus pēc iespējas cērt grupās, ievērojot šādus nosacījumus (izņemot baltalkšņu mežaudzēs):

24.1. vienā paņēmienā cirsmā atļauts nocirst ne vairāk kā 25 procentus no mežaudzes koku krājas, izņemot, ja paredzams, ka, izpildot cirtes paņēmienu, mežaudzes šķērslaukums kļūs mazāks par kritisko šķērslaukumu. Šādā gadījumā, rēķinot uz cirsmas hektāru, saglabā vismaz 25 augtspējīgus kokus, vispirms izvēloties ekoloģiskos kokus, tad resnākos ozolus, liepas, priedes, ošus, gobas, vīksnas, kļavas un melnalkšņus vai, ja šādu koku mežaudzē nav, – apses un bērzus, kā arī koku rindu ap kokiem ar lielām putnu ligzdām, kokus ar lieliem un resniem zariem, dobumainus kokus un kokus ar deguma rētām. Mežaudzes koku krāju nosaka atbilstoši situācijai dabā;

24.2. nākamo cirtes paņēmienu tajā pašā cirsmā atļauts uzsākt ne agrāk kā 10 gadu pēc iepriekšējā paņēmiena pabeigšanas.

25. Ja dabas lieguma zonā baltalkšņu mežaudzes cērt galvenajā cirtē, tās cērt izlases cirtē vairākos paņēmienos, ievērojot šādus nosacījumus:

25.1. vienā paņēmienā cirsmā atļauts nocirst ne vairāk kā 50 procentu no mežaudzes krājas;

25.2. nākamo cirtes paņēmienu tajā pašā cirsmā atļauts uzsākt ne agrāk kā četrus gadus pēc iepriekšējā paņēmiena pabeigšanas.

26. Dabas lieguma zonā, cērtot kokus galvenajā cirtē, cirsmu (viens vai vairāki meža nogabali vai to daļas, kur veic vai plāno koku ciršanu) dabā atzīmē atbilstoši meža apsaimniekošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

27. Ja dabas lieguma zonā pēc galvenās cirtes un sanitārās cirtes, kur mežaudzes šķērslaukums kļuvis mazāks par kritisko šķērslaukumu, meža atjaunošanās nav notikusi normatīvajos aktos par meža atjaunošanu noteiktajā termiņā, meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz iesniegumu Valsts meža dienestam platības tālākai izvērtēšanai.

28. Dabas lieguma zonā meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniegumam koku ciršanas apliecinājuma saņemšanai koku ciršanai galvenajā cirtē un sanitārajā cirtē papildus citiem meža apsaimniekošanu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem pievieno informāciju par dabā iezīmētiem izcērtamajiem kokiem (redzamas, noturīgas atzīmes izdarīšana uz izcērtamā koka stumbra un koka caurmēra noteikšana 1,3 metru augstumā virs koka sakņu kakla) atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam. Kokus drīkst nocirst atbilstoši Valsts meža dienestā iesniegtajai informācijai par dabā iezīmētiem izcērtamajiem kokiem.

29. Dabas lieguma zonā vai tās daļā Dabas aizsardzības pārvalde var noteikt sezonas liegumu, par to publicējot paziņojumu Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē, laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", pašvaldības informatīvajā izdevumā un pašvaldības izdotā laikrakstā (ja tāds ir) vai citā vietējā vai reģionālā laikrakstā.

5. Kultūrvēsturiskā zona

30. Kultūrvēsturiskajā zonā aizliegts:

30.1. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdens ieguvi;

30.2. bojāt vai iznīcināt vēsturiski izveidoto ceļu tīklu, alejas, parkus, vēsturiskos stādījumus, tiltus un hidrotehniskās būves, kā arī citus infrastruktūras objektus un vēsturiskās ēkas (izņemot, ja tas nepieciešams cilvēku vai ceļu satiksmes drošībai un saņemts kompetentās institūcijas administratīvais akts, kas piešķir tiesības veikt minētās darbības);

30.3. būvēt rūpnīcas, rūpnieciskās pārstrādes uzņēmumus, kā arī citus rūpnieciskās ražošanas un tās infrastruktūras objektus (izņemot mājražošanas un amatniecības uzņēmumus);

30.4. būvēt rindu mājas un daudzstāvu (trīs un vairāk stāvu) ēkas (izņemot šādus būvdarbus pilsētās vai pārbūvi (rekonstrukciju) un atjaunošanu (renovāciju));

30.5. rīkot ātrumsacensības, to treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem;

30.6. ieaudzēt un atjaunot mežu stādot vai sējot (izņemot meža atjaunošanu ar vietējām platlapju koku sugām);

30.7. atzarot augošus kokus mežaudzēs (izņemot koku atzarošanu skatu punktu ierīkošanai un uzturēšanai, elektrisko tīklu un citu komunikāciju līniju un infrastruktūras objektu uzturēšanai, kā arī cilvēku un satiksmes drošībai uz ceļiem un šo noteikumu 10.2.apakšpunktā noteiktā kārtībā izveidotos maršrutos);

30.8. veikt mežsaimniecisko darbību no 15.marta līdz 31.jūlijam, izņemot:

30.8.1. meža nekoksnes vērtību ieguvi;

30.8.2. bīstamo koku ciršanu un novākšanu;

30.8.3. meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus;

30.8.4. jaunaudžu kopšanu, kur vidējais augstums skuju kokiem ir līdz 0,7 metriem, bet lapu kokiem – līdz vienam metram;

30.8.5. bojāto koku ciršanu, ja saskaņā ar Valsts meža dienesta sanitāro atzinumu slimību inficētie, kaitēkļu invadētie vai citādi bojātie koki rada masveidīgas kaitēkļu savairošanās draudus un var izraisīt mežaudžu bojāeju;

30.9. kopšanas cirtes rezultātā mežaudzes šķērslaukumu samazināt zem šāda šķērslaukuma, ja mežaudzes valdošās koku sugas vecums pārsniedz šādu vecumu:

Mežaudzes valdošā koku suga

Mežaudzes valdošās koku sugas vecums

Mežaudzes šķērslaukums

Priede

80

28

Egle

60

34

Bērzs

60

22

Melnalksnis

60

28

30.10. cirst kokus galvenajā cirtē pirms šo noteikumu 6.pielikumā minētā mežaudzes galvenās cirtes vecuma sasniegšanas;

30.11. cirst kokus kailcirtē, kuras platība pārsniedz 0,2 ha;

30.12. sanitārajā cirtē cirst augtspējīgus kokus.

31. Kultūrvēsturiskajā zonā par kailcirtei piegulošajām platībām uzskatāmi tie izcirtumi un mežaudzes līdz triju gadu vecumam, kas robežojas ar mežaudzi, kurā plānota kailcirte.

32. Kultūrvēsturiskajā zonā minimālais attālums starp kailcirtēm ir 90 metru.

33. Lai nodrošinātu dažāda vecuma mežaudžu veidošanos, kultūrvēsturiskajā zonā galvenajā cirtē kokus cērt izlases cirtē vairākos paņēmienos. Kokus pēc iespējas cērt grupās, ievērojot šādus nosacījumus (izņemot baltalkšņu mežaudzes):

33.1. vienā paņēmienā cirsmā atļauts nocirst ne vairāk kā 25 procentus no mežaudzes koku krājas, izņemot, ja paredzams, ka, izpildot cirtes paņēmienu, mežaudzes šķērslaukums kļūs mazāks par kritisko šķērslaukumu. Šādā gadījumā, rēķinot uz cirsmas hektāru, saglabā vismaz 25 augtspējīgus kokus, vispirms izvēloties ekoloģiskos kokus, tad resnākos ozolus, liepas, priedes, ošus, gobas, vīksnas, kļavas un melnalkšņus vai, ja šādu koku mežaudzē nav, – apses un bērzus, kā arī koku rindu ap kokiem ar lielām putnu ligzdām, kokus ar lieliem un resniem zariem, dobumainus kokus un kokus ar deguma rētām. Mežaudzes koku krāju nosaka atbilstoši situācijai dabā;

33.2. nākamo cirtes paņēmienu tajā pašā cirsmā atļauts uzsākt ne agrāk kā 10 gadu pēc iepriekšējā paņēmiena pabeigšanas.

34. Ja kultūrvēsturiskajā zonā baltalkšņu mežaudzes cērt galvenajā cirtē, tās cērt izlases cirtē vairākos paņēmienos, ievērojot šādus nosacījumus:

34.1. vienā paņēmienā cirsmā atļauts nocirst ne vairāk kā 50 procentu no mežaudzes krājas;

34.2. nākamo cirtes paņēmienu tajā pašā cirsmā atļauts uzsākt ne agrāk kā četrus gadus pēc iepriekšējā paņēmiena pabeigšanas.

35. Kultūrvēsturiskajā zonā, cērtot kokus galvenajā cirtē, cirsmu dabā atzīmē atbilstoši meža apsaimniekošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

36. Ja kultūrvēsturiskajā zonā pēc galvenās cirtes un sanitārās cirtes, kur mežaudzes šķērslaukums kļuvis mazāks par kritisko šķērslaukumu, meža atjaunošanās nav notikusi normatīvajos aktos par meža atjaunošanu noteiktajā termiņā, meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz iesniegumu Valsts meža dienestam platības tālākai izvērtēšanai.

37. Kultūrvēsturiskajā zonā meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniegumam koku ciršanas apliecinājuma saņemšanai koku ciršanai galvenajā cirtē (izņemot kailcirtē) un sanitārajā cirtē papildus citiem meža apsaimniekošanu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem pievieno informāciju par dabā iezīmētiem izcērtamajiem kokiem (redzamas, noturīgas atzīmes izdarīšana uz izcērtamā koka stumbra un koka caurmēra noteikšana 1,3 metru augstumā virs koka sakņu kakla) atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam. Kokus drīkst nocirst atbilstoši Valsts meža dienestā iesniegtajai informācijai par dabā iezīmētiem izcērtamajiem kokiem.

38. Lai nodrošinātu kompleksu kultūrvēstures objektu un ainavas aizsardzību, kultūrvēsturiskajā zonā esošās vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā nosaka ainaviski vērtīgās teritorijas un publiski pieejamus ainaviski nozīmīgus skatu punktus.

6. Ainavu aizsardzības zona

39. Ainavu aizsardzības zonā aizliegts:

39.1. ierīkot derīgo izrakteņu ieguves vietas vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajās ainaviski vērtīgajās teritorijās (izņemot esošo derīgo izrakteņu ieguves vietu paplašināšanu);

39.2. veikt būvniecību vai ierīkot stādījumus un ieaudzēt mežu, kas var aizsegt skatu no publiski pieejamiem skatu punktiem (ja tādi noteikti vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā) uz ainavai raksturīgajiem elementiem un vērtībām;

39.3. cirst kokus kailcirtē valsts un pašvaldību valdījumā esošajos mežos.

40. Ainavu aizsardzības zonā kailcirtes maksimālā platība ir:

40.1. sila, mētrāja, lāna, damakšņa, vēra un gāršas meža tipam – divi hektāri;

40.2. grīņa, slapjā mētrāja, slapjā damakšņa, viršu āreņa, mētru āreņa, šaurlapju āreņa, platlapju āreņa, viršu kūdreņa, mētru kūdreņa, šaurlapju kūdreņa, platlapju kūdreņa, purvāja, slapjā vēra, slapjās gāršas un niedrāja meža tipam – viens hektārs.

