Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Jelgavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 31

Jelgavā 2022. gada 28. septembrī (prot. Nr. 35, lēmums Nr. 35)
Par pašvaldības nodevām Jelgavas novadā
Precizējums:
Jelgavas novada domes
2022. gada 14. decembra lēmums Nr. 1 (prot. Nr. 45)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 1., 4. un 10. punktu, Ministru kabineta
2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas
" 3. un 16.1 punktu
(Grozīts ar Jelgavas novada domes 24.04.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Jelgavas novada pašvaldības nodevas (turpmāk – nodevas) un to apmērus, kā arī personas, kuras atbrīvojamas no nodevu samaksas.

2. Jelgavas novadā ir šādas nodevas:

2.1. nodeva par pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu (turpmāk – pašvaldības dokumentu nodeva);

2.2. nodeva par tirdzniecību publiskās vietās (turpmāk – tirdzniecības nodeva);

2.3. nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē (turpmāk – būvniecības nodeva).

3. Pašvaldības dokumentu nodevu maksā fiziskas un juridiskas personas, kuras saņem Jelgavas novada pašvaldības izstrādātos oficiālos dokumentus un apliecinātas to kopijas. 

4. Tirdzniecības nodevu maksā personas, kuras tirgojas publiskās vietās Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību.

5. Būvniecības nodevu maksā personas, kuras, saskaņojot būvniecību, saņem no vietējās pašvaldības būvvaldes būvatļauju vai būvniecības ieceres akceptu.

6. Pašvaldības dokumentu nodevu un tirdzniecības nodevu personas samaksā pirms ar nodevu apliekamo darbību veikšanas.

7. Būvniecības nodevu persona samaksā par:

7.1. būvatļaujas izdošanu – 50 % apmērā pēc būvatļaujas saņemšanas Jelgavas novada Būvvaldes (turpmāk – būvvalde) noteiktajā termiņā un 50 % apmērā pirms dokumentu iesniegšanas būvvaldē par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi vai vienā maksājumā pēc būvatļaujas saņemšanas;

7.2. būvniecības ieceres akceptu – 100 % apmērā pirms dokumentu iesniegšanas būvvaldē, lai būvvalde paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarītu atzīmi par būvniecības ieceres akceptu (būvvaldes lēmumu).

8. Nodevu maksātāji nodevas maksā, veicot naudas pārskaitījumu uz Jelgavas novada pašvaldības bankas kontu, kas norādīts Jelgavas novada pašvaldības interneta mājaslapā vai pašvaldības kasēs.

9. Fiziskas un juridiskas personas, kuras ir atbrīvotas no nodevu samaksas:

9.1. valsts un pašvaldību institūcijas;

9.2. Jelgavas novada pašvaldības iestādes;

9.3. Jelgavas novada pašvaldības kapitālsabiedrības;

9.4. politiski represētās personas;

9.5. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;

9.6. Afganistānas kara dalībnieki;

9.7. nacionālās pretošanās kustības dalībnieki;

9.8. bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni;

9.9. personas ar I vai II grupas invaliditāti;

9.10. personas, kuras aprūpē bērnus ar invaliditāti vai nestrādājošu personu ar I vai II grupas invaliditāti;

9.11. personas, kurām noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss un personas, kurām noteikts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss;

9.12. audžuģimenes un aizbildņi;

9.13. aizgādņi;

9.14. ģimenes, kuru aprūpē ir vismaz trīs nepilngadīgi bērni vai pilngadīgas personas, kas nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un kurās vismaz viens no laulātajiem ir deklarējis dzīvesvietu Jelgavas novadā;

9.15. personas, kurām piešķirts 1991. gada barikāžu dalībnieka statuss.

(Grozīts ar Jelgavas novada domes 24.04.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 7; 9.7., 9.8. un 9.15. apakšpunkta jaunā redakcija piemērojama ar 01.07.2024., sk. 23. punktu)

10. No būvniecības nodevas ir atbrīvoti elektroenerģijas energoapgādes komersanti, kas ir licencēti vai atbilst noteikumiem par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem, ja plānotā būve (būvniecības ieceres objekts) būs energoapgādes komersanta īpašumā vai lietošanā un tiks tieši izmantota elektroenerģijas ražošanai vai pārvadei.

