Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.117

Valmierā 2011.gada 8.decembrī
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Valmieras pilsētā
Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
08.12.2011. sēdes lēmumu Nr.390 (prot. Nr.16, 7.§)

Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma
13.panta sesto daļu un 26.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – ADTI) aprite, pieņemšana, pārbaude.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. Topogrāfiskās informācijas datu bāze – strukturēts pārbaudītas topogrāfiskās informācijas apkopojums Latvijas topogrāfisko karšu 1993. gada sistēmas (TKS-93) planšetēs. Datu bāzes pamats ir digitālie topogrāfiskie plāni ar mēroga 1:500 noteiktību un ar esošām inženierkomunikācijām.

2.2. Datu bāzes uzturēšana – sistemātiska datu reģistrēšana, datu datorizēta uzglabāšana, regulāra kopiju veidošana un uzglabāšana uz cita digitālās informācijas nesēja, informācijas aktualizēšana un pakalpojumu sniegšana datu bāzes lietotājiem.

2.3. LKS 92 koordinātu sistēma – Latvijā vispārpieņemta ģeodēzisko koordinātu sistēma, lai raksturotu punktu koordinēto stāvokli, kas ieviesta un lietojama Latvijas Republikas teritorijā visiem mērījumiem kopš 1992.gada.

2.4. Baltijas augstumu sistēma – Latvijā pieņemta un lietojama Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēma, ar kuru nosaka augstumus virs Baltijas jūras līmeņa, attiecībā pret pieņemta punkta augstumu.

2.5. Topogrāfiskais plāns – lokāla ģeogrāfiskā apgabala ģeotelpiskās informācijas attēlojums plaknē ar noteikta veida apzīmējumiem vizuāli uztveramā formā.

2.6. Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija – tāda ģeotelpiskā informācija, kuras mēroga noteiktība ir 1:500 un lielāka.

2.7. LAS 2000,5 – Latvijas normālo augstumu sistēma epohā 2000,5.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 30.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 258)

3. Noteikumi ir obligāti visām juridiskām un fiziskām personām, kas Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā veic topogrāfiskos un ģeodēziskos darbus, izstrādā detālplānojumus, zemes ierīcības projektus, kā arī veic būvju projektēšanu, būvniecību un ekspluatāciju.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 30.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 258)

4. Pilsētas administratīvajā teritorijā ADTI pieņemšanu un pārbaudi, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu realizē un koordinē Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) izvēlēta juridiska persona (turpmāk – Datubāzes turētājs), kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu saskaņā ar šādiem izcenojumiem:

4.1. par topogrāfiskās informācijas izsniegšanu (tai skaitā ielu sarkano līniju), pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs un reģistrēšanu:

4.1.1. objektam ar platību līdz 0,3 ha (ieskaitot), viens objekts EUR 16,

4.1.2. objektam ar platību virs 0,3 ha līdz 0,5 ha (ieskaitot), viens objekts EUR 18,

4.1.3. objektam ar platību virs 0,5 ha līdz 1,0 ha (ieskaitot), viens objekts EUR 25,

4.1.4. objektam ar platību virs 1,0 ha, papildus par katru nākamo ha – EUR 6,50,

4.1.5. objektos ar divām un mazāk apakšzemes komunikācijām, tāmei tiek piemērots koeficients 0,8;

4.2. par izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs un reģistrēšanu:

4.2.1. trasei ar garumu līdz 300 m, viens objekts EUR 8,50,

4.2.2. trasei ar garumu virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m – EUR 3,

4.2.3. objektam ar platību līdz 0,3 ha (ieskaitot), viens objekts EUR 16,

4.2.4. objektam ar platību virs 0,3 ha līdz 0,5 ha (ieskaitot), viens objekts EUR 18,

4.2.5. objektam ar platību virs 0,5 ha līdz 1,0 ha (ieskaitot), viens objekts EUR 25,

4.2.6. objektam ar platību virs 1,0 ha, papildus par katru nākamo ha – EUR 6,60;

4.3. par galveno būvasu ienešanu datu bāzē – viens objekts EUR 8,50;

4.4. par vienas būves novietnes pārbaudes ienešanu datu bāzē – viens objekts EUR 8,50;

4.5. par viena detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskās daļas reģistrēšanu un ievadīšanu datu bāzē – viens objekts EUR 8,50;

4.6. par informācijas izsniegšanu zemes vienības robežplānu vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti augstāk minētajos punktos, vienā zemes vienībā – EUR 2,80;

4.7. inženiertīklu pārskata shēmas (izmantojamas tikai reklāmas objektu novietnēm bez inženierkomunikāciju pieslēgumiem, vienkāršotai inženierkomunikāciju pievadu, iekšējo (teritorijas) inženierkomunikāciju un žogu izbūvei) noformēšana objektam ar platību līdz 1,0 ha (ieskaitot), viens objekts – EUR 20.

Izcenojumos nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 164; 30.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 258)

5. Pašvaldības ielu sarkano līniju un būvlaižu informāciju, kā arī datu planšetes Datubāzes turētājs izsniedz bez maksas.

