Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.228

Rīgā 2009.gada 10.martā (prot. Nr.17 30.§)
Dabas parka “Salacas ieleja” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām
dabas teritorijām” 14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. dabas parka “Salacas ieleja” (turpmāk – dabas parks) individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību;

1.2. dabas parka apzīmēšanai dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu un tās lietošanas un izveidošanas kārtību.

2. Dabas parks izveidots, lai:

2.1. nodrošinātu Latvijā un Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu aizsardzību, īpaši – lašveidīgo zivju un nēģu nārsta un dzīvesvietu aizsardzību;

2.2. nodrošinātu Latvijā un Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamu biotopu (tai skaitā nogāžu un gravu mežu, smilšakmens atsegumu, upju straujteču) aizsardzību;

2.3. saglabātu teritoriju sabiedrības atpūtai un izglītošanai un nodrošinātu teritorijas ilgtspējīgu attīstību.

3. Dabas parka platība ir 6307 hektāri. Dabas parka funkcionālo zonu shēma noteikta šo noteikumu 1.pielikumā, bet funkcionālo zonu robežu apraksts – šo noteikumu 2.pielikumā.

4. Dabas parka robežas dabā apzīmē ar speciālu informatīvu zīmi. Speciālās informatīvās zīmes paraugs, tās lietošanas un izveidošanas kārtība noteikta šo noteikumu 3.pielikumā.

5. Dabas parka teritorijā nav spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.594)

6. Dabas parkā ir šādas funkcionālās zonas:

6.1. dabas lieguma zona;

6.2. dabas parka zona;

6.3. ainavu aizsardzības zona;

6.4. neitrālā zona.

6.1 Visā dabas parka teritorijā valsts autoceļi to zemes nodalījuma joslas platumā ir noteikti kā neitrālā zona.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.594 redakcijā)

6.2 Šajos noteikumos noteiktā Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja nav nepieciešama, ja saskaņā ar meža apsaimniekošanu regulējošiem normatīvajiem aktiem Valsts meža dienests izsniedz koku ciršanas apliecinājumu. Šādā gadījumā Valsts meža dienests apliecinājumu izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas. Dabas aizsardzības pārvalde atzinumu sniedz 10 darbdienu laikā pēc Valsts meža dienesta pieprasījuma saņemšanas.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.594 redakcijā)

II. Vispārīgie aprobežojumi visā dabas parka teritorijā

7. Zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem vai lietotājiem aizliegts savā īpašumā vai lietojumā ierobežot apmeklētāju pārvietošanos pa virszemes ūdensobjektiem, izņemot privātos un dabiskos virszemes ūdensobjektus, kas pilnībā atrodas vienā zemes īpašumā vai valdījumā un ir atbilstoši norobežoti un norādīti ar speciālām zīmēm.

8. Dabas aizsardzības pārvalde nosaka ierobežotas pieejamības informācijas statusu informācijai par dabas parkā esošo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu atrašanās vietu, ja tās atklāšana var kaitēt vides aizsardzībai. Minēto informāciju izplata tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju.

8.1 Dabas aizsardzības pārvalde, izsniedzot rakstisku atļauju šajos noteikumos minētajām darbībām, izmanto dabas aizsardzības plānā ietverto informāciju un jaunāko pieejamo informāciju par īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem dabas parka teritorijā. Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja nav nepieciešama šo noteikumu 9.8., 12.1., 12.2., 19.7., 29.5., 32.2. un 40.6.apakšpunktā un 26. un 51.punktā minētajām darbībām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu Valsts vides dienests izsniedz tehniskos noteikumus vai veic sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.594 redakcijā)

9. Visā dabas parka teritorijā aizliegts:

9.1. ierīkot atkritumu poligonus, kā arī piesārņot un piegružot vidi ar atkritumiem un uzglabāt atkritumus tiem neparedzētās vietās;

9.2. novadīt neattīrītus ražošanas, sadzīves un komunālos notekūdeņus uz ūdenstilpēm un ūdenstecēm, kā arī neattīrītus notekūdeņus infiltrēt gruntī;

9.3. būvēt ēkas uz virszemes ūdensobjektiem vai virs tiem, izņemot privātos mākslīgos virszemes ūdensobjektus, kas pilnībā atrodas vienā zemes īpašumā;

9.4. no 1.maija līdz 31.maijam un no 1.septembra līdz 15.novembrim ņemt no Salacas upes un izgāzt Salacas upē grunti;

9.5. (svītrots ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.594);

9.6. pārvietoties pa ūdenstecēm un ūdens­tilpēm (izņemot neitrālo zonu) ar kuģošanas līdzekļiem un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kilovatus, un ūdens motocikliem, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un pilnvaroto personu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus;

9.7. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;

9.8. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu, izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskajām vajadzībām un izņemot darbības, kas saistītas ar īpaši aizsargājamo biotopu apsaimniekošanas pasākumu veikšanu, ja ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.594)

10. Ūdensputnu medības dabas parka teritorijā atļautas trešdienās, sestdienās un svētdienās, ievērojot medības reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktos medījamo ūdensputnu sugu medīšanas termiņus.

11. Visā dabas parka teritorijā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts izsniegt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un zemes dzīļu izmantošanas licenci.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.594 redakcijā)

12. Visā dabas parka teritorijā bez bio­sfēras rezervāta administrācijas rakstiskas atļaujas aizliegts:

12.1. ierīkot publiski pieejamus dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus (piemēram, takas, maršrutus, skatu torņus, atpūtas vietas, ugunskuru vietas, telšu vietas, stāvlaukumus, apmeklētāju centrus un informācijas centrus);

12.2. ierīkot jaunas vai labiekārtot esošās laivu piestātņu vietas;

12.3. no 1.jūnija līdz 31.augustam un no 16.novembra līdz 30.aprīlim ņemt no Salacas upes un izgāzt Salacas upē grunti;

12.4. veikt arheoloģiskās izpētes darbus;

12.5. veikt upju straujteču un nārsta vietu uzturēšanu un atjaunošanu;

12.6. ielaist Salacā un tās pietekās taimiņu mazuļus.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.594)

13. Visā dabas parka teritorijā meža zemēs aizliegts:

13.1. cirst kokus, kuru caurmērs 1,3 metru augstumā virs sakņu kakla pārsniedz 60 centimetru;

13.2. iegūt celmus;

13.3. (svītrots ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.594).

13.1 Mežaudzēs uz hektāru saglabā ne mazāk kā 20 kubikmetru sausu stāvošu koku un kritalu, kuru diametrs resnākajā vietā pārsniedz 25 centimetrus. Kokus saglabā visā to garumā, vispirms saglabājot resnākos kokus.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.594 redakcijā)

14. Zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, kurš sniedz tūrisma pakalpojumus, nodrošina tūristu atpūtas vietās šādu minimālo labiekārtojumu – labiekārtotu ugunskura vietu un malku ugunskuram, tualeti, kā arī atkritumu savākšanu un izvešanu no minētajām atpūtas vietām.

15. Zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, kurš sniedz tūrisma pakalpojumus, nodrošina laivu piestātņu vietās šādu minimālo labiekārtojumu – laipu vai papildu aprīkojumu laivu izcelšanai krastā, tualeti, kā arī atkritumu savākšanu un izvešanu no laivu piestātņu vietām.

16. Lai nodrošinātu Latvijas un Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīgas aizsardzības statusu, visā dabas parka teritorijā ir atļauta esošo meliorācijas sistēmu vai to daļu izslēgšana no meliorācijas kadastra saskaņā ar meliorācijas kadastra noteikumiem.

17. Būvniecība dabas parkā ir jāveic atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot šajos noteikumos, kā arī būvniecību un vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un ierobežojumus.

III. Dabas lieguma zona

18. Dabas lieguma zona izveidota, lai saglabātu retos un īpaši aizsargājamos meža biotopus (piemēram, nogāžu un gravu meži, jaukti ozolu, gobu un ošu meži upju krastos) uz Salacas ielejas nogāzēm, virspalu terasēm un Salacas pieteku gravās.

19. Dabas lieguma zonā aizliegts:

19.1. pļaut lauksaimniecībā izmantojamās zemes un lauces virzienā no malām uz centru, izņemot gadījumus, ja nelīdzena reljefa apstākļos tas nav iespējams darba drošības dēļ;

19.2. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija, izņemot zemes lietošanas kategoriju maiņu šo noteikumu 26.punktā minēto darbību veikšanai un šo noteikumu 1.pielikumā minēto tūrisma infrastruktūras objektu ierīkošanai;

19.3. dedzināt sausās zāles un niedru platības;

19.4. ierīkot jaunus komersantu (mežsaimniecības) ceļus;

19.5. mainīt komersantu (mežsaimniecības) ceļu platumu un ceļa trases novietojumu;

19.6. nosusināt mežaudzes slapjās kūdras augsnēs un slapjās minerālaugsnēs un purvus;

19.7. ierīkot hidrotehniskas būves un meliorācijas sistēmas, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams īpaši aizsargājamo biotopu vai sugu dzīvotņu saglabāšanas vai atjaunošanas pasākumu veikšanai un ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja;

19.8. ierīkot iežogotas platības savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē;

19.9. lietot minerālmēslus, pesticīdus un citas ķimikālijas mežaudzēs un zālājos (pļavās un ganībās), izņemot repelentus pārnadžu atbaidīšanai un feromonu lamatas kukaiņu pievilināšanai;

19.10. uzstādīt vēja elektrostacijas;

19.11. būvēt elektronisko sakaru tīklu torņus;

19.12. iegūt derīgos izrakteņus;

19.13. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) palieņu, terašu un meža pļavas un lauces, izņemot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces;

19.14. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem, tai skaitā dalot kopīpašumu, kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja jebkura kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai;

19.15. pārveidot dabiskās reljefa formas un veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju;

19.16. veikt jebkādu darbību, kas būtiski vai neatgriezeniski (tādā pakāpē, ka dabiskā ainava nespēj atjaunoties dabiskā ceļā) pārveido reģionam raksturīgo ainavu, izmaina kultūrvēsturiskās vides īpatnības un raksturīgos ainavu elementus vai samazina bioloģisko daudzveidību;

19.17. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm, izņemot pārvietošanos ar dzīvniekiem, pajūgiem un velosipēdiem un gadījumus, ja pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem;

19.18. cirst kokus galvenajā cirtē, rekonstruktīvajā cirtē un kopšanas cirtē;

19.19. ieaudzēt mežu lauksaimniecības zemēs un pieļaut lauksaimniecības zemju dabisko apmežošanos;

19.20. cirst sausos kokus, izņemot bīstamos kokus.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.594)

20. Dabas lieguma zonā aizliegts bojāt bebru aizsprostus, izņemot šādus gadījumus, ja ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja:

20.1. bebru aizsprostu uzpludinājumi rada saimnieciskus zaudējumus dabas lieguma zonai piegulošajās teritorijās vai apgrūtina to apsaimniekošanu;

20.2. bebru darbība apdraud īpaši aizsargājamo sugu, biotopu vai bioloģiski vērtīgo zālāju saglabāšanu;

20.3. bebru darbības dēļ tiek bojāti vai appludināti ceļi;

20.4. bebru darbības dēļ tiek appludinātas agrāk bebru darbības neskartas dabas parka zonas mežaudzes.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.594)

21. Dabas lieguma zonā atļauts cirst kokus citā cirtē šādos gadījumos, ja ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja:

21.1. koku, pameža vai krūmu izciršanai ap platlapju kokiem, kuru apkārtmērs 1,3 metru augstumā no zemes ir vismaz trīs metri, platībā, kas līdz vienam metram pārsniedz attiecīgo koku vainagu projekciju;

21.2. koku, pameža vai krūmu izciršanai ap pārējo sugu kokiem, kuru apkārtmērs 1,3 metru augstumā ir par 20 % mazāks par šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajiem aizsargājamo koku kritērijiem, platībā, kas līdz vienam metram pārsniedz attiecīgo koku vainagu projekciju;

21.3. (svītrots ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.594).

