Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Valmieras novada domes 2022. gada 29. septembra saistošos noteikumus Nr. 69 "Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas un uzskaites kārtību Valmieras novadā".
Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.319

Valmierā 2019.gada 31.janvārī (prot. Nr.2, 44.§)
Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas un uzskaites kārtību Valmieras pilsētā
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6.panta ceturtās daļas 5.punktu
un Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384
"Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu un reģistrēšanu
" 6.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles un uzraudzības kārtību;

1.2. pašvaldības kompetenci decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites jomā;

1.3. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;

1.4. prasību minimumu asenizatoriem;

1.5. asenizatoru reģistrācijas kārtību;

1.6. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību;

1.7. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību;

1.8. decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumus;

1.9. atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir:

2.1. organizēt iedzīvotājiem decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu;

2.2. noteikt decentralizētās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu apsaimniekošanas (attīrīšanas, savākšanas, transportēšanas, uzraudzības un kontroles) prasības, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;

2.3. noteikt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību;

2.4. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto notekūdeņu attīrīšanas un savākšanas prasību ievērošanu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā.

3. Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas.

4. Saistošajos noteikumos lietotie termini atbilst normatīvajos aktos ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā un citos normatīvajos aktos lietotajiem terminiem.

II. Valmieras pilsētas pašvaldības kompetence decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites jomā

5. Valmieras pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) nodrošina:

5.1. asenizatoru reģistrāciju, informācijas par asenizatoriem publicēšanu un reģistra uzturēšanu;

5.2. noteikto prasību notekūdeņu un nosēdumu savākšanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, to transportēšanai un novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā ievērošanas kontroli;

5.3. decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežuma kontroli un uzraudzību;

5.4. noteikto prasību decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas ievērošanas kontroli;

5.5. līguma slēgšanu ar Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā reģistrētu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju, uzdodot nodrošināt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošanu un uzturēšanu;

5.6. informācijas sniegšanu decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekiem par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu izvešanas kārtību un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas dokumentācijas uzglabāšanas nepieciešamību. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas fakta pierādošo dokumentāciju var kalpot noslēgts līgums par decentralizētās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma saņemšanas darījuma apliecinošo attaisnojuma dokumentu, kurā uzrādīta pakalpojuma sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti.

III. Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām

6. Valmieras pilsētas administratīvās teritorijas robežās esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieks vai valdītājs nodrošina tajās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu asenizatoram un izvešanu uz Valmieras pilsētas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (NAI) speciāli izveidoto notekūdeņu pieņemšanas vietu.

7. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums no krājtvertnēm ir nosakāms saskaņā ar šādu formulu:

I = B/A, kur:

I – decentralizētās kanalizācijas tvertnes izvešanas biežums mēnesī (reizes), rezultātu noapaļojot ar vienu zīmi aiz komata uz leju, ja rezultāts mazāks par 1, ja rezultāts lielāks par 2, tad veic noapaļošanu līdz veseliem skaitļiem uz leju;

B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā esošo personu kopējais ūdens patēriņš mēnesī m3.;

A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros.

Ja I ir mazāks par 1, tad uzkrātos notekūdeņus un nosēdumus izved retāk nekā reizi mēnesī, aprēķinot minimālo izvešanas reižu skaitu gadā (Ig) saskaņā ar šādu formulu:

Ig = MxI

– rezultātu noapaļojot līdz veseliem skaitļiem uz leju.

M – objekta izmantošanas mēnešu skaits gadā (max 12).

Zinot Ig un I, jānosaka Ib – vienas izvešanas reize mēnešos.

Ib = M/Ig, rezultātu noapaļo, ja nepieciešams, līdz vienai zīmei aiz komata.

8. Faktiskais ūdens patēriņš tiek noteikts sekojoši:

8.1. Ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantoti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, tad novadīto notekūdeņu daudzumu pieņem vienādu ar patērētā ūdens daudzumu. Notekūdeņu daudzuma uzskaitē neieskaita izlietoto ūdens daudzumu dārza vai piemājas teritorijas laistīšanai, ja tā apjoms ir noteikts ar šim nolūkam speciāli ierīkotu ūdens mēriekārtu;

8.2. Ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantota lokālā ūdens iegūšanas iekārta, tad notekūdeņu daudzuma noteikšanai pielieto ūdens patēriņa normu, kas sastāda 1m3 mēnesī uz vienu nekustamajā īpašumā dzīvojošu iedzīvotāju.

9. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir viena reize gadā.

10. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, ir nosakāms ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijas par šo iekārtu ekspluatāciju, vai atbilstoši komersanta rakstveida atzinumam par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem, gadījumos, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja rīcībā nav sākotnējās iekārtas tehniskās dokumentācijas.

IV. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtība

11. Valmieras pilsētas pašvaldības noteikta iestāde ir tiesīga:

11.1. pārbaudīt decentralizēto notekūdeņu pakalpojuma saņemšanas apliecinošo attaisnojuma dokumentu esamību;

11.2. saskaņojot ar īpašnieku, valdītāju, piekļūt decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās tehniskā nodrošinājuma un apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontrolei;

11.3. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā ietvertās informācijas atbilstību, nepieciešamības gadījumā, nodrošinot tās precizēšanu, balstoties uz veiktajiem pārbaudes rezultātiem;

11.4. pieprasīt atskaites par izvesto notekūdeņu apjomu no decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā iekļautajiem asenizatoriem.

12. Ja pašvaldības noteiktai kontroles institūcijai radušās šaubas par decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas prasību ievērošanu un to atbilstību normatīvo aktu regulējumam, tai ir tiesības rakstiski pieprasīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam:

12.1. nodrošināt piekļuvi decentralizētās kanalizācijas sistēmai, tās darbības pārbaudei;

12.2. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas ārpuskārtas tehnisko apkopi pie atbilstoša komersanta, kas specializējies šādu darbu izpildē un iesniegt apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās turpmākai ekspluatācijai;

12.3. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzi. Izdevumus, kas saistīti ar decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzi, sedz:

12.3.1. pašvaldības noteiktā kontroles institūcija, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzē netiek konstatētas vielas, kuras norādītas pašvaldības saistošajos noteikumos "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību" noteiktajām piesārņojošo vielu pieļaujamām koncentrācijām centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadāmajos notekūdeņos;

12.3.2. decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzē tiek konstatētas vielas, kuras aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību", vai noteiktās piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsniedz minētajos saistošajos noteikumos norādītās;

12.4. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas pārbūvi vai jaunas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi vai uzstādīšanu, lai novērstu videi nodarāmo kaitējumu, vai risināt jautājumu par pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

V. Prasību minimums asenizatoriem

13. Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus ir tiesīgs sniegt asenizators, kurš atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām un ir reģistrējies Valmieras pilsētas pašvaldībā un ievēro šo noteikumu 6.punktā minētās prasības.

14. Prasību minimums asenizatoram:

14.1. nodrošināt decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma saņemšanas attaisnojošos dokumentus – atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumos Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" (turpmāk – MK noteikumi Nr.384) un šajos saistošos noteikumos noteiktajām prasībām, un to izsniegšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem vai valdītājiem;

14.2. veikt Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu, kā arī dūņu apjoma uzskaiti;

14.3. pārvadāt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savāktos notekūdeņus ar šim nolūkam paredzētu specializētu transportlīdzekli;

14.4. noslēgt rakstveida līgumu ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto noliešanas punktu īpašnieku – Valmieras pilsētas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju – par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un/vai nosēdumu novadīšanu un attīrīšanu;

14.5. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu centralizētās kanalizācijas sistēmas aizsērējumu decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu novadīšanas rezultātā;

14.6. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu bīstamo atkritumu, kuru savākšanai normatīvajos aktos ir noteikta īpaša kārtība un prasības, nonākšanu centralizētās kanalizācijas sistēmā decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu novadīšanas rezultātā;

14.7. līdz kārtējā gada 1.februārim iesniegt Valmieras pilsētas pašvaldībai rakstveida deklarāciju par iepriekšējā saimnieciskajā gadā izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu Valmieras pilsētas teritorijā, saskaņā ar pielikumā pievienoto veidlapu (1.pielikums), iesniedzot to klātienē, nosūtot pa pastu vai elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

VI. Asenizatoru reģistrācijas kārtība

15. Papildus MK noteikumos Nr.384 noteiktajām reģistrācijas prasībām asenizators iesniedz Pašvaldībā rakstveida iesniegumu (2.pielikums), kuram pievieno 16. punktā norādīto rakstveida informāciju.

16. Reģistrācijas veikšanai asenizators apliecina, iesniedzot attiecīgu dokumentu, ka:

16.1. ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks sniegts ar traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu (atkritumu pārvadāšanas atļauju);

16.2. iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijā nav nodokļu parādi, tai skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

16.3. ir noslēgts līgums ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietām, kuras apsaimnieko Valmieras pilsētas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs.

17. Šo noteikumu 15.punktā minēto reģistrācijas iesniegumu asenizators var iesniegt:

17.1. personīgi pašvaldībā;

17.2. pa pastu;

17.3. elektroniski (e-pasts: pasts@valmiera.lv) normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

18. Lai veiktu reģistrāciju, Pašvaldība pārbauda iesniegto informāciju un pārliecinās par:

18.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra piešķirtajiem asenizatora reģistrācijas datiem, ja asenizators ir juridiska persona;

18.2. Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datu bāzē reģistrētajiem datiem par ienākuma nodokļa maksātājiem, ja asenizators ir fiziska persona.

19. Asenizatoram ir tiesības pašam iegūt un iesniegt Pašvaldībā šo noteikumu 18.punktā minēto informāciju apliecinošus dokumentus.

20. Asenizatora reģistrācija tiek veikta, ja tas ir izpildījis šo noteikumu prasības, iesniedzot visus nepieciešamos dokumentus un pēc to izvērtēšanas Pašvaldība ir atzinusi, ka asenizators atbilst šajos noteikumos izvirzītajām prasībām.

21. Asenizatora iesniegums tiek izskatīts 15 darba dienu laikā, no tā saņemšanas dienas. Iesniegums tiek uzskatīts par saņemtu ar brīdi, kad ir iesniegti visi noteikumos norādītie nepieciešamie dokumenti.

22. Pašvaldība trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, publicē pašvaldības tīmekļa vietnē informāciju par asenizatora reģistrāciju. Reģistrācijas neveikšanas gadījumā nosūta rakstveida informāciju asenizatoram par trūkumiem, kas konstatēti reģistrācijas iesnieguma izskatīšanas gaitā, un to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja trūkumi netiek novērsti norādītajā termiņā, asenizatora reģistrācijas iesniegums tiek uzskatīts par neiesniegtu un saņemtie dokumenti tiek atgriezti asenizatoram.

23. Ja asenizatora darbībās Pašvaldība konstatē normatīvo aktu pārkāpumus, kas skar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomu, komerctiesību jomu, profesionālās darbības sfēru, finanšu saistību izpildi, kravu autopārvadājumu jomu, vides aizsardzības jomu, Pašvaldība anulē attiecīgā asenizatora reģistrāciju, nosūtot rakstveida paziņojumu asenizatoram, un dzēš ziņas pašvaldības tīmekļa vietnē. Attiecīgajā gadījumā asenizatora pienākums ir 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas sniegt pašvaldībai šo noteikumu 14.7.apakšpunktā noteikto informāciju par periodu līdz reģistrācijas anulēšanas dienai.

24. Asenizators ir tiesīgs apstrīdēt reģistrācijas anulēšanas faktu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot rakstveida iesniegumu Pašvaldības domes priekšsēdētājam, savukārt Pašvaldības domes priekšsēdētāja pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. Reģistrācijas anulēšanas fakta apstrīdēšana neaptur šo noteikumu 23.punktā norādītā paziņojuma darbību un neatbrīvo asenizatoru no šo noteikumu 14.7.apakšpunktā paredzētās informācijas iesniegšanas.

25. Ziņas par asenizatoru Pašvaldības tīmekļa vietnē tiek atjaunotas, pamatojoties uz Pašvaldības izpilddirektora lēmumu, ar kuru atcelts reģistrācijas anulēšanas fakts.

26. Gadījumā, ja asenizatora reģistrācijas fakts ir anulēts, balstoties uz apstiprinošu informāciju, ka asenizatoram ir apturēta vai anulēta kravas autopārvadājumu veikšanas licence Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā, ziņas par asenizatora reģistrācijas faktu tiek atjaunotas, pamatojoties uz kompetentās valsts iestādes lēmumu, kas izskata jautājumus par kravas autopārvadājumu licences un licences kartītes darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu.

27. Gadījumā, ja decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus nodrošina pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, par šo faktu reģistrā tiek veikts atbilstošs ieraksts.

VII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtība

28. Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, kura īpašumā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma nav reģistrēta, iesniedz decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājam pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu, saskaņā ar noteikumiem pievienoto paraugu (3.pielikums).

29. Nekustamā īpašuma atsavināšanas gadījumā vai, ja ir notikušas izmaiņas ziņās par decentralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju (pārbūve, īpašumu pieslēgums centralizētajai sadzīves kanalizācijas sistēmai, tās veida maiņa, izmaiņas plānoto notekūdeņu novadīšanas apjomā, izmaiņas deklarēto vai faktiski dzīvojošo personu sastāvā), decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma iegādes vai izmaiņām par decentralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju, iesniedz šo noteikumu 28. punktā norādīto apliecinājumu.

VIII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumi

30. Decentralizēto kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam ir pienākums:

30.1. nodrošināt radīto notekūdeņu uzkrāšanu vai attīrīšanu ekspluatācijā nodotās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās;

30.2. segt izmaksas Pašvaldības kontroles institūcijai, kas saistītas ar notekūdeņu paraugu analīzes veikšanu, ja uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzē tiek konstatētas vielas, kuras neatbilst normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, pēc to faktiskajām izmaksām, saskaņā ar izrakstīto rēķinu;

30.3. nodrošināt Pašvaldības kontroles institūcijas pilnvarotam pārstāvim piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās tehniskā nodrošinājuma, ekspluatācijas prasību ievērošanas kontrolei un tās darbības pārbaudei;

30.4. līdz kārtējā gada 1.aprīlim iesniegt Pašvaldības kontroles institūcijai vai tās pilnvarotam pārstāvim atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma kopiju par veikto decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā, ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatētas rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5m3/diennaktī;

30.5. uzrādīt Pašvaldības kontroles institūcijai vai tās pilnvarotam pārstāvim decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu pierādu dokumentāciju. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas pierādošo dokumentu var kalpot noslēgts līgums par decentralizētās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma saņemšanas darījuma apliecinošo attaisnojuma dokumentu, kurā uzrādīta pakalpojuma sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti.

IX. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

31. Saistošo noteikumu izpildi kontrolēt un administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu pārkāpšanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai savas kompetences robežās ir tiesīgas veikt šādas amatpersonas:

31.1. pašvaldības policijas amatpersonas;

31.2. citas pašvaldības institūcijas.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 329)

32. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām no divām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām – no divām līdz divi simti astoņdesmit naudas soda vienībām.

(Valmieras pilsētas domes 31.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 329 redakcijā)

33. Administratīvo pārkāpuma lietas izskata Pašvaldības Administratīvā komisija.

34. Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

X. Noslēguma jautājumi

35. Ja decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieks vai valdītājs ekspluatē iekārtas un sistēmas, kas neatbilst saistošajos noteikumos un normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieks vai valdītājs nodrošina decentralizēto kanalizācijas sistēmu atbilstību šo saistošo noteikumu un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.decembrim.

36. Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs līdz 2019.gada 31.decembrim iesniedz decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājam pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu, saskaņā ar noteikumiem pievienoto paraugu (3.pielikums).

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks
1. pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības
2019.gada 31.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.319
(prot. Nr.2, 44.§)

ASENIZATORA

DEKLARĀCIJA PAR _________ GADĀ IZVESTO NOTEKŪDEŅU UN NOSĒDUMU APJOMU

N.p.k.Objekta adreseLicences Nr. Izvešanas reizes gabIzvestie m3Kam nodoti notekūdeņi
123 567
       
       

Datums

Asenizatora nosaukums vai vārds, uzvārds 
 (personiskais paraksts)
2. pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības
2019.gada 31.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.319
(prot. Nr.2, 44.§)
  (adresāts)

REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI

_____________________________________________ TERITORIJĀ

20____.gada ____. __________________

 
(decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja (turpmāk – asenizatora) nosaukums)
 
Juridiskā adrese: Reģ. Nr. Reģ. datums: 
 
Tel.: E-pasts:  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" un pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. __________________ lūdzu reģistrēt ____________________________________ tīmekļvietnē ___________________________ (asenizatora nosaukums) kā decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju ____________________________________ teritorijā, kas nodrošina pakalpojuma sniegšanu ar sekojošiem specializētajiem transportlīdzekļiem:

Nr.
p.k.
Transportlīdzekļa markaTransportlīdzekļa reģistrācijas Nr.Transportlīdzekļa tips (A – autotransports, T – Traktortehnika)Transportlīdzekļa tvertnes tilpumsTvertnes reģ. Nr. (ja attiecināms piem. traktortehnikas gadījumā)Nomas līguma termiņš*
1      
2      

Ja ir vairāk par 5 transportlīdzekļiem, turpināt iesnieguma otrā pusē.

Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti*:

1. Līguma kopija ar ____________________________________ pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto noliešanas punktu īpašnieku;

2. * Transportlīdzekļu nomas līguma kopija, ja iesnieguma iesniedzējs nav īpašnieks vai nav minēts kā turētājs transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā.

٭ Kopijas pareizību apliecina uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarota amatpersona pirmās lapas augšējā labajā stūrī ar apliecinājuma uzrakstu "KOPIJA PAREIZA", apliecinātājas personas pilnu amata nosaukumu, parakstu un tā atšifrējumu, vietas nosaukumu, datumu un zīmoga nospiedumu.

Apliecinu, ka šajā iesniegumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa.

Iesnieguma iesniedzējs: 
 
(vārds, uzvārds un amats, paraksts, zīmogs)
3. pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības
2019.gada 31.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.319
(prot. Nr.2, 44.§)
DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS (APLIECINĀJUMS)

1. Objekta adrese _________________________________________________________________________________

2. Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits __________________

3. Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens mērītājs?

  ir nav

3.1. Esošais vai prognozējamais ūdens patēriņš mēnesī _________m3

3.2. Izvedamais notekūdeņu vai nosēdumu un dūņu nogulšņu apjoms mēnesī _________ m3

Krājtvertņu gadījumā esošam vai prognozējamajam ūdens patēriņa apjomam jāsakrīt ar izvedamo notekūdeņu apjomu gadā.

4. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids:

Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;

Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām un kurš izbūvēts atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, pārvietojamā tualete, sausā tualete), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas vai kanalizācijas sistēmu atkritumi.

Cits  
 (Lūdzu atzīmējiet Jūsu īpašumā esošo sistēmas veidu) 

5. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana?

Līgums par īpašumā esošo NAI apkalpošanas un ekspluatācijas pasākumu nodrošināšanu un/vai līgums par uzkrāto septisko tvertņu dūņu un/vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu

Līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu

Pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus komersantiem

Netiek nodrošināta

6. Decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu šī brīža izvešanas biežums:

1 x mēnesī vai biežāk

1 x 2 mēnešos

1x ceturksnī

1 x gadā un retāk

7. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas tvertnes (bedres) tilpums:

< 3m3

3 līdz 5 m3

5 līdz 10 m3

> 10 m3

8. Cik bieži tiek veikta regulārā apkope lokālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām:

1 x mēnesī vai biežāk

1 x ceturksnī

1x gadā

retāk kā 1x gadā

9. Kad veikta iepriekšējā apkope?  
 (lūdzu norādīt mēnesi un gadu) 

10. Kad plānojat pieslēgties centralizētiem notekūdeņu novadīšanas tīkliem?

2019. gada laikā

līdz 20____. gadam

neplānoju pieslēgties

Datums

Objekta īpašnieka vārds, uzvārds  
 (personiskais paraksts)
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas un uzskaites kārtību Valmieras pilsētā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valmieras pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 319Pieņemts: 31.01.2019.Stājas spēkā: 10.04.2019.Zaudē spēku: 10.12.2022.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 71, 09.04.2019. OP numurs: 2019/71.7
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
306089
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-09.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-09.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.04.2019","iso_value":"2019\/04\/10","content":"<font class='s-1'>10.04.2019.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)