11. No tirdzniecības nodevas ir atbrīvotas:

11.1. fiziskas personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja tās tirgojas ar pašu audzētu, pašu ražotu vai izgatavotu produkciju;

11.2. juridiskas personas, kuru juridiskā adrese reģistrēta Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja tās tirgojas ar pašu audzētu, pašu ražotu vai izgatavotu produkciju, tiek piemērota nodeva 50 % apjomā no 16. punktā noteiktajām nodevas likmēm;

11.3. juridiskas personas, kurām piešķirts sociālā uzņēmuma statuss;

11.4. fiziskas un juridiskas personas, ja tirdzniecība notiek uz šo personu īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošās zemes.

(Jelgavas novada domes 24.04.2024. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā; punkta jaunā redakcija piemērojama ar 01.07.2024., sk. 23. punktu)

12. Lai saņemtu šajos saistošajos noteikumos minēto atbrīvojumu no nodevas, persona uzrāda dokumentu, kas apliecina personas tiesības uz atbrīvojumu, izņemot gadījumu, ja nepieciešamā informācija ir Jelgavas novada pašvaldības rīcībā.

II. Pašvaldības dokumentu nodeva

13. Pašvaldības dokumentu nodeva par būvvaldes izziņas (par būves neesamību, par būves lietošanas veida maiņu, par jaunbūvi, u.c.) izsniegšanu – 20 (divdesmit) euro.

14. Šo saistošo noteikumu 13. punktā minētos dokumentus Jelgavas novada pašvaldība izsniedz personai ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc pašvaldības dokumentu nodevas samaksas saņemšanas no personas.

III. Tirdzniecības nodeva

15. Pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras veic vai organizē ielu tirdzniecību publiskās vietās Jelgavas novada administratīvajā teritorijā.

(Jelgavas novada domes 24.04.2024. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā; punkta jaunā redakcija piemērojama ar 01.07.2024., sk. 23. punktu)

Nr. p. k.Realizējamās preču grupas un nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu ar Pašvaldību saskaņotajās ielu tirdzniecības vietās un publisko pasākumu laikāNodevas likme EUR
dienāmēnesīgadāPasākuma laikā
16.1.pašu ražotā lauksaimniecības produkcija:32520015
16.1.1.izmantošanai pārtikā paredzētie augkopības un svaigi zvejas produkti nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām primāro produktu apriti nelielos apjomos un biškopības produkti;32520015
16.1.2.grieztie ziedi, zari, no tiem gatavoti izstrādājumi, Ziemassvētkiem paredzēti nocirsti vai podos augoši dažādu sugu skuju koki, puķu un dārzeņu stādi, sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas;32520015
16.1.3.augļu koku un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāls;32520015
16.1.4.mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti un pašu ražotā lauksaimniecības produkcija;32520015
16.2.savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi;33020010
16.3.mežu reproduktīvais materiāls;33020010
16.4.pašu iegūtie svaigi zvejas produkti un medījami dzīvnieki vai to gaļa nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos;33020025
16.5.lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieki saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par kārtību, kādā organizējama dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās, un labturības prasībām dzīvnieku tirdzniecībai;32520020
16.6.lietotas personiskās mantas, izņemot autortiesību vai blakustiesību objektus, kas reproducēti personiskām vajadzībām;33020025
16.7.pašu ražotām pārtikas un nepārtikas precēm;51515010
16.8.rūpnieciski ražotām pārtikas un nepārtikas precēm;102020015
16.9.pašu ražotiem alkoholiskiem dzērieniem;1550-20
16.10.bezalkoholiskie dzērieni un karstās uzkodas;540-25
16.11.izlejamiem un fasētajiem alkoholiskiem dzērieniem, kas nav pašu ražoti un, kuros spirta daudzums nepārsniedz 15 tilpuma procentus10100-50
16.12.sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana bez alkoholisko dzērienu realizācijas;10100-40
16.13.sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ar alkoholisko dzērienu realizāciju, kuros spirta daudzums nepārsniedz 15 tilpuma procentus;50100-50

(Jelgavas novada domes 24.04.2024. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā; punkta jaunā redakcija piemērojama ar 01.07.2024., sk. 23. punktu)

16.1 Ja persona vienā tirdzniecības vietā veic tirdzniecību ar vairākām Noteikumu 16. punktā minētajām preču grupām, nodevas apmērs tiek noteikts pēc lielākās nodevas likmes.