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.594)

22. Dabas lieguma zonā sanitārā cirte atļauta tikai gadījumā, ja meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātie koki rada masveidīgas kaitēkļu savairošanās draudus un var izraisīt mežaudžu bojāeju ārpus dabas lieguma zonas un ir saņemts Valsts meža dienesta sanitārais atzinums. Veicot cirti, saglabā visus augtspējīgos kokus.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.594 redakcijā)

22.1 Lai novērstu apdraudējumu dabas parka apmeklētājiem un infrastruktūras objektiem, dabas lieguma zonā meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātos, vēja gāztos un lauztos kokus cērt citā cirtē. Šādā gadījumā Valsts meža dienests koku ciršanas apliecinājumu izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.594 redakcijā)

23. (Svītrots ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.594)

24. Dabas lieguma zonā meža zemēs aizliegts veikt mežsaimniecisko darbību no 15.marta līdz 31.jūlijam, izņemot:

24.1. meža ugunsdzēsības un ugunsdrošības pasākumus;

24.2. meža atjaunošanu un mežaudžu kopšanu, izmantojot rokas darbarīkus bez motora;

24.3. bīstamo koku (koku, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu;

24.4. meža nekoksnes vērtību ieguvi.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.594)

25. Dabas lieguma zonā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

25.1. organizēt brīvā dabā publiskus pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 60 cilvēku, izņemot speciāli ierīkotu infrastruktūras un izglītojošu objektu apmeklēšanu un pārvietošanos pa ceļiem;

25.2. ierīkot nometnes, celt teltis un kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotajām vietām, kuras norādītas šo noteikumu 1.pielikumā;

25.3. atjaunot mežu stādot vai sējot;

25.4. vākt ārstniecības vai dekoratīvos augus, kā arī dabas materiālus kolekcijām;

25.5. veikt zinātniskos pētījumus;

25.6. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, velosacensības un orientēšanās sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;

25.7. atzarot augošus kokus mežaudzēs, izņemot koku atzarošanu skatu punktu ierīkošanai un uzturēšanai, elektrolīniju uzturēšanai vai satiksmes drošībai uz ceļiem;

25.8. cirst kokus ainavu cirtē.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.594)

26. Dabas lieguma zonā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts veikt inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurāciju, renovāciju vai rekonstrukciju, kā arī ceļu rekonstrukciju vai periodisko uzturēšanu.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.594)

27. Ja dabas lieguma zonā konstatē apdzīvotu ligzdu, kuras diametrs lielāks par 50 centimetriem, nekavējoties pārtrauc mežsaimniecisko darbību 200 metru rādiusā ap ligzdu un par atrasto ligzdu informē Valsts meža dienestu un Dabas aizsardzības pārvaldi. Mežsaimniecisko darbību pārtrauc līdz brīdim, kamēr Valsts meža dienests mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un izmantošanas regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par mikrolieguma izveidošanu vai noraida nepieciešamību izveidot mikroliegumu.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.594)

IV. Dabas parka zona

28. Dabas parka zona izveidota, lai saglabātu Salacas ielejas biotopu kompleksu, īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes un ielejas ainavisko daudzveidību.

29. Dabas parka zonā aizliegts:

29.1. pļaut lauksaimniecībā izmantojamās zemes un lauces virzienā no malām uz centru, izņemot gadījumus, ja nelīdzena reljefa apstākļos tas nav iespējams darba drošības dēļ;

29.2. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) palieņu, terašu un meža pļavas un lauces, izņemot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces;

29.3. ieaudzēt mežu lauksaimniecības zemēs, laucēs un pieļaut lauksaimniecības zemju dabisko apmežošanos;

29.4. nosusināt purvus;

29.5. ierīkot hidrotehniskas būves un meliorācijas sistēmas, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams īpaši aizsargājamo biotopu vai sugu dzīvotņu saglabāšanas vai atjaunošanas pasākumu veikšanai un ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja;

29.6. dedzināt sausās zāles un niedru platības;

29.7. cirst kokus kailcirtē un rekonstruktīvajā cirtē;

29.8. mainīt komersantu (mežsaimniecības) ceļu platumu un ceļa trases novietojumu;

29.9. ierīkot nometnes, celt teltis un kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotajām vietām, kuras norādītas šo noteikumu 1.pielikumā, bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas, izņemot ugunskuru ierīkošanu pagalmos, ciršanas atlieku sadedzināšanu atbilstoši meža apsaimniekošanu un ugunsdrošību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī ugunskuru ierīkošanu tādu ciršanas atlieku sadedzināšanai, kas rodas, izcērtot kokus un krūmus pļavu atjaunošanas darbos;

29.10. veikt jebkādu darbību, kas būtiski vai neatgriezeniski (tādā pakāpē, ka dabiskā ainava nespēj atjaunoties dabiskā ceļā) pārveido reģionam raksturīgo ainavu, izmaina kultūrvēsturiskās vides īpatnības un raksturīgos ainavu elementus vai samazina bioloģisko daudzveidību;

29.11. būvēt jaunas un paplašināt esošas būves, kas neiekļaujas ainavā un ieņem tām neatbilstošu dominējošu lomu;

29.12. aizsegt skatus uz ainavai raksturīgajiem elementiem un vērtībām, būvējot jaunas būves;

29.13. uzstādīt vēja elektrostacijas;

29.14. būvēt elektronisko sakaru tīklu torņus;

29.15. lietot minerālmēslus, pesticīdus un citas ķimikālijas mežaudzēs un zālājos (pļavās un ganībās), izņemot repelentus pārnadžu atbaidīšanai un feromonu lamatas kukaiņu pievilināšanai;

29.16. veikt darbības, kas pārveido dabiskās virszemes un zemūdens reljefa formas (izņemot šo noteikumu 31.4.apakšpunktā minētos gadījumus);

29.17. veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju (izņemot augsnes sagatavošanu lauksaimniecības vajadzībām);

29.18. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem, tai skaitā dalot kopīpašumu, kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja jebkura kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai;

29.19. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm, izņemot pārvietošanos ar dzīvniekiem, pajūgiem un velosipēdiem un gadījumus, ja pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.594)

30. Dabas parka zonā meža zemēs aizliegts veikt mežsaimniecisko darbību no 15.marta līdz 31.jūlijam, izņemot:

30.1. meža ugunsdzēsības un ugunsdrošības pasākumus;

30.2. meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem bez motora;

30.3. bīstamo koku ciršanu un novākšanu;

30.4. meža nekoksnes vērtību ieguvi.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.594)

31. Dabas parka zonā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

31.1. organizēt brīvā dabā publiskus pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 60 cilvēku, izņemot speciāli ierīkotu infrastruktūras un izglītojošu objektu apmeklēšanu un pārvietošanos pa ceļiem;

31.2. cirst kokus ainavu cirtē;

31.3. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta, ūdensslēpošanas, velosacensības un orientēšanās sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;

31.4. atjaunot un uzturēt zivju nārstam piemērotas vietas upēs.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.594)

32. Dabas parka zonā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

32.1. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija;

32.2. veikt inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurāciju, renovāciju vai rekonstrukciju, kā arī ceļu rekonstrukciju vai periodisko uzturēšanu;

32.3. ierīkot iežogotas platības savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.594)

33. Veicot koku ciršanu kopšanas un galvenajā cirtē, aizliegts:

33.1. samazināt mežaudzes pirmā stāva biezību zem 0,4 (neskaitot stāvošus sausus kokus);

33.2. veidot mežaudzē lielākus atvērumus par 0,1 hektāru.

34. Veicot sanitāro cirti, saglabā visus augtspējīgos kokus.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.594 redakcijā)

34.1 Dabas parka zonā mežaudzēs uz hektāru saglabā ne mazāk kā 20 kubikmetru sausu stāvošu koku, kritalu un svaigi vēja gāztu koku, kuru diametrs resnākajā vietā pārsniedz 25 centimetrus. Ja to kopējais apjoms ir lielāks, vispirms saglabā resnākos kokus. Pieļaujams izvākt svaigi vēja gāztos ošus un egles, ja to apjoms pārsniedz piecus kubikmetrus uz hektāru.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.594 redakcijā)

35. Galvenajā un kopšanas cirtē, rēķinot uz cirsmas hektāru, saglabā vismaz 10 dzīvotspējīgākos vecākos un lielākā izmēra kokus (ekoloģiskos kokus), vispirms izvēloties resnākos (koku caurmērs lielāks par valdošās koku sugas koku vidējo caurmēru) ozolus, liepas, priedes, ošus, gobas, vīksnas un kļavas. Ja šādu koku mežaudzē nav, vispirms saglabā apses un bērzus, kā arī kokus ar lieliem un resniem zariem, dobumainus kokus un kokus ar deguma rētām.

36. Ja dabas parka zonā konstatē apdzīvotu ligzdu, kuras diametrs lielāks par 50 centimetriem, nekavējoties pārtrauc mežsaimniecisko darbību 200 metru rādiusā ap ligzdu un par atrasto ligzdu informē Valsts meža dienestu un Dabas aizsardzības pārvaldi. Mežsaimniecisko darbību pārtrauc līdz brīdim, kamēr Valsts meža dienests mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un izmantošanas regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par mikrolieguma izveidošanu vai noraida nepieciešamību izveidot mikroliegumu.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.594)

37. Izmantojot visu veidu mēslojumu dabas parka zonā ietilpstošajās lauksaimniecības zemēs 100 metru joslā no Salacas, ievēro šādas prasības:

37.1. mēslojumu neizkliedē uz sasalušas, pārmitras un ar sniegu klātas augsnes;

37.2. palienēs un plūdu apdraudētajās teritorijās mēslojumu izkliedē tikai pēc iespējamās plūdu sezonas beigām. Minerālmēslus minētajās teritorijās izsēj tikai kultūraugu veģetācijas laikā;

37.3. mēslojumu izkliedē, ja lauku klāj augu sega vai ja mēslojums nekavējoties tiek iestrādāts augsnē;

37.4. mēslojumu izkliedē ne tuvāk par 50 metriem no ūdensteces krasta līnijas, ja nogāzes slīpums uz ūdensteces pusi ir lielāks par 10 grādiem.

38. Nogāzēs visu veidu augsnes apstrādi (tai skaitā vagu ierīkošanu) veic perpendikulāri nogāzes slīpumam.

V. Ainavu aizsardzības zona

39. Ainavu aizsardzības zona izveidota, lai nodrošinātu dabas parka ainavu daudzveidības saglabāšanu un teritorijas ilgtspējīgu izmantošanu.

40. Ainavu aizsardzības zonā aizliegts:

40.1. veikt jebkādu darbību, kas būtiski vai neatgriezeniski (tādā pakāpē, ka dabiskā ainava nespēj atjaunoties dabiskā ceļā) pārveido reģionam raksturīgo ainavu, izmaina kultūrvēsturiskās vides īpatnības un raksturīgos ainavu elementus vai samazina bioloģisko daudzveidību;

40.2. uzstādīt vēja elektrostacijas;

40.3. būvēt elektronisko sakaru tīklu torņus;

40.4. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm, izņemot pārvietošanos ar dzīvniekiem, pajūgiem un velosipēdiem un gadījumus, ja pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem;

40.5. mainīt komersantu (mežsaimniecības) ceļu platumu un ceļa trases novietojumu;

40.6. ierīkot hidrotehniskas būves un meliorācijas sistēmas, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams īpaši aizsargājamo biotopu vai sugu dzīvotņu saglabāšanas vai atjaunošanas pasākumu veikšanai un ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.594)

41. Ainavu aizsardzības zonā bez bio­sfēras rezervāta administrācijas rakstiskas atļaujas aizliegts:

41.1. organizēt brīvā dabā publiskus pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 60 cilvēku, izņemot speciāli ierīkotu infrastruktūras un izglītojošu objektu apmeklēšanu un pārvietošanos pa ceļiem;

41.2. cirst kokus ainavu cirtē;

41.3. rīkot autosacensības, motosacensības, velosacensības un orientēšanās sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.594)

42. Veicot koku ciršanu galvenajā cirtē:

42.1. kailcirtes maksimālā platība purvājā, niedrājā, dumbrājā, liekņā, slapjajā gāršā, gāršā un vērī ir viens hektārs;

42.2. kailcirtei piegulošo mežaudzi drīkst nocirst, ja kailcirtes platībā mežaudze atzīta par atjaunotu un atjaunotās mežaudzes koku vidējais augstums skuju kokiem ir viens metrs un vairāk un lapu kokiem – divi metri un vairāk, bet ne agrāk kā 10 gadus pēc kailcirtes skuju koku mežaudzēs un piecus gadus pēc kailcirtes lapu koku mežaudzēs.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.594)

43. Galvenajā un kopšanas cirtē, rēķinot uz cirsmas hektāru, saglabā vismaz 10 dzīvotspējīgākos vecākos un lielāko izmēru kokus (ekoloģiskos kokus), vispirms izvēloties resnākos (koku caurmērs lielāks par valdošās koku sugas koku vidējo caurmēru) ozolus, liepas, priedes, ošus, gobas, vīksnas un kļavas. Ja šādu koku mežaudzē nav, vispirms saglabā apses un bērzus, kā arī kokus ar lieliem un resniem zariem, dobumainus kokus un kokus ar deguma rētām.

