Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 69

Brenguļos 2022. gada 29. septembrī (prot. Nr. 18, 26. §)
Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas un uzskaites kārtību Valmieras novadā
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta ceturtās daļas 5. punktu un Ministru kabineta
2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 "Noteikumi par
decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu
un reģistrēšanu
" 6. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles un uzraudzības kārtību;

1.2. pašvaldības kompetenci decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites jomā;

1.3. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;

1.4. prasību minimumu asenizatoriem;

1.5. asenizatoru reģistrācijas kārtību;

1.6. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību;

1.7. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību;

1.8. decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumus;

1.9. atbildību par šo saistošo noteikumu neievērošanu.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir:

2.1. organizēt iedzīvotājiem decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu;

2.2. noteikt decentralizētās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu apsaimniekošanas (attīrīšanas, savākšanas, transportēšanas), uzraudzības un kontroles prasības, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;

2.3. noteikt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību;

2.4. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto notekūdeņu attīrīšanas un savākšanas prasību ievērošanu Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas Valmieras pilsētas ar aglomerāciju teritorijā (aglomerācijas teritorija atspoguļota saistošo noteikumu 1. pielikumā), novada pilsētās, ciemos, kuru robežas ir noteiktas pašvaldības teritorijas plānojumā. Saistošie noteikumi nav attiecināmi uz viensētām un ciemiem, kuriem pašvaldības teritorijas plānojumā nav noteiktas ciema robežas.

4. Saistošajos noteikumos lietotie termini atbilst normatīvajos aktos ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā un citos normatīvajos aktos lietotajiem terminiem.

II. Valmieras novada pašvaldības kompetence decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites jomā

5. Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība):

5.1. nodrošina finansējumu decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidei un uzturēšanai un asenizatoru reģistra izveidei un uzturēšanai, saistošajos noteikumos noteikto prasību kontrolei un uzraudzībai;

5.2. nodrošina asenizatoru reģistrāciju, informācijas par asenizatoriem publicēšanu un Asenizācijas pakalpojumu sniedzēju reģistra uzturēšanu.

6. Pašvaldība slēdz deleģēšanas līgumu ar administratīvajā teritorijā reģistrētiem sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem, kuri darbojas noteiktā pakalpojumu sniegšanas teritorijā (turpmāk – Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji) par:

6.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošanu un uzturēšanu;

6.2. decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežuma kontroli un uzraudzību;

6.3. decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikto prasību ievērošanas kontroli;

6.4. notekūdeņu un nosēdumu savākšanai no decentralizētām kanalizācijas sistēmām, to transportēšanai un novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā izvirzīto prasību ievērošanas kontroli;

6.5. izbūvēto decentralizētās kanalizācijas sistēmu vienreizēju (sākotnējo) apsekošanu pirms reģistrēšanas decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrā;

6.6. informācijas sniegšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem par tajās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas kārtību un nepieciešamību uzglabāt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošo dokumentāciju. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošu dokumentu var kalpot noslēgts līgums par decentralizētās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs attaisnojuma dokuments, kurā uzrādīta pakalpojuma sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojuma sniegšanas datums, pakalpojuma summu un pakalpojuma sniedzēja rekvizīti.

7. Pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrēto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju pakalpojumu sniegšanas teritorijas, decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas un apkalpes teritorijas norādītas saistošo noteikumu 2. pielikumā.

III. Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām

8. Pašvaldības administratīvās teritorijas robežās esošajās decentralizētās kanalizācijas sistēmās uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi ir jāizved uz komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtām vai centralizētās kanalizācijas sistēmas speciāli izveidotām notekūdeņu pieņemšanas vietām, kuras noteicis konkrētās teritorijas Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs.

9. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums no krājtvertnēm ir nosakāms saskaņā ar šādu formulu:

I = B/A, kur:

I – decentralizētās kanalizācijas tvertnes izvešanas biežums mēnesī (reizes). Ja rezultāts mazāks par 1, to noapaļo ar vienu zīmi aiz komata uz leju. Ja rezultāts lielāks par 2, to noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju;

B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā esošo personu kopējais ūdens patēriņš mēnesī kubikmetros (m3);

A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros (m3).