(Jelgavas novada domes 24.04.2024. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā; punkts piemērojams ar 01.07.2024., sk. 23. punktu)

16.2 Ja ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā un tirdzniecības organizators nav pašvaldība, Pašvaldības nodevu par katru pieteikto vietu, atbilstoši iesniegtajam tirdzniecības dalībnieku sarakstam, maksā tirdzniecības organizators. Ielu tirdzniecības dalībniekam par preču pārdošanu attiecīgajā tirdzniecības vietā vienlaikus nevar tikt piemērota pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās un maksa par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu. Tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par tirdzniecības organizēšanu, kas nav lielāka par divkāršu nodevas apmēru, kādas noteiktas attiecīgajai preču tirdzniecībai.

(Jelgavas novada domes 24.04.2024. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā; punkts piemērojams ar 01.07.2024., sk. 23. punktu)

16.3 Pašvaldības nodeva samaksājama pilnā apmērā pirms tirdzniecības uzsākšanas. Samaksātā nodeva netiek atmaksāta, ja netiek izmantota izsniegtā tirdzniecības atļauja.

(Jelgavas novada domes 24.04.2024. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā; punkts piemērojams ar 01.07.2024., sk. 23. punktu)

IV. Būvniecības nodeva

17. Būvniecības nodevas apmērs par būvatļaujas izdošanu ir šāds:

17.1. II vai III grupas ēkas jaunai būvniecībai fiziskām personām – 70 EUR (septiņdesmit euro), juridiskām personām – 160 EUR (viens simts sešdesmit euro);

17.2. II vai III grupas ēkas novietošanai, restaurācijai, atjaunošanai vai pārbūvei fiziskām personām 50 EUR (piecdesmit euro), juridiskām personām – 90 EUR (deviņdesmit euro);

17.3. II vai III grupas inženierbūvju jaunai būvniecībai, novietošanai, ierīkošanai, atjaunošanai, pārbūvei vai nojaukšanai fiziskām personām – 30 EUR (trīsdesmit euro), juridiskām personām – 70 EUR (septiņdesmit euro).

18. Būvniecības nodevas apmērs par būvniecības ieceres akceptu fiziskām un juridiskām personām ir 20 EUR (divdesmit euro).

19. Būvniecības objektā, kuru veido vairākas būves, vai būvniecības objektā, kas sastāv no vienas būves ar vairākiem lietošanas veidiem (izņemot līnijbūves šī objekta vajadzībām, ja tās nav patstāvīgs būvniecības objekts), kopējo nodevas apmēru nosaka, summējot būvniecības nodevas apmēru par katru būvi vai tās daļu.

20. Ja būvatļaujas nosacījumi netiek izpildīti vai būvniecības iecere netiek realizēta, iekasēto būvniecības nodevu neatmaksā.

21. Ja būvvalde pieņem lēmumu par atteikumu izdarīt atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma rakstā no būvniecības ieceres iesniedzēja rīcības neatkarīgu iemeslu dēļ, būvniecības nodevu atmaksā.

V. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Jelgavas novada domes 24.04.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

22. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

(Precizējums: Jelgavas novada domes 2022. gada 14. decembra lēmums Nr. 1 (protokols Nr. 45))

23. Grozījumi saistošo noteikumu 9., 11., 15., 16., 16.1., 16.2., 16.3. punktos piemērojami ar 2024. gada 1. jūliju.

(Jelgavas novada domes 24.04.2024. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs M. Lasmanis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības nodevām Jelgavas novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jelgavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 31Pieņemts: 28.09.2022.Stājas spēkā: 01.01.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 248, 22.12.2022. OP numurs: 2022/248.38
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
338263
{"selected":{"value":"11.05.2024","content":"<font class='s-1'>11.05.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"11.05.2024","iso_value":"2024\/05\/11","content":"<font class='s-1'>11.05.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-10.05.2024.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.05.2024
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"