Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 582

Rīgā 2022. gada 20. septembrī (prot. Nr. 48 15. §)
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virzienu "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" pirmās kārtas "Valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi" īstenošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžeta un finanšu vadību 19.3 panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – Atveseļošanas fonds) plāna 3. komponentes "Nevienlīdzības mazināšana" 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2.r. reformas "Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" pirmās kārtas "Valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi" (turpmāk – pasākums) īstenošanas un uzraudzības kārtību, tai skaitā:

1.1. pasākuma mērķi un mērķa grupu;

1.2. sasniedzamos atskaites punktus un mērķrādītāju (turpmāk – atskaites punkti);

1.3. pieejamo finansējumu;

1.4. projekta iesniedzēju;

1.5. īstenošanā iesaistītās institūcijas, to tiesības un pienākumus;

1.6. atbalstāmās darbības un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.7. projekta īstenošanas nosacījumus un uzraudzības kārtību;

1.8. līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – līgums par projekta īstenošanu) vienpusēja uzteikuma nosacījumus.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. projekta veidlapa – aizpildīta projekta iesnieguma veidlapa un tās pielikumi, ko šajos noteikumos noteiktajā kārtībā iesniedz šo noteikumu 13. punktā minētais projekta iesniedzējs, lai pieteiktos projekta īstenošanai nepieciešamā atbalsta saņemšanai;

2.2. projekts – projekta veidlapa, kas atbilst šo noteikumu nosacījumiem un kuras atbilstību šiem nosacījumiem ir pārbaudījusi Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – aģentūra);

2.3. finansējuma saņēmējs – projekta iesniedzējs, ar kuru aģentūra noslēgusi līgumu par projekta īstenošanu;

2.4. ēka – šo noteikumu izpratnē nekustamā īpašuma objekts (būve vai tās daļa) vai nekustamā īpašuma objektu kopība (zemes vienība un būve vai tās daļa).

3. Pasākuma mērķis ir palielināt sabiedrībai paredzēto labklājības nozares publisko pakalpojumu un publisko ēku skaitu, kurās tiek sniegti labklājības nozares valsts pakalpojumi vai pašvaldību sociālie pakalpojumi un kurās ir nodrošināta vides, nodarbinātības un informācijas pieejamība visām sabiedrības grupām, tostarp personām ar invaliditāti un funkcionālajiem traucējumiem.

4. Pasākuma mērķa grupa ir personas ar invaliditāti un personas ar funkcionālajiem traucējumiem.

5. Pasākums paredzēts 3.1.2.r. reformas "Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" īstenošanai, kuras mērķis ir nodrošināt augstam sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, kuriem ir ierobežoti finanšu resursi, pieeju būtiski nepieciešamiem sociālajiem un nodarbinātības pakalpojumiem.

6. Par pasākuma īstenošanu atbildīgā nozares ministrija ir Labklājības ministrija (turpmāk – ministrija).

7. Pasākuma ietvaros sasniedzami šādi atskaites punkti:

7.1. līdz 2022. gada 31. martam – to valsts un pašvaldību ēku izvēle, kurās jāveic vides pielāgojumi;

7.2. līdz 2022. gada 31. decembrim – līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās;

7.3. līdz 2024. gada 31. decembrim – būvniecības pabeigšana, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām 63 valsts un pašvaldību ēkās.

8. Šo noteikumu 7. punktā noteikto atskaites punktu sasniegšanu apliecina dokumentu kopums, kas iesniegts Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (turpmāk – vadības informācijas sistēma), tai skaitā:

8.1. šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteiktā atskaites punkta sasniegšanai:

8.1.1. to ēku saraksts (​pielikums), kuras atbilst atbalsta saņemšanas nosacījumiem vides pieejamības nodrošināšanā;

8.1.2. ministrijas vadlīnijas vienlīdzības, iekļaušanas, nediskriminācijas un pamattiesību ievērošanai, kurās apkopota informācija par to, kādi minimālie vides pieejamības standarti ēkās ir jānodrošina;

8.2. šo noteikumu 7.2. apakšpunktā noteiktā atskaites punkta sasniegšanai – finansējuma saņēmēja sagatavots pārskats, kurā ietverts izraksts no attiecīgā būvdarbu iepirkuma dokumentācijas daļām un informācija par noslēgto būvdarbu līgumu vides pieejamības nodrošināšanai publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās;

8.3. šo noteikumu 7.3. apakšpunktā noteiktā atskaites punkta sasniegšanai:

8.3.1. būvniecības jomu regulējošajos normatīvajos aktos paredzētais apliecinājums (kopija) par būvdarbu pabeigšanu un 63 ēku vai to daļu nodošanu ekspluatācijā;

8.3.2. finansējuma saņēmēja sagatavots pārskats par ēkām, kurās pabeigti būvdarbi, un tajās veiktajiem vides pielāgojumiem minimālo vides pieejamības prasību nodrošināšanai;

8.3.3. finansējuma saņēmēja veikts pašnovērtējums par ēkā nodrošināto vides pieejamības pielāgojumu atbilstību normatīvajiem aktiem par būvju vispārīgajām prasībām (turpmāk – pašnovērtējums).

9. Pasākuma ietvaros finansējuma saņēmējs neuzkrāj informāciju par dalībniekiem un Komisijas 2021. gada 28. septembra Deleģētajā regulā (ES) 2021/2106, ar kuru, nosakot atveseļošanas un noturības rezultātu pārskata kopējos rādītājus un detalizētos elementus, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, noteiktajiem Atveseļošanas fonda plāna kopējiem rādītājiem.

10. Pasākuma atbalsta veids ir grants.

11. Pasākuma kopējais attiecināmais finansējums ir 7 326 340 euro, tai skaitā attiecināmais Atveseļošanas fonda finansējums – 7 000 000 euro un valsts budžeta finansējums (pievienotās vērtības nodoklis) – indikatīvi 326 340 euro.

12. Šo noteikumu 14. punktā noteikto atbalstāmo darbību īstenošanai vienas ēkas vides pieejamības nodrošināšanas izmaksas nepārsniedz 111 000 euro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokļa izmaksas. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas pasākuma ietvaros finansē atbilstoši šo noteikumu 18. punktā noteiktajai kārtībai.

13. Projekta iesniedzējs ir šo noteikumu ​pielikumā noteiktās ēkas īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai pārvaldītājs, kas ir:

13.1. pašvaldība;

13.2. kapitālsabiedrība, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi;

13.3. valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi";

13.4. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams".

II. Atbalstāmās darbības un izmaksu attiecināmības nosacījumi

14. Pasākuma ietvaros atbalstāmas šādas darbības:

14.1. projekta vadība;

14.2. vizuālās identitātes prasību nodrošināšana;

14.3. projekta īstenošanu pamatojošās dokumentācijas izstrāde, izņemot projekta veidlapas aizpildīšanu;

14.4. ēkas vides pieejamības nodrošināšanas būvdarbi un teritorijas labiekārtošana, būvekspertīze, būvuzraudzība un autoruzraudzība;

14.5. vides pieejamības konsultācija;

14.6. vides pieejamības tehnoloģiju, iekārtu, aprīkojuma un cita materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde, piegāde un montāža.

