Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Cēsu novada domes 2023. gada 9. novembra saistošos noteikumus Nr. 27 "Par reklāmu, izkārtņu, citu informatīvo materiālu un vides objektu izvietošanas kārtību Cēsu novadā".
Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 22

Cēsīs 2022. gada 16. jūnijā
Par reklāmu, izkārtņu, citu informatīvo materiālu un vides objektu izvietošanas kārtību Cēsu novadā
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes 16.06.2022. lēmumu Nr. 322

PRECIZĒTI
ar Cēsu novada domes 06.10.2022. lēmumu Nr. 564

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas
7. punktu, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmās daļas
7. punktu, Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu, Ministru kabineta
2012. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 732 "Kārtība, kādā saņemama
atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas
pret publisku vietu
" 28. un 45. punktu, Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma
22.1 panta otro daļu, Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija
noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldības nodevas" 16.1 punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā saņemama Cēsu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) atļauja reklāmu, reklāmas objektu, slietņu, izkārtņu, afišu, sludinājumu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu, citu informatīvo materiālu un vides objektu (turpmāk tekstā – reklāma vai objekts) izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu un reklāmas vai objekta izvietošanas, izmantošanas, uzraudzības un kontroles kārtību Cēsu novada teritorijā.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. Afiša – paziņojums vai reklāmas plakāts, kas satur informāciju par kultūras pasākumiem, koncertiem, izrādēm, sporta pasākumiem, izstādēm u.tml. ar norādītu pasākumu norises laiku un vietu un tiek īslaicīgi izvietots speciāli tam atļautās vietās.

2.2. Īslaicīga reklāma – visu veidu īslaicīga vizuāla informācija vai reklāma (paziņojums, aicinājums, uzsaukums, afiša, aģitācijas materiāli un politiskā reklāma (t.sk. priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli u.tml.), uz laiku līdz 1 (vienam) mēnesim;

2.3. Reklāmas izvietotājs – persona, kas nolūkā gūt komerciālu vai citādu labumu pati izgatavo, izvieto vai izplata reklāmu vai objektu, vai kuras uzdevumā un interesēs cita persona izgatavo, izvieto vai izplata reklāmu vai objektu.

2.4. Reklāmas nesējs – objekts, uz kura izvieto reklāmu vai informāciju;

2.5. Slietnis – līdz 1,10 m augsts un līdz 0,75 m plats reklāmas objekts, kas tiek izvietots pie jebkuras iestādes, organizācijas vai saimnieciskās darbības veikšanas vietas tās darba laikā ne tālāk kā 2 metru attālumā no objekta vai pagalmā, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība.

2.6. Skatlogs – skatlogs un tā iekšējā daļa viena metra dziļumā no loga rūts, kas redzama no publiskas ārtelpas;

2.7. Vides objekts – speciāli izgatavots un uzstādīts jebkādas formas vai materiāla objekts (priekšmets) pilsētvidē, ar dekoratīvu un/vai kultūrvēsturisku funkciju vai objekts, kas kalpo vizuālās informācijas izvietošanai.

II. Reklāmas vai objekta izvietošanas pamatprincipi un ierobežojumi

3. Tiesības izvietot reklāmu vai objektu ir visām personām (turpmāk tekstā – reklāmas vai objekta izvietotājs), kas Ministru kabineta un Noteikumu noteiktajā kārtībā saņēmušas atļauju reklāmas vai objekta izvietošanai vai Īslaicīgas reklāmas izvietošanai Cēsu pilsētā uz Pašvaldības maksas afišu stendiem un stabiem, kā arī, ja samaksājušas Cēsu novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) nodevu par reklāmas vai objekta izvietošanu (turpmāk tekstā – Nodeva).

4. Par reklāmas saturu un tehnisko kvalitāti atbild Reklāmas izvietotājs.

5. Lai izvietotu reklāmu vai objektu Cēsu novadā (izņemot reklāmu uz Pašvaldības maksas afišu stendiem un stabiem) un saņemtu atļauju, iesniedzams iesniegums, pievienojot reklāmas vai objekta projektu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām un Noteikumos izvirzītajām vispārīgajām prasībām:

5.1. par reklāmas vai objekta izvietošanu Cēsu pilsētā un Vaives pagastā iesniegums iesniedzams Cēsu novada būvvaldē (turpmāk – Būvvalde).

5.2. par reklāmas vai objekta izvietošanu ārpus Cēsu pilsētas un Vaives pagasta iesniegums iesniedzams attiecīgajā Pašvaldības apvienības pārvaldē.

5.3. par Afišu izvietošanu Cēsu pilsētā uz Pašvaldības maksas afišu stendiem vai stabiem iesniegums iesniedzams Pašvaldības iestādē "Kultūras pārvalde".

6. Iesniegumu par reklāmas vai objekta izvietošanu, izņemot iesniegumus par afišu izvietošanu Pašvaldības maksas afišu stendiem un stabiem, izskata un lēmumu pieņem Būvvalde, iesniegumu par afišas izvietošanu uz Pašvaldības maksas afišu stendiem un stabiem izskata un lēmumu pieņem Pašvaldības iestāde "Kultūras pārvalde". Iesniegums par reklāmas vai objekta izvietošanu šajā punktā minētās iestādes izskata un lēmumu pieņem septiņu darbdienu laikā.

7. Reklāmas vai objekta izvietošanas atļauja tiek noformēta kā Noteikumu 6. punktā noteikto Pašvaldības iestāžu vadītāja, vai tās deleģētas amatpersonas saskaņojums. Reklāmas vai objekta izvietošanas atļauja ar nosacījumu, vai atteikums izsniegt reklāmas vai objekta izvietošanas atļauju tiek noformēts kā attiecīgās iestādes lēmums, lēmumu var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

8. Izvietojot reklāmu vai objektu, ir jānodrošina Cēsu novadam raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšana, jārespektē konkrētā apvidus ainava, pilsētainava, apbūves raksturs, mērogs, kurš noteikts Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos un krāsu lietojums, kā arī jāievēro prasības, kas noteiktas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos.

9. Izvietojot reklāmu vai objektus uz ēkas fasādes:

9.1. jāievēro ēkas arhitektoniskā kompozīcija, proporcijas, fasādes dalījums ar logiem, durvīm, dzegām, citām arhitektoniskām detaļām un fasādes tonālais risinājums;

9.2. reklāmas vai objekta pielietotajiem materiāliem jābūt kvalitatīviem un saderīgiem ar ēkas fasādes apdares materiāliem;

9.3. uz vienas ēkas izvietojot vairākas reklāmas vai objektus, ievērot iedibināto esošo reklāmu vai objektu izvietojumu pie ēkas, veidojot vienotu kompozicionālu risinājumu;

9.4. perpendikulāri ēkas fasādei izvietota reklāmas vai objekta pieļaujamais izvirzījums no sarkanās līnijas ir līdz 1,3 m, ja attālums no reklāmas vai objekta ārējās malas līdz brauktuvei nav mazāks par 0,7 m un netiek aizsegta ielas perspektīva, apakšējās malas minimālais augstums ne zemāks par 2,2 m no zemes;

9.5. reklāmas vai objekta izgaismošanai jābūt saderīgai ar fasādes izgaismojumu;

9.6. noformējot logu, skatlogu un durvju vērtņu stiklotās daļas, jāizmanto kvalitatīvi, šim mērķim paredzēti materiāli, prasība attiecas uz reklāmām vai objektiem, kas pārsniedz 25 % no skatloga rūts iekšpuses vai ārpuses.

10. Izvietojot slietņus gājēju plūsmai jānodrošina ne mazāk kā 1,5 m no ietves platuma. Slietņa konstrukcijai jābūt stabilai un noturīgai pret laikapstākļu iedarbību un pārvietošanu.

11. Izvietojot īslaicīga rakstura (uz pasākuma norises laiku) reklāmu vai objektu normatīvo aktu noteiktajā kārtībā saskaņota publiska, izklaides, svētku pasākuma norises vietā un laikā, jāievēro noteikumos noteiktie reklāmas vai objekta izvietošanas pamatprincipi, pieļaujama slietņu novietošana pasākuma norises vietas teritorijā.

12. Aizliegts:

12.1. patvaļīgi izvietot reklāmu vai objektu vai mainīt tā grafisko dizainu;

12.2. ar reklāmu vai objektu aizsegt skatu uz valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem vai dominēt pār kultūrvēsturiskajām dabas ainavām, Cēsu novada teritorijas plānojumos noteiktajiem galvenajiem ainaviskajiem skatu punktiem un ainaviskajiem ceļa posmiem, pārveidot ēkas siluetu vai traucēt kultūrvēsturisku vērtību uztveri, daļēji vai pilnībā aizsegt ēkas arhitektoniskās detaļas (logus, dzegas, fasādes dekorus u.c.);

12.3. ar reklāmas vai objekta stiprinājuma veidu bojāt ēkas nesošās konstrukcijas;

12.4. reklāmu vai objektu izvietot parkos, laukumos un skvēros, un stiprināt pie kokiem pilsētu teritorijās;

12.5. nodrošināt reklāmas vai objekta elektropiegādi, izmantojot gaisa kabeļus vai redzamus (manāmus) kabeļus ēkas fasādē;

12.6. stiprināt reklāmu vai objektu nostieptās konstrukcijās virs ielām, laukumiem, skvēriem, autoceļiem;

12.7. uzkrāsot, uzlīmēt, gravēt, izklāt reklāmu vai objektu uz ceļa seguma, izņemot tirdzniecības centru un universālveikalu teritorijās, kas atrodas ārpus vēsturisko centru teritorijām un izņemot gadījumus, kad tiek izmantota īslaicīga un viegli notīrāma krāsa (ūdens bāzes emulsija, krīta krāsa u.c.);

12.8. izmantot reklāmu vai objektu ar skaņas efektiem, izņemot audio virtuālo asistentu;

12.9. izmantot reklāmu vai objektu gaismas iekārtas ar bākuguņu veida efektu;

12.10. izvietot reklāmu vai objektu (apsiet, aplīmēt u.tml.) uz apgaismes, elektropiegādes un citiem stabiem un balstiem;

12.11. eksponēt mehāniski vai korozijas bojātu, saplaisājušu, nolobījušos, notraipītu, nodilušu, izbalējušu, krāsojuma detaļu vai izgaismojuma defektus saturošu reklāmu vai objektu;

12.12. izvietot īslaicīga rakstura reklāmas un informatīvus materiālus ārpus tam paredzētajiem afišu stendiem vai stabiem.

III. Papildus noteikumi valsts aizsargājama pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā un uz valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vai pašvaldības teritorijas plānojumā apstiprināta kultūrvēsturiska objekta

13. Valsts aizsargājama kultūras pieminekļa teritorijā reklāmas vai reklāmas objekta izvietošana pieļaujama tā, lai izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri, nepārveido saglabājamā kultūras pieminekļa substanci un neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu, kā arī vērtību kopuma radīto noskaņu.

14. Valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsardzības zonā reklāmas vai reklāmas objekta izvietošana pieļaujama tā, lai izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri un nemazina tā kultūrvēsturisko vērtību.

15. Valsts aizsargājama pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās un uz valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vai pašvaldības teritorijas plānojumos apstiprināta kultūrvēsturiska objekta aizliegts:

15.1. Izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus;

15.2. izvietot reklāmu Cēsu pilsētas Vienības, Rožu un Līvu laukumos. Aizliegums neattiecas uz slietņiem, Pašvaldības reklāmām, Pašvaldības sniegto informāciju, Pašvaldībai piederošiem afišu stendiem un stabiem un Pašvaldības rīkotu vai ar Pašvaldību saskaņotu pasākumu ietvaros izvietotu reklāmu;

15.3. izvietot gaismas kastes, izņemot telpiski izstrādātus gaismas burtus, simbolus vai telpiskus objektus;

15.4. izvietot uz žoga, ja tas ir kalts vai mākslinieciski veidots, izņemot Izkārtni, kura sastāv no metāla plāksnes (atbilstoši žoga elementu mērogam), telpiskiem burtiem vai telpiskiem logotipiem;

15.5. izvietot uz ēku jumtiem;

15.6. izmantot mobilo reklāmu.

IV. Pašvaldības afišu stendu vai stabu izmantošanas kārtība

16. Īslaicīgo reklāmu atļauts izvietot tikai uz šim nolūkam izveidotiem Pašvaldības afišu stendiem vai stabiem. Informāciju par Pašvaldības maksas un brīvpieejas afišu stendu un stabu atrašanās vietu var saņemt Būvvaldē vai attiecīgajā Cēsu novada apvienības pārvaldē.

17. Uz Pašvaldības brīvpieejas afišu stendiem un stabiem maksimāli pieļaujamais Īslaicīgās reklāmas lielums ir A4 formāta lapa (210x297 mm). Uz viena afišu stenda vai staba atļauts izvietot Īslaicīgo reklāmu tikai vienā eksemplārā, norādot izvietošanas datumu.

18. Īslaicīgās reklāmas izvietošanas termiņš Pašvaldības brīvpieejas un maksas afišu stendos un stabos – līdz pasākuma beigām, bet ja nav norādīts pasākuma datums, tad atļautais izvietošanas laiks ir viens mēnesis, no izvietošanas datuma. Pašvaldības vai to iestāžu Īslaicīgo reklāmu izvietošana uz Pašvaldības brīvpieejas un maksas afišu stendiem vietas trūkuma gadījumos ir prioritāra pret citu Reklāmas izvietotāju izvietotajām Īslaicīgajām reklāmām.

19. Uz Pašvaldības brīvpieejas afišu stendiem un stabiem Īslaicīgās reklāmas izvietošana ir atļauta bez saskaņošanas, ievērojot šo noteikumu 16., 17., 18. punktos minētās prasības.

20. Afišas iespējams izvietot Cēsu pilsētas maksas afišu stendos un stabos, saskaņojot Pašvaldības iestādē "Kultūras pārvalde" pēc Nodevas nomaksas.

V. Reklāmas objekta ekspluatācija un demontāža

21. Reklāmas izvietotājs ir atbildīgs par reklāmas vai objekta:

21.1. konstrukciju drošību, piestiprināšanu statiski drošā veidā un vizuāli estētiskā kārtībā;

21.2. apdraudējumu novēršanu trešo personu dzīvībai, veselībai, drošībai vai īpašumam;

21.3. elektroinstalācijas pieslēguma drošību un atbilstību normatīvo aktu prasībām;

21.4. demontāžu norādītajā termiņā;

21.5. eksponēšanu bez atļaujas vai pēc izvietošanas atļaujas termiņa beigām (atbilstoši 3. punktam).

22. Ja reklāmas vai objekta izvietotājs attiecīgās reklāmas vai objekta izvietošanas vietā ir beidzis saimniecisko darbību vai pēc reklāmas vai objekta izvietošanas atļaujas derīguma termiņa beigām, reklāmas vai objekta izvietotājam jāveic reklāmas vai objekta demontāža 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc izvietošanas atļaujas derīguma termiņa beigām vai no dienas, kad ir izbeigta saimnieciskā darbība reklāmas vai objekta izvietošanas vietā, sakārtojot reklāmas vai objekta izvietošanas vietu (fasādes krāsojumu, labiekārtojumu, veicot reklāmas vai objekta pamatu demontāžu utt.).

23. Veicot inženierkomunikāciju vai ielu izbūvi, reklāmas vai objekta, kas izvietots ielu sarkanajās līnijās, demontējams pēc pašvaldības pirmā rakstveida pieprasījuma. Demontāžu veic reklāmas vai objekta izvietotājs par saviem līdzekļiem. Ja reklāmas vai objekta izvietotājs nav veicis demontāžu norādītajā termiņā, pašvaldībai ir tiesības demontēt un utilizēt bez pienākuma kompensēt reklāmas vai objekta vērtību. Reklāmas vai objekta izvietotājam ir pienākums segt izdevumus, kas saistīti ar reklāmas vai objekta demontāžu un utilizāciju.

24. Ja reklāma vai objekts apdraud trešo personu dzīvību, veselību, drošību vai īpašumu, reklāmas izvietotājam ir pienākums nekavējoties veikt reklāmas vai objekta sakārtošanu (bīstamības novēršanu) vai demontāžu.

25. Būvvalde vai Cēsu novada Pašvaldības policija, konstatējot reklāmas objektu, kurš apdraud trešo personu dzīvību, veselību, drošību vai īpašumu, sagatavo aktu, kurā fiksē reklāmas tehnisko un vizuālo stāvokli, aktam pievieno reklāmas objekta foto fiksāciju un uzdod reklāmas izvietotājam nekavējoties veikt reklāmas objekta sakārtošanu vai demontāžu.

26. Ja, konstatējot Noteikumu 24. un 25. punktā minētos apstākļus, Būvvalde ir informējusi par tiem Reklāmas izvietotāju un trīs dienu laikā minētie apstākļi nav novērsti, Pašvaldība ir tiesīga bez brīdinājuma veikt reklāmas objekta demontāžu un utilizāciju bez pienākuma kompensēt tā vērtību.

27. Pašvaldības afišu stendu un stabu ikdienas uzraudzību Cēsu pilsētā veic Pašvaldības iestāde "Kultūras pārvalde", Vaives pagastā Pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde, ārpus Cēsu pilsētas un Vaives pagasta, attiecīgā apvienības pārvalde. Ja, konstatējot Noteikumu 12.11. un/vai 18. punktā minētos apstākļus, Noteikumu 5.1. līdz 5.3. punktos noteiktās Pašvaldības iestādes ir tiesīgas bez brīdinājuma veikt reklāmas vai objekta noņemšanu un utilizāciju bez pienākuma kompensēt tā vērtību.

28. Demontētās Reklāmas izvietotājam tiek nosūtīts Pašvaldības sagatavots rēķins par attiecīgās reklāmas objekta demontāžu. Demontētās Reklāmas izvietotājam ir pienākums segt izdevumus, kas saistīti ar reklāmas vai objekta demontāžu un utilizāciju.

VI. Saistošo noteikumu izpildes kontrole, administratīvā atbildība un piespiedu izpilde

29. Par Noteikumu pārkāpšanu administratīvi atbildīgs ir Reklāmas izvietotājs.

30. Noteikumu izpildi kontrolē Būvvalde un Cēsu novada Pašvaldības policija.

31. Būvvalde, konstatējot šo noteikumu prasību neievērošanu, ir tiesīga izdot administratīvo aktu, kas uzliek adresātam par pienākumu veikt noteiktas darbības noteikumu izpildes nodrošināšanai.

32. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Cēsu novada Pašvaldības policijas amatpersonas.

33. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Cēsu novada pašvaldības Administratīvā komisija.

34. Administratīvā atbildība, piemērojot brīdinājumu vai naudas sodu, tiek noteikta fiziskajām personām ir no 4 līdz 70 naudas soda vienībām un juridiskajām personām ir no 20 līdz 280 naudas soda vienībām par šādu noteikumu neievērošanu:

34.1. Reklāmas izvietotājam:

34.1.1. par reklāmas vai objekta izvietošanu bez saskaņošanas vai neatbilstoši saskaņojumam ar Noteikumu 5.1. līdz 5.3. punktos noteikto Pašvaldības iestādi;

34.1.2. par reklāmas vai objekta demontāžas neveikšanu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc eksponēšanas termiņa beigām;

34.1.3. reklāmas vai objekta neuzturēšanu atbilstoši ekspluatācijas prasībām (klimatisko vai citu apstākļu dēļ reklāma vai objekts ir mainījis vizuālo izskatu);

34.1.4. par reklāmas vai objekta eksponēšanu uz neatbilstoša reklāmas nesēja.

34.2. Reklāmas izvietotājam, vai, ja tāds nav zināms nekustamā īpašuma īpašniekam par reklāmas vai objekta nenostiprināšanu statiski drošā veidā, ja tā apdraud trešo personu dzīvību, veselību, drošību vai īpašumu vai, ja ir izbeigta reklāmas izvietotāja saimnieciskā darbība un reklāma vai objekts ir mainījis vizuālo izskatu".

VII. Nodeva par publisku pasākumu reklāmas izvietošanu

35. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras vēlas izvietot kultūras, sporta, sociālo un citu publisku pasākumu reklāmu uz Cēsu pilsētas maksas afišu stendiem un stabiem, ja nav attiecināms Noteikumu 36. punkts.

36. Ar Nodevu neapliek:

36.1. valsts, Pašvaldības (tai skaitā Pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības) izvietotas īslaicīgas reklāmas;

36.2. nekomerciāla rakstura publiska pasākuma reklāmu:

36.2.1. par labdarības pasākumiem;

36.2.2. par Latvijas Republikā reģistrētām reliģiskām konfesijām;

36.2.3. par dabas aizsardzību;

36.2.4. par kultūrvēsturisko mantojumu;

36.2.5. par veselības aizsardzības pasākumiem;

36.2.6. par sporta pasākumiem;

36.2.7. par bērnu un jaunatnes pasākumiem.

36.3. komersantu izvietotu īslaicīga rakstura reklāmu, kuri veic komercdarbību Valsts aizsargājamas pilsētbūvniecības pieminekļa robežās, ar

36.3.1. kultūras;

36.3.2. izklaides;

36.3.3. sociāla rakstura u.tml. tematiku.

37. Nodevas apmēru samazina:

37.1. komersantu, kuri veic darbību Cēsu novada administratīvajā teritorijā, ar 36.3. punktā nosauktu tematiku un komerciālu raksturu izvietotai īslaicīgai reklāmai Nodevām tiek pielietots koeficients 0,5;

37.2. komersantu, kura juridiskā adrese ir reģistrēta Cēsu novada administratīvajā teritorijā, ar 36.3. punktā nosauktu tematiku izvietotai īslaicīgai reklāmai Nodevām tiek pielietots koeficients 0,5.

38. Nodevas apmērs par reklāmas izvietošanu uz Cēsu pilsētas Pašvaldības maksas afišu stendiem un stabiem:
 

ISO papīra A formāta izmēri mm*
Cena EUR viena diena
Cena EUR viens mēnesis
A1 594 x 841
1,20
36,00
A2 420 x 594
0,60
18,00
A3 297 x 420
0,30
6,00
A4 210 x 297
0,15
3,00
*38. punktā neuzskaitīto formātu īslaicīgajām un reklāmām tiek piemērota tuvākā A formāta cena.

39. Reklāmas izvietotājam jāapmaksā Nodeva saskaņā ar Pašvaldības sagatavoto un izsniegto rēķinu, Nodeva nomaksājama rēķinā noteiktajā termiņā un kārtībā uz Pašvaldības vienoto kontu.

VIII. Noslēguma jautājumi

40. Atzīt par spēku zaudējušiem:

40.1. Cēsu novada domes 2020. gada 18. jūnija saistošos noteikumus Nr. 17 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Cēsu novadā";

40.2. Cēsu novada domes 2016. gada 24. novembra saistošos noteikumus Nr. 22 "Nodeva par īslaicīgas reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Cēsu novadā";

40.3. Pārgaujas novada domes 2017. gada 23. februāra saistošos noteikumus Nr. 3 "Par reklāmas un citas vizuālās informācijas izvietošanu Pārgaujas novadā";

40.4. Pārgaujas novada domes 2013. gada 29. novembra saistošo noteikumu Nr. 25 "Nodevas par Pārgaujas novada pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu, simbolikas izmantošanu, izklaidējoša rakstura pasākumu organizēšanu un tirdzniecību publiskās vietās" V1 nodaļu;

40.5. Līgatnes novada domes 2010. gada 19. augusta saistošos noteikumus Nr. 24/10 "Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu saskaņošanas un izvietošanas kārtību";

40.6. Līgatnes novada domes 2010. gada 19. augusta saistošos noteikumus Nr. 21/10 "PAR LĪGATNES NOVADA PAŠVALDĪBAS NODEVĀM" VI nodaļu;

40.7. Priekuļu novada pašvaldības 2009. gada 29. decembra saistošo noteikumu Nr. 16 "Par Priekuļu novada pašvaldības nodevām" 6. punktu;

40.8. Vecpiebalgas novada pašvaldības 2010. gada 17. februāra saistošie noteikumu Nr. 2 "Par nodevām Vecpiebalgas novadā" V nodaļu.

41. Reklāmas un objekti, kuri saskaņoti pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, ir atļauts eksponēt līdz atļaujas derīguma termiņa beigām.

42. Esošās gaismas kastes Noteikumu 15.3. punktā minētajās teritorijās jāsakārto atbilstoši Noteikumu prasībām vai jādemontē 6 (sešu) mēnešu laikā no Noteikumu spēkā stāšanās dienas.

43. Pēc Pašvaldības pieprasījuma reklāma vai objekts, kas izvietots ielu sarkanajās līnijās, īpašniekam par saviem līdzekļiem ir jādemontē 10 (desmit) darba dienu laikā no Būvvaldes paziņojuma saņemšanas brīža.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs
Cēsu novada pašvaldības domes 2022. gada 16. jūnija saistošo noteikumu Nr. 22 "Par reklāmu, izkārtņu, citu informatīvo materiālu un vides objektu izvietošanas kārtību Cēsu novadā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāstsApvienojoties Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, un Vecpiebalgas pašvaldībām, no 2021. gada 1. jūlija ir izveidota Cēsu novada pašvaldība. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus līdz 2022. gada 31.decembrim.

Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt vienotus principus, kuri jāievēro pašvaldībai kārtībai, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērtas pret publisku vietu.

Atbilstoši 30.10.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērtas pret publisku vietu" 47. punktam, pieņemot šos noteikumus pašvaldība nodrošina saistošo noteikumu atbilstību normatīvo aktu prasībām.

2. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošie noteikumi nepieciešami saskaņā ar 30.10.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr. 732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu" 47. punkta prasībām, lai definētu reklāmas un reklāmas objekta izvietošanas pamatprincipus, ekspluatācijas un demontāžas nosacījumus un administratīvo atbildību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu regulējums attiecas uz personām, kas vēlas izvietot reklāmu vai objektu Cēsu novadā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošie noteikumi paredz, ka noteikumu izpildi un kontroli nodrošinās Cēsu novada būvvalde un Cēsu novada Pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Cēsu novada Pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Cēsu novada pašvaldības Administratīvā komisija.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.
Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par reklāmu, izkārtņu, citu informatīvo materiālu un vides objektu izvietošanas kārtību Cēsu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Cēsu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 22Pieņemts: 16.06.2022.Stājas spēkā: 25.10.2022.Zaudē spēku: 11.06.2024.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 206, 24.10.2022. OP numurs: 2022/206.22
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
336572
25.10.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"