Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 577

Rīgā 2022. gada 13. septembrī (prot. Nr. 46 3. §)
Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.r. "Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu" 2.2.1.1.i.  investīcijas "Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei" īstenošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 19.3 panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – Atveseļošanas fonds) plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.r. "Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu" 2.2.1.1.i. investīcijas "Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei" (turpmāk – 2.2.1.1.i. investīcija) īstenošanas un uzraudzības kārtību, tai skaitā:

1.1. pieejamo finansējumu un sasniedzamos rādītājus;

1.2. atbalstāmās darbības un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.3. iesaistīto institūciju tiesības un pienākumus; 

1.4. projektu īstenošanas un uzraudzības nosacījumus, tai skaitā ar komercdarbības atbalsta saņemšanu saistītos nosacījumus;

1.5. iesaistīto institūciju tiesības pieprasīt un saņemt tiešu pieeju datiem valsts informācijas sistēmās.

2. Noteikumos ir lietoti šādi termini:

2.1. atzinums – Eiropas digitālās inovācijas centra novērtējums par gala labuma guvēja digitālo un inovāciju briedumu un par veikto investīciju atbilstību digitālās attīstības ceļa kartei;

2.2. digitālās attīstības ceļa karte – automatizēts vai Eiropas digitālās inovācijas centra eksperta padziļināti vadīts un izveidots novērtējums digitālā brieduma testa ietvaros par gala labuma guvējam nepieciešamajām investīcijām digitālās transformācijas veicināšanai;

2.3. Eiropas digitālās inovācijas centrs – Latvijas nacionālās atlases procedūrā izraudzīta kandidātiestāde, kas ir iesniegusi pieteikumu Eiropas Komisijas uzsaukumam par Eiropas digitālās inovācijas centra izveidi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 29. aprīļa Regulu ES Nr. 2021/694, ar ko izveido programmu "Digitālā Eiropa" un atceļ Lēmumu 2015/2240 (turpmāk – regula Nr. 2021/694), un tiesību subjekts, kas atlasīts saskaņā ar regulas Nr. 2021/694 16. pantu;

2.4. gala labuma guvējs – sīkais (mikro), mazais, vidējais un lielais komersants, biedrība un nodibinājums, kas apvieno vairākus komersantus vai pārstāv to intereses, publiska persona vai tās institūcija, publiskas personas kapitālsabiedrība, pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācija, zemnieku saimniecība, kooperatīvā sabiedrība, kas veic saimniecisko darbību;

2.5. inovācijas kopa – atbilstoši Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas ES Nr.  651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk –  Komisijas regula Nr. 651/2014), 2. panta 92. punktam Eiropas Komisijas apstiprināts Eiropas digitālās inovācijas centrs, ko apvienojoties veido inovācijas kopas dalībnieki, kas ir sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti, biedrības un nodibinājumi, kas apvieno vairākus komersantus, publiskas personas vai tās institūcijas, publiskas personas kapitālsabiedrības, pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas, lai sniegtu pakalpojumus gala labuma guvējiem;

2.5.1 inovācijas kopas koordinators – Eiropas digitālās inovācijas centra dalībnieks, kurš iesniedz projekta pieteikumu Eiropas Komisijas programmas "Digitālā Eiropa" un Atveseļošanas un noturības mehānisma atbalsta programmas atlasē un nodrošina Eiropas digitālās inovācijas centru 2.2.1.1.i. investīcijas īstenošanu;

2.6. lielais komersants – komersants, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktam;

2.7. otrreizējais digitālā brieduma tests – gala labuma guvēja esošā digitālā un inovāciju brieduma novērtējums, ko pēc investīciju projekta īstenošanas gala labuma guvējs veic patstāvīgi vai sadarbībā ar Eiropas digitālās inovācijas centru, un Eiropas digitālās inovācijas centra eksperta atzinums par investīciju projekta izpildes atbilstību digitālās attīstības ceļa kartei;

2.8. pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācija – organizācija, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 83. punktam;

2.9. reģionālais kontaktpunkts – Eiropas digitālās inovācijas centra reģionālais uzņēmējdarbības atbalsta centrs, kas ir viens no Eiropas digitālās inovācijas centra inovācijas kopas dalībniekiem, kas koordinē pakalpojumu sniegšanu un nodrošina Eiropas digitālās inovācijas centra pakalpojumu sasniedzamību gala labuma guvējiem no attiecīgā reģiona Latvijas Republikas teritorijā;

2.10. sākotnējais digitālā brieduma tests – gala labuma guvēja esošā digitālā un inovāciju brieduma novērtējums, ko gala labuma guvējs veic patstāvīgi vai sadarbībā ar Eiropas digitālās inovācijas centru, lai noteiktu gala labuma guvēja digitalizācijas vajadzības un spēju izmantot digitālās tehnoloģijas, kas tiek definētas digitālās attīstības ceļa kartē;

2.11. sīkais (mikro), mazais un vidējais komersants – komersants, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikuma 2. pantam;

2.12. tehnoloģiskais pakalpojums – gala labuma guvējam pieejamais Eiropas digitālās inovācijas centra pakalpojums eksperimentēšanai, pilotēšanai un testēšanai pirms investīciju ieguldījumiem.

(Grozīts ar MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 399)

3. 2.2.1.1.i. investīcijas mērķis ir ar digitālo tehnoloģiju ieviešanas palīdzību veicināt komersantu konkurētspēju, kā arī digitālu un inovatīvu publisko pārvaldi, kurā tiek izmantotas tikpat modernas tehnoloģijas kā privātajā sektorā, veicināt risinājumu ieviešanu sasaistē ar viedās specializācijas stratēģiju, paaugstināt komersantu izpratni par digitālo tehnoloģiju sniegtajām priekšrocībām, kā arī nodrošināt piekļūstamību digitālās transformācijas procesu atbalstam visā Latvijas Republikas teritorijā un nodrošināt Latvijas pilntiesīgu iesaisti kopējā Eiropas digitālās inovācijas centra tīklā.

4. Sasaistē ar 2.2.1.1.i. investīciju tiek īstenota reforma 2.2.1.r. "Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu", kuras mērķis ir izveidot vienotajā tīklā darbojošos Eiropas digitālās inovācijas centrus ar reģionālo tvērumu un vienotu un koordinētu atbalsta ekosistēmu komercdarbības digitālās transformācijas veicināšanai un nodrošināt atbalstu Eiropas Komisijas atbalstīto Eiropas digitālās inovācijas centru darbībai atbilstoši nacionālajām prioritātēm un Eiropas Komisijas nosacījumiem.

5. 2.2.1.1.i. investīcijas mērķgrupa ir sīkais (mikro), mazais, vidējais komersants un lielais komersants, biedrība un nodibinājums, kas apvieno vairākus komersantus vai pārstāv to intereses, publiska persona vai tās institūcija, publiskas personas kapitālsabiedrība, pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācija, zemnieku saimniecība, kooperatīvā sabiedrība, kas veic saimniecisko darbību.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 399 redakcijā)

6. 2.2.1.1.i. investīcijai pieejamais Atveseļošanas fonda finansējums ir 10 000 000 euro. Papildus Eiropas digitālās inovācijas centrs var piesaistīt programmas "Digitālā Eiropa" finansējumu.

7. 2.2.1.1.i. investīcijas ietvaros atbalsts Eiropas digitālās inovācijas centram tiek sniegts granta veidā, gala labuma guvēja līmenī tiek sniegts nefinanšu atbalsts.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 399 redakcijā)

8. Šo noteikumu 6. punktā minētais finansējums ir pieejams līdz 2026. gada 30. jūnijam.

9. 2.2.1.1.i. investīcijas īstenošanas vieta ir Latvijas Republika.

10. 2.2.1.1.i. investīcijas ietvaros sasniedzami šādi:

10.1. mērķi:

10.1.1. līdz 2024. gada 30. jūnijam Eiropas digitālās inovācijas centra atbalstīto uzņēmumu skaits – 3500;

10.1.2. līdz 2026. gada 30. jūnijam Eiropas digitālās inovācijas centra atbalstīto uzņēmumu skaits – 7000;

10.2. uzraudzības rādītāji:

10.2.1. līdz 2022. gada 31. martam apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Eiropas digitālās inovācijas centra darbību īstenošanai;

10.2.2. līdz 2025. gada 31. decembrim Eiropas digitālās inovācijas centra atbalstīto uzņēmumu skaits – 5000;

10.3. kopējie rādītāji saskaņā ar Komisijas 2021. gada 28. septembra Deleģētās regulas Nr. 2021/2106, ar kuru, nosakot Atveseļošanas un noturības rezultātu pārskata kopējos rādītājus un detalizētos elementus, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu ES 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, pielikumā "Kopējo rādītāju saraksts" noteiktajiem kopējiem rādītājiem: 

10.3.1. uzņēmumi, kas saņem atbalstu digitālo produktu, pakalpojumu un lietojumprogrammu izstrādei vai ieviešanai (mazie, tai skaitā mikro, uzņēmumi, vidējie uzņēmumi, lielie uzņēmumi):

10.3.1.1. uzņēmumi, kurus atbalsta, lai izstrādātu digitālās tehnoloģijas un risinājumus;

10.3.1.2. uzņēmumi, kurus atbalsta, lai pieņemtu digitālos risinājumus savu pakalpojumu, produktu vai procesu pārveidošanai;

10.3.2. atbalstītie uzņēmumi (mazie, tai skaitā mikro, uzņēmumi, vidējie uzņēmumi, lielie uzņēmumi).