VI. Neitrālā zona

44. Neitrālā zona izveidota apdzīvotās vietās, kā arī potenciālajos satiksmes attīstības mezglos (pie ceļu krustojumiem un tiltiem), lai veicinātu to ilgtspējīgu attīstību, kā arī nodrošinātu transporta infrastruktūras objektu uzturēšanu un attīstību.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.594 redakcijā)

45. Neitrālajā zonā aizliegts uzstādīt vēja elektrostacijas, kuru augstākais punkts pārsniedz 30 metru.

46. Katrā kadastra vienībā drīkst uzstādīt vienu vēja elektrostaciju atbilstoši šo noteikumu 45.punktam.

47. Neitrālajā zonā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, velosacensības un orientēšanās sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus pa Salacu un Salacas upes aizsargjoslā.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.594)

VII. Dabas pieminekļi

48. Dabas parkā ir šādi dabas pieminekļi:

48.1. aizsargājamie ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi, tai skaitā dižakmeņi (laukakmeņi, kuru virszemes daļas tilpums ir 10 un vairāk kubikmetru) un teritorija 10 metru rādiusā ap aizsargājamiem akmeņiem;

48.2. aizsargājamie koki – vietējo un svešzemju sugu dižkoki (koki, kuru apkārtmērs 1,3 metru augstumā no koka sakņu kakla vai augstums nav mazāks par šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajiem izmēriem) un teritorija zem kokiem (no stumbra līdz vainaga projekcijas ārējai malai), kā arī 10 metru rādiusā no koka vainaga projekcijas ārējās malas.

49. Dabas pieminekļu teritorijā aizliegts:

49.1. veikt jebkādu saimniecisko vai citu veidu darbību, kura bojā vai varētu bojāt vai iznīcināt dabas pieminekli vai mazināt tā dabisko estētisko nozīmi;

49.2. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskajām vajadzībām;

49.3. ierīkot atpūtas vietas, nometnes un celt teltis ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām (izņemot pagalmus).

50. Dabas pieminekļu teritorijā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts veikt dabas pieminekļu apsaimniekošanas pasākumus to turpmākai aizsardzībai un saglabāšanai.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.594)

51. Dabas pieminekļu teritorijā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts veikt tādu pazemes būvju būvniecību un ekspluatāciju, kuras nav saistītas ar derīgo izrakteņu ieguvi.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.594)

52. Papildus šo noteikumu 49., 50. un 51.punktā noteiktajām prasībām aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu teritorijā aizliegts:

52.1. rakstīt, zīmēt un gravēt uz dabas pieminekļiem un tos pārvietot;

52.2. cirst kokus kailcirtē.

53. Aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu teritorijā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

53.1. tīrīt dabas pieminekļus;

53.2. rīkot nodarbības un sacensības klinšu kāpšanā;

53.3. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija.

53.4. (svītrots ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.594)

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.594)

53.1 Aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu teritorijā Valsts meža dienests koku ciršanas apliecinājumu koku ciršanai galvenajā cirtē izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.594 redakcijā)

54. Ja ģeoloģiskais vai ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis ir valsts aizsardzībā un tam piešķirts kultūras pieminekļa statuss, šo noteikumu 53.punktā minēto darbību veikšanai papildus nepieciešama Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstiska atļauja.

55. Papildus šo noteikumu 49., 50. un 51.punktā noteiktajām prasībām dabas pieminekļu – aizsargājamo koku – teritorijā aizliegts:

55.1. veikt darbības, kas var negatīvi ietekmēt aizsargājamo koku augšanu un dabisko attīstību;

55.2. apkraut aizsargājamos kokus;

55.3. mainīt vides apstākļus – ūdens režīmu un koku barošanās režīmu;

55.4. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija;

55.5. iznīcināt vai bojāt dabisko zemsedzi, izņemot krūmu un koku ciršanu saskaņā ar šiem noteikumiem un citiem vides aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

55.6. (svītrots ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.594).

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.594)

55.1 Ja aizsargājamo koku nomāc vai apēno jaunāki koki un krūmi, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē koku ciršanu meža zemēs vai ārpus tām, atļauta to izciršana kopšanas vai citā cirtē aizsargājamā koka vainaga projekcijā un tai piegulošā zonā, izveidojot no kokiem brīvu 10 metru platu joslu (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas līdz apkārtējo koku vainagu projekcijām).

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.594 redakcijā)

56. Aizsargājamo koku nocirst (novākt) drīkst tikai gadījumos, ja tas kļuvis bīstams un saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.594)

57. Ja aizsargājamais koks ir nolūzis vai nozāģēts, koka stumbrs un zari, kuru diametrs ir lielāks par 50 centimetriem, meža zemēs saglabājami koka augšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.594 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.228

KN228P1_PAGE_01.JPG (74857 bytes)

KN228P1_PAGE_02.JPG (172224 bytes)

KN228P1_PAGE_03.JPG (109209 bytes)

KN228P1_PAGE_04.JPG (94485 bytes)

KN228P1_PAGE_05.JPG (92789 bytes)

KN228P1_PAGE_06.JPG (127115 bytes)

KN228P1_PAGE_07.JPG (84411 bytes)

KN228P1_PAGE_08.JPG (134443 bytes)

KN228P1_PAGE_09.JPG (158435 bytes)

 

Piezīme.

Kadastra informācija pēc stāvokļa uz 2007.gadu.

Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.228
Dabas parka "Salacas ieleja" funkcionālo zonu robežu apraksts

(Pielikums MK 28.08.2012. noteikumu Nr.594 redakcijā)

I. Dabas parka zona

1. Dabas parka "Salacas ieleja" teritorija, kas neietilpst dabas lieguma, ainavu aizsardzības un neitrālajā zonā, ir dabas parka zona.

II. Dabas lieguma zona

2. Dabas lieguma zonas 1.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

2.1.

1.1

401632

525775

2.2.

1.2

401628

525796

2.3.

1.3

401630

525811

2.4.

1.4

401637

525825

2.5.

1.5

401585

525872

2.6.

1.6

401552

525930

2.7.

1.7

401531

526011

2.8.

1.8

401488

525992

2.9.

1.9

401571

525822

3. Dabas lieguma zonas 2.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

3.1.

2.1

401418

526387

3.2.

2.2

401411

526454

3.3.

2.3

401452

526540

3.4.

2.4

401410

526559

3.5.

2.5

401398

526508

3.6.

2.6

401370

526450

3.7.

2.7

401282

526419

3.8.

2.8

401286

526374

4. Dabas lieguma zonas 3.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

4.1.

3.1

402271

527056

4.2.

3.2

402387

527210

4.3.

3.3

402431

527233

4.4.

3.4

402626

527273

4.5.

3.5

402644

527314

4.6.

3.6

402573

527339

4.7.

3.7

402513

527295

4.8.

3.8

402454

527294

4.9.

3.9

402394

527251

4.10.

3.10

402272

527125

4.11.

3.11

402125

527045

4.12.

3.12

402040

527022

4.13.

3.13

402049

526975

5. Dabas lieguma zonas 4.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

5.1.

4.1

403861

527831

5.2.

4.2

404238

528036

5.3.

4.3

404661

527944

5.4.

4.4

404742

527915

5.5.

4.5

404757

527990

5.6.

4.6

404752

528011

5.7.

4.7

404719

527999

5.8.

4.8

404613

527995

5.9.

4.9

404537

528053

5.10.

4.10

404452

528041

5.11.

4.11

404397

528045

5.12.

4.12

404320

528033

5.13.

4.13

404249

528077

5.14.

4.14

404119

528058

5.15.

4.15

404035

528066

5.16.

4.16

403891

528005

5.17.

4.17

403802

527929

5.18.

4.18

403736

527915

5.19.

4.19

403730

527794

6. Dabas lieguma zonas 5.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

6.1.

5.1

404531

528139

6.2.

5.2

404505

528215

6.3.

5.3

404445

528245

6.4.

5.4

404289

528252

6.5.

5.5

404289

528183

6.6.

5.6

404399

528198

7. Dabas lieguma zonas 6.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

7.1.

6.1

406450

527583

7.2.

6.2

406459

527606

7.3.

6.3

406383

527735

7.4.

6.4

406364

527744

7.5.

6.5

406307

527743

7.6.

6.6

406141

527810

7.7.

6.7

406058

527830

7.8.

6.8

405952

527851

7.9.

6.9

405858

527905

7.10.

6.10

405811

527912

7.11.

6.11

405674

527884

7.12.

6.12

405573

527913

7.13.

6.13

405463

527923

7.14.

6.14

405259

527990

7.15.

6.15

405054

527953

7.16.

6.16

405000

527966

7.17.

6.17

405000

527903

7.18.

6.18

405128

527885

7.19.

6.19

405217

527881

7.20.

6.20

405221

527925

7.21.

6.21

405292

527885

7.22.

6.22

405439

527880

7.23.

6.23

405438

527863

7.24.

6.24

405595

527853

7.25.

6.25

405634

527838

7.26.

6.26

405763

527836

7.27.

6.27

405809

527865

7.28.

6.28

405884

527837

7.29.

6.29

405888

527854

7.30.

6.30

405928

527816

7.31.

6.31

405959

527804

7.32.

6.32

406057

527799

7.33.

6.33

406111

527759

7.34.

6.34

406294

527681

8. Dabas lieguma zonas 7.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

8.1.

7.1

407199

527421

8.2.

7.2

407172

527504

8.3.

7.3

407107

527486

8.4.

7.4

406964

527501

8.5.

7.5

406944

527481

8.6.

7.6

406891

527487

8.7.

7.7

406885

527448

8.8.

7.8

407000

527427

9. Dabas lieguma zonas 8.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

9.1.

8.1

408415

527362

9.2.

8.2

408452

527501

9.3.

8.3

408363

527465

9.4.

8.4

408310

527463

9.5.

8.5

408199

527525

9.6.

8.6

408077

527530

9.7.

8.7

407962

527611

9.8.

8.8

407917

527611

9.9.

8.9

407782

527517

9.10.

8.10

407711

527511

9.11.

8.11

407525

527600

9.12.

8.12

407514

527488

9.13.

8.13

407815

527465

9.14.

8.14

407906

527522

9.15.

8.15

408013

527514

9.16.

8.16

408085

527438

9.17.

8.17

408194

527391

9.18.

8.18

408287

527364

10. Dabas lieguma zonas 9.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

10.1.

9.1

408975

527290

10.2.

9.2

409043

527661

10.3.

9.3

408973

527639

10.4.

9.4

408944

527599

10.5.

9.5

408918

527498

10.6.

9.6

408872

527448

10.7.

9.7

408798

527449

10.8.

9.8

408795

527424

10.9.

9.9

408898

527407

11. Dabas lieguma zonas 10.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

11.1.

10.1

408452

527539

11.2.

10.2

408603

527601

11.3.

10.3

408634

527601

11.4.

10.4

408680

527583

11.5.

10.5

408807

527477

11.6.

10.6

408880

527514

11.7.

10.7

408917

527659

11.8.

10.8

408937

527677

11.9.

10.9

409032

527691

11.10.

10.10

409359

527794

11.11.

10.11

409415

527868

11.12.

10.12

409420

527897

11.13.

10.13

409415

527941

11.14.

10.14

409348

528175

11.15.

10.15

409314

528256

11.16.

10.16

409314

528324

11.17.

10.17

409341

528397

11.18.

10.18

409403

528462

11.19.

10.19

409331

528483

11.20.

10.20

409247

528348

11.21.

10.21

409256

528291

11.22.

10.22

409307

528210

11.23.

10.23

409323

528159

11.24.

10.24

409315

528098

11.25.

10.25

409350

528085

11.26.

10.26

409369

528052

11.27.

10.27

409395

527932

11.28.

10.28

409351

527853

11.29.

10.29

409159

527763

11.30.

10.30

409138

527768

11.31.

10.31

409180

527805

11.32.

10.32

409100

527834

11.33.

10.33

408924

527719

11.34.

10.34

408850

527653

11.35.

10.35

408846

527606

11.36.

10.36

408748

527583

11.37.

10.37

408592

527635

11.38.

10.38

408493

527608

11.39.

10.39

408462

527572

12. Dabas lieguma zonas 11.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

12.1.

11.1

409446

528340

12.2.

11.2

409609

528497

12.3.

11.3

409643

528503

12.4.

11.4

409701

528552

12.5.

11.5

409654

528575

12.6.

11.6

409625

528550

12.7.

11.7

409433

528444

12.8.

11.8

409367

528355

13. Dabas lieguma zonas 12.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

13.1.

12.1

409622

528593

13.2.

12.2

409644

528618

13.3.

12.3

409640

528664

13.4.

12.4

409633

528677

13.5.

12.5

409611

528685

13.6.

12.6

409597

528705

13.7.

12.7

409601

528731

13.8.

12.8

409637

528748

13.9.

12.9

409640

528756

13.10.

12.10

409635

528777

13.11.

12.11

409638

528790

13.12.

12.12

409636

528826

13.13.

12.13

409646

528832

13.14.

12.14

409655

528831

13.15.

12.15

409680

528811

13.16.

12.16

409697

528816

13.17.

12.17

409699

528833

13.18.

12.18

409660

528921

13.19.

12.19

409630

528939

13.20.

12.20

409625

528943

13.21.

12.21

409624

528949

13.22.

12.22

409646

528981

13.23.

12.23

409645

528994

13.24.

