Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2027. gada 31. decembrī.
Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 59

Valmierā 2022. gada 28. jūlijā (prot. Nr. 14, 28. §)
Par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā no Īģes ietekas līdz šosejas tiltam pār Salacu Vecatē (Salacas augštecē)
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma
10. panta piekto daļu


Precizēti ar Valmieras novada pašvaldības domes
29.12.2022. lēmumu Nr. 762 (prot. Nr. 24, 5. §)

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēta licencētā makšķerēšana Valmieras novada administratīvajā teritorijā esošajā Salacas upes posmā no Īģes upes ietekas Skaņkalnes pagastā līdz šosejas tiltam pār Salacu Vecates pagasta Vecatē (Salacas augštecē).

2. Licencētā makšķerēšana Salacas augštecē tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saskaņoto Valmieras novada pašvaldības nolikumu "Par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā no Īģes ietekas līdz šosejas tiltam pār Salacu Vecatē (Salacas augštecē)" (pielikumā).

3. Saistošie noteikumi ir spēkā piecus gadus no spēkā stāšanās dienas.

4. Atzīt par spēku zaudējušiem:

4.1. Burtnieku novada pašvaldības 17.05.2017. saistošos noteikumus Nr. 10/2017 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā no Jaunates upes ietekas līdz šosejas tiltam pār Salacu Vecatē (Salacas augštecē)";

4.2. Mazsalacas novada pašvaldības 16.06.2021. saistošos noteikumus Nr. 6/2021 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā no Īģes ietekas līdz Mazsalacas novada administratīvās teritorijas robežai Salacas kreisajā krastā".

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks
Pielikums
Valmieras novada pašvaldības
28.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 59
"Par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā
no Īģes ietekas līdz šosejas tiltam
pār Salacu Vecatē (Salacas augštecē)"

Latvijas Republika
Valmieras NOVADA pašvaldība

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Tālrunis 64207120, e-pasts: pasts@valmierasnovads.lv, www.valmierasnovads.lv

VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
NOLIKUMS
"Par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā no Īģes ietekas līdz šosejas tiltam pār Salacu Vecatē (Salacas augštecē)"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Salacas upe atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā, tā iztek no Burtnieku ezera un ietek Baltijas jūrā, šķērsojot: Valmieras, Limbažu, Salacgrīvas novadus. Šī nolikuma ietvaros ar licencēto makšķerēšanu tiek aptverts Valmieras novada administratīvajā teritorijā esošais Salacas upes posms no Īģes upes ietekas Skaņkalnes pagastā (57°54'16.4"N 24°51'55.9"E) līdz šosejas tiltam pār Salacu Vecates pagasta Vecatē (57°47'46.4"N 25°08'28.4"E) (turpmāk tekstā – Salacas augštece).

2. Saskaņā ar Civillikuma 1102. panta I pielikumu Salacas upe pieder pie publiskajiem ūdeņiem, kuros zvejas tiesības pieder valstij.

3. Licencētā makšķerēšana Salacas augštecē ieviesta, lai samazinātu antropogēno slodzi un radītu labvēlīgus apstākļus dabas resursu ilgtspējīgai un saudzējošai izmantošanai un aizsardzībai, makšķerēšanas tūrisma veicināšanai, vietējo iedzīvotāju nodarbinātības dažādošanai.

4. Licencētā makšķerēšana tiek īstenota saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk – MK) 22.12.2015. noteikumiem Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība", MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi", MK 10.03.2009. noteikumiem Nr. 228 "Dabas parka "Salacas ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi".

5. Licencēto makšķerēšanu Salacas augštecē organizē Valmieras novada pašvaldība (Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, reģistrācijas Nr. 90000043403, tālr. 64207120, www.valmierasnovads.lv, e-pasta adrese: pasts@valmierasnovads.lv) (turpmāk – Pašvaldība).

II. Makšķerēšanas tiesības un pienākumi

6. Nodarboties ar licencēto makšķerēšanu Salacas augštecē ir tiesības jebkurai fiziskai personai, kura ievēro spēkā esošos MK 22.12.2015. noteikumus Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi", šī nolikuma prasības un kura iegādājusies attiecīgu licenci.