11. 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" atskaites punkti, kas atbilst 2.2.1.1.i. investīcijai, ir šādi:

11.1. līdz 2022. gada 31. martam izveidots Eiropas digitālās inovācijas centrs;

11.2. līdz 2022. gada 30. septembrim reģionālie uzņēmējdarbības atbalsta centri nodrošina jaunas digitālās transformācijas atbalsta funkcijas;

11.3. līdz 2022. gada 30. jūnijam izveidota digitālā brieduma testa sistēma uzņēmumiem, lai noteiktu uzņēmumiem nepieciešamās darbības un valsts atbalstu.

12. 2.2.1.1.i.  investīcijas īstenošanu nodrošina:

12.1. Eiropas digitālās inovācijas centrs kā inovācijas kopa un atbalsta sniedzējs gala labuma guvējiem;

12.2. Ekonomikas ministrija kā atbildīgā nozares ministrija jautājumos, kas saistīti ar digitalizācijas atbalstu komersantiem;

12.3. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra atbilstoši normatīvajos aktos par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtību noteiktajai kompetencei. 

(Grozīts ar MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 399)

12.1 Investīcijas ietvaros par stratēģiski svarīgiem projektiem ir uzskatāmi šo noteikumu 16. punktā noteiktajā kārtībā apstiprinātie projekti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulu ES Nr.  2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu (turpmāk – regula Nr. 2021/241).

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 399 redakcijā)

13. Inovācijas kopas koordinators ne biežāk kā divas reizes gadā nodrošina šo noteikumu 10. un 11. punktā (izņemot šo noteikumu 10.2.1. apakšpunktu) noteikto uzraudzības rādītāju, mērķu un atskaites punktu uzskaiti, ievadīšanu un sasniegto uzraudzības rādītāju, mērķu un atskaites punktu pamatojošo dokumentu iesniegšanu Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (turpmāk – Vadības informācijas sistēma). Uzraudzības rādītāju un mērķu sasniegšanu pamatojošo dokumentāciju iesniedz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 399 redakcijā)

14. Eiropas digitālās inovācijas centrs kā inovācijas kopa nodrošina šo noteikumu 10. punktā (izņemot šo noteikumu 10.2.1. apakšpunktu) noteikto uzraudzības rādītāju un mērķu sasniegšanu proporcionāli noslēgtajam līgumam ar Eiropas Komisiju par programmas "Digitālā Eiropa" finansējuma piesaisti.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 399 redakcijā)

15. Ekonomikas ministrija izvērtē inovācijas kopas koordinatora iesniegtos projektu iesniegumus atbilstoši šādiem kritērijiem:

15.1. projekta iesniegums iesniegts Vadības informācijas sistēmā noteiktajā termiņā un formā;

15.2. projekta iesniegumam ir pievienoti šo noteikumu 23. punktā minētie dokumenti;

15.3. projekta iesnieguma finanšu dati un aprēķini ir norādīti euro un ir aritmētiski pareizi;

15.4. projekta iesniegumā paredzētais Atveseļošanas fonda finansējuma apmērs nepārsniedz šo noteikumu 27. punktā noteikto Atveseļošanas fonda finansējuma apmēru vienam Eiropas digitālās inovācijas centram kā inovācijas kopai;

15.5. projektu paredzēts īstenot līdz 2026. gada 30. jūnijam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 27. panta 7. punktu;

15.6. projekta iesniegumā plānotie sasniedzamie rādītāji atbilst šo noteikumu 10., 11. un 14. punktam (izņemot šo noteikumu 10.2.1. apakšpunktu)

15.7. projekta iesniegumā ir identificēti, aprakstīti un izvērtēti projekta riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi;

15.8. projekta iesniegumā iekļautās kopējās izmaksas, plānotās atbalstāmās darbības un izmaksu pozīcijas atbilst šo noteikumu prasībām;

15.9. Eiropas digitālās inovācijas centram saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku publiskajā datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru segšanai ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, ir noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums; 

15.10. Eiropas digitālās inovācijas centrs neatbilst izslēgšanas kritērijiem saskaņā ar šo noteikumu 49.1 punktu.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 399 redakcijā)

16. Ekonomikas ministrija pēc šo noteikumu 15. punktā minētās izvērtēšanas apstiprina iesniegtos projektu iesniegumus, ja projekta iesniedzējs atbilst visiem vērtēšanas kritērijiem. Ja projekta iesniedzējs nav izpildījis visus vērtēšanas kritērijus, Ekonomikas ministrija lūdz veikt atbilstošus precizējumus, paredzot attiecīgu termiņu to veikšanai. Pēc lēmuma pieņemšanas par atbilstību vērtēšanas kritērijiem Ekonomikas ministrija informē Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, ka tā var uzsākt līguma slēgšanas procesu.

17. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra pirms līguma noslēgšanas pārliecinās, ka Eiropas digitālās inovācijas centrs kā inovācijas kopa atbilst komercdarbības atbalsta nosacījumiem.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 399 redakcijā)

18. Līgums tiek slēgts starp Eiropas digitālās inovācijas centru kā inovācijas kopu un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par šo noteikumu 6. punktā minētā finansējuma pārvaldīšanu, tā piešķiršanas, izlietošanas un uzraudzības kārtību, noteikto rādītāju uzskaiti un datu ievadīšanu Vadības informācijas sistēmā. Līgumā iekļauj pušu saistības par:

18.1. atskaites punktu un mērķu pamatojošās dokumentācijas pārbaudēm, t. sk. datu ticamības pārbaudēm un pārbaudēm Centrālās finanšu un līgumu aģentūras līmenī, Eiropas digitālās inovācijas centra līmenī un Eiropas digitālās inovācijas centra un gala labuma guvēju līmenī, lai 2.2.1.1.i. investīcijas īstenošanas laikā novērstu interešu konfliktu, korupciju, krāpšanu un dubultfinansējuma risku;

18.2. plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafika, iepirkumu plāna, maksājuma pieprasījumu un noslēguma maksājuma pieprasījuma iesniegšanas kārtību;

18.3. Eiropas digitālās inovācijas centra kā komercdarbības atbalsta saņēmēja atbildību, kā arī atbildību par pārējiem inovācijas kopas dalībniekiem.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 399 redakcijā)

19. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtā līguma jebkurā no šādiem gadījumiem:

19.1. Eiropas digitālās inovācijas centrs nepilda līgumā noteiktos nosacījumus, tai skaitā ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt 2.2.1.1.i. investīcijai noteikto uzraudzības rādītāju un mērķu sasniegšanu;

19.2. Eiropas digitālās inovācijas centrs 2.2.1.1.i. investīcijas īstenošanas laikā apzināti ir sniedzis nepatiesu informāciju;

19.3. tiek konstatēts interešu konflikts, korupcija, krāpšana, dubultfinansējums;

19.4. citos gadījumos, ko paredz līgums.

II. Projekta iesniedzējam noteiktās prasības

20. 2.2.1.1.i. investīcijas ietvaros projekta iesniedzējs ir Eiropas digitālās inovācijas centrs kā inovācijas kopa, kas atbilst regulas Nr. 2021/694 16. panta 2. punktā izvirzītajiem kritērijiem.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 399 redakcijā)

21. Eiropas digitālās inovācijas centrs projekta iesniegumu iesniedz Vadības informācijas sistēmā, pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas elektroniski nosūtīto uzaicinājumu. 

22. Eiropas digitālās inovācijas centrs iesniedz projekta iesniegumu vienā no šādām specializācijas jomām:

22.1. atbalsts procesu, mārketinga un organizatoriskām inovācijām esošo tehnoloģiju testēšanai un ieviešanai, lai sniegtu atbalstu tirgū pieejamu inovatīvu digitalizācijas un e-komercijas risinājumu ieviešanai un esošo risinājumu pilnveidei ar jauniem produktiem un pakalpojumiem;

22.2. atbalsts produktu inovācijām, lai sniegtu atbalstu jaunu digitālo platformu, preču un pakalpojumu dizainam, prototipēšanai, testēšanai un ieviešanai ražošanā vai lietošanā.

23. Eiropas digitālās inovācijas centrs projekta iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

23.1. Eiropas Komisijas apstiprinājuma dokumentu par dalību Eiropas digitālās inovācijas centru tīklā un programmas "Digitālā Eiropa" finansējuma saņemšanu saskaņā ar regulu Nr. 2021/694;

23.2. pieteikumu programmas "Digitālā Eiropa" finansējuma saņemšanai;

23.3. Eiropas digitālās inovācijas centra izstrādātu metodoloģiju atbalstāmo darbību īstenošanai atbilstoši šo noteikumu 1. pielikuma prasībām;

23.4. iekšējās kontroles sistēmas aprakstu, ietverot informāciju par interešu konflikta (regulas Nr. 2018/1046 61. panta izpratnē), korupcijas risku un dubultfinansējuma kontroles un novēršanas mehānismu;

23.5. kārtību, kādā tiek piešķirts komercdarbības atbalsts gala labuma guvējiem;

23.6. detalizētu izmaksu tāmi;

23.7. šo noteikumu 10.1. apakšpunktā minēto mērķu izpildes sadalījumu sešu mēnešu griezumā atbilstoši plānotajam maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikam.

24. Šo noteikumu 23.3. apakšpunktā minētā metodoloģija pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Vadības informācijas sistēmā tiek iesniegta saskaņošanai Ekonomikas ministrijā.