15. Pasākuma ietvaros attiecināmas šādas izmaksas:

15.1. šo noteikumu 14.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas, kas radušās uz darba līguma vai rīkojuma pamata;

15.2. pakalpojuma (uzņēmuma) līguma izmaksas šo noteikumu 14. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, tai skaitā:

15.2.1. šo noteikumu 14.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanas gadījumā, ja projekta vadības personālu piesaista kā pakalpojuma sniedzēju;

15.2.2. šo noteikumu 14.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanas gadījumā, ja vizuālās identitātes prasību nodrošināšanai piesaista pakalpojuma sniedzēju.

16. Šo noteikumu 15. punktā noteiktās attiecināmās izmaksas pasākuma ietvaros plāno, ievērojot šādus nosacījumus:

16.1. izmaksas šo noteikumu 14.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai finansējuma saņēmējs plāno kā vienu izmaksu pozīciju 10 procentu apmērā no pārējā attiecināmā Atveseļošanas fonda finansējuma apmēra;

16.2. izmaksas šo noteikumu 14.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai nepārsniedz vienu procentu no projektā attiecināmā Atveseļošanas fonda finansējuma apmēra.

17. Pasākuma ietvaros Atveseļošanas fonda finansējums nesedz šādas izmaksas:

17.1. izmaksas, kas radušās pirms 2022. gada 1. janvāra, vai tādu darbību izmaksas, kas pabeigtas līdz 2021. gada 31. decembrim;

17.2. pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, bet šādas izmaksas ir iekļaujamas projektā;

17.3. izmaksas, kas pārsniedz līgumā par projekta īstenošanu noteikto projekta attiecināmo Atveseļošanas fonda finansējuma apmēru;

17.4. izmaksas, kas nav saistītas ar ēkā nodrošinātā labklājības nozares valsts pakalpojuma vai pašvaldības sociālā pakalpojuma sniegšanas vietas vides pieejamības nodrošināšanu, vai izmaksas, kas ir saistītas ar ēkas koplietošanas telpu grupas vides pieejamības nodrošināšanu, izņemot šo noteikumu 24.4.2. un 24.4.3. apakšpunktā ​​​​​​​ noteikto gadījumu.

18. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem piemēro šādus nosacījumus:

18.1. ja finansējuma saņēmējs atbilstoši normatīvajiem aktiem par pievienotās vērtības nodokli var atgūt projekta ietvaros samaksāto nodokli, izmaksas sedz no finansējuma saņēmēja līdzekļiem;

18.2. ja finansējuma saņēmējs – valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" un valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" – atbilstoši normatīvajiem aktiem par pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt projekta ietvaros samaksāto nodokli, projekta īstenošanai nepieciešamās pievienotās vērtības nodokļa izmaksas sedz no valsts budžeta.

III. Pasākuma īstenošanas nosacījumi un uzraudzības kārtība

19. Pasākuma un projekta īstenošanai un uzraudzībai nepieciešamo informāciju iesniedz vadības informācijas sistēmā.

20. Pasākuma īstenošanai:

20.1. ministrija 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās šo noteikumu ​pielikumā noteiktajiem projektu iesniedzējiem nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta veidlapu, informējot aģentūru par ministrijas nosūtītajiem uzaicinājumiem un aicinot aģentūru veikt šo noteikumu 20.3. apakšpunktā un 29. punktā minētās darbības. Uzaicinājumā katram projekta iesniedzējam norāda šādu informāciju:

20.1.1. uz projekta iesniedzēju attiecināmie šo noteikumu 7.2. un 7.3. apakšpunktā minētie sasniedzamie atskaites punkti;

20.1.2. projekta iesniedzējam pieejamā Atveseļošanas fonda atbalsta saņemšanai noteiktās ēkas un to adreses;

20.1.3. projekta iesniedzējam pieejamais Atveseļošanas fonda atbalsta apmērs, ņemot vērā projekta iesniedzējam noteikto ēku skaitu un šo noteikumu 12. punktā minētās izmaksas vienas ēkas vides pieejamības nodrošināšanai;

20.1.4. projekta veidlapas iesniegšanas un projekta īstenošanas termiņš;

20.1.5. vadības informācijas sistēmā pieejamie norādījumi projekta veidlapas aizpildīšanai;

20.2. projekta iesniedzējs 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 20.1. apakšpunktā minētā uzaicinājuma saņemšanas iesniedz projekta veidlapu. Par visām ēkām, kuras norādītas ministrijas uzaicinājumā un kurās plānots nodrošināt vides pieejamību, sagatavo vienu projekta veidlapu. Ja projekta veidlapa sagatavota par vairākām ēkām, kopējo Atveseļošanas fonda finansējumu var pārdalīt starp minētajām ēkām, atkāpjoties no šo noteikumu 12. punktā minētā Atveseļošanas fonda finansējuma apmēra vienai ēkai, bet nepārsniedzot ēkām kopējo pieejamo Atveseļošanas fonda finansējuma kopsummu;

20.3. aģentūra viena mēneša laikā pēc šo noteikumu 20.2. apakšpunktā minētās projekta veidlapas saņemšanas, ja nepieciešams, sadarbojoties ar ministriju, veic šādas darbības:

20.3.1. pārliecinās par projekta veidlapas atbilstību šo noteikumu 20.1. apakšpunktā minētajā uzaicinājumā iekļautajai informācijai, šo noteikumu nosacījumiem, tai skaitā  projekta veidlapā pieprasītajai informācijai, kā arī pārliecinās, ka uz projekta iesniedzēju nav attiecināmi Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulas (ES, Euratom) Nr. 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012, 136. pantā noteiktie izslēgšanas kritēriji (turpmāk – izslēgšanas kritēriji);

20.3.2. nosūta līgumu par projekta īstenošanu parakstīšanai, ja tiek izpildītas šo noteikumu 20.3.1. apakšpunktā minētās prasības;

20.3.3. lūdz projekta iesniedzēju veikt precizējumus projekta veidlapā, nosakot precizējumu veikšanas termiņu, ja projekta veidlapa neatbilst šo noteikumu 20.3.1. apakšpunktā minētajām prasībām;

20.3.4. ja projekta iesniedzējs nav precizējis projekta veidlapu vai nav iesniedzis to aģentūras norādītajā termiņā vai arī ja projekta iesniedzējs atbilst kādam no izslēgšanas kritērijiem, informē projekta iesniedzēju, ka līgums par projekta īstenošanu netiks slēgts.