12.24

409636

529030

13.25.

12.25

409639

529045

13.26.

12.26

409655

529050

13.27.

12.27

409684

529023

13.28.

12.28

409694

529026

13.29.

12.29

409707

529065

13.30.

12.30

409734

529082

13.31.

12.31

409749

529072

13.32.

12.32

409747

529054

13.33.

12.33

409755

529030

13.34.

12.34

409773

529014

13.35.

12.35

409792

529025

13.36.

12.36

409801

529050

13.37.

12.37

409802

529113

13.38.

12.38

409827

529115

13.39.

12.39

409884

529060

13.40.

12.40

409894

529060

13.41.

12.41

409942

529113

13.42.

12.42

409803

529147

13.43.

12.43

409622

529097

13.44.

12.44

409557

528967

13.45.

12.45

409613

528920

13.46.

12.46

409527

528690

14. Dabas lieguma zonas 13.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

14.1.

13.1

409651

528626

14.2.

13.2

409705

528669

14.3.

13.3

409823

528712

14.4.

13.4

409959

528741

14.5.

13.5

410086

528722

14.6.

13.6

410332

528734

14.7.

13.7

410528

528715

14.8.

13.8

410559

528662

14.9.

13.9

410598

528664

14.10.

13.10

410693

528729

14.11.

13.11

410786

528873

14.12.

13.12

410889

528905

14.13.

13.13

411014

528917

14.14.

13.14

411247

528859

14.15.

13.15

411385

528755

14.16.

13.16

411435

528772

14.17.

13.17

411537

528957

14.18.

13.18

411509

528974

14.19.

13.19

411404

528861

14.20.

13.20

411265

528908

14.21.

13.21

411214

528893

14.22.

13.22

411107

528950

14.23.

13.23

410876

528946

14.24.

13.24

410745

528885

14.25.

13.25

410652

528812

14.26.

13.26

410330

528810

14.27.

13.27

410298

528845

14.28.

13.28

410201

528823

14.29.

13.29

409977

528808

14.30.

13.30

409874

528785

14.31.

13.31

409754

528717

14.32.

13.32

409725

528735

14.33.

13.33

409716

528751

14.34.

13.34

409746

528797

14.35.

13.35

409758

528827

14.36.

13.36

409749

528865

14.37.

13.37

409719

528916

14.38.

13.38

409683

528891

14.39.

13.39

409695

528869

14.40.

13.40

409709

528819

14.41.

13.41

409701

528809

14.42.

13.42

409677

528805

14.43.

13.43

409652

528825

14.44.

13.44

409643

528822

14.45.

13.45

409644

528790

14.46.

13.46

409640

528774

14.47.

13.47

409648

528755

14.48.

13.48

409641

528743

14.49.

13.49

409610

528730

14.50.

13.50

409603

528721

14.51.

13.51

409604

528707

14.52.

13.52

409614

528691

14.53.

13.53

409638

528684

14.54.

13.54

409645

528674

15. Dabas lieguma zonas 14.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

15.1.

14.1

412242

529191

15.2.

14.2

412320

529255

15.3.

14.3

412437

529420

15.4.

14.4

412530

529492

15.5.

14.5

412654

529624

15.6.

14.6

412821

529765

15.7.

14.7

412860

529790

15.8.

14.8

412905

529815

15.9.

14.9

412936

529847

15.10.

14.10

412975

529911

15.11.

14.11

412998

529976

15.12.

14.12

413009

530044

15.13.

14.13

413025

530078

15.14.

14.14

413024

530125

15.15.

14.15

412986

530144

15.16.

14.16

412865

530163

15.17.

14.17

412812

530132

15.18.

14.18

412903

530059

15.19.

14.19

412919

530009

15.20.

14.20

412875

529905

15.21.

14.21

412836

529858

15.22.

14.22

412801

529795

15.23.

14.23

412635

529666

15.24.

14.24

412543

529577

15.25.

14.25

412445

529515

15.26.

14.26

412243

529244

16. Dabas lieguma zonas 15.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

16.1.

15.1

412780

529607

16.2.

15.2

412850

529680

16.3.

15.3

412913

529742

16.4.

15.4

412971

529782

16.5.

15.5

413033

529838

16.6.

15.6

413009

529856

16.7.

15.7

412906

529774

16.8.

15.8

412880

529751

16.9.

15.9

412793

529683

16.10.

15.10

412769

529669

16.11.

15.11

412734

529645

17. Dabas lieguma zonas 16.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

17.1.

16.1

413146

529974

17.2.

16.2

413132

530093

17.3.

16.3

412998

530308

17.4.

16.4

412882

530301

17.5.

16.5

412907

530221

17.6.

16.6

412927

530197

17.7.

16.7

413029

530184

17.8.

16.8

413048

530154

17.9.

16.9

413062

530073

17.10.

16.10

413052

530007

17.11.

16.11

413116

529969

18. Dabas lieguma zonas 17.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

18.1.

17.1

412488

530497

18.2.

17.2

412499

530521

18.3.

17.3

412459

530518

18.4.

17.4

412401

530551

18.5.

17.5

412336

530637

18.6.

17.6

412330

530683

18.7.

17.7

412286

530738

18.8.

17.8

412284

530800

18.9.

17.9

412259

530847

18.10.

17.10

412246

530926

18.11.

17.11

412269

530972

18.12.

17.12

412236

531058

18.13.

17.13

412270

531200

18.14.

17.14

412314

531254

18.15.

17.15

412322

531299

18.16.

17.16

412294

531313

18.17.

17.17

412288

531280

18.18.

17.18

412228

531207

18.19.

17.19

412181

530998

18.20.

17.20

412219

530912

18.21.

17.21

412211

530813

18.22.

17.22

412221

530761

18.23.

17.23

412307

530631

18.24.

17.24

412380

530531

18.25.

17.25

412437

530501

19. Dabas lieguma zonas 18.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

19.1.

18.1

412722

530468

19.2.

18.2

412689

530606

19.3.

18.3

412624

530657

19.4.

18.4

412497

530642

19.5.

18.5

412475

530682

19.6.

18.6

412539

530761

19.7.

18.7

412556

530827

19.8.

18.8

412514

530933

19.9.

18.9

412428

531056

19.10.

18.10

412499

531102

19.11.

18.11

412549

531161

19.12.

18.12

412640

531365

19.13.

18.13

412522

531449

19.14.

18.14

412476

531509

19.15.

18.15

412482

531540

19.16.

18.16

412538

531563

19.17.

18.17

412538

531592

19.18.

18.18

412702

531792

19.19.

18.19

412792

531965

19.20.

18.20

412643

531995

19.21.

18.21

412546

531971

19.22.

18.22

412525

531882

19.23.

18.23

412538

531754

19.24.

18.24

412493

531604

19.25.

18.25

412453

531531

19.26.

18.26

412447

531433

19.27.

18.27

412422

531347

19.28.

18.28

412383

531274

19.29.

18.29

412402

531222

19.30.

18.30

412347

531062

19.31.

18.31

412356

530960

19.32.

18.32

412475

530933

19.33.

18.33

412507

530881

19.34.

18.34

412515

530781

19.35.

18.35

412470

530727

19.36.

18.36

412378

530685

19.37.

18.37

412396

530602

19.38.

18.38

412475

530560

19.39.

18.39

412581

530612

19.40.

18.40

412638

530591

19.41.

18.41

412672

530542

19.42.

18.42

412685

530454

20. Dabas lieguma zonas 19.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

20.1.

19.1

412543

532073

20.2.

19.2

412569

532160

20.3.

19.3

412615

532236

20.4.

19.4

412682

532280

20.5.

19.5

412745

532286

20.6.

19.6

412845

532316

20.7.

19.7

412880

532343

20.8.

19.8

413137

532394

20.9.

19.9

413148

532426

20.10.

19.10

413187

532443

20.11.

19.11

413235

532441

20.12.

19.12

413342

532374

20.13.

19.13

413360

532410

20.14.

19.14

413326

532516

20.15.

19.15

413390

532651

20.16.

19.16

413456

532705

20.17.

19.17

413521

532715

20.18.

19.18

413559

532754

20.19.

19.19

413573

532826

20.20.

19.20

413632

532913

20.21.

19.21

413610

533038

20.22.

19.22

413629

533072

20.23.

19.23

413673

533074

20.24.

19.24

413702

533097

20.25.

19.25

413678

533104

20.26.

19.26

413630

533247

20.27.

19.27

413597

533133

20.28.

19.28

413489

532933

20.29.

19.29

413311

532778

20.30.

19.30

412960

532540

20.31.

19.31

412795

532401

20.32.

19.32

412578

532254

20.33.

19.33

412569

532279

20.34.

19.34

412541

532309

20.35.

19.35

412552

532355

20.36.

19.36

412533

532372

20.37.

19.37

412508

532366

20.38.

19.38

412511

532357

20.39.

19.39

412534

532359

20.40.

19.40

412510

532293

20.41.

19.41

412529

532242

20.42.

19.42

412541

532176

20.43.

19.43

412516

532139

20.44.

19.44

412474

532138

20.45.

19.45

412476

532118

20.46.

19.46

412510

532101

21. Dabas lieguma zonas 20.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

21.1.

20.1

413557

533742

21.2.

20.2

413576

533750

21.3.

20.3

413596

533782

21.4.

20.4

413599

533837

21.5.

20.5

413607

533882

21.6.

20.6

413619

533908

21.7.

20.7

413654

533938

21.8.

20.8

413709

533947

21.9.

20.9

413830

533930

21.10.

20.10

413988

533942

21.11.

20.11

414119

533991

21.12.

20.12

414190

534007

21.13.

20.13

414236

534052

21.14.

20.14

414337

534104

21.15.

20.15

414316

534133

21.16.

20.16

414243

534083

21.17.

20.17

414184

534026

21.18.

20.18

414043

534003

21.19.

20.19

413962

533975

21.20.

20.20

413877

533987

21.21.

20.21

413735

533996

21.22.

20.22

413579

533950

22. Dabas lieguma zonas 21.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

22.1.

21.1

414706

534817

22.2.

21.2

414758

534840

22.3.

21.3

414727

534946

22.4.

21.4

414699

535014

22.5.

21.5

414745

535062

22.6.

21.6

414728

535138

22.7.

21.7

414723

535227

22.8.

21.8

414687

535267

22.9.

21.9

414648

535262

22.10.

21.10

414611

535243

22.11.

21.11

414604

535174

22.12.

21.12

414621

535133

22.13.

21.13

414625

535111

22.14.

21.14

414617

535077

22.15.

21.15

414641

535024

22.16.

21.16

414633

535005

22.17.

21.17

414683

534954

23. Dabas lieguma zonas 22.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

23.1.

22.1

414977

534686

23.2.

22.2

414990

534745

23.3.

22.3

415018

534768

23.4.

22.4

415059

534770

23.5.

22.5

415131

534808

23.6.

22.6

415193

534854

23.7.

22.7

415241

534918

23.8.

22.8

415275

534947

23.9.

22.9

415292

534991

23.10.

22.10

415315

535043

23.11.

22.11

415319

535096

23.12.

22.12

415365

535169

23.13.

22.13

415394

535229

23.14.

22.14

415397

535275

23.15.

22.15

415433

535332

23.16.

22.16

415398

535368

23.17.

22.17

415364

535340

23.18.

22.18

415364

535303

23.19.

22.19

415376

535282

23.20.

22.20

415326

535177

23.21.

22.21

415265

535138

23.22.

22.22

415294

535122

23.23.

22.23

415255

535023

23.24.

22.24

415205

534907

23.25.

22.25

415170

534857

23.26.

22.26

415062

534796

23.27.

22.27

414981

534785

23.28.

22.28

414930

534806

23.29.

22.29

414922

534747

23.30.

22.30

414944

534698

24. Dabas lieguma zonas 23.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

24.1.

23.1

415245

535193

24.2.

23.2

415262

535217

24.3.

23.3

415316

535247

24.4.

23.4

415323

535304

24.5.

23.5

415300

535428

24.6.

23.6

415306

535479

24.7.

23.7

415369

535683

24.8.

23.8

415397

535766

24.9.

23.9

415435

535814

24.10.

23.10

415475

535849

24.11.

23.11

415606

535937

24.12.

23.12

415673

535944

24.13.

23.13

415722

535933

24.14.

23.14

415744

535914

24.15.

23.15

415769

535905

24.16.

23.16

415826

536136

24.17.

23.17

415734

536036

24.18.

23.18

415648

535989

24.19.

23.19

415568

535951

24.20.

23.20

415499

535918

24.21.

23.21

415458

535878

24.22.

23.22

415382

535820

24.23.

23.23

415346

535748

24.24.

23.24

415221

535212

25. Dabas lieguma zonas 24.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

25.1.

24.1

415574

535687

25.2.

24.2

415600

535731

25.3.

24.3

415688

535768

25.4.

24.4

415779

535819

25.5.

24.5

415873

535832

25.6.

24.6

415890

535829

25.7.

24.7

415877

535807

25.8.

24.8

415894

535780

25.9.

24.9

416165

536059

25.10.

24.10

416156

536082

25.11.

24.11

416182

536137

25.12.

24.12

416164

536148

25.13.

24.13

416136

536089

25.14.

24.14

415936

535915

25.15.

24.15

415875

535879

25.16.

24.16

415728

535881

25.17.

24.17

415656

535895

25.18.

24.18

415588

535876

25.19.

24.19

415457

535774

25.20.

24.20

415408

535688

26. Dabas lieguma zonas 25.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

26.1.

25.1

415954

535966

26.2.

25.2

416076

536067

26.3.

25.3

416138

536170

26.4.

25.4

416147

536218

26.5.

25.5

416135

536372

26.6.

25.6

416136

536466

26.7.

25.7

416116

536540

26.8.

25.8

416107

536594

26.9.

25.9

416108

536748

26.10.

25.10

416130

536814

26.11.

25.11

416178

536870

26.12.

25.12

416158

536902

26.13.

25.13

416120

536873

26.14.

25.14

416088

536822

26.15.

25.15

416054

536618

26.16.

25.16

416064

536489

26.17.

25.17

416074

536405

26.18.

25.18

416048

536289

26.19.

25.19

415995

536169

26.20.

25.20

415946

536079

26.21.

25.21

415914

536047

27. Dabas lieguma zonas 26.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

27.1.

26.1

416177

536250

27.2.

26.2

416219

536248

27.3.

26.3

416305

536531

27.4.

26.4

416302

536652

27.5.

26.5

416359

536829

27.6.

26.6

416343

536849

27.7.

26.7

416412

536887

27.8.

26.8

416462

536930

27.9.

26.9

416420

536981

27.10.

26.10

416196

536833

27.11.

26.11

416144

536751

27.12.

26.12

416132

536672

27.13.

26.13

416135

536576

27.14.

26.14

416164

536454

27.15.

26.15

416158

536409

28. Dabas lieguma zonas 27.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

28.1.

27.1

416505

537134

28.2.

27.2

416568

537200

28.3.

27.3

416618

537228

28.4.

27.4

416642

537265

28.5.

27.5

416652

537318

28.6.

27.6

416653

537407

28.7.

27.7

416492

537482

28.8.

27.8

416448

537427

28.9.

27.9

416411

537346

28.10.

27.10

416343

537269

29. Dabas lieguma zonas 28.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

29.1.

28.1

417098

537386

29.2.

28.2

417120

537446

29.3.

28.3

417137

537520

29.4.

28.4

417136

537549

29.5.

28.5

417058

537545

29.6.

28.6

417027

537501

29.7.

28.7

416994

537518

29.8.

28.8

416865

537501

29.9.

28.9

416852

537478

29.10.

28.10

416874

537457

29.11.

28.11

416880

537470

29.12.

28.12

416894

537478

29.13.

28.13

416919

537470

29.14.

28.14

416932

537473

29.15.

28.15

416938

537463

29.16.

28.16

416944

537439

29.17.

28.17

416955

537435

29.18.

28.18

417022

537445

29.19.

28.19

417017

537413

30. Dabas lieguma zonas 29.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

30.1.

29.1

416889

537787

30.2.

29.2

416913

537838

30.3.

29.3

416906

537902

30.4.

29.4

416960

537972

30.5.

29.5

416893

538063

30.6.

29.6

416766

537925

30.7.

29.7

416646

538152

30.8.

29.8

416566

538261

30.9.

29.9

416542

538233

30.10.

29.10

416571

538148

30.11.

29.11

416642

537997

30.12.

29.12

416712

537762

30.13.

29.13

416731

537764

30.14.

29.14

416824

537741

31. Dabas lieguma zonas 30.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

31.1.

30.1

420164

558049

31.2.

30.2

420179

558072

31.3.

30.3

420129

558117

31.4.

30.4

420149

558131

31.5.

30.5

420153

558154

31.6.

30.6

420068

558149

31.7.

30.7

420106

558091

32. Dabas lieguma zonas 31.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

32.1.

31.1

416107

538278

32.2.

31.2

416111

538317

32.3.

31.3

415984

538343

32.4.

31.4

415748

538362

32.5.

31.5

415676

538376

32.6.

31.6

415618

538393

32.7.

31.7

415546

538433

32.8.

31.8

415447

538451

32.9.

31.9

415419

538461

32.10.

31.10

415374

538489

32.11.

31.11

415329

538492

32.12.

31.12

415275

538492

32.13.

31.13

415208

538507

32.14.

31.14

415165

538535

32.15.

31.15

415133

538577

32.16.

31.16

415118

538582

32.17.

31.17

415033

538550

32.18.

31.18

414920

538573

32.19.

31.19

414851

538618

32.20.

31.20

414828

538599

32.21.

31.21

414917

538545

32.22.

31.22

415010

538520

32.23.

31.23

415160

538501

32.24.

31.24

415235

538480

32.25.

31.25

415354

538464

32.26.

31.26

415410

538447

32.27.

31.27

415493

538415

32.28.

31.28

415528

538413

32.29.

31.29

415587

538379

32.30.

31.30

415659

538362

32.31.

31.31

415730

538332

32.32.

31.32

416055

538296

33. Dabas lieguma zonas 32.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

33.1.

32.1

415745

538617

33.2.

32.2

415758

538628

33.3.

32.3

415760

538636

33.4.

32.4

415757

538649

33.5.

32.5

415730

538686

33.6.

32.6

415720

538682

33.7.

32.7

415711

538700

33.8.

32.8

415686

538716

33.9.

32.9

415665

538702

33.10.

32.10

415636

538722

33.11.

32.11

415611

538766

33.12.

32.12

415607

538796

33.13.

32.13

415586

538784

33.14.

32.14

415569

538782

33.15.

32.15

415560

538794

33.16.

32.16

415551

538818

33.17.

32.17

415548

538833

33.18.

32.18

415545

538845

33.19.

32.19

415526

538846

33.20.

32.20

415528

538755

33.21.

32.21

415539

538698

33.22.

32.22

415512

538635

34. Dabas lieguma zonas 33.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

34.1.

33.1

414304

539432

34.2.

33.2

414319

539475

34.3.

33.3

414370

539499

34.4.

33.4

414447

539618

34.5.

33.5

414381

539634

34.6.

33.6

414343

539606

34.7.

33.7

414225

539621

34.8.

33.8

414214

539511

34.9.

33.9

414269

539493

34.10.

33.10

414254

539434

35. Dabas lieguma zonas 34.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

35.1.

34.1

414104

540461

35.2.

34.2

414142

540529

35.3.

34.3

414110

540567

35.4.

34.4

414066

540683

35.5.

34.5

414098

540747

35.6.

34.6

414060

540751

35.7.

34.7

414014

540694

36. Dabas lieguma zonas 35.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

36.1.

35.1

413379

541492

36.2.

35.2

413394

541530

36.3.

35.3

413285

541562

36.4.

35.4

413193

541560

36.5.

35.5

413102

541531

36.6.

35.6

413102

541511

36.7.

35.7

413137

541507

36.8.

35.8

413207

541531

36.9.

35.9

413309

541527

36.10.

35.10

413340

541516

37. Dabas lieguma zonas 36.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

37.1.

36.1

412020

541453

37.2.

36.2

412064

541490

37.3.

36.3

411925

541645

37.4.

36.4

411918

541706

37.5.

36.5

411961

541796

37.6.

36.6

411900

541828

37.7.

36.7

411836

541836

37.8.

36.8

411854

541810

37.9.

36.9

411884

541736

37.10.

36.10

411887

541709

37.11.

36.11

411881

541664

37.12.

36.12

411898

541610

37.13.

36.13

411922

541571

38. Dabas lieguma zonas 37.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

38.1.

37.1

412279

542050

38.2.

37.2

412296

542161

38.3.

37.3

412241

542148

38.4.

37.4

412220

542072

38.5.

37.5

412126

542016

38.6.

37.6

412106

542047

38.7.

37.7

412133

542101

38.8.

37.8

412097

542132

38.9.

37.9

412105

542189

38.10.

37.10

411905

542338

38.11.

37.11

411889

542274

38.12.

37.12

411955

542258

38.13.

37.13

412062

542144

38.14.

37.14

412079

542040

38.15.

37.15

412055

541925

38.16.

37.16

412166

541930

38.17.

37.17

412212

542000

39. Dabas lieguma zonas 38.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

39.1.

38.1

411297

542367

39.2.

38.2

411316

542381

39.3.

38.3

411091

542616

39.4.

38.4

411053

542683

39.5.

38.5

411013

542839

39.6.

38.6

411004

542924

39.7.

38.7

411013

543022

39.8.

38.8

410983

543033

39.9.

38.9

410974

542968

39.10.

38.10

410996

542786

39.11.

38.11

411049

542635

39.12.

38.12

411196

542453

40. Dabas lieguma zonas 39.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

40.1.

39.1

411330

542592

40.2.

39.2

411368

542655

40.3.

39.3

411178

542839

40.4.

39.4

411148

542779

40.5.

39.5

411182

542685

40.6.

39.6

411271

542592

41. Dabas lieguma zonas 40.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

41.1.

40.1

410749

543535

41.2.

40.2

410768

543565

41.3.

40.3

410718

543585

41.4.

40.4

410669

543620

41.5.

40.5

410624

543709

41.6.

40.6

410600

543692

41.7.

40.7

410586

543688

41.8.

40.8

410662

543581

42. Dabas lieguma zonas 41.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

42.1.

41.1

411248

546770

42.2.

41.2

411284

546807

42.3.

41.3

411289

546860

42.4.

41.4

411265

546901

42.5.

41.5

411236

546908

42.6.

41.6

411203

546888

42.7.

41.7

411192

546841

42.8.

41.8

411125

546873

42.9.

41.9

410976

547002

42.10.

41.10

410960

546972

42.11.

41.11

411005

546878

42.12.

41.12

410986

546866

42.13.

41.13

410856

546866

42.14.

41.14

410587

546775

42.15.

41.15

410501

546830

42.16.

41.16

410314

546762

42.17.

41.17

410265

546757

42.18.

41.18

410232

546714

42.19.

41.19

410180

546674

42.20.

41.20

410226

546636

42.21.

41.21

410305

546636

42.22.

41.22

410452

546713

42.23.

41.23

410484

546676

42.24.

41.24

410321

546392

42.25.

41.25

410288

546378

42.26.

41.26

410255

546387

42.27.

41.27

410182

546324

42.28.

41.28

410087

546305

42.29.

41.29

410045

546269

42.30.

41.30

409900

546190

42.31.

41.31

409688

545932

42.32.

41.32

409612

545991

42.33.

41.33

409604

545959

42.34.

41.34

409583

545828

42.35.

41.35

409676

545795

42.36.

41.36

409698

545803

42.37.

41.37

409903

546087

42.38.

41.38

410307

546298

42.39.

41.39

410520

546596

42.40.

41.40

410697

546733

42.41.

41.41

410799

546780

42.42.

41.42

411030

546821

42.43.

41.43

411205

546799

43. Dabas lieguma zonas 42.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

43.1.

42.1

412062

546603

43.2.

42.2

412126

546666

43.3.

42.3

412337

546713

43.4.

42.4

412380

546728

43.5.

42.5

412405

546741

43.6.

42.6

412405

546778

43.7.

42.7

412376

546804

43.8.

42.8

412252

546774

43.9.

42.9

412209

546760

43.10.

42.10

412112

546713

43.11.

42.11

412043

546696

43.12.

42.12

412030

546667

44. Dabas lieguma zonas 43.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

44.1.

43.1

415166

547534

44.2.

43.2

415208

547590

44.3.

43.3

415195

547596

44.4.

43.4

415194

547612

44.5.

43.5

415179

547610

44.6.

43.6

415168

547585

44.7.

43.7

415146

547581

44.8.

43.8

415051

547591

44.9.

43.9

414932

547578

44.10.

43.10

414940

547549

44.11.

43.11

415048

547559

45. Dabas lieguma zonas 44.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

45.1.

44.1

416438

547958

45.2.

44.2

416456

547996

45.3.

44.3

416432

548041

45.4.

44.4

416469

548057

45.5.

44.5

416466

548135

45.6.

44.6

416495

548176

45.7.

44.7

416495

548190

45.8.

44.8

416466

548214

45.9.

44.9

416449

548211

45.10.

44.10

416432

548174

45.11.

44.11

416412

548088

45.12.

44.12

416389

548055

45.13.

44.13

416364

548052

45.14.

44.14

416305

548027

45.15.

44.15

416243

548017

45.16.

44.16

416183

547978

45.17.

44.17

416178

547942

46. Dabas lieguma zonas 45.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

46.1.

45.1

417652

548333

46.2.

45.2

417736

548360

46.3.

45.3

417790

548404

46.4.

