Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 16

Jēkabpils novadā 2022. gada 28. aprīlī
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā
APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils novada domes
28.04.2022. lēmumu Nr. 298
(prot. Nr. 9, 11. §)

PRECIZĒTI
ar Jēkabpils novada domes
28.07.2022. lēmumu Nr. 688
(prot. Nr. 17, 77. §)

Izdoti saskaņā
ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8. panta pirmās daļas 3. punktu
(Grozīts ar Jēkabpils novada domes 23.02.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka sadzīves atkritumu, tajā skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu Jēkabpils novadā, nosaka prasības sadzīves atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, uzglabāšanai un apglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu, apsaimniekošanā iesaistīto personu pienākumus un tiesības.

2. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas saistošo noteikumu mērķis ir reglamentēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu.

3. Jēkabpils novada pašvaldības administratīvā teritorija ir divas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonas:

3.1. Jēkabpils valstspilsēta;

3.2. Jēkabpils novada teritorija ārpus Jēkabpils valstspilsētas.

4. Atkritumu apsaimniekotājs šo noteikumu izpratnē ir persona, ar kuru pašvaldība normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir noslēgusi līgumu par atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības teritorijā.

5. Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā atkritumu valdītāji:

5.1. sadzīves atkritumus savāc izmantojot atkritumu konteinerus;

5.2. sadzīves atkritumus savāc marķētos maisos, ja par to noslēgts līgums ar atkritumu apsaimniekotāju;

5.3. lielgabarīta atkritumus savāc izmantojot lielgabarīta konteinerus vai nogādā tos atkritumu savākšanas laukumos atzīmētajās vietās, kas norādīti www.jekabpils.lv;

5.4. šķirotos atkritumus savāc marķētos atkritumu konteineros, speciāli izveidotajos atkritumu dalītās savākšanas punktos vai šķirotu atkritumu savākšanas laukumā.

6. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina sadzīves atkritumu savākšanu un nogādāšanu uz Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu poligonu "Dziļā vāda".

7. Atkritumu apsaimniekotājs pilsētu teritorijās, vienojoties ar sadzīves atkritumu valdītāju, nodrošina atkritumu izvešanu ne retāk par:

7.1. vienu reizi nedēļā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kur ir līdz 12 dzīvokļiem;

7.2. divām reizēm nedēļā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kur ir vairāk par 12 dzīvokļiem;

7.3. vienu reizi mēnesī viendzīvokļa vai divdzīvokļu mājā;

7.4. divas reizes nedēļā saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbība ir veikals, kafejnīca vai auto serviss;

7.5. vienu reizi nedēļā citiem saimnieciskās darbības veicējiem.

8. Atkritumu apsaimniekotājs pašvaldības lauku teritorijā, vienojoties ar sadzīves atkritumu valdītāju, nodrošina atkritumu izvešanu divas reizes retāk par 7. punktā noteiktajiem termiņiem.

9. Minimālo atkritumu izvešanas biežumu atkritumu apsaimniekotājs, vienojoties ar atkritumu valdītāju var samazināt, ņemot vērā faktiski radīto atkritumu daudzumu, bet ne vairāk par 50% no 7. un 8. punktā noteiktā minimālo izvešanas reižu skaitu.

10. Saimnieciskās darbības veicējiem, kuri saimniecisko darbību veic daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, atkritumu izvešanu veic saskaņā ar 7.1., 7.2. un 7.3. apakšpunktos noteikto kārtību.

11. Sadzīves atkritumu savākšanai pie tirdzniecības vietām, sabiedriskā transporta pieturu vietās, publiskās atpūtas vietās un pie publiskas lietošanas ēkām īpašnieki izvieto atkritumu urnas un nodrošina to regulāru iztukšošanu.

II. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto personu pienākumi

12. Atkritumu valdītājs:

12.1. ir atbildīgs par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu no tā īpašumā vai valdījumā esošās teritorijas un iesaistās pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā;

12.2. par katru īpašumā vai valdījumā esošo īpašumu, kurā tiek radīti atkritumi slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju uz termiņu kādu atkritumu apsaimniekotājs noslēdzis līgumu ar pašvaldību;

12.3. iesaistās dalītas sadzīves atkritumu vākšanas pasākumos atbilstoši atkritumu apsaimniekošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

12.4. vienojas ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu savākšanai nepieciešamo konteineru skaitu, ņemot vērā sadzīves atkritumu daudzumu un konteineru iztukšošanas biežumu;

12.5. īpašumā esošos sadzīves atkritumu konteinerus uztur tīrus un lietošanas kārtībā;

12.6. nodrošina atsevišķu atkritumu veidu (piemēram, liela izmēra atkritumi, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi) nogādāšanu pārstrādes vai apglabāšanas vietās – ar savu transportu vai izmantojot atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus;

12.7. kompostēt var bioloģiski noārdāmos atkritumus sava īpašuma teritorijā, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai. Komposta bedres vai kaudzes jāizvieto tā, lai to izdalītā smaka netraucētu apkārtējos. Komposta bedres vai kaudzes novieto ne tuvāk par 3 metriem no piegulošo teritoriju robežām;