Ja aprēķinātais I ir mazāks par 1, tad decentralizētā kanalizācijas tvertnē uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi jāizved retāk nekā reizi mēnesī un ir nepieciešams aprēķināt minimālo izvešanas reižu skaitu gadā (Ig) saskaņā ar šādu formulu:

Ig = M x I, kur:

M – objekta izmantošanas mēnešu skaits gadā (max 12). Rezultātu noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju.

Zinot Ig un I, jānosaka Ib – vienas izvešanas reize mēnešos.

Ib = M/Ig, rezultātu noapaļo, ja nepieciešams, līdz vienai zīmei aiz komata.

10. Faktiskais ūdens patēriņš tiek noteikts sekojoši:

10.1. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantoti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, tad novadīto notekūdeņu daudzumu pieņem vienādu ar patērētā ūdens daudzumu. Notekūdeņu daudzuma uzskaitē neieskaita izlietoto ūdens daudzumu dārza vai piemājas teritorijas laistīšanai, ja tā apjoms ir noteikts ar šim nolūkam speciāli ierīkotu ūdens mēriekārtu;

10.2. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantota lokālā ūdens iegūšanas iekārta, tā var tikt aprīkota ar ūdens patēriņa mēriekārtu. Šādā gadījumā decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms, aprēķinā ietverot faktiskos datus par nekustamajā īpašumā izlietoto ūdens daudzumu, ko ir fiksējusi ūdens patēriņa mēriekārta. Ja ūdens patēriņa mēriekārtu nav iespējams ierīkot, tad notekūdeņu daudzuma noteikšanai pielieto Pašvaldības saistošajos noteikumos par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei.

11. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir viena (1) reize gadā.

12. Minimālais nosēdumu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kas attīrītos notekūdeņu novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, ir nosakāms, ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijas par šo iekārtu ekspluatāciju, vai atbilstoši komersanta rakstveida atzinumam par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem, gadījumos, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja rīcībā nav sākotnējās iekārtas tehniskās dokumentācijas.

IV. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtība

13. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji, attiecīgi savā pakalpojuma sniegšanas teritorijā, ir tiesīgi:

13.1. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu attaisnojuma dokumentu esamību;

13.2. saskaņojot ar īpašnieku vai valdītāju, piekļūt decentralizētai kanalizācijas sistēmai, tās tehniskā nodrošinājuma un apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontrolei;

13.3. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā ietvertās informācijas atbilstību, nepieciešamības gadījumā, nodrošinot tās precizēšanu, balstoties uz veiktās pārbaudes rezultātiem;

13.4. pieprasīt atskaites par izvesto notekūdeņu apjomu no Asenizācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrā iekļautajiem asenizatoriem.

14. Ja Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam radušās šaubas par decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas prasību ievērošanu un tās atbilstību normatīvo aktu prasībām, tam ir tiesības rakstiski pieprasīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam:

14.1. nodrošināt piekļuvi decentralizētās kanalizācijas sistēmai, tās darbības pārbaudei;

14.2. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas ārpuskārtas tehnisko apkopi pie atbilstoša komersanta, kas specializējies šādu darbu izpildē un iesniegt apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās turpmākai ekspluatācijai;

14.3. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzi. Izdevumus, kas saistīti ar decentralizētā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzi, sedz:

14.3.1. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzē netiek konstatētas vielas, kuras aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Valmieras novadā, un, noteiktās piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz minētajos saistošajos noteikumos norādītās;

14.3.2. decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzē tiek konstatētas vielas, kuras aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Valmieras novadā, un, noteiktās piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsniedz minētajos saistošajos noteikumos norādītās.

