Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumus Nr. 317 "Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.352

Rīgā 2001.gada 7.augustā (prot. Nr.37 8.§)
Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Gaujas nacionālā parka likuma 2.panta otro un trešo daļu
un likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 17.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka Gaujas nacionālā parka (turpmāk - parks) individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību, kā arī parka funkcionālo zonu platības un robežu aprakstus.

2. Ja šajos noteikumos nav noteikts citādi, parka teritorijā ir spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

3. Parka funkcionālo zonu platības ir šādas:

3.1. dabas rezervāta (stingrā režīma) zona - 3668 ha;

3.2. dabas lieguma zona - 32655 ha;

3.3. kultūrvēsturiskā zona - 3501 ha;

3.4. ainavu aizsardzības zona - 40303 ha;

3.5. neitrālā zona - 11618 ha.

4. Parka funkcionālo zonu robežu apraksti noteikti šo noteikumu 1., 2., 3., 4. un 5.pielikumā, bet funkcionālo zonu robežu shēma - šo noteikumu 6.pielikumā.

5. Parkam ir emblēma un simbolika, un to apstiprina vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

6. Parka teritorijas ārējo robežu un dabas rezervāta (stingrā režīma) zonas robežu apzīmē ar speciālām informatīvām zīmēm. Šo zīmju izvietojuma shēma norādīta parka dabas aizsardzības plānā.

7. Parka teritorijā aizliegts:

7.1. zemes īpašniekiem un lietotājiem (turpmāk - tiesiskie valdītāji) savā zemē ierobežot apmeklētāju pārvietošanos pa takām, ceļiem un ūdenstecēm, kas norādīti parka dabas aizsardzības plānā;

7.2. nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, mopēdiem, motorolleriem, velosipēdiem, pajūgiem un zirgiem pa meža un lauksaimniecības zemēm, ja tas nav saistīts ar šo teritoriju apsaimniekošanu;

7.3. veikt darbības, kas negatīvi ietekmē dabisko ainavu vai kultūrainavu;

7.4. izmantot speciālas vākšanas palīgierīces savvaļas ogu un sēņu lasīšanā;

7.5. pieļaut suņu atrašanos brīvā dabā bez pavadas un uzpurņa, izņemot ievainotu dzīvnieku izsekošanu medībās;

7.6. trokšņojot traucēt dabas ekosistēmas, parka teritorijas iedzīvotājus un apmeklētājus;

7.7. bojāt vai iznīcināt kokus, krūmus un meža zemsedzi.

8. Parka teritorijā apmeklētājiem aizliegts:

8.1. ierīkot nometnes un celt teltis ārpus īpaši norādītām vietām;

8.2. kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām un speciāli ierīkotām vietām;

8.3. izmantot parka dabas aizsardzības plānā norādītās takas un ceļus neatbilstoši norādītajam mērķim un informācijas zīmēm;

8.4. pārvietoties vietās, kur to neatļauj aizlieguma zīmes un nožogojumi.

9. Bez saskaņošanas ar parka administrāciju aizliegts:

9.1. izmantot gaisa telpu virs parka teritorijas izklaides komercdarbībai;

9.2. izplatīt informāciju par parka teritorijā esošajiem īpaši aizsargājamiem biotopiem, īpaši aizsargājamo augu atradnēm, īpaši aizsargājamo dzīvnieku dzīves un barošanās vietām, kā arī par tiem tūrisma maršrutiem, kas nav norādīti parka dabas aizsardzības plānā.

10. Parka teritorijā veicami parka dabas aizsardzības plānā paredzētie dabas apsaimniekošanas pasākumi retu un īpaši aizsargājamu biotopu, dzīvnieku un to dzīvotņu, kā arī augu atradņu saglabāšanai.

11. Gaisa telpā virs parka dabas rezervāta (stingrā režīma) zonas aizliegts:

11.1. izmantot gaisa kuģus izklaides komercdarbībai, aviācijas sporta pasākumiem, kā arī privātiem lidojumiem;

11.2. izmantot lidojumiem gaisa balonus.

12. Dabas lieguma zonā aizliegts:

12.1. rīkot autosacensības un motosacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;

12.2. no 1.aprīļa līdz 20.jūnijam organizēt brīvā dabā masu sporta, izklaides un atpūtas pasākumus, kuri nav iekļauti parka administrācijas pasākumu plānā;

12.3. ierīkot un ekspluatēt atkritumu savākšanas punktus un atkritumu poligonus;

12.4. ierīkot savvaļas augu un dzīvnieku, kā arī to produktu pārdošanas un iepirkšanas punktus;

12.5. ievākt savvaļas augus un iegūt savvaļas dzīvniekus, kā arī to produktus pārdošanai.

(Grozīts ar MK 09.03.2010. noteikumiem Nr.244)

13. Bez saskaņošanas ar parka administrāciju dabas lieguma zonā aizliegts:

13.1. veikt rūpniecisko, tūrisma, atpūtas un izklaides komercdarbību;

13.2. izvietot dabā reklāmu un citu informāciju;

13.3. nodarboties ar tirdzniecību ārpus parka dabas aizsardzības plānā īpaši norādītām vietām;

13.4. ierīkot pastāvīgas tūristu apmetnes un ugunskuru vietas.

14. Dabas lieguma zonā parka administrācija papildus var noteikt sezonas lieguma teritorijas, par to sniedzot informāciju vietējos laikrakstos un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

15. Kultūrvēsturiskajā zonā aizliegts:

15.1. rīkot autosacensības un motosacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;

15.2. ierīkot un ekspluatēt atkritumu savākšanas punktus un atkritumu poligonus;

15.3. sadalīt zemi apbūves gabalos;

15.4. bojāt vai iznīcināt dendroloģiskos stādījumus;

15.5. bojāt vai iznīcināt vēsturiski izveidojušos ceļu tīklu, tiltus un hidrotehniskās būves;

15.6. iegūt derīgos izrakteņus;

15.7. bez saskaņošanas ar parka administrāciju iegūt mālu tradicionālo amatu demonstrēšanai;

15.8. veikt saimniecisko darbību, kas mazina kultūrvēsturiskās vides kvalitāti;

15.9. bez saskaņošanas ar parka administrāciju organizēt masu pasākumus ārpus šim nolūkam iekārtotām vietām. Saskaņošana ar parka administrāciju nav nepieciešama kultūrvēsturisko teritoriju administrāciju organizētajiem pasākumiem.

II. Meža apsaimniekošana un izmantošana parka teritorijā

16. Meža apsaimniekošanā un izmantošanā parka teritorijā jāievēro parka dabas aizsardzības plāna prasības.

17. Parka teritorijā, izņemot dabas rezervāta (stingrā režīma) zonu, atļauts cirst atsevišķus augošus un nokaltušus kokus un izvākt kritušus kokus (vai to daļas), lai:

17.1. novāktu bīstamos kokus;

17.2. uzlabotu ainavas kvalitāti, ierīkotu un uzturētu skatu punktus;

17.3. papildinātu meža dzīvnieku barības bāzi;

17.4. veiktu meža ugunsdrošības pasākumus.

18. Parka teritorijā aizliegts:

18.1. cērtot kokus un transportējot kokmateriālus, bojāt pārējos kokus;

18.2. atsveķot kokus;

18.3. veidot mežā kokmateriālu transportēšanas ceļus taisnās līnijās;

18.4. cirst kokus šādās vietās:

18.4.1. valsts un pašvaldību valdījumā esošajās mežaudzēs, kurās valdošās koku sugas vecums pārsniedz:

18.4.1.1. priedei - 140 gadu;

18.4.1.2. eglei - 120 gadu;

18.4.1.3. ozolam un bērzam - 100 gadu;

18.4.1.4. osim - 85 gadus;

18.4.1.5. melnalksnim, apsei un liepai - 80 gadu;

18.4.2. ozolu, ošu, liepu, kļavu, vīksnu un gobu tīraudzēs un mistrotās mežaudzēs, ja šo koku sugu kopējais sastāvs ir vairāk par 50 procentiem;

18.4.3. upju un ezeru palienēs, izņemot palieņu pļavu atjaunošanai un apsaimniekošanai;

18.4.4. upju un ezeru krastos, senkrastos un gravās - meža apsaimniekošanas plānā norādītajās vietās, kurās slīpums pārsniedz 25 grādus;

18.5. cirst kokus galvenajā cirtē pirms šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktā galvenās cirtes vecuma sasniegšanas;

18.6. cirst kokus kailcirtē valsts un pašvaldību valdījumā esošajos mežos ainavu aizsardzības zonā un visos mežos kultūrvēsturiskajā zonā;

18.7. cirst šādus augošus kokus, izņemot bīstamos kokus:

18.7.1. ozolus, kas vecāki par 180 gadiem vai kuru diametrs 1,30 m augstumā pārsniedz 50 cm;

18.7.2. priedes, kas vecākas par 180 gadiem vai kuru diametrs 1,30 m augstumā pārsniedz 65 cm;

18.7.3. egles, kas vecākas par 160 gadiem vai kuru diametrs 1,30 m augstumā pārsniedz 70 cm;

18.7.4. ošus, kas vecāki par 160 gadiem vai kuru diametrs 1,30 m augstumā pārsniedz 60 cm;

18.7.5. liepas, kas vecākas par 160 gadiem vai kuru diametrs 1,30 m augstumā pārsniedz 30 cm;

18.7.6. bērzus, kas vecāki par 110 gadiem vai kuru diametrs 1,30 m augstumā pārsniedz 65 cm;

18.7.7. melnalkšņus, kas vecāki par 110 gadiem vai kuru diametrs 1,30 m augstumā pārsniedz 45 cm;

18.7.8. apses, kas vecākas par 80 gadiem vai kuru diametrs 1,30 m augstumā pārsniedz 80 cm;

18.8. cirst nokaltušus kokus un izvākt kritušus kokus (vai to daļas), kuru diametrs ir lielāks par 50 cm.

