Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. RD-22-173-sn

Rīgā 2022. gada 9. novembrī (prot. Nr. 74, 38. §)
Par pašvaldības nodevu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 3. punktu un Ministru kabineta
2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas
8.16.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pašvaldības nodevas par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu tūristu mītnēs Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijā (turpmāk – Rīga) likmi, nodevas maksāšanas un administrēšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā personas, kuras nodarbojas ar atpūtnieku un tūristu uzņemšanu, sniedz pārskatus par uzņemto atpūtnieku un tūristu skaitu un uzturēšanās laiku.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. nodeva – pašvaldības nodeva par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu tūristu mītnēs Rīgā;

2.2. nodevas maksātājs – persona, kura Rīgas tūristu mītnēs uzņem atpūtniekus un tūristus par maksu;

2.3. portāls – valsts pārvaldes pakalpojumu portāls, kas pieejams tīmekļvietnē www.latvija.lv;

2.4. nodevas maksātāja pamatdati – informācijas kopums, kas raksturo nodevas maksātāju:

2.4.1. juridiskām personām:

2.4.1.1. nosaukums;

2.4.1.2. reģistrācijas numurs;

2.4.2. fiziskām personām:

2.4.2.1. vārds, uzvārds;

2.4.2.2. personas kods;

2.4.2.3. elektroniskā pasta adrese, ja personai nav aktīva oficiālā elektroniskā adrese;

2.5. tūristu mītnes pamatdati – informācijas kopums, kas raksturo tūristu mītni:

2.5.1. tūristu mītnes nosaukums (ja tāds ir);

2.5.2. tūristu mītnes veids;

2.5.3. gultasvietu skaits tūristu mītnē;

2.5.4. tūristu mītnes adrese;

2.5.5. tūristu mītnes kadastra objektu dati;

2.5.6. tālruņa numurs saziņai ar tūristu mītnes kontaktpersonu;

2.6. tūristu mītnes kadastra objektu dati – kadastra apzīmējums un nepieciešamības gadījumā papildu dati, kas raksturo to nekustamā īpašuma daļu, kas tiek izmantota tūristu un atpūtnieku izmitināšanai:

2.6.1. ja izmanto visu ēku – ēkas kadastra apzīmējums (vai kadastra apzīmējumi, ja konkrētā tūristu mītne izvietota vairākās ēkās);

2.6.2. ja izmanto daļu no ēkas:

2.6.2.1. kas ir kadastrāli uzmērīta, – tūristu mītnei izmantoto telpu grupu kadastra apzīmējumi un telpu grupas daļas platība, ja izmanto daļu no telpu grupas;

2.6.2.2. kas nav kadastrāli uzmērīta, – ēkas kadastra apzīmējums un tūristu mītnei izmantotā platība ēkā;

2.6.3. ja tūristu mītnes veids ir kempings, – zemes vienības kadastra apzīmējums (vai kadastra apzīmējumi, ja konkrētā tūristu mītne izvietota uz vairākām zemes vienībām);

2.7. tūristu mītnes kods – unikāls kods, kas pēc reģistrācijas portālā tiek piešķirts katrai nodevas maksātāja tūristu mītnei un turpmāk nodrošina tūristu mītnes identificēšanu;

2.8. tūristu uzskaites reģistrs – nodevas maksātāja tūristu mītnē apmetušos atpūtnieku un tūristu uzskaites reģistrs, kurā ietverta vismaz informācija par atpūtnieka vai tūrista ierašanās un aizbraukšanas datumu, kā arī par to, vai minētā persona ir sasniegusi 18 gadu vecumu;

2.9. pavadītā nakts – nakts, kurā tūrists vai atpūtnieks ir bijis reģistrēts kā viesis tūristu mītnē Rīgā.

3. Nodevu administrē un samaksas kontroli nodrošina Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments (turpmāk – Finanšu departaments).

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 26.04.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-197-sn)

4. No nodevas gūtie ieņēmumi tiek izmantoti tūrisma jomu atbalstošu vai tūrisma infrastruktūru attīstošu projektu realizācijas veicināšanai un Rīgas kā pilsētas starptautiskās atpazīstamības, kā darījumu tūrisma galamērķa attīstības un kā kvalitatīvu, liela mēroga starptautisku, profesionālu kultūras un sporta pasākumu norises vietas veicināšanai.

II. Nodevas apmērs, atbrīvojumi no nodevas

5. Nodevas likme par katru atpūtnieka vai tūrista pavadīto nakti tūristu mītnē ir 0,89 euro, bet ne vairāk kā 8,90 euro par kopējo nepārtraukto uzturēšanās laiku tūristu mītnē.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 27.09.2023. saistošo noteikumu Nr. RD-23-236-sn redakcijā)

6. Ar nodevu netiek aplikta tūristu vai atpūtnieku, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu, uzturēšanās tūristu mītnē.

III. Reģistrēšanās kā nodevas maksātājam un pārskatu iesniegšanas kārtība

7. Persona, kura tūristu mītnē Rīgā sāk uzņemt atpūtniekus un tūristus par maksu, 10 darba dienu laikā no darbības uzsākšanas portālā reģistrējas kā nodevas maksātājs, tiešsaistes formā norādot nodevas maksātāja pamatdatus, tūristu mītnes pamatdatus un datumu, ar kuru tūristu mītnē ir uzsākta atpūtnieku un tūristu uzņemšana.

8. Nodevas maksātājs līdz katra kalendārā mēneša 20. datumam iesniedz pārskatu par tūristu mītnē iepriekšējā mēnesī uzņemto atpūtnieku un tūristu skaitu un aprēķināto nodevu, portālā aizpildot pārskata tiešsaistes formu, kurā norāda:

8.1. periodu, par kuru pārskats tiek sniegts;

8.2. kopējo pavadīto nakšu skaitu;

8.3. tūristu vai atpūtnieku, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu, pavadīto nakšu skaitu;

8.4. tūristu vai atpūtnieku, kas ir sasnieguši 18 gadu vecumu, pavadīto nakšu skaitu, kas pārsniedz 10 nepārtrauktas uzturēšanās naktis;

8.5. ar nodevu apliekamo pavadīto nakšu skaitu;

8.6. aprēķināto nodevas apmēru.

9. Ja nodevas maksātājs uzņem atpūtniekus un tūristus vairākās tūristu mītnēs, tad noteikumu 7. punktā minētā reģistrācija jāveic un 8. punktā minētais pārskats jāiesniedz par katru tūristu mītni atsevišķi.

10. Nodevas maksātājs, kas tūristu mītnē Rīgā pārtrauc uzņemt atpūtniekus un tūristus par maksu, 10 darba dienu laikā no darbības pārtraukšanas portālā elektroniski reģistrē darbības pārtraukšanu, tiešsaistes formā norādot datumu, ar kuru tūristu mītnē ir pārtraukta atpūtnieku un tūristu uzņemšana.

11. Ja nav reģistrēta noteikumu 10. punktā minētā atpūtnieku un tūristu uzņemšanas pārtraukšana, noteikumu 8. punktā norādīto pārskatu nodevas maksātājs iesniedz arī par mēnesi, kurā nav uzņemti atpūtnieki vai tūristi, noteikumu 8.2.–8.6. apakšpunktā noteiktajās pārskata sadaļās norādot "0".

IV. Nodevas samaksas kārtība

12. Nodevas maksātājs katru ceturksni – ne vēlāk kā 30. aprīlī, 30. jūlijā, 30. oktobrī un 30. janvārī – iemaksā pašvaldības budžetā par iepriekšējo ceturksni aprēķināto nodevu, maksājuma mērķa sadaļā norādot tūristu mītnes kodu.

13. Nodevu ieskaita Rīgas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta vispārējo ieņēmumu kontā.

V. Tūristu uzskaites reģistrs, saziņa ar nodevas maksātāju

14. Nodevas maksātājs nodrošina, ka par katru nodevas maksātāja tūristu mītni ir pieejams tūristu uzskaites reģistrs, kurā ietvertā informācija atbilst Finanšu departamentam iesniegtajā pārskatā par iepriekšējā mēnesī uzņemto atpūtnieku un tūristu skaitu un aprēķināto nodevu norādītajai informācijai.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 26.04.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-197-sn)

15. Nodevas maksātājs vai tūristu mītnes pārstāvis pēc Finanšu departamenta vai Rīgas pašvaldības policijas pieprasījuma uzrāda tūristu uzskaites reģistru un attaisnojuma dokumentus.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 26.04.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-197-sn)

16. Attaisnojuma dokumentos nodevas apmērs norādāms atsevišķi.

17. Saziņa ar nodevas maksātāju notiek elektroniski.

18. Nodevas maksātājs ir atbildīgs par sniegto ziņu pareizību un aktualitāti.

VI. Noslēguma jautājumi

19. Persona, kura noteikumu spēkā stāšanās dienā tūristu mītnē Rīgā uzņem atpūtniekus un tūristus par maksu, 10 darba dienu laikā no noteikumu spēkā stāšanās dienas portālā reģistrējas kā nodevas maksātājs, tiešsaistes formā norādot nodevas maksātāja un tūristu mītnes pamatdatus.

20. Atcelt Rīgas domes 2019. gada 25. septembra saistošos noteikumus Nr. 83 "Par pašvaldības nodevu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā" (Latvijas Vēstnesis, 2019, Nr. 259; 2020, Nr. 112; 2021, Nr. 188).

21. Noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības nodevu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: RD-22-173-snPieņemts: 09.11.2022.Stājas spēkā: 01.01.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 224, 17.11.2022. OP numurs: 2022/224.38
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
337264
{"selected":{"value":"01.11.2023","content":"<font class='s-1'>01.11.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.11.2023","iso_value":"2023\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2023","iso_value":"2023\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2023.-31.10.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-31.05.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.11.2023
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"