14.4. uzdot veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas pārbūvi vai jaunas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi vai uzstādīšanu, lai novērstu videi nodarāmo kaitējumu, vai risināt jautājumu par pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

V. Prasību minimums asenizatoriem

15. Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus ir tiesīgs sniegt asenizators, kurš atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām un ir reģistrējies Pašvaldībā.

16. Prasību minimums asenizatoriem:

16.1. nodrošināt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas darījuma apliecinošo dokumentu sagatavošanu atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu (turpmāk – MK noteikumi Nr. 384) un šajos saistošajos noteikumos noteiktajām prasībā un to izsniegšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem vai valdītājiem;

16.2. veikt Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu, kā arī dūņu apjoma uzskaiti;

16.3. decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savāktos notekūdeņus un nosēdumus pārvadāt ar šim nolūkam paredzētu specializēto transportlīdzekli, kas aprīkots ar globālo pozicionēšanas sistēmu (GPS);

16.4. noslēgt rakstveida līgumu ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju/iem par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un/vai nosēdumu novadīšanu un attīrīšanu;

16.5. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu centralizētās kanalizācijas sistēmas aizsērējumu decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu novadīšanas rezultātā;

16.6. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu bīstamo atkritumu, kuru savākšanai normatīvajos aktos ir noteikta īpaša kārtība un prasības, nonākšanu centralizētās kanalizācijas sistēmā decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu novadīšanas rezultātā;

16.7. Līdz kārtējā gada 1. februārim iesniegt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājam rakstveida deklarāciju par iepriekšējā saimnieciskajā gadā Valmieras novada administratīvajā teritorijā izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu saskaņā ar pielikumā pievienoto veidlapu (3. pielikums). Veidlapu iesniedz klātienē, nosūtot pa pastu vai elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

VI. Asenizatoru reģistrācijas kārtība

17. Papildus MK noteikumos Nr. 384 noteiktajām reģistrācijas prasībām asenizators iesniedz Pašvaldībā rakstveida iesniegumu (4. pielikums), kuram pievieno 18. punktā norādīto informāciju.

18. Reģistrācijas veikšanai asenizators iesniedz attiecīgus dokumentus, apliecinot, ka:

18.1. ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks sniegts ar traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu;

18.2. iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijas Republikā nav nodokļu parādu, tai skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

18.3. ir noslēgts līgums ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju – notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un/vai centralizētās kanalizācijas sistēmas speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku par notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanu.

19. Šo saistošo noteikumu 17. punktā minēto reģistrācijas iesniegumu asenizators var iesniegt:

19.1. personīgi Pašvaldībā;

19.2. pa pastu;

19.3. elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

20. Lai veiktu reģistrāciju Asenizācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrā, Pašvaldība pārbauda iesniegto informāciju un pārliecinās par:

20.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra piešķirtajiem asenizatora reģistrācijas datiem, ja asenizators ir juridiska persona;

20.2. Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datu bāzē reģistrētajiem datiem par ienākuma nodokļa maksātājiem, ja asenizators ir fiziska persona.

21. Asenizatoram ir tiesības pašam iegūt un iesniegt Pašvaldībai šo noteikumu 20. punktā minēto informāciju apliecinošos dokumentus.

22. Asenizatora reģistrācija tiek veikta, ja tas ir izpildījis šo noteikumu prasības, iesniedzot visus reģistrācijai nepieciešamos dokumentus un pēc to izvērtēšanas Pašvaldība ir atzinusi, ka asenizators atbilst šajos saistošajos noteikumos izvirzītajām prasībām.

23. Asenizatora iesniegums tiek izskatīts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Iesniegums tiek uzskatīts par saņemtu ar brīdi, kad ir iesniegti visi šajos noteikumos norādītie nepieciešamie dokumenti.

24. Pašvaldība 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā publicē pašvaldības tīmekļa vietnē informāciju par asenizatora reģistrāciju. Reģistrācijas neveikšanas gadījumā nosūta rakstveida informāciju asenizatoram par trūkumiem, kas konstatēti reģistrācijas iesnieguma izskatīšanas gaitā, un norāda to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja trūkumi netiek novērsti norādītajā termiņā, asenizatora reģistrācijas iesniegums tiek uzskatīts par neiesniegtu un saņemtie dokumenti tiek atgriezti asenizatoram.