II. Papildu prasības topogrāfiskajai uzmērīšanai

6. Valmieras pilsētas Būvvalde (turpmāk – Būvvalde) saskaņo vai akceptē tikai tādus būvprojektus un tehniskās shēmas, kuras izstrādātas uz licencētu vai sertificētu personu sagatavota topogrāfiskā plāna, kas ievadīts vienotajā ADTI digitālajā kartē (turpmāk – Datubāze). Datubāzē ievadīta topogrāfiskā plāna oriģināla kopija jāiekļauj būvprojekta vai tehniskās shēmas saturā.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 30.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 258)

7. Topogrāfiskā plāna aktualizācija nav nepieciešama, bet nepieciešama datorizdruka no Datubāzes šādos gadījumos:

7.1. avārijas darbu gadījumā;

7.2. uzstādot pagaidu būves vai reklāmas (līdz 0,3 m dziļumam)*;

7.3. veicot lokālus darbus laukumā, kura platība nepārsniedz 4 m2 vai inženiertīklu garums nav lielāks par 4 m*;

7.4. ēku atjaunošanā un pārbūvē, ja neizmainās to ārējās kontūras.

*Ja Datubāzē par konkrēto teritoriju nav datu, Būvvalde ir tiesīga pieprasīt topogrāfisko plānu.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 164; 30.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 258)

8. Ja, veicot būvdarbus vai rakšanas darbus, tiek atrastas topogrāfiskajā plānā neuzrādītas vai vietai neatbilstošas inženierkomunikācijas vai citas būves, tad jāfiksē to novietojums dabā, jāuzmēra un jāattēlo izpildshēmā vai topogrāfiskajā plānā.

(Valmieras pilsētas domes 30.06.2016. saistošo noteikumu Nr. 258 redakcijā)

9. No jauna izbūvētie inženiertīkli jāuzmēra pirms tranšejas (būvbedres) aizbēršanas.

10. Ja inženierkomunikācija tiek izbūvēta pamatojoties uz saskaņotu tehnisko shēmu, Pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde" atzinums par ielas un/vai ietves seguma atjaunošanu tiek izsniegts tikai tad, kad ir veikta inženierkomunikācijas topogrāfiskā uzmērīšana, vai izpilduzmērījums un viens no iepriekšminētajiem dokumentiem tiek tai uzrādīts.

(Valmieras pilsētas domes 30.06.2016. saistošo noteikumu Nr. 258 redakcijā)

III. Topogrāfisko datu izsniegšanas kārtība

11. Datubāzes turētājs pēc pieprasījuma izsniedz šādu, savā rīcībā esošu, informāciju:

11.1. datubāzē glabātos topogrāfiskās informācijas failus, izpildshēmu datus;

11.2. ielu sarkano līniju un būvlaižu failu, kā arī teritorijas plānojuma aizsargjoslu kartes failu un vietējās nozīmes ģeodēziskā tīkla atbalstpunktu kartes failu.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 164; 30.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 258)

12. Datubāzē dati tālākai izmantošanai obligāti aktualizējami dabā un saskaņojami ar inženierkomunikāciju turētājiem.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 30.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 258)

13. Topogrāfiskās informācijas saņemšanai pieprasītājs nosūta aizpildītu iesniegumu un failu ar apvilktu pieprasāmās teritorijas robežu uz Datubāzes turētāja e-pastu, vai ierodoties personīgi pie Datubāzes turētāja.

14. Pieprasītos datus datubāzes turētājs izsūta pieprasītājam uz norādīto e-pastu adresi vai iekopē pieprasītāja elektroniskajā datu nesējā vienas darba dienas laikā no iesnieguma saņemšanas.

IV. Topogrāfisko datu iesniegšanas un aktualizēšanas kārtība

15. Mērniecības darbu izpildītājs ir atbildīgs par informācijas savākšanu saistībā ar uzmērāmajā objektā iespējamo inženierkomunikāciju esamību. Mērniecības darbu izpildītājam pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas Datubāzes turētājam, tie jāsaskaņo ar uzmērāmajā teritorijā esošo inženiertīklu turētājiem un Valmieras pilsētas Būvvaldi.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.164)

16. Saskaņojot mērniecības darbu izpildītāju iesniegto topogrāfisko plānu, inženiertīklu turētāju pienākums ir pārbaudīt inženierkomunikāciju uzmērījuma un attēlojuma atbilstību to rīcībā esošajiem datiem, bet nepieciešamības gadījumā kopā ar mērniecības darbu izpildītāju veikt komunikāciju apsekošanu un meklēšanu dabā. Inženiertīklu turētāji ir atbildīgi par inženierkomunikāciju uzmērījuma un attēlojuma pareizību to izsniegtajos datos, apliecinot to ar atbildīgās personas parakstu uz mērniecības darbu izpildītāja iesniegtā topogrāfiskā plāna.

17. Topogrāfiskās uzmērīšanas un topogrāfisko plānu izgatavošanas darbu kvalitāti nodrošina mērniecības darbu izpildītājs, kas ir atbildīgs par veikto darbu atbilstību normatīvo aktu un šo noteikumu prasībām.