25. Šo noteikumu 23. punktā (izņemot 23.1. un 23.2. apakšpunktu) minēto dokumentāciju 2.2.1.1.i. investīcijas īstenošanas laikā Eiropas digitālās inovācijas centrs pēc savas iniciatīvas vai Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vai Ekonomikas ministrijas lūguma var pilnveidot pēc nepieciešamības un iesniegt izvērtēšanai un apstiprināšanai Ekonomikas ministrijā.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 399 redakcijā)

26. Eiropas digitālās inovācijas centrs nodrošina, ka piekļuve inovācijas kopas telpām, iekārtām un darbībām ir nodrošināta vairākiem lietotājiem, to piešķir pārredzamā un nediskriminējošā veidā un maksa par inovācijas kopas iekārtu izmantošanu atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 27. panta 3. un 4. punktam.

27. Vienam Eiropas digitālās inovācijas centram kā inovācijas kopai maksimāli pieļaujamais Atveseļošanas fonda finansējuma apmērs ir 5 000 000 euro, ievērojot Komisijas regulas Nr. 651/2014 4. panta 1. punkta "k" apakšpunktā minēto robežvērtību. Maksimāli pieļaujamais finansējums vienai inovācijas kopai ir vērtējams saistīto komersantu līmenī, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikuma 3. panta 3. punktā minētajiem kritērijiem.

III. Atbalstāmās darbības

28. Eiropas digitālās inovācijas centrs sniedz atbalstu pakalpojumu veidā gala labuma guvēju digitālajai transformācijai visā Latvijā.

29. 2.2.1.1.i. investīcijas ietvaros Eiropas digitālās inovācijas centrs veic šādas atbalstāmās darbības:

29.1. palielina informētību par digitālās transformācijas veicināšanas pakalpojumiem;

29.2. sniedz digitālās transformācijas pakalpojumus dažādās digitālā brieduma stadijās;

29.3. Eiropas Savienības dalībvalstu vidū nodrošina iespēju vieglāk iesaistīties Eiropas digitālās inovācijas centra sadarbības tīklos, kuri ir vispiemērotākie attiecīgo pakalpojumu sniegšanai un veicina prasmju un zināšanu, kopīgu iniciatīvu un labās prakses apmaiņu un starptautisku sadarbību;

29.4. sniedz konsultācijas un pakalpojumus, kas saistīti ar investīciju piesaisti, mākslīgo intelektu, augstas veiktspējas datošanu, kiberdrošību un uzticamību;

29.5. nodrošina piekļūstamību esošajām un inovatīvajām tehnoloģijām un risinājumiem eksperimentēšanai, izmēģināšanai un testēšanai;

29.6. izvērtē un salīdzina gala labuma guvēju sākotnējā un otrreizējā digitālā brieduma testa rezultātus. Rezultātu salīdzinājumā jābūt vērojamam uzlabojumam digitalizācijas kopējā līmenī pret iepriekšējo novērtējumu;  

29.7. izveido vismaz piecus reģionālos kontaktpunktus, kas nodrošina Eiropas digitālās inovācijas centra pakalpojumu piekļūstamību visā Latvijā. Reģionālo kontaktpunktu izvietojums, reģionālais iedalījums, inovācijas kopas dalībnieku iesaiste un sadarbība Eiropas digitālās inovācijas centra pakalpojumu sniegšanā tiek noteikta šo noteikumu 23.3. apakšpunktā minētajā metodoloģijā;

29.8. nodrošina vispārīgās digitālās transformācijas veicināšanas apmācības;

29.9. pielāgo, pilnveido, uztur digitālā brieduma testa rīku un nodrošina digitālā brieduma testa veikšanas iespējas gala labuma guvējiem;

29.10. izstrādā digitālās attīstības ceļa karti un atzinumu, nodrošina konsultācijas un mentoringu. Eiropas digitālās inovācijas centra eksperts digitālās attīstības ceļa kartē norāda šo noteikumu 2. pielikumā iekļautos nosacījumus, ko iespējams papildināt atbilstoši plānotajai aktivitātei;

29.11. izveido vai paplašina demo centru par digitālās transformācijas sniegtajām iespējām.

(Grozīts ar MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 399)

29.1 Šo noteikumu 29.7. apakšpunktā minēto reģionālo kontaktpunktu izvietojums 2.2.1.1.i. investīcijas īstenošanas laikā var tikt mainīts, tostarp palielinot kontaktpunktu skaitu Latvijas reģionos, ja ir pieprasījums vai pakalpojums nenodrošina piekļūstamību visā Latvijā.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 399 redakcijā)

30. Šo noteikumu 29.5. apakšpunktā minēto eksperimentēšanas, pilotēšanas un testēšanas darbību īstenošanai Eiropas digitālās inovācijas centrs gala labuma guvējam sniedz tehnoloģisko pakalpojumu, nepārsniedzot 20 000 euro un noslēdzot par to attiecīgu līgumu, uz darbībām attiecināmās izmaksas sedzot saskaņā ar šo noteikumu 56. punktu vai 61.6. apakšpunktu.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 399 redakcijā)

IV. Attiecināmās izmaksas un izmaksas, kas netiek segtas no Atveseļošanas fonda līdzekļiem 

31. Eiropas digitālās inovācijas centram inovācijas kopas darbību īstenošanai attiecināmas ir šādas izmaksas:

31.1. projekta vadības un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas (tai skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, veselības apdrošināšana);

31.2. administratīvās izmaksas:

31.2.1. juridisko, grāmatvedības un lietvedības pakalpojumu izmaksas, datubāzes abonēšanas maksa, kas nepieciešama Eiropas digitālās inovācijas centra projekta nodrošināšanai;

31.2.2. komunālo, sakaru pakalpojumu un telpu noma, ciktāl tos izmanto inovācijas kopas darbībām;

31.2.3. aprīkojuma iegāde vai noma, tā nolietojuma un uzturēšanas izmaksas, ciktāl to izmanto inovācijas kopas darbībām;

31.2.4. komandējumu (darba braucienu) izmaksas;

31.2.5. konsultāciju, prezentāciju, semināru, konferenču, apmācību un citu ar projekta mērķa sasniegšanu saistītu pasākumu organizēšanas, lektoru, mārketinga un reprezentācijas materiālu izmaksas, kas saistītas ar digitālās transformācijas ieviešanas iespējām;

31.3. inovācijas kopas modernizācijas izmaksas:

31.3.1. digitālā brieduma testa rīka pilnveides, pielāgošanas un uzturēšanas izmaksas, lai veiktu sākotnējo un otrreizējo digitālā brieduma testu;

31.3.2. citu inovācijas rīku, kā arī digitalizācijas un automatizācijas risinājumu ieviešanas izmaksas, ja tās ir nepieciešamas efektīvai inovācijas kopas pakalpojumu sniegšanai.

(Grozīts ar MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 399)

32. Gala labuma guvējam attiecināmas ir šādas izmaksas:

32.1. sadarbībā ar Eiropas digitālās inovācijas centru veiktā sākotnējā un otrreizējā digitālā brieduma testa izmaksas;

32.2. digitālās attīstības ceļa kartes un atzinuma izstrādes izmaksas;

32.3. eksperimentēšanas, pilotēšanas un testēšanas darbību izmaksas, ietverot arī komandējumu izmaksas ārvalstīs, ja attiecināms;

32.4. konsultāciju, mentoringa izmaksas.

(Grozīts ar MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 399)

33. Izmaksas, kas netiek segtas no Atveseļošanas fonda līdzekļiem 2.2.1.1.i. investīcijas ietvaros:

33.1. pievienotās vērtības nodoklis, muitas nodokļi, nodevas un soda maksājumi;

33.2. izmaksas, par kurām nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinoši dokumenti;

33.3. izmaksas, kas saistītas ar ēku būvprojektēšanu, rekonstrukciju, būvniecību;

33.4. citas izmaksas, kas šo noteikumu 31. un 32. punktā nav noteiktas kā attiecināmas;

33.5. izmaksas, ja šo noteikumu 10.1.2. apakšpunktā noteiktais mērķis ir sasniegts pirms līguma noslēgšanas starp Eiropas digitālās inovācijas centru un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.

(Grozīts ar MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 399)

33.1 Eiropas digitālās inovācijas centra un gala labuma guvēja izmaksas ir attiecināmas no dienas, kad Eiropas digitālās inovācijas centrs kā inovācijas kopa ir iesniedzis projekta pieteikumu Eiropas Komisijas programmā "Digitālā Eiropa".

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 399 redakcijā)

34. 2.2.1.1.i. investīcijas ietvaros Eiropas digitālās inovācijas centra projekta iesniegums ir atbalstāms, ja tiek ievēroti šādi atbalstu stimulējošās ietekmes nosacījumi:

34.1. projekta iesniegums Eiropas Komisijā programmas "Digitālā Eiropa" ietvaros ir iesniegts, pirms uzsākts darbs pie projekta vai pirms uzsākta atbalstāmā darbība;

34.2. projekta iesniegums atbilst visām Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktā ietvertajām prasībām;

34.3. projekta iesniegumā ir iekļauta Eiropas digitālās inovācijas centra attiecināmajām izmaksām plānotā atbalsta summa trim gadiem no programmas "Digitālā Eiropa" un Atveseļošanas fonda finansējuma.