21. Līgumā par projekta īstenošanu aģentūra  iekļauj vismaz šādu informāciju:

21.1. pušu rekvizīti;

21.2. pušu tiesības un pienākumi;

21.3. kopējais attiecināmā finansējuma apmērs;

21.4. laikposms, kurā veiktās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām;

21.5. projekta īstenošanas un uzraudzības nosacījumi, tai skaitā dokumentu iesniegšanai un izskatīšanai, vizuālās identitātes prasību nodrošināšanai, atskaites punktu pamatošanai, pašnovērtējuma sagatavošanai, pārbaužu veikšanai un datu ievadei vadības informācijas sistēmā;

21.6. maksājumu pieprasīšanas un veikšanas kārtība;

21.7. ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu uzglabāšanas termiņi;

21.8. līguma par projekta īstenošanu darbības laiks, tā grozīšanas un izbeigšanas kārtība;

21.9. rīcība nepārvaramas varas gadījumā;

21.10. strīdu izšķiršanas kārtība;

21.11. nosacījumi aģentūras vienpusējam uzteikuma līgumam par projekta īstenošanu.

22. Finansējuma saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas iesniedz aģentūrai šādu dokumentāciju:

22.1. plānoto progresa pārskatu iesniegšanas grafiku, kurā norāda maksājumu veidu (avansa maksājums, starpposma maksājums vai noslēguma maksājums), maksājuma apmēru un pieprasīšanas termiņu. Plānoto progresa pārskatu iesniegšanas grafiku izstrādā, ņemot vērā šo noteikumu 25.10. apakšpunktā minētos termiņus informācijas ievadei vadības informācijas sistēmā;

22.2. iepirkumu plānu.

23. Pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas finansējuma saņēmējs var pieprasīt aģentūrai veikt vienu avansa maksājumu, starpposma maksājumus un noslēguma maksājumu, ievērojot šādu maksājumu pieprasīšanas un veikšanas kārtību un nosacījumus:

23.1. avansa maksājumu pieprasa un veic šādā kārtībā:

23.1.1. finansējuma saņēmējs sagatavo pieprasījumu avansa maksājumam, kurā pamato avansa maksājuma nepieciešamību un apmēru. Avansa maksājuma apmērs nevar pārsniegt 30 procentus no projekta Atveseļošanas fonda finansējuma apmēra, un tas ir jāapgūst sešu mēnešu laikā saimnieciskā gada ietvaros;

23.1.2. aģentūra pārbauda šo noteikumu 23.1.1. apakšpunktā minēto pieprasījumu avansa maksājumam un, ja aģentūrai nav iebildumu pret avansa maksājuma pamatojumu, veic avansa maksājumu 10 darbdienu laikā no pieprasījuma avansa maksājumam saņemšanas dienas;

23.2. starpposma maksājumu pieprasa un veic šādā kārtībā:

23.2.1. finansējuma saņēmējs sagatavo pieprasījumu starpposma maksājumam, kurā pamato projektā faktiski veiktās izmaksas un starpposma maksājuma apmēru. Pieprasījumu starpposma maksājumam finansējuma saņēmējs var iesniegt ne biežāk kā reizi pusgadā. Pirmo pieprasījumu starpposma maksājumam iesniedz, pamatojot šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minētā atskaites punkta sasniegšanu, tai skaitā ietverot šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minēto dokumentu un informācijas kopumu;

23.2.2. aģentūra pārbauda šo noteikumu 23.2.1. apakšpunktā minēto pieprasījumu starpposma maksājumam un, ja aģentūrai nav iebildumu pret starpposma maksājuma pamatojumu, veic starpposma maksājumu 30 darbdienu laikā no pieprasījuma starpposma maksājumam saņemšanas dienas;

23.3. noslēguma maksājumu pieprasa un veic šādā kārtībā:

23.3.1. finansējuma saņēmējs sagatavo pieprasījumu noslēguma maksājumam, kurā pamato projektā faktiski veiktās izmaksas, to apmēru un šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētā atskaites punkta sasniegšanu, tai skaitā ietverot šo noteikumu 8.3. apakšpunktā minēto dokumentu un informācijas kopumu;

23.3.2. aģentūra pārbauda šo noteikumu 23.3.1. apakšpunktā minēto pieprasījumu noslēguma maksājumam un, ja aģentūrai nav iebildumu pret maksājuma pamatojumu, veic noslēguma maksājumu (starpība starp projekta kopējo attiecināmo Atveseļošanas fonda finansējuma apmēru un avansa maksājuma un starpposma maksājumu kopsummu) 60 darbdienu laikā no pieprasījuma noslēguma maksājumam saņemšanas dienas;

23.4. šo noteikumu 23.1. un 23.2. apakšpunktā minēto maksājumu kopsumma nevar pārsniegt 90 procentus no kopējā projekta finansējuma;

23.5. šo noteikumu 23.1.2., 23.2.2. un 23.3.2. apakšpunktā minētā maksājuma veikšanas termiņu aģentūra var pagarināt uz laiku, kas nav ilgāks par 10 darbdienām, ja nepieciešama papildu informācija no finansējuma saņēmēja, aģentūrai ir iebildumi pret maksājuma pamatojumu vai maksājuma pamatojuma izvērtēšanai ir nepieciešams ilgāks laiks;

23.6. šo noteikumu 23.1.2., 23.2.2. un 23.3.2. apakšpunktā minētā maksājuma veikšanai aģentūra atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas, pēc šo noteikumu spēkā stāšanās pieprasa pārdalīt finansējumu no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".

24. Īstenojot šo noteikumu 14. punktā minētās atbalstāmās darbības, finansējuma saņēmējs ievēro šādus nosacījumus:

24.1. šo noteikumu 14.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros piesaista projekta vadības personālu un nodrošina, ka projekta īstenošanas laikā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas (ES) Nr. 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu (turpmāk – regula Nr. 2021/241), 22. pantam tiek ievēroti interešu konflikta, korupcijas un krāpšanas novēršanas nosacījumi;

24.2. šo noteikumu 14.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros vizuālās identitātes prasības nodrošina atbilstoši regulas Nr. 2021/241 34. pantam, līgumam par projekta īstenošanu un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīguma 10. pantam;

24.3. šo noteikumu 14.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros piesaista pakalpojuma sniedzēju, kas nodrošina:

24.3.1. būvniecības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās dokumentācijas izstrādi;

24.3.2. citas dokumentācijas izstrādi, ja tā nepieciešama šo noteikumu 14.4. vai 14.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

24.3.3. atzinuma izstrādi par šo noteikumu 25.15. apakšpunktā minēto pašnovērtējumu, ja nepieciešams;

24.4. šo noteikumu 14.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros piesaista pakalpojuma sniedzēju, kas nodrošina:

24.4.1. tādus ēkas vides pieejamības nodrošināšanas būvdarbus un teritorijas labiekārtošanu, kas:

24.4.1.1. sekmē šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētā atskaites punkta sasniegšanu;

24.4.1.2. atbilst būvniecības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajiem pieejamības principiem;

24.4.1.3. nepieciešami, lai nodrošinātu ēkā sniegtā labklājības nozares valsts pakalpojuma vai pašvaldības sociālā pakalpojuma vides pieejamības atbilstību normatīvajiem aktiem par būvju prasībām;

24.4.2. tikai tādus ēkas vides pieejamības nodrošināšanas būvdarbus un teritorijas labiekārtošanu, kas tieši saistīti ar šo noteikumu ​pielikumā minētajās ēkās sniegtā labklājības nozares valsts pakalpojuma vai pašvaldības sociālā pakalpojuma vietas, tai skaitā koplietošanas telpu grupas, vides pieejamību;