45.4

417873

548499

46.5.

45.5

417900

548543

46.6.

45.6

417838

548585

46.7.

45.7

417745

548522

46.8.

45.8

417700

548449

46.9.

45.9

417635

548402

47. Dabas lieguma zonas 46.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

47.1.

46.1

418337

548883

47.2.

46.2

418349

548939

47.3.

46.3

418199

548980

47.4.

46.4

418095

549072

47.5.

46.5

418044

549055

47.6.

46.6

417972

549061

47.7.

46.7

418005

548992

47.8.

46.8

418138

548922

47.9.

46.9

418250

548892

47.10.

46.10

418302

548898

48. Dabas lieguma zonas 47.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

48.1.

47.1

418431

550460

48.2.

47.2

418469

550472

48.3.

47.3

418455

550820

48.4.

47.4

418437

550974

48.5.

47.5

418435

551161

48.6.

47.6

418414

551234

48.7.

47.7

418419

551284

48.8.

47.8

418476

551386

48.9.

47.9

418504

551496

48.10.

47.10

418464

551546

48.11.

47.11

418388

551602

48.12.

47.12

418376

551652

48.13.

47.13

418402

551739

48.14.

47.14

418377

551751

48.15.

47.15

418340

551674

48.16.

47.16

418327

551622

48.17.

47.17

418356

551556

48.18.

47.18

418444

551523

48.19.

47.19

418459

551503

48.20.

47.20

418457

551441

48.21.

47.21

418325

551510

48.22.

47.22

418282

551570

48.23.

47.23

418255

551501

48.24.

47.24

418183

551595

48.25.

47.25

418181

551652

48.26.

47.26

418133

551660

48.27.

47.27

418037

551639

48.28.

47.28

417989

551684

48.29.

47.29

417899

551706

48.30.

47.30

417871

551701

48.31.

47.31

417931

551602

48.32.

47.32

417932

551569

48.33.

47.33

418016

551492

48.34.

47.34

418060

551476

48.35.

47.35

418071

551463

48.36.

47.36

418102

551483

48.37.

47.37

418109

551602

48.38.

47.38

418130

551618

48.39.

47.39

418183

551536

48.40.

47.40

418194

551504

48.41.

47.41

418205

551486

48.42.

47.42

418247

551460

48.43.

47.43

418268

551387

48.44.

47.44

418265

551348

48.45.

47.45

418354

551313

48.46.

47.46

418337

551285

48.47.

47.47

418392

551178

48.48.

47.48

418403

551069

48.49.

47.49

418353

550952

48.50.

47.50

418380

550716

48.51.

47.51

418356

550685

48.52.

47.52

418381

550563

49. Dabas lieguma zonas 48.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

49.1.

48.1

418923

552932

49.2.

48.2

418911

552980

49.3.

48.3

418917

553131

49.4.

48.4

418905

553238

49.5.

48.5

418925

553287

49.6.

48.6

418993

553364

49.7.

48.7

419076

553412

49.8.

48.8

419064

553453

49.9.

48.9

418998

553463

49.10.

48.10

418931

553412

49.11.

48.11

418826

553245

49.12.

48.12

418814

553088

49.13.

48.13

418874

552941

50. Dabas lieguma zonas 49.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

50.1.

49.1

420371

553659

50.2.

49.2

420345

553707

50.3.

49.3

420199

553739

50.4.

49.4

420153

553715

50.5.

49.5

420111

553713

50.6.

49.6

420081

553699

50.7.

49.7

420042

553656

50.8.

49.8

419988

553660

50.9.

49.9

419992

553766

50.10.

49.10

420042

553847

50.11.

49.11

420116

553858

50.12.

49.12

420121

553868

50.13.

49.13

420094

553894

50.14.

49.14

420122

553970

50.15.

49.15

419969

554231

50.16.

49.16

419999

554286

50.17.

49.17

419940

554270

50.18.

49.18

419926

554281

50.19.

49.19

419862

554176

50.20.

49.20

419969

554119

50.21.

49.21

420032

554055

50.22.

49.22

420056

553945

50.23.

49.23

420044

553884

50.24.

49.24

419957

553816

50.25.

49.25

419924

553770

50.26.

49.26

419897

553755

50.27.

49.27

419877

553754

50.28.

49.28

419797

553779

50.29.

49.29

419773

553779

50.30.

49.30

419734

553757

50.31.

49.31

419703

553696

50.32.

49.32

419720

553674

50.33.

49.33

419746

553659

50.34.

49.34

419794

553653

50.35.

49.35

419824

553656

50.36.

49.36

419925

553589

50.37.

49.37

420022

553609

50.38.

49.38

420050

553623

50.39.

49.39

420075

553617

50.40.

49.40

420118

553669

50.41.

49.41

420187

553649

50.42.

49.42

420250

553677

50.43.

49.43

420265

553667

50.44.

49.44

420297

553677

50.45.

49.45

420316

553635

51. Dabas lieguma zonas 50.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

51.1.

50.1

419921

553800

51.2.

50.2

419927

553850

51.3.

50.3

419748

553841

51.4.

50.4

419704

553833

51.5.

50.5

419666

553808

51.6.

50.6

419684

553769

51.7.

50.7

419703

553758

51.8.

50.8

419720

553783

51.9.

50.9

419759

553804

51.10.

50.10

419794

553808

51.11.

50.11

419833

553794

51.12.

50.12

419890

553781

52. Dabas lieguma zonas 51.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

52.1.

51.1

419944

554041

52.2.

51.2

419950

554096

52.3.

51.3

419559

554293

52.4.

51.4

419455

554401

52.5.

51.5

419441

554340

52.6.

51.6

419529

554246

52.7.

51.7

419920

554078

53. Dabas lieguma zonas 52.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

53.1.

52.1

419331

554598

53.2.

52.2

419323

554745

53.3.

52.3

419330

554777

53.4.

52.4

419343

554903

53.5.

52.5

419361

554955

53.6.

52.6

419395

555003

53.7.

52.7

419442

555028

53.8.

52.8

419512

555057

53.9.

52.9

419543

555079

53.10.

52.10

419524

555107

53.11.

52.11

419421

555038

53.12.

52.12

419365

555049

53.13.

52.13

419354

555000

53.14.

52.14

419319

555000

53.15.

52.15

419268

554760

53.16.

52.16

419263

554658

53.17.

52.17

419270

554626

54. Dabas lieguma zonas 53.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

54.1.

53.1

419501

555389

54.2.

53.2

419544

555420

54.3.

53.3

419549

555471

54.4.

53.4

419304

555582

54.5.

53.5

419265

555642

54.6.

53.6

419241

555646

54.7.

53.7

419261

555573

54.8.

53.8

419361

555536

54.9.

53.9

419375

555506

54.10.

53.10

419410

555471

54.11.

53.11

419467

555468

54.12.

53.12

419502

555437

55. Dabas lieguma zonas 54.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

55.1.

54.1

420252

556158

55.2.

54.2

420387

556192

55.3.

54.3

420428

556217

55.4.

54.4

420517

556329

55.5.

54.5

420537

556395

55.6.

54.6

420565

556462

55.7.

54.7

420591

556484

55.8.

54.8

420544

556527

55.9.

54.9

420492

556547

55.10.

54.10

420510

556499

55.11.

54.11

420503

556452

55.12.

54.12

420481

556386

55.13.

54.13

420468

556320

55.14.

54.14

420453

556302

55.15.

54.15

420409

556233

55.16.

54.16

420357

556197

55.17.

54.17

420271

556179

55.18.

54.18

420253

556192

56. Dabas lieguma zonas 55.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

56.1.

55.1

421081

557134

56.2.

55.2

421083

557150

56.3.

55.3

421052

557156

56.4.

55.4

421039

557212

56.5.

55.5

421026

557236

56.6.

55.6

420988

557245

56.7.

55.7

420948

557237

56.8.

55.8

420921

557249

56.9.

55.9

420874

557255

56.10.

55.10

420840

557273

56.11.

55.11

420786

557276

56.12.

55.12

420746

557294

56.13.

55.13

420685

557296

56.14.

55.14

420662

557244

56.15.

55.15

420649

557194

56.16.

55.16

420627

557180

56.17.

55.17

420611

557160

56.18.

55.18

420610

557141

56.19.

55.19

420627

557115

56.20.

55.20

420635

557142

56.21.

55.21

420644

557153

56.22.

55.22

420650

557144

56.23.

55.23

420656

557108

56.24.

55.24

420667

557108

56.25.

55.25

420678

557173

56.26.

55.26

420706

557205

56.27.

55.27

420796

557190

56.28.

55.28

420823

557143

56.29.

55.29

420858

557114

56.30.

55.30

420897

557113

56.31.

55.31

420952

557143

57. Dabas lieguma zonas 56.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

57.1.

56.1

415370

559096

57.2.

56.2

415378

559153

57.3.

56.3

415248

559129

57.4.

56.4

415228

559129

57.5.

56.5

415148

559089

57.6.

56.6

415111

559088

57.7.

56.7

415046

559117

57.8.

56.8

414999

559207

57.9.

56.9

415000

559372

57.10.

56.10

414834

559570

57.11.

56.11

414827

559617

57.12.

56.12

414827

559681

57.13.

56.13

414796

559724

57.14.

56.14

414749

559749

57.15.

56.15

414645

559741

57.16.

56.16

414605

559732

57.17.

56.17

414379

559734

57.18.

56.18

414246

559800

57.19.

56.19

414236

559824

57.20.

56.20

414185

559855

57.21.

56.21

414128

559858

57.22.

56.22

414092

559834

57.23.

56.23

413994

559819

57.24.

56.24

413901

559848

57.25.

56.25

413790

559920

57.26.

56.26

413700

560045

57.27.

56.27

413746

560272

57.28.

56.28

413810

560429

57.29.

56.29

413817

560505

57.30.

56.30

413849

560604

57.31.

56.31

413886

560696

57.32.

56.32

413816

560851

57.33.

56.33

413709

560954

57.34.

56.34

413620

561048

57.35.

56.35

413604

561077

57.36.

56.36

413579

561196

57.37.

56.37

413513

561193

57.38.

56.38

413470

561201

57.39.

56.39

413445

561228

57.40.

56.40

413425

561256

57.41.

56.41

413367

561284

57.42.

56.42

413344

561268

57.43.

56.43

413267

561297

57.44.

56.44

413221

561297

57.45.

56.45

413185

561321

57.46.

56.46

413174

561301

57.47.

56.47

413090

561332

57.48.

56.48

413044

561304

57.49.

56.49

412944

561306

57.50.

56.50

412870

561251

57.51.

56.51

412871

561206

57.52.

56.52

412945

561196

57.53.

56.53

412964

561221

57.54.

56.54

413003

561221

57.55.

56.55

413021

561204

57.56.

56.56

413057

561232

57.57.

56.57

413174

561230

57.58.

56.58

413203

561196

57.59.

56.59

413230

561230

57.60.

56.60

413277

561220

57.61.

56.61

413290

561186

57.62.

56.62

413357

561188

57.63.

56.63

413416

561161

57.64.

56.64

413494

561150

57.65.

56.65

413543

561149

57.66.

56.66

413538

561106

57.67.

56.67

413608

561039

57.68.

56.68

413614

561018

57.69.

56.69

413597

560995

57.70.

56.70

413565

560981

57.71.

56.71

413562

560967

57.72.

56.72

413597

560967

57.73.

56.73

413639

560985

57.74.

56.74

413664

560967

57.75.

56.75

413680

560939

57.76.

56.76

413726

560772

57.77.

56.77

413758

560708

57.78.

56.78

413666

560652

57.79.

56.79

413603

560660

57.80.

56.80

413604

560288

57.81.

56.81

413648

560172

57.82.

56.82

413636

560080

57.83.

56.83

413654

559994

57.84.

56.84

413688

559935

57.85.

56.85

413763

559864

57.86.

56.86

413881

559798

57.87.

56.87

413831

559785

57.88.

56.88

413721

559829

57.89.

56.89

413700

559805

57.90.

56.90

413715

559772

57.91.

56.91

413707

559759

57.92.

56.92

413661

559742

57.93.

56.93

413718

559735

57.94.

56.94

413722

559695

57.95.

56.95

413711

559677

57.96.

56.96

413659

559641

57.97.

56.97

413615

559604

57.98.

56.98

413553

559610

57.99.

56.99

413528

559604

57.100.

56.100

413519

559581

57.101.

56.101

413517

559554

57.102.

56.102

413634

559579

57.103.

56.103

413691

559605

57.104.

56.104

413748

559669

57.105.

56.105

413837

559667

57.106.

56.106

414013

559584

57.107.

56.107

414133

559599

57.108.

56.108

414121

559631

57.109.

56.109

414180

559642

57.110.

56.110

414212

559630

57.111.

56.111

414172

559438

57.112.

56.112

414126

559376

57.113.

56.113

414116

559330

57.114.

56.114

414933

559169

57.115.