41. Plānojot cirsmu šo noteikumu 40.2.apakšpunktā minētajiem meža tipiem, cirsmā var iekļaut šo noteikumu 40.1.apakšpunktā minēto meža tipu mežaudzes, ja cirsmas kopējā platība nepārsniedz vienu hektāru.

42. Ja ainavu aizsardzības zonā galvenajā cirtē kokus cērt vairākos paņēmienos, tad pēdējo cirtes paņēmienu platībā, kas pārsniedz šo noteikumu 40.punktā minēto cirsmas platību, atļauts veikt, kad cirsmā paaugas (zem mežaudzes vainagu klāja ieaugušie valdošās koku sugas vai citas perspektīvas koku sugas pēcnācēji, kas spēj izveidot mežaudzi) koku skaits atbilst atjaunotas mežaudzes kritērijam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par meža atjaunošanu un to vidējais augstums sasniedzis lapu kokiem vismaz vienu metru, bet skuju kokiem vismaz 0,5 metrus.

43. Ja ainavu aizsardzības zonā, plānojot cirsmu galvenajā cirtē, vienā meža nogabalā paliek nenocirsts 0,1 hektārs vai mazāka platība, pieļaujama šīs platības iekļaušana cirsmā, neievērojot šo noteikumu 41.punktā minētos ierobežojumus.

44. Ainavu aizsardzības zonā par kailcirtei piegulošajām platībām uzskatāmi tie izcirtumi un mežaudzes līdz triju gadu vecumam, kas robežojas ar mežaudzi, kurā plānota kailcirte.

45. Ja ainavu aizsardzības zonā meža nogabalā plānotas vairākas kailcirtes, minimālais attālums starp cirsmām ir 90 metru.

46. Ainavu aizsardzības zonā gar autoceļiem (ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā tiem piegulošā teritorija noteikta kā ainaviski vērtīga teritorija) kailcirtei piegulošo mežaudzi cērt ne agrāk kā 10 gadu pēc kailcirtes skuju koku audzēs un piecus gadus pēc kailcirtes lapu koku audzēs, ja kailcirtes platībā mežaudze atzīta par atjaunotu un atjaunotās mežaudzes koku vidējais augstums skuju kokiem ir viens metrs un vairāk, bet lapu kokiem – divi metri un vairāk.

47. Lai nodrošinātu ainavu aizsardzību, ainavu aizsardzības zonā esošās vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā nosaka ainaviski vērtīgās teritorijas un publiski pieejamus ainaviski nozīmīgus skatu punktus.

7. Neitrālā zona

48. Neitrālajā zonā kailcirtes maksimālā platība ir:

48.1. sila, mētrāja, lāna, damakšņa, vēra un gāršas meža tipos – divi hektāri;

48.2. grīņa, slapjā mētrāja, slapjā damakšņa, viršu āreņa, mētru āreņa, šaurlapju āreņa, platlapju āreņa, viršu kūdreņa, mētru kūdreņa, šaurlapju kūdreņa, platlapju kūdreņa, purvāja, slapjā vēra, slapjās gāršas un niedrāja meža tipos – viens hektārs.

49. Plānojot cirsmu šo noteikumu 48.2.apakšpunktā minētajiem meža tipiem, cirsmā var iekļaut šo noteikumu 48.1.apakšpunktā minēto meža tipu mežaudzes, ja cirsmas kopējā platība nepārsniedz vienu hektāru.

50. Ja neitrālajā zonā galvenajā cirtē kokus cērt vairākos paņēmienos, tad pēdējo cirtes paņēmienu platībā, kas pārsniedz šo noteikumu 48.punktā minēto cirsmas platību, atļauts veikt, kad cirsmā paaugas koku skaits atbilst atjaunotas mežaudzes kritērijam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par meža atjaunošanu un to vidējais augstums sasniedzis lapu kokiem vismaz vienu metru, bet skuju kokiem vismaz 0,5 metrus.

51. Ja neitrālajā zonā, plānojot cirsmu galvenajā cirtē, vienā meža nogabalā paliek nenocirsts 0,1 hektārs vai mazāka platība, pieļaujama šīs platības iekļaušana cirsmā, neievērojot šo noteikumu 48.punktā minētos ierobežojumus.

52. Neitrālajā zonā par kailcirtei piegulošajām platībām uzskatāmi tie izcirtumi un mežaudzes līdz triju gadu vecumam, kas robežojas ar mežaudzi, kurā plānota kailcirte.

53. Ja neitrālajā zonā meža nogabalā plānotas vairākas kailcirtes, minimālais attālums starp cirsmām ir 90 metru.

8. Dabas pieminekļi

54. Nacionālā parka teritorijā ir šādi dabas pieminekļi:

54.1. aizsargājamie ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi, tai skaitā:

54.1.1. dižakmeņi (laukakmeņi, kuru virszemes tilpums ir seši kubikmetri un vairāk) un 10 metru plata josla ap tiem (mērot no dižakmens ārējās malas);

54.1.2. iežu atsegumi, kuru atseguma atklātā daļa ir pieci kvadrātmetri un vairāk, un 10 metru plata josla ap tiem (mērot no iežu atseguma malas);

54.2. aizsargājamie koki – vietējo un svešzemju sugu dižkoki (koki, kuru apkārtmērs 1,3 metru augstumā virs koka sakņu kakla vai augstums nav mazāks par šo noteikumu 5.pielikumā noteiktajiem izmēriem) un teritorija ap kokiem vainagu projekcijas platībā, kā arī 10 metru plata josla no tās (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas);

54.3. aizsargājamie dendroloģiskie stādījumi;

54.4. aizsargājamās alejas.

55. Dabas pieminekļa teritorijā aizliegts:

55.1. veikt darbības, kuru dēļ tiek bojāts vai iznīcināts dabas piemineklis vai mazināta tā dabiskā estētiskā, ekoloģiskā un kultūrvēsturiskā vērtība;

55.2. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskām vajadzībām;

55.3. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija, izņemot darbības aizsargājamos dendroloģiskajos stādījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem par parku ierīkošanu un apsaimniekošanu.

56. Aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa teritorijā aizliegts:

56.1. rakstīt, zīmēt un gravēt uz dabas pieminekļa un to pārvietot;

56.2. cirst kokus galvenajā cirtē;

56.3. veikt pazemes būvju būvniecību.

57. Aizsargājamā koka teritorijā aizliegts:

57.1. veikt darbības, kas var negatīvi ietekmēt aizsargājamā koka augšanu un dabisko attīstību. Ja aizsargājamais koks atrodas pilsētā vai apdzīvotā vietā, ir pieļaujama infrastruktūras vai inženierkomunikāciju izbūve vai atjaunošana, kā arī ēku pārbūve (rekonstrukcija);

57.2. novietot lietas, kas aizsedz skatu uz koku, ierobežo piekļuvi tam vai mazina tā estētisko vērtību;

57.3. mainīt vides apstākļus – ūdens režīmu un koka barošanās režīmu;

57.4. iznīcināt dabisko zemsedzi.

58. Ja aizsargājamo koku nomāc vai apēno jaunāki koki un krūmi, atļauta to nociršana aizsargājamā koka vainaga projekcijā un 10 metru platā joslā no tās.

59. Aizsargājamā koka nociršana un novākšana pieļaujama tikai gadījumos, ja tas kļuvis bīstams un nav citu iespēju novērst bīstamības situāciju (piemēram, apzāģēt zarus, izveidot atbalstus), pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas.

60. Ja aizsargājamais koks ir nolūzis vai nozāģēts, koka stumbrs un zari, kuru diametrs ir lielāks par 50 centimetriem, meža zemēs ir saglabājami koka augšanas vietā vai tuvākajā apkārtnē.

61. Aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma teritorijā bīstamos kokus atļauts nocirst un novākt, ja nav citu iespēju novērst bīstamu situāciju (piemēram, apzāģēt zarus), pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas.

62. Aizsargājamos dendroloģiskajos stādījumos koku ciršana un dendroloģisko stādījumu atjaunošana atļauta saskaņā ar aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma rekonstrukcijas projektu pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas.

63. Aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma teritorijā pieļaujama infrastruktūras vai inženierkomunikāciju izbūve vai atjaunošana, kā arī ēku pārbūve (rekonstrukcija) pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas.

64. Aizsargājamās alejas koku atļauts nocirst un novākt, ja koks kļuvis bīstams, apdraud cilvēku vai ceļu satiksmes drošību un nav citu iespēju novērst bīstamu situāciju (piemēram, apzāģēt zarus, izvietot norobežojošās barjeras un braukšanas ātrumu ierobežojošas zīmes), pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas.

9. Meža apsaimniekošanas plāna saturs, izstrādes un apstiprināšanas kārtība
9.1. Meža apsaimniekošanas plāna izstrādes vispārīgās prasības

65. Meža apsaimniekošanas plānu šajos noteikumos noteiktā kārtībā izstrādā, lai veiktu:

65.1. meža resursu saimniecisko izmantošanu dabas lieguma zonā;

65.2. galveno cirti ainavu aizsardzības zonā un kultūrvēsturiskajā zonā.

66. Meža apsaimniekošanas plānu izstrādā meža īpašumam vai zemes vienībai, pamatojoties uz aktuāliem meža inventarizācijas datiem, kā arī uz īpaši aizsargājamo sugu, īpaši aizsargājamo biotopu un dabas pieminekļu (turpmāk – dabas vērtības) inventarizācijas datiem.

67. Dabas vērtību inventarizāciju veic meža biotopu jomā sertificēts eksperts (turpmāk – eksperts), kas sagatavo atzinumu un kartoshēmu atbilstoši normatīvajiem aktiem par sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu atzinuma saturu (turpmāk – atzinums). Atzinumā norāda dabas vērtību aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumus.

68. Dabas vērtību inventarizāciju veic no 1.maija līdz 1.oktobrim.

69. Meža apsaimniekošanas pasākumus plāno pa nogabaliem, ievērojot eksperta atzinumā norādītos ieteikumus dabas vērtību aizsardzībai un apsaimniekošanai un normatīvajos aktos noteiktās prasības.

70. Meža apsaimniekošanas plānā iekļauj šādus meža apsaimniekošanas pasākumus:

70.1. galveno cirti dabas lieguma zonā, ainavu aizsardzības zonā un kultūrvēsturiskajā zonā;

70.2. kopšanas cirti un sanitāro cirti dabas lieguma zonā;

70.3. dabas vērtību aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumus, kas norādīti eksperta atzinumā;

70.4. ainavu cirti (ieteicams);

70.5. citus meža apsaimniekošanas pasākumus pēc meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja ieskatiem.

71. Ja pēc dabas vērtību inventarizācijas nepieciešama nogabalu platības vai konfigurācijas maiņa meža inventarizācijas starpinventarizācijas periodā, atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizāciju izdara grozījumus Meža valsts reģistrā vai veic atkārtotu meža inventarizāciju. Ja dabas vērtību teritorija ir mazāka par minimālo nogabala platību, kas izdalāma atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizāciju, nogabalam pievieno attiecīgu atzīmi par dabas vērtību esību mežaudzē.