24.4.3. ēkas restaurācijas un iekšējās apdares darbus (ja, nodrošinot ēkas vides pieejamības būvdarbus, tiek skarta ēkas iekšējā apdare), lai nodrošinātu ēkas arhitektonisko un iekštelpu apdares detaļu sākotnējo vizuālo un tehnisko stāvokli;

24.5. šo noteikumu 14.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros, ja nepieciešams, piesaistot pakalpojuma sniedzēju, var nodrošināt vides pieejamības konsultācijas, lai īstenotu šo noteikumu 14.3., 14.4. un 14.6. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības, tai skaitā, ja nepieciešams, izstrādā atzinumu par šo noteikumu 25.15. apakšpunktā minēto pašnovērtējumu. Vides pieejamības konsultāciju sniegšanai var piesaistīt būvspeciālistu vai tādu fizisku vai juridisku personu, kura būvniecības projektos vai būvniecības vietās sniegusi vismaz 20 individuālās konsultācijas par vides un informācijas pieejamības nodrošināšanu šo noteikumu 4. punktā ​​​​​​​ minētajām mērķa grupas personām;

24.6. šo noteikumu 14.6. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs veic nepieciešamo vides pieejamības tehnoloģiju, iekārtu, aprīkojuma un cita materiāltehniskā nodrošinājuma piegādi un uzstādīšanu, lai nodrošinātu ēkā sniegtā labklājības nozares valsts pakalpojuma vai pašvaldības sociālā pakalpojuma vides pieejamību.

25. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

25.1. no saviem līdzekļiem sedz projekta izmaksu sadārdzinājumu un izmaksas, kas netiek segtas no Atveseļošanas fonda;

25.2. sagatavo šo noteikumu 8.2. un 8.3. apakšpunktā minēto dokumentu kopumu atbilstoši līgumam par projekta īstenošanu;

25.3. novērš dubultfinansēšanas riskus, nodrošinot, ka projekta ietvaros apstiprinātās darbības un to izmaksas pēdējo piecu gadu laikā nav finansētas, netiek finansētas, kā arī tās nav plānots finansēt no citām valsts, pašvaldības vai ārvalstu finanšu palīdzības programmām;

25.4. nodrošina, ka projekta izmaksas, kas radušās līdz līguma par projekta īstenošanu noslēgšanai, ja nepieciešams, priekšfinansē no saviem līdzekļiem, ievērojot šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minēto nosacījumu;

25.5. iepirkumus veic atbilstoši normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātas, pārredzamas, nediskriminējošas un konkurenci nodrošinošas iepirkuma procedūras, tai skaitā ievērojot normatīvos aktus par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu.  Ja nepieciešams, pašvaldības var vienoties par centralizēta publiskā iepirkuma organizēšanu;

25.6. ja vien iespējams, organizējot publiskā iepirkuma procedūru, ievēro zaļā publiskā iepirkuma un sociāli atbildīgā iepirkuma principus;

25.7. pakalpojumu (uzņēmumu) līgumos avansa maksājumu var paredzēt ne vairāk kā 20 procentu apmērā no attiecīgā līguma summas;

25.8. nodrošina atsevišķu grāmatvedības uzskaiti par projekta izmaksām;

25.9. nodrošina, ka normatīvajos aktos par Atveseļošanas fonda plāna īstenošanu un uzraudzības kārtību noteiktajām institūcijām ir pieejami ar projekta īstenošanu saistītie dati un dokumentācija. Dokumentācijas pieejamību nodrošina vadības informācijas sistēmā vai pie finansējuma saņēmēja. Ja dokumentācija ir pieejama tikai pie finansējuma saņēmēja, nodrošina tās iesniegšanu institūcijai, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Atveseļošanas fonda plāna īstenošanu un uzraudzības kārtību noteiktajai kompetencei to pieprasa;

25.10. nodrošinot normatīvajos aktos par Atveseļošanas fonda plāna īstenošanu un uzraudzības kārtību noteiktā finansējuma saņēmēja pienākuma izpildi attiecībā uz informācijas ievadi vadības informācijas sistēmā Atveseļošanas fonda plāna īstenošanas progresa pusgada ziņojuma un maksājuma pieprasījuma sagatavošanai, datus uzkrāj un ievada vadības informācijas sistēmā atbilstoši līgumā par projekta īstenošanu noteiktajam termiņam, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 10. janvārim (ar statusu uz iepriekšējā gada 31. decembri) un 30. jūnijam (ar statusu uz kārtējā gada 30. jūniju);

25.11. nekavējoties informē aģentūru par problēmām (tai skaitā par konstatētiem vai iespējamiem trūkumiem un pārkāpumiem) projekta īstenošanā, kas saistītas ar normatīvajos aktos par Atveseļošanas fonda plāna īstenošanu un uzraudzības kārtību un šajos noteikumos noteikto finansējuma saņēmēja pienākumu izpildi, un riskiem, kuri apdraud šo noteikumu 7.2. un 7.3. apakšpunktā minētā atskaites punkta sasniegšanu;

25.12. nodrošina normatīvajos aktos par Atveseļošanas fonda plāna īstenošanu un uzraudzības kārtību minēto institūciju konstatēto pārkāpumu vai trūkumu novēršanu, tai skaitā izdevumu atmaksu, ja par šiem izdevumiem finansējuma saņēmējs jau ir saņēmis avansa, starpposma vai noslēguma maksājumu;

25.13. nodrošina ar projekta īstenošanu saistītās dokumentācijas uzglabāšanu piecus gadus pēc šo noteikumu 23.3.2. apakšpunktā minētā noslēguma maksājuma veikšanas datuma;

25.14. ir uzskatāms par datu pārzini saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu Nr. 95/46/EK (turpmāk – regula Nr. 2016/679), attiecībā uz tādu personas datu apstrādi vadības informācijas sistēmā, lai īstenotu projektu, kā arī sagatavotu un iesniegtu šo noteikumu 25.10. apakšpunktā minēto informāciju;

25.15. pēc būvdarbu pabeigšanas sagatavo pašnovērtējumu par ēkā sniegtā labklājības nozares valsts pakalpojuma vai pašvaldības sociālā pakalpojuma vides pieejamību;

25.16. pēc šo noteikumu 25.15. apakšpunktā minētā pašnovērtējuma sagatavošanas pieaicina būvspeciālistu, kas sagatavo atzinumu par pašnovērtējuma atbilstību faktiski nodrošinātajai vides pieejamībai ēkā;

25.17. nodrošina, ka projekta darbības ir vērstas uz regulas Nr. 2021/241  5. panta 2. punkta un Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 18. jūnija Regulas (ES) Nr. 2020/852 par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 2019/2088, 17. panta principa "Nenodarīt būtisku kaitējumu" vides mērķu sasniegšanu;

25.18. nodrošina, ka ēkā veikto ieguldījumu lietderīgās izmantošanas termiņā, bet ne mazāk kā piecus gadus pēc šo noteikumu 23.3.2. apakšpunktā minētā noslēguma maksājuma veikšanas datuma netiek mainīts ēkā veikto vides pieejamības pielāgojumu izmantošanas mērķis – vides pieejamības pielāgojumi izmantojami labklājības nozares valsts pakalpojuma vai pašvaldība sociālā pakalpojuma nodrošināšanai;

25.19. informē aģentūru, ja šo noteikumu 25.18. apakšpunktā noteiktajā termiņā tiek mainīts ēkā veikto vides pieejamības pielāgojumu izmantošanas mērķis.

26. Finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt aģentūrai saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu no līdzekļiem, kas brīvi no komercdarbības atbalsta, saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu, ja tiek konstatēts, ka projekta īstenošanas laikā un šo noteikumu 25.18. apakšpunktā minētajā termiņā mainās ēkā veikto vides pieejamības pielāgojumu izmantošanas mērķis, uzsākot saimniecisko darbību, kas klasificējama kā komercdarbības atbalsts.

27. Ja, īstenojot projektu, nepieciešami projekta, šo noteikumu 22.1. apakšpunktā minētā plānoto progresa pārskatu iesniegšanas grafika vai šo noteikumu 22.2. apakšpunktā minētā iepirkumu plāna grozījumi, tos izdara šādā kārtībā:

27.1. saņēmējs iesniedz projekta, plānoto progresa pārskatu iesniegšanas grafika vai iepirkuma plāna grozījumu priekšlikumu aģentūrā;

27.2. aģentūra iesniegto projekta grozījumu lietderību, pamatotību un nepieciešamību pārbauda 20 darbdienu laikā no grozījumu priekšlikuma saņemšanas dienas, bet plānoto progresa pārskatu iesniegšanas grafika vai iepirkumu plāna grozījumus pieņem zināšanai vai piecu darbdienu laikā no to saņemšanas dienas informē finansējuma saņēmēju par nepieciešamajiem precizējumiem, nosakot arī termiņu precizējumu iesniegšanai;

27.3. ja aģentūra noraida grozījumu priekšlikumu, tā norāda atteikuma pamatojumu un, ja nepieciešams, informāciju par veicamajiem precizējumiem un tā atkārtotas iesniegšanas termiņu;

27.4. atkārtoti iesniegto grozījumu priekšlikumu aģentūra izskata piecu  darbdienu laikā no tā saņemšanas dienas;

27.5. ja nepieciešams, aģentūra veic atbilstošus grozījumus līgumā par projekta īstenošanu.

28. Projekta uzraudzību nodrošina aģentūra sadarbībā ar normatīvajos aktos par Atveseļošanas fonda plāna īstenošanas un uzraudzības kārtību minētajām institūcijām un atbilstoši tajos noteiktajai kārtībai un veic vismaz šādas pārbaudes:

28.1. interešu konflikta, korupcijas un krāpšanas novēršanas pārbaudes;

28.2. dubultfinansējuma riska novēršanas pārbaudes;

28.3. šo noteikumu 7.2. un 7.3. apakšpunktā ​​​​​​​ minēto atskaites punktu un to pamatojošās dokumentācijas atbilstības pārbaudes, tai skaitā ietverot datu ticamības pārbaudes.

29. Aģentūra:

29.1. nodrošina šo noteikumu 8.2. un 8.3. apakšpunktā minētās informācijas apkopošanu un iesniegšanu vadības informācijas sistēmā Atveseļošanas fonda plāna īstenošanas progresa pusgada ziņojuma un maksājuma pieprasījuma sagatavošanai;

29.2. uzskatāma par datu pārzini saskaņā ar regulu Nr. 2016/679 attiecībā uz tādu personas datu apstrādi, kas nepieciešami normatīvajos aktos par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtību un šajos noteikumos noteikto funkciju izpildei;

29.3. uzrauga projektu īstenošanas procesā šo noteikumu 7.2. un 7.3. apakšpunktā ​​​​​​​ minēto atskaites punktu izpildi un veic uzraudzību atbilstoši šiem noteikumiem;

29.4. informē ministriju par projektā identificētajām problēmām (tai skaitā par konstatētiem vai iespējamiem trūkumiem un pārkāpumiem), kas saistītas ar normatīvajos aktos par Atveseļošanas fonda plāna īstenošanu un uzraudzības kārtību un šajos noteikumos noteikto finansējuma saņēmēja pienākuma izpildi un riskiem, kuri apdraud šo noteikumu 7.2. un 7.3. apakšpunktā minētā atskaites punkta sasniegšanu;

29.5. veic šo noteikumu 25.18. apakšpunktā minētā nosacījuma uzraudzību.

30.  Ministrija:

30.1. publicē ministrijas tīmekļvietnē vadlīnijas "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana", metodisko materiālu "Labās prakses ieteikumi vides piekļūstamības nodrošināšanai papildus LBN 200-21 noteiktajam" un anketu pašnovērtējuma veikšanai, kur apkopota informācija par minimālajām vides pieejamības prasībām, kas jānodrošina ēkās;

30.2. sagatavo un nosūta aģentūrai metodiskās norādes finansējuma saņēmējam par pārskata sagatavošanu šo noteikumu 7.2. un 7.3. apakšpunktā minētā atskaites punkta sasniegšanas pamatošanai;

30.3. pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi pusgadā organizē projektu īstenošanas uzraudzības sanāksmes, uzaicinot aģentūru un, ja nepieciešams, arī finansējuma saņēmējus;

30.4. nekavējoties informē Finanšu ministriju kā Atveseļošanas fonda plāna koordinatoru un, ja nepieciešams, Ministru kabinetu, ja ministrija pasākuma ietvaros ir konstatējusi vai saņēmusi no aģentūras vai Iepirkumu uzraudzības biroja, Finanšu ministrijas kā Atveseļošanas fonda plāna revīzijas iestādes, Eiropas Komisijas, citām kontrolējošām iestādēm vai finansējuma saņēmēja informāciju par konstatētajiem trūkumiem un pārkāpumiem saistībā ar Atveseļošanas fonda plāna prasību ievērošanu un riskiem šo noteikumu 7. punktā minēto atskaites punktu sasniegšanai, detalizēti aprakstot radušos situāciju, pārkāpuma vai trūkuma rašanās cēloņus, finansiālo ietekmi, kā arī sniedzot risinājumu par veicamajām darbībām un uzlabojumiem, lai novērstu konstatētās nepilnības.

31. Aģentūrai ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma par projekta īstenošanu šādos gadījumos:

31.1. finansējuma saņēmējs nepilda līguma nosacījumus, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt šo noteikumu 7.2. un 7.3. apakšpunktā minētā atskaites punkta sasniegšanu;

31.2. finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā apzināti sniedzis nepatiesu informāciju;

31.3. citos gadījumos, kas noteikti līgumā par projekta īstenošanu.

32. Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

33. Pasākumu īsteno līdz 2024. gada 31. decembrim.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministrs G. Eglītis
Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 20. septembra
noteikumiem Nr. 582
Ēku saraksts, kuras atbilst atbalsta saņemšanas nosacījumiem vides pieejamības nodrošināšanai
Nr. p.k.Ēkas īpašnieksProjekta iesniedzējs/
finansējuma saņēmējs
KontaktiLabklājības nozares valsts pakalpojuma/
pašvaldības sociālais pakalpojuma sniedzējs
Ēkas faktiskā adreseĒkas kadastra Nr.Ēkas kadastra apzīmējuma Nr.Vides pieejamības svērtais koeficients publiskajām ēkāmsociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā
1Aizkraukles novada pašvaldībaAizkraukles novada pašvaldībaLāčplēša 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101
e-pasts: dome@aizkraukle.lv
Tālrunis: 65133925, 65133934, 65133930
Kokneses ģimenes atbalsta dienas centrs un Aizkraukles novada Sociālā dienesta Klientu attālinātais punktsVērenes iela 1, Koknese, Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-511332600140278326001402780013.795Ir - 505
2Aizkraukles novada pašvaldībaAizkraukles novada pašvaldībaLāčplēša 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101
e-pasts: dome@aizkraukle.lv
Tālrunis: 65133925, 65133934, 65133931
Aizkraukles novada sociālais dienestsDaugavas iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-510132010020152320100201060024.060Ir - 496
3Aizkraukles novada pašvaldībaAizkraukles novada pašvaldībaLāčplēša 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101
e-pasts: dome@aizkraukle.lv
Tālrunis: 65133925, 65133934, 65133932
Nodarbinātības valsts aģentūraLāčplēša 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV - 510132010020275320100202170024.304N/A
4Aizkraukles novada pašvaldībaAizkraukles novada pašvaldībaLāčplēša 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101
e-pasts: dome@aizkraukle.lv
Tālrunis: 65133925, 65133934, 65133933
Pļaviņu novada domes Sociālais dienestsDaugavas iela 4, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-512032130011563321300115630014.667Ir - 628
5Augšdaugavas novada pašvaldībaAugšdaugavas novada pašvaldībaRīgas iela 2, Daugavpils,
LV-5401
e-pasts: pasts@augsdaugavasnovads.lv
Tālrunis: 654 22238
Augšdaugavas novada Sociālais dienestsBrīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads,
LV-5447
44070020168440700200910013.734Ir - 454
6Augšdaugavas novada pašvaldībaAugšdaugavas novada pašvaldībaRīgas iela 2, Daugavpils,
LV-5401
pasts@augsdaugavasnovads.lv
Tālrunis: 654 22239
Augšdaugavas novada Sociālais dienestsTirgus laukums 18, Subate, Ilūkstes novads, LV-547144150020040441500200400013.837Ir - 454
7Augšdaugavas novada pašvaldībaAugšdaugavas novada pašvaldībaRīgas iela 2, Daugavpils,
LV-5401
e-pasts: pasts@augsdaugavasnovads.lv
Tālrunis: 654 22240
Augšdaugavas novada Sociālais dienests"Pagasta pārvalde", Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444.44560070097445600700970013.878Ir - 454
8Balvu novada pašvaldībaBalvu novada pašvaldībaBērzpils iela 1a, Balvi, LV-4501
Tālrunis: 26104539; 64522453
e-pasts: dome@balvi.lv
Nodarbinātības valsts aģentūraBērzpils iela 2A, Balvi, Balvu novads,
LV-4501
38010030515380100305150015.229N/A
9Bauskas novada pašvaldībaBauskas novada pašvaldībaUzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
tālrunis 63922238
e-pasts: dome@bauska.lv
Bauskas novada Sociālais dienestsRūpniecības iela 7, Bauska, Bauskas novads, LV - 390140010030036400100300360013.874Ir - 689
10Bauskas novada pašvaldībaBauskas novada pašvaldībaUzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
tālrunis 63922238
e-pasts: dome@bauska.lv
Vecumnieku Sociālais dienestsRīgas iela 29.A Vecumnieki Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-393340940120675409401206750014.946Ir - 659
11Daugavpils valstspilsētas pašvaldībaDaugavpils valstspilsētas pašvaldībaKrišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404344; 65404399
e-pasts: info@daugavpils.lv
Daugavpils Sociālā dienetsa sociālā darba ģimenēm ar bērniem sektorsKrišjāņa Valdemāra iela 13, Daugavpils,
LV - 5401
500001610150000161010015.133Ir - 1166
12Dienvidkurzemes novada pašvaldībaDienvidkurzemes novada pašvaldībaLielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads,
LV-3430
e-pasts: pasts@dkn.lv
Tālrunis: 63490458, 29447641
Aizputes novada Sociālais dienestsAvotu iela 2, Aizpute, Aizputes novads,
LV-3456
64055100301640501003010013.025Ir - 1525
13Dobeles novada pašvaldībaDobeles novada pašvaldībaBrīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālrunis: +371 63707269
E-pasts: apic@dobele.lv
Sociālā dienesta Vītiņu klientu apkalpošanas punkts"Pagastmāja", Vītiņi, Vītiņu pagasts, Auces novads, LV-370846940050285469400502850012.525Ir - 1543
14Dobeles novada pašvaldībaDobeles novada pašvaldībaBrīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālrunis: +371 63707269
E-pasts: apic@dobele.lv
Sociālā dienesta Lielauces klientu apkalpošanas punkts"Ezerkarsti 1", Lielauce, Lielauces pagasts, Auces novads, LV-372346760040203467600402030033.018Ir - 1543
15Dobeles novada pašvaldībaDobeles novada pašvaldībaBrīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālrunis: +371 63707269
E-pasts: apic@dobele.lv
Sociālā dienesta Ukru klientu apkalpošanas punkts"Stariņi", Ukri, Ukru pagasts, Auces novads, LV-372946900040188469000401880013.550Ir - 1543
16Dobeles novada pašvaldībaDobeles novada pašvaldībaBrīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālrunis: +371 63707269
E-pasts: apic@dobele.lv
Sociālā dienesta Īles klientu apkalpošanas punkts"Mālnieki", Īle, Īles pagasts, Auces novads, LV-371646640020313466400203130013.783Ir - 1543
17Dobeles novada pašvaldībaDobeles novada pašvaldībaBrīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālrunis: +371 63707269
E-pasts: apic@dobele.lv
Sociālā dienesta Bēnes klientu apkalpošanas punktsStacijas iela 8, Bēne, Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-371146500050300465000503000014.833Ir - 1543
18Finanšu ministrijaVAS "Valsts nekustamie īpašumi"Talejas iela 1, Rīga, Latvija,
LV-1026
Tālrunis: 8000 2000
e-pasts: vni@vni.lv
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūraPasta iela 43, Jelgava, LV -30019 000 060 02190000600210014.587N/A
19Finanšu ministrijaVAS "Valsts nekustamie īpašumi"Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 8000 2000
e-pasts: vni@vni.lv
Nodarbinātības valsts aģentūraZaļā iela 27, Dobele, Dobeles novadas,
LV - 3701
46010134939460101349390015.481N/A
20Jelgavas valstspilsētas pašvaldībaSIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā, LV3007
Tālrunis: 63020180
e-pasts: projekti@jnip.lv
Nodarbinātības valsts aģentūraSkolotāju iela 3, Jelgava, LV - 3001900002066790000206670015.160N/A
21Jēkabpils novada pašvaldībaJēkabpils novada pašvaldībaBrīvības 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201
Tālrunis: +371 80205008
e-pasts: pasts@jekabpils.lv
Nodarbinātības valsts aģentūraJaunā iela 79 E, Jēkabpils, LV - 520156010023199560100231210014.763N/A
22Krāslavas novada pašvaldībaKrāslavas novada pašvaldībaRīgas iela 51, Krāslava,
LV-5601,
Tālrunis: 65624383
e-pasts: dome@kraslava.lv
Nodarbinātības valsts aģentūraDaugavpils iela 8, Dagda, Dagdas novads, LV-567460 090 010 284600900102840015.138N/A
23Ķekavas novada pašvaldībaĶekavas novada pašvaldībaGaismas iela 19, K-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Tālrunis: 8488
e-pasts: novads@kekava.lv
Ķekavas pašvaldības aģentūras "Ķekavas sociālās aprūpes centrs" dienas centrs "Adatiņas""Adatiņas", Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-212480560020543805600205430013.826Ir - 438
24Labklājības ministrijaVSIA "Šampētera nams"Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 80 88 24
E-pasts: info@sampeteranams.lv
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūraŠveices iela 12, Sigulda, Siguldas novads, LV-215080150023307801500233070011.378N/A
25Labklājības ministrijaVSIA "Šampētera nams"Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 80 88 24
E-pasts: info@sampeteranams.lv
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūraBaložu bulvāris 3, Alūksne, Alūksnes novads, LV-430136010062003360100620030011.629N/A
26Labklājības ministrijaVSIA "Šampētera nams"Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 80 88 24
E-pasts: info@sampeteranams.lv
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūraViļānu iela 8, Rēzekne, LV-460121005110212210001102050012.232N/A
27Labklājības ministrijaVSIA "Šampētera nams"Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 80 88 24
E-pasts: info@sampeteranams.lv
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūraFridriķa iela 9, Rīga, LV-1019100048201310004820130012.276N/A
28Labklājības ministrijaVSIA "Šampētera nams"Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 80 88 24
E-pasts: info@sampeteranams.lv
Nodarbinātības valsts aģentūra, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūraRīgas iela 13, Valka, Valkas novads, LV-470194010010403940100104030012.693N/A
29Labklājības ministrijaVSIA "Šampētera nams"Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 80 88 24
E-pasts: info@sampeteranams.lv
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūraMārupes iela 1 - 1, Rīga, LV-1002100056004310005600430012.767N/A
30Labklājības ministrijaVSIA "Šampētera nams"Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 80 88 24
E-pasts: info@sampeteranams.lv
Sociālās integrācijas valsts aģentūraLīgatnes iela 5, Jūrmala, LV-200813005111103270001003060012.778N/A
31Labklājības ministrijaVSIA "Šampētera nams"Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 80 88 24
E-pasts: info@sampeteranams.lv
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūraLāčplēša iela 70A, Rīga, LV-1011100030015610003001560012.833N/A
32Labklājības ministrijaVSIA "Šampētera nams"Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 80 88 24
E-pasts: info@sampeteranams.lv
Nodarbinātības valsts aģentūra, Valsts darba inspekcijaKrišjāņa Valdemāra iela 38 k-1, Rīga,
LV-1010
100020015310002001530013.243N/A
33Labklājības ministrijaVSIA "Šampētera nams"Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 80 88 24
E-pasts: info@sampeteranams.lv
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūraVarakļānu iela 2, Rīga, LV-1019100048201310004820130033.444N/A
34Labklājības ministrijaVSIA "Šampētera nams"Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 80 88 24
E-pasts: info@sampeteranams.lv
Sociālās integrācijas valsts aģentūraDubultu prospekts 59, Jūrmala, LV-201513005111306130001113040073.944N/A
35Labklājības ministrijaVSIA "Šampētera nams"Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 80 88 24
E-pasts: info@sampeteranams.lv
Sociālās integrācijas valsts aģentūraAmulas iela 6, Jūrmala, LV-201513000111308130001113080014.741N/A
36Liepājas valstspilsētas pašvaldībaLiepājas valstspilsētas pašvaldībaRožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63404750
e-Pasts: pasts@liepaja.lv
Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Nakts patversmeFlotes iela 7, Liepāja, LV 340517000110314170001103140015.005Ir - 261
37Liepājas valstspilsētas pašvaldībaLiepājas valstspilsētas pašvaldībaRožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63404750
e-Pasts: pasts@liepaja.lv
Liepājas pilsētas domes sociālā dienesta dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiemT.Breikša iela 16/20, Liepāja, LV-340117005120887170002001350035.778Nr - 299
38Limbažu novada pašvaldībaLimbažu novada pašvaldībaRīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV–4001
Tālrunis: +371 64023003,
+371 28398978
e-pasts: pasts@limbazunovads.lv
Nodarbinātības valsts aģentūraVecā Sārmes iela 10, Limbaži, Limbažu novads, LV-400166010030001660100300010054.430N/A
39Ludzas novada pašvaldībaLudzas novada pašvaldībaRaiņa 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
Tālrunis: 65707400
e-pasts: pasts@ludzasnovads.lv
Ludzas novada Sociālais dienestsRaiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads,
LV-5701
68010060494680100604940013.538Ir - 433
40Madonas novada pašvaldībaMadonas novada pašvaldībaSaieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Tālrunis: 64860090
e-pasts: pasts@madona.lv
Cesvaines novada Sociālais dienestsRīgas iela 4, Cesvaine, Cesvaines novads, LV-487170070010042700700100420012.587Ir - 1502
41Rēzeknes novada pašvaldībaRēzeknes novada pašvaldībaAtbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: 64622238
e-pasts: info@rezeknesnovads.lv
Nodarbinātības valsts aģentūraRēzeknes iela 1A, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-465078170020731781700207310385.333N/A
42Rīgas valstspilsētas pašvaldībaRīgas valstspilsētas pašvaldībaRātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Tālrunis: 67012222, 80000800
e-pasts: riga@riga.lv
Biedrības "Latvijas Sarkanais krusts" īslaicīgā uzturēšanās mītneBurtnieku iela 37, Rīga, LV-1084100089062110008906210012.508Ir - 1158
43Rīgas valstspilsētas pašvaldībaRīgas valstspilsētas pašvaldībaRātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Tālrunis: 67012222, 80000800
e-pasts: riga@riga.lv
Ev. Kristiešu draudzes "Zilais krusts" nakts patversmeMazjumpravas iela 8, Rīga, LV-1063100125017410012501740013.560Ir - 389
44Rīgas valstspilsētas pašvaldībaRīgas valstspilsētas pašvaldībaRātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Tālrunis: 67012222, 80000800
e-pasts: riga@riga.lv
Rīgas Sociālais dienests, Latgales rajona nodaļa, Teritoriālais centrs AvotiAvotu iela 31 - 2, Rīga, LV-1009100029200501000292005002 un 010002920050034.356Ir - 674
45Rīgas valstspilsētas pašvaldībaRīgas valstspilsētas pašvaldībaRātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Tālrunis: 67012222, 80000800
e-pasts: riga@riga.lv
DAC "Cerību ligzda"Balvu iela 11, Rīga, LV-1003100548001510004800880014.503Ir - 113
46Rīgas valstspilsētas pašvaldībaRīgas valstspilsētas pašvaldībaRātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Tālrunis: 67012222, 80000800
e-pasts: riga@riga.lv
DAC "Cerību skola"Ludzas iela 43, Rīga, LV-1003100545002410004501330024.503Ir - 1048
47Rīgas valstspilsētas pašvaldībaRīgas valstspilsētas pašvaldībaRātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Tālrunis: 67012222, 80000800
e-pasts: riga@riga.lv
Rīgas Sociālais dienests, Latgales rajona nodaļa, Teritoriālais centrs AvotiAvotu iela 31 - 1, Rīga, LV-1009100029200510002920050014.959Ir - 682
48Rīgas valstspilsētas pašvaldībaRīgas valstspilsētas pašvaldībaRātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Tālrunis: 67012222, 80000800
e-pasts: riga@riga.lv
DAC "Saule"Kolkasraga iela 18, Rīga, LV-1002100556002910005601580034.990Ir - 902
49Rīgas valstspilsētas pašvaldībaRīgas valstspilsētas pašvaldībaRātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Tālrunis: 67012222, 80000800
e-pasts: riga@riga.lv
Nodibinājuma LELB Diakonijas centrs Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu Dienas centrs "Paaudzes"Ūnijas iela 49, Rīga, LV-1039100070021810007002180015.137Ir - 995
50Rīgas valstspilsētas pašvaldībaRīgas valstspilsētas pašvaldībaRātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Tālrunis: 67012222, 80000800
e-pasts: riga@riga.lv
Rīgas patversmes sieviešu nodaļaEiženijas iela 1E, Rīga, LV-1007100064032710006404240015.150Ir - 779
51Rīgas valstspilsētas pašvaldībaRīgas valstspilsētas pašvaldībaRātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Tālrunis: 67012222, 80000800
e-pasts: riga@riga.lv
Biedrības "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiemImantas 8. līnija 1 k-3 - 1A, Rīga, LV-1083100093036210009303620035.207Ir - 1034
52Rīgas valstspilsētas pašvaldībaRīgas valstspilsētas pašvaldībaRātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Tālrunis: 67012222, 80000800
e-pasts: riga@riga.lv
Rīgas Sociālais dienests, Ziemeļu rajona nodaļa, Teritoriālais centrs "Vidzeme", SektorsVidrižu iela 1A, Rīga, LV-1006100086205910008620590015.313Ir - 672
53Rīgas valstspilsētas pašvaldībaRīgas valstspilsētas pašvaldībaRātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Tālrunis: 67012222, 80000800
e-pasts: riga@riga.lv
SIA "Dzīves oāze" grupu mājaBiešu iela 6, Rīga, LV-1004100054005310005400530015.390Ir - 309 (grupu dzīvoklis)
54Rīgas valstspilsētas pašvaldībaRīgas valstspilsētas pašvaldībaRātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Tālrunis: 67012222, 80000800
e-pasts: riga@riga.lv
Rīgas patversmes vīriešu nodaļaMaskavas iela 208, Rīga, LV-1019100072006310007200630015.570Nr - 97
55Salaspils novada pašvaldībaSalaspils novada pašvaldībaLīvzemes iela 8, Salaspils,
LV-2169
Tālrunis: 67981011
e-pasts: dome@salaspils.lv
Salaspils novada Sociālā dienesta Saulkalnes sociālais centrsDaugavmalas 36 dz.1, Saulkalne, Salaspils pagasts, Salaspils novads LV-211780319000160803101700890010004.193Ir - 339
56Salaspils novada pašvaldībaSalaspils novada pašvaldībaLīvzemes iela 8, Salaspils,
LV-2169
e-pasts: dome@salaspils.lv
Tālrunis: 67981012
Salaspils novada Sociālā dienesta Acones sociālais centrs"Acone 1" - 1A, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-21198.031E+13803100103060010004.648Ir - 339
57Salaspils novada pašvaldībaSalaspils novada pašvaldībaLīvzemes iela 8, Salaspils,
LV-2169
Tālrunis: 67981011
e-pasts: dome@salaspils.lv
Salaspils novada Sociālais dienestsKalnu iela 2, Salaspils, Salaspils novads,
LV-2121
80110041407801100414070015.707Nr - 339
58Smiltenes novada pašvaldībaSmiltenes novada pašvaldībaDārza iela 3, Smiltene, LV-4729
Tālrunis: 64707588; 20022348
E-pasts: dome@smiltenesnovads.lv
Nodarbinātības valsts aģentūraDārza iela 11, Smiltene, Smiltenes novads, LV-472994150010404941500104040011.878N/A
59Smiltenes novada pašvaldībaSmiltenes novada pašvaldībaDārza iela 3, Smiltene, LV-4729
Tālrunis: 64707588; 20022348
e-pasts: dome@smiltenesnovads.lv
Smiltenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centrsGaldnieku iela 10, Smiltene, Smiltenes novads, LV-472994150050120941500501200015.464Ir - 332
60Tukuma novada pašvaldībaTukuma novada pašvaldībaTalsu iela 4, Tukums, LV-3101
Tālrunis: 63122707, 26603299
e-pasts: pasts@tukums.lv
Zantes ģimenes krīzes centrsSkolas iela 4, Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads, LV 313490920030219909200302190013.801Ir - 62
61Tukuma novada pašvaldībaTukuma novada pašvaldībaTalsu iela 4, Tukums, LV-3101
Tālrunis: 63122707, 26603299
e-pasts: pasts@tukums.lv
Sociālā dienesta Kandavas klientu apkalpošanas punktsZīļu iela 2, Kandava, Tukuma novads,
LV- 3120
90 110 010 693901100106930014.744Ir - 1484
62Valmieras novada pašvaldībaValmieras novada pašvaldībaLāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV- 4201
Tālrunis: 6 4207120
e-pasts: pasts@valmierasnovads.lv
Sociālo lietu pārvaldes Attālinātais klientu apaklpšanas punkts SedāSkolas laukums 1, Seda, Valmieras novads, LV-472894135010003941300102060012.684Ir -1520
63Valmieras novada pašvaldībaValmieras novada pašvaldībaLāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV- 4201
Tālrunis: 6 4207120
e-pasts: pasts@valmierasnovads.lv
Sociālo lietu pārvaldes Attālinātais klientu apaklpšanas punkts StrenčosValkas iela 16, Strenči, Valmieras novads, LV-473094170013212941700132120012.702Ir -1520
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virzienu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 582Pieņemts: 20.09.2022.Stājas spēkā: 24.09.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 185, 23.09.2022. OP numurs: 2022/185.6
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
335764
24.09.2022
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)