56.115

414914

559084

57.116.

56.116

414954

559069

57.117.

56.117

415033

559069

57.118.

56.118

415153

559051

57.119.

56.119

415194

559059

57.120.

56.120

415271

559094

58. Dabas lieguma zonas 57.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

58.1.

57.1

420528

557600

58.2.

57.2

420631

557693

58.3.

57.3

420708

557741

58.4.

57.4

420768

557752

58.5.

57.5

420814

557794

58.6.

57.6

420827

557819

58.7.

57.7

420857

557832

58.8.

57.8

420937

557812

58.9.

57.9

420963

557897

58.10.

57.10

421060

557963

58.11.

57.11

421070

558012

58.12.

57.12

421032

558021

58.13.

57.13

420945

557964

58.14.

57.14

420887

558045

58.15.

57.15

420939

558204

58.16.

57.16

420854

558197

58.17.

57.17

420582

558179

58.18.

57.18

420605

558136

58.19.

57.19

420618

558080

58.20.

57.20

420680

558028

58.21.

57.21

420690

557924

58.22.

57.22

420708

557866

58.23.

57.23

420660

557796

58.24.

57.24

420646

557744

58.25.

57.25

420584

557838

58.26.

57.26

420526

557840

58.27.

57.27

420529

557864

58.28.

57.28

420496

557885

58.29.

57.29

420497

557941

58.30.

57.30

420512

557976

58.31.

57.31

420481

557995

58.32.

57.32

420472

557982

58.33.

57.33

420411

557998

58.34.

57.34

420393

557992

58.35.

57.35

420419

557955

58.36.

57.36

420409

557954

58.37.

57.37

420451

557893

58.38.

57.38

420475

557754

58.39.

57.39

420524

557641

59. Dabas lieguma zonas 58.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

59.1.

58.1

420068

558149

59.2.

58.2

420101

558183

59.3.

58.3

420063

558225

59.4.

58.4

420065

558254

59.5.

58.5

420038

558272

59.6.

58.6

420019

558270

59.7.

58.7

420026

558243

59.8.

58.8

420035

558227

59.9.

58.9

420040

558206

60. Dabas lieguma zonas 59.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

60.1.

59.1

419940

558334

60.2.

59.2

419945

558355

60.3.

59.3

419849

558450

60.4.

59.4

419833

558487

60.5.

59.5

419762

558497

60.6.

59.6

419762

558454

60.7.

59.7

419748

558443

60.8.

59.8

419732

558438

60.9.

59.9

419716

558440

60.10.

59.10

419688

558449

60.11.

59.11

419620

558456

60.12.

59.12

419563

558438

60.13.

59.13

419490

558463

60.14.

59.14

419476

558437

60.15.

59.15

419490

558436

60.16.

59.16

419496

558428

60.17.

59.17

419500

558401

60.18.

59.18

419557

558396

60.19.

59.19

419584

558383

60.20.

59.20

419641

558372

60.21.

59.21

419655

558351

60.22.

59.22

419668

558345

60.23.

59.23

419688

558357

60.24.

59.24

419748

558351

60.25.

59.25

419768

558346

60.26.

59.26

419858

558344

60.27.

59.27

419867

558357

60.28.

59.28

419893

558375

61. Dabas lieguma zonas 60.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

61.1.

60.1

419895

559480

61.2.

60.2

419870

559572

61.3.

60.3

419890

559620

61.4.

60.4

419941

559684

61.5.

60.5

419952

559713

61.6.

60.6

419911

559724

61.7.

60.7

419900

559701

61.8.

60.8

419824

559617

61.9.

60.9

419733

559610

61.10.

60.10

419738

559622

61.11.

60.11

419612

559742

61.12.

60.12

419561

559773

61.13.

60.13

419545

559749

61.14.

60.14

419565

559675

61.15.

60.15

419638

559633

61.16.

60.16

419727

559553

61.17.

60.17

419787

559473

62. Dabas lieguma zonas 61.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

62.1.

61.1

417629

559856

62.2.

61.2

417688

559876

62.3.

61.3

417703

559898

62.4.

61.4

417699

559920

62.5.

61.5

417577

560141

62.6.

61.6

417478

560232

62.7.

61.7

417301

560206

62.8.

61.8

417294

560061

62.9.

61.9

417393

560120

62.10.

61.10

417477

560114

62.11.

61.11

417591

560045

62.12.

61.12

417606

559990

62.13.

61.13

417601

559938

62.14.

61.14

417628

559883

63. Dabas lieguma zonas 62.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

63.1.

62.1

417144

559279

63.2.

62.2

417159

559349

63.3.

62.3

416925

559277

63.4.

62.4

416933

559170

63.5.

62.5

416954

559192

63.6.

62.6

417033

559235

64. Dabas lieguma zonas 63.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

64.1.

63.1

416343

559007

64.2.

63.2

416354

559030

64.3.

63.3

416317

559028

64.4.

63.4

416272

559056

64.5.

63.5

416235

559098

64.6.

63.6

416221

559155

64.7.

63.7

416196

559192

64.8.

63.8

416107

559241

64.9.

63.9

416038

559214

64.10.

63.10

415999

559267

64.11.

63.11

415896

559318

64.12.

63.12

415878

559220

64.13.

63.13

416167

559112

64.14.

63.14

416203

559045

64.15.

63.15

416232

559017

65. Dabas lieguma zonas 64.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

65.1.

64.1

416174

559291

65.2.

64.2

416139

559362

65.3.

64.3

416252

559409

65.4.

64.4

416172

559456

65.5.

64.5

416091

559454

65.6.

64.6

416074

559548

65.7.

64.7

415937

559502

65.8.

64.8

415930

559464

65.9.

64.9

416023

559473

65.10.

64.10

416057

559456

65.11.

64.11

416067

559431

65.12.

64.12

416071

559400

65.13.

64.13

416114

559299

65.14.

64.14

416155

559284

66. Dabas lieguma zonas 65.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

66.1.

65.1

411135

543433

66.2.

65.2

411187

543448

66.3.

65.3

411268

543544

66.4.

65.4

411261

543566

66.5.

65.5

411232

543570

66.6.

65.6

411146

543478

66.7.

65.7

411099

543523

66.8.

65.8

411071

543491

III. Ainavu aizsardzības zona

67. Ainavu aizsardzības zonas 1.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

67.1.

1.1

406955

528033

67.2.

1.2

407026

528353

67.3.

1.3

406336

528499

67.4.

1.4

406430

528063

68. Ainavu aizsardzības zonas 2.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

68.1.

2.1

409100

527907

68.2.

2.2

409254

528546

68.3.

2.3

408213

528776

68.4.

2.4

408068

528133

69. Ainavu aizsardzības zonas 3.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

69.1.

3.1

411231

545907

69.2.

3.2

411388

546113

69.3.

3.3

411337

546213

69.4.

3.4

411292

546196

69.5.

3.5

411059

546207

69.6.

3.6

411008

546199

69.7.

3.7

410740

546080

69.8.

3.8

410596

545947

69.9.

3.9

410570

545977

69.10.

3.10

410360

546012

69.11.

3.11

410325

545847

69.12.

3.12

410473

545781

69.13.

3.13

410579

545859

69.14.

3.14

411171

545917

70. Ainavu aizsardzības zonas 4.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

70.1.

4.1

409598

546112

70.2.

4.2

409898

546448

70.3.

4.3

409616

546476

70.4.

4.4

409573

546119

71. Ainavu aizsardzības zonas 5.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

71.1.

5.1

410728

547102

71.2.

5.2

410979

547255

71.3.

5.3

410699

547302

71.4.

5.4

410668

547050

72. Ainavu aizsardzības zonas 6.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

72.1.

6.1

420122

554291

72.2.

6.2

419926

554657

72.3.

6.3

420172

554802

72.4.

6.4

420176

554902

72.5.

6.5

419990

554820

72.6.

6.6

419950

554831

72.7.

6.7

419975

554905

72.8.

6.8

419969

555062

72.9.

6.9

419957

555205

72.10.

6.10

419926

555361

72.11.

6.11

419878

555323

72.12.

6.12

419899

555162

72.13.

6.13

419905

554989

72.14.

6.14

419891

554846

72.15.

6.15

419871

554666

72.16.

6.16

419889

554588

72.17.

6.17

420051

554286

73. Ainavu aizsardzības zonas 7.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

73.1.

7.1

420000

556686

73.2.

7.2

420000

556850

73.3.

7.3

419856

556961

73.4.

7.4

419840

556978

73.5.

7.5

419875

556997

73.6.

7.6

419884

557023

73.7.

7.7

419911

557032

73.8.

7.8

419961

557070

73.9.

7.9

419983

557101

73.10.

7.10

420000

557093

73.11.

7.11

420001

557168

73.12.

7.12

419642

557224

73.13.

7.13

419642

556841

73.14.

7.14

419747

556834

73.15.

7.15

419913

556746

74. Ainavu aizsardzības zonas 8.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

74.1.

8.1

419302

558916

74.2.

8.2

419368

559339

74.3.

8.3

419324

559397

74.4.

8.4

418797

559439

74.5.

8.5

418803

559478

74.6.

8.6

418680

559489

74.7.

8.7

418193

559374

74.8.

8.8

418142

559146

75. Ainavu aizsardzības zonas 9.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

75.1.

9.1

416315

558302

75.2.

9.2

416369

558596

75.3.

9.3

416154

558567

75.4.

9.4

415697

558562

75.5.

9.5

415553

558552

75.6.

9.6

415509

558618

75.7.

9.7

415442

558632

75.8.

9.8

415248

558508

75.9.

9.9

415180

558514

75.10.

9.10

415019

558589

75.11.

9.11

414812

558605

75.12.

9.12

414787

558488

75.13.

9.13

415485

558375

75.14.

9.14

415543

558423

76. Ainavu aizsardzības zonas 10.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

76.1.

10.1

414976

560323

76.2.

10.2

414958

560561

76.3.

10.3

414660

560628

76.4.

10.4

414659

560525

76.5.

10.5

414387

560531

76.6.

10.6

414372

560504

76.7.

10.7

414351

560504

76.8.

10.8

414368

560276

IV. Neitrālā zona

77. Neitrālās zonas 1.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

77.1.

1.1

400888

521351

77.2.

1.2

401170

521318

77.3.

1.3

401559

521537

77.4.

1.4

401496

521700

77.5.

1.5

401478

523948

77.6.

1.6

401086

523885

77.7.

1.7

400947

523998

77.8.

1.8

400861

523969

77.9.

1.9

400759

523857

77.10.

1.10

400668

523809

77.11.

1.11

400477

523609

77.12.

1.12

400298

523554

77.13.

1.13

400833

521825

78. Neitrālās zonas 2.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

78.1.

2.1

401497

523988

78.2.

2.2

401750

524436

78.3.

2.3

401849

524711

78.4.

2.4

401892

524917

78.5.

2.5

401956

525031

78.6.

2.6

401791

525111

78.7.

2.7

401761

525081

78.8.

2.8

401728

525000

78.9.

2.9

401695

525000

78.10.

2.10

401662

524899

78.11.

2.11

401638

524849

78.12.

2.12

401615

524818

78.13.

2.13

401597

524774

78.14.

2.14

401566

524737

78.15.

2.15

401507

524671

78.16.

2.16

401504

524648

78.17.

2.17

401490

524650

78.18.

2.18

401488

524638

78.19.

2.19

401467

524592

78.20.

2.20

401449

524514

78.21.

2.21

401451

524491

78.22.

2.22

401416

524425

78.23.

2.23

401385

524399

78.24.

2.24

401322

524356

78.25.

2.25

401231

524276

78.26.

2.26

401311

524241

78.27.

2.27

401437

524386

78.28.

2.28

401446

524377

78.29.

2.29

401465

524376

78.30.

2.30

401494

524343

79. Neitrālās zonas 3.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

79.1.

3.1

411849

529102

79.2.

3.2

411763

529272

79.3.

3.3

411724

529253

79.4.

3.4

411810

529083

80. Neitrālās zonas 4.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

80.1.

4.1

413148

529858

80.2.

4.2

413148

529881

80.3.

4.3

413136

529857

80.4.

4.4

413115

529855

80.5.

4.5

413094

529907

80.6.

4.6

413083

529912

80.7.

4.7

413066

529892

80.8.

4.8

413035

529902

80.9.

4.9

413021

529870

80.10.

4.10

413009

529856

80.11.

4.11

413033

529838

80.12.

4.12

413070

529825

80.13.

4.13

413110

529824

80.14.

4.14

413137

529831

81. Neitrālās zonas 5.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

81.1.

5.1

413148

529886

81.2.

5.2

413146

529974

81.3.

5.3

413116

529969

81.4.

5.4

413052

530007

81.5.

5.5

413037

529906

81.6.

5.6

413064

529897

81.7.

5.7

413080

529917

81.8.

5.8

413099

529910

81.9.

5.9

413118

529859

81.10.