72. Dabas aizsardzības pārvalde pēc meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja, vai meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja norādītā eksperta rakstiska pieprasījuma bez maksas sniedz šādu informāciju par meža īpašumu vai zemes vienību, kurai izstrādājams meža apsaimniekošanas plāns (ja šī informācija nav pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē):

72.1. nacionālā parka funkcionālo zonu robežas;

72.2. mikroliegumu un to buferzonu robežas;

72.3. informācija par īpaši aizsargājamām sugām, to dzīvotnēm, īpaši aizsargājamiem biotopiem un dabas pieminekļiem.

73. Meža apsaimniekošanas plāns ir derīgs līdz laikam, kad meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītajam atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizāciju ir pienākums veikt atkārtotu meža inventarizāciju.

74. Atkārtoti izstrādājot meža apsaimniekošanas plānu, nogabalos, kuros plāno šo noteikumu 65.punktā minētās darbības, veic atkārtotu dabas vērtību inventarizāciju.

75. Meža apsaimniekošanas plāns ir ierobežotas pieejamības informācija.

9.2. Meža apsaimniekošanas plāna saturs

76. Meža apsaimniekošanas plāna titullapu noformē atbilstoši šo noteikumu 7.pielikumam, titullapas augšējā labajā stūrī paredzot vietu Dabas aizsardzības pārvaldes apstiprinājumam (spiedoga atzīmei).

77. Meža apsaimniekošanas plānā ietver šādu informāciju:

77.1. satura rādītājs (norāda nodaļas un pielikumus);

77.2. I nodaļa "Zemes vienības vispārējs raksturojums":

77.2.1. zemes vienības atrašanās vieta (adrese) un reljefa raksturojums;

77.2.2. nacionālā parka funkcionālā zona;

77.2.3. vispārīgs meža raksturojums;

77.2.4. vispārīgs dabas vērtību apraksts, to nozīmība atbilstoši eksperta atzinumā sniegtajam vērtējumam;

77.2.5. iepriekšējā plānošanas periodā veiktie meža apsaimniekošanas, kā arī sugu un biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumi;

77.3. II nodaļa "Dabas vērtību inventarizācijas dati un plānotie meža apsaimniekošanas pasākumi";

77.4. dabas vērtību karte;

77.5. pielikumi.

78. Reljefa raksturojumā ietver arī informāciju par to, vai meža īpašumā vai zemes vienībā, kurai izgatavo meža apsaimniekošanas plānu, atrodas nogāzes upju un ezeru krastos, senkrastos un gravās, kuru slīpums pārsniedz 25 grādus, un vai šādas nogāzes platība ir lielāka par 0,1 hektāru.

79. Dabas vērtību karti sagatavo mērogā, ne mazākā kā 1 : 10 000, uz ortofotokartes pamatnes (no pēdējā vai iepriekšējā Latvijas aerofotografēšanas cikla meža apsaimniekošanas plāna izstrādāšanas brīdī) Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92 TM, novietotu atbilstoši zemes vienības robežu attēlojumam Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas kadastra kartē. Dabas vērtību kartē norāda nekustamā īpašuma nosaukumu, adresi un zemes vienības kadastra apzīmējumu, kartes nosaukumu, mērogu, ortofotoainas uzņemšanas gadu un ortofotokartes numuru, apzīmējumus.

80. Dabas vērtību kartē norāda šādus objektus:

80.1. nogabali upju un ezeru palienēs;

80.2. nogabali upju un ezeru krastos, senkrastos un gravās, kur nogāzes slīpums pārsniedz 25 grādus;

80.3. īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes un īpaši aizsargājamie biotopi;

80.4. dabas pieminekļi un citas eksperta atzinumā norādītās dabas vērtības;

80.5. mikroliegumu un to buferzonu robežas;

80.6. citas teritorijas, kurās ar normatīvajiem aktiem noteikti mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi, tai skaitā bioloģiski nozīmīgi meža struktūras elementi, vides un dabas resursu aizsargjoslas, pašvaldības teritorijas plānojumos noteiktās ainaviski vērtīgās teritorijas un mežaparki;

80.7. nacionālā parka funkcionālo zonu robežas.

81. Dabas aizsardzības pārvalde nosaka un savā tīmekļa vietnē publisko dabas vērtību inventarizācijas datu un plānoto meža apsaimniekošanas pasākumu iesniedzamās datnes struktūru un formātu, kā arī dabas vērtību kartes datnes sagatavošanai izmantojamos klasifikatorus, apzīmējumus un datnes formātu.

82. Pielikumā pievieno eksperta atzinumu, meža inventarizācijas datus, kā arī citu informāciju, ko uzskata par nepieciešamu.

9.3. Meža apsaimniekošanas plāna apstiprināšana

83. Meža apsaimniekošanas plānu meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē izdrukas veidā divos eksemplāros vai elektroniska dokumenta veidā (ievērojot normatīvajos aktos noteikto elektronisko dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību) un datnes veidā atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē publiskotajai datnes struktūrai, formātam, apzīmējumiem un klasifikatoriem.

84. Dabas aizsardzības pārvalde dabas vērtību inventarizācijas datus dabā pārbauda no 15.aprīļa līdz 15.oktobrim.

85. Dabas aizsardzības pārvalde pieņem lēmumu:

85.1. par meža apsaimniekošanas plāna apstiprināšanu;

85.2. par meža apsaimniekošanas plāna apstiprināšanas termiņa pagarināšanu, ņemot vērā šo noteikumu 84.punktā minēto termiņu dabas vērtību inventarizācijas datu pārbaudei dabā. Ja meža apsaimniekošanas plāns Dabas aizsardzības pārvaldē iesniegts laikposmā no 1.oktobra līdz 31.janvārim, meža apsaimniekošanas plāna apstiprināšanas termiņu var pagarināt uz laiku, ilgāku par četriem mēnešiem no meža apsaimniekošanas plāna saņemšanas dienas, bet ne ilgāk kā līdz 1.jūnijam;

85.3. par meža apsaimniekošanas plāna neapstiprināšanu.

86. Meža apsaimniekošanas plānu neapstiprina, ja:

86.1. meža apsaimniekošanas plāna izstrāde un saturs neatbilst normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktajām prasībām, tai skaitā Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē publiskotajai datnes struktūrai, formātiem, apzīmējumiem un klasifikatoriem;

86.2. dabas vērtību inventarizācijas datos konstatēta neatbilstība situācijai dabā;

86.3. meža apsaimniekošanas plānā ietvertajā informācijā konstatēta cita veida informācijas (piemēram, zemes vienības kadastra apzīmējuma, nacionālā parka funkcionālās zonas) neatbilstība.

87. Ja meža apsaimniekošanas plāns tiek apstiprināts, to noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē dokumentu apstiprinājuma noformējumu. Elektroniski iesniegtu dokumentu apstiprina, ievērojot normatīvajos aktos noteikto elektronisko dokumentu apstiprināšanas kārtību.

88. Pēc meža apsaimniekošanas plāna apstiprināšanas Dabas aizsardzības pārvalde meža apsaimniekošanas plāna vienu eksemplāru nodod meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam. Elektroniski apstiprinātu meža apsaimniekošanas plānu Dabas aizsardzības pārvalde nosūta elektroniski, ievērojot normatīvajos aktos noteikto elektronisko dokumentu aprites kārtību. Dabas aizsardzības pārvalde nodrošina Valsts meža dienestam elektronisku pieeju apstiprinātajiem meža apsaimniekošanas plāniem.

9.4. Meža apsaimniekošanas plāna grozīšana

89. Meža apsaimniekošanas plāna grozīšanu var ierosināt meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kā arī, pamatojoties uz jauniegūto informāciju, kas ierobežo vai aizliedz veikt plānā paredzēto meža apsaimniekošanas pasākumu, – Dabas aizsardzības pārvalde vai Valsts meža dienests.

90. Meža apsaimniekošanas plāna grozījumu ierosinātājs sagatavo un iesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē informāciju atbilstoši šo noteikumu prasībām.

91. Ja meža apsaimniekošanas plāna grozījumu ierosinātājs nav meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, Dabas aizsardzības pārvalde 10 darbdienu laikā pēc meža apsaimniekošanas plāna grozījumu ierosinājuma saņemšanas nosūta meža apsaimniekošanas plāna grozījumu ierosinājumu meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam. Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs 10 darbdienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas sniedz Dabas aizsardzības pārvaldē viedokli par meža apsaimniekošanas plāna grozījumu ierosinājumu. Dabas aizsardzības pārvalde, apstiprinot meža apsaimniekošanas plāna grozījumus, izvērtē meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja viedokli.

92. Dabas aizsardzības pārvalde ierosinātos meža apsaimniekošanas plāna grozījumus izvērtē un apstiprina šajos noteikumos noteiktajā meža apsaimniekošanas plāna apstiprināšanas kārtībā.

93. Pēc meža apsaimniekošanas plāna grozījumu apstiprināšanas Dabas aizsardzības pārvalde meža apsaimniekošanas plāna grozījumu vienu eksemplāru nodod meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam. Elektroniski apstiprinātus meža apsaimniekošanas plāna grozījumus Dabas aizsardzības pārvalde nosūta elektroniski, ievērojot normatīvajos aktos noteikto elektronisko dokumentu aprites kārtību.

94. Apstiprinātos meža apsaimniekošanas plāna grozījumus pievieno meža apsaimniekošanas plānam, un tie kļūst par meža apsaimniekošanas plāna neatņemamu sastāvdaļu.

95. Meža apsaimniekošanas plānā ietvertos meža apsaimniekošanas pasākumus meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs veic pēc saviem ieskatiem, ievērojot Gaujas nacionālā parka likumā, šajos noteikumos un meža apsaimniekošanu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

10. Noslēguma jautājumi

96. Meža apsaimniekošanas plānus, kas Dabas aizsardzības pārvaldē iesniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, apstiprina atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 7.augusta noteikumu Nr.352 "Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" prasībām.

97. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai apstiprinātie meža apsaimniekošanas plāni ir spēkā līdz to darbības termiņa beigām.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 2.maija noteikumiem Nr.317
Gaujas nacionālā parka funkcionālo zonu shēma

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 2.maija noteikumiem Nr.317
Gaujas nacionālā parka funkcionālo zonu robežu apraksts

I. Dabas rezervāta (stingrā režīma) zonas robežu apraksts

1. Inciema senkrasta rezervāts

Nr.p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

1

2

3

4

Krimuldas novads, Krimuldas pagasts

1.1.

1

346262

555114

1.2.

2

346250

555198

1.3.

3

346244

555220

1.4.

4

346233

555282

1.5.

5

346230

555310

1.6.

6

346231

555372

1.7.

7

346189

555395

1.8.

8

345973

555501

1.9.

9

345801

555538

1.10.

10

345814

555662

1.11.

11

345770

555709

1.12.

12

345856

555733

1.13.

13

345887

555816

1.14.

14

345931

555925

1.15.

15

345836

555889

1.16.

16

345822

555888

1.17.

17

345795

555888

1.18.

18

345742

555902

1.19.

19

345673

555914

1.20.

20

345652

555922

1.21.

21

345633

555932

1.22.

22

345598

555962

1.23.

23

345563

555990

1.24.

24

345419

556027

1.25.

25

345393

556023

1.26.

26

345379

556026

1.27.

27

345369

556037

1.28.

28

345359

556078

1.29.

29

345364

556079

1.30.

30

345357

556126

1.31.

31

345284

556046

1.32.

32

345261

556129

1.33.

33

345376

556166

1.34.

34

345438

556184

1.35.

35

345422

556190

1.36.

