Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jēkabpils novada domes 2022. gada 28. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 16 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā".
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2

Jēkabpilī 2014.gada 9.janvārī
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils pilsētā
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu un
Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka sadzīves atkritumu, tajā skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu Jēkabpils pilsētā, nosaka prasības sadzīves atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, uzglabāšanai un apglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu, apsaimniekošanā iesaistīto personu pienākumus un tiesības.

2. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas mērķis ir reglamentēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu.

3. Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvā teritorija ir viena sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zona.

4. Atkritumu apsaimniekotājs, šo noteikumu izpratnē ir persona, ar kuru pašvaldība normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir noslēgusi līgumu par atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības teritorijā.

5. Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā atkritumu valdītāji:

5.1. sadzīves atkritumus savāc izmantojot atkritumu konteinerus;

5.2. sadzīves atkritumus savāc marķētos maisos, ja par to noslēgts līgums ar atkritumu apsaimniekotāju;

5.3. lielgabarīta atkritumus savāc izmantojot lielgabarīta konteinerus vai nogādā tos atkritumu savākšanas laukumos atzīmētajās vietās, kas norādīti www.jekabpils.lv.

5.4. šķirotos atkritumus savāc marķētos atkritumu konteineros, speciāli izveidotajos atkritumu dalītās savākšanas punktos vai šķirotu atkritumu savākšanas laukumā;

5.5. (svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 23.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 3).

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 23.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

6. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina:

6.1. sadzīves atkritumu savākšanu un nogādāšanu uz Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu poligonu "Dziļā vāda";

6.2. (svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 23.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 3).

7. Atkritumu apsaimniekotājs vienojoties ar sadzīves atkritumu valdītāju nodrošina atkritumu izvešanu ne retāk par:

7.1. vienu reizi nedēļā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kur ir līdz 12 dzīvokļiem;

7.2. divām reizēm nedēļā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kur ir vairāk par 12 dzīvokļiem;

7.3. vienu reizi mēnesī viendzīvokļa vai divdzīvokļu mājā;

7.4. divas reizes nedēļā saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbība ir veikals, kafejnīca vai auto serviss;

7.5. vienu reizi nedēļā citiem saimnieciskās darbības veicējiem;

7.6. (svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 23.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 3).

8. Minimālo atkritumu izvešanas biežumu atkritumu apsaimniekotājs vienojoties ar atkritumu valdītāju var samazināt, ņemot vērā faktiski radīto atkritumu daudzumu, bet ne vairāk par 50% no 7.punktā noteiktā minimālo izvešanas reižu skaitu.

9. Saimnieciskās darbības veicējiem, kuri saimniecisko darbību veic daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, atkritumu izvešanu veic saskaņā ar 7.1., 7.2. un 7.3.punktā noteikto kārtību.

10. Sadzīves atkritumu savākšanai pie tirdzniecības vietām, sabiedriskā transporta pieturu vietās, publiskās atpūtas vietās un pie publiskas lietošanas ēkām īpašnieki izvieto atkritumu urnas un nodrošina to regulāru iztukšošanu.

II. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto personu pienākumi

11. Atkritumu valdītājs:

11.1. ir atbildīgs par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu no tā īpašumā vai valdījumā esošās teritorijas un iesaistās pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā;

11.2. par katru īpašumā vai valdījumā esošo īpašumu slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju uz termiņu kādu atkritumu apsaimniekotājs noslēdzis līgumu ar pašvaldību;

11.3. iesaistās dalītas sadzīves atkritumu vākšanas pasākumos atbilstoši atkritumu apsaimniekošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

11.4. vienojas ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu savākšanai nepieciešamo konteineru skaitu, ņemot vērā sadzīves atkritumu daudzumu un konteineru iztukšošanas biežumu;

11.5. īpašumā esošos sadzīves atkritumu konteinerus uztur tīrus un lietošanas kārtībā;

11.6. nodrošina atsevišķu atkritumu veidu (piemēram, liela izmēra atkritumi, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi) nogādāšanu pārstrādes vai apglabāšanas vietās – ar savu transportu vai izmantojot atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus;

11.7. kompostēt var bioloģiski noārdāmos atkritumus sava īpašuma teritorijā, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai. Komposta bedres vai kaudzes jāizvieto tā, lai to izdalītā smaka netraucētu apkārtējos. Komposta bedres vai kaudzes novieto ne tuvāk par 3 metriem no piegulošo teritoriju robežām.