12.8. atkritumu apsaimniekotājam marķētos maisus nodod aizsietus;

12.9. uztur kārtībā atkritumu konteineru laukumus, izņemot gadījumos, ja to veic dzīvojamās mājas pārvaldnieks;

12.10. konteineru izvešanas dienā nodrošina ērtu specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu konteineriem, izņemot gadījumos, ja to veic dzīvojamās mājas pārvaldnieks;

12.11. ēkās, kur sadzīves atkritumu savākšanai izmanto atkritumu stāvvadus, nodrošina šo stāvvadu regulāru apkopi, konteineru telpu tīrību, kā arī sadzīves atkritumu pārvadāšanas specializēto transportlīdzekļu brīvu piekļuvi atkritumu konteineriem to iztukšošanas laikā;

12.12. ievieto nešķirotus atkritumus tikai tajā atkritumu konteinerā, par kura iztukšošanu atkritumu valdītājs ir noslēdzis līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju;

12.13. atbilstoši marķētos dalīto atkritumu konteineros ievieto šķirotus, pārstrādei derīgus atkritumus, kuri satur papīru, stiklu, metālu, plastmasu, bioloģiski noārdāmos atkritumus vai citus dalītai sadzīves atkritumu savākšanai paredzētus atkritumus.

(Grozīts ar Jēkabpils novada domes 23.02.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

13. Ja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks nav noslēdzis līgumu par atkritumu apsaimniekošanu kopumā par visu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, tad līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju jāslēdz katra daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļa īpašniekam, pašvaldības dzīvokļu lietotājam, ja par citu kārtību nav lemts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu kopīpašnieku kopsapulcē.

14. Pienākums veikt maksājumus par atkritumu apsaimniekošanu rodas ar nekustamā īpašuma īpašumtiesību, valdījuma vai lietošanas tiesību iegūšanas brīdi un šis pienākums izbeidzas ar minēto tiesību izbeigšanos.

15. Publisko pasākumu organizētājam pirms pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanas ir jāslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu konteineru izvietošanu pasākuma vietā un pasākuma laikā radīto atkritumu (nepieciešamības gadījumā arī dalīti vākto) savākšanu no izvietotajiem konteineriem. Publisko pasākumos, kuru plānotais dalībnieku skaits pārsniedz 500 cilvēkus, ir izvietojami arī konteineri dalīti vāktiem atkritumiem. Publisko pasākumu organizētājam jānodrošina attiecīgās teritorijas sakopšana astoņu stundu laikā pēc pasākuma noslēguma.

16. Lielgabarīta atkritumu īslaicīga novietošana pie konteineriem vai citur ir atļauta tikai ar atkritumu apsaimniekotāju saskaņotā vietā un laikā.

17. Sadzīvē radušos bīstamos atkritumus (turpmāk – bīstamie atkritumi) atkritumu valdītājam ir pienākums atdalīt no cita veida sadzīves atkritumiem. Bīstamos atkritumus uzglabā tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu. Bīstamos atkritumus nogādā speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai slēdz līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un ir saņēmis atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu. Bīstamo atkritumu radītājam ir pienākums segt visus bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izdevumus.

18. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi:

18.1. pirms darbības uzsākšanas pašvaldības administratīvajā teritorijā noslēgt līgumu ar pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

18.2. sadzīves atkritumu apsaimniekošanā izmantot specializētus transportlīdzekļus, atkritumu konteinerus, iekārtas un ierīces, kas nerada apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai, videi un nepārsniedz pieļaujamo trokšņa līmeni;

18.3. nodrošināt klientus ar atkritumu konteineriem pietiekamā daudzumā, nepieciešamības gadījumā tos labot vai nomainīt;

18.4. atbilstoši saskaņotiem grafikiem nodrošināt atkritumu konteineru iztukšošanu un sadzīves atkritumu izvešanu no atkritumu konteineru laukumiem, atkritumu stāvvadiem (daudzdzīvokļu mājās), tajā skaitā savācot atkritumus, kas izkrituši no konteineriem iekraušanas procesā;

18.5. nodrošināt atsevišķu sadzīves atkritumu veidu (piemēram, liela izmēra atkritumi, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, ielu tīrīšanas atkritumi, parku un dārzu atkritumi) izvešanu;

18.6. saskaņot ar Jēkabpils novada pašvaldību atkritumu konteineru dizainu (piemēram, forma, krāsojums);

18.7. marķēt savus atkritumu konteinerus, norādot sadzīves atkritumu apsaimniekotāja nosaukumu vai citu atpazīšanas zīmi;

18.8. īpašumā esošos sadzīves atkritumu konteinerus uzturēt tīrus un lietošanas kārtībā;

18.9. nodrošināt iespēju atkritumu valdītājiem nodot sadzīves atkritumus marķētos maisos, vietās, kur atkritumu savākšanu nav iespējams nodrošināt ar konteineriem;

18.10. nodrošina sadzīvē radušos atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

18.11. atbilstoši noslēgtajam līgumam un normatīvajiem aktiem sagatavo atkritumus atkārtotai izmantošanai, pārstrādā vai veic materiālu reģenerāciju, nodrošina sadzīves atkritumu (tai skaitā vismaz papīra, metāla, plastmasas, stikla, tekstilmateriālu, sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un bioloģisko atkritumu) sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju (izņemot enerģijas reģenerāciju un atkritumu pārstrādi materiālos, kurus paredzēts izmantot kā degvielu).

(Grozīts ar Jēkabpils novada domes 23.02.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

19. Atkritumu valdītājam aizliegts:

19.1. novietot sadzīves atkritumus vietās, kur to savākšana vai apglabāšana nav atļauta;

19.2. novietot (pastāvīgi) sadzīves atkritumu konteinerus uz ielām (izņēmums – nomaļas ielas, kur konteineri netraucē satiksmi vai gājēju plūsmu, kā arī vietas, kur tas ir vienīgais iespējamais risinājums);

19.3. ievietot sadzīves atkritumu konteineros degošus, viegli uzliesmojošus vai eksplozīvus priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkritumus, liela izmēra atkritumus, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, rūpniecības atkritumus, ielu smiltis, parku un dārzu atkritumus un bīstamos atkritumus;

19.4. cieši sablīvēt, iesaldēt vai sadedzināt atkritumus sadzīves atkritumu konteineros;

19.5. mest atkritumus citu personu atkritumu konteineros;

19.6. bojāt jebkura veida atkritumu konteinerus, kā arī tās pārvietot no novietošanas vietas;

19.7. izmest atkritumus ārpus atkritumu konteineriem un savākšanas vietām;

19.8. atbilstoši marķētos dalīto atkritumu konteineros ievietot nešķirotus atkritumus kas nesatur papīru, stiklu, metālu, plastmasu vai nav bioloģiski noārdāmie atkritumi.

III. Maksājumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

20. Ikvienas fiziskās un juridiskās personas pienākums ir samaksāt par sadzīves atkritumu, tajā skaitā sadzīvē radušos bīstamo un lielgabarīta atkritumu, apsaimniekošanu. Tas jāizdara fiksētos iemaksu datumos, līgumā par atkritumu apsaimniekošanu noteiktajā kārībā.

21. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nosaka Jēkabpils novada dome ar savu lēmumu atbilstoši normatīvajiem aktiem.

22. Atkritumu apsaimniekotājs tiesīgs ierosināt izmaiņas maksā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ne biežāk kā vienu reizi gadā.

23. Atkritumu valdītāji atkritumu apsaimniekošanas izmaksas sedz saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar Atkritumu apsaimniekotāju. Līdz brīdim, kamēr nav noslēgts līgums par Atkritumu apsaimniekošanu, atkritumu valdītājs izmaksas sedz saskaņā ar spēkā esošo maksu par atkritumu apsaimniekošanu.

24. Atkritumu apsaimniekotājs pirms maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu izmaiņām informē par tām atkritumu valdītājus.

IV. Noslēguma jautājumi

25. Atkritumu apsaimniekotājs līdz 2023. gada 1. janvārim nodrošina līgumu pārslēgšanu ar atkritumu valdītājiem, nodrošinot atkritumu apsaimniekošanas līgumu atbilstību saistošo noteikumu nosacījumiem.

26. Ar saistošo noteikumu 27. punktā noteiktajiem saistošajiem noteikumiem noteiktās atkritumu apsaimniekošanas zonas tiek piemērotas līdz jauna atkritumu apsaimniekošanas līguma noslēgšanai.

27. Atzīt par spēku zaudējušiem:

27.1. Jēkabpils pilsētas domes 2014. gada 9. janvāra saistošos noteikumus Nr. 2 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 26. nr.; 2018, 157 nr.; 2020, 40 nr.);

27.2. Salas novada pašvaldības 2011. gada saistošos noteikumus Nr. 7 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Salas novadā", kas apstiprināti ar domes 31.08.2011. lēmumu (protokols Nr. 12, 22. p.);

27.3. Viesītes novada pašvaldības 2011. gada saistošos noteikumus Nr. 11 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Viesītes novadā", kas apstiprināti ar domes 05.10.2011. lēmumu (protokols Nr. 15, 12 #);

27.4. Aknīstes novada domes 2011. gada 26. oktobra saistošos noteikumus Nr. 2 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aknīstes novada administratīvajā teritorijā";

27.5. Jēkabpils novada domes 2017. gada 23. marta saistošos noteikumus Nr. 6/2017 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā";

27.6. Krustpils novada pašvaldības 2018. gada 31. janvāra saistošos noteikumus Nr. 2018/2 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Krustpils novadā".

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jēkabpils novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 16Pieņemts: 28.04.2022.Stājas spēkā: 02.08.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 146, 01.08.2022. OP numurs: 2022/146.6
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
334427
{"selected":{"value":"16.03.2023","content":"<font class='s-1'>16.03.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.03.2023","iso_value":"2023\/03\/16","content":"<font class='s-1'>16.03.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"02.08.2022","iso_value":"2022\/08\/02","content":"<font class='s-1'>02.08.2022.-15.03.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.03.2023
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"