Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likums

1. pants. Likuma mērķis un darbības joma

(1) Likuma mērķis ir atbalsta sniegšana saimnieciskās darbības veicējiem, kurus skārušas pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisītās ekonomiskās sekas (turpmāk — militārās agresijas sekas).

(2) Likums nosaka to personu loku, kuras var pretendēt uz atbalstu, šā atbalsta veidus, sniegšanas nosacījumus un kārtību, atbalsta pasākumu finansēšanu, kā arī nosacījumus atbalsta pasākumu īstenošanai.

2. pants. Atbalsta saņēmēji, atbalsta veidi un atbalstu administrējošās iestādes

(1) Uz atbalstu var pretendēt saimnieciskās darbības veicēji, kurus ietekmējušas militārās agresijas sekas, kas izpaužas kā pieprasījuma un apgrozījuma samazināšanās, esošo līgumu darbības pārtraukšana, traucējumi piegādes ķēdēs, cenu pieaugums un turpmāko investīciju ierobežojums.

(2) Uz atbalstu var pretendēt apstrādes rūpniecības energoietilpīgi komersanti, kurus ietekmējušas militārās agresijas sekas, kas izpaužas kā papildu izmaksas par energoresursiem krasa to cenu pieauguma dēļ.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētie saimnieciskās darbības veicēji var pretendēt uz atbalstu aizdevumu, garantiju vai pašu kapitāla investīciju veidā. Šā panta otrajā daļā minētie komersanti var pretendēt uz atbalstu grantu veidā.

(4) Atbalstu šā likuma ietvaros nepiešķir:

1) saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem piemēro starptautiskās vai nacionālās sankcijas;

2) kapitālsabiedrībām, kurās tieša vai netieša izšķirošā ietekme ir Krievijas Federācijai vai Baltkrievijas Republikai, tās pilsoņiem vai juridiskajām personām, kas reģistrētas Krievijas Federācijā vai Baltkrievijas Republikā (turpmāk — Krievijai vai Baltkrievijai piederīgās personas);

3) komandītsabiedrībām, kuru biedri ir Krievijai vai Baltkrievijai piederīgās personas vai šīm personām ir izšķirošā ietekme pār biedriem;

4) biedrībām, kuru biedri ir Krievijai vai Baltkrievijai piederīgās personas.

(5) Šā panta pirmajā daļā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem atbalstu sniedz akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum". Šā panta otrajā daļā minētajiem komersantiem atbalstu sniedz Būvniecības valsts kontroles birojs.

(30.08.2022. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 14.09.2022.)

3. pants. Alternatīvo ieguldījumu fonds

(1) Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum", kas ir reģistrēta Finanšu un kapitāla tirgus komisijā kā alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks un saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu pārvalda Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanai nodibināto alternatīvo ieguldījumu fondu, tā pārvaldības ietvaros īsteno darbības arī militārās agresijas seku pārvarēšanai un uzņēmumu darbības modeļa pielāgošanai, eksportspējas uzlabošanai un procesu optimizēšanai. Pārvaldot minēto alternatīvo ieguldījumu fondu, pārvaldnieks darbojas saskaņā ar Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumu, izņemot tā 5. panta sesto daļu un 6. panta trešo un sesto daļu. Uz minēto pārvaldnieku neattiecina Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma 1. panta 3. punktā lietotā termina "alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldnieks" skaidrojumu.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētais reģistrētais alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldnieks Finanšu un kapitāla tirgus komisijai sniedz  Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā noteikto informāciju un dokumentus un veic maksājumus Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbības finansēšanai, kā arī pilda citus Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā noteiktos pienākumus.

(3) Šā panta pirmajā daļā  minēto fondu likvidē Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā noteiktajā kārtībā.

(4) Attiecībā uz šā panta pirmajā daļā minēto alternatīvo ieguldījumu fondu no tā darbības sākuma līdz tā likvidācijai valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājiem nepiemēro Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta otrās daļas 7.1 punkta otrajā un trešajā teikumā un 14. punktā noteiktos limitus.

(5) Ieguldījumiem, ko valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs veic šā panta pirmajā daļā minētajā fondā laikposmā no tā darbības sākuma līdz tā likvidācijai, nepiemēro Valsts fondēto pensiju likuma 12.1 panta trešās daļas prasību.

(6) Ja saistībā ar alternatīvo ieguldījumu fonda šā panta pirmajā daļā minēto darbību atbilstoši normatīvajiem aktiem ir nepieciešams izdarīt grozījumus ieguldījumu plāna prospektā, Finanšu un kapitāla tirgus komisija minētos grozījumus izskata piecu darbdienu laikā no to saņemšanas dienas un nosūta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai paziņojumu par šo grozījumu reģistrāciju vai atteikumu tos reģistrēt. Grozījumi ieguldījumu plāna prospektā stājas spēkā nākamajā dienā pēc to reģistrācijas. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra triju darbdienu laikā no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas paziņojuma saņemšanas dienas izlemj, vai noslēgt ar valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju vienošanos par grozījumiem līgumā par šo līdzekļu pārvaldīšanu. Šādiem līguma grozījumiem nepiemēro Valsts fondēto pensiju likuma 11. panta 4.1 daļu un uz šā likuma pamata izdotajos normatīvajos aktos ietvertās tiesību normas par tādu līgumu grozīšanas kārtību, kurus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra noslēgusi ar valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju.

4. pants. Atbalsta piešķiršanas un administrēšanas nosacījumi un kārtība

Ministru kabinets nosaka nosacījumus un kārtību šajā likumā noteiktā atbalsta piešķiršanai un administrēšanai.

5. pants. Atbalsta finansēšana

(1) Šā likuma 2. panta pirmajā daļā noteikto atbalsta pasākumu īstenošanai tiek izmantots:

1) valsts budžeta finansējums, kas akciju sabiedrībai "Attīstības finanšu institūcija Altum" ir piešķirts saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu, ja Ministru kabinets ir pieņēmis attiecīgu lēmumu un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir to izskatījusi un nav pret to iebildusi;

2) Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanai krīzes aizdevumu programmas ietvaros atmaksātais finansējums;

3) īstermiņa eksporta kredīta garantiju programmas ietvaros atmaksātais finansējums.

(2) Lai nodrošinātu atbalsta pasākumu īstenošanu alternatīvo ieguldījumu fonda ietvaros, finanšu ministram ir tiesības palielināt likumā "Par valsts budžetu 2022. gadam" noteikto apropriāciju budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" ne vairāk kā 25 000 000 euro apmērā, kā arī veikt nepieciešamo apropriācijas pārdali ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei likumā noteiktās apropriācijas ietvaros starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.

(21) Lai nodrošinātu šā likuma 2. panta otrajā daļā noteikto atbalsta pasākumu īstenošanu, finanšu ministram ir tiesības palielināt likumā "Par valsts budžetu 2022. gadam" noteikto apropriāciju budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" ne vairāk kā par 50 000 000 euro, kā arī veikt nepieciešamo apropriācijas pārdali ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei likumā noteiktās apropriācijas ietvaros starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.

(3) Apropriāciju šā panta otrajā un 2.1 daļā noteiktajā gadījumā atļauts palielināt, ja Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir to izskatījusi un nav iebildusi pret apropriācijas palielinājumu. 

(4) Šā likuma ietvaros paredzētais finansējums tiek izmantots līdz atbalsta pasākumu īstenošanas termiņa beigām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.08.2022. likumu, kas stājas spēkā 14.09.2022.)

6. pants. Atbalsta sniegšanas nosacījumi

Īstenojot šajā likumā minētos atbalsta pasākumus, kuri atbilst Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5. pantā noteiktajām pazīmēm, tiek ievērotas komercdarbības atbalsta kontroles regulējuma prasības.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2022. gada 2. jūnijā.
Valsts prezidents E. Levits
Rīgā 2022. gada 8. jūnijā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 02.06.2022.Stājas spēkā: 09.06.2022.Tēma: KomerctiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 110, 08.06.2022. OP numurs: 2022/110.1
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
333059
{"selected":{"value":"14.09.2022","content":"<font class='s-1'>14.09.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.09.2022","iso_value":"2022\/09\/14","content":"<font class='s-1'>14.09.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"09.06.2022","iso_value":"2022\/06\/09","content":"<font class='s-1'>09.06.2022.-13.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.09.2022
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)