5.10

413131

529860

82. Neitrālās zonas 6.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

82.1.

6.1

412998

530308

82.2.

6.2

412838

530546

82.3.

6.3

412722

530468

82.4.

6.4

412728

530437

82.5.

6.5

412743

530441

82.6.

6.6

412775

530431

82.7.

6.7

412799

530405

82.8.

6.8

412845

530337

82.9.

6.9

412877

530313

82.10.

6.10

412882

530301

83. Neitrālās zonas 7.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

83.1.

7.1

416529

538576

83.2.

7.2

416393

538713

83.3.

7.3

416276

538798

83.4.

7.4

416016

538929

83.5.

7.5

415858

539029

83.6.

7.6

415635

539209

83.7.

7.7

415583

539262

83.8.

7.8

415473

539171

83.9.

7.9

415509

539128

83.10.

7.10

415495

539113

83.11.

7.11

415506

539087

83.12.

7.12

415497

539065

83.13.

7.13

415501

539045

83.14.

7.14

415493

538966

83.15.

7.15

415487

538952

83.16.

7.16

415516

538943

83.17.

7.17

415526

538919

83.18.

7.18

415554

538912

83.19.

7.19

415545

538872

83.20.

7.20

415553

538857

83.21.

7.21

415545

538845

83.22.

7.22

415551

538818

83.23.

7.23

415560

538806

83.24.

7.24

415569

538782

83.25.

7.25

415607

538796

83.26.

7.26

415648

538716

83.27.

7.27

415696

538724

83.28.

7.28

415784

538678

83.29.

7.29

415864

538714

83.30.

7.30

415894

538688

83.31.

7.31

415907

538657

83.32.

7.32

415946

538594

83.33.

7.33

416087

538516

83.34.

7.34

416189

538461

83.35.

7.35

416202

538515

83.36.

7.36

416249

538512

83.37.

7.37

416295

538496

83.38.

7.38

416285

538465

83.39.

7.39

416313

538444

83.40.

7.40

416328

538460

83.41.

7.41

416387

538400

83.42.

7.42

416414

538456

83.43.

7.43

416478

538397

83.44.

7.44

416502

538426

83.45.

7.45

416466

538500

84. Neitrālās zonas 8.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

84.1.

8.1

411243

543773

84.2.

8.2

410983

544008

84.3.

8.3

411089

544381

84.4.

8.4

411037

544391

84.5.

8.5

410985

544999

84.6.

8.6

411243

545055

84.7.

8.7

411488

545476

84.8.

8.8

411230

545906

84.9.

8.9

411171

545917

84.10.

8.10

410579

545859

84.11.

8.11

410473

545781

84.12.

8.12

410325

545847

84.13.

8.13

410360

546012

84.14.

8.14

410570

545977

84.15.

8.15

410596

545947

84.16.

8.16

410740

546080

84.17.

8.17

411008

546199

84.18.

8.18

411002

546386

84.19.

8.19

411077

546486

84.20.

8.20

411075

546529

84.21.

8.21

411111

546595

84.22.

8.22

411173

546611

84.23.

8.23

411212

546641

84.24.

8.24

411234

546709

84.25.

8.25

411187

546761

84.26.

8.26

411040

546783

84.27.

8.27

410975

546774

84.28.

8.28

410759

546719

84.29.

8.29

410661

546662

84.30.

8.30

410528

546529

84.31.

8.31

410357

546288

84.32.

8.32

410199

546165

84.33.

8.33

410002

546099

84.34.

8.34

409936

546058

84.35.

8.35

409883

545986

84.36.

8.36

409776

545709

84.37.

8.37

409578

545757

84.38.

8.38

409583

545841

84.39.

8.39

409604

545959

84.40.

8.40

409576

545967

84.41.

8.41

409613

546107

84.42.

8.42

409598

546112

84.43.

8.43

409573

546119

84.44.

8.44

409350

546187

84.45.

8.45

409185

545862

84.46.

8.46

409250

545727

84.47.

8.47

409447

545765

84.48.

8.48

409487

545736

84.49.

8.49

409539

545647

84.50.

8.50

409658

545534

84.51.

8.51

409635

545482

84.52.

8.52

409766

545418

84.53.

8.53

409773

545380

84.54.

8.54

409521

545156

84.55.

8.55

409894

544440

84.56.

8.56

409935

544389

84.57.

8.57

410022

544327

84.58.

8.58

410011

544215

84.59.

8.59

410035

544083

84.60.

8.60

410297

543852

84.61.

8.61

410346

543907

84.62.

8.62

410460

543805

84.63.

8.63

410566

543681

84.64.

8.64

410600

543692

84.65.

8.65

410624

543709

84.66.

8.66

410669

543620

84.67.

8.67

410718

543585

84.68.

8.68

410923

543495

84.69.

8.69

411067

543470

84.70.

8.70

411134

543432

84.71.

8.71

411190

543464

84.72.

8.72

411213

543505

84.73.

8.73

411253

543539

84.74.

8.74

411246

543556

84.75.

8.75

411261

543578

84.76.

8.76

411242

543584

84.77.

8.77

411269

543669

85. Neitrālās zonas 9.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

85.1.

9.1

414039

547434

85.2.

9.2

414040

547580

85.3.

9.3

413917

547776

85.4.

9.4

413915

547879

85.5.

9.5

413874

547878

85.6.

9.6

413795

547848

85.7.

9.7

413780

547922

85.8.

9.8

413501

547758

85.9.

9.9

413443

547705

85.10.

9.10

413382

547583

85.11.

9.11

413437

547555

85.12.

9.12

413435

547531

85.13.

9.13

413470

547510

85.14.

9.14

413450

547479

85.15.

9.15

413554

547488

85.16.

9.16

413507

547416

85.17.

9.17

413550

547386

85.18.

9.18

413645

547372

85.19.

9.19

413774

547427

85.20.

9.20

413911

547418

86. Neitrālās zonas 10.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr. p.k.

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

86.1.

10.1

416151

538236

86.2.

10.2

416191

538402

86.3.

10.3

416161

538409

86.4.

10.4

416121

538243

87. Neitrālajā zonā ietilpst valsts autoceļi to zemes nodalījuma joslas platumā.

Piezīme. Robežpunktu koordinātas ir norādītas Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92 TM un noapaļotas līdz 1 m. Shēma un robežpunktu koordinātas sastādītas bez robežpunktu uzmērīšanas dabā. Līdz precīzai robežu uzmērīšanai dabā pieļaujamas robežu novirzes no šajos noteikumos aprakstītajām robežām izmantotās kartes mēroga noteiktības robežās atbilstoši dabā esošajām faktiskajām robežām.

3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.228
Speciālās informatīvās zīmes paraugs, tās lietošanas un izveidošanas kārtība

(Pielikums grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.594)

OZO.JPG (8552 bytes)

1. Speciālā informatīvā zīme dabas parka apzīmēšanai (turpmāk – zīme) ir zaļš kvadrātveida laukums baltā ietvarā ar stilizētu ozollapas piktogrammu.

2. Zīmes krāsas (krāsu prasības norādītas PANTONE, CMYK un ORACAL sistēmās) ir šādas:

2.1. kvadrātveida laukums (ozollapas piktogrammas fons) – gaiši zaļā krāsā (PANTONE 362C vai C70 M0 Y100 K0, vai ORACAL ECONOMY 064 (yellow green));

2.2. ozollapas piktogramma – baltā krāsā;

2.3. ozollapas piktogrammas kontūra un ozollapas dzīslojums – tumši zaļā krāsā (PANTONE 3425C vai C100 M0 Y78 K42, vai ORACAL ECONOMY 060 (dark green));

2.4. zīmes ietvars – baltā krāsā.

3. Zīmes lietošanas kārtība:

3.1. uzstādot zīmi dabā, izvēlas vienu no šādiem izmēriem:

3.1.1. 300 x 300 mm;

3.1.2. 150 x 150 mm;

3.1.3. 75 x 75 mm;

3.2. poligrāfiskajos izdevumos zīmes izmēru, saglabājot kvadrāta proporcijas, izvēlas atbilstoši lietotajam mērogam, bet ne mazāku kā 5 x 5 mm;

3.3. pārējos gadījumos, kas nav minēti šā pielikuma 3.1. un 3.2.apakšpunktā, var lietot dažādu izmēru zīmes, saglabājot kvadrāta proporcijas;

3.4. zīme nav uzstādāma uz ceļiem (arī sliežu ceļiem).

4. Zīmju izveidošanu (sagatavošanu) un izvietošanu nodrošina Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību.

Vides ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.228
Aizsargājamie koki – vietējo un citzemju sugu dižkoki
(pēc apkārtmēra vai augstuma)

(Pielikums MK 28.08.2012. noteikumu Nr.594 redakcijā)

Nr. p.k.

Nosaukums latviešu valodā

Nosaukums latīņu valodā

Apkārtmērs 1,3 m augstumā (m)

Augstums (m)

I. Vietējās sugas

1.

Āra bērzs (kārpainais bērzs)Betula pendula (Betula verrucosa)

3,0

33

2.

BaltalksnisAlnus incana

1,6

25

3.

Blīgzna (pūpolvītols)Salix caprea

1,9

22

4.

Eiropas segliņšEuonymus europaeus

1,0

6

5.

Hibrīdais alksnisAlnus x pubescens

1,5

32

6.

MelnalksnisAlnus glutinosa

2,5

30

7.

Meža bumbierePyrus pyraster

1,5

13

8.

Meža ābeleMalus sylvestris

1,5

14

9.

Parastā apsePopulus tremula

3,5

35

10.

Parastā eglePicea abies

3,0

37

11.

Parastā gobaUlmus glabra

4,0

28

12.

Parastā ievaPadus avium

1,7

22

13.

Parastā (ogu) īveTaxus baccata

0,6

8

14.

Parastais kadiķisJuniperus communis

0,8

11

15.

Parastā kļavaAcer platanoides

3,5

27

16.

Parastā liepaTilia cordata

3,5

33

17.

Parastais osisFraxinus excelsior

3,5

34

18.

Parastais ozolsQuercus robur

4,0

32

19.

Parastais pīlādzisSorbus aucuparia

1,5

21

20.

Parastā priedePinus sylvestris

2,5

38

21.

Parastais skābardisCarpinus betulus

1,5

20

22.

Parastā vīksnaUlmus laevis

4,0

30

23.

Purva bērzs (pūkainais bērzs)Betula pubescens (Betula alba)

3,0

32

24.

ŠķetraSalix pentandra

1,6

22

25.

Trauslais vītolsSalix fragilis

4,0

II. Citzemju sugas

26.

Baltais vītolsSalix alba

4,5

20

27.

Baltā robīnijaRobinia pseudoacacia

1,9

20

28.

Balzama baltegleAbies balsamea

1,5

24

29.

Eiropas baltegleAbies alba

2,7

32

30.

Eiropas ciedrupriedePinus cembra

1,6

22

31.

Eiropas lapegleLarix decidua

3,2

39

32.

Holandes liepaTilia x europaea

2,8

26

33.

Kalnu kļavaAcer pseudoplatanus

2,2

20

34.

Lēdebūra lapegleLarix ledebourii

3,0

34

35.

Krimas liepaTilia x euchlora

1,9

20

36.

Lauku kļavaAcer campestre

1,5

18

37.

Mandžūrijas riekstkoksJuglans mandshurica

1,6

18

38.

Melnā priedePinus nigra

1,9

23

39.

Menzīsa duglāzijaPseudotsuga menziesii

2,4

30

40.

PapelePopulus spp.

5,0

35

41.

Parastā zirgkastaņaAesculus hippocastanum

3,0

23

42.

Eiropas dižskābardisFagus sylvatica

3,8

30

43.

Pensilvānijas osisFraxinus pennsylvanica

2,0

23

44.

Platlapu liepaTilia platyphyllos

3,1

27

45.

Pelēkais riekstkoksJuglans cinerea

2,8

20

46.

Rietumu tūjaThuja occidentalis

1,5

16

47.

Saldais ķirsisCerasus avium

1,6

12

48.

Sarkanais ozolsQuercus rubra

1,9

27

49.

Sarkstošais vītolsSalix x rubens

3,1

25

50.

Sibīrijas baltegleAbies sibirica

1,8

30

51.

Sibīrijas ciedrupriedePinus sibirica

1,9

22

52.

Sudraba kļavaAcer saccharinum

3,2

26

53.

Veimuta priedePinus strobus

2,7

36

54.

Vienkrāsas baltegleAbies concolor

1,7

32

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dabas parka “Salacas ieleja” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 228Pieņemts: 10.03.2009.Stājas spēkā: 14.03.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 41, 13.03.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
189076
{"selected":{"value":"01.09.2012","content":"<font class='s-1'>01.09.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2012","iso_value":"2012\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"14.03.2009","iso_value":"2009\/03\/14","content":"<font class='s-1'>14.03.2009.-31.08.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.09.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)