11.8. atkritumu apsaimniekotājam marķētos maisus nodod aizsietus.

11.9. uztur kārtībā atkritumu konteineru laukumus un konteineru izvešanas dienā nodrošina ērtu specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu konteineriem, izņemot gadījumos, ja to veic dzīvojamās mājas pārvaldnieks;

11.10. ēkās, kur sadzīves atkritumu savākšanai izmanto atkritumu stāvvadus, nodrošina šo stāvvadu regulāru apkopi, konteineru telpu tīrību, kā arī sadzīves atkritumu pārvadāšanas specializēto transportlīdzekļu brīvu piekļuvi atkritumu konteineriem to iztukšošanas laikā;

11.11. ievieto nešķirotus atkritumus tikai tajā atkritumu konteinerā, par kura iztukšošanu atkritumu valdītājs ir noslēdzis līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju;

11.12. atbilstoši marķētos dalīto atkritumu konteineros ievieto šķirotus, pārstrādei derīgus atkritumus, kuri satur papīru, stiklu, metālu, plastmasu vai bioloģiski noārdāmos atkritumus.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 23.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

12. Ja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks nav noslēdzis līgumu par atkritumu apsaimniekošanu kopumā par visu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, tad līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju jāslēdz katra daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļa īpašniekam, pašvaldības dzīvokļu lietotājam, ja par citu kārtību nav lemts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu kopīpašnieku kopsapulcē.

13. Pienākums veikt maksājumus par atkritumu apsaimniekošanu rodas ar nekustamā īpašuma īpašumtiesību, valdījuma vai lietošanas tiesību iegūšanas brīdi un šis pienākums izbeidzas ar minēto tiesību izbeigšanos.

14. Publisko pasākumu organizētājam pirms pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanas ir jāslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu konteineru izvietošanu pasākuma vietā un pasākuma laikā radīto atkritumu (nepieciešamības gadījumā arī dalīti vākto) savākšanu no izvietotajiem konteineriem. Publisko pasākumos, kuru plānotais dalībnieku skaits pārsniedz 500 cilvēkus, ir izvietojami arī konteineri dalīti vāktiem atkritumiem. Publisko pasākumu organizētājam jānodrošina attiecīgās teritorijas sakopšana astoņu stundu laikā pēc pasākuma noslēguma.

15. Lielgabarīta atkritumu īslaicīga novietošana pie konteineriem vai citur ir atļauta tikai ar atkritumu apsaimniekotāju saskaņotā vietā un laikā.

16. Sadzīvē radušos bīstamos atkritumus (turpmāk tekstā bīstamie atkritumi) atkritumu valdītājam ir pienākums atdalīt no cita veida sadzīves atkritumiem. Bīstamos atkritumus uzglabā tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu. Bīstamos atkritumus nogādā speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai slēdz līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un ir saņēmis atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu. Bīstamo atkritumu radītājam ir pienākums segt visus bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izdevumus.

17. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi:

17.1. pirms darbības uzsākšanas pašvaldības administratīvajā teritorijā noslēgt līgumu ar pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

17.2. sadzīves atkritumu apsaimniekošanā izmantot specializētus transportlīdzekļus, atkritumu konteinerus, iekārtas un ierīces, kas nerada apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai, videi un nepārsniedz pieļaujamo trokšņa līmeni;

17.3. nodrošināt klientus ar atkritumu konteineriem pietiekamā daudzumā, nepieciešamības gadījumā tos labot vai nomainīt;

17.4. atbilstoši saskaņotiem grafikiem nodrošināt atkritumu konteineru iztukšošanu un sadzīves atkritumu izvešanu no atkritumu konteineru laukumiem, atkritumu stāvvadiem (daudzdzīvokļu mājās), tajā skaitā savācot atkritumus, kas izkrituši no konteineriem iekraušanas procesā;

17.5. nodrošināt atsevišķu sadzīves atkritumu veidu (piemēram, liela izmēra atkritumi, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, ielu tīrīšanas atkritumi, parku un dārzu atkritumi) izvešanu;

17.6. saskaņot ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību atkritumu konteineru dizainu (piemēram, forma, krāsojums);

17.7. marķēt savus atkritumu konteinerus, norādot sadzīves atkritumu apsaimniekotāja nosaukumu vai citu atpazīšanas zīmi;

17.8. īpašumā esošos sadzīves atkritumu konteinerus uzturēt tīrus un lietošanas kārtībā;

17.9. nodrošināt iespēju atkritumu valdītājiem nodot sadzīves atkritumus marķētos maisos, vietās, kur atkritumu savākšanu nav iespējams nodrošināt ar konteineriem;

17.10. nodrošina sadzīvē radušos atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 07.06.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 21; 23.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

18. Atkritumu valdītājam aizliegts:

18.1. novietot sadzīves atkritumus vietās, kur to savākšana vai apglabāšana nav atļauta.

18.2. novietot (pastāvīgi) sadzīves atkritumu konteinerus uz ielām (izņēmums – nomaļas ielas, kur konteineri netraucē satiksmi vai gājēju plūsmu, kā arī vietas, kur tas ir vienīgais iespējamais risinājums);

18.3. ievietot sadzīves atkritumu konteineros degošus, viegli uzliesmojošus vai eksplozīvus priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkritumus, liela izmēra atkritumus, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, rūpniecības atkritumus, ielu smiltis, parku un dārzu atkritumus un bīstamos atkritumus;

18.4. cieši sablīvēt, iesaldēt vai sadedzināt atkritumus sadzīves atkritumu konteineros;

18.5. mest atkritumus citu personu atkritumu konteineros;

18.6. bojāt jebkura veida atkritumu konteinerus, kā arī tās pārvietot no novietošanas vietas;

18.7. izmest atkritumus ārpus atkritumu konteineriem un savākšanas vietām;

18.8. (svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 23.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 3);

18.9. atbilstoši marķētos dalīto atkritumu konteineros ievietot nešķirotus atkritumus kas nesatur papīru, stiklu, metālu, plastmasu vai nav bioloģiski noārdāmie atkritumi.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 23.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

III. Maksājumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

19. Ikvienas fiziskās un juridiskās personas pienākums ir samaksāt par sadzīves atkritumu, tajā skaitā sadzīvē radušos bīstamo un lielgabarīta atkritumu, apsaimniekošanu. Tas jāizdara fiksētos iemaksu datumos, līgumā par atkritumu apsaimniekošanu noteiktajā kārībā.

20. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nosaka Jēkabpils pilsētas dome ar savu lēmumu atbilstoši normatīvajiem aktiem.

21. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 23.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

22. Atkritumu apsaimniekotājs tiesīgs ierosināt izmaiņas maksā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ne biežāk kā vienu reizi gadā.

23. Atkritumu valdītāji atkritumu apsaimniekošanas izmaksas sedz saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar Atkritumu apsaimniekotāju. Līdz brīdim, kamēr nav noslēgts līgums par Atkritumu apsaimniekošanu, atkritumu valdītājs izmaksas sedz saskaņā ar spēkā esošo maksu par atkritumu apsaimniekošanu.

24. Atkritumu apsaimniekotājs pirms maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu izmaiņām informē par tām atkritumu valdītājus.

(Jēkbapils pilsētas domes 23.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

IV. Atbildība par saistošo noteikumu pārkāpšanu

25. Personām par Saistošo noteikumu prasību neievērošanu piemēro administratīvo sodu atbilstoši nozari regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

(Jēkbapils pilsētas domes 23.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2020.; sk. grozījumu 14. punktu)

V. Noslēguma jautājums

26. Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils pilsētas domes 2006.gada 27.jūlija Saistošos noteikumus Nr.22 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils pilsētā".

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils pilsētā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jēkabpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2Pieņemts: 09.01.2014.Stājas spēkā: 07.02.2014.Zaudē spēku: 02.08.2022.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 26, 06.02.2014. OP numurs: 2014/26.30
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
264205
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-01.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-01.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.02.2020","iso_value":"2020\/02\/27","content":"<font class='s-1'>27.02.2020.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.08.2018","iso_value":"2018\/08\/10","content":"<font class='s-1'>10.08.2018.-26.02.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.02.2014","iso_value":"2014\/02\/07","content":"<font class='s-1'>07.02.2014.-09.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)