V. Īstenošanas un uzraudzības nosacījumi

35. Ekonomikas ministrijas pienākumi:

35.1. nosūtīt uzaicinājumu Eiropas digitālās inovācijas centram iesniegt projekta iesniegumu 10 darbdienu laikā no uzaicinājuma nosūtīšanas;

35.2. izvērtēt iesniegto projekta iesniegumu un apstiprināt to Vadības informācijas sistēmā;

35.3. pārliecināties par sasniedzamā mērķa, uzraudzības rādītāju un atskaites punktu izpildi pēc Eiropas digitālās inovācijas centra iesniegtās informācijas Vadības informācijas sistēmā;

35.3.1 veikt pārbaudes Eiropas digitālās inovācijas centra un gala labuma guvēja līmenī, lai uzraudzītu investīcijas īstenošanas un mērķu un rādītāju sasniegšanu saskaņā ar šo noteikumu 12.2. un 35.3. apakšpunktu;

35.4. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtību laikus sniegt informāciju Vadības informācijas sistēmā par 2.2.1.1.i. investīcijas īstenošanas progresu Atveseļošanas fonda īstenošanas progresa pusgada ziņojuma un maksājuma pieprasījuma sagatavošanai, ņemot vērā Eiropas digitālās inovācijas centra ievadīto informāciju Vadības informācijas sistēmā un Eiropas digitālās inovācijas centra iesniegto informāciju saskaņā ar šo noteikumu 36.10. un 36.11. apakšpunktu;

35.5. sniegt informāciju sabiedrībai par 2.2.1.1.i. investīcijas ieviešanas progresu un rezultātiem;

35.6. ievietot savā tīmekļvietnē Eiropas digitālās inovācijas centra kontaktinformāciju un norādīt tā specializācijas jomu.

(Grozīts ar MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 399)

36. Eiropas digitālās inovācijas centra pienākumi:

36.1. iesniegt projekta iesniegumu 10 darbdienu laikā no uzaicinājuma saņemšanas brīža, pievienojot apliecinājumu par Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta "c" apakšpunktā ietvertā nosacījuma ievērošanu;

36.2. noslēgt līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru;

36.3. pēc līguma noslēgšanas datu apmaiņai ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru izmantot Vadības informācijas sistēmā esošās datu ievades formas atbilstoši iesniedzamā dokumenta veidam un 10 darbdienu laikā iesniegt plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku, paredzot, ka maksājumu pieprasījumi tiek iesniegti ne biežāk kā divas reizes gadā;

36.4. Vadības informācijas sistēmā iesniegt iepirkumu plānu par visiem 2.2.1.1.i. investīcijas ieviešanai plānotajiem iepirkumiem, kur paredzēts piemērot publisko iepirkumu regulējumu;

36.5. piešķirt atbalstu gala labuma guvējiem, izvērtējot gala labuma guvēju atbalsta pieteikumu (turpmāk – atbalsta pieteikums) atbilstību šo noteikumu 36.3, 49., 57.61., 71. un 72. punktam saskaņā ar šo noteikumu 56. punktu un Atveseļošanas fonda finansējuma atbalstu gala labuma guvējiem saskaņā ar šo noteikumu 61.6. apakšpunktu;

36.6. iesniegt Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai visu informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu tā paša projekta ietvaros, tai skaitā par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto un piešķirto atbalsta summu un atbalsta intensitāti;

36.7. veikt pārbaudes gala labuma guvēju līmenī un nodrošināt interešu konflikta, korupcijas, krāpšanas, dubultfinansējuma riska novēršanas un sasniegto atskaites punktu un mērķu pamatojošās dokumentācijas pārbaudes, t. sk. datu ticamības pārbaudes;

36.8. nodrošināt, ka eksperti paraksta objektivitātes un konfidencialitātes apliecinājumu (3. pielikums) saskaņā ar šo noteikumu 32.1. un 32.2. apakšpunktu;

36.9. ne biežāk kā divas reizes gadā nodrošināt datu ievadi Vadības informācijas sistēmā par Eiropas digitālās inovācijas centra nefinansiālu atbalstu saņēmušajiem gala labuma guvējiem, kas veikuši sākotnējo un otrreizējo digitālā brieduma testu, saņēmuši mentoringa, konsultāciju, tehnoloģiskos un apmācību pakalpojumus, atbalsta platformu preču un pakalpojumu dizainam, prototipēšanai, testēšanai un ieviešanai ražošanā vai lietošanā, digitālās attīstības ceļa karti, atzinumu un lēmuma standartformas kopiju, ar kuru tiek piešķirts nefinansiāls atbalsts, norādot atbalsta piešķiršanas lēmuma reģistrācijas numuru;

36.10. pēc pieprasījuma iesniegt Ekonomikas ministrijā aprakstu par digitālā brieduma testa organizēšanu reģionālajos kontaktpunktos un nodrošināto piekļuvi testēšanai un izmēģinājuma projektiem, pārskatu par īstenotajiem mentorēšanas un konsultāciju pasākumiem, pārskatu par nodrošināto digitālo prasmju apguvi, unikālo digitālā brieduma testa lietotāju skaitu un apliecinājumu par uzņēmumiem paredzētās digitālā brieduma testa sistēmas nodošanu lietošanā;

36.11. pēc pieprasījuma iesniegt Ekonomikas ministrijā to uzņēmumu sarakstu, kas no Eiropas digitālās inovācijas centra ir saņēmuši nefinansiālu atbalstu;

36.12. nodrošināt Eiropas digitālās inovācijas centra ekspertu vērtējumu uzraudzību;

36.13. nodrošināt gala labuma guvējiem klātienes vai elektronisku piekļuvi sākotnējam un otrreizējam digitālā brieduma testam un 30 dienu laikā pēc gala labuma guvēja sākotnējā digitālā brieduma testa veikšanas izstrādāt digitālās attīstības ceļa karti. Ja informācijas pieejamība ir atkarīga no valsts iestāžu sniegtā pakalpojuma, lai nodrošinātu izslēgšanas kritēriju pārbaudi, digitālās attīstības ceļa kartes izstrādes termiņu var pagarināt par 10 darbdienām;

36.13.1 sniegt gala labuma guvējam automātisku digitālās attīstības ceļa karti saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 10. janvāra noteikumu Nr. 10 Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.r. "Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu" 2.2.1.2.i. investīcijas "Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā" īstenošanas noteikumi" 27. punktu;

36.14. 30 dienu laikā pēc gala labuma guvēja investīciju projekta īstenošanas un gala labuma guvēja otrreizējā digitālā brieduma testa veikšanas izvērtēt ieguldījumu īstenošanu un atkarībā no  izvērtējuma sniegt attiecīgi pozitīvu vai negatīvu atzinumu par gala labuma guvēja kopējā digitalizācijas līmeņa uzlabojumiem saskaņā ar digitālās attīstības ceļa kartē minēto nosacījumu izpildi;

36.15. nodrošināt vizuālās identitātes prasības atbilstoši regulas Nr.  2021/241 34. panta 2. punktam un Eiropas Komisijas un Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīguma 10. pantam;

36.16. uzkrāt informāciju un ne biežāk kā reizi gadā informēt Ekonomikas ministriju par regulas Nr. 2021/694 II pielikuma 5.4. punktā minētā rādītāja izpildi;

36.17. visā gala labuma guvēja investīciju projekta īstenošanas laikā piemērot principu "nenodarīt būtisku kaitējumu" saskaņā ar regulas Nr. 2021/241 5. panta 2. punktu un šo noteikumu 36.2 punktu;

36.18. 30 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru elektroniski iesniegt Ekonomikas ministrijā stratēģiski svarīgā projekta komunikācijas plānu;

36.19. nodrošināt pastiprinātus informācijas un publicitātes pasākumus saskaņā ar regulas Nr. 2021/241 34. pantu un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīguma 10. pantu, organizējot vismaz vienu konferenci šo noteikumu 12.1 punkta īstenošanai, sadarbojoties visiem Eiropas digitālās inovācijas centriem kopā;

36.20. uzskaitīt gala labuma guvējam sniegto atbalstu, ievērojot, ka tad, ja sākotnējo un otrreizējo digitālā brieduma testu un ceļa karti gala labuma guvējs ir izpildījis kopā ar Eiropas digitālās inovācijas centra ekspertu, tad sniegtais atbalsts ir uzskatāms par komercdarbības atbalstu gala labuma guvējam;

36.21. izstrādāt kārtību, kādā tiek piešķirts komercdarbības atbalsts gala labuma guvējiem, lai nodrošinātu šo noteikumu 36.5. apakšpunktā noteikto pienākumu izpildi;

36.22. pēc pieprasījuma iesniegt Ekonomikas ministrijā informāciju par uzņēmumu investīciju projekta īstenošanas laikā sasniegtajiem galvenajiem rādītājiem saskaņā ar atzinumos iekļauto informāciju.

(Grozīts ar MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 399)

36.1 Eiropas digitālās inovācijas centrs atbild par programmas "Digitālā Eiropa" noteikto rādītāju izpildi un finansējuma izlietojumu.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 399 redakcijā)

36.2 Atbalsta pieteikumu uzskata par neatbilstošu šo noteikumu 36.17. apakšpunktā noteiktajam principam "nenodarīt būtisku kaitējumu", ja atbalsta pieteikumā paredzētas šādas darbības:

36.21. darbības, kas saistītas ar siltumnīcefekta gāzu emisiju radīšanu, izņemot gadījumus, ja gala labuma guvējs ir saņēmis atļauju šo darbību veikšanai;

36.22. darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, izņemot gadījumus, ja gala labuma guvējs ir saņēmis atļauju šo darbību veikšanai, sadedzināšanas iekārtām un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām;

36.23. darbības, kas saistītas ar atkritumu savākšanas, uzglabāšanas, apstrādes, pārstrādes un apglabāšanas iekārtu un to programmatūru iegādi un nomu;

36.24. darbības, kas kaitē ūdensobjektu labam stāvoklim vai to labam ekoloģiskajam potenciālam, ieskaitot virszemes ūdeņus un gruntsūdeņus, vai jūras ūdeņu labam vides stāvoklim, izņemot gadījumus, ja gala labuma guvējs ir saņēmis atļauju šo darbību veikšanai;

36.25. darbības, kas kaitē aprites ekonomikai, tostarp atkritumu rašanās novēršanai un reciklēšanai, vienā vai vairākos produktu aprites cikla posmos radot būtiskus efektivitātes trūkumus materiālu izmantošanā vai tādu dabas resursu tiešā vai netiešā izmantošanā kā neatjaunojami energoresursi, izejvielas, ūdens un zeme, tostarp produktu ilgizturības, remontējamības, modernizējamības, atkārtotas lietojamības vai reciklējamības ziņā, izņemot gadījumus, ja gala labuma guvējs ir saņēmis atļauju šo darbību veikšanai;

36.26. darbības, kas kaitē vides piesārņojuma novēršanai un kontrolei, izņemot gadījumus, ja gala labuma guvējs ir saņēmis atļauju šo darbību veikšanai;

36.27. darbības, kas kaitē bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsardzībai un atjaunošanai, ja minētā darbība kaitē ekosistēmu labam stāvoklim un izturētspējai, vai kaitē dzīvotņu un sugu, tostarp Eiropas Savienības nozīmes dzīvotņu un sugu, aizsardzības statusam, izņemot gadījumus, ja gala labuma guvējs ir saņēmis atļauju šo darbību veikšanai.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 399 redakcijā)

36.3 Šo noteikumu 36.2 punktā minētās darbības nodrošināšanai Eiropas digitālās inovācijas centrs pārbauda darbības veidu pirms līguma parakstīšanas un atbalsta piešķiršanas gala labuma guvējam.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 399 redakcijā)

37. Ja otrreizējā digitālā brieduma testa rezultāti neuzrāda uzlabojumus, Eiropas digitālās inovācijas centram ir pienākums pārbaudīt testus un sniegt atzinumu gala labuma guvējam. Gala labuma guvējam ir tiesības veikt atkārtotu digitālā brieduma testu.

38. Inovācijas kopas koordinators pēc šo noteikumu 36.2. apakšpunktā veiktās darbības slēdz atsevišķus partnerības līgumus ar katru inovācijas kopas dalībnieku un iesniedz tos Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā. Inovācijas kopas koordinators ir atbildīgs par inovācijas kopas pārvaldībai piešķirtā finansējuma tālāku novirzīšanu pārējiem inovācijas kopas dalībniekiem.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 399 redakcijā)

39. Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pienākumi:

39.1. piešķirt Eiropas digitālās inovācijas centram kā inovācijas kopai komercdarbības atbalstu;

39.2. nodrošināt Komisijas regulas Nr.  651/2014 9. panta 1. punkta "c" apakšpunktā un 4. punktā noteiktos publicitātes pasākumus;

39.3. nodrošināt Komisijas regulas Nr.  651/2014 12. pantā noteiktos uzraudzības nosacījumus;

39.4. izlases veidā vai pamatojoties uz Centrālās finanšu un līgumu aģentūras noteikto projekta riska līmeni, Eiropas digitālās inovācijas centra līmenī veikt:

39.4.1. pārbaudes par interešu konflikta, krāpšanas, korupcijas, dubultfinansējuma riska novēršanu;

39.4.2. pārbaudes projektu īstenošanas vietās;

39.4.3. komercdarbības atbalsta nosacījumu ievērošanas pārbaudes Eiropas digitālās inovācijas centra līmenī attiecībā uz Atveseļošanas fonda finansējuma daļu;

39.4.4. ieviešanas progresa, sasniegto rādītāju un datu ticamības pārbaudes.

(Grozīts ar MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 399)

40. Eiropas digitālās inovācijas centrs atbalstāmās darbības īsteno savu funkciju ietvaros vai ārpakalpojumu veidā, ciktāl tas saistīts ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 27. panta 5. un 8. punktā minētajām darbībām. Ārpakalpojums tiek veikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci neierobežojošu procedūru.

41. Eiropas digitālās inovācijas centra projekta ietvaros ir atbalstāma vides prasību integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos – zaļais publiskais iepirkums, kā arī sociāli atbildīgais publiskais vai inovācijas iepirkums.

42. Eiropas digitālās inovācijas centra projekta īstenošanas laiks, ietverot plānotās darbības un izmaksas, ir līdz 2026. gada 30. jūnijam.  

43. Eiropas digitālās inovācijas centra noslēguma maksājuma pieprasījuma iesniegšanas termiņš Vadības informācijas sistēmā ir 2026. gada 30. jūnijs.

44. Eiropas digitālās inovācijas centram ir tiesības bez maksas pieprasīt un saņemt tiešu pieeju datiem valsts informācijas sistēmās, datubāzēs un reģistros tādā apjomā, kāds nepieciešams 2.2.1.1.i. investīcijas īstenošanai un atbalsta sniegšanai gala labuma guvējiem šo noteikumu ietvaros. Lai nodrošinātu pieeju datiem, Eiropas digitālās inovācijas centrs, ja nepieciešams, slēdz vienošanos ar attiecīgo valsts informācijas sistēmas, datubāzes un reģistra pārzini.

45. Projekta īstenošanas laikā Eiropas digitālās inovācijas centrs var saņemt:

45.1. avansa maksājumu, kas nepārsniedz 30 % no šo noteikumu 27. punktā minētā Atveseļošanas fonda finansējuma vienai inovācijas kopai, un tas ir jāapgūst sešu mēnešu laikā saimnieciskā gada ietvaros;

45.2. starpposma maksājumus ne biežāk kā reizi sešos mēnešos saskaņā ar šo noteikumu 23.7. apakšpunktā noteikto progresa pārskatu iesniegšanas grafiku;

45.3. noslēguma maksājumu, sasniedzot šo noteikumu 10.1.2. apakšpunktā minēto mērķi.

(Grozīts ar MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 399)

46. Avansa maksājums ir pieejams, ja Eiropas digitālās inovācijas centrs ir atvēris kontu Valsts kasē vai kontu vai darījumu kontu Latvijā reģistrētā kredītiestādē. Ja Eiropas digitālās inovācijas centrs projekta īstenošanai ir atvēris kontu Latvijā reģistrētā kredītiestādē, avansa saņemšanai nepieciešams iesniegt bankas garantiju par avansa summu.

47. Lai saņemtu avansa maksājumu, Eiropas digitālās inovācijas centrs iesniedz Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā avansa maksājuma pieprasījumu un plānotā avansa maksājuma pamatojumu. Avanss tiek saņemts par šo noteikumu 10.1. apakšpunktā minēto mērķu sasniegšanas progresu. 

48. Šo noteikumu 45.1. apakšpunktā minētā avansa un šo noteikumu 45.2. apakšpunktā minētā starpposma maksājumu kopsumma nepārsniedz 90 % no šo noteikumu 27. punktā minētā Atveseļošanas fonda finansējuma vienai inovācijas kopai.

49. Šo noteikumu izpratnē Eiropas digitālās inovācijas centra pakalpojumus var saņemt gala labuma guvējs, ja tas atbilst šādiem nosacījumiem:

49.1. uz to attiecas viens no šādiem gadījumiem:

49.1.1. tas ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un tam ir juridiskas personas statuss;

49.1.2. tas ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā;

49.1.3. tas ir reģistrēts publisko personu un iestāžu sarakstā;

49.2. tas atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta statusam saskaņā ar šo noteikumu 2.11. apakšpunktu vai lielā komersanta statusam saskaņā ar šo noteikumu 2.6. apakšpunktu;

49.3. tam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku publiskajā datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru maksāšanas termiņš saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām24. panta pirmo, 1.3 un 1.7 daļu ir pagarināts, sadalīts termiņos, atlikts vai atkārtoti sadalīts termiņos;

49.4. uz gala labuma guvēju, izņemot šo noteikumu 49.1.3. apakšpunktu, nav attiecināmi šādi izslēgšanas kritēriji:

49.4.1. gala labuma guvējs vai persona, kura ir gala labuma guvēja valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt gala labuma guvēju ar filiāli saistītās darbībās, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

49.4.1.1. noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītos noziedzīgos nodarījumos;

49.4.1.2. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labumu pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi;

49.4.1.3. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;

49.4.1.4. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas;

49.4.1.5. terorisms, terorisma finansēšana, teroristu grupas izveide vai organizēšana, ceļošana terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana, apmācīšana un apmācīšanās terorismam;

49.4.1.6. cilvēku tirdzniecība;

49.4.1.7. tādu preču un vielu pārvietošana pāri Latvijas Republikas valsts robežai, kuru aprite ir aizliegta vai speciāli reglamentēta;

49.4.1.8. neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos;

49.4.2. uz to attiecas tāds attiecīgās jomas kompetentās institūcijas lēmums par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, tas ir atzīts par vainīgu un sodīts par pārkāpumu, kas izpaužas kā vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī, vai kā personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma;

49.4.3. tas ar tādu attiecīgās jomas kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros gala labuma guvēju ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

49.4.4. ir pasludināts tā maksātnespējas process, ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts;

49.4.5. tas ar tādu attiecīgās jomas kompetentās institūcijas lēmumu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu un sodīts par pārkāpumu, kas izpaužas kā normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniegta informatīvā deklarācija par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 399 redakcijā)

49.1 Pārbaude par atbilstību šo noteikumu 49.4. apakšpunktā minētajiem izslēgšanas kritērijiem attiecas arī uz Eiropas digitālās inovācijas centru projektu iesniegumu atlases procesu.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 399 redakcijā)

50. Pakalpojumu saņemšanai gala labuma guvējs vēršas pie Eiropas digitālās inovācijas centra. Par Eiropas digitālās inovācijas centra sniegtajiem pakalpojumiem gala labuma guvējs slēdz līgumu ar Eiropas digitālās inovācijas centru.

51. Atbalstu šo noteikumu 31. punktā minēto izmaksu segšanai sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 27. panta 4., 5. un 8. punktu, un tas ir uzskatāms par komercdarbības atbalstu Eiropas digitālās inovācijas centram kā inovācijas kopai.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 399 redakcijā)

52. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra pieņem lēmumu par Eiropas digitālās inovācijas centra atbilstību Komisijas regulas Nr. 651/2014 27. panta 2. punkta nosacījumiem, tādējādi piešķirot komercdarbības atbalstu šo noteikumu 31. punktā noteiktajām attiecināmajām izmaksām Eiropas digitālās inovācijas centra kā inovācijas kopas darbību īstenošanai. Par komercdarbības atbalsta piešķiršanas dienu uzskatāma diena, kad Centrālā finanšu un līgumu aģentūra pieņem lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 399 redakcijā)

53. Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pieņemto lēmumu par neatbilstību komercdarbības atbalsta nosacījumiem Eiropas digitālās inovācijas centrs var apstrīdēt Finanšu ministrijā. Finanšu ministrijas izdoto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā.

54. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, pieņemot lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu, vērtē, vai uz Eiropas digitālās inovācijas centru neattiecas grūtībās nonākuša uzņēmuma statuss saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 18. punktu un vai tas neatbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

55. Eiropas digitālās inovācijas centra darbības atbalsta ilgums nepārsniedz 10 gadus atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 27. panta 7. punkta nosacījumiem. 

56. Atbalstu šo noteikumu 32. punktā minēto Eiropas digitālās inovācijas centra sniegto pakalpojumu izmaksu segšanai sniedz Eiropas digitālās inovācijas centrs gala labuma guvējam saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu ES Nr.  1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/1) (turpmāk – Komisijas regula Nr.  1407/2013) vai Eiropas Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu ES Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190/45) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 717/2014), vai Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu ES Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/9) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1408/2013), un tas ir uzskatāms par komercdarbības atbalstu gala labuma guvējam.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 399 redakcijā)

56.1 Centrālā finanšu un līgumu aģentūra pieņem lēmumu par finansējuma piešķiršanu Eiropas digitālās inovācijas centram kā inovācijas kopai atbalsta sniegšanai gala labuma guvējam saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  1407/2013 vai Komisijas regulu Nr. 717/2014, vai Komisijas regulu Nr. 1408/2013 un atbalsta sniegšanai no Atveseļošanas fonda finansējuma gala labuma guvējiem saskaņā ar šo noteikumu 61.6. apakšpunktu.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 399 redakcijā)

57. Atbalsts gala labuma guvējam netiek sniegts, ja tas darbojas:

57.1. Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. un 2. punktā un 3. panta 2. punktā noteiktajās neatbalstāmajās nozarēs un darbībās un pretendē uz atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013;

57.2. Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. pantā noteiktajās neatbalstāmajās nozarēs un darbībās un pretendē uz atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 717/2014;

57.3. Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. pantā noteiktajās neatbalstāmajās nozarēs un darbībās un pretendē uz atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1408/2013;

57.4. ieroču un munīcijas tirdzniecībā (Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā 2. redakcija (turpmāk – NACE 2. red.), grupa 47.78 "Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

57.5. azartspēļu un derību nozarē (NACE 2. red. 92. nodaļa "Azartspēles un derības");

57.6. tabakas izstrādājumu ražošanā un tirdzniecībā (NACE 2. red. 12. nodaļa "Tabakas izstrādājumu ražošana", grupa 46.35 "Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība" un grupa 47.26 "Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

57.7. alkohola tirdzniecībā (NACE 2. red. grupa 46.34 "Dzērienu vairumtirdzniecība" un grupa 47.25 "Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

57.8. operācijās ar nekustamo īpašumu (NACE 2. red. L sadaļa "Operācijas ar nekustamo īpašumu", grupa 68.1 "Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana" un grupa 68.31 "Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu");

57.9. atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā, materiālu pārstrādē (NACE 2. red. grupa 38.21 "Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus)" un grupa 38.22 "Bīstamo atkritumu apstrāde un izvietošana");

57.10. Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta "c" un "d" apakšpunktā noteiktajās neatbalstāmajās nozarēs un darbībās un pretendē uz atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014;

57.11. Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punktā noteiktajās neatbalstāmajās nozarēs un darbībās atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 8., 9., 10. un 11. punktā noteiktajām definīcijām un pretendē uz atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014;

57.12. Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta "a", "b", "c", "d" apakšpunktā noteiktajās neatbalstāmajās nozarēs un darbībās un pretendē uz atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014;

57.13. saistībā ar fosilo kurināmo, tostarp ar tā pakārtotu izmantošanu, tai skaitā ar elektroenerģijas vai siltuma ražošanu, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, izmantojot dabasgāzi;

57.14. saistībā ar kvotu tirdzniecības sistēmu, lai sasniegtu prognozētās CO2 emisijas.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 399 redakcijā)

57.1 Centrālā finanšu un līgumu aģentūra pirms komercdarbības atbalsta piešķiršanas Eiropas digitālās inovācijas centram kā inovācijas kopai veic atbilstības pārbaudi šo noteikumu 57.4., 57.5., 57.6., 57.7., 57.8., 57.9., 57.10., 57.11. un 57.12. apakšpunktā minētajām neatbalstāmajām nozarēm un darbībām. 

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 399 redakcijā)

58. Gala labuma guvējs nodrošina darbību vai izmaksu nošķiršanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  1407/2013 1. panta 2. punktu vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. punktu, vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. punktu, ja gala labuma guvējs vienlaikus darbojas šajos noteikumos norādītajās atbalstāmajās un neatbalstāmajās nozarēs.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 399 redakcijā)

59. Par komercdarbības atbalsta piešķiršanas dienu gala labuma guvējam uzskatāma diena, kad Eiropas digitālās inovācijas centrs pieņem lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu.

59.1 Eiropas digitālās inovācijas centra pieņemto lēmumu par neatbilstību komercdarbības atbalsta nosacījumiem gala labuma guvējs var apstrīdēt Ekonomikas ministrijā. Ekonomikas ministrijas izdoto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 399 redakcijā)

60. Eiropas digitālās inovācijas centra sniegtais komercdarbības atbalsts publiskai personai vai tās institūcijai tiek piemērots, ja tiek veikta saimnieciskā darbība gala labuma guvēja līmenī.

61. Gala labuma guvējam Eiropas digitālās inovācijas centrs kā inovācijas kopa saskaņā ar šo noteikumu 2.5. apakšpunktu uz atbalsta piešķiršanas dienu pārbauda šādus nosacījumus:

61.1. vai atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā vai Komisijas Regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā, vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. De minimis atbalsta apmērs tiek vērtēts viena vienota komersanta līmenī atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā vai Komisijas Regulas Nr. 717/2014 2. panta 2. punktā, vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem;

61.2. vai saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku publiskajā datubāzē pieejamo informāciju gala labuma guvējam nav nodokļu vai nodevu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, izņemot nodokļu maksājumus, par kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums;

61.3. vai gala labuma guvējs nesaņem un neparedz saņemt atbalstu par tām pašām attiecināmajām un neattiecināmajām izmaksām citu programmu ietvaros no Eiropas Savienības vai citiem publiskajiem līdzekļiem (tai skaitā valsts un pašvaldību līdzekļiem);

61.4. vai gala labuma guvējam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process, nav ierosināts vai netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process un vai tas neatbilst normatīvajos aktos maksātnespējas jomā noteiktajiem kritērijiem, uz kuriem pamatojoties kreditors var pieprasīt maksātnespējas procedūru;

61.5. vai gala labuma guvējs nedarbojas šo noteikumu 57. punktā minētajās neatbalstāmajās nozarēs un darbībās;

61.6. vai publiska persona vai tās institūcija vai publiskas personas kapitālsabiedrība veic vai neveic saimniecisko darbību. Ja Eiropas digitālās inovācijas centrs konstatē, ka publiskas personas vai tās institūcijas vai publiskas personas kapitālsabiedrības sniegtie pakalpojumi nav saistīti ar saimniecisko darbību, Eiropas digitālās inovācijas centrs piešķir atbalstu tikai no Atveseļošanas fonda finansējuma 100 % apmērā, un tas nav uzskatāms par komercdarbības atbalstu publiskai personai vai tās institūcijai vai publiskas personas kapitālsabiedrībai. Ja Eiropas digitālās inovācijas centrs konstatē, ka publiskas personas vai tās institūcijas vai publiskas personas kapitālsabiedrības veic saimniecisko darbību, Eiropas digitālās inovācijas centrs piešķir atbalstu saskaņā ar šo noteikumu 56. punktu.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 399 redakcijā)

62. De minimis atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

63. Pieļaujamā finansējuma intensitāte no projekta iesnieguma un atbalsta pieteikuma kopējām attiecināmajām izmaksām:

63.1. Eiropas digitālās inovācijas centram maksimāli pieļaujamā Atveseļošanas fonda finansējuma intensitāte ir 50 % saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 27. panta 6. un 9. punktu;

63.2. gala labuma guvējam maksimālā pieļaujamā Atveseļošanas fonda finansējuma intensitāte ir 100 % saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 vai Komisijas regulu Nr. 717/2014, vai Komisijas regulu Nr. 1408/2013;

63.3. ja gala labuma guvējam, kas ir publiska persona vai tās institūcija vai publiskas personas kapitālsabiedrība, sniegtie pakalpojumi nav saistīti ar saimniecisko darbību, Eiropas digitālās inovācijas centrs piešķir finansējumu 100 % apmērā saskaņā ar šo noteikumu 61.6. apakšpunktu.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 399 redakcijā)

64. Inovācijas kopas dalībnieki nodrošina, ka visas atbalsta summas, kas tiek piešķirtas Eiropas digitālās inovācijas centra darbībai saskaņā ar Komisijas regulas  Nr. 651/2014 27. panta 9. punktu, atsevišķā grāmatvedības uzskaitē ir skaidri nodalītas no tām summām, kuras ir pilnībā jānodod gala labuma guvējiem un kurām tiek piemērots de minimis regulējums.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 399 redakcijā)

65. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu Eiropas digitālās inovācijas centram var pieņemt līdz Komisijas regulas Nr. 651/2014 58. panta 4. punktā noteiktajam termiņam.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 399 redakcijā)

66. Eiropas digitālās inovācijas centrs lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu gala labuma guvējam var pieņemt šādos termiņos:

66.1. saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 7. panta 4. punktu un 8. pantu – līdz 2024. gada 30. jūnijam;

66.2. saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 717/2014 7. panta 4. punktu un 8. pantu – līdz 2023. gada 30. jūnijam;

66.3. saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1408/2013 7. panta 4. punktu un 8. pantu – līdz 2028. gada 30. jūnijam.

67. Ja tiek pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta kontroles normas, tostarp nosacījumi, kas izriet no Komisijas regulas Nr. 651/2014, inovācijas kopas koordinatoram ir pienākums atmaksāt Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai visu nelikumīgo projekta ietvaros saņemto komercdarbības atbalstu no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 399 redakcijā)

68. Ja tiek pārkāptas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 vai Komisijas regulas Nr. 717/2014, vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 prasības, inovācijas kopas koordinatoram ir pienākums atmaksāt Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai visu projekta ietvaros gala labuma guvējam izmaksāto de minimis atbalsta summu kopā ar procentiem atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļā minētajiem nosacījumiem. Inovācijas kopas koordinatoram ir tiesības pēc tam atgūt šo summu no gala labuma guvēja.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 399 redakcijā)

69. (Svītrots ar MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 399)

70. Eiropas digitālās inovācijas centrs, ievērojot Komisijas regulas Nr. 651/2014 8. pantu, saņemto atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr.   651/2014 27. pantu drīkst kumulēt ar programmas "Digitālā Eiropa" ietvaros sniegto atbalstu, tai skaitā par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, izvairoties no dubutfinansējuma, ja netiek pārsniegta lielākā saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 27. pantu noteiktā atbalsta intensitāte.

71. Atbalstu, kas 2.2.1.1.i. investīcijas ietvaros gala labuma guvējam sniegts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 vai Komisijas regulu Nr. 717/2014, vai Komisijas regulu Nr. 1408/2013, drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas regulas Nr.  1407/2013 3. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā, vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 ​​​​​​​3. panta 2. punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā. 

72. Ja gala labuma guvējs plāno apvienot šo noteikumu ietvaros noteikto atbalstu, tai skaitā  par attiecināmajām izmaksām, ar citu atbalstu, gala labuma guvējs iesniedz Eiropas digitālās inovācijas centram visu informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu, tai skaitā  par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto un piešķirto atbalsta summu un atbalsta intensitāti.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 399 redakcijā)

73. Atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 12. pantam vai Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam, vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 6. panta 4. punktam, vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 6. panta 4. punktam piekļuvi informācijai nodrošina šādā veidā: 

73.1. Eiropas digitālās inovācijas centrs nodrošina piekļuvi informācijai par Eiropas digitālās inovācijas centra darbību 10 gadus, sākot no dienas, kad Eiropas digitālās inovācijas centrs ir piešķīris pēdējo komercdarbības atbalstu saskaņā ar šiem noteikumiem;

73.2. gala labuma guvējs nodrošina piekļuvi informācijai 10 gadus, skaitot no komercdarbības atbalsta piešķiršanas brīža saskaņā ar šiem noteikumiem;

73.3. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā komercdarbības atbalsta sniedzējs Eiropas digitālās inovācijas centram nodrošina piekļuvi informācijai 10 gadus, sākot no dienas, kad Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir piešķīrusi pēdējo komercdarbības atbalstu saskaņā ar šiem noteikumiem.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs ‒ kultūras ministrs N. Puntulis
1. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 13. septembra
noteikumiem Nr. 577
Eiropas digitālās inovācijas centra metodoloģija atbalstāmo darbību īstenošanai

1. Eiropas digitālās inovācijas centra specializācijas joma un attīstības virzieni.

Ietver informāciju par atbilstošo specializācijas jomu un tās attīstības virzieniem.

 

2. Eiropas digitālās inovācijas centra institucionālā uzbūve.

Ietver informāciju par Eiropas digitālās inovācijas centra vadību, sadarbības partneriem, to izvēles kritērijiem, reģionālo kontaktpunktu skaitu, izvietojumu, Eiropas digitālās inovācijas centra un tā sadarbības partneru pienākumiem, darbības virzieniem.

 

3. Mērķgrupas apraksts un Eiropas digitālās inovācijas centra pakalpojumi mērķgrupai.

Ietver informāciju par mērķgrupu, digitālā brieduma testu, tā pieejamības, aizpildīšanas nosacījumiem, novērtējuma kritērijiem, digitālās attīstības ceļa kartes un atzinuma izstrādes kritērijiem, termiņiem, ekspertu vai mentoru atlasi, pieeju tehnoloģiskajiem un citiem Eiropas digitālās inovācijas centra pakalpojumiem.

2. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 13. septembra
noteikumiem Nr. 577

(Pielikums MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 399 redakcijā)

Digitālās attīstības ceļa karte

Vispārīgā informācija visiem gala labuma guvējiem vienāda neatkarīgi no to statusa, nozares, vajadzībām

 

 

 

1. Vispārīga informācija par gala labuma guvēju – nosaukums, reģistrācijas numurs, statuss (sīkais (mikro), mazais, vidējais vai lielais komersants), kontaktinformācija.

 

2. Digitālā brieduma testa rezultāti.

 

3. Gala labuma guvēja darbības process vai joma, kurā ir identificētas digitālās transformācijas vajadzības un prioritārie Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna atbalsta virzieni digitalizācijai:

 

3.1. kombinētie finanšu instrumenti (aizdevumi vai paralēlie aizdevumi ar granta elementu) komersantu digitālās transformācijas veicināšanai;

 

3.2. grants jaunu digitālu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā;

 

3.3. uzņēmumu digitālo prasmju attīstība;

 

3.4. atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā, izņemot finanšu instrumentus.

 

4. Gala labuma guvēja informācija par plānotajām darbībām, mērķi, plānoto īstenošanas termiņu, sasniedzamo rezultātu digitālajā transformācijā atbilstoši 3. punktā norādītajiem virzieniem.

 

5. Informācija par ekspertu(-iem) digitalizācijas jautājumos, kurš(-i) ir piedalījies(-ušies) digitālās attīstības ceļa kartes izstrādē un apstiprināšanā.

 

6. Informācija par pieejamām atbalsta programmām atbilstoši 3. punktā norādītajiem virzieniem.

 

7. Informācija par gala labuma guvēja projekta sasniedzamajiem rādītājiem jeb key performance indicators (KPI).

 

 

Atbalsta virzieni – informāciju aizpilda par attiecīgo atbalsta virzienu, ko digitālās transformācijas ietvaros plāno īstenot gala labuma guvējs

 

Atbalsta virziens Nr. 1: Kombinētie finanšu instrumenti (aizdevumi vai paralēlie aizdevumi ar granta elementu) komersantu digitālās transformācijas veicināšanai

 

1. Secinājumi pēc eksperta padziļinātā novērtējuma un klātienes vai attālinātā audita attiecīgajos komersanta darbības procesos vai jomās.

2. Rekomendācijas digitālās transformācijas darbībām un izmantotā analīze, pamatojoties uz veiktajiem aprēķiniem, statistikas u. c. datiem:

    2.1. to nepieciešamības pamatojums – problēma, ieguldījumu mērķis;

    2.2. komersanta spēja, gatavība tās ieviest – pieejamais finansējums, cilvēku resursi, kapitāls, nepieciešamās investīcijas;

    2.3. to atbilstība uzņēmējdarbības pamatdarbības jomai, procesam, nozarei, t. sk. sākotnējā ieguldījuma, stimulējošās ietekmes nosacījumi.

