Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 43

Valmierā 2022. gada 31. martā (prot. Nr. 7, 2. §)
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un samaksas kārtību Valmieras novadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 1. un 13. punktu,
Ģeotelpiskās informācijas likuma
13. panta sesto daļu un 26. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 24.04.2012. noteikumu Nr. 281
"Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
un tās centrālās datubāzes noteikumi
"
69. un 79. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Valmieras novada administratīvajā teritorijā notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – ADTI) aprite, pieņemšana, pārbaude.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. Topogrāfiskās informācijas datu bāze – strukturēts pārbaudītas topogrāfiskās informācijas apkopojums Latvijas topogrāfisko karšu 1993.gada sistēmas (TKS-93) planšetēs. Datu bāzes pamats ir digitālie topogrāfiskie plāni ar mēroga 1:500 noteiktību un ar esošiem inženiertīkliem.

2.2. Datu bāzes uzturēšana – sistemātiska datu reģistrēšana, datu datorizēta uzglabāšana, regulāra kopiju veidošana un uzglabāšana uz cita digitālās informācijas nesēja, informācijas aktualizēšana un pakalpojumu sniegšana datu bāzes lietotājiem.

2.3. LKS 92 koordinātu sistēma – Latvijā vispārpieņemta ģeodēzisko koordinātu sistēma lai raksturotu punktu koordinēto stāvokli, kas ieviesta un lietojama Latvijas Republikas teritorijā visiem mērījumiem kopš 1992. gada.

2.4. BAS 77 – Latvijā līdz 01.12.2014. lietota Baltijas 1977. gada normālo augstumu sistēma (Baltijas augstumu sistēma), ar kuru nosaka augstumus virs Baltijas jūras līmeņa, attiecībā pret pieņemta punkta augstumu.

2.5. LAS-2000,5 – Latvijā pieņemta un pēc 01.12.2014. lietota augstumu sistēma (Latvijas augstumu sistēma).

2.6. Topogrāfiskais plāns – lokāla ģeogrāfiskā apgabala ģeotelpiskās informācijas attēlojums plaknē ar noteikta veida apzīmējumiem vizuāli uztveramā formā.

2.7. Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija – tāda ģeotelpiskā informācija, kuras mēroga noteiktība ir 1:500 un lielāka.

3. Noteikumi ir obligāti visām juridiskām un fiziskām personām, kas Valmieras novada (turpmāk – Novads) administratīvajā teritorijā veic topogrāfiskos un ģeodēziskos darbus, izstrādā detālplānojumus, lokālplānojumus, zemes ierīcības projektus, kā arī veic būvju projektēšanu, būvniecību un to ekspluatāciju.

4. Novada administratīvajā teritorijā ADTI pieņemšanu un pārbaudi, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu realizē un koordinē Novada pašvaldības izvēlēta juridiska persona (turpmāk – Datubāzes turētājs), kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu saskaņā ar šādiem izcenojumiem, neiekļaujot tajos pievienotās vērtības nodokli (PVN):

4.1. par topogrāfiskās informācijas izsniegšanu (tai skaitā ielu sarkano līniju), pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs un reģistrēšanu:

4.1.1. objektam ar platību līdz 0,3 ha (ieskaitot), viens objekts – 16 euro,

4.1.2. objektam ar platību virs 0,3 ha līdz 0,5 ha (ieskaitot), viens objekts – 18 euro,

4.1.3. objektam ar platību virs 0,5 ha līdz 1,0 ha (ieskaitot), viens objekts – 25 euro,

4.1.4. objektam ar platību virs 1,0 ha, papildus par katru nākamo ha ‒ 6,50 euro,

4.1.5. objektos ar divām un mazāk apakšzemes komunikācijām, tāmei tiek piemērots koeficients 0,8;

4.2. par izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs un reģistrēšanu:

4.2.1. trasei ar garumu līdz 300 m, viens objekts – 9 euro,

4.2.2. trasei ar garumu virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m – 3 euro;

4.3. par viena detālplānojuma, lokālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskās daļas reģistrēšanu un ievadīšanu datu bāzē – viens objekts – 9 euro;

4.4. par informācijas izsniegšanu zemes vienības robežplānu vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti augstāk minētajos punktos, vienā zemes vienībā – 2,80 euro;

4.5. par inženiertīklu pārskata shēmu (izmantojamas tikai reklāmas objektu novietnēm bez inženiertīklu pieslēgumiem, vienkāršotai inženiertīklu pievadu, iekšējo (teritorijas) inženiertīklu un žogu projektu izstrādei) noformēšana objektam ar platību līdz 1,0 ha (ieskaitot), viens objekts – 25 euro.

