Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 19

Liepājā 2022. gada 15. septembrī (prot. Nr. 13, 10. §)
Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 10. punktu,
Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt
pašvaldību nodevas" 16.1 punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka ar nodevu par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā (turpmāk – nodeva), apliekamos objektus, nodevas apmēru, nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumus Liepājas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

2. Nodevu maksā fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot būvniecību, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņem no Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas būvvalde" (turpmāk – Būvvalde) būvatļauju vai atzīmi par būvniecības ieceres akceptu paskaidrojuma rakstā.

II. Nodevas aprēķināšanas kārtība

3. Nodevas apmērs noteikts saskaņā ar pielikumu.

4. Objektam, kuru veido vairākas būves, kopējo nodevas apmēru nosaka, summējot katras būves nodevas likmi.

III. Nodevas maksāšanas kārtība, atvieglojumi

5. Maksāšanas paziņojumu par nodevu par būvatļaujas saņemšanu Būvvalde būvniecības pasūtītājam izsniedz reizē ar būvatļauju.

6. Nodevu par būvniecības ieceres akceptu atzīmes veidā uz paskaidrojuma raksta maksā pilnā apjomā pirms ieceres akcepta.

7. No nodevas samaksas tiek atbrīvotas personas ar I vai II invaliditātes grupu, maznodrošinātas vai trūcīgas personas un politiski represētas personas, ja tās veic būvprojektēšanu un būvniecību savām vajadzībām (būvniecības objekti – dzīvokļi, viendzīvokļa vai divu dzīvokļu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, garāžas – individuālai lietošanai). Minētās personas no nodevas netiek atbrīvotas, ja veikta patvaļīga būvniecība.

8. No nodevas samaksas tiek atbrīvoti būvobjekti, kuru pasūtītājs ir Liepājas valstspilsētas pašvaldība.

9. No nodevas samaksas tiek atbrīvoti būvobjekti, kuros tiek veikti restaurācijas darbi ēkām, kuras ir valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi (tai skaitā ēkas, kuras ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs" sastāvdaļa).

10. Nodevu ieskaita Liepājas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta kontā.

IV. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

11. Galīgo kontroli par nodevas samaksu veic Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Finanšu pārvalde, metodisko kontroli veic Būvvalde, izsniedzot būvatļaujas, veicot atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, kā arī veicot atzīmi par būvniecības ieceres akceptu paskaidrojuma rakstā.

12. Savlaicīgi nesamaksāto nodevu piedzen likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājums

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošos noteikumus Nr. 28 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi Paskaidrojuma rakstā vai Apliecinājuma kartē" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 19. nr.).

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Ansiņš
Pielikums
Liepājas valstspilsētas
domes 2022. gada 15. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 19
NODEVAS APMĒRS
N.p.k.KategorijaObjekta raksturojumsNodevas objekts (vienība)Nodeva
EUR
12345
 
Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumi Nr. 529
"ĒKU BŪVNOTEIKUMI"

 

1.ĒKU BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJA
(Paskaidrojuma raksts)
1.1.PR1., 2. un 3. grupas būves, telpu grupas
1.1.1. Pirmās grupas ēkas vai otrās grupas palīgēkas jauna būvniecība vai novietošanaēka
palīgēka
30,0
1.1.2. Pirmās, otrās vai trešās grupas sezonas ēkas jauna būvniecība vai novietošana ¹ēka
1.1.3. otrās vai trešās grupas ēkas nojaukšana ²ēka vai
būvizstrādājums
1.1.4. pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņa bez pārbūvesēka
1.1.5.  pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas vai telpu grupas vienkāršota pārbūve ³būve
telpu grupa
1.1.6. Pirmās grupas ēkas vai tās daļas pārbūve, nepārsniedzot vispārīgajos būvnoteikumos noteiktos apjoma rādītājus 1. grupaiēka, ēkas daļa25,0
1.1.7. pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas vai tās daļas konservācijaēka20,0
1.1.8.  Pirmās grupas ēkas vai tās daļas restaurācijaēka20,0
1.1.9. pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas, tās daļas vai telpu grupas atjaunošana 4 (dzīvojamās ēkās, to daļās vai telpu grupās)ēka, ēkas daļa
telpu grupa
30,0
1.1.10. pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas, tās daļas vai telpu grupas atjaunošana 4 (pārējās ēkās, to daļās vai telpu grupas)ēka, ēkas daļa
telpu grupa
60,0
2.ĒKU BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJA 2. GRUPAS (2DZ; 2PB; 2RB; 2CB)
UN 3. GRUPAS BŪVĒM (3DZ; 3PB; 3RB; 3CB)
(būvprojekts)
2.1.