19. Galvenajā cirtē un kopšanas cirtē parka teritorijā saglabā vismaz desmit dzīvotspējīgus vecākos un lielākos kokus vidēji katrā cirsmas hektārā, vispirms saglabājot:

19.1. kokus ar lieliem un resniem zariem;

19.2. dobumainus kokus;

19.3. kokus ar deguma rētām;

19.4. ozolus, liepas, priedes, ošus, gobas, vīksnas un kļavas.

20. Neitrālajā zonā visos mežos un privātajos mežos ainavu aizsardzības zonā atļauts cirst kokus kailcirtē:

20.1. ja tās maksimālā platība silā, mētrājā, lānā, damaksnī, vērī un gāršā nepārsniedz divus hektārus;

20.2. ja tās maksimālais platums grīnī, slapjajā mētrājā, slapjajā damaksnī, viršu ārenī, mētru ārenī, šaurlapju ārenī, platlapju ārenī, viršu kūdrenī, mētru kūdrenī, šaurlapju kūdrenī, platlapju kūdrenī, purvājā, slapjajā vērī, slapjajā gāršā, niedrājā, dumbrājā un liekņā nepārsniedz 50 metru.

21. Dabas lieguma zonā un kultūrvēsturiskajā zonā apliecinājumu koku ciršanai izsniedz tikai pēc izcērtamo koku iezīmēšanas dabā.

22. Dabas lieguma zonā meža apsaimniekošanas plāns ir konkrētā zemes īpašuma vai pastāvīgā lietošanā nodotā zemesgabala dabas aizsardzības plāns meža resursu izmantošanai.

23. Dabas lieguma zonā meža apsaimniekošana un izmantošana, izņemot šo noteikumu 17.punktā minētos gadījumus, atļauta tikai pēc meža apsaimniekošanas plāna izstrādes un apstiprināšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu aizsardzībā, mikroliegumu izveidē, kā arī ainavu aizsardzībā. Meža apsaimniekošanas plānu parka direktors apstiprina tikai pēc īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu inventarizācijas. Meža apsaimniekošanas plānu izstrādā desmit gadiem.

24. Galvenajā cirtē privātajos mežos dabas lieguma zonā un visos mežos kultūrvēsturiskajā zonā kokus cērt pakāpeniski, ievērojot šādus papildu nosacījumus:

24.1. vienā paņēmienā cirsmā atļauts nocirst ne vairāk kā 25 procentus no mežaudzes koku krājas;

24.2. katru nākamo cirtes paņēmienu tai pašā cirsmā atļauts uzsākt ne agrāk kā 10 gadus pēc iepriekšējā;

24.3. pēc pēdējā cirtes paņēmiena saglabā vismaz 25 dzīvotspējīgus vecākos un lielākos kokus katrā cirsmas hektārā.

25. Kultūrvēsturiskajā zonā un ainavu aizsardzības zonā galvenā cirte atļauta tikai pēc meža apsaimniekošanas plāna izstrādes un apstiprināšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu aizsardzībā, mikroliegumu izveidē, kā arī ainavu aizsardzībā. Meža apsaimniekošanas plānu parka direktors apstiprina tikai pēc īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu inventarizācijas. Meža apsaimniekošanas plānu izstrādā desmit gadiem.

26. Dabas lieguma zonā un kultūrvēsturiskajā zonā aizliegts:

26.1. atzarot augošus kokus mežaudzēs, izņemot skatu punktu ierīkošanai un uzturēšanai;

26.2. no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam zāģēt kokus ar motorzāģiem, transportēt kokmateriālus pa meža zemēm, kā arī kopt atjaunotās un dabiski atjaunojušās mežaudzes ar mehānismiem, kurus darbina iekšdedzes dzinēji.

27. Privātajos mežos dabas lieguma zonā un kultūrvēsturiskajā zonā atļauts cirst kokus galvenajā cirtē, ievērojot šo noteikumu prasības, ja mežaudze sasniegusi šo noteikumu 7.pielikumā noteikto galvenās cirtes vecumu.

III. Ainavas saglabāšana un būvniecība parka teritorijā

28. Teritorijas plānošanā jāievēro parka dabas aizsardzības plāna prasības.

29. Ja paredzamā būvniecība dabas lieguma zonā, ainavu aizsardzības zonā vai kultūrvēsturiskajā zonā var negatīvi ietekmēt vidi un ainavu, pašvaldība izsniedz būvatļauju tikai pēc tam, kad attiecīgajās teritorijās ir izstrādāts detālais plānojums.

(MK 09.03.2010. noteikumu Nr.244 redakcijā)

30. Kultūrvēsturiskajā zonā būvniecība (tai skaitā būvju restaurācija, renovācija vai rekonstrukcija) atļauta tikai pēc būvprojekta saskaņošanas ar parka administrāciju. Būvniecību veic iespējami tuvu iepriekšējās būves vietai saskaņā ar detālo plānojumu, bet, ja tāda nav, pēc iespējas atbilstoši vēsturiskajiem materiāliem un vietējām būvniecības tradīcijām.

31. Saskaņojot būvniecību un slēdzot līgumus īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības nodrošināšanai, jāievēro parka dabas aizsardzības plānā noteiktās prasības ainavas aizsardzībai.

32. Parka administrācijas amatpersonām ir tiesības apmeklēt būvobjektus, pieprasīt būvatļaujas un būvprojektus, kā arī citus normatīvajos aktos noteiktos ar būvniecību saistītos dokumentus.

IV. Savvaļas dzīvnieku skaita regulēšana parka teritorijā

33. Lai parka teritorijā saglabātu optimālu savvaļas dzīvnieku daudzumu, nepieciešama savvaļas dzīvnieku skaita regulēšana. Savvaļas dzīvnieku skaitu palielina vai samazina saskaņā ar parka dabas aizsardzības plānu, bet medījamo savvaļas dzīvnieku skaitu - arī saskaņā ar medību iecirkņu apsaimniekošanas projektiem.

34. Savvaļas dzīvnieku skaitu atļauts samazināt, lai sekmētu īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu, samazinātu lauksaimniecības kultūrām un mežaudzēm nodarītos postījumus, kā arī lai nepieļautu epizootiju izplatīšanos un nodrošinātu savvaļas dzīvnieku populāciju bioloģiskās kvalitātes saglabāšanu.

35. Dabas rezervāta (stingrā režīma) zonā savvaļas dzīvnieku skaita regulēšana ir aizliegta. Pārējā parka teritorijā atļauts samazināt šādu savvaļas zīdītājdzīvnieku un putnu skaitu:

35.1. staltbrieži, mežacūkas, lapsas, bebri, jenotsuņi, Amerikas ūdeles, meža caunas un peļveidīgie grauzēji;

35.2. aļņi, stirnas, mājas baloži, kraukļi un pelēkās vārnas, izņemot dabas lieguma zonā;

35.3. vilki, ja tiek nodarīts kaitējums mājdzīvniekiem, kā arī lai nepieļautu epizootiju izplatīšanos.

36. Samazinot savvaļas dzīvnieku skaitu, aizliegts:

36.1. izmantot suņus, izņemot ievainotu dzīvnieku izsekošanai;

36.2. atrakt alas;

36.3. rīkot medības ar dzinējiem dabas lieguma zonā un kultūrvēsturiskajā zonā, izņemot šo noteikumu 37. un 38.punktā minētos gadījumus.

37. Dabas lieguma zonā atļautas individuālās medības, bet no 1.oktobra līdz 31.janvārim arī medības, kurās piedalās ne vairāk kā 12 medību dalībnieku, tajā skaitā viens dzīvnieku dzinējs bez suņa. Šādas medības ar vienu dzinēju atļautas ne vairāk kā divas reizes sezonā vienā un tajā pašā platībā un tikai tad, ja ir vienlaidu sniega sega visas medību dienas garumā.

38. Dabas lieguma zonā atļauti vienīgi šādi medību veidi un paņēmieni:

38.1. staltbriežu medības - uz gaidi, pieejot, pievilinot;

38.2. mežacūku medības - uz gaidi, pieejot, ar vienu dzinēju;

38.3. lapsu medības - uz gaidi, pieejot, pievilinot, ar vienu dzinēju;

38.4. meža caunu medības - uz gaidi, izsekojot, ar rīkiem, ar vienu dzinēju;

38.5. jenotsuņu medības - uz gaidi, pieejot, ar vienu dzinēju;

38.6. Amerikas ūdeļu medības - uz gaidi, izsekojot, ar rīkiem;

38.7. bebru medības - uz gaidi.

39. Ainavu aizsardzības zonā, kultūrvēsturiskajā zonā un neitrālajā zonā atļauti normatīvajos aktos noteiktie medību veidi, izņemot bebru, meža caunu un Amerikas ūdeļu medības ar suni, kā arī lapsu un jenotsuņu medības ar rīkiem.

40. Ainavu aizsardzības zonā un neitrālajā zonā no 1.oktobra līdz 31.janvārim atļautas medības ar dzinējiem, bet ne vairāk kā trīs reizes vienā un tajā pašā platībā.

41. Lašveidīgo zivju sugu nārsta laikā no 1.oktobra līdz 30.novembrim aizliegts atrasties ar makšķerēšanai un zvejai sagatavotiem makšķerēšanas un zvejas rīkiem uz tiltiem pār Gauju, ūdens tuvumā 100 m augšpus (pret straumi) un 100 m lejpus (pa straumi) šiem tiltiem, kā arī zem tiltu konstrukcijām un ūdenī.

42. Bez saskaņošanas ar parka administrāciju aizliegta:

42.1. jaunu medību iecirkņu izveidošana;

42.2. savvaļas dzīvnieku reintrodukcija, kā arī to turēšana vai audzēšana iežogotās platībās.

43. Saskaņā ar parka dabas aizsardzības plānu parka administrācija var noteikt medību liegumus - teritorijas, kurās uz noteiktu laiku aizliegta konkrētu sugu savvaļas dzīvnieku skaita samazināšana.

44. Medību iecirkņiem parka teritorijā aizliegts pievienot platības, kas atrodas ārpus parka teritorijas.

45. Medību tiesību īpašnieki un lietotāji pirms medību iecirkņu apsaimniekošanas projektu apstiprināšanas tos saskaņo ar parka administrāciju.

46. Medību tiesību īpašnieku un lietotāju pienākums ir saskaņot ar parka administrāciju limitēto medījamo savvaļas dzīvnieku nomedīšanas lielāko pieļaujamo skaitu medību iecirkņos.

47. Par jebkurām medībām parka teritorijā iepriekš ir jāinformē parka administrācija. Parka administrācijas amatpersona saņemto informāciju par medību laiku, vietu un veidu reģistrē speciālā žurnālā.

48. Medību tiesību īpašnieku un lietotāju pienākums ir iesniegt parka administrācijai ziņas par savvaļas dzīvnieku sastopamību, medību norisi, nomedīšanu, iegūtajām trofejām un bioloģiskajiem parametriem.

49. Medību tiesību īpašnieku un lietotāju pienākums ir nekavējoties ziņot parka administrācijai par nelikumīgām medībām, kā arī par slimajiem un bojā gājušajiem savvaļas dzīvniekiem.

V. Noslēguma jautājums

50. Šo noteikumu 25.punkts attiecībā uz privātajiem mežiem stājas spēkā ar 2001.gada 1.novembri, bet attiecībā uz valsts un pašvaldību valdījumā esošajiem mežiem - ar 2003.gada 1.janvāri.

Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs A.Gorbunovs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
1.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 7.augusta noteikumiem Nr.352
Dabas rezervāta (stingrā režīma) zona

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.612)

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1

2

3

1. Nurmižu gravu rezervāts

Siguldas novada Siguldas pagasts

1.1.

1-2

No Līgatnes novada Līgatnes pagasta saimniecības "Kalna Plostnieki" un saimniecības "Dreimaņi" kopējā dienvidu punkta pa valsts zemes (zemes kadastra Nr.8094-001-0158) austrumu robežu dienvidu virzienā līdz Siguldas novada Siguldas pagasta saimniecības "Jaunklētnieki" un saimniecības "Tilta-5" kopējam ziemeļu punktam

1.2.

2-3

Pa valsts zemes (zemes kadastra Nr.8094-001-0158) dienvidu robežu rietumu virzienā līdz Siguldas pagasta pašvaldības zemes "Daudukalns" un saimniecības "Kalna Klaukas" kopējam ziemeļu punktam

1.3.

3-4

Pa valsts zemes (zemes kadastra Nr.8094-001-0158) rietumu robežu ziemeļu virzienā līdz Siguldas novada un Līgatnes novada robežai

1.4.

4-1

Pa valsts zemes (zemes kadastra Nr.8094-001-0158) ziemeļu robežu austrumu virzienā līdz sākumpunktam

2. Inciema senkrasta rezervāts

Krimuldas novada Krimuldas pagasts

2.1.

1-2

No meža 722.kvartāla ziemeļaustrumu stūra pa meža 722., 725., 729., 527. un 730.kvartāla ziemeļaustrumu malu dienvidaustrumu virzienā līdz meža 730.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

2.2.

2-3

Pa meža 730., 527., 729., 740., 744., 748. un 752.kvartāla austrumu malu dienvidrietumu virzienā līdz meža 752.kvartāla dienvidaustrumu stūrim

2.3.

3-4

Pa meža 752.kvartāla dienvidu malu rietumu virzienā līdz meža 752.kvartāla dienvidrietumu stūrim

2.4.

4-5

Pa meža 752., 747., 743., 739. un 737.kvartāla rietumu malu ziemeļu virzienā līdz 330 kV augstsprieguma elektropārvades līnijai

2.5.

5-6

Pa 330 kV augstsprieguma elektropārvades līniju ziemeļaustrumu virzienā līdz meža 722.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

2.6.

6-1

Pa meža 722.kvartāla ziemeļu malu austrumu virzienā līdz sākuma punktam


Piezīme.
Inciema senkrasta rezervāta teritorijā neietilpst Krimuldas novada Krimuldas pagasta saimniecība "Jaunmežvidi" (zemes kadastra Nr.8068-005-0014, platība 1,9 ha) un saimniecība "Jaunteiči" (zemes kadastra Nr.8068-005-0220, platība 1,6 ha), kuras atrodas meža 728.kvartālā.

3. Sudas purva rezervāts

Līgatnes novada Līgatnes pagasts

3.1.

1-2

No meža 210.kvartāla ziemeļaustrumu stūra pa meža 210.kvartāla ziemeļaustrumu malu dienvidaustrumu un austrumu virzienā līdz meža 213.kvartāla rietumu malai

3.2.

2-3

Pa meža 213.kvartāla rietumu malu ziemeļu virzienā līdz ceļam Ezerlejas-Lejas Pēterēni

3.3.

3-4

Pa ceļu Ezerlejas-Lejas Pēterēni austrumu virzienā līdz meža 213.kvartāla austrumu malai

3.4.

4-5

Pa meža 213. un 217.kvartāla austrumu malu dienvidu virzienā līdz Sudas upei

3.5.

5-6

Pa Sudas upi dienvidrietumu virzienā līdz meža 220.kvartāla dienvidaustrumu stūrim

3.6.

6-7

Pa meža 220.kvartāla dienvidu un rietumu malu rietumu un ziemeļu virzienā līdz meža 219.kvartāla dienvidaustrumu stūrim

3.7.

7-8

Pa meža 219. un 218.kvartāla dienvidu malu rietumu virzienā līdz meža 218.kvartāla dienvidrietumu stūrim

3.8.

8-9

Pa Līgatnes novada un Siguldas novada robežu (meža 218.un 214.kvartāla rietumu malu) ziemeļrietumu virzienā līdz takai meža 214.kvartālā

3.9.

9-10

Pa taku meža 214.kvartālā ziemeļaustrumu virzienā līdz Līgatnes novada un Siguldas novada robežai

3.10.

10-11

Pa Līgatnes novada un Siguldas novada robežu (meža 214. un 208.kvartāla rietumu malu) ziemeļu virzienā līdz meža 208.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

3.11.

11-1

Pa meža 208., 209. un 210.kvartāla ziemeļu malu austrumu virzienā līdz sākumpunktam

4. Roču meža rezervāts

4.1.

Amatas novada Drabešu pagasts

4.1.1.

1-2

No Amatas tilta, kas atrodas uz ceļa Cēsis-Līgatne, pa Amatas upi dienvidu virzienā līdz meža 543.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

4.1.2.

2-3

Pa meža 543.kvartāla ziemeļu malu rietumu virzienā līdz meža 542.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

4.1.3.

3-4

Pa meža 542.kvartāla austrumu malu dienvidu virzienā līdz meža 548.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

4.1.4.

4-5

Pa meža 548.kvartāla ziemeļu malu austrumu virzienā līdz Amatas upei

4.1.5.

5-6

Pa Amatas upi dienvidu virzienā līdz gāzes trasei

4.1.6.

6-7

Pa gāzes trasi dienvidrietumu virzienā līdz meža 547.kvartāla dienvidu stūrim

4.2.

Līgatnes novada Līgatnes pagasts

4.2.1.

7-8

Pa meža 547.kvartāla dienvidrietumu malu ziemeļrietumu virzienā līdz meža 546.kvartāla dienvidrietumu stūrim

4.2.2.

8-9

No meža 546.kvartāla dienvidrietumu stūra pa meža 545.kvartāla dienvidu malu rietumu virzienā līdz meža 544.kvartāla dienvidaustrumu stūrim

4.2.3.

9-10

Pa meža 544. kvartāla dienvidu malu dienvidrietumu virzienā līdz Skaļupei

4.2.4.

10-11

Pa Skaļupi ziemeļrietumu virzienā līdz ceļam Līgatne-Cēsis

4.2.5.

11-1

Pa ceļu ziemeļaustrumu, pēc tam dienvidaustrumu virzienā līdz sākumpunktam

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
2.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 7.augusta noteikumiem Nr.352
Dabas lieguma zona

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.612)

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1

2

3

1. Gaujas senielejas liegums

1.1.

Beverīnas novada Kauguru pagasts

1.1.1.

1-2

No punkta Gaujas kreisajā krastā (pretī Jumaras upes ietekai) austrumu virzienā pa parka robežu līdz dārzkopības biedrības "Gauja" rietumu robežai

1.1.2.

2-3

Pa dārzkopības biedrības "Gauja" rietumu robežu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Segļi" meža 2.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

1.1.3.

3-4

Pa saimniecību "Segļi" un "Paulēni" kopējo robežu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Jērnes" ziemeļu robežai

1.1.4.

4-5

Pa saimniecības "Jērnes" ziemeļu robežu austrumu virzienā līdz dārzkopības biedrības "Gaujmala" rietumu robežai

1.1.5.

5-6

Pa dārzkopības biedrības "Gaujmala" rietumu robežu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Ķeiši" ziemeļu robežai

1.1.6.

6-7

Pa saimniecības "Ķeiši" un dārzkopības biedrības "Gaujmala" kopējo robežu austrumu virzienā līdz ceļam Grīšļi-Sapa

1.1.7.

7-8

Pa ceļu Grīšļi-Sapa dienvidu virzienā līdz parka robežai

1.1.8.

8-9

Pa parka robežu dienvidu virzienā līdz krustojumam ar ceļu uz sanatoriju "Līči"

1.1.9.

9-10

Pa ceļu dienvidu virzienā gar sanatoriju "Līči" līdz saimniecības "Iemetēji" meža 423.kvartāla 30.nogabala ziemeļaustrumu stūrim

1.1.10.

10-11

Pa meža ceļu dienvidaustrumu virzienā, šķērsojot 423.kvartālu, līdz saimniecības "Jaunmieturi" meža 424.kvartāla 15.nogabala ziemeļaustrumu malai

1.1.11.

11-12

Pa meža ceļu dienvidaustrumu virzienā, šķērsojot 424.kvartālu, līdz Priekuļu novada robežai

1.2.

Priekuļu novada Liepas pagasts

1.2.1.

12-13

Pa Braslavas upīti austrumu virzienā līdz meža 701.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

1.2.2.

13-14

Pa meža 701.kvartāla austrumu malu dienvidu virzienā līdz meža 704.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

1.2.3.

14-15

Pa meža 704.kvartāla austrumu malu dienvidu virzienā līdz meža 705.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

1.2.4.

15-16

Pa meža 705.kvartāla austrumu malu dienvidu virzienā līdz Liepas pagasta saimniecības "Grīviņi" meža 1.kvartāla ziemeļu stūrim

1.2.5.

16-17

Pa saimniecības "Grīviņi" zemes robežu dienvidaustrumu un dienvidrietumu virzienā līdz meža 706.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

1.2.6.

17-18

Pa meža 706.kvartāla austrumu malu dienvidu virzienā līdz meža 710.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

1.2.7.

18-19

Pa meža 710.kvartāla austrumu malu dienvidu virzienā līdz meža 714.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

1.2.8.

19-20

Pa meža 714.kvartāla austrumu malu dienvidu virzienā līdz meža 717.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

1.2.9.

20-21

Pa meža 717.kvartāla ziemeļu malu austrumu virzienā līdz meža 717.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

1.2.10.

21-22

Pa meža 717.kvartāla austrumu malu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Kalna Grīviņi" zemes robežas ziemeļaustrumu stūrim

1.2.11.

22-23

Pa saimniecības "Kalna Grīviņi" zemes austrumu robežu dienvidu virzienā līdz ceļam uz Kalna Grīviņu mājām

1.2.12.

23-24

Pa ceļu austrumu virzienā gar Kalna Grīviņu mājām līdz ceļam uz Leču-B mājām

1.2.13.

24-25

Pa ceļu dienvidrietumu un dienvidu virzienā gar Leču-B mājām, pēc tam austrumu virzienā līdz saimniecības "Jullas" zemes robežas ziemeļaustrumu stūrim

1.2.14.

25-26

Pa saimniecības "Jullas" zemes robežas austrumu malu dienvidu virzienā līdz Jullas strautam

1.2.15.

26-27

Pa Jullas strautu rietumu virzienā līdz saimniecības "Līči" zemes robežas ziemeļaustrumu stūrim

1.2.16.

27-28

Pa saimniecības "Līči" zemes austrumu robežu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Laņģi" zemes robežas ziemeļaustrumu stūrim

1.2.17.

28-29

Pa saimniecības "Laņģi" zemes austrumu robežu dienvidu virzienā līdz akciju sabiedrības "Lode" zemes robežas ziemeļaustrumu stūrim

1.2.18.

29-30

Pa akciju sabiedrības "Lode" zemes ziemeļu robežu rietumu virzienā līdz 65.kupicai

1.2.19.

30-31

No akciju sabiedrības "Lode" zemes 65.kupicas pa iedomātu līniju līdz 67.kupicai

1.2.20.

31-32

Pa akciju sabiedrības "Lode" zemes rietumu robežu dienvidu virzienā līdz zemes ceļam uz Baižu mājām

1.2.21.

32-33

Pa ceļu dienvidu virzienā līdz dzelzceļam Lugaži-Rīga

1.2.22.

33-34

Pa dzelzceļu Lugaži-Rīga dienvidrietumu virzienā līdz Priekuļu pagasta saimniecības "Bērzkalni" zemes robežas dienvidu stūrim

1.3.

Priekuļu novada Priekuļu pagasts

1.3.1.

34-35

Pa saimniecības "Bērzkalni" zemes rietumu robežu ziemeļrietumu virzienā līdz saimniecības "Vairogi" meža 1.kvartāla dienvidaustrumu stūrim

1.3.2.

35-36

Pa saimniecības "Vairogi" meža 1.kvartāla dienvidrietumu malu dienvidu virzienā līdz ceļam Jāņmuiža-Rāmnieki

1.3.3.

36-37

Pa ceļu Jāņmuiža-Rāmnieki ziemeļrietumu virzienā līdz ceļam Rāmnieki-Cēsis

1.3.4.

37-38

Pa ceļu dienvidu virzienā līdz ceļa krustojumam uz Viesiešu mājām

1.3.5.

38-39

Pa ceļu rietumu virzienā gar Ramātu mājām līdz ceļam Ērgļu klintis-Cēsis

1.3.6.

39-40

Pa ceļu dienvidrietumu virzienā gar Kalna Benču mājām līdz ceļa krustojumam uz Lejas Benču mājām

1.3.7.

40-41

Pa ceļu dienvidu virzienā gar Lejas Benču mājām līdz Cēsu pilsētas administratīvajai robežai

1.4.

Cēsu novada Cēsu pilsēta

1.4.1.

41-42

No Cēsu pilsētas administratīvās robežas dienvidu virzienā pa Dzirnavu ielu gar atpūtas bāzi "Pipariņi" līdz krustojumam ar Peldu ielu

1.4.2.

42-43

Pa Peldu ielu dienvidrietumu virzienā līdz krustojumam ar Gaujas ielu

1.4.3.

43-44

Pa Gaujas ielu dienvidaustrumu virzienā līdz krustojumam ar Cepļa ielu

1.4.4.

44-45

Pa Cepļa ielu dienvidrietumu virzienā līdz krustojumam ar Alkšņu ielu

1.4.5.

45-46

Pa Alkšņu ielu dienvidu virzienā līdz Kovārņu ielai

1.4.6.

46-47

Pa Kovārņu ielu dienvidaustrumu virzienā līdz Līgatnes ielai

1.4.7.

47-48

Pa Līgatnes ielu dienvidrietumu virzienā gar Meijermuižu līdz krustojumam ar ceļu Meijermuiža-Līvi

1.5.

Amatas novada Drabešu pagasts

1.5.1.

48-49

Pa ceļu dienvidaustrumu virzienā līdz zemes ceļam Cēsis-Kārļi

1.5.2.

49-50

Pa ceļu dienvidu virzienā gar apdzīvoto vietu Līvi līdz ceļa krustojumam uz Drabešu pagasta Rāceņu mājām

1.5.3.

50-51

Pa ceļu rietumu virzienā gar Rāceņu mājām līdz ceļam Cēsis-Līgatne

1.5.4.

51-52

Pa ceļu ziemeļrietumu virzienā gar Krustkalnu un Veclauču mājām līdz Skaļupes tiltam

1.6.

Līgatnes novada Līgatnes pagasts

1.6.1.

52-53

Pa Skaļupi un Roču meža rezervāta rietumu robežu dienvidu virzienā līdz meža 544.kvartāla dienvidrietumu stūrim

1.6.2.

53-54

Pa Roču meža rezervāta dienvidu robežu (meža 544.kvartāla dienvidu malu) austrumu virzienā līdz meža 544.kvartāla dienvidaustrumu stūrim

1.6.3.

54-55

Pa meža 580.kvartāla ziemeļaustrumu malu dienvidaustrumu virzienā līdz ceļam Jaunruki-ceļš Ieriķi-Ķempji

1.6.4.

55-56

Pa ceļu dienvidu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Ieriķi-Ķempji

1.6.5.

56-57

Pa ceļu Ieriķi-Ķempji rietumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu uz Dravantu mājām

1.6.6.

57-58

Pa ceļu ziemeļu virzienā līdz Līgatnes novada Līgatnes pagasta saimniecības "Dravanti" rietumu robežai

1.6.7.

58-59

Pa saimniecības "Dravanti" rietumu robežu ziemeļrietumu virzienā līdz saimniecības "Kaņepes" meža 109.kvartāla dienvidu malai

1.6.8.

59-60

Pa saimniecības "Kaņepes" meža 109.kvartāla dienvidu malu rietumu virzienā līdz ceļam Jaunbigas-Jaunzemi

1.6.9.

60-61

Pa ceļu uz Bākaskalnu mājām rietumu virzienā līdz saimniecības "Viesulēni"dienvidu stūrim

1.6.10.

61-62

Pa saimniecības "Viesulēni" dienvidrietumu robežu ziemeļrietumu virzienā līdz krustojumam ar autoceļu Līgatne-Skaļupe

1.7.

Līgatnes novada Līgatnes pilsēta

1.7.1.

62-63

Pa meža 105. un 104.kvartāla dienvidu malu rietumu virzienā līdz elektropārvades līnijai

1.7.2.

63-64

Pa elektropārvades līniju ziemeļrietumu virzienā līdz Līgatnes upei

1.7.3.

64-65

Pa Līgatnes upi ziemeļu virzienā līdz Līgatnes papīrfabrikas kanālam

1.7.4.

65-66

Pa Līgatnes papīrfabrikas kanālu rietumu virzienā līdz ceļam Papīrfabrika-Gaujas iela

1.7.5.

66-67

Pa ceļu Papīrfabrika-Gaujas iela ziemeļu virzienā līdz Gaujas ielai

1.7.6.

67-68

Pa Gaujas ielu dienvidrietumu virzienā līdz krustojumam ar autoceļu Gaujasmala- Līgatnes mācību un atpūtas parks

1.7.7.

68-69

Pa autoceļu Gaujasmala-Līgatnes mācību un atpūtas parks dienvidrietumu virzienā līdz Līgatnes pilsētas pašvaldības meža 85.kvartāla austrumu stūrim

1.7.8.

69-70

Pa Līgatnes pilsētas pašvaldības meža 85. un 87.kvartāla austrumu malu dienvidrietumu virzienā līdz Līgatnes pilsētas saimniecības "Strauti-1" austrumu robežai

1.7.9.

70-71

Pa saimniecības "Strauti-1" austrumu robežu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Strauti-2" austrumu stūrim

1.7.10.

71-72

Pa saimniecības "Strauti-2" austrumu robežu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Graviņas" ziemeļu robežai

1.7.11.

72-73

Pa 20 kV elektropārvades līniju dienvidu virzienā līdz ceļam Grants karjers-Strautu iela

1.7.12.

73-74

Pa ceļu austrumu virzienā līdz krustojumam ar Strautu ielu

1.7.13.

74-75

Pa Strautu ielu dienvidaustrumu virzienā līdz krustojumam ar Gaujas ielu

1.7.14.

75-76

Pa Gaujas ielu dienvidaustrumu virzienā līdz krustojumam ar autoceļu Līgatne-Augšlīgatne

1.7.15.

76-77

Pa autoceļu Līgatne-Augšlīgatne dienvidu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Līgatne-Vildoga

1.8.

Līgatnes novada Līgatnes pagasts

1.8.1.

77-78

Pa ceļu Līgatne-Vildoga dienvidrietumu virzienā līdz Līgatnes pagasta saimniecības "Vildogas" meža 531.kvartāla rietumu malai

1.8.2.

78-79

Pa saimniecības "Vildogas" meža 531.kvartāla rietumu malu ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Sprogas" dienvidu robežai

1.8.3.

79-80

Pa saimniecības "Sprogas" meža 1.kvartāla rietumu malu ziemeļrietumu virzienā līdz saimniecības "Tūtapi" meža 1.kvartāla dienvidrietumu malai

1.8.4.

80-81

Pa saimniecības "Tūtapi" meža 1.kvartāla dienvidrietumu malu rietumu virzienā līdz saimniecības "Desaiņi" meža 1.kvartāla dienvidrietumu malai

1.8.5.

81-82

Pa saimniecības "Desaiņi" meža 1.kvartāla dienvidrietumu malu ziemeļrietumu virzienā līdz saimniecības "Buļļi" meža 1.kvartāla dienvidrietumu malai

1.8.6.

82-83

Pa saimniecības "Buļļi" meža 1.kvartāla dienvidrietumu malu ziemeļrietumu virzienā līdz meža 97.kvartāla austrumu malai

1.8.7.

83-84

Pa meža 97.kvartāla austrumu malu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Briežkalni" meža 524.kvartāla dienvidaustrumu malai

1.8.8.

84-85

Pa saimniecības "Briežkalni" meža 524.kvartāla dienvidaustrumu malu dienvidrietumu virzienā līdz ceļam Vildoga-Ratnieki

1.8.9.

85-86

Pa ceļu ziemeļu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Ozoliņi-Dreimaņi

1.8.10.

86-87

Pa ceļu rietumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Stārasti-Dreimaņi

1.8.11.

87-88

Pa ceļu ziemeļu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Dreimaņi-Spainieki

1.8.12.

88-89

Pa ceļu rietumu virzienā līdz krustojumam ar meža ceļu

1.8.13.

89-90

Pa meža ceļu dienvidrietumu virzienā līdz Nurmižu gravu rezervāta (ziemeļu robežai meža 62.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim)

1.9.

Siguldas novada Siguldas pagasts

1.9.1.

90-91

Pa Nurmižu gravu rezervāta ziemeļu robežu (meža 62. un 61.kvartāla ziemeļu malu) rietumu virzienā līdz meža 61.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

1.9.2.

91-92

Pa Nurmižu gravu rezervāta rietumu robežu (meža 61., 60., 64., 67., 66., 70., 73. un 75.kvartāla rietumu malu) dienvidu virzienā līdz meža 75.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

1.9.3.

92-93

Pa Nurmižu gravu rezervāta dienvidrietumu robežu (meža 75.kvartāla dienvidrietumu malu) dienvidaustrumu virzienā līdz meža 75.kvartāla dienvidu stūrim

1.9.4.

93-94

Pa meža 41.kvartāla austrumu malu dienvidrietumu virzienā līdz Vējupītes labā krasta stāvgravas augšējai šķautnei

1.9.5.

94-95

Pa Vējupītes labā krasta stāvgravas augšējo šķautni dienvidaustrumu virzienā līdz Siguldas pagasta pašvaldības meža 41.kvartāla dienvidaustrumu stūrim

1.9.6.

95-96

Pa Siguldas pagasta pašvaldības meža 41.kvartāla dienvidu malu rietumu virzienā līdz meža 41.kvartāla dienvidrietumu stūrim

1.10.

Siguldas novada Siguldas pilsēta

1.10.1.

96-97

Pa parka dienvidu robežu, apliecot Siguldas novada Siguldas pilsētas apbūvēto daļu, dienvidrietumu virzienā līdz meža 35.kvartāla dienvidaustrumu stūrim

1.10.2.

97-98

Pa meža 35.kvartāla dienvidaustrumu robežu ziemeļrietumu virzienā līdz meža 35.kvartāla dienvidrietumu stūrim

1.10.3.

98-99

Pa Siguldas pilsētas pašvaldības meža ziemeļaustrumu malu dienvidu virzienā līdz Siguldas pagasta saimniecības "Annaskalni" ziemeļu robežai

1.11.

Siguldas novada Siguldas pagasts

1.11.1.

99-100

Pa Siguldas pagasta saimniecības "Annaskalni" ziemeļu robežu dienvidrietumu virzienā līdz Siguldas pagasta saimniecības "Starpkalni" dienvidaustrumu stūrim

1.11.2.

100-101

Pa Siguldas pagasta saimniecības "Starpkalni" austrumu robežu ziemeļrietumu virzienā līdz Siguldas pagasta saimniecības "Starpkalni" ziemeļaustrumu stūrim

1.11.3.

101-102

Pa Siguldas pagasta saimniecības "Starpkalni" ziemeļu robežu rietumu virzienā līdz Lorupes labā krasta stāvgravas augšējai šķautnei

1.11.4.

102-103

Pa Lorupes labā krasta stāvgravas augšējo šķautni dienvidu virzienā līdz autoceļa Veclaicene-Rīga vecajam posmam

1.11.5.

103-104

Pa autoceļa Veclaicene-Rīga veco posmu dienvidrietumu virzienā, šķērsojot Lorupi, līdz Lorupes kreisā krasta stāvgravas augšējai šķautnei

1.11.6.

104-105

Pa Lorupes kreisā krasta stāvgravas augšējo šķautni ziemeļu virzienā līdz Krimuldas novada Krimuldas pagasta saimniecības "Liepzemnieki" ziemeļu robežai

1.12.

Krimuldas novada Krimuldas pagasts

1.12.1.

105-106

Pa saimniecības "Liepzemnieki" ziemeļu robežu rietumu virzienā līdz ceļam Silzemnieki-autoceļš Veclaicene-Rīga

1.12.2.

106-107

Pa ceļu Silzemnieki-autoceļš Veclaicene-Rīga dienvidu virzienā līdz meža 49.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

1.13.

Inčukalna novada Inčukalna pagasts

1.13.1.

107-108

Pa meža 49., 48. un 47.kvartāla ziemeļu malu rietumu virzienā līdz meža 47.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

1.13.2.

108-109

Pa meža stigu, kas šķērso Inčukalna novada Inčukalna pagasta saimniecības "Ķimeļi" mežu, rietumu virzienā līdz meža 46.kvartāla ziemeļu stūrim

1.13.3.

109-110

Pa meža 46., 45., 44., 43. un 42.kvartāla ziemeļu malu dienvidrietumu virzienā līdz meža 42.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

1.13.4.

110-111

Pa meža 42.kvartāla rietumu malu dienvidu virzienā līdz parka robežai

1.13.5.

111-112

Pa parka robežu rietumu virzienā līdz ceļam uz autostāvlaukumu Egļupes kreisajā krastā

1.13.6.

112-113

Pa ceļu uz autostāvlaukumu Egļupes kreisajā krastā ziemeļaustrumu virzienā līdz autostāvlaukuma ziemeļaustrumu stūrim

1.13.7.

113-114

Pa Egļupes kreisā krasta stāvgravas augšējo šķautni ziemeļu virzienā līdz meža 25.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

1.13.8.

114-115

Pa meža 25.kvartāla ziemeļu malu rietumu virzienā līdz ceļam Rampas-Gaujas ciemats

1.13.9.

115-116

Pa Gaujas senielejas kreisā senkrasta augšējo šķautni dienvidrietumu virzienā līdz Inčukalna pagasta Gaujas ciemata Krasta ielai

1.13.10.

116-117

Pa Gaujas ciemata Krasta ielu dienvidrietumu virzienā līdz zemesgabala "Krasta iela Nr.46" ziemeļrietumu stūrim

1.13.11.

117-118

Pa Inčupītes labā krasta stāvgravas augšējo šķautni dienvidu virzienā līdz autoceļa Veclaicene-Rīga vecajam posmam

1.13.12.

118-119

Pa autoceļa Veclaicene-Rīga veco posmu rietumu virzienā līdz Inčupītes kreisā krasta stāvgravas augšējai šķautnei

1.13.13.

119-120

Pa Inčupītes kreisā krasta stāvgravas augšējo šķautni ziemeļu virzienā līdz Inčukalna pagasta saimniecības "Sauleskalni" dienvidu robežai

1.13.14.

120-121

Pa Gaujas senielejas kreisā senkrasta augšējo šķautni rietumu virzienā līdz Inčukalna pagasta Silziedu ielas krustojumam ar ceļu uz autostāvlaukumu

1.13.15.

121-122

Pa ceļu ziemeļu virzienā līdz autostāvlaukumam

1.13.16.

122-123

Pa autostāvlaukuma austrumu un ziemeļu malu ziemeļrietumu virzienā līdz parka robežai

1.14.

Sējas novads

1.14.1.

123-124

Pa parka robežu, šķērsojot Gauju, ziemeļrietumu virzienā līdz autoceļa Inčukalns-Valmiera pagriezienam uz Lojas upi

1.14.2.

124-125

Pa ceļu austrumu virzienā, šķērsojot Lojas upi, līdz Krimuldas novada Krimuldas pagasta robežai

1.15.

Krimuldas novada Krimuldas pagasts

1.15.1.

125-126

Pa Krimuldas pagasta Lojas ielu austrumu virzienā līdz krustojumam ar Sārumsila ielu

1.15.2.

126-127

Pa Sārumsila ielu ziemeļaustrumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Murjāņi-Tilgaļi

1.15.3.

127-128

Pa ceļu Tilgaļi-Almucas ziemeļaustrumu virzienā līdz ceļam Pulkas-Lejas Brīduļi

1.15.4.

128-129

Pa ceļu austrumu virzienā līdz strautam

1.15.5.

129-130

Pa strautu austrumu virzienā līdz ceļam Kaponi-Sutas

1.15.6.

130-131

Pa ceļu dienvidu virzienā līdz Sutu mājām

1.15.7.

131-132

Pa ceļu ziemeļaustrumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Kurmīši-Tālēni

1.15.8.

132-133

Pa ceļu dienvidaustrumu virzienā līdz saimniecības "Lieltālēni" meža 1.kvartāla ziemeļu malai

1.15.9.

133-134

Pa saimniecības "Lieltālēni" meža 1.kvartāla ziemeļu malu austrumu virzienā līdz meža 3.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

1.15.10.

134-135

Pa meža 3. un 549.kvartāla ziemeļrietumu malu ziemeļu, austrumu un dienvidu virzienā līdz Krimuldas evaņģēliski luteriskās draudzes īpašuma ziemeļrietumu stūrim

1.15.11.

135-136

Pa Krimuldas evaņģēliski luteriskās draudzes īpašuma ziemeļu robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz meža 5.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

1.15.12.

136-137

Pa meža 5.kvartāla ziemeļu malu dienvidaustrumu virzienā līdz saimniecības "Gaitiņi" meža 551.kvartāla rietumu stūrim

1.15.13.

137-138

Pa saimniecības "Gaitiņi" meža 551.kvartāla ziemeļrietumu malu ziemeļaustrumu virzienā līdz meža 5.kvartāla ziemeļaustrumu malai

1.15.14.

138-139

Pa meža 5., 7., 9. un 11.kvartāla ziemeļaustrumu malu dienvidaustrumu virzienā līdz meža 13.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

1.16.

Siguldas novada Siguldas pilsēta

1.16.1.

139-140

Pa meža 13.kvartāla ziemeļrietumu malu ziemeļaustrumu virzienā līdz meža stigai starp meža 13. un 15.kvartālu

1.16.2.

140-141

Pa meža ceļu, šķērsojot meža 15.kvartālu, austrumu virzienā līdz meža stigai starp meža 15. un 16.kvartālu

1.16.3.

141-142

Pa meža ceļu, šķērsojot 16.kvartālu, ziemeļu virzienā līdz meža 16.kvartāla rietumu malai

1.16.4.

142-143

Pa meža 16.kvartāla rietumu malu ziemeļu virzienā līdz meža stigai starp meža 16. un 17.kvartālu

1.16.5.

143-144

Pa Krimuldas ielu ziemeļrietumu virzienā līdz Krimuldas pilskalna aizsarggrāvja austrumu malai

1.16.6.

144-145

Pa meža 17.kvartāla lokveida taku gar Krimuldas pilskalna aizsargmūri ziemeļaustrumu, ziemeļu, ziemeļrietumu un dienvidrietumu virzienā līdz meža 17.kvartāla dienvidu malai

1.16.7.

145-146

Pa meža 17.kvartāla dienvidu malu dienvidrietumu virzienā līdz Siguldas pilsētas pašvaldības meža austrumu stūrim

1.16.8.

146-147

Pa Siguldas pilsētas pašvaldības meža dienvidaustrumu, dienvidrietumu un ziemeļrietumu malu dienvidrietumu, ziemeļrietumu un ziemeļu virzienā līdz meža 17.kvartāla rietumu stūrim

1.16.9.

147-148

Pa meža 17.kvartāla rietumu malu ziemeļu virzienā līdz Vikmestes pilskalna aizsarggrāvja dienvidrietumu malai

1.16.10.

148-149

Pa meža 17.kvartāla ceļu (taku), apliecot Vikmestes pilskalnu pa reljefa plato, dienvidaustrumu, ziemeļu un ziemeļrietumu, rietumu virzienā līdz Vikmestes pilskalna aizsarggrāvja ziemeļrietumu stūrim

1.16.11.

149-150

Pa meža 17.kvartāla ziemeļaustrumu malu līdz Vikmestes upītei

1.16.12.

150-151

Pa meža 18. un 20.kvartāla ziemeļrietumu malu ziemeļaustrumu virzienā līdz autoceļam Ķegums-Inciems

1.16.13.

151-152

Pa Turaidas muzejrezervāta rietumu robežu dienvidu virzienā līdz Turaidas muzejrezervāta dienvidu stūrim

1.17.

Krimuldas novada Krimuldas pagasts

1.17.1.

152-153

Pa Turaidas muzejrezervāta austrumu robežu ziemeļu virzienā līdz Turaidas muzejrezervāta ziemeļrietumu stūrim

1.17.2.

153-154

Pa Turaidas muzejrezervāta ziemeļu robežu rietumu virzienā līdz autoceļam Ķegums-Inciems

1.17.3.

154-155

Pa autoceļu ziemeļu virzienā līdz 330 kV augstsprieguma elektropārvades līnijai

1.17.4.

155-156

Pa 330 kV augstsprieguma elektropārvades līniju ziemeļaustrumu virzienā līdz Inciema senkrasta rezervāta ziemeļrietumu robežai (meža 737.kvartāla rietumu stūrim)

1.17.5.

156-157

Pa Inciema senkrasta rezervāta rietumu robežu (meža 737., 739., 743., 747. un 752.kvartāla rietumu malu) dienvidu virzienā līdz meža 752.kvartāla dienvidrietumu stūrim

1.17.6.

157-158

Pa Inciema senkrasta rezervāta dienvidu robežu (meža 752.kvartāla dienvidu malu) austrumu virzienā līdz meža 752.kvartāla dienvidaustrumu stūrim

1.17.7.

158-159

Pa Inciema senkrasta rezervāta dienvidaustrumu robežu (meža 752., 748., 744., 740. un 729.kvartāla austrumu malu) ziemeļaustrumu virzienā līdz meža 527.kvartāla dienvidu malai

1.17.8.

159-160

Pa Inciema senkrasta rezervāta austrumu robežu (meža 527. un 730.kvartāla dienvidaustrumu malu) ziemeļaustrumu virzienā līdz meža 730.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

1.17.9.

160-161

Pa Inciema senkrasta rezervāta ziemeļaustrumu robežu (meža 730., 527., 729., 725. un 722.kvartāla austrumu malu) ziemeļrietumu virzienā līdz ceļam Inciems-Ķeši

1.17.10.

161-162

Pa ceļu dienvidaustrumu virzienā gar Ķešu mājām līdz Braslas upes braslam Krimuldas novada Krimuldas pagasta saimniecībā "Vecķeši"

1.18.

Pārgaujas novada Straupes pagasts

1.18.1.

162-163

Pa Braslas upi ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Mazgaujmaļi" meža 1.kvartāla dienvidrietumu stūrim

1.18.2.

163-164

Pa saimniecības "Mazgaujmaļi" meža 1.kvartāla dienvidu malu dienvidaustrumu virzienā līdz saimniecības "Vecgaujmaļi" 1.meža kvartāla dienvidrietumu stūrim

1.18.3.

164-165

Pa saimniecības "Vecgaujmaļi" rietumu robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz meža 614.kvartāla dienvidu robežai

1.18.4.

165-166

Pa meža 614. un 615.kvartāla dienvidu robežu dienvidaustrumu virzienā līdz meža 615.kvartāla dienvidu stūrim

1.18.5.

166-167

Pa meža 615.kvartāla austrumu robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz saimniecības "Garozas" dienvidu robežai

1.18.6.

167-168

Pa saimniecības "Garozas" meža 1.kvartāla dienvidu robežu austrumu virzienā līdz saimniecības "Kārkliņi" robežai

1.18.7.

168-169

Pa saimniecības "Garozas" un saimniecības "Kārkliņi" kopējo robežu ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Ruči " dienvidu robežai

1.18.8.

169-170

Pa saimniecības "Ruči" dienvidu robežu austrumu virzienā līdz saimniecības " Ķieģeļcepļi" rietumu robežai

1.18.9.

170-171

Pa saimniecības "Ķieģeļcepļi" rietumu robežu ziemeļu virzienā līdz saimniecības ziemeļrietumu stūrim

1.18.10.

171-172

Pa saimniecības "Ķieģeļcepļi" un meža 619.kvartāla ziemeļu robežu austrumu virzienā līdz ceļam Paslavas - ceļš Lielstraupe-Līgatnes pārceltuve

1.18.11.

172-173

Pa ceļu Paslavas - ceļš Lielstraupe-Līgatnes pārceltuve ziemeļaustrumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Lielstraupe-Līgatnes pārceltuve

1.18.12.

173-174

Pa ceļu dienvidu virzienā līdz ceļa pagriezienam uz Raiskumu

1.18.13.

174-175

Pa ceļu austrumu virzienā līdz Ederītes upītei

1.19.

Pārgaujas novada Raiskuma pagasts

1.19.1.

175-176

Pa Ederītes upīti dienvidu virzienā līdz meža 636.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

1.19.2.

176-177

Pa meža 636.kvartāla ziemeļu malu austrumu virzienā līdz meža 636.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

1.19.3.

177-178

Pa saimniecības "Dajēni 1" ziemeļu robežu austrumu virzienā līdz meža 714.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

1.19.4.

178-179

Pa meža 714.kvartāla ziemeļu un austrumu malu dienvidaustrumu virzienā līdz meža 638.kvartāla ziemeļrietumu malai

1.19.5.

179-180

Pa meža 638.kvartāla ziemeļu malu ziemeļaustrumu virzienā līdz saimniecības "Mazložas" rietumu robežai

1.19.6.

180-181

Pa saimniecības " Mazložas" meža 1.kvartāla rietumu malu ziemeļrietumu virzienā līdz kvartāla ziemeļrietumu stūrim

1.19.7.

181-182

Pa saimniecības "Mazložas" meža 1.kvartāla ziemeļu un ziemeļaustrumu malu līdz stigai starp meža 653. un 660.kvartālu

1.19.8.

182-183

Pa stigu starp meža 653. un 660., 654. un 661., 655. un 662., 656. un 663.kvartālu austrumu virzienā līdz meža 664.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

1.19.9.

183-184

Pa stigu starp meža 656. un 657., 648. un 649., 642. un 649.kvartālu ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Biekas" dienvidu robežai

1.19.10.

184-185

Pa meža 649.kvartāla ziemeļu malu austrumu virzienā līdz saimniecības "Biekas" dienvidaustrumu stūrim

1.19.11.

185-186

Pa saimniecības "Biekas" austrumu robežu ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Bebri" meža 1.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

1.19.12.

186-187

Pa saimniecības "Bebri" meža 1.kvartāla ziemeļu malu austrumu virzienā līdz saimniecības "Skasteri" ziemeļrietumu stūrim

1.19.13.

187-188

Pa saimniecības "Skasteri" ziemeļu malu austrumu virzienā līdz saimniecības "Jaunzvirgzdi" rietumu malai

1.19.14.

188-189

Pa saimniecības "Jaunzvirgzdi" meža 1.kvartāla ziemeļu, rietumu un ziemeļu malu līdz saimniecības "Zvirgzdi" ziemeļrietumu stūrim

1.19.15.

189-190

Pa saimniecības "Zvirgzdi" meža1.kvartāla ziemeļu malu austrumu virzienā līdz saimniecības "Skujēni" rietumu malai

1.19.16.

190-191

Pa saimniecības "Zvirgzdi" meža 1.kvartāla ziemeļu malu austrumu virzienā līdz saimniecības "Skujēni" rietumu malai

1.19.17.

191-192

Pa saimniecības "Skujēni" meža 1.kvartāla ziemeļrietumu malu ziemeļaustrumu virzienā līdz autoceļam Cēsis-Stalbe

1.19.18.

192-193

Pa autoceļu Cēsis-Stalbe rietumu virzienā līdz saimniecības "Vecbrenguļi" meža 1.kvartāla dienvidrietumu stūrim

1.19.19.

193-194

Pa saimniecības " Vecbrenguļi" meža 1.kvartāla rietumu malu ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Jaunbrenguļi" meža 1.kvartāla dienvidu malai

1.19.20.

194-195

Pa saimniecības "Jaunbrenguļi" meža 1.kvartāla dienvidu, rietumu un ziemeļu malu ziemeļaustrumu virzienā līdz saimniecības "Žagatas 1" dienvidu robežai

1.19.21.

195-196

Pa saimniecības "Žagatas 1" dienvidu malu rietumu virzienā līdz saimniecības "Žagatas 4" meža 1.kvartāla dienvidaustrumu stūrim

1.19.22.

196-197

Pa saimniecības "Žagatas 4" meža 1.kvartāla dienvidu malu rietumu virzienā līdz saimniecības "Žagatas 4" meža 1.kvartāla dienvidrietumu stūrim

1.19.23.

197-198

Pa saimniecības " Žagatas 4" un saimniecības "Žagatas 3" kopējo robežu ziemeļu virzienā līdz meža 574.kvartāla dienvidu malai

1.19.24.

198-199

Pa meža 574.kvartāla dienvidu malu austrumu virzienā līdz meža 582.kvartāla rietumu malai

1.19.25.

199-200

Pa stigu starp meža 574. un 582., 573. un 575., 564. un 565., 558. un 559.kvartālu ziemeļaustrumu virzienā līdz ceļam Auciems-Miglači

1.19.26.

200-201

Pa ceļu ziemeļaustrumu virzienā līdz meža 625.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

1.19.27.

201-202

Pa stigu starp meža 615. un 625., 616. un%¶26., 617. un 627., 618. un 628., 619. un 628., 620. un 629.kvartālu austrumu virzienā līdz meža 620.kvartāla dienvidaustrumu stūrim

1.19.28.

202-203

Pa saimniecības "Zīles-Alksnāji 1" meža 739.kvartāla rietumu malu ziemeļrietumu virzienā līdz saimniecības "Beverīnas" meža 1.kvartāla dienvidu stūrim

1.19.29.

203-204

Pa saimniecības "Beverīnas" meža 1.kvartāla rietumu malu ziemeļrietumu un ziemeļaustrumu virzienā līdz ceļam Miglači-Sietiņiezis

1.19.30.

204-205

Pa ceļu Miglači-Sietiņiezis līdz Valmieras novada Vaidavas pagasta robežai

1.20.

Valmieras novada Vaidavas pagasts

1.20.1.

205-206

Pa pagasta robežu dienvidaustrumu un ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Caunītes" meža 648.kvartāla dienvidu malai

1.20.2.

206-207

Pa saimniecības "Caunītes" dienvidu un rietumu robežu ziemeļu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Caunītes-Jaunkošas

1.20.3.

207-208

Pa ceļu rietumu virzienā līdz saimniecības "Kalna Viļumi" meža 642.kvartāla dienvidrietumu stūrim

1.20.4.

208-209

Pa saimniecības "Kalna Viļumi" meža 642. un 639.kvartāla rietumu malu ziemeļaustrumu virzienā līdz saimniecības "Caunītes-2" meža 638.kvartāla dienvidrietumu stūrim

1.20.5.

209-210

Pa saimniecības "Caunītes-2" meža 638.kvartāla rietumu malu ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Kalna Kārkli-3" meža 634.kvartāla dienvidrietumu stūrim

1.20.6.

210-211

Pa saimniecības "Kalna Kārkli-3" meža 634.kvartāla rietumu malu ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Kalna Pricēni" meža 97.kvartāla dienvidrietumu stūrim

1.20.7.

211-212

Pa saimniecības "Kalna Pricēni" meža 97. un 96.kvartāla rietumu malu ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Kauliņi" meža 619.kvartāla dienvidrietumu stūrim

1.20.8.

212-213

Pa saimniecības "Kauliņi" meža 619.kvartāla rietumu malu ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Priedkalni" meža 589.kvartāla dienvidu stūrim

1.20.9.

213-214

Pa saimniecības "Priedkalni" meža 589.kvartāla dienvidu malu ziemeļrietumu un dienvidrietumu virzienā līdz kvartāla dienvidrietumu stūrim

1.20.10.

214-215

Pa meža 589.kvartāla rietumu malu ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Sietiņi-1" meža 588.kvartāla dienvidrietumu stūrim

1.20.11.

215-216

Pa saimniecības "Sietiņi-1" meža 588.kvartāla rietumu malu ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Guķi" meža 94.kvartāla dienvidrietumu stūrim

1.20.12.

216-217

Pa saimniecības "Guķi" meža 94. un 384.kvartāla rietumu malu ziemeļu virzienā līdz meža 93.kvartāla dienvidu malai

1.21.

Valmieras novada Kocēnu pagasts

1.21.1.

217-218

Pa meža 93.kvartāla dienvidu malu rietumu virzienā līdz ceļam Sietiņiezis-Valmiera

1.21.2.

218-219

Pa ceļu Sietiņiezis-Valmiera ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Mežuļi" meža 37.kvartāla 13.nogabala ziemeļrietumu stūrim

1.21.3.

219-220

Pa meža 37.kvartāla ziemeļu malu austrumu virzienā līdz 14.nogabala rietumu malai

1.21.4.

220-221

Pa meža 37.kvartāla rietumu malu ziemeļu virzienā līdz meža 37.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

1.21.5.

221-222

Pa meža 37.kvartāla ziemeļu malu austrumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Straupnieku karjera dienvidaustrumu stūrī

1.21.6.

222-223

Pa ceļu gar Straupnieku karjeru ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Straupnieki" meža 348.kvartāla 13.nogabala austrumu malai

1.21.7.

223-224

Pa meža 348.kvartāla 13. un 14.nogabala austrumu malu ziemeļaustrumu virzienā, šķērsojot 330 kV elektrolīniju, līdz krustojumam ar meža ceļu 11.nogabala dienvidrietumu stūrī

1.21.8.

224-225

Pa meža ceļu ziemeļaustrumu virzienā līdz meža 23.kvartāla dienvidu malai

1.21.9.

225-226

Pa meža 23.kvartāla dienvidu malu austrumu virzienā līdz meža 24.kvartāla dienvidrietumu stūrim

1.21.10.

226-227

Pa meža 24. un 18.kvartāla rietumu malu ziemeļu virzienā līdz meža 18.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

1.21.11.

227-228

Pa meža 18.kvartāla ziemeļu malu austrumu virzienā līdz krustojumam ar meža ceļu 4.nogabala ziemeļaustrumu stūrī

1.21.12.

228-229

Pa meža ceļu ziemeļu virzienā gar Kūļu mājām līdz saimniecības "Vīteļi" meža 325.kvartāla dienvidrietumu stūrim

1.21.13.

229-230

Pa saimniecības "Vīteļi" meža 325.kvartāla rietumu malu ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Jumara" meža 1.kvartāla dienvidrietumu stūrim

1.21.14.

230-231

Pa saimniecības "Jumara" meža 1.kvartāla rietumu malu ziemeļu virzienā līdz ceļam Jumara-Valmiera

1.21.15.

231-232

Pa ceļu ziemeļaustrumu virzienā līdz parka robežai

1.21.16.

232-233

Pa parka robežu austrumu virzienā līdz Gaujai

1.21.17.

233-1

Pāri Gaujai līdz sākumpunktam

2. Grīviņupītes liegums

Priekuļu novada Liepas pagasts

2.1.

1-2

No meža 717.kvartāla ziemeļaustrumu stūra pa saimniecības "Lubiņas" zemes dienvidu robežu austrumu virzienā līdz saimniecības "Jaunzemi" zemes robežas ziemeļrietumu stūrim

2.2.

2-3

Pa saimniecības "Jaunzemi" zemes ziemeļu robežu austrumu virzienā līdz autoceļam Valmiera-Cēsis

2.3.

3-4

Pa parka robežu dienvidu virzienā līdz ceļam uz Kalna Grīviņu mājām

2.4.

4-5

Pa ceļu ziemeļrietumu virzienā līdz ceļu krustojumam ar ceļu uz mājām "Leči B"

2.5.

5-1

Pa Gaujas senlejas lieguma robežu ziemeļu virzienā līdz sākumpunktam

3. Raunas ielejas liegums

3.1.

Priekuļu novada Liepas pagasts

3.1.1.

1-2

No dzelzceļa Rīga-Lugaži pārbrauktuves "Leukādijas" pa ceļu Cēsis- Smiltene ziemeļaustrumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu uz Liepas pagasta Speļģu mājām

3.1.2.

2-3

Pa ceļu dienvidrietumu virzienā gar Speļģu mājām, pēc tam dienvidaustrumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu uz Vecbaķu mājām

3.1.3.

3-4

Pa ceļu austrumu virzienā gar Kalna Laku mājām līdz saimniecības "Vecbaķi" meža 1.kvartāla austrumu malai

3.1.4.

4-5

Pa saimniecības "Vecbaķi" meža 1.kvartāla austrumu malu dienvidu virzienā līdz ceļam uz Roņu mājām

3.1.5.

5-6

Pa ceļu ziemeļaustrumu virzienā gar Roņu, Eicēnu un Sillaku mājām līdz ceļam Liepa-Jaunrauna

3.2.

Priekuļu novada Priekuļu pagasts

3.2.1.

6-7

Pa ceļu austrumu, pēc tam dienvidu virzienā līdz meža 789.kvartāla ziemeļu stūrim

3.2.2.

7-8

Pa meža 789.kvartāla ziemeļu malu dienvidrietumu, pēc tam dienvidaustrumu virzienā līdz Priekuļu pagasta saimniecības "Bitenieki" zemes robežas ziemeļaustrumu stūrim

3.2.3.

8-9

Pa saimniecības "Bitenieki" zemes ziemeļu robežu rietumu, pēc tam dienvidu virzienā līdz Tālītes upei

3.2.4.

9-10

Pa Tālītes upi ziemeļrietumu virzienā līdz saimniecības "Gāles" zemes robežas ziemeļaustrumu stūrim

3.2.5.

10-11

Pa saimniecības "Gāles" zemes ziemeļu robežu rietumu virzienā līdz saimniecības "Baižēni" zemes robežas austrumu stūrim

3.2.6.

11-12

Pa saimniecības "Baižēni" zemes austrumu robežu dienvidrietumu virzienā līdz saimniecības "Vīstuči" zemes robežas ziemeļu stūrim

3.2.7.

12-13

Pa saimniecības "Vīstuči" zemes rietumu robežu dienvidrietumu virzienā līdz meža 788.kvartāla austrumu stūrim

3.2.8.

13-14

Pa meža 788.kvartāla austrumu malu dienvidrietumu virzienā līdz saimniecības "Jērilas" meža 2.kvartāla ziemeļaustrumu malai

3.2.9.

14-15

Pa saimniecības "Jērilas" meža 2.kvartāla ziemeļaustrumu malu dienvidaustrumu, pēc tam dienvidrietumu virzienā līdz saimniecības "Kalna Jērilas" zemes robežas dienvidaustrumu stūrim

3.2.10.

15-16

Pa saimniecības "Kalna Jērilas" zemes dienvidu robežu rietumu virzienā līdz saimniecības "Mazrubeņi" zemes austrumu robežai

3.2.11.

16-17

Pa saimniecības "Mazrubeņi" zemes austrumu robežu dienvidu, pēc tam rietumu virzienā līdz ceļam uz Būku mājām

3.2.12.

17-18

Pa ceļu dienvidu virzienā līdz ceļam Cēsis-Rauna

3.2.13.

18-19

Pa ceļu Cēsis-Rauna rietumu virzienā līdz saimniecības "Rāviņas" zemes robežas ziemeļaustrumu stūrim

3.2.14.

19-20

Pa saimniecības "Rāviņas" zemes ziemeļaustrumu robežu ziