Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 638

Rīgā 2022. gada 11. oktobrī (prot. Nr. 52 43. §)
Kārtība, kādā tiek piešķirts un administrēts atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem, lai mazinātu Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka pieejamo finansējumu, nosacījumus un kārtību, kādā tiek piešķirts un administrēts atbalsts, kā arī neatbalstāmās nozares un darbības energoietilpīgajiem apstrādes rūpniecības komersantiem (turpmāk – komersants), kurus ietekmējušas pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas sekas, kas izpaužas kā papildu izmaksas par energoresursiem to krasā cenu pieauguma dēļ.

3. Šo noteikumu ietvaros pieejamais valsts budžeta finansējums 2022. gadā ir 50 000 000 euro.

4. Atbalsta periods ir no 2022. gada 1. februāra līdz 2022. gada 31. decembrim.

II. Atbalsta piešķiršanas kritēriji un pieprasīšanas kārtība

5. Šo noteikumu ietvaros atbalstu piešķir komersantam, kas atbilst visiem šiem nosacījumiem:

5.1. tas veic saimniecisko pamatdarbību kādā no šo noteikumu ​pielikumā minētajām nozarēm atbilstoši Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. redakcijai un tās kodam (turpmāk – NACE 2. red. kods);

5.2. energoresursu izmaksas ir vismaz 3 % no kopējām komersanta saimnieciskās darbības izmaksām 2021. gadā;

5.3. kopējais elektroenerģijas vai kopējais dabasgāzes patēriņš komersanta vajadzībām 2021. gadā bija vismaz 500 megavatstundas (MWh).

6. Attiecināmās izmaksas aprēķina, pamatojoties uz dabasgāzes un elektroenerģijas izmaksu pieaugumu, un nosaka kā starpību starp cenu par vienību konkrētā mēnesī, ko komersants kā galapatērētājs ir iepircis no ārējiem piegādātājiem laikposmā no 2022. gada 1. februāra līdz 2022. gada 31. decembrim, un divkāršotu (200 %) vidējo cenu par vienību, ko komersants maksājis atsauces periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim. No 2022. gada 1. septembra dabasgāzes un elektroenerģijas daudzums, ko izmanto, lai aprēķinātu attiecināmās izmaksas, nedrīkst pārsniegt 70 % no saņēmēja patēriņa tajā pašā periodā 2021. gadā. Aprēķinā izmanto šādu formulu:

                                                (p(t) – p(ref) × 2) × q(t), kur

p – vienības cena par dabasgāzi vai elektroenerģiju;
q – patērētais daudzums;
ref – atsauces periods no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim;
t – konkrētais mēnesis laikposmā no 2022. gada 1. februāra līdz 31. decembrim.

7. Vienam komersantam kopējā atbalsta intensitāte nepārsniedz 30 % no dabasgāzes un elektroenerģijas attiecināmajām izmaksām, un kopējais atbalsts saistīto personu grupai nepārsniedz 2 000 000 euro.

(MK 06.12.2022. noteikumu Nr. 754 redakcijā)

7.1 Šo noteikumu izpratnē saistītās personas ir saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, I pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai saistīto uzņēmumu definīcijai.

(MK 06.12.2022. noteikumu Nr. 754 redakcijā)

8. Komersants var saņemt avansa maksājumu, ja atbalsts ir piešķirts, pirms radušās attiecināmās izmaksas. Lai saņemtu avansa maksājumu, Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – birojs) izmanto šo noteikumu 6. punktā minēto attiecināmo izmaksu aprēķinus ar nosacījumu, ka tiek ievēroti šo noteikumu 7. punktā minētie maksimālie apmēri. Birojs pārbauda attiecīgos maksimālos apmērus, pamatojoties uz faktiskajām izmaksām, un atgūst visus atbalsta maksājumus, kuri pārsniedz minētos maksimālos apmērus, sešu mēnešu laikā pēc attiecināmā laikposma beigām.

9. Piešķirtais atbalsts attiecībā uz tām pašām attiecināmajām izmaksām nevar tikt apvienots ar finansējumu citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros, kam finansējums tiek piešķirts no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem par tām pašām attiecināmajām izmaksām.

10. Šo noteikumu 9. punktā minētais nosacījums neattiecas uz gadījumu, ja atbalsts tiek kumulēts ar atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar normatīvajiem aktiem ierobežotas atbalsta summas veidā, lai mazinātu pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas radītās sekas uz ekonomiku. Atbalsta kumulācijas gadījumā tiek ievērots nosacījums, ka netiek pārsniegta šo noteikumu 7. punktā ​​​​​​​minētā kopējā atbalsta summa.

11. Komersants sagatavo un līdz 2022. gada 17. novembrim iesniedz birojā iesniegumu, lai pieteiktos atbalstam par noteiktu atbalsta perioda mēnesi, noteiktiem atbalsta perioda mēnešiem vai visiem mēnešiem atbalsta periodā kopā. Komersants iesniegumu iesniedz vienu reizi.

12. Birojs savā tīmekļvietnē ievieto iesnieguma veidlapas paraugu. Iesniegumā komersants norāda šādu informāciju:

12.1. komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, elektroniskā pasta adrese, maksājuma konts, uz kuru pārskaitāms atbalsts, un NACE 2. red. kods;

12.2. atbalsta perioda mēnesis vai mēneši, par kuriem tiek pieprasīts atbalsts;

12.3. atbalstam pieprasītā summa un veiktais attiecināmo izmaksu aprēķins;

12.4.  komersanta energoresursu izmaksas un kopējās saimnieciskās darbības izmaksas 2021. gadā;

12.5. komersanta kopējais elektroenerģijas vai kopējais dabasgāzes patēriņš 2021. gadā megavatstundās (MWh);

12.6. cena par vienību un patērēto dabasgāzes un elektroenerģijas daudzumu konkrētā atbalsta mēnesī, ko komersants maksājis attiecināmajā laikposmā;

12.7. vidējā cena par dabasgāzes un elektroenerģijas vienību, ko komersants maksājis atsauces periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim;

12.8. papildu informācija, kas nepieciešama atbalsta saņemšanai.

13.  Iesniegumam pievieno:

13.1. dokumentus, kas apliecina atbalsta aprēķinā izmantotās attiecināmās izmaksas (elektroenerģijas un dabasgāzes rēķinus);

13.2. zvērināta revidenta apliecinājumu, ka komersanta energoresursu izmaksas par 2021. gadu veido noteiktu summu un tās ir vismaz 3 % no kopējām komersanta saimnieciskās darbības izmaksām;

13.3. gada pārskatu par 2021. gadu;

13.4. apliecinājumu:

13.4.1. ka komersants iepriekš nav saņēmis atbalstu, kā arī neplāno pieteikties citam atbalstam par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, izņemot atbalstu, kas sniegts saskaņā ar normatīvajiem aktiem ierobežotas atbalsta summas veidā, lai mazinātu pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas radītās sekas uz ekonomiku;

13.4.2. ka komersants neatbilst nevienai no šo noteikumu 26. punktā minētajām pazīmēm;

13.4.3. kas pamato atbalsta saņemšanai norādīto informāciju.

14. Birojs savā tīmekļvietnē un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē informāciju par dienu, kad tiek uzsākta iesniegumu pieņemšana.

III. Atbalsta piešķiršanas un uzraudzības kārtība

15. Birojs, pamatojoties uz komersanta iesniegumā norādīto informāciju, pieņem lēmumu un piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas izmaksā atbalstu, ieskaitot to iesniegumā norādītajā komersanta kontā.

16. Birojs atbalstu piešķir, ievērojot komersantu iesniegumu iesniegšanas secību.

17. Birojs pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu, ja komersants neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām un Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likuma 2. panta ceturtajai daļai. 

18. Birojs izstrādā iekšējo kārtību šo noteikumu piemērošanai un metodiku, kā tiek vērtēta komersanta atbilstība atbalsta saņemšanai, piešķirts atbalsts un tiek veikta komersantu uzraudzība, lai nodrošinātu valsts finansējuma izlietošanu atbilstoši mērķim.

19. Lai pārliecinātos par komersanta atbilstību šajos noteikumos minētajiem kritērijiem visā atbalsta uzraudzības periodā, birojs izlases veidā pārbauda 10 % no to kopējā atbalstu saņēmušo komersantu skaita, kas nav pieprasījuši avansa maksājumu. Ja biroja rīcībā ir informācija par iespējamiem riskiem nelikumīga valsts atbalsta saņemšanā, tas pārbauda komersanta atbilstību šajos noteikumos paredzētajām prasībām.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 703 redakcijā)

20. Birojs, ja nepieciešams, atbalsta uzraudzības vajadzībām pieprasa Valsts ieņēmumu dienestam šādu informāciju, tostarp norādot komersanta nosaukumu un reģistrācijas numuru:

20.1. reģistrētos darbības nozaru NACE 2. red. kodus;

20.2. gada pārskatus par 2021. gadu;

20.3.  gada ienākumu deklarāciju pielikumus D3 un D31.

21. Sadales un pārvades sistēmu operatori atbalsta uzraudzības vajadzībām pēc biroja pieprasījuma sniedz informāciju par komersanta elektroenerģijas un dabasgāzes patēriņu.

22. Birojs nodrošina:

22.1. informācijas publicēšanu atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumā par atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu noteiktajām publicitātes pasākumu prasībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības;

22.2. saskaņā ar šo noteikumu 15. punktu piešķirtā atbalsta uzskaiti un informācijas glabāšanu. Minēto informāciju birojs glabā 10 gadus no dienas, kad šo noteikumu ietvaros ir piešķirts pēdējais atbalsts, un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijā;

22.3. tāda saraksta publicēšanu savā tīmekļvietnē, kurā norādīti visi komersanti, kas šo noteikumu ietvaros ir saņēmuši atbalstu, un katram komersantam piešķirtā atbalsta apmērs.

23. Atbalsta saņēmējs glabā datus par atbalstu, kas saņemts saskaņā ar šo noteikumu 15. punktu, 10 gadus no dienas, kad pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu.

24. Atbalstu saņēmušais komersants sniedz birojam visu informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu, plānoto un piešķirto atbalsta summu un atbalsta intensitāti.

25. Finanšu ministrija, pamatojoties uz biroja sniegto informāciju, iesniedz Eiropas Komisijā ikgadējo pārskatu par sniegto atbalstu.

IV. Ierobežojumi atbalsta saņemšanai

26. Atbalstu nepiešķir:

26.1. komersantam, kuram iesnieguma iesniegšanas dienā ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā pārsniedz 1000 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums;

26.2. ja komersantam lēmuma pieņemšanas brīdī ir pasludināts maksātnespējas process vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tas atbilst normatīvajos aktos maksātnespējas jomā noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;

26.3. komersantam, uz kuru attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Eiropas Komisijas lēmumu, ar ko atbalsts tiek atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar kopējo tirgu.

27. Atbalsts netiek sniegts šādām neatbalstāmām nozarēm un darbībām:

27.1. alkohola tirdzniecībai (NACE 2. red. koda grupa 11.01 "Spirtu destilēšana, rektificēšana un maisīšana", 46.34 "Dzērienu vairumtirdzniecība" un 47.25 "Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

27.2. azartspēlēm un derībām (NACE 2. red. 92. nodaļa "Azartspēles un derības");

27.3. ieroču un munīcijas tirdzniecībai (NACE 2. red. koda grupa 47.78 "Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

27.4. tabakas izstrādājumu ražošanai un tirdzniecībai (NACE 2. red. koda 12. nodaļas "Tabakas izstrādājumu ražošana" grupa 46.35 "Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība" un grupa 47.26 "Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

27.5. operācijām ar nekustamo īpašumu (NACE 2. red. koda L sadaļas "Operācijas ar nekustamo īpašumu" grupa 68.1 "Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana" un grupa 68.31 "Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu");

27.6. tāda nekustamā īpašuma attīstīšanai, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrējams kā dzīvojamā māja vai daudzdzīvokļu dzīvojamā māja;

27.7.  kredītiestādēm vai citām finanšu iestādēm;

27.8. finanšu un apdrošināšanas darbībai (NACE 2. red. koda K sadaļa "Finanšu un apdrošināšanas darbības");

27.9. nozarēm un darbībām, kas nav iekļautas šo noteikumu ​pielikumā.

(Grozīts ar MK 08.11.2022. noteikumiem Nr. 703)

28. Ja komersants, kuram atbalstu piešķir saskaņā ar šiem noteikumiem, vienlaikus darbojas vienā vai vairākās atbalstāmajās nozarēs un izslēgtajās nozarēs vai veic neatbalstāmas darbības, tas nodrošina darbību vai izmaksu nodalīšanu.

29. Ja tiek konstatēts šajos noteikumos noteikto valsts atbalsta prasību pārkāpums, komersantam ir pienākums atmaksāt valsts budžetā visu saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

30. Par atbalsta piešķiršanas brīdi tiek uzskatīta diena, kurā birojs pieņēmis lēmumu par atbalsta piešķiršanu.

31. Atbalstu sniedz līdz 2022. gada 31. decembrim.

32. Birojs pieņem lēmumu un izmaksā atbalstu tikai pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

V. Noslēguma jautājumi

33. Noteikumi stājas spēkā ar dienu, kad stājas spēkā Eiropas Komisijas lēmums par šajos noteikumos ietvertā atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

34. Ekonomikas ministrija pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par šajos noteikumos ietvertā atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, nosūta attiecīgu paziņojumu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministre I. Indriksone
Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 11. oktobra
noteikumiem Nr. 638

(Pielikums MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 703 redakcijā)

Atbalstāmo nozaru saraksts

NACE pamatdarbības kods

Apraksts

1011Gaļas pārstrāde un konservēšana
1012Mājputnu gaļas pārstrāde un konservēšana
1013Gaļas un mājputnu gaļas produktu ražošana
1020Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana
1031Kartupeļu pārstrāde
1032Augļu un dārzeņu sulas ražošana
1039Cita veida augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana
1041Eļļu un tauku ražošana
1042Margarīna un līdzīgu pārtikas tauku ražošana
1051Piena pārstrāde un siera ražošana
1052Saldējuma ražošana
1061Graudu malšanas produktu ražošana
1062Cietes un cietes produktu ražošana
1071Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana
1072Sausiņu un cepumu ražošana; ilgi uzglabājamo konditorejas izstrādājumu un kūku ražošana
1073Makaronu, nūdeļu, kuskusa un līdzīgu miltu izstrādājumu ražošana
1081Cukura ražošana
1082Kakao, šokolādes, konfekšu un citu cukuroto konditorejas izstrādājumu ražošana
1083Tējas un kafijas pārstrāde
1084Garšvielu un piedevu ražošana
1085Gatavu ēdienu ražošana
1086Homogenizēto un diētisko pārtikas produktu ražošana
1089Pārējo citur neklasificētu pārtikas produktu ražošana
1091Lauksaimniecības dzīvnieku barības ražošana
1092Mājdzīvnieku barības ražošana
1102Vīnu ražošana no vīnogām
1103Sidra un citu augļu vīnu ražošana
1104Citu nedestilētu dzērienu ražošana no raudzētām izejvielām
1105Alus ražošana
1106Iesala ražošana
1107Bezalkohola dzērienu ražošana; minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana
1310Tekstilšķiedru sagatavošana un vērpšana
1320Tekstilmateriālu aušana
1330Tekstilmateriālu apdare
1391Adīto un tamborēto audumu ražošana
1392Gatavo tekstilizstrādājumu ražošana, izņemot apģērbu
1393Paklāju un grīdsegu ražošana
1394Tauvu, virvju, auklu un tīklu ražošana
1395Neaustu drānu un to izstrādājumu ražošana, izņemot apģērbu
1396Tehniski un rūpnieciski izmantojamu tekstilmateriālu ražošana
1399Citur neklasificētu tekstilizstrādājumu ražošana
1411Ādas apģērbu ražošana
1412Darba apģērbu ražošana
1413Pārējo virsdrēbju ražošana
1414Apakšveļas ražošana
1419Cita veida apģērbu un apģērbu piederumu ražošana
1420Kažokādu izstrādājumu ražošana
1431Trikotāžas zeķu ražošana
1439Pārējo trikotāžas izstrādājumu ražošana
1511Ādu miecēšana un apstrāde; kažokādu apstrāde un krāsošana
1512Ceļojuma piederumu, somu un līdzīgu izstrādājumu, zirglietu piederumu ražošana
1520Apavu ražošana
1610Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana
1621Finiera lokšņu un koka paneļu ražošana
1622Parketa paneļu ražošana
1623Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana
1624Koka taras ražošana
1629Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana
1711Celulozes (papīrmasas) ražošana
1712Papīra un kartona ražošana
1721Gofrētā papīra un kartona ražošana; papīra un kartona taras ražošana
1722Sadzīves, higiēnisko priekšmetu un tualetes piederumu ražošana
1723Rakstāmpapīra ražošana
1724Tapešu ražošana
1729Cita veida papīra un kartona izstrādājumu ražošana
1811Laikrakstu iespiešana
1812Cita veida izdevumu iespiešana
1813Salikšana un iespiedformu izgatavošana
1814Iesiešana un ar to saistītas palīgdarbības
1820Ierakstu reproducēšana
1910Koksēšanas produktu ražošana
1920Naftas pārstrādes produktu ražošana
2011Rūpniecisko gāzu ražošana
2012Krāsvielu un pigmentu ražošana
2013Pārējo neorganisko ķīmisko pamatvielu ražošana
2014Pārējo organisko ķīmisko pamatvielu ražošana
2015Minerālmēslu un slāpekļa savienojumu ražošana
2016Plastmasu ražošana pirmapstrādes formās
2017Sintētiskā kaučuka ražošana pirmapstrādes formās
2020Pesticīdu un citu agroķīmisko preparātu ražošana
2030Krāsu, laku un līdzīgu pārklājumu, tipogrāfijas krāsu un mastikas ražošana
2041Ziepju, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu ražošana
2042Smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošana
2051Sprāgstvielu ražošana
2052Līmju ražošana
2053Ēterisko eļļu ražošana
2059Citur neklasificētu ķīmisko vielu ražošana
2060Sintētisko šķiedru ražošana
2110Farmaceitisko pamatvielu ražošana
2120Farmaceitisko preparātu ražošana
2211Gumijas riepu un kameru ražošana; gumijas riepu protektoru atjaunošana
2219Citu gumijas izstrādājumu ražošana
2221Plastmasas plātņu, lokšņu, cauruļu un profilu ražošana
2222Plastmasas iepakojuma ražošana
2223Plastmasas būvelementu ražošana
2229Citu plastmasas izstrādājumu ražošana
2311Lokšņu stikla ražošana
2312Lokšņu stikla formēšana un apstrāde
2313Dobo stikla izstrādājumu ražošana
2314Stikla šķiedras ražošana
2319Citu stikla izstrādājumu ražošana, ieskaitot tehniskā stikla izstrādājumus
2320Ugunsizturīgo nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana
2331Keramikas flīžu un plākšņu ražošana
2332Māla ķieģeļu, flīžu un citu apdedzināto būvmateriālu ražošana
2341Sadzīves un dekoratīvo keramikas izstrādājumu ražošana
2342Sanitārtehnisko keramikas izstrādājumu ražošana
2343Keramikas izolatoru un izolācijas armatūras ražošana
2344Citu tehnisko keramikas izstrādājumu ražošana
2349Cita veida keramikas izstrādājumu ražošana
2351Cementa ražošana
2352Kaļķa un ģipša ražošana
2361Būvniecībai paredzēto betona izstrādājumu ražošana
2362Būvniecībai paredzēto ģipša izstrādājumu ražošana
2363Gatavo betona maisījumu ražošana
2364Javu ražošana
2365Šķiedru cementa izstrādājumu ražošana
2369Citu betona, ģipša un cementa izstrādājumu ražošana
2370Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu zāģēšana, apdare un apstrāde
2391Abrazīvo izstrādājumu ražošana
2399Citur neklasificētu nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana
2410Čuguna, tērauda un dzelzs sakausējumu ražošana
2420Tērauda cauruļu, dobu profilu un to savienojumu ražošana
2431Aukstā vilkšana
2432Šauru slokšņu aukstā velmēšana
2433Aukstā formēšana vai locīšana
2434Stiepļu vilkšana
2441Cēlmetālu ražošana
2442Alumīnija ražošana
2443Svina, cinka un alvas ražošana
2444Vara ražošana
2445Citu krāsaino metālu ražošana
2446Kodoldegvielas ražošana
2451/2452/2453/2454Čuguna, tērauda, vieglo metālu un citu krāsaino metālu liešana
2511Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana
2512Metāla durvju un logu ražošana
2521Centrālapkures radiatoru un katlu ražošana
2529Metāla cisternu, rezervuāru un tilpņu ražošana
2530Tvaika ģeneratoru ražošana, izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus
2540Ieroču un munīcijas ražošana
2550Metāla kalšana, presēšana, štancēšana un velmēšana; pulvermetalurģija
2561Metāla virsmas apstrāde un pārklāšana
2562Mehāniskā apstrāde
2571Galda piederumu ražošana
2572Slēdzeņu un eņģu ražošana
2573Darbarīku ražošana
2591Cilindrisku metāla trauku un konteineru ražošana
2592Vieglā metāla iepakojuma ražošana
2593Stiepļu izstrādājumu, ķēžu un atsperu ražošana
2594Spaiļu un skrūvju stiprinājumu izstrādājumu ražošana
2599Citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošana
2611Elektronisko komponentu ražošana
2612Elektronisko plašu ražošana
2620Datoru un perifēro iekārtu ražošana
2630Sakaru iekārtu ražošana
2640Sadzīves elektronisko iekārtu ražošana
2651Mērīšanas, pārbaudes, izmēģināšanas un navigācijas instrumentu un aparātu ražošana
2652Pulksteņu ražošana
2660Apstarošanas, elektromedicīnisko un elektroterapijas iekārtu ražošana
2670Optisko instrumentu un fotoaparatūras ražošana
2680Magnētisko un optisko datu nesēju ražošana
2711Elektromotoru, ģeneratoru un transformatoru ražošana
2712Elektrosadales un kontroles iekārtu ražošana
2720Galvanisko elementu ražošana
2731Optisko šķiedru kabeļu ražošana
2732Citu elektronisko un elektrisko vadu un kabeļu ražošana
2733Elektroinstalāciju savienotājelementu ražošana
2740Apgaismes ierīču ražošana
2751Elektriskās sadzīves aparatūras ražošana
2752Neelektrisko sadzīves iekārtu ražošana
2790Citu elektroiekārtu ražošana
2811Dzinēju un turbīnu ražošana, izņemot lidaparātu, automobiļu un divriteņu transportlīdzekļu dzinējus
2812Hidraulisko iekārtu ražošana
2813Sūkņu un kompresoru ražošana
2814Krānu un ventiļu ražošana
2815Gultņu, zobratu, pārnesumu un piedziņas elementu ražošana
2821Kurtuvju, krāšņu un degļu ražošana
2822Pacelšanas un pārvietošanas iekārtu ražošana
2823Biroja tehnikas un iekārtu ražošana (izņemot datorus un perifērās iekārtas)
2824Mehāniskās piedziņas rokas darbarīku ražošana
2825Rūpniecisko dzesēšanas un ventilācijas iekārtu ražošana
2829Citur neklasificētu universālu iekārtu ražošana
2830Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražošana
2841Metālapstrādes darbgaldu ražošana
2849Cita veida darbgaldu ražošana
2891Mašīnu ražošana metalurģijai
2892Mašīnu ražošana ieguves rūpniecībai, karjeru izstrādei un būvniecībai
2893Mašīnu ražošana pārtikas, dzērienu un tabakas apstrādei
2894Mašīnu ražošana tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas izstrādājumu ražošanai
2895Mašīnu ražošana papīra un kartona izgatavošanai
2896Mašīnu ražošana plastmasas un gumijas apstrādei
2899Citu speciālas nozīmes mašīnu ražošana
2910Automobiļu ražošana
2920Automobiļu virsbūvju ražošana; piekabju un puspiekabju ražošana
2931Elektrisko iekārtu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem
2932Detaļu un piederumu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem
3011Kuģu un peldošo iekārtu būve
3012Atpūtas un sporta laivu būve
3020Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana
3030Lidaparātu, kosmisko aparātu un to iekārtu ražošana
3040Militāro kaujas transportlīdzekļu ražošana
3091Motociklu ražošana
3092Velosipēdu un invalīdu ratiņu ražošana
3099Pārējo transportlīdzekļu ražošana
3101Biroju un veikalu mēbeļu ražošana
3102Virtuves mēbeļu ražošana
3103Matraču ražošana
3109Citu mēbeļu ražošana
3211Monētu kalšana
3212Juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana
3213Juvelierizstrādājumu imitāciju un līdzīgu izstrādājumu ražošana
3220Mūzikas instrumentu ražošana
3230Sporta preču ražošana
3240Spēļu un rotaļlietu ražošana
3250Medicīnas un zobārstniecības instrumentu un piederumu ražošana
3291Slotu un suku ražošana
3299Citur neklasificēta ražošana
3311Metāla izstrādājumu remonts
3312Iekārtu remonts
3313Elektronisko iekārtu un optisko ierīču remonts
3314Elektroierīču remonts
3315Kuģu un laivu remonts un apkope
3316Lidaparātu un kosmosa kuģu remonts un apkope
3317Cita veida transportlīdzekļu apkope un remonts
3319Citu ierīču remonts
3320Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā tiek piešķirts un administrēts atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 638Pieņemts: 11.10.2022.Stājas spēkā: 02.12.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 200A, 14.10.2022. OP numurs: 2022/200A.2
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
  • Ārējās saites
336383
{"selected":{"value":"10.12.2022","content":"<font class='s-1'>10.12.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.12.2022","iso_value":"2022\/12\/10","content":"<font class='s-1'>10.12.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"02.12.2022","iso_value":"2022\/12\/02","content":"<font class='s-1'>02.12.2022.-09.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.12.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"