5. Pašvaldības ielu sarkano līniju, ceļu nodalījuma joslu un būvlaižu informāciju, kā arī datu planšetes Datubāzes turētājs izsniedz bez maksas, kā arī nepiemēro samaksu par galveno būvasu un būves novietnes pārbaudes ienešanu datu bāzē.

II. Topogrāfisko datu izsniegšanas kārtība

6. Datubāzes turētājs pēc pieprasījuma izsniedz šādu, savā rīcībā esošu, informāciju:

6.1. datubāzē glabātos topogrāfiskās informācijas failus, izpildshēmu datus;

6.2. ielu sarkano līniju, ceļa nodalījuma joslu un būvlaižu failu, kā arī teritorijas plānojuma aizsargjoslu kartes failu.

7. Datubāzē dati tālākai izmantošanai obligāti aktualizējami dabā un saskaņojumi ar inženiertīklu turētājiem. Topogrāfiskie plāni obligāti saskaņojami ar AS "Sadales tīkls".

8. Topogrāfiskās informācijas saņemšanai pieprasītājs nosūta aizpildītu iesniegumu un failu ar apvilktu pieprasāmās teritorijas robežu uz Datubāzes turētāja e-pastu, vai ierodoties personīgi pie Datubāzes turētāja.

9. Pieprasītos datus datubāzes turētājs izsūta pieprasītājam uz norādīto e-pastu adresi vai iekopē pieprasītāja elektroniskajā datu nesējā vienas darba dienas laikā no iesnieguma saņemšanas.

III. Topogrāfisko datu iesniegšanas un aktualizēšanas kārtība

10. Mērniecības darbu izpildītājs ir atbildīgs par informācijas savākšanu saistībā ar uzmērāmajā objektā iespējamo inženiertīklu esamību. Mērniecības darbu izpildītājam pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas Datubāzes turētājam, tie jāsaskaņo ar uzmērāmajā teritorijā esošo inženiertīklu turētājiem un zemes ierīkotāju, kurš administrē atbilstošo teritoriju, vai citu specialistu, kuram ir pilnvara minētā darba veikšanā.

11. Saskaņojot mērniecības darbu izpildītāju iesniegto topogrāfisko plānu, inženiertīklu turētāju pienākums ir pārbaudīt inženiertīklu uzmērījuma un attēlojuma atbilstību to rīcībā esošajiem datiem, bet nepieciešamības gadījumā kopā ar mērniecības darbu izpildītāju veikt inženiertīklu apsekošanu un tā atrašanu dabā. Inženiertīklu turētāji ir atbildīgi par savu inženiertīklu uzmērījuma un attēlojuma pareizību izsniegtajos datos, apliecinot to ar atbildīgās personas parakstu uz mērniecības darbu izpildītāja iesniegtā topogrāfiskā plāna.

Topogrāfiskās uzmērīšanas un topogrāfisko plānu izgatavošanas darbu kvalitāti nodrošina mērniecības darbu izpildītājs, kas ir atbildīgs par veikto darbu atbilstību normatīvo aktu un šo noteikumu prasībām.

12. Veicot iesniegtā topogrāfiskā uzmērījuma izvērtēšanu, Datubāzes turētājs izvērtē topogrāfiskās informācijas datu atbilstību reālajai situācijai dabā, valstī noteiktajiem normatīvajiem aktiem un šo noteikumu prasībām, kā arī atbilstību tā rīcībā esošajai Datubāzei un pārliecinās, vai ir saņemti saskaņojumi no visu uzmērītajā teritorijā esošo inženiertīklu turētājiem. Ja objektu attēlojums iesniegtajā topogrāfiskajā plānā atšķiras no Datubāzē esošās informācijas, Datubāzes turētājs var veikt uzmērījuma instrumentālu pārbaudi dabā.

13. Ja izvērtēšanas rezultātā ir konstatētas neatbilstības, mērniecības darbu izpildītāja pienākums ir tās novērst un izlaboto topogrāfisko plānu ar tā digitālo versiju un topogrāfisko plānu ar pārbaudes veicēja atzīmēm iesniegt atkārtotai pārbaudei. Ja kļūdas nav novērstas līdz atkārtotai pārbaude, tad iesniedzot šo darbu trešo reizi, to reģistrē kā jaunu.