18. Veicot iesniegtā topogrāfiskā uzmērījuma izvērtēšanu, Datubāzes turētājs izvērtē topogrāfiskās informācijas datu atbilstību reālajai situācijai dabā, valstī noteiktajiem normatīvajiem aktiem un šo noteikumu prasībām, kā arī atbilstību tās rīcībā esošajai Datubāzei un pārliecinās, vai ir saņemti saskaņojumi no visu uzmērītajā teritorijā esošo inženierkomunikāciju turētājiem. Ja objektu attēlojums iesniegtajā topogrāfiskajā plānā atšķiras no Datubāzē esošās informācijas, Datubāzes turētājs var veikt uzmērījuma instrumentālu pārbaudi dabā.

19. Ja izvērtēšanas rezultātā ir konstatētas neatbilstības, mērniecības darbu izpildītāja pienākums ir tās novērst un izlaboto topogrāfisko plānu ar tā digitālo versiju un topogrāfisko plānu ar pārbaudes veicēja atzīmēm iesniegt atkārtotai pārbaudei. Ja kļūdas nav novērstas līdz atkārtotai pārbaudei, tad, iesniedzot šo darbu trešo reizi, to reģistrē kā jaunu.

20. Strīdus gadījumā tiek pieaicināta cita mērniecībā licencēta vai sertificēta persona, lai veiktu neatkarīgu pārbaudi. Kļūdas gadījumā darbus apmaksā puse, kas kļūdu pieļāvusi.

21. Datubāzes turētājs pieņem tikai mērniecībā licencētu vai sertificētu personu topogrāfiskos vai ģeodēziskos uzmērījumus (tai skaitā izpildmērījumus, izpildshēmas), kas veikti digitālā formā (*dgn, *dwg, formātā) LKS-92 koordinātu sistēmā un LAS 2000,5. Izpildshēmās punktiem jābūt piesaistītiem vismaz 3 viennozīmīgi identificējamiem koordinētiem situācijas punktiem, kas uzrādīti digitālajā topogrāfijā vai kadastra kartē.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 30.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 258)

22. Topogrāfiskajā plānā jāuzrāda būvlaides, kā arī jānorāda elektronisko sakaru tīklu piederība gadījumos, kad tie nav sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" tīkli.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 30.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 258)

V. Datubāzes datu avoti un datu izmantošana

23. Datubāzes datu avoti ir:

23.1. mērniecības darbu izpildītāju iesniegtie, topogrāfiskās uzmērīšanas rezultātā iegūtie dati;

23.2. dati, kas iegūti, veicot izpilduzmērījumus (ģeodēzisko pārbaudi) par būvniecības vai citas darbības rezultātā notikušajām izmaiņām virszemes un apakšzemes objektos;

23.3. datu sinhronizācijas (ar inženierkomunikāciju turētājiem) rezultātā iegūtie dati par inženierkomunikāciju novietojumu;

23.4. dati, kas iegūti aerofotografēšanas un tālizpētes darbu rezultātā.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.164)

24. Datubāzē uzkrātos datus izmanto:

24.1. Pašvaldība, tās noteikto funkciju un uzdevumu izpildei (bez maksas);

24.2. Pašvaldības struktūrvienības un Pašvaldības kapitālsabiedrības, noteikto funkciju un uzdevumu izpildei (bez maksas);

24.3. Valmieras pilsētas teritorijā esošo inženierkomunikāciju turētāji (kā pamatu, to darbībai nepieciešamo datu bāzu veidošanai);

24.4. mērniecības darbu izpildītāji, izpildot konkrētu pasūtījumu, teritorijas topogrāfiskajai uzmērīšanai;

24.5. Valsts zemes dienests (bez maksas);

24.6. citas fiziskas un juridiskas personas, kas iesniegumā pamato informācijas nepieciešamību.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.164)

25. Informācijas (to datu, kas attiecas uz konkrētā inženierkomunikāciju turētāja tīkliem) apmaiņa starp Datubāzes turētāju un Valmieras pilsētas teritorijā esošo inženierkomunikāciju turētājiem notiek bez maksas.

VI. Noslēguma jautājumi

26. Atzīt par spēku zaudējušiem Valmieras pilsētas pašvaldības 19.05.2005. saistošos noteikumus Nr.16. "Topogrāfiskās informācijas aktualizācijas un izpildshēmu uzmērīšanas kārtība Valmieras pilsētas teritorijā", kas apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 19.05.2005. sēdes lēmumu Nr.274, protokols Nr.9, §36.

27. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc šo saistošo noteikumu publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Valmieras pilsētā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Valmieras pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 117Pieņemts: 08.12.2011.Stājas spēkā: 11.01.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 5, 10.01.2012.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
242528
{"selected":{"value":"23.07.2016","content":"<font class='s-1'>23.07.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.07.2016","iso_value":"2016\/07\/23","content":"<font class='s-1'>23.07.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-22.07.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.01.2012","iso_value":"2012\/01\/11","content":"<font class='s-1'>11.01.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.07.2016
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva