Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Smiltenes novada domes 2024. gada 18. aprīļa saistošos noteikumus "Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu Smiltenes novadā".
Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 25/22

Smiltenē 2022. gada 31. augustā
Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu Smiltenes novadā
Apstiprināti ar Smiltenes novada pašvaldības domes
2022. gada 31. augusta lēmumu Nr. 422 (prot. Nr. 15, 62. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām
43. panta pirmās daļas 5. un 6. punktu,
Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra
noteikumu Nr. 906 "Dzīvojamās mājas sanitārās
apkopes noteikumi
" 4. punktu, Ministru kabineta
2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500
"Vispārīgie būvnoteikumi" 158.2. apakšpunktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek uzturēta sanitārā tīrība un veikti teritorijas sakopšanas darbi nekustamā īpašuma teritorijā, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un nedzīvojamo namu publiskajās un privātajās teritorijās, veikta īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšana Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, kā arī uzturamas tajā esošās ēkas, paredzot administratīvo atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. apstādījumi – termina skaidrojums atbilst Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 28/21 "Par pašvaldības apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību Smiltenes novada teritorijā" lietotajam terminam;

2.2. piebrauktuve – attiecīgi aprīkots ceļa (ielas) elements, kas paredzēts transportlīdzekļu nokļūšanai no ceļa (ielas) braucamās daļas līdz piegulošajam nekustamajam īpašumam;

2.3. piegulošā teritorija – publiskā lietošanā esoša teritorija pilsētu un ciemu teritorijā, kā arī detālplānojumu teritorijā, kas atrodas blakus nekustamam īpašumam un sniedzas uz visām pusēm līdz sešu metru platumam no nekustamā īpašuma ārējās robežas, t.sk., teritorija starp nekustamo īpašumu un brauktuves vai ietves, ja tāda izveidota, tuvāko malu (piebrauktuves, grāvji, caurtekas, zālieni, apstādījumi, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas);

2.4. pilsētvides ainava – pēc noteiktām apbūves un labiekārtojuma pazīmēm un parametriem identificējama ārtelpa (telpiska vieta) pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurai ir piemērojamas speciālas prasības, kas paredzētas pašvaldības teritorijas plānojumā (turpmāk – teritorijas plānojums), lokālplānojumā, ja tāds ir izstrādāts un detālplānojumā, ja tāds konkrētam īpašumam vai teritorijas daļai ir spēkā;

2.5. publiska vieta (publiska ārtelpa) – ikviena pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša par maksu vai bez maksas nenoteiktam personu lokam pieejama vieta, kas neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai. Tajā skaitā, ar pašvaldības līdzfinansējumu ierīkoti un labiekārtoti daudzdzīvokļu māju iekšpagalmi (izņemot stāvvietu zonas), citas par pašvaldības līdzekļiem labiekārtotas teritorijas, kas paredzētas iedzīvotāju rekreācijai, atpūtai vai sporta nodarbībām, kā arī sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zemes teritorija, ja tā brīvi pieejama sabiedrībai;

2.6. zāliens – ar zālaugiem apsēts vai dabiski apaugusi zemes platība.

II. Teritoriju uzturēšanas un kopšanas noteikumi

3. Par nedzīvojamo namu teritoriju uzturēšanu un kopšanu atbild nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

4. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritoriju uzturēšanu un kopšanu atbild nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai tās pārvaldnieks, ja dzīvojamās mājas pārvaldīšanu uzdots veikt pārvaldniekam.

5. Dalīta īpašuma gadījumā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldītājiem ir pienākums kopt tikai ēkai piesaistīto funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu. Būvēm nepiesaistītā zemesgabala daļas un attiecīgajam zemesgabalam piegulošo teritorijas kopšana ir zemes īpašnieka pienākums.

6. Nedzīvojamo namu un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijas sakopšanas darbi veicami šādā kārtībā:

6.1. regulāri pļaut zālienu, nepieļaut atkritumu, tajā skaitā dārzu un parku atkritumu, uzkrāšanos, izņemot īpaši aprīkotās vietās, kas paredzētas šāda veida atkritumu kompostēšanai:

6.1.1. pilsētas teritorijā zāliena pļaušana nozīmē zāles pļaušanu un savākšanu ne retāk kā vienu reizi mēnesī;

6.1.2. ciemu teritorijās zālienu pļaušana nozīmē zāles pļaušanu ne retāk kā divas reizes gadā. Pirmā reize veicama līdz 22. jūnijam, otrā reize – līdz 30. jūlijam, taču nepieciešamības gadījumā biežāk;

6.1.3. citās pagastu teritorijās zāliena pļaušana veicama vismaz vienu reizi gadā, bet ne vēlāk kā līdz 30. jūlijam.

6.2. teritorijas sakopšanu, t.sk., apstādījumu uzturēšanu, atkritumu savākšanu, nokritušo lapu savākšanu, tīrot ietves, celiņus un piebrauktuves, nepieļaujot būvgružu, lapu, zaru vai atkritumu uzkrāšanos;

6.3. kopt apstādījumus, kas nozīmē krūmu, dzīvžogu, koku (koku vainagu) un to zaru apzāģēšanu gar ietvēm un brauktuvēm līdz 2,3 m augstumam, ja tie traucē gājējiem pa ietvēm virs ietvēm un virs brauktuvēm līdz 4,5 m augstumam no zemes, atbilstoši Noteikumu pielikumam, kā arī veic būvēm traucējošo un bīstamo (sauso, aizlauzto) koku nozāģēšanu, kā arī nodrošina to novākšanu ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, un nodrošina koku kopšanu, lai tie neveidojas par bīstamiem, bet bīstamos kokus novāc;

6.4. savākt rudenī nokritušās lapas ne vēlāk kā četru nedēļu laikā pēc lapu nokrišanas. Nokritušo lapu savākšana nozīmē lapu savākšanu un izvešanu uz atkritumu poligonu vai kompostēšanu. Aizliegts savāktās lapas izgāzt ārpus nekustamā īpašuma teritorijas vai izvietot nekustamajam īpašumam piegulošajās teritorijās;

6.5. attīrīt no sniega un ledus un nokaisīt ar pretslīdes materiāliem gājēju ietves, nodrošinot drošu gājēju ietves lietošanu, kas nozīmē sniega un ledus kārtas notīrīšanu pēc nepieciešamības un nodrošinot šo prasību izpildi ne vēlāk kā līdz pulksten 8:00;

6.6. tīrīt un kaisīt ar pretslīdes materiāliem piebrauktuves un piebraucamajos ceļos, nepieļaujot, ka uz tiem veidojas sniega vaļņi un apledojums, un uzturēt tos tādā kārtībā, lai transportlīdzekļi varētu izbraukt līdz publiskā lietojuma ielu tīkla;

6.7. gājēju ietvju, piebrauktuvju un piebraucamo ceļu kaisīšanai izmantot pretslīdes materiālus – smilti, smilts-sāls maisījumu vai frakcionētas sīkšķembas. Aizliegts kaisīt ar izdedžiem, melnzemi, pelniem, dubļiem, sāli tīrā veidā un citiem nepiemērotiem materiāliem;

6.8. pēc pilnīgas sniega nokušanas divu nedēļu laikā savākt pārpalikušos pretslīdes materiālus uz ietvēm, celiņiem, piebrauktuvēm un piebraucamajiem ceļiem, bet ne vēlāk kā līdz 30.aprīlim, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams klimatisko apstākļu dēļ;

6.9. uz lietus ūdens uztvērēju restēm un vākiem, brauktuvēm un ietvēm aizliegts izgāzt ledu, sniegu, netīros ūdeņus, atkritumus un saslaukas;

6.10. periodiski pēc nepieciešamības attīrīt no sniega un ledus balkonus, lodžijas, ēku jumtus, likvidēt lāstekas un nepieļaut sniega un ledus krišanu no ēku jumtiem, dzegām, ūdens notekcaurulēm, balkoniem un lodžijām;

6.11. veicot 6.10. apakšpunktā minētās darbības, gadījumos, kur tas apdraud gājēju veselību un dzīvību vai trešo personu īpašuma, tai skaitā transportlīdzekļu drošību, nepieciešamības gadījumā nekavējoties norobežo bīstamo vietu gājēju un transportlīdzekļu drošību, kā arī veic citus atbilstošus drošības pasākumus, un nekavējoties veic ietves sakopšanu pēc 6.10. apakšpunktā minēto darbību izpildes.

7. Viendzīvokļa māju īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem Noteikumu 6. punktā noteiktā teritorijas sakopšanas darbu realizācijas kārtība ir saistoša tikai attiecībā uz īpašumam piegulošo teritoriju.

III. Prasības būvju, to fasāžu un citu ārējo konstrukciju uzturēšanai

8. Par būvju uzturēšanu atbild tās īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

9. Būvju fasādes un citas ārējas konstrukcijas uztur tādā tehniskajā stāvoklī un ārējā izskatā, kas nedegradē vidi un nebojā apkārt esošo ainavu, ievērojot šādas prasības:

9.1. nepieļaut būvju fasādes un citu ārējo konstrukciju nokrišanu vai sabrukšanu;

9.2. nepieļaut būtiskus bojājumus būvju lietusūdens novadīšanas sistēmu elementos, caurrūsējumu, detaļu neesamību, detaļu deformāciju vai līdzīgus bojājumus;

9.3. novērst plaisas būvju sienās;

9.4. atjaunot būvju fasāžu un citu ārējo konstrukciju krāsojumu gadījumā, ja tas nolūp, noskalojas vai citādi zaudē sākotnējo stāvokli;

9.5. demontēt funkcionalitāti zaudējušus būvju elementus, ka nav nesošās konstrukcijas un potenciāli neietekmēs būves konstruktīvo noturību, bet bojā būves kopējo izskatu;

9.6. nepieļaut būvju dekoratīvo elementu bojājumus;

9.7. nepieļaut un nekavējoties likvidēt uz būvju fasādēm, arhitektoniskajiem elementiem vai citām ārējām konstrukcijām, kā arī lietusūdens novadīšanas sistēmā augošus krūmus, kokus, sūnas vai zāli, izņemot būvniecības ieceres dokumentācijā paredzētos gadījumus;

9.8. nepieļaut bojājumus būvju jumtu segumos – caurumus, plaisas, atsevišķu elementu neesamību, deformāciju vai līdzīgus bojājumus;

9.9. nepieļaut būvju apdares materiālu plaisāšanu, nodrupšanu, koroziju, satrupēšanu, eroziju;

9.10. nodrošināt būvju fasāžu un citu ārējo konstrukciju uzturēšanu tehniskā un vizuālā kārtībā, atbilstoši būves arhitektoniskajam stilam un pilsētvides ainavas vai ainaviski vērtīgās teritorijas prasībām;

9.11. nodrošināt logu stiklojumu, atjaunot atlocījušās palodzes un novērst līdzīgus bojājumus un nekustamajā īpašumā esošo žogu, vārtu un vārtiņu uzturēšanu tehniskā un vizuālā kārtībā, to atjaunošanu, remontēšanu vai nojaukšanu.

IV. Atvieglojumi un pašvaldības līdzdalība

10. No Noteikumu 6. punktā noteiktajām prasībām attiecībā uz pieguļošās teritorijas sakopšanas darbiem var tikt atbrīvoti viendzīvokļa māju, kuras netiek izmantotas saimnieciskajai darbībai, īpašnieki, kas ir:

10.1. trūcīgas vai maznodrošinātas personas, ja šīs personas turklāt, ir vientuļi pensionāri, kurām nav kopīga deklarētā dzīvesvieta ar citām pilngadīgām darbspējīgām personām;

10.2. personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, kurām nav kopīga deklarētā dzīvesvieta ar citām pilngadīgām darbspējīgām personām.

11. Lai saņemtu Noteikumu 10. punktā noteiktos atvieglojumus, personai jāvēršas Smiltenes novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) ar attiecīgu iesniegumu. Pēc iesnieguma saņemšanas Pašvaldība viena mēneša laikā pārbauda un izvērtē iesniegumā norādītos apstākļus un pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma īpašnieka atbrīvošanu no Noteikumu 6. punktā noteikto prasību izpildes attiecībā uz teritorijas sakopšanas darbiem pildīšanu uz laiku, kas nepārsniedz personai piešķirtā īpašā statusa termiņu.

12. Ja atvieglojuma saņēmējam ir zuduši apstākļi, kas ir par pamatu atvieglojuma saņemšanai, viņam ir pienākums piecu dienu laikā par to paziņot Pašvaldībai.

13. Personas, kuru nekustamajiem īpašumiem piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas platība ir lielāka par pusi no nekustamā īpašuma platības, var saņemt Pašvaldības palīdzību nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanā, slēdzot ar Pašvaldību vienošanos par sadarbību piegulošās publiskā lietošanās esošās teritorijas kopšanā.

14. Lai saņemtu Noteikumu 13. punktā minēto palīdzību, personai jāvēršas Pašvaldībā ar iesniegumu. Pašvaldība viena mēneša laikā no dienas, kad Pašvaldībā saņemts personas iesniegums, pieņem lēmumu par palīdzības sniegšanu un vienošanās slēgšanu par sadarbību nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanās esošās teritorijas kopšanā.

15. Pašvaldība nodrošina:

15.1. nekustamajam īpašumam piegulošajā teritorijā atrodošos publiskā lietošanā esošo ietvju kopšanu un uzturēšanu;

15.2. zāliena pļaušanu apstādījuma daļai ielas sarkano līniju robežās, kas pārsniedz sešu metru platumu, mērot no nekustamā īpašuma zemes gabala robežas līdz brauktuvei, neieskaitot ietvi.

15.3. pašvaldības valdījumā, publiskā lietošanā esošo pagalmu un piebraucamo ceļu uzturēšanu un sakopšanu;

15.4. piegulošo publiskā lietošanās esošās teritoriju kopšanu pie tiem nekustamajiem īpašumiem, kuru īpašnieki saskaņā ar šiem Noteikumiem pilnībā vai daļēji ir atbrīvoti no īpašumam piegulošās publiskā lietošanās esošās teritorijas kopšanas pienākumiem;

15.5. pašvaldības valdījumā esošo ceļu, ielu, tiltu, laukumu, sabiedriskā transporta pieturvietu, velosipēdu ceļu, brauktuves sadalošo joslu un saliņu zālienu, krastmalu, uzturēšanu un sakopšanu;

15.6. atlikušās platības ap daudzdzīvokļu mājām, kuras nav nododamas apsaimniekošanā, kopšanu saskaņā ar Pašvaldības sagatavotiem plāniem;

15.7. sagrābto nokritušo lapu, nokaltušo augu savākšanu Pašvaldības rīkoto akciju laikā;

15.8. pēc pieprasījuma – bezmaksas maisu izsniegšanu Noteikumu 4., 5., 6. un 7. punktā minētajām personām, ja nekustamā īpašuma teritorijā vai nekustamajam īpašumam piegulošajā teritorijā atrodas dižkoki vai citi augstvērtīgi koki;

15.9. notīrītā sniega un ledus izvešanu no publiskā lietošanā esošās teritorijas, ja tas traucē gājēju pārvietošanos un transportlīdzekļu kustību (tai skaitā, iebraukšanu vai izbraukšanu).

V. Noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par Noteikumu neievērošanu

16. Par Noteikumu II un III nodaļā notikto prasību neievērošanu fiziskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskām personām brīdinājumu vai naudas sodu līdz 280 naudas soda vienībām.

17. Noteikumu 16. punktā noteiktā administratīvā atbildība nav piemērojama daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un to teritorijas sanitārās apkopes prasību pārkāpumu gadījumos, par kuriem atbildība paredzēta Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 29. pantā.

18. Noteikumu kontroli un administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic:

18.1. Smiltenes novada Pašvaldības policijas amatpersonas par Noteikumu II nodaļā noteikto prasību neievērošanu;

18.2. Smiltenes novada Būvvaldes amatpersonas par Noteikumu III nodaļā noteikto prasību neievērošanu.

19. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Smiltenes novada pašvaldības Administratīvā komisija.

VI. Noslēguma jautājums

20. Atzīt par spēku zaudējušiem Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. decembra saistošos noteikumus Nr. 29/21 "Smiltenes novada pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi".

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
Pielikums
2022. gada 31. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 25/22
Shēma
nepieciešamo augstumu koku un krūmu apzāģēšanai virs ietvēm un brauktuvēm

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
Paskaidrojuma raksts
Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 31. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 25/22 "Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu Smiltenes novadā"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsIzstrādātie saistošie noteikumi aizstāj līdz šim Smiltenes novadā spēkā esošos 2021. gada saistošos noteikumus Nr. 29/21 "Smiltenes novada pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi" nosakot vienotas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas prasības visā Smiltenes novada administratīvajā teritorijā un paredzot pašvaldības līdzdalības mehānismu piegulošo teritoriju kopšanā un uzturēšanā.

Teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumu izdošanas tiesiskais pamatojums:

1) saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 5. punktu dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu. Līdz ar to pašvaldības dome ir pilnvarota saistošajos noteikumos noteikt namu, to teritoriju un būvju uzturēšanas noteikumus.

2) saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 6. punktu dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves malai) kopšanu. Minētais pilnvarojums izdot saistošos noteikumus ir saistīts ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. punktā noteiktās autonomās funkcijas izpildi. Likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. punkts noteic, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana). Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. punktā noteiktajiem autonomās funkcijas uzdevumiem pašvaldība gādā par pašvaldības īpašumu uzturēšanu un veic šos uzdevumus patstāvīgi, izņemot gadījumu, ja pašvaldība ir izvēlējusies uzlikt nekustamo īpašumu īpašniekiem kopt īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves malai). Satversmes tiesa 2014. gada 6. novembra spriedumā lietā Nr. 2013-20-03 ir atzinusi, ka par likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. punktā minētās autonomās funkcijas pienācīgu izpildi atbildīga ir pašvaldība, nevis personas, kurām pieder nekustamais īpašums pašvaldības administratīvajā teritorijā. Īpašnieka pienākumu kopt un tīrīt viņa īpašumam piegulošo teritoriju pašvaldība var noteikt tikai ar tādu regulējumu, kas nodrošina samērīgumu starp personai uzlikto pienākumu un sabiedrības interesēs sasniedzamo mērķi;

3) saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 158.2. apakšpunktu būve ir jāsakārto, jāveic tās konservācija vai jānojauc (atkarībā no konkrētiem apstākļiem), ja būves fasādes un citu ārējo konstrukciju tehniskais stāvoklis vai ārējais izskats neatbilst pilsētvides ainavas vai ainaviski vērtīgās teritorijas prasībām (būve ir vidi degradējoša vai bojā ainavu), kuras ir noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu. Līdz ar to saistošajos noteikumos par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu pašvaldība var noteikt pilsētvides ainavas un ainaviski vērtīgās teritorijas (teritorijas, kas noteiktas teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā) prasības būves fasādei un citu ārējo konstrukciju tehniskajam stāvoklim un ārējam izskatam;

4) saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr. 906 "Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi" 4. punktu, teritorijas sakopšanas darbi veicami pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā;

5) saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 140. punktu, grozījumu noteikumu projektu nesagatavo, ja tā normu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma. Šādā gadījumā sagatavo jaunu noteikumu projektu.

Ievērojot augstāk minēto, ir izstrādāta jauna saistošo noteikumu redakcija, kas noteic vienotas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas prasības visā Smiltenes novada administratīvajā teritorijā un paredzot pašvaldības līdzdalības mehānismu piegulošo teritoriju kopšanā un uzturēšanā.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek uzturēta sanitārā tīrība un veikti teritorijas sakopšanas darbi nekustamā īpašuma teritorijā, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un nedzīvojamo namu publiskajās un privātajās teritorijās, veikta īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšana Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, kā arī uzturamas tajā esošās ēkas, paredzot administratīvo atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

Saistošo noteikumu projekts paredz atvieglojumus gadījumos, kad persona nespēj kopt piegulošo teritoriju, atbrīvojot personu no šāda pienākuma un pašvaldības līdzdalību teritorijas kopšanā.

Saistošajos noteikumos noteikti atvieglojumi viendzīvokļa māju īpašniekiem, kuri ir trūcīgas un maznodrošinātas personas, ja šīs personas turklāt ir vientuļi pensionāri, personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, kuriem nav kopīgas deklarētās dzīvesvietas ar citām pilngadīgām personām, vai arī pensionāri, personas ar 1. un 2. grupas invaliditāti, kuriem ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar pensionāriem vai personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti.

Saistošajos noteikumos noteikts, ka pašvaldības palīdzību piegulošo teritoriju kopšanā var saņemt personas, kuru nekustamajiem īpašumiem piegulošo teritoriju platība ir lielāka par pusi no nekustamā īpašumu platības.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav iespējams noteikt saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu, jo nav zināms, cik personas izmantos saistošajos noteikumos noteiktos atvieglojumus.

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada administratīvajā teritorijā esošās fiziskās un juridiskās personas, kurām jāveic piegulošās teritorijas kopšana. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs mērķgrupu, nodrošinot novada administratīvajā teritorijā iespēju noteikto kategoriju nekustamo īpašumu īpašniekiem saņemt atvieglojumus piegulošās teritorijas kopšanā.

Saistošie noteikumi tiešā veidā neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpilde neietekmēs tās institūcijas funkcijas un uzdevumus, kura nodrošinās saistošo noteikumu izpildi.

Visas personas, kuras skar šo Saistošo noteikumu piemērošana, var griezties Smiltenes novada pašvaldības domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā.

Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Informācija par saistošajiem noteikumiem tiks publicēta pašvaldības bezmaksas izdevumā "Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis" un izlikta redzamā vietā Smiltenes novada domes ēkā un pagastu pārvaldēs.

Institūcijas, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Smiltenes novada Būvvalde un Smiltenes novada Pašvaldības policija kā kontroles par saistošo noteikumu ievērošanu veicējām.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas nav notikušas.

Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas Smiltenes novada pašvaldības domē un publicēšanas pašvaldības tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļvietnē – www.smiltenesnovads.lv.

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu Smiltenes novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Smiltenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 25/22Pieņemts: 31.08.2022.Stājas spēkā: 06.10.2022.Zaudē spēku: 11.07.2024.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 193, 05.10.2022. OP numurs: 2022/193.11
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Citi saistītie dokumenti
336098
06.10.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"