14. Strīdus gadījumā tiek pieaicināta cita mērniecībā licencēta vai sertificēta persona, lai veiktu neatkarīgu pārbaudi. Kļūdas gadījumā darbus apmaksā puse, kas kļūdu pieļāvusi.

15. Datubāzes turētājs pieņem tikai mērniecībā licencētu vai sertificētu personu topogrāfiskos vai ģeodēziskos uzmērījumus (tai skaitā izpildmērījumus, izpildshēmas), kas veikti digitālā formā (*dgn, *dwg formātā) LKS-92 koordinātu sistēmā un Latvijas augstumu sistēmā. Izpildshēmās punktiem jābūt piesaistītiem vismaz 3 viennozīmīgi identificējamiem koordinētiem situācijas punktiem, kas uzrādīti digitālajā topogrāfijā vai kadastra kartē.

16. Topogrāfiskajā plānā jāuzrāda būvlaides, kā arī jānorāda elektronisko sakaru tīklu piederība.

17. Pārbaudot topogrāfiskās informācijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, datubāzes turētājs ne ilgāk kā 10 darbdienu laikā no topogrāfiskās informācijas un samaksas saņemšanas dienas reģistrē topogrāfisko informāciju datubāzē, uz plāna norādot reģistrācijas informāciju (datumu un reģistrācijas numuru), vai atsaka reģistrāciju, norādot pamatojumu, un nosūta attiecīgo datni mērniekam vai komersantam labojumu veikšanai.

IV. Datubāzes datu avoti un datu izmantošana

18. Datubāzes datu avoti ir:

18.1. mērniecības darbu izpildītāju iesniegtie, topogrāfiskās uzmērīšanas rezultātā iegūtie dati;

18.2. dati, kas iegūti veicot izpilduzmērījumus (ģeodēzisko pārbaudi) par būvniecības vai citas darbības rezultātā notikušajām izmaiņām virszemes un apakšzemes objektos;

18.3. datu sinhronizācijas (ar inženiertīklu turētājiem) rezultātā iegūtie dati par inženiertīklu novietojumu;

18.4. dati, kas iegūti aerofotografēšanas un tālizpētes darbu rezultātā.

19. Datubāzē uzkrātos datus izmanto:

19.1. Pašvaldība, tās noteikto funkciju un uzdevumu izpildei (bez maksas);

19.2. Pašvaldības struktūrvienības un Pašvaldības kapitālsabiedrības, tām noteikto funkciju un uzdevumu izpildei (bez maksas);

19.3. Novada teritorijā esošo inženiertīklu turētāji (kā pamatu, to darbībai nepieciešamo datu bāzu veidošanai);

19.4. mērniecības darbu izpildītāji, izpildot konkrētu pasūtījumu, teritorijas topogrāfiskajai uzmērīšanai;

19.5. Valsts zemes dienests (bez maksas);

19.6. citas fiziskas un juridiskas personas, kas iesniegumā pamato informācijas nepieciešamību.

20. Informācijas (to datu, kas attiecas uz konkrētā inženiertīklu turētāja tīkliem) apmaiņa starp Datubāzes turētāju un Novada teritorijā esošo inženiertīklu turētājiem notiek bez maksas.

V. Noslēguma jautājumi

21. Atzīt par spēku zaudējušiem:

21.1. Valmieras pilsētas pašvaldības 08.12.2011. saistošos noteikumus Nr. 117 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Valmieras pilsētā", kas apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 08.12.2011. lēmumu Nr. 390 (protokols Nr. 16, 7. §);

21.2. Mazsalacas novada pašvaldības 21.04.2011. saistošos noteikumus Nr. 7 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Mazsalacas novadā", kas apstiprināti ar Mazsalacas novada pašvaldības domes 21.04.2011. lēmumu Nr. 6 (protokols Nr. 6, 13. §);

21.3. Rūjienas novada pašvaldības 06.07.2010. saistošos noteikumus Nr. 12 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Rūjienas novadā", kas apstiprināti ar Rūjienas novada pašvaldības domes 06.07.2010. lēmumu Nr. 8 (protokols Nr. 8, 9 #);