3. Katras rekomendācijas atbilstības sadalīšana atbilstoši Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā noteiktajiem investīcijas nosacījumiem, lieko dzēšot:

 

▢ tradicionālo procesu digitalizācija

▢ industrijas 4.0 risinājumu (automatizētas iekārtas, robotu risinājumi, sensoru tīkli un sakaru tehnoloģijas, mākslīgā intelekta risinājumu tehnoloģijas un citi investīcijas mērķim atbilstoši risinājumi, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas) iegāde un ieviešana (paredzot gan nepieciešamās iekārtas, gan programmatūras komponentus atbilstoši komersanta pamatdarbības specifikai), piemēram:

       - lietu internets (Internet of thingsIOT)

       - mākslīgais intelekts (Artificial intelligenceAI)

       - mašīnmācīšanās (Machine learningML)

       - blokķēde (Blockchain)

       - lielie dati (Big data)

       - mākoņdatošana (Cloud computing)

       - augstas veiktspējas datošana (High performance dataHPC)

       - virtuālā realitāte (Virtual realityVR)

       - paplašinātā realitāte (Augmented realityAR)

▢ 5G tīklā funkcionējošu sistēmu un iekārtu iegāde

▢ datu uzglabāšanas risinājumi

▢ procesu digitalizācijai nepieciešamo esošo ražošanas un citu iekārtu atjaunošana un efektivizēšana un jaunu iekārtu iegāde

▢ jaunu iekārtu iegāde informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) jomā, kas saistīts ar IKT produktu lietošanu ražošanas procesā

▢ vienā platformā darbojošos risinājumu vai sistēmu darbību izveide un nodrošināšana (platformu ekonomika)

 

4. Produktivitātes rādītāji šobrīd un prognozētie pēc investīcijām digitālajā transformācijā, piemēram, darba ražīguma pieauguma rādītāji un citi rādītāji, uz kuriem paredzama pozitīva ietekme.

5. Digitālās transformācijas projekta rezultātā sagaidāmās uzņēmuma digitālās transformācijas ietekmes apraksts, kas tiks izmantots atzinuma sagatavošanai pēc digitālās transformācijas projekta īstenošanas.

6. Kapitāla atlaides piemērošanas nosacījumi – uzskaitījums, kas komersantam jāizdara, jāsasniedz, jāizpilda, lai projekta īstenošana tiktu novērtēta kā sekmīga un komersants varētu pieteikties kapitāla atlaides piemērošanai, t. i., aizdevuma pamatsummas dzēšanai. Ņemot vērā minēto nosacījumu izpildi, komersantam tiks izsniegts pozitīvs vai negatīvs atzinums.

Atbalsta virziens Nr. 2: Grants jaunu digitālu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā

 

1. Problēmas apraksts, ko plāno risināt jauns vai tirgū neesošs digitālais produkts, pakalpojums, tehnoloģija, ko plāno komercializēt.

2. Secinājumi pēc eksperta padziļinātā novērtējuma un klātienes vai attālinātā audita attiecīgajos uzņēmuma darbības procesos vai jomās.

3. Rekomendācijas digitālās transformācijas darbībām:

   3.1. to nepieciešamības pamatojums – problēma, ieguldījumu mērķis;

   3.2. uzņēmuma spēja, gatavība tās ieviest – pieejamais finansējums, cilvēku resursi, kapitāls, nepieciešamās investīcijas;

   3.3. to atbilstība uzņēmējdarbības jomai, procesam, nozarei.

4. Privātā līdzfinansējuma nodrošināšana.

Atbalsta virziens Nr. 3: Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība

 

1. Problēmas apraksts, ko plāno risināt.

2. Secinājumi pēc eksperta padziļinātā novērtējuma.

3. Rekomendācijas digitālās transformācijas darbībām:

   3.1. to nepieciešamības pamatojums;

   3.2. komersanta spēja, gatavība tās ieviest;

   3.3. to atbilstība uzņēmējdarbības jomai, procesam, nozarei.

4. Privātā līdzfinansējuma nodrošināšana.

Atbalsta virziens Nr. 4: Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā (izņemot finanšu instrumentus)

 

1. Problēmas apraksts, ko plāno risināt ar procesu digitalizāciju.

2. Rekomendācijas digitālās transformācijas darbībām:

   2.1. to nepieciešamības pamatojums;

   2.2. gala labuma guvēja spēja, gatavība tās ieviest;

   2.3. to atbilstība gala labuma guvēja jomai, procesam, nozarei.

3. Procesu un funkciju digitalizācija gala labuma guvējā, kas ietver gatavo risinājumu iegādi, konsultācijas, aparatūras iegādi, sensoru iegādi, iekārtu iegādi, IT infrastruktūru, integrēšanas procesus.

Katras rekomendācijas atbilstības sadalīšana atbilstoši Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā noteiktajiem investīcijas nosacījumiem, lieko dzēšot:

 

▢ administratīvie procesi – finanses un grāmatvedība, administrācija, dokumentu vadība, projektu vadība, kopdarbība, sistēmu savietojamība

▢ personāla vadības procesi – cilvēku resursu vadība, darba laika uzskaite, darba deleģēšana, personāla iesaiste, novērtēšana un motivācija

▢ pārdošanas procesi – klientu piesaiste un darījumu vadības automatizācija, pārdošana un darījumu atsekošana, e-komercija, digitālais mārketings, digitālie risinājumi mazumtirdzniecībai, klientu attiecību pārvaldība (Customer relationship management  CRM)

▢ resursu pārvaldības procesi – resursu vadība (Enterprise resource planning  ERP, noliktavu pārvaldības sistēmas), energoresursu pārvaldība, efektīvāka izmantošana

▢ datu pārvaldības procesi – datu drošība, datu glabāšana, komunikācijas infrastruktūra

▢ transports un loģistikas procesi – lietu internets, viedie mobilitātes risinājumi, uztveres sistēmas, satiksmes monitorings

▢ ražošanas un kvalitātes kontroles procesi – ražošanas un biznesa procesu vadības un automatizācijas, kvalitātes kontroles sistēmas, datu sinhronizācija, datu analītika

▢ operatīvās vadības procesi – biznesa vadība, biznesa analītika, lielo datu analītika, risinājumi vadības lēmumu pieņemšanai, datu automatizācija, sinhronizācija

▢ stratēģiskā vadība – digitalizācijas (procesu un produktu) un inovāciju attīstības stratēģija

▢ citu ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktiem, tehnoloģijām, drošību vai procesiem saistītu uzlabojumu veikšana

 

4. Produktivitātes rādītāji šobrīd un prognozētie pēc investīcijām digitālajā transformācijā.

5. Digitālās transformācijas projekta rezultātā sagaidāmās gala labuma guvēja digitālās transformācijas ietekmes apraksts.

6. Privātā līdzfinansējuma nodrošināšana.

 

 

 

Eksperts    

 

__________                                 _______________                   ___.___._______ 

 

 (paraksts)                                      (vārds, uzvārds)                            (datums)

3. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 13. septembra
noteikumiem Nr. 577
Objektivitātes un konfidencialitātes apliecinājums

Ar parakstu apliecinu, ka piekrītu piedalīties Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – Atveseļošanas fonds) plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.r. "Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu" 2.2.1.1.i.  investīcijas "Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei" digitālā brieduma testa, digitālās attīstības ceļa kartes un atzinuma vērtēšanas posmos.

 

Apliecinu, ka neesmu saistīts/-a ar atbalstu digitālā brieduma testa veikšanā vai digitālās attīstības ceļa kartes vai atzinuma izstrādē likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" un Regulas (ES) Nr. 2018/1046[1] 61. panta izpratnē, neesmu piedalījies/-usies minētajos procesos, kā arī nav tādu apstākļu, kuru dēļ es varētu pārkāpt Atveseļošanas fonda vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistītajai personai normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus, un nepastāv interešu konflikts konkrēta digitālā brieduma testa vai digitālās attīstības ceļa kartes vai atzinuma izstrādē.

 

Nav iemeslu, t. sk. tādu, kas saistīti ar ģimeni, emocionālajām saitēm, politisko vai nacionālo piederību, ekonomiskajām interesēm vai jebkādām citām tiešām vai netiešām personīgajām interesēm, kuru dēļ varētu apšaubīt manu neatkarību un objektivitāti lēmuma pieņemšanā.

 

Nekavējoties informēšu Eiropas digitālās inovācijas centra vadību, ja radīsies tādi apstākļi, kuru dēļ varētu apšaubīt manu objektivitāti un neatkarību lēmuma pieņemšanā.

 

Sniedzot atbalstu digitālā brieduma testa veikšanā vai izstrādājot digitālās attīstības ceļa karti vai atzinumu, savus pienākumus veikšu atbildīgi, profesionāli un objektīvi.

 

Apņemos neizpaust trešajām personām jebkādu informāciju, kas man kļuvusi zināma vai pieejama, kā arī apņemos lietot pieejamo informāciju un dokumentus, tikai sniedzot atbalstu digitālā brieduma testa veikšanā vai digitālās attīstības ceļa kartes vai atzinuma izstrādē.

__________                             _____________                              ___.___._______

  (paraksts)                               (vārds, uzvārds)                                   (datums)

 

 

[1] EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 577Pieņemts: 13.09.2022.Stājas spēkā: 21.09.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 182, 20.09.2022. OP numurs: 2022/182.3
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
335663
{"selected":{"value":"19.07.2023","content":"<font class='s-1'>19.07.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.07.2023","iso_value":"2023\/07\/19","content":"<font class='s-1'>19.07.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"21.09.2022","iso_value":"2022\/09\/21","content":"<font class='s-1'>21.09.2022.-18.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.07.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"