2DZ

2. GRUPAS BŪVES
Dzīvojamās mājas
2.1.1. Viendzīvokļa un divu dzīvokļu dzīvojamās mājas (tajā skaitā dvīņu un rindu mājas) jauna būvniecībaēka120,0
2.1.2. Viendzīvokļa un divu dzīvokļu dzīvojamās mājas (tajā skaitā dvīņu un rindu mājas) pārbūve vairāk par 50 % no esošā ēkas apjomaēka90,0
2.1.3. Viendzīvokļa un divu dzīvokļu dzīvojamās mājas (tajā skaitā dvīņu vai rindu mājas) pārbūve mazāk par 50 % no esošā ēkas apjomaēka40,0
2.1.4. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jauna būvniecībaēka140,0
2.1.5. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārbūve (atjaunošana) vairāk par 50 % no esošā ēkas apjomaēka120,0
2.1.6. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārbūve/atjaunošana mazāk par 50 % no esošā ēkas apjomaēka60,0
2.1.7. Dzīvojamās mājas palīgēkas jauna būvniecībaēka40,0
2.1.8. Dzīvojamās mājas palīgēkas pārbūve 5ēka25,0
2.1.9. Dzīvojamās mājas telpu grupas/dzīvokļa pārbūve 6telpu grupa50,0
2.2.3DZ3. GRUPAS BŪVES
Dzīvojamās mājas
2.2.1 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jauna būvniecībaēka180,0
2.2.2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārbūve/atjaunošana vairāk par 50 % no esošā ēkas apjomaēka140,0
2.2.3. Daudzdzīvokļu dzīvojamās pārbūve/atjaunošana mazāk par 50 % no esošā ēkas apjomaēka100,0
2.3.

2PB

2. GRUPAS BŪVES
Publiskās ēkas
2.3.1. Publiskās ēkas jauna būvniecībaēka200,0
2.3.2. Publiskās ēkas pārbūve/atjaunošana vairāk par 50 % no esošā ēkas apjomaēka160,0
2.3.3. Publiskās ēkas pārbūve/atjaunošana mazāk par 50 % no esošā ēkas apjomaēka80,0
2.3.4. Publiskās ēkas telpu grupas pārbūvetelpu grupa70,0
2.4.3RB3. GRUPAS BŪVES
Publiskās ēkas
2.4.1. Publiskās ēkas jauna būvniecībaēka240,0
2.4.2. Publiskās ēkas pārbūve/atjaunošana vairāk par 50 % no esošā ēkas apjomaēka180,0
2.4.3. Publiskās ēkas pārbūve/atjaunošana mazāk par 50 % no esošā ēkas apjomaēka120,0
2.5.

2RCB

2. GRUPAS BŪVES
Ražošanas ēkas un citas neklasificētas ēkas
2.5.1. Ražošanas ēkas jauna būvniecībaēka, būve150,0
2.5.2. Ražošanas ēkas pārbūve/atjaunošana vairāk par 50 % no esošā būves apjomaēka
būve
120,0
2.5.3. Ražošanas ēkas pārbūve/atjaunošana mazāk par 50 % no esošā būves apjomaēka
būve
60,0
2.5.4. Ražošanas ēkas telpu grupas pārbūvetelpu grupa50,0
2.6.3RCB3. GRUPAS BŪVES
Ražošanas ēkas un citas neklasificētas ēkas
ēka
būve
 
2.6.1. Ražošanas ēkas jauna būvniecībaēka, būve190,0
2.6.2. Ražošanas ēkas pārbūve/atjaunošana vairāk par 50 % no esošā būves apjomaēka
būve
160,0
2.6.3. Ražošanas ēkas pārbūve/atjaunošana mazāk par 50 % no esošā būves apjomaēka
būve
100,0
 
Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumi Nr. 253
"ATSEVIŠĶU INŽENIERBŪVJU NOTEIKUMI"
3.INŽENIERBŪVJU BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJA
(Paskaidrojuma raksts)
3.1.IPRAtsevišķie labiekārtošanas elementi, inženiertīklu pievadi un ārējie inženiertīkli
3.1.1. Pirmās grupas inženierbūves (izņemot inženiertīklu pievadus) jaunai būvniecībai, novietošanai un pārbūvei 7elements
(vai elementu kopums vienas dokumentācijas ietvaros)
30,0
3.1.2. inženiertīklu pievadu jaunai būvniecībai un pārbūveipievads
3.1.3. Karoga masta būvdarbiem, ja masta augstums pārsniedz 12 m, bet nepārsniedz 18 mmasts
3.1.4. Reklāmas un informācijas stendu būvniecībai, ja stenda augstums pārsniedz 6 mstends
3.1.5. Otrās grupas urbumu jaunai būvniecībai, atjaunošanai, ierīkošanai, nojaukšanai vai pārbūveiurbums
3.1.6. otrās un trešās grupas inženierbūves atjaunošanaizemes vienība10,0
3.1.7. otrās un trešās grupas inženierbūves nojaukšanaizemes vienība
3.1.8. inženierbūves konservācijaizemes vienība
3.1.9. Ārējie ūdens, kanalizācijas un siltumapgādes tīkli diametrā līdz 200 mm, elektroapgādes un elektroaizsardzības tīkli līdz 20 kV, gāzes apgādes tīkli līdz 0,4 MPa, vājstrāvas, elektronisko sakaru tīkli u.tml.zemes vienība20,0
4.INŽENIERBŪVJU BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJA 2.GRUPAS BŪVĒM
(būvprojekts)
4.1.2IB2. grupas inženierbūves 8
4.1.1. 2. grupas inženierbūves jauna būvniecībabūve100,0
4.1.2. 2. grupas inženierbūves pārbūvebūve80,0
5.INŽENIERBŪVJU BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJA 3. GRUPAS BŪVĒM
(būvprojekts)
5.1.3IB3. grupas inženierbūves 9
5.1.1. 3. grupas inženierbūves jauna būvniecībabūve140,0
5.1.2. 3. grupas inženierbūves pārbūvebūve120,0
6.INŽENIERTĪKLU BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJA 2. GRUPAS BŪVĒM
(būvprojekts)
6.1.2ITŪdens, kanalizācijas, gāzes, siltumapgādes, vājstrāvas, elektronisko sakaru tīkli u.tml.
6.1.1. 2. grupas inženiertīklu jauna būvniecība vai pārbūve 10zemes vienība20,0
7.INŽENIERTĪKLU BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJA 3. GRUPAS BŪVĒM
(būvprojekts)
7.1.3ITŪdens, kanalizācijas, gāzes, siltumapgādes, vājstrāvas, elektronisko sakaru tīkli u.tml.
7.1.1. 3. grupas inženiertīklu jauna būvniecība vai pārbūve 10zemes vienība40,0
1 – izņemot 1. grupas sezona ēkas būvniecību vai novietošanu ārpus publiskās telpas, kam dokumentācija nav nepieciešama;

2 – izņemot pirmās grupas ēkas nojaukšana vai otrās grupas palīgēkas nojaukšana (kas ir veicama ar Paziņojumu);

3 – izņemot 1. grupas ēkas, kas nav pieminekļi un kurām nemaina būvapjomu vai lietošanas veidu;

4 – kuru rezultātā ir nomainīti nolietojušies būves nesošie elementi vai konstrukcijas vai veikti funkcionāli vai tehniski uzlabojumi, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju, (tajā skaitā fasādes, sienu un jumta siltināšana un atjaunošana), izņemot vienkāršoto atjaunošanu, kas ir veicama ar Paziņojumu;

5 – ar būvapjoma vai lietošanas veida maiņu (ja to neparedz, tad dokumentācija vispār nav nepieciešama);

6 – tajā skaitā palielinot platību uz kopīpašuma daļas rēķina;

7 – izņemot 1. grupas labiekārtošanas elementi, kuriem nav nepieciešama projekta dokumentācija vai ir nepieciešams tikai Paziņojums;

8 – tajā skaitā karoga masts no 18–100 m;

9 – tajā skaitā karoga masts virs 100 m;

10 – maksimālā būvnodevas summa nedrīkst pārsniegt 500,00 euro.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Ansiņš
Saistošo noteikumu "Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums2021. un 2022. gadā stājās spēkā būtiski grozījumi būvniecības nozares regulējošajos normatīvajos aktos, līdz ar to nepieciešams precizēt un pielāgot saistošos noteikumus atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam.

Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmās daļas 10. punkts piešķir pašvaldībai tiesības savā administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā. 2005. gada 28. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" noteic pašvaldības nodevu uzlikšanas kārtību un atbilstoši šo noteikumu 16.1 punktam pašvaldības domei ir tiesības saistošajos noteikumos par pašvaldības nodevas uzlikšanu papildus šo noteikumu 16. punktā minētajām personām noteikt personas, kas ir atbrīvojamas no nodevas samaksas.

Līdz šim pašvaldības nodevas par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, regulēja Liepājas pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošie noteikumi Nr. 28 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi Paskaidrojuma rakstā vai Apliecinājuma kartē". Darba procesā, kā arī, ņemot vērā 2021. un 2022. gadā spēkā stājušos grozījumus būvniecības nozares regulējošajos normatīvajos aktos, secināts, ka nepieciešams izdarīt grozījumus Liepājas pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 28 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi Paskaidrojuma rakstā vai Apliecinājuma kartē", papildinot un precizējot tos. Apkopojot iespējamo grozījumu apjomu, tika secināts, ka tie pārsniegtu pusi no saistošo noteikumu regulējuma. Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 140. punktam grozījumu noteikumu projektu nesagatavo, ja tā normu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma. Šādā gadījumā sagatavo jaunu noteikumu projektu. Līdz ar to tiek pieņemti jauni saistošie noteikumi.

2021. un 2022. gadā stājās spēkā grozījumi speciālajos būvnoteikumos, cita starpā atsakoties no būvniecības ieceres iesnieguma veida – apliecinājuma kartes. Līdz ar to ar saistošajiem noteikumiem ir nepieciešams precizēt būvniecības ieceres iesnieguma veidus, neparedzot tajos apliecinājuma karti. Vienlaikus saistošos noteikumus nepieciešams pielāgot spēkā esošajam būvniecības nozares normatīvo aktu regulējumam, papildus ietverot saistošajos noteikumos tādu būvniecības veidu kā "vienkāršotā pārbūve", savukārt būvniecības veidu – fasāžu vienkāršotā atjaunošana, tajā skaitā fasādes siltināšana, jumta seguma nomaiņa u.c., nepieciešams aizvietot ar būvniecības veidu "atjaunošana", kuras ietvaros paplašināts iespējamo būvdarbu klāsts.

Ar saistošajiem noteikumiem nepieciešams precizēt būvju iedalījumu grupās atkarībā no būvniecības sarežģītības pakāpes un iespējamās ietekmes uz cilvēka dzīvību, veselību un vidi. Ņemot vērā strauju III grupas būvju būvniecības esošo un plānoto attīstību pilsētā (administratīvie centri, lielveikali, ražotnes, noliktavas u.c.), papildus nepieciešams ietvert būvnodevas apmēru šīs grupas būvēm, kurām līdz šim būvnodevas tika piemērotas kā II grupas būvēm.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka ar nodevu par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā apliekamos objektus, nodevas apmēru, nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumus Liepājas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

Saistošie noteikumi paredz atzīt par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošos noteikumus Nr. 28 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi Paskaidrojuma rakstā vai Apliecinājuma kartē".

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuInformācija netiek iekļauta saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.1 panta otro daļu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz būvniecības ierosinātājiem Liepājas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

Nodevu likmes salīdzinot ar iepriekš spēkā esošo normatīvo regulējumu (Liepājas pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošie noteikumi Nr. 28 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi Paskaidrojuma rakstā vai Apliecinājuma kartē"), netiek būtiski mainītas, tās precizētas, vienlaikus ņemot vērā attiecīgā būvniecības procesa sarežģītību – vienkāršākiem procesiem nosakot zemākas nodevas likmes, sarežģītākiem attiecīgi likmi kāpinot. Vienlaikus tika ņemts vērā apstāklis, ka pēc grozījumiem normatīvajos aktos dažiem būvniecības veidiem būvniecības ieceres dokumentācija vairs vispār nav nepieciešama vai arī iesniedzams paziņojums par būvniecību, kad būvnodeva netiek piemērota.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Liepājas valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.liepaja.lv.

Galīgo kontroli par nodevas samaksu veic Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Finanšu pārvalde, metodisko kontroli veic Būvvalde, izsniedzot būvatļaujas, veicot atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, kā arī veicot atzīmi par būvniecības ieceres akceptu paskaidrojuma rakstā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav nepieciešamas.
Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Ansiņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 19Pieņemts: 15.09.2022.Stājas spēkā: 22.09.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 183, 21.09.2022. OP numurs: 2022/183.28
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
335700
22.09.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)