21.4. Beverīnas novada pašvaldības 30.06.2010. saistošos noteikumus Nr. 5 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Beverīnas novadā", kas apstiprināti ar Beverīnas novada pašvaldības domes 30.06.2010. lēmumu (protokols Nr. 7, 5. §);

21.5. Naukšēnu novada pašvaldības 09.12.2011. saistošos noteikumus Nr. 7 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Naukšēnu novadā", kas apstiprināti ar Naukšēnu novada pašvaldības domes 09.12.2011. lēmumu (protokols Nr. 11, 1. §);

21.6. Burtnieku novada pašvaldības 16.06.2010. saistošos noteikumus Nr. 17/2010 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Burtnieku novadā", kas apstiprināti ar Burtnieku novada pašvaldības domes 16.06.2010. lēmumu (protokols Nr. 7, 46. §).

22. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks
Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2022. gada 31. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 43 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un samaksas kārtību Valmieras novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAtbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 13. punktam, dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus par citiem likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem jautājumiem.

Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sestā daļa nosaka, ka "Vietējā pašvaldība, lai nodrošinātu savu funkciju un uzdevumu izpildi, par savu administratīvo teritoriju izveido un uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai, veic iesniegtās informācijas pārbaudi un nodrošina datubāzes sadarbspēju ar centrālo datubāzi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Pašvaldības dome nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību", savukārt šī likuma septītā daļa nosaka, ka "Vietējai pašvaldībai ir tiesības deleģēt šā panta sestajā daļā minēto uzdevumu, slēdzot deleģējuma līgumu valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā".

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumu" 69. un 79. punktu, vietējā pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka tos inženierkomunikāciju turētājus, ar kuriem obligāti nepieciešams saskaņot visus topogrāfiskos plānus, kas izstrādāti attiecīgās pašvaldības teritorijā. Un vietējā pašvaldība nosaka topogrāfiskās informācijas pārbaudes un reģistrācijas termiņu, kurš nevar būt ilgāks par 10 darbdienām no topogrāfiskās informācijas saņemšanas dienas.

Apvienojoties Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas, Strenču novadu un Valmieras pilsētas pašvaldībām, no 2021. gada 1. jūlija ir izveidota Valmieras novada pašvaldība. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus līdz 2022. gada 1. jūnijam.

Ņemot vērā to, ka ir apvienotas vairākas bijušās pašvaldības ir nepieciešams izdot jaunu, vienotu visā novadā normatīvo aktu, kas aizstātu līdz 2021. gada 1. jūlijam pastāvošos pašvaldību saistošos noteikumus par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošo noteikumu mērķis – noteikt augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību, tajā skaitā vispārējos noteikumus, prasības topogrāfiskai uzmērīšanai, topogrāfisko datu izsniegšanas kārtību, topogrāfisko datu iesniegšanas un aktualizēšanas kārtību, datubāzes datu avotus un datu izmantošanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu īstenošanas rezultātā finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi un to grozījumi attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kas Valmieras novadā veic topogrāfiskos un ģeodēziskos darbus, izstrādā detālplānojumus, lokālplānojumus, zemes ierīcības projektus, kā arī veic būvju projektēšanu, būvniecību un to ekspluatāciju.

Saistošie noteikumi nosaka ģeotelpiskās informācijas datubāzes uzturētāja pakalpojumu cenrādi, kas izriet no zemākajām cenām attiecībā pret trešajām personām, pašvaldībai veicot cenu aptauju.

5. Informācija par administratīvajām procedūrāmJuridiskām un fiziskām personām, kas Valmieras novadā veic topogrāfiskos un ģeodēziskos darbus, izstrādā detālplānojumus, lokālplānojumus, zemes ierīcības projektus, kā arī veic būvju projektēšanu, būvniecību un ekspluatāciju ir jāvēršas pie datubāzes uzturētāja, ar kuru noslēgts deleģējuma līgums par datubāzes uzturēšanu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas diskusijas ar Valmieras novada pašvaldības speciālistiem, vadību un domes deputātiem.

Konsultācijas ar sabiedrību nav veiktas, jo saistošie noteikumi tieši neietekmē privātpersonu intereses.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un samaksas kārtību Valmieras novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Valmieras novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 43Pieņemts: 31.03.2022.Stājas spēkā: 10.11.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 218, 09.11.2022. OP numurs: 2022/218.10
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
337050
10.11.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)