25. Ja asenizatora darbībās tiek konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, kas skar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomu, komerctiesību jomu, profesionālās darbības sfēru, finanšu saistību izpildi, kravu autopārvadājumu jomu, vides aizsardzības jomu, Pašvaldība anulē attiecīgā asenizatora reģistrācijas faktu, nosūtot rakstveida paziņojumu asenizatoram, un dzēš ziņas par to pašvaldības tīmekļa vietnē. Attiecīgajā gadījumā asenizatora pienākums ir 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas sniegt Pašvaldībai MK noteikumos Nr. 384, 10.3. punktā noteikto informāciju par periodu līdz reģistrācijas anulēšanas dienai.

26. Asenizators ir tiesīgs apstrīdēt reģistrācijas anulēšanas faktu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas, iesniedzot Pašvaldībai rakstveida iesniegumu, kurā tiek norādīts lūguma pamatojums un ziņas par iesniegumā ietvertajiem apgalvojumiem. Reģistrācijas anulēšanas fakta apstrīdēšana neaptur noteikumu 25. punktā norādītā paziņojuma darbību un neatbrīvo asenizatoru no MK noteikumos Nr. 384, 10.3. punktā paredzētās informācijas iesniegšanas.

27. Ziņas par asenizatoru reģistrēšanas, anulēšanas faktu Pašvaldības tīmekļa vietnē tiek regulāri atjaunotas.

28. Gadījumā, ja asenizatora reģistrācijas fakts ir anulēts, balstoties uz apstiprinošu informāciju, ka asenizatoram ir apturēta vai anulēta kravas autopārvadājumu veikšanas licence Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā, ziņas par asenizatora reģistrācijas faktu tiek atjaunotas, pamatojoties uz kompetentās valsts iestādes lēmumu, kas izskata jautājumus par kravas autopārvadājumu licences un licences kartītes darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu.

29. Gadījumā, ja decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus nodrošina Pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs/-i, par šo faktu Asenizācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrā tiek veikts atbilstošs ieraksts.

VII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtība

30. Pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, kura īpašumā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma nav reģistrēta, iesniedz attiecīgas teritorijas Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu, saskaņā ar noteikumiem pievienoto paraugu (5. pielikums).

31. Ja nekustamais īpašums tiek atsavināts vai ir notikušas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izmaiņas (tās pārbūve vai veida maiņa, īpašuma pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai, mainījies notekūdeņu novadīšanas plānotais apjoms, mainījies deklarēto vai faktiski dzīvojošo personu skaits), decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma iegādes vai izmaiņām, šo noteikumu 30. punktā norādīto apliecinājumu iesniedz personiski, nosūta pa pastu vai elektroniski, ja tas sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

VIII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumi

32. Decentralizētās kanalizācijas īpašnieka vai valdītāja pienākumi, papildus MK noteikumos Nr. 384 noteiktajiem, ir šādi:

32.1. nodrošināt radīto notekūdeņu uzkrāšanu un vai attīrīšanu ekspluatācijā nodotā decentralizētā kanalizācijas sistēmā;

32.2. segt izmaksas Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam, kas saistītas ar notekūdeņu paraugu analīzes veikšanu, ja uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzē tiek konstatētas vielas, kuras neatbilst pašvaldības saistošajos noteikumos par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību noteiktajām piesārņojošo vielu koncentrācijām, pēc to faktiskajām izmaksām, saskaņā ar izrakstīto rēķinu;

32.3. ievērojot šo noteikumu 13. punkta 13.2. apakšpunktu, nodrošināt attiecīgās teritorijas Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja pārstāvim piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās tehniskā nodrošinājuma un ekspluatācijas prasību ievērošanas kontrolei un tās darbības pārbaudei;

32.4. līdz kārtējā gada 1. martam iesniegt attiecīgās teritorijas Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma kopiju par veikto decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā, ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatētas rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;

32.5. uzrādīt attiecīgās teritorijas Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu pierādošos dokumentus. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas pierādošu dokumentu var kalpot noslēgts līgums par decentralizētā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījuma apliecinošs attaisnojuma dokuments, kurā uzrādīta pakalpojuma sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojuma sniegšanas datums, pakalpojuma summu un pakalpojuma sniedzēja rekvizīti.