7. Makšķerēšanas noteikumi:

Licencētā makšķerēšana Salacas augštecē notiek saskaņā ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" ar šādiem papildu ierobežojumiem:

7.1. aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām un vēžošanu;

7.2. no 1. septembra līdz 31. decembrim aizliegta spiningošana un mušiņmakšķerēšana;

7.3. makšķerēšana no laivām atļauta no 1. jūnija līdz 30. septembrim.

8. Veicot makšķerēšanu no laivas, makšķerniekam ir pienākums ievērot MK 09.02.2016. noteikumus Nr. 92 "Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos".

9. Lomu uzskaite veicama atbilstoši šī nolikuma IV nodaļai.

III. Makšķerēšanas licenču veidi, skaits un cenas

10. Licenču veidi:

Licenču veidi

Licenču skaits gadā

Maksa par 1 (vienu) licenci,
t.sk. PVN 21 %

10.1. Vienas diennakts licence makšķerēšanai Salacas augštecē

1000

3,00 euro

10.2. Gada licence makšķerēšanai Salacas augštecē

200

25,00 euro

10.3. Gada bezmaksas licence makšķerēšanai Salacas augštecē

200

----------

11. Kad izsniegts šī nolikuma 10.1. un 10.2. apakšpunktā noteiktais licenču skaits, konkrētā veida licenču pārdošana attiecīgajā gadā tiek pārtraukta.

12. Pašvaldība izsniedz šī nolikuma 10.3. apakšpunktā minētās bezmaksas licences, ievērojot šādus nosacījumus:

12.1. šī nolikuma 10.3. apakšpunktā minētās bezmaksas licences var saņemt:

12.1.1. Salacas augšteces krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi, bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem un personas, kuras ir vecākas par 65 gadiem, personas ar invaliditāti, politiski represētas personas;

12.1.2. personas no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai noteikta I vai II invaliditātes grupa, un kurām saskaņā ar valstī īstenoto Latvijas Goda ģimenes apliecības programmu ir piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība;

12.1.3. personas, kas piedalās Pašvaldības rīkotajos zivju vai vēžu resursu un dabas aizsardzības un saglabāšanas pasākumos;

12.2. šī nolikuma 10.3. apakšpunktā minētās bezmaksas licences saņēmējam makšķerējot jābūt līdzi dokumentam, kas apliecina tiesības izmantot šo licenci;

12.3. pēc šī nolikuma 10.3. apakšpunktā noteiktā licenču kopējā limita izmantošanas, papildu gada bezmaksas licences netiek izsniegtas un makšķerniekam vispārējā kārtībā jāiegādājas attiecīgajā termiņā derīga pilnas maksas licence.

IV. Lomu uzskaite

13. Visu veidu licenču īpašniekiem obligāti jāiesniedz loma pārskats licences iegādes vietā piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām. Lomu pārskatu iesniedz arī gadījumos, ja loms nav gūts/ nav paturēts vai makšķerēšanas licence nav izmantota.

14. Ja makšķernieks nav iesniedzis lomu pārskatu šī nolikuma 13. punktā norādītajā termiņā, uz licencē norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi tiek nosūtīts paziņojums par nepieciešamību 14 dienu laikā iesniegt loma pārskatu. Ja minētajā termiņā loma pārskats nav iesniegts, Pašvaldība administratīvā pārkāpuma lietu nodod kompetentai iestādei, kura ir tiesīga izskatīt administratīvā pārkāpuma procesu.

V. Licenču noformēšana un realizācija

15. Licenču, tai skaitā bezmaksas licenču, realizācija notiek elektroniski. Informācija par licenču pārdošanas un iesniegšanas tīmekļvietnēm pieejama un regulāri tiek atjaunota tiešsaistē vietnes www.valmierasnovads.lv sadaļā "Novads"–"Vide"–"Ūdeņi".

16. Visās licencēs tiek uzrādīts ‒ licences veids, kārtas numurs, cena, derīguma termiņš, ziņas par Pašvaldību, licences saņēmējs un tā personas kods, tālruņa numurs un saziņai izmantojamā elektroniskā pasta adrese, ūdenstilpes nosaukums un licences izsniegšanas datums.

17. Vienai personai vienlaikus drīkst būt ne vairāk par trīs aktīvām vienas diennakts licencēm (katra licence atšķirīgam termiņam) bez iesniegta loma pārskata.

18. Katra licencētās makšķerēšanas dalībnieka pienākums ir iepazīties ar šo nolikumu un pildīt tā prasības, ko viņš apliecina, veicot atzīmi, iegādājoties licenci elektroniski.

19. Makšķerēšanai neizmantoto licenču maksa makšķerniekiem netiek atgriezta.

VI. Makšķerēšanas sacensības

20. Viena gada laikā Salacas augštecē var tikt rīkotas šādas makšķerēšanas sacensības:

20.1. pavasarī ne vairāk kā trīs šajā sezonā atļauto zivju sugu makšķerēšanas sacensības;

20.2. vasarā un rudenī ne vairāk kā trīs makšķerēšanas sacensības.

21. Makšķerēšanas sacensību dalībniekiem jāiegādājas šī nolikuma 10.1. apakšpunktā minētās vienas diennakts licences un jāievēro to lietošanas kārtība.

22. Makšķerēšanas sacensību nolikumu sacensību organizētājs saskaņo ar Pašvaldību, Valsts vides dienestu un Dabas aizsardzības pārvaldi. Sacensību organizētāji ne vēlāk kā 40 darba dienas pirms attiecīgo sacensību norises iesniedz Pašvaldībā iesniegumu (šī nolikuma pielikums) un sacensību nolikumu drukātā vai elektroniskā formātā. Pašvaldība pieņem lēmumu par nolikuma saskaņošanu 30 darba dienu laikā pēc tā reģistrēšanas Pašvaldībā.

VII. No licencēm iegūto līdzekļu izlietojums

23. No licenču realizācijas Salacas augštecē iegūtās kopējās summas 20 % Pašvaldība ieskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai, sadalot summu divās daļās un veicot pārskaitījumu reizi pusgadā (līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par otro pusgadu).

24. 80 % līdzekļu no pārdotajām licencēm tiek ieskaitīti Pašvaldības kontā, kurus tā izmanto zivju resursu pavairošanai vai zivju nārsta vietu rekultivācijai (atjaunošanai), kā arī zivju resursu aizsardzības un makšķerēšanas kontroles pasākumiem, licencētās makšķerēšanas organizēšanai un tūrisma attīstībai Salacas augštecē.

25. Par iegūto līdzekļu sadali un izlietošanu Salacas augštecē ir atbildīga Pašvaldība. Pašvaldība divas reizes gadā līdz 15. janvārim un līdz 15. jūlijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par licencēto makšķerēšanu saskaņā ar MK 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" 1. pielikumu.

VIII. Pašvaldības pienākumi, vides aizsardzība

26. Papildus MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" 8. punktā minētajam, Pašvaldībai ir pienākums veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un sakopšanu.

27. Salacas augštece, kurā tiek īstenota licencētā makšķerēšana, atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonā un daļēji Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā NATURA 2000 – dabas parkā "Salacas ieleja" (upes posms no Īģes ietekas līdz bijušā dzelzceļa tiltam Skaņkalnē). Licencētās makšķerēšanas dalībniekiem ievērot MK 10.03.2009. noteikumu Nr. 228 "Dabas parka "Salacas ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" un MK 19.04.2011. noteikumu Nr. 303 "Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" prasības.

IX. Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību kontrole

28. Kontroli par licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu Salacas augštecē veic Pašvaldības policijas darbinieki un Valsts vides dienests.

29. Šī nolikuma 28. punktā minētās amatpersonas ir tiesīgas pārbaudīt makšķernieku lomu un izmantotos makšķerēšanas rīkus Salacas augštecē, tās tiešā tuvumā un veikt citas darbības saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

X. Noslēguma jautājumi

30. Nolikuma darbības ilgums ir 5 gadi no spēkā stāšanās dienas.

XI. Nolikuma pielikumi

Iesnieguma paraugs makšķerēšanas sacensību nolikuma saskaņošanai.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks
Pielikums
Valmieras novada pašvaldības
28.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 59
"Par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā
no Īģes ietekas līdz šosejas tiltam
pār Salacu Vecatē (Salacas augštecē)"
  
 

(iesniedzēja vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

  
 

(personas kods vai reģistrācijas numurs)

  
 

(adrese, juridiskā adrese)

  
  

/

 
 

(tālrunis)

 

(elektroniskā pasta adrese)

  
 

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

Valmieras novada pašvaldībai
Lāčplēša ielā 2, Valmierā,
Valmieras novadā, LV-4201

IESNIEGUMS
MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBU SALACAS AUGŠTECĒ NOLIKUMA SASKAŅOŠANAI

Sacensību nosaukums: 
  
Organizators: 
  
Atbildīgā persona un kontaktinformācija: 
 

(vārds, uzvārds, telefona numurs)

  
Sacensību datums un laiks: 
  
Plānotais dalībnieku skaits: 
  
Sacensību apraksts: 
 
 
20___. gada ___._________  
  

(paraksts, paraksta atšifrējums)*

  * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Paskaidrojuma raksts
Valmieras novada pašvaldības 2022. gada 28. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 59 "Par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā no Īģes ietekas līdz šosejas tiltam pār Salacu Vecatē (Salacas augštecē)"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsApvienojoties Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu Rūjienas, Strenču novadu un Valmieras pilsētas pašvaldībām, no 2021. gada 1. jūlija ir izveidota Valmieras novada pašvaldība. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus vienotus novada saistošos noteikumus.

Atbilstoši Zvejniecības likuma 10. panta piektajai daļai pašvaldība izdod saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu tās administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu un licencētajām zemūdens medībām šajos ūdeņos paredzēta makšķerēšanas tiesību izmantošana ar īpašām atļaujām (licencēm).

Licencētā makšķerēšana sniedz papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un aizsardzībai, kā arī licencētās makšķerēšanas un ar to saistītā tūrisma attīstībai.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā no 2022. gada līdz 2027. gadam tiek organizēta licencētā makšķerēšana Salacas upes posmā no Īģes ietekas līdz šosejas tiltam pār Salacu Vecatē (Salacas augštecē). Saistošajos noteikumos norādīti licenču veidi, skaits un maksa, licenču cenu atlaižu piemērošana, licenču noformējums, iegūto līdzekļu izlietojums, lomu uzskaite.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu80 % līdzekļu no pārdotajām licencēm tiek ieskaitīti Pašvaldības kontā, kurus tā izmanto zivju resursu pavairošanai vai zivju nārsta vietu rekultivācijai (atjaunošanai) saskaņā ar zinātniski pamatotām rekomendācijām, kā arī zivju resursu aizsardzības un makšķerēšanas kontroles pasākumiem, licencētās makšķerēšanas organizēšanai un tūrisma attīstībai Salacas augštecē.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāTiešas ietekmes nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNolikumu ar 17.05.2022. atzinumu Nr. 4.1-2e/798/2022 saskaņojusi Zemkopības ministrija, ar 25.05.2022. atzinumu Nr. 30-1/117-e – Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, ar 06.06.2022. atzinumu Nr. 2.3/1582/VI/2022 – Valsts vides dienests, bet ar 01.07.2022. atzinumu Nr. 3.15/756/2022-N10 – Dabas aizsardzības pārvalde.

Personas par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Valmieras novada pašvaldībā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNotikušas konsultācijas ar makšķerniekiem, makšķerēšanas biedrību pārstāvjiem, vietējiem tūrisma uzņēmējiem.
Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā no Īģes ietekas līdz šosejas tiltam pār Salacu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Valmieras novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 59Pieņemts: 28.07.2022.Stājas spēkā: 31.12.2022.Zaudē spēku: 31.12.2027.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 253, 30.12.2022. OP numurs: 2022/253.41
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
338521
31.12.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"