36

345401

556186

1.37.

37

345389

556180

1.38.

38

345369

556173

1.39.

39

345353

556175

1.40.

40

345341

556182

1.41.

41

345330

556190

1.42.

42

345285

556165

1.43.

43

345271

556160

1.44.

44

345253

556149

1.45.

45

345232

556127

1.46.

46

345204

556113

1.47.

47

345192

556110

1.48.

48

345181

556109

1.49.

49

345169

556111

1.50.

50

345155

556118

1.51.

51

345149

556120

1.52.

52

345130

556136

1.53.

53

345105

556129

1.54.

54

345082

556116

1.55.

55

345062

556103

1.56.

56

345048

556087

1.57.

57

345028

556059

1.58.

58

345016

556018

1.59.

59

345006

555999

1.60.

60

344999

555992

1.61.

61

344986

555968

1.62.

62

344976

555943

1.63.

63

344958

555910

1.64.

64

344936

555872

1.65.

65

344932

555829

1.66.

66

344911

555771

1.67.

67

344900

555755

1.68.

68

344899

555746

1.69.

69

344891

555736

1.70.

70

344889

555728

1.71.

71

344894

555704

1.72.

72

344893

555679

1.73.

73

344890

555674

1.74.

74

344889

555666

1.75.

75

344855

555508

1.76.

76

344725

555445

1.77.

77

344643

555412

1.78.

78

344614

555487

1.79.

79

344549

555517

1.80.

80

344574

555475

1.81.

81

344571

555405

1.82.

82

344607

555253

1.83.

83

344582

555231

1.84.

84

344458

555242

1.85.

85

344361

555174

1.86.

86

344332

555145

1.87.

87

344307

555046

1.88.

88

344316

555000

1.89.

89

344311

554994

1.90.

90

344300

554990

1.91.

91

344286

554981

1.92.

92

344226

554958

1.93.

93

344189

554960

1.94.

94

344140

554959

1.95.

95

344089

554936

1.96.

96

344115

554867

1.97.

97

344063

554833

1.98.

98

343974

554805

1.99.

99

343885

554896

1.100.

100

343777

554944

1.101.

101

343752

554893

1.102.

102

343748

554833

1.103.

103

343698

554714

1.104.

104

343610

554628

1.105.

105

343576

554624

1.106.

106

343560

554560

1.107.

107

343532

554532

1.108.

108

343468

554455

1.109.

109

343423

554471

1.110.

110

343357

554445

1.111.

111

343375

554355

1.112.

112

343308

554327

1.113.

113

343286

554388

1.114.

114

343247

554366

1.115.

115

343253

554329

1.116.

116

343235

554218

1.117.

117

343210

554082

1.118.

118

343196

553965

1.119.

119

343177

553771

1.120.

120

343239

553813

1.121.

121

343249

553878

1.122.

122

343277

553869

1.123.

123

343305

553791

1.124.

124

343351

553814

1.125.

125

343372

553804

1.126.

126

343426

553816

1.127.

127

343459

553717

1.128.

128

343534

553741

1.129.

129

343655

553767

1.130.

130

343729

553749

1.131.

131

343735

553670

1.132.

132

343769

553634

1.133.

133

343785

553581

1.134.

134

343835

553578

1.135.

135

344014

553640

1.136.

136

344012

553708

1.137.

137

343990

553774

1.138.

138

344025

553814

1.139.

139

344101

553779

1.140.

140

344105

553722

1.141.

141

344175

553640

1.142.

142

344221

553668

1.143.

143

344380

553641

1.144.

144

344529

553622

1.145.

145

344622

553597

1.146.

146

344677

553620

1.147.

147

344701

553661

1.148.

148

344687

553698

1.149.

149

344727

553742

1.150.

150

344685

553821

1.151.

151

344746

553858

1.152.

152

344756

553820

1.153.

153

344748

553767

1.154.

154

344772

553717

1.155.

155

344787

553676

1.156.

156

344822

553647

1.157.

157

344974

553664

1.158.

158

345229

553858

1.159.

159

345519

554078

1.160.

160

345914

554386

1.161.

161

346210

554617

1.162.

162

346187

554699

1.163.

163

346173

554748

1.164.

164

346169

554790

1.165.

165

346171

554816

1.166.

166

346177

554893

1.167.

167

346187

554939

1.168.

168

346224

555031

Iekšējā robeža

1.169.

169

345451

554705

1.170.

170

345639

554667

1.171.

171

345470

554470

1.172.

172

345451

554705

1.173.

173

345470

554470

1.174.

174

345486

554474

1.175.

175

345492

554475

1.176.

176

345491

554497

1.177.

177

345494

554514

1.178.

178

345515

554532

1.179.

179

345522

554507

1.180.

180

345554

554513

1.181.

181

345545

554535

1.182.

182

345624

554586

1.183.

183

345623

554631

2. Nurmižu gravu rezervāts

Nr.p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

1

2

3

4

Siguldas novads, Siguldas pagasts

2.1.

1

342193

555201

2.2.

2

342146

555472

2.3.

3

342097

555682

2.4.

4

342090

555832

2.5.

5

342100

555914

2.6.

6

342149

556077

2.7.

7

341958

556278

2.8.

8

341463

555784

2.9.

9

342149

556077

2.10.

10

341958

556278

2.11.

11

341463

555784

2.12.

12

341238

555737

2.13.

13

341191

555748

2.14.

14

340998

555773

2.15.

15

341001

555797

2.16.

16

340993

555832

2.17.

17

340979

555865

2.18.

18

340944

555900

2.19.

19

340901

555927

2.20.

20

340897

555933

2.21.

21

340871

555949

2.22.

22

340844

555950

2.23.

23

340818

555959

2.24.

24

340790

555965

2.25.

25

340779

555963

2.26.

26

340719

555942

2.27.

27

340703

555938

2.28.

28

340685

555931

2.29.

29

340644

555925

2.30.

30

340602

555913

2.31.

31

340506

556134

2.32.

32

340313

556016

2.33.

33

340357

555936

2.34.

34

340141

555809

2.35.

35

340015

555777

2.36.

36

340013

555796

2.37.

37

340105

556003

2.38.

38

339962

556091

2.39.

39

340079

556224

2.40.

40

340182

556294

2.41.

41

340080

556466

2.42.

42

339973

556375

2.43.

43

339875

556189

2.44.

44

339834

556199

2.45.

45

339818

556209

2.46.

46

339814

556225

2.47.

47

339818

556236

2.48.

48

339836

556264

2.49.

49

339833

556283

2.50.

50

339826

556303

2.51.

51

339820

556311

2.52.

52

339814

556316

2.53.

53

339794

556322

2.54.

54

339791

556321

2.55.

55

339779

556319

2.56.

56

339761

556314

2.57.

57

339746

556311

2.58.

58

339732

556312

2.59.

59

339703

556332

2.60.

60

339678

556385

2.61.

61

339682

556407

2.62.

62

339678

556412

2.63.

63

339672

556414

2.64.

64

339645

556415

2.65.

65

339631

556413

2.66.

66

339623

556404

2.67.

67

339621

556396

2.68.

68

339621

556392

2.69.

69

339631

556371

2.70.

70

339634

556360

2.71.

71

339636

556347

2.72.

72

339647

556338

2.73.

73

339684

556291

2.74.

74

339603

556193

2.75.

75

339576

556220

2.76.

76

339547

556184

2.77.

77

339610

556124

2.78.

78

339614

556043

2.79.

79

339678

556000

2.80.

80

339700

555885

2.81.

81

339659

555866

2.82.

82

339358

555831

2.83.

83

339381

555916

2.84.

84

339178

555935

2.85.

85

339092

555974

2.86.

86

339087

556059

2.87.

87

338945

556254

2.88.

88

338876

556370

2.89.

89

338742

556447

2.90.

90

338673

556390

2.91.

91

338663

556360

2.92.

92

338683

556356

2.93.

93

338723

556341

2.94.

94

338739

556338

2.95.

95

338755

556333

2.96.

96

338771

556327

2.97.

97

338778

556326

2.98.

98

338797

556316

2.99.

99

338711

556215

2.100

100

338674

556184

2.101.

101

338866

556034

2.102.

102

338898

555908

2.103.

103

338836

555909

2.104.

104

338917

555792

2.105.

105

338906

555748

2.106.

106

338870

555709

2.107.

107

338833

555740

2.108.

108

338810

555711

2.109.

109

338879

555588

2.110.

110

338854

555510

2.111.

111

338794

555496

2.112.

112

338815

555393

2.113.

113

338754

555359

2.114.

114

338683

555263

2.115.

115

338606

555341

2.116.

116

338562

555400

2.117.

117

338553

555401

2.118.

118

338541

555410

2.119.

119

338534

555421

2.120.

120

338525

555426

2.121.

121

338515

555425

2.122.

122

338487

555419

2.123.

123

338474

555427

2.124.

124

338466

555447

2.125.

125

338462

555468

2.126.

126

338460

555472

2.127.

127

338456

555474

2.128.

128

338452

555473

2.129.

129

338450

555470

2.130.

130

338438

555433

2.131.

131

338433

555428

2.132.

132

338436

555424

2.133.

133

338455

555424

2.134.

134

338461

555416

2.135.

135

338463

555412

2.136.

136

338471

555403

2.137.

137

338475

555402

2.138.

138

338488

555403

2.139.

139

338492

555402

2.140.

140

338510

555390

2.141.

141

338528

555372

2.142.

142

338543

555365

2.143.

143

338515

555212

2.144.

144

338512

555121

2.145.

145

338481

555075

2.146.

146

338346

555073

2.147.

147

338329

555053

2.148.

148

338350

554953

2.149.

149

338328

554918

2.150.

150

338209

554914

2.151.

151

338071

554784

2.152.

152

337950

554691

2.153.

153

337920

554514

2.154.

154

337827

554458

2.155.

155

337724

554571

2.156.

156

337780

554635

2.157.

157

337807

554627

2.158.

158

337814

554655

2.159.

159

337941

554779

2.160.

160

337886

554888

2.161.

161

337872

554875

2.162.

162

337899

554803

2.163.

163

337858

554774

2.164.

164

337753

554893

2.165.

165

337722

554861

2.166.

166

337741

554820

2.167.

167

337723

554774

2.168.

168

337738

554743

2.169.

169

337632

554676

2.170.

170

337538

554601

2.171.

171

337436

554626

2.172.

172

337449

554698

2.173.

173

337402

554781

2.174.

174

337351

554724

2.175.

175

337382

554666

2.176.

176

337331

554630

2.177.

177

337311

554641

2.178.

178

337177

554572

2.179.

179

337037

554608

2.180.

180

337186

554419

2.181.

181

337121

554376

2.182.

182

337088

554384

2.183.

183

337045

554402

2.184.

184

336973

554439

2.185.

185

336926

554454

2.186.

186

336861

554487

2.187.

187

336836

554502

2.188.

188

336800

554515

2.189.

189

336785

554518

2.190.

190

336767

554528

2.191.

191

336756

554537

2.192.

192

336745

554549

2.193.

193

336735

554560

2.194.

194

336719

554579

2.195.

195

336709

554592

2.196.

196

336695

554602

2.197.

197

336664

554624

2.198.

198

336627

554577

2.199.

199

336585

554513

2.200.

200

336617

554487

2.201.

201

336638

554488

2.202.

202

336646

554437

2.203.

203

336681

554443

2.204.

204

336686

554424

2.205.

205

336741

554391

2.206.

206

336755

554421

2.207.

207

336870

554349

2.208.

208

336852

554319

2.209.

209

336884

554311

2.210.

210

336908

554283

2.211.

211

336980

554283

2.212.

212

337074

554248

2.213.

213

337099

554227

2.214.

214

337157

554251

2.215.

215

337178

554247

2.216.

216

337212

554207

2.217.

217

337213

554209

2.218.

218

337214

554202

2.219.

219

337220

554203

2.220.

220

337231

554211

2.221.

221

337249

554214

2.222.

222

337258

554198

2.223.

223

337270

554185

2.224.

224

337276

554169

2.225.

225

337271

554157

2.226.

226

337282

554151

2.227.

227

337353

554167

2.228.

228

337358

554166

2.229.

229

337353

554159

2.230.

230

337342

554152

2.231.

231

337335

554132

2.232.

232

337313

554087

2.233.

233

337301

554087

2.234.

234

337276

554078

2.235.

235

337271

554073

2.236.

236

337278

554073

2.237.

237

337290

554077

2.238.

238

337320

554066

2.239.

239

337331

554078

2.240.

240

337346

554087

2.241.

241

337370

554118

2.242.

242

337384

554127

2.243.

243

337399

554142

2.244.

244

337410

554133

2.245.

245

337404

554109

2.246.

246

337413

554099

2.247.

247

337408

554087

2.248.

248

337412

554069

2.249.

249

337420

554059

2.250.

250

337419

554054

2.251.

251

337423

554042

2.252.

252

337417

554029

2.253.

253

337402

554026

2.254.

254

337392

554020

2.255.

255

337387

554012

2.256.

256

337372

554016

2.257.

257

337361

554008

2.258.

258

337359

553998

2.259.

259

337349

553995

2.260.

260

337337

553968

2.261.

261

337344

553955

2.262.

262

337327

553939

2.263.

263

337301

553932

2.264.

264

337299

553928

2.265.

265

337310

553925

2.266.

266

337310

553921

2.267.

267

337299

553911

2.268.

268

337313

553905

2.269.

269

337317

553890

2.270.

270

337323

553885

2.271.

271

337335

553888

2.272.

272

337336

553885

2.273.

273

337325

553881

2.274.

274

337323

553874

2.275.

275

337326

553868

2.276.

276

337322

553869

2.277.

277

337315

553855

2.278.

278

337318

553851

2.279.

279

337316

553839

2.280.

280

337317

553836

2.281.

281

337335

553836

2.282.

282

337344

553820

2.283.

283

337341

553804

2.284.

284

337342

553781

2.285.

285

337351

553780

2.286.

286

337348

553764

2.287.

287

337342

553753

2.288.

288

337336

553727

2.289.

289

337345

553702

2.290.

290

337354

553714

2.291.

291

337362

553709

2.292.

292

337364

553706

2.293.

293

337353

553694

2.294.

294

337355

553678

2.295.

295

337361

553675

2.296.

296

337355

553665

2.297.

297

337358

553647

2.298.

298

337364

553646

2.299.

299

337372

553645

2.300.

300

337363

553642

2.301.

301

337357

553643

2.302.

302

337357

553632

2.303.

303

337364

553621

2.304.

304

337371

553619

2.305.

305

337378

553608

2.306.

306

337371

553602

2.307.

307

337372

553591

2.308.

308

337374

553588

2.309.

309

337376

553574

2.310.

310

337361

553538

2.311.

311

337368

553523

2.312.

312

337374

553514

2.313.

313

337365

553499

2.314.

314

337371

553495

2.315.

315

337378

553492

2.316.

316

337377

553487

2.317.

317

337370

553485

2.318.

318

337363

553476

2.319.

319

337350

553466

2.320.

320

337331

553450

2.321.

321

337334

553446

2.322.

322

337363

553458

2.323.

323

337376

553448

2.324.

324

337383

553440

2.325.

325

337384

553436

2.326.

326

337382

553425

2.327.

327

337385

553418

2.328.

328

337393

553413

2.329.

329

337393

553409

2.330.

330

337399

553397

2.331.

331

337408

553392

2.332.

332

337410

553385

2.333.

333

337409

553381

2.334.

334

337415

553372

2.335.

335

337424

553368

2.336.

336

337434

553366

2.337.

337

337433

553357

2.338.

338

337440

553345

2.339.

339

337448

553341

2.340.

340

337458

553340

2.341.

341

337469

553343

2.342.

342

337470

553341

2.343.

343

337366

553194

2.344.

344

337280

553104

2.345.

345

337177

552977

2.346.

346

337160

552852

2.347.

347

337191

552759

2.348.

348

337428

552800

2.349.

349

337464

552770

2.350.

350

337491

552758

2.351.

351

337537

552712

2.352.

352

337637

552813

2.353.

353

337655

552845

2.354.

354

337703

552877

2.355.

355

337723

552903

2.356.

356

337841

553013

2.357.

357

337889

553118

2.358.

358

337898

553150

2.359.

359

337956

553256

2.360.

360

338002

553285

2.361.

361

338004

553346

2.362.

362

338037

553380

2.363.

363

338054

553433

2.364.

364

338117

553508

2.365.

365

338153

553488

2.366.

366

338245

553611

2.367.

367

338280

553709

2.368.

368

338272

553730

2.369.

369

338552

553964

2.370.

370

338693

554024

2.371.

371

338879

554171

2.372.

372

338913

554240

2.373.

373

338920

554237

2.374.

374

338932

554243

2.375.

375

338935

554252

2.376.

376

338943

554265

2.377.

377

338947

554269

2.378.

378

338951

554273

2.379.

379

338955

554275

2.380.

380

338959

554274

2.381.

381

338976

554266

2.382.

382

338979

554263

2.383.

383

338979

554259

2.384.

384

338978

554244

2.385.

385

338988

554235

2.386.

386

338989

554233

2.387.

387

338986

554219

2.388.

388

339142

554233

2.389.

389

339445

554443

2.390.

390

339595

554488

2.391.

391

339683

554479

2.392.

392

339857

554489

2.393.

393

339932

554419

2.394.

394

340034

554400

2.395.

395

340190

554388

2.396.

396

340220

554430

2.397.

397

340296

554415

2.398.

398

340336

554543

2.399.

399

340420

554608

2.400.

400

340462

554654

2.401.

401

340596

554580

2.402.

402

340637

554597

2.403.

403

340665

554588

2.404.

404

340718

554517

2.405.

405

340815

554526

2.406.

406

341038

554597

2.407.

407

341345

554514

2.408.

408

341393

554506

2.409.

409

341741

554512

2.410.

410

341853

554540

2.411.

411

342116

554658

2.412.

412

342142

554868

2.413.

413

342161

554939

2.414.

414

342150

555050

2.415.

415

342147

555129

3. Roču meža rezervāts

Nr.p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

1

2

3

4

Amatas novads, Drabešu pagasts

3.1.

1

347829

567414

3.2.

2

347828

567450

3.3.

3

347819

567507

3.4.

4

347788

567544

3.5.

5

347771

567554

3.6.

6

347729

567575

3.7.

7

347675

567607

3.8.

8

347613

567649

3.9.

9

347551

567693

3.10.

10

347474

567754

3.11.

11

347403

567808

3.12.

12

347310

567886

3.13.

13

347214

567971

3.14.

14

347160

568024

3.15.

15

347116

568076

3.16.

16

347066

568146

3.17.

17

347003

568238

3.18.

18

346984

568269

3.19.

19

346976

568291

3.20.

20

346962

568364

3.21.

21

346950

568473

3.22.

22

346951

568498

3.23.

23

346963

568531

3.24.

24

346981

568557

3.25.

25

347011

568580

3.26.

26

347048

568599

3.27.

27

347053

568679

3.28.

28

346997

568737

3.29.

29

346912

568818

3.30.

30

346842

568863

3.31.

31

346795

568863

3.32.

32

346741

568834

3.33.

33

346710

568825

3.34.

34

346663

568799

3.35.

35

346653

568786

3.36.

36

346641

568737

3.37.

37

346648

568704

3.38.

38

346638

568644

3.39.

39

346625

568614

3.40.

40

346603

568585

3.41.

41

346576

568564

3.42.

42

346555

568555

3.43.

43

346525

568552

3.44.

44

346498

568552

3.45.

45

346480

568563

3.46.

46

346478

568589

3.47.

47

346481

568601

3.48.

48

346517

568649

3.49.

49

346532

568670

3.50.

50

346533

568689

3.51.

51

346521

568705

3.52.

52

346488

568718

3.53.

53

346470

568716

3.54.

54

346455

568709

3.55.

55

346450

568693

3.56.

56

346448

568657

3.57.

57

346440

568623

3.58.

58

346430

568604

3.59.

59

346406

568580

3.60.

60

346364

568561

3.61.

61

346330

568558

3.62.

62

346282

568549

3.63.

63

346251

568541

3.64.

64

346234

568537

3.65.

65

346199

568539

3.66.

66

346108

568589

3.67.

67

346042

568635

3.68.

68

346019

568663

3.69.

69

345976

568687

3.70.

70

345966

568695

3.71.

71

345936

568711

3.72.

72

345905

568719

3.73.

73

345868

568727

3.74.

74

345809

568773

3.75.

75

345793

568789

3.76.

76

345778

568817

3.77.

77

345743

568850

3.78.

78

345724

568866

3.79.

79

345697

568875

3.80.

80

345667

568911

3.81.

81

345651

568938

3.82.

82

345655

568693

3.83.

83

345269

568712

3.84.

84

344950

568739

3.85.

85

344986

569031

3.86.

86

344955

569067

3.87.

87

344961

569106

3.88.

88

344961

569155

3.89.

89

344951

569171

3.90.

90

344911

569185

3.91.

91

344866

569188

3.92.

92

344847

569184

3.93.

93

344827

569172

3.94.

94

344799

569163

3.95.

95

344761

569161

3.96.

96

344725

569125

3.97.

97

344705

569122

3.98.

98

344682

569155

3.99.

99

344680

569191

3.100.

100

344667

569241

3.101.

101

344651

569249

3.102.

102

344357

568893

3.103.

103

344110

568624

3.104.

104

344130

568558

Līgatnes novads, Līgatnes pagasts

3.105.

105

344137

568543

3.106.

106

344229

568090

3.107.

107

344247

568005

3.108.

108

344279

567857

3.109.

109

344286

567815

3.110.

110

344311

567712

3.111.

111

344275

567712

3.112.

112

344253

567663

3.113.

113

344154

567674

3.114.

114

344114

567657

3.115.

115

344109

567620

3.116.

116

344089

567508

3.117.

117

344145

567079

3.118.

118

344153

567009

3.119.

119

344182

566922

3.120.

120

344123

566859

3.121.

121

344083

566850

3.122.

122

344083

566774

3.123.

123

344072

566728

3.124.

124

343970

566725

3.125.

125

343914

566664

3.126.

126

343859

566682

3.127.

127

343847

566703

3.128.

128

343785

566718

3.129.

129

343716

566694

3.130.

130

343641

566711

3.131.

131

343604

566700

3.132.

132

343604

566653

3.133.

133

343732

566539

3.134.

134

343785

566531

3.135.

135

343840

566475

3.136.

136

343861

566491

3.137.

137

343877

566493

3.138.

138

343891

566471

3.139.

139

343898

566476

3.140.

140

343915

566472

3.141.

141

343922

566481

3.142.

142

343953

566500

3.143.

143

343967

566493

3.144.

144

343966

566453

3.145.

145

343973

566440

3.146.

146

343984

566445

3.147.

147

344007

566459

3.148.

148

344030

566461

3.149.

149

344039

566460

3.150.

150

344076

566438

3.151.

151

344080

566429

3.152.

152

344079

566415

3.153.

153

344085

566412

3.154.

154

344093

566418

3.155.

155

344100

566423

3.156.

156

344122

566413

3.157.

157

344133

566401

3.158.

158

344144

566407

3.159.

159

344146

566416

3.160.

160

344140

566420

3.161.

161

344142

566426

3.162.

162

344196

566437

3.163.

163

344208

566434

3.164.

164

344219

566433

3.165.

165

344245

566411

3.166.

166

344250

566391

3.167.

167

344306

566362

3.168.

168

344328

566366

3.169.

169

344352

566378

3.170.

170

344362

566358

3.171.

171

344370

566356

3.172.

172

344380

566374

3.173.

173

344393

566374

3.174.

174

344398

566380

3.175.

175

344394

566412

3.176.

176

344399

566414

3.177.

177

344407

566406

3.178.

178

344423

566406

3.179.

179

344453

566432

3.180.

180

344467

566474

3.181.

181

344476

566491

3.182.

182

344481

566522

3.183.

183

344486

566524

3.184.

184

344516

566495

3.185.

185

344547

566501

3.186.

186

344563

566518

3.187.

187

344595

566489

Amatas novads, Drabešu pagasts

3.188.

188

344583

566467

3.189.

189

344562

566440

3.190.

190

344549

566414

3.191.

191

344557

566353

3.192.

192

344539

566328

3.193.

193

344527

566305

3.194.

194

344531

566286

3.195.

195

344550

566258

3.196.

196

344561

566225

3.197.

197

344560

566199

3.198.

198

344561

566189

3.199.

199

344569

566176

3.200.

200

344587

566168

3.201.

201

344604

566169

3.202.

202

344624

566174

3.203.

203

344632

566161

3.204.

204

344646

566160

3.205.

205

344663

566152

3.206.

206

344669

566139

3.207.

207

344655

566122

3.208.

208

344655

566110

3.209.

209

344665

566101

3.210.

210

344684

566101

3.211.

211

344728

566119

3.212.

212

344793

566152

3.213.

213

344809

566156

3.214.

214

344841

566136

3.215.

215

344912

566096

3.216.

216

344934

566067

3.217.

217

344934

566056

3.218.

218

344921

566051

3.219.

219

344904

566056

3.220.

220

344891

566046

3.221.

221

344891

566035

3.222.

222

344901

566008

3.223.

223

344921

565984

3.224.

224

344952

565971

3.225.

225

345000

565955

3.226.

226

345019

565936

3.227.

227

345025

565904

3.228.

228

345043

565875

3.229.

229

345076

565839

3.230.

230

345076

565816

3.231.

231

345071

565792

3.232.

232

345068

565765

3.233.

233

345052

565747

3.234.

234

345035

565718

3.235.

235

345031

565692

3.236.

236

345021

565654

3.237.

237

345021

565606

3.238.

238

345042

565561

3.239.

239

345066

565519

3.240.

240

345068

565466

3.241.

241

345074

565432

3.242.

242

345089

565402

3.243.

243

345113

565382

3.244.

244

345130

565358

3.245.

245

345138

565319

3.246.

246

345135

565289

3.247.

247

345159

565269

3.248.

248

345185

565230

3.249.

249

345197

565192

3.250.

250

345205

565161

3.251.

251

345234

565131

3.252.

252

345262

565096

3.253.

253

345265

565090

3.254.

254

345291

565066

3.255.

255

345312

565052

3.256.

256

345365

565025

3.257.

257

345370

565023

3.258.

258

345376

565023

3.259.

259

345380

565024

3.260.

260

345382

565026

3.261.

261

345386

565027

3.262.

262

345408

565021

3.263.

263

345447

565017

3.264.

264

345460

565016

3.265.

265

345465

565016

3.266.

266

345470

565024

3.267.

267

345483

565064

3.268.

268

345490

565067

3.269.

269

345528

565041

3.270.

270

345533

565031

3.271.

271

345538

565026

3.272.

272

345573

565012

3.273.

273

345589

564991

3.274.

274

345592

564988

3.275.

275

345610

564983

3.276.

276

345635

564985

3.277.

277

345641

564986

3.278.

278

345647

564989

3.279.

279

345660

564996

3.280.

280

345664

565000

3.281.

281

345668

565005

3.282.

282

345669

565012

3.283.

283

345666

565030

3.284.

284

345669

565036

3.285.

285

345686

565045

3.286.

286

345692

565043

3.287.

287

345729

565003

3.288.

288

345733

565001

3.289.

289

345738

565001

3.290.

290

345870

565058

3.291.

291

345872

565052

3.292.

292

345937

565074

3.293.

293

345948

565063

3.294.

294

345954

565060

3.295.

295

345959

565059

3.296.

296

345961

565069

3.297.

297

345962

565073

3.298.

298

345981

565083

3.299.

299

346032

565100

3.300.

300

346065

565105

3.301.

301

346070

565105

3.302.

302

346072

565100

3.303.

303

346072

565095

3.304.

304

346065

565083

3.305.

305

346070

565069

3.306.

306

346074

565066

3.307.

307

346086

565061

3.308.

308

346091

565060

3.309.

309

346139

565074

3.310.

310

346153

565075

3.311.

311

346184

565073

3.312.

312

346186

565074

3.313.

313

346192

565079

3.314.

314

346189

565102

3.315.

315

346191

565105

3.316.

316

346195

565108

3.317.

317

346199

565106

3.318.

318

346203

565112

3.319.

319

346226

565121

3.320.

320

346238

565130

3.321.

321

346241

565131

3.322.

322

346245

565130

3.323.

323

346248

565128

3.324.

324

346250

565126

3.325.

325

346251

565122

3.326.

326

346248

565098

3.327.

327

346260

565080

3.328.

328

346355

565093

3.329.

329

346377

565097

3.330.

330

346404

565106

3.331.

331

346421

565114

3.332.

332

346456

565147

3.333.

333

346471

565168

3.334.

334

346478

565180

3.335.

335

346501

565237

3.336.

336

346535

565323

3.337.

337

346557

565377

3.338.

338

346576

565424

3.339.

339

346591

565465

3.340.

340

346595

565482

3.341.

341

346600

565512

3.342.

342

346601

565533

3.343.

343

346609

565563

3.344.

344

346627

565581

3.345.

345

346663

565600

3.346.

346

346695

565617

3.347.

347

346719

565630

3.348.

348

346738

565646

3.349.

349

346752

565660

3.350.

350

346769

565681

3.351.

351

346787

565710

3.352.

352

346844

565792

3.353.

353

346907

565881

3.354.

354

346939

565925

3.355.

355

346969

565951

3.356.

356

347003

565972

3.357.

357

347021

565981

3.358.

358

347048

566004

3.359.

359

347084

566043

3.360.

360

347135

566104

3.361.

361

347204

566187

3.362.

362

347275

566270

3.363.

363

347308

566309

3.364.

364

347324

566332

3.365.

365

347354

566379

3.366.

366

347372

566413

3.367.

367

347398

566463

3.368.

368

347419

566499

3.369.

369

347466

566593

3.370.

370

347539

566743

3.371.

371

347568

566808

3.372.

372

347593

566859

3.373.

373

347612

566899

3.374.

374

347654

567007

3.375.

375

347691

567086

3.376.

376

347720

567148

3.377.

377

347752

567213

3.378.

378

347774

567258

3.379.

379

347788

567293

3.380.

380

347809

567338

3.381.

381

347827

567387

4. Sudas purva rezervāts

Nr.p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

1

2

3

4

Līgatnes novads, Līgatnes pagasts

4.1.

1

335572

562280

4.2.

2

335546

562319

4.3.

3

335413

562425

4.4.

4

335340

562414

4.5.

5

334935

562602

4.6.

6

334533

562790

4.7.

7

334630

563212

4.8.

8

334729

563200

4.9.

9

334635

563467

4.10.

10

334591

563601

4.11.

11

334562

563721

4.12.

12

334559

563739

4.13.

13

334559

563751

4.14.

14

334562

563764

4.15.

15

334567

563774

4.16.

16

334589

563799

4.17.

17

334598

563813

4.18.

18

334605

563830

4.19.

19

334612

563859

4.20.

20

334615

563883

4.21.

21

334617

563907

4.22.

22

334616

563928

4.23.

23

334613

563951

4.24.

24

334608

563973

4.25.

25

334602

563992

4.26.

26

334595

564006

4.27.

27

334572

564053

4.28.

28

334570

564085

4.29.

29

334482

564117

4.30.

30

334451

564192

4.31.

31

334254

564365

4.32.

32

334221

564386

4.33.

33

334174

564395

4.34.

34

334098

564383

4.35.

35

333946

564331

4.36.

36

333768

564439

4.37.

37

333273

564395

4.38.

38

333227

564385

4.39.

39

333054

564272

4.40.

40

332980

564226

4.41.

41

332931

564190

4.42.

42

332596

563991

4.43.

43

332580

563985

4.44.

44

332483

564036

4.45.

45

332477

564041

4.46.

46

332408

563926

4.47.

47

332420

563917

4.48.

48

332440

563881

4.49.

49

332437

563851

4.50.

50

332444

563845

4.51.

51

332456

563838

4.52.

52

332468

563832

4.53.

53

332477

563822

4.54.

54

332485

563807

4.55.

55

332493

563803

4.56.

56

332495

563795

4.57.

57

332495

563788

4.58.

58

332505

563782

4.59.

59

332508

563777

4.60.

60

332504

563771

4.61.

61

332504

563764

4.62.

62

332500

563757

4.63.

63

332498

563748

4.64.

64

332505

563735

4.65.

65

332512

563728

4.66.

66

332525

563726

4.67.

67

332529

563720

4.68.

68

332532

563710

4.69.

69

332538

563699

4.70.

70

332541

563689

4.71.

71

332536

563683

4.72.

72

332534

563675

4.73.

73

332540

563667

4.74.

74

332549

563659

4.75.

75

332552

563649

4.76.

76

332545

563631

4.77.

77

332546

563624

4.78.

78

332557

563610

4.79.

79

332560

563605

4.80.

80

332557

563594

4.81.

81

332547

563576

4.82.

82

332547

563569

4.83.

83

332551

563562

4.84.

84

332550

563557

4.85.

85

332543

563553

4.86.

86

332535

563548

4.87.

87

332534

563543

4.88.

88

332528

563534

4.89.

89

332522

563533

4.90.

90

332522

563527

4.91.

91

332516

563517

4.92.

92

332508

563506

4.93.

93

332504

563497

4.94.

94

332506

563489

4.95.

95

332508

563476

4.96.

96

332517

563468

4.97.

97

332513

563456

4.98.

98

332504

563446

4.99.

99

332503

563425

4.100.

100

332499

563408

4.101.

101

332491

563389

4.102.

102

332476

563374

4.103.

103

332467

563371

4.104.

104

332448

563354

4.105.

105

332450

563342

4.106.

106

332445

563335

4.107.

107

332433

563293

4.108.

108

332369

563247

4.109.

109

332401

563132

4.110.

110

332395

562993

4.111.

111

332397

562978

4.112.

112

332397

562961

4.113.

113

332393

562957

4.114.

114

332390

562951

4.115.

115

332384

562945

4.116.

116

332381

562941

4.117.

117

332382

562938

4.118.

118

332385

562935

4.119.

119

332391

562928

4.120.

120

332394

562928

4.121.

121

332402

562931

4.122.

122

332409

562927

4.123.

123

332414

562920

4.124.

124

332418

562913

4.125.

125

332423

562906

4.126.

126

332428

562904

4.127.

127

332432

562903

4.128.

128

332443

562897

4.129.

129

332446

562893

4.130.

130

332449

562886

4.131.

131

332448

562866

4.132.

132

332446

562864

4.133.

133

332434

562859

4.134.

134

332428

562854

4.135.

135

332428

562848

4.136.

136

332426

562838

4.137.

137

332426

562831

4.138.

138

332422

562824

4.139.

139

332422

562811

4.140.

140

332417

562783

4.141.

141

332414

562773

4.142.

142

332414

562749

4.143.

143

332419

562740

4.144.

144

332418

562735

4.145.

145

332410

562717

4.146.

146

332405

562712

4.147.

147

332405

562707

4.148.

148

332408

562691

4.149.

149

332409

562678

4.150.

150

332412

562670

4.151.

151

332412

562662

4.152.

152

332408

562658

4.153.

153

332400

562657

4.154.

154

332391

562651

4.155.

155

332384

562643

4.156.

156

332367

562627

4.157.

157

332360

562619

4.158.

158

332355

562616

4.159.

159

332348

562614

4.160.

160

332342

562615

4.161.

161

332339

562617

4.162.

162

332336

562621

4.163.

163

332337

562624

4.164.

164

332337

562633

4.165.

165

332335

562636

4.166.

166

332330

562638

4.167.

167

332321

562647

4.168.

168

332293

562657

4.169.

169

332285

562657

4.170.

170

332276

562652

4.171.

171

332268

562645

4.172.

172

332260

562635

4.173.

173

332258

562630

4.174.

174

332260

562626

4.175.

175

332267

562617

4.176.

176

332268

562613

4.177.

177

332263

562591

4.178.

178

332260

562585

4.179.

179

332250

562575

4.180.

180

332246

562569

4.181.

181

332248

562567

4.182.

182

332258

562560

4.183.

183

332259

562558

4.184.

184

332257

562556

4.185.

185

332248

562552

4.186.

186

332246

562550

4.187.

187

332247

562548

4.188.

188

332253

562542

4.189.

189

332255

562540

4.190.

190

332254

562537

4.191.

191

332229

562494

4.192.

192

332228

562488

4.193.

193

332228

562474

4.194.

194

332227

562466

4.195.

195

332225

562462

4.196.

196

332217

562458

4.197.

197

332214

562458

4.198.

198

332203

562464

4.199.

199

332202

562465

4.200.

200

332202

562468

4.201.

201

332201

562476

4.202.

202

332200

562478

4.203.

203

332198

562479

4.204.

204

332196

562478

4.205.

205

332190

562479

4.206.

206

332161

562476

4.207.

207

332083

562469

4.208.

208

331865

562338

4.209.

209

331774

562307

4.210.

210

331779

562266

4.211.

211

331790

561990

4.212.

212

331985

561976

4.213.

213

331919

560883

4.214.

214

331854

560113

4.215.

215

332171

559989

4.216.

216

332379

559575

4.217.

217

332465

559614

4.218.

218

332903

559404

4.219.

219

333149

559343

4.220.

220

333295

559202

4.221.

221

333414

558965

4.222.

222

333513

558943

4.223.

223

333535

558933

4.224.

224

333638

559132

4.225.

225

333704

559277

4.226.

226

333869

559434

4.227.

227

333902

559464

4.228.

228

333926

559465

4.229.

229

333951

559471

4.230.

230

334018

559396

4.231.

231

334079

559323

4.232.

232

334211

559178

4.233.

233

334290

559226

4.234.

234

334383

559611

4.235.

235

334536

559641

4.236.

236

334682

559581

4.237.

237

335306

559320

4.238.

238

335542

562236

II. Dabas lieguma zonas robežu apraksts

1. Amatas ielejas liegums

Nr.p.k.

Robežposmi saskaņā ar nacionālā parka funkcionālo zonu shēmu

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1

2

3

Amatas novads, Drabešu pagasts

1.1.

1–2

No nacionālā parka robežas ārējas robežas krustpunkta ar zemes vienības ar kadastra Nr.42460050032 dienvidaustrumu stūri dienvidrietumu virzienā pa nacionālā parka ārējo robežu līdz ceļa uz autostāvvietu „Melturi” (kadastra Nr.42460080053) ceļa zemes nodalījuma joslas labajai malai

1.2.

2–3

Uz rietumiem pa ceļa uz autostāvvietu „Melturi” (kadastra Nr.42460080053) ceļa zemes nodalījuma joslas labo malu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42460080065 dienvidrietumu stūrim

1.3.

3-4

Uz ziemeļiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42460080065 rietumu robežu līdz zemes vienībā ar kadastra Nr.42460080028 esošajam ceļam uz Plūču mājām

1.4.

4-5

Uz ziemeļrietumiem pa zemes vienībā ar kadastra Nr.42460080028 esošo ceļu uz Plūču mājām līdz autoceļa V291 Cēsis – Kārļi – Ieriķi (kadastra Nr.42460080054) ceļa zemes nodalījuma joslas labajai malai

1.5.

5-6

Uz ziemeļiem pa autoceļa V291 Cēsis – Kārļi – Ieriķi (kadastra Nr.42460080054) ceļa zemes nodalījuma joslas labo malu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42460080014 dienvidu stūrim

1.6.

6-7

Uz ziemeļrietumiem, šķērsojot autoceļu V291 Cēsis – Kārļi – Ieriķi (kadastra Nr.42460080054), pa zemes vienības ar kadastra Nr.42460080014 dienvidu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42460080013 meža 1.kvartāla austrumu robežai

1.7.

7-8

Uz dienvidrietumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42460080013 meža 1.kvartāla austrumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42460080052 austrumu stūrim

1.8.

8-9

Uz dienvidrietumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42460080052 dienvidaustrumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42460080066 austrumu stūrim

1.9.

9-10

Uz dienvidrietumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42460080066 dienvidaustrumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42460080029 ziemeļu stūrim

1.10.

10-11

Uz dienvidiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42460080029 austrumu robežu līdz nacionālā parka ārējai robežai

1.11.

11-12

Uz dienvidrietumiem pa nacionālā parka ārējo robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42460070013 dienvidu stūrim

1.12.

12-13

Uz ziemeļrietumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42460070013 rietumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42460070207 dienvidaustrumu stūrim

1.13.

13-14

Uz dienvidrietumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42460070207 dienvidaustrumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42460070033 ziemeļaustrumu stūrim

1.14.

14-15

Uz dienvidaustrumiem, dienvidrietumiem un ziemeļrietumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42460070033 austrumu, dienvidu un rietumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42460070087 austrumu stūrim

1.15.

15-16

Uz dienvidrietumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42460070087 dienvidaustrumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42460070088 ziemeļaustrumu stūrim

1.16.

16-17

Uz dienvidiem un ziemeļrietumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42460070088 austrumu un dienvidrietumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42460070042 meža 1.kvartāla austrumu robežai

1.17.

17-18

Uz dienvidiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42460070042 meža 1.kvartāla austrumu robežu, šķērsojot zemes vienību ar kadastra Nr.42460070038, līdz nacionālā parka ārējai robežai

1.18.

18-19

Uz dienvidrietumiem pa nacionālā parka ārējo robežu līdz ceļa uz Kumadas mājām (kadastra Nr.42620060111) ceļa zemes nodalījuma joslas labajai malai
Līgatnes novads, Līgatnes pagasts

1.19.

19-20

Uz ziemeļiem pa ceļa uz Kumadas mājām (kadastra Nr.42620060111) ceļa zemes nodalījuma joslas labo malu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42620060028 meža 1.kvartāla dienvidrietumu stūrim

1.20.

20-21

Uz ziemeļiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42620060028 meža 1.kvartāla rietumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42620050081 dienvidrietumu robežai

1.21.

21-22

Uz ziemeļaustrumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42620050081 rietumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42620050133 dienvidrietumu stūrim

1.22.

22-23

Uz ziemeļiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42620050133 rietumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42460030100 dienvidu robežai
Amatas novads, Drabešu pagasts

1.23.

23-24

Uz ziemeļrietumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42460030100 dienvidu robežu līdz dabas rezervāta (stingrā režīma) zonas „Roču meža rezervāts” dienvidu robežai

1.24.

24-25

Uz ziemeļiem pa dabas rezervāta (stingrā režīma) zonas „Roču meža rezervāts” austrumu robežu līdz autoceļa V283 Drabeši – Līgatnes papīrfabrika – Līgatne (kadastra Nr.42460030079) ceļa zemes nodalījuma joslas kreisajai malai

1.25.

25-26

Uz dienvidaustrumiem pa autoceļa V283 Drabeši – Līgatnes papīrfabrika – Līgatne (kadastra Nr.42460030079) ceļa zemes nodalījuma joslas kreiso malu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42460030088 austrumu stūrim

1.26.

26-27

Uz dienvidrietumiem, šķērsojot autoceļu V283 Drabeši – Līgatnes papīrfabrika – Līgatne (kadastra Nr.42460030079), pa zemes vienības ar kadastra Nr.42460030088 dienvidaustrumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42460030049 ziemeļu stūrim

1.27.

27-28

Uz dienvidaustrumiem, šķērsojot ceļu ar kadastra Nr.42460030080, un dienvidrietumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42460030049 ziemeļaustrumu un austrumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42460030017 austrumu stūrim

1.28.

28-29

Uz dienvidrietumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42460030017 austrumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42460040129 ziemeļaustrumu stūrim

1.29.

29-30

Uz dienvidiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42460040129 austrumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42460040055 ziemeļrietumu stūrim

1.30.

30-31

Uz austrumiem un dienvidiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42460040055 ziemeļu un austrumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42460040056 ziemeļaustrumu stūrim

1.31.

31-32

Uz dienvidaustrumiem un dienvidrietumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42460040056 austrumu un dienvidaustrumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42460040078 ziemeļu stūrim

1.32.

32-33

Uz dienvidaustrumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42460040078 ziemeļaustrumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42460040045 ziemeļrietumu robežai

1.33.

33-34

Uz ziemeļaustrumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42460040045 ziemeļrietumu robežu līdz zemes vienībā ar kadastra Nr.42460040045 esošajam meža ceļam

1.34.

34-35

Uz dienvidaustrumiem pa zemes vienībā ar kadastra Nr.42460040045 esošo meža ceļu līdz zemes vienībā ar kadastra Nr.42460040133 esošajam ceļam uz Kārļu skolu (kadastra Nr.42460040188)

1.35.

35-36

Uz austrumiem pa ceļu uz Kārļu skolu (kadastra Nr.42460040188) līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42460040088 ziemeļaustrumu stūrim

1.36.

36-37

Uz dienvidaustrumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42460040088 ziemeļaustrumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42460040076 ziemeļrietumu stūrim

1.37.

37-38

Uz dienvidiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42460040076 austrumu robežu, šķērsojot autoceļu V291 Cēsis – Kārļi – Ieriķi (kadastra Nr.42460040173), līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42460040058 ziemeļu robežai

1.38.

38-39

Uz dienvidiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42460040058 austrumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42460040207 ziemeļaustrumu stūrim

1.39.

39-40

Uz dienvidiem un austrumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42460040207 austrumu un ziemeļu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42460040142 ziemeļrietumu stūrim

1.40.

40-41

Uz austrumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42460040142 ziemeļu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42460040065 ziemeļrietumu stūrim

1.41.

41-42

Uz austrumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42460040065 ziemeļu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42460040114 rietumu robežai

1.42.

42-43

Uz ziemeļaustrumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42460040114 ziemeļrietumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42460040114 meža 1.kvartāla ziemeļu stūrim

1.43.

43-44

Uz dienvidiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42460040114 meža 1.kvartāla austrumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42460040032 meža 2.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

1.44.

44-45

Uz austrumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42460040032 meža 2.kvartāla ziemeļu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42460040132 ziemeļu stūrim

1.45.

45-46

Uz dienvidaustrumiem un dienvidrietumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42460040132 ziemeļaustrumu un dienvidaustrumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42460040116 meža 1.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

1.46.

46-47

Uz dienvidaustrumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42460040116 meža 1.kvartāla ziemeļaustrumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42460050296 rietumu robežai

1.47.

47-48

Uz ziemeļaustrumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42460050296 ziemeļrietumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42460050009 meža 1.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

1.48.

48-49

Uz austrumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42460050009 meža 1.kvartāla ziemeļu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42460050010 meža 1.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

1.49.

49-50

Uz austrumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42460050010 meža 1.kvartāla ziemeļu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42460050010 austrumu robežai

1.50.

50-51

Uz dienvidiem un ziemeļaustrumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42460050010 austrumu un ziemeļrietumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42460050032 ziemeļu robežai

1.51.

51-1

Uz austrumiem un dienvidiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42460050032 ziemeļu un austrumu robežu līdz sākumpunktam

2. Baukalna purva liegums

Nr.p.k.

Robežposmi saskaņā ar nacionālā parka funkcionālo zonu shēmu

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1

2

3

Pārgaujas novads, Straupes pagasts

2.1.

1-2

No zemes vienības ar kadastra Nr.42820050013 meža 1.kvartāla ziemeļrietumu stūra krustpunkta ar zemes vienības ar kadastra Nr.42820050013 ziemeļaustrumu robežu uz dienvidaustrumiem un rietumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42820050013 ziemeļaustrumu un dienvidu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42820060013 ziemeļaustrumu stūrim

2.2.

2-3

Uz dienvidiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42820060013 austrumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42820060013 meža 1.kvartāla austrumu stūrim

2.3.

3-4

Uz dienvidiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42820060013 meža 1.kvartāla austrumu robežu līdz ceļa Vilciņi – Miezīši (kadastra Nr.42820060115) ceļa zemes nodalījuma joslas labajai malai

2.4.

4–5

Uz rietumiem pa ceļa Vilciņi – Miezīši (kadastra Nr.42820060115) ceļa zemes nodalījuma joslas labo malu līdz ceļa Straupe Bērzmuiža – Klāmaņi (kadastra Nr.42820060095) ceļa zemes nodalījuma joslas labajai malai

2.5.

5–6

Uz rietumiem pa ceļa Straupe Bērzmuiža – Klāmaņi (kadastra Nr.42820060115) ceļa zemes nodalījuma joslas labo malu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42820040270 dienvidrietumu stūrim

2.6.

6–7

Uz ziemeļiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42820040270 meža 1.kvartāla rietumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42820040196 meža 1.kvartāla dienvidu robežai

2.7.

7–8

Uz ziemeļrietumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42820040196 meža 1.kvartāla dienvidu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42820040270 meža 1.kvartāla dienvidu stūrim

2.8.

8-9

Uz ziemeļiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42820040270 meža 1.kvartāla rietumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42820050133 dienvidu robežai

2.9.

9-10

Uz rietumiem un ziemeļaustrumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42820050133 dienvidu un rietumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42820050013 meža 1.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

2.10.

10-1

Uz austrumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42820050013 meža 1.kvartāla ziemeļu robežu līdz sākumpunktam

3. Braslas ielejas liegums

Nr.p.k.

Robežposmi saskaņā ar nacionālā parka funkcionālo zonu shēmu

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1

2

3

Pārgaujas novads, Straupes pagasts

3.1.

1–2

No nacionālā parka ārējās robežas krustpunkta ar autoceļa V280 Unguri – Lielstraupe – Brasla (kadastra Nr.42820070102) ceļa zemes nodalījuma joslas labo malu uz austrumiem pa autoceļa V280 Unguri – Lielstraupe – Brasla (kadastra Nr.42820070102) ceļa zemes nodalījuma joslas labo malu līdz ceļa uz Braslas zivjaudzētavu (kadastra Nr.42820070109) ceļa zemes nodalījuma joslas labajai malai

3.2.

2–3

Uz dienvidaustrumiem pa ceļa uz Braslas zivjaudzētavu (kadastra Nr.42820070109) ceļa zemes nodalījuma joslas labo malu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42820070097 ziemeļu stūrim

3.3.

3-4

Uz dienvidaustrumiem, šķērsojot ceļu uz Braslas zivjaudzētavu (kadastra Nr.42820070109), pa zemes vienības ar kadastra Nr.42820070097 ziemeļu robežu līdz zemes vienībā ar kadastra Nr.42820070064 esošajam ceļam uz „Aņītes” mājām

3.4.

4-5

Uz dienvidaustrumiem pa zemes vienībā ar kadastra Nr.42820070064 esošo ceļu uz „Aņītes” mājām, šķērsojot zemes vienību ar kadastra Nr.42820070014, līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42820090038 ziemeļrietumu robežai

3.5.

5-6

Uz ziemeļaustrumiem, dienvidiem un rietumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42820090038 ziemeļu, austrumu un dienvidu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42820090082 ziemeļu stūrim

3.6

6-7

Uz dienvidaustrumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42820090082 ziemeļaustrumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42820090064 ziemeļu stūrim

3.7.

7-8

Uz dienvidaustrumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42820090064 ziemeļaustrumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42820090086 ziemeļaustrumu stūrim

3.8.

8-9

Uz dienvidaustrumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42820090086 austrumu robežu līdz zemes vienībā ar kadastra Nr.42820090059 esošās elektropārvades līnijas trases labajai malai

3.9.

9-10

Uz dienvidaustrumiem pa zemes vienībā ar kadastra Nr.42820090059 esošās elektropārvades līnijas trases labo malu, šķērsojot zemes vienību ar kadastra Nr.42820090069 un kadastra Nr.42820090002, līdz ceļa uz Erdmaņu mājām (kadastra Nr.42820090098) ceļa zemes nodalījuma joslas kreisajai malai

3.10.

10-11

Uz dienvidiem pa ceļa uz Erdmaņu mājām (kadastra Nr.42820090098) ceļa zemes nodalījuma joslas kreiso malu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42820090002 dienvidaustrumu stūrim

3.11.

11-12

Uz rietumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42820090002 dienvidu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42820090012 austrumu robežai

3.12.

12-13

Uz dienvidiem un rietumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42820090012 austrumu un dienvidu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42820090090 ziemeļaustrumu stūrim

3.13.

13-14

Uz ziemeļiem un rietumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42820090090 austrumu un dienvidu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42820090092 austrumu stūrim

3.14.

14-15

Uz dienvidrietumiem un rietumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42820090092 austrumu un dienvidu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42820090073 meža 1.kvartāla dienvidu robežai

3.15.

15-16

Uz rietumiem un ziemeļrietumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42820090073 meža 1.kvartāla dienvidrietumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.80680050043 austrumu robežai
Krimuldas novads, Krimuldas pagasts

3.16.

16-17

Uz rietumiem, šķērsojot Braslas upi (kadastra Nr.42820090012), pa zemes vienības ar kadastra Nr.80680050043 dienvidu robežu līdz zemes vienībā ar kadastra Nr.80680050181 esošajam ceļam uz Ķešu mājām

3.17.

17-18

Uz ziemeļrietumiem pa zemes vienībā ar kadastra Nr.80680050181 esošo ceļu uz Ķešu mājām, šķērsojot zemes vienību ar kadastra Nr.80680050232, kadastra Nr.80680050044 un kadastra Nr.80680050413, līdz ceļa Inciems – Barģi – autoceļš A3 (kadastra Nr.80680050311) ceļa zemes nodalījuma joslas labajai malai

3.18.

18-19

Uz ziemeļiem pa ceļa Inciems – Barģi – autoceļš A3 (kadastra Nr.80680050311) ceļa zemes nodalījuma joslas labo malu līdz 330 kV elektropārvades līnijas trases (kadastra Nr.80680050270) labajai malai

3.19.

19-20

Uz ziemeļaustrumiem pa 330 kV elektropārvades līnijas trases (kadastra Nr.80680050270) labo malu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.80680050252 meža 554.kvartāla rietumu robežai

3.20.

20-21

Uz ziemeļiem, šķērsojot 330 kV elektropārvades līnijas trasi (kadastra Nr.80680050270), pa zemes vienības ar kadastra Nr.80680050252 meža 554.kvartāla, 553.kvartāla, 552.kvartāla un 551.kvartāla rietumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.80680050137 dienvidu robežai

3.21.

21-22

Uz ziemeļrietumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.80680050137 dienvidrietumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.80680050026 dienvidu stūrim

3.22.

22-23

Uz ziemeļrietumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.80680050026 dienvidrietumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.80680010042 dienvidu stūrim

3.23.

23-24

Uz ziemeļrietumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.80680010042 dienvidrietumu robežu līdz nacionāla parka ārējai robežai

3.24.

24-1

Uz ziemeļaustrumiem pa nacionālā parka ārējo robežu līdz sākumpunktam

4. Dāvida avotu liegums

Nr.p.k.

Robežposmi saskaņā ar nacionālā parka funkcionālo zonu shēmu

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1

2

3

Cēsu novads, Vaives pagasts

4.1.

1-2

No zemes vienības ar kadastra Nr.42900020039 dienvidaustrumu robežas krustpunkta ar zemes vienības ar kadastra Nr.42900020136 meža 1.kvartāla ziemeļu stūri austrumu virzienā līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42900040067 ziemeļu robežai

4.2.

2-3

Uz dienvidaustrumiem un dienvidiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42900040067 ziemeļaustrumu un austrumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42900040070 ziemeļu stūrim

4.3.

3-4

Uz dienvidiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42900040070 austrumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42900040010 ziemeļaustrumu stūrim

4.4.

4-5

Uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42900040010 austrumu un dienvidaustrumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42900040010 meža 1.kvartāla dienvidu stūrim

4.5.

5-6

Uz ziemeļiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42900040010 meža 1.kvartāla rietumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42900040036 dienvidu robežai

4.6.

6-7

Uz rietumiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42900040036 dienvidu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42900040036 meža 1.kvartāla dienvidu stūrim

4.7.

7-8

Uz ziemeļiem pa zemes vienības ar kadastra Nr.42900040036 meža 1.kvartāla rietumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra Nr.42900040068 dienvidu robežai

4.8.

8-9

Uz dienvidrietumiem un ziemeļrietumiem pa zemes vienības ar kadastra