33. Pašvaldības administratīvajā teritorijā notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai decentralizētās kanalizācijas sistēmās atļauts izmantot rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, hermētiskas notekūdeņu krājtvertnes un septiķus atbilstoši MK noteikumos Nr. 384 noteiktajām prasībām.

IX. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

34. Saistošo noteikumu izpildi savas kompetences robežās kontrolē Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju amatpersonas, attiecīgi savā pakalpojuma sniegšanas teritorijā, un Valmieras novada pašvaldības policijas amatpersonas.

35. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvās pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Valmieras novada pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvo pārkāpuma lietu izskata Valmieras novada pašvaldības Administratīvā komisija.

36. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām no 2 (divām) līdz 70 (septiņdesmit) naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām – no 2 (divām) līdz 280 (divi simti astoņdesmit) naudas soda vienībām.

37. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

X. Noslēguma jautājumi

38. Ja ekspluatācijā esoša decentralizētā kanalizācijas sistēma neatbilst šajos saistošajos noteikumos un normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs nodrošina tās atbilstību šo noteikumu un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām ne vēlāk kā 1 (viena) gada laikā no neatbilstības konstatēšanas.

39. Ar šo noteikumu spēkā stāšanas brīdi spēku zaudē:

39.1. Valmieras pilsētas pašvaldības 31.01.2019. saistošie noteikumi Nr. 319 "Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas un uzskaites kārtību Valmieras pilsētā";

39.2. Beverīnas novada pašvaldības 27.02.2020. saistošie noteikumi Nr. 2/2020 "Decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūves, reģistrēšanas, izvešanas un lietošanas noteikumi Beverīnas novadā";

39.3. Burtnieku novada pašvaldības 18.12.2019. saistošie noteikumi Nr. 14/2019 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Burtnieku novadā";

39.4. Kocēnu novada domes 27.09.2018. saistošie noteikumi Nr. 9/2018 "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Kocēnu novadā";

39.5. Mazsalacas novada pašvaldības domes 21.08.2019. saistošie noteikumi Nr. 10/2019 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mazsalacas novadā";

39.6. Rūjienas novada pašvaldības 20.06.2019. saistošie noteikumi Nr. 5/2019 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Rūjienas novadā";

39.7. Strenču novada domes 23.05.2018. saistošie noteikumi Nr. 4/2018 "Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas, izvešanas un lietošanas noteikumi Strenču novadā".

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks
1. pielikums
Valmieras novada pašvaldības
29.09.2022. saistošajiem noteikumiem
Nr. 69 "Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas un
uzskaites kārtību Valmieras novadā"

2. pielikums
Valmieras novada pašvaldības
29.09.2022. saistošajiem noteikumiem
Nr. 69 "Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas un
uzskaites kārtību Valmieras novadā"

3. pielikums
Valmieras novada pašvaldības
29.09.2022. saistošajiem noteikumiem
Nr. 69 "Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas un
uzskaites kārtību Valmieras novadā"
ASENIZATORA
Deklarācija par ___________. gadā izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu
N.p.k.Objekta adreseTransporta reģ. Nr.Cisternas reģ. Nr.Izvešanas reizes gadāIzvestie notekūdeņi un nosēdumi m3Notekūdeņu un nosēdumu saņēmējs (kam nodoti)
       
       

20_____. gada ____. _________________

Asenizatora nosaukums vai vārds, uzvārds 
 

(personiskais paraksts)

Iesniegtos personas datus apstrādās pārzinis – Valmieras novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000043403, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas sistēmas uzraudzības nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Valmieras novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.valmierasnovads.lv sadaļā Pašvaldība/Privātuma politika, iepazīstoties ar Valmieras novada pašvaldības privātuma politiku, apstiprinātu ar Valmieras novada pašvaldības domes 30.09.2021. lēmumu Nr. 350 (protokols Nr. 12, 8. §).

4. pielikums
Valmieras novada pašvaldības
29.09.2022. saistošajiem noteikumiem
Nr. 69 "Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas un
uzskaites kārtību Valmieras novadā"
  
 

(adresāts)

REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS
ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI
Valmieras novada pašvaldības teritorijā

20__. gada ______. __________________

 

(decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja (turpmāk – asenizatora) nosaukums)

 
Juridiskā adrese: 
  
Reģistrācijas Nr.: 

tālr. Nr.:_______________________, e-pasta adrese: _____________________________

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumiem Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" un Valmieras novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr._________, lūdzu reģistrēt _______________________________________(asenizatora nosaukums) kā decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju, kas

Valmieras novada pašvaldības teritorijā
 

(pilsēta, ciems, pagasts)

 

nodrošina pakalpojuma sniegšanu ar šādiem specializētajiem transporta līdzekļiem:

N. p.k.

Transportlīdzekļa marka

Transportlīdzekļa reģistrācijas Nr.

Transportlīdzekļa tips

(A-autotransports,

T-Traktortehnika)

Transportlīdzekļa

tvertnes tilpums

(m3)

Tvertnes reģ. Nr. (ja attiecināms, piem., traktortehnikas gadījumā)

1.

     

2.

     

3.

     

Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti*:

1. līguma kopija ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai specializēto noliešanas punkta īpašnieku;

2. transportlīdzekļu nomas līguma kopija, ja iesnieguma iesniedzējs nav tā īpašnieks vai nav minēts kā turētājs transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā.

٭Kopijas pareizību apliecina uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarota amatpersona pirmās lapas augšējā labajā stūrī ar apliecinājuma uzrakstu "KOPIJA PAREIZA", apliecinātājas personas pilnu amata nosaukumu, parakstu un tā atšifrējumu, vietas nosaukumu, datumu un zīmoga nospiedumu.

Apliecinu, ka šajā iesniegumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa.

Iesnieguma iesniedzējs: 
 

(vārds, uzvārds un amats, paraksts)

Jūsu iesniegtos personas datus apstrādās pārzinis – Valmieras novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000043403, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, asenizācijas pakalpojuma sniegšanas reģistrācijas nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Valmieras novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.valmierasnovads.lv sadaļā Pašvaldība/Informācija/Privātuma politika, iepazīstoties ar Valmieras novada pašvaldības privātuma politiku, apstiprinātu ar Valmieras novada pašvaldības domes 30.09.2022. lēmumu Nr. 350 (protokols Nr. 12, 8..

 

5. pielikums
Valmieras novada pašvaldības
29.09.2022. saistošajiem noteikumiem
Nr. 69 "Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas un
uzskaites kārtību Valmieras novadā"
  
 

(adresāts)

DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS
REĢISTRĀCIJAS APLIECINĀJUMS

1. Objekta adrese 
  
2. Kadastra apzīmējums 
  
3. Objekta īpašnieks 
  
4. Objektā deklarēto personu skaits 

5. Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens mēraparāts?

 
ir
nav

5.1. Esošais vai prognozējamais (atbilstošo pasvītrot) ūdens patēriņš mēnesī ______________ m3

5.2. Izvedamais notekūdeņu un nosēdumu apjoms mēnesī ______________ m3

(Krājtvertņu gadījumā esošam vai prognozējamajam ūdens patēriņa apjomam jāsakrīt ar izvedamo notekūdeņu apjomu gadā)

6. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids (atzīmēt atbilstošo vai atbilstošos):

rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m3 diennaktī;

septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām un kas izbūvēts atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre;

pārvietojamā tualete, sausā tualete), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi;

cits 
 

(Lūdzu norādiet Jūsu īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu)

7. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu un nosēdumu apsaimniekošana?

līgums par īpašumā esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkalpošanas un ekspluatācijas pasākumu nodrošināšanu;

līgums par uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanu;

pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus komersantiem;

netiek nodrošināta.

8. Decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu pašreizējais izvešanas biežums:

1 x mēnesī vai biežāk;

1 x 2 mēnešos;

1x ceturksnī;

1 x gadā un retāk.

9. Krājtvertnes tilpums:

< 3 m3;

3 līdz 5 m3;

5 līdz 10 m3;

> 10 m3.

10. Cik bieži tiek veikta regulārā apkope lokālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām:

1 x mēnesī vai biežāk;

1 x ceturksnī;

1 x gadā;

retāk kā 1x gadā.

11. Kad veikta iepriekšējā apkope? 
 

(lūdzu norādīt mēnesi un gadu)

12. Vai plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, ja ir nodrošināta iespēja?

jā (Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, atbildiet uz 13. jautājumu.)

13. Kad plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?

2023. gada laikā

2024. gada laikā

līdz 20____. gadam

14. Objekta īpašnieka kontaktinformācija (tālr.nr., e-pasta adrese)

 

Datums:

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja vārds, uzvārds:

 
 
  
 

(personiskais paraksts)

Jūsu iesniegtos personas datus apstrādās pārzinis – SIA "_", juridiskā adrese – ________, Valmieras novads, LV-____, decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas, uzskaites un kontroles nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www._________.

Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2022. gada 29. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 69 "Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas un uzskaites kārtību Valmieras novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAdministratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punkts cita starpā noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Ņemot vērā, ka Valmieras novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošajos noteikumos bija noteiktas dažādas kārtības, iesaistīto pušu atbildības un nosacījumi decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas un uzskaites jomā, turpmākajai decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas organizācijai un pārvaldībai, ir nepieciešama vienota kārtība un pieeja, lai sasniegtu MK noteikumu Nr. 384 un saistošajos noteikumos noteiktos mērķus un sasniedzamos rezultātus – cilvēku veselībai un videi drošu decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu, aizsargājot cilvēku veselību un neradot vides piesārņojuma draudus.

Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas un uzskaites kārtību attiecas uz Valmieras pilsētas ar aglomerāciju, novada pilsētu teritorijās, kā arī ciemu, kuru robežas ir noteiktas pašvaldības teritorijas plānojumā, teritorijās esošām decentralizētām kanalizācijas sistēmām.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka vienotu kārtību decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanai, decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai un uzskaitei Valmieras novada administratīvajā teritorijā.

Saistošajos noteikumos ir noteikta kārtībā, kādā ir veicama decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija un apsaimniekošana; prasības asenizatoriem un asenizatoru reģistrācijas kārtība; atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu īstenošanai finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu nav prognozēta.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu mērķa grupas, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir visas fiziskās un juridiskā personas, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas Valmieras pilsētas ar aglomerāciju teritorijā un Valmieras novada administratīvajā teritorijā esošajās pilsētās un ciemos, kuru robežas ir noteiktas pašvaldības teritorijas plānojumā.

Saistošie noteikumi nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas, veicinās decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu pārvaldības jomā noteikto tiesību īstenošanu, kā arī uzlabos decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas kārtību, pakalpojuma pieejamību un kvalitāti.

5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu prasību izpildes un ievērošanas kontrole ir noteikta saistošo noteikumu paredzētajā kārtībā.

Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos persona var vērsties Valmieras novada pašvaldībā (Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads) vai rakstot uz Valmieras novada pašvaldības tīmekļa vietnē norādīto Valmieras novada elektroniskā pasta adresi.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas un uzskaites kārtību Valmieras novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Valmieras novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 69Pieņemts: 29.09.2022.Stājas spēkā: 10.12.2022.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 239, 09.12.2022. OP numurs: 2022/239.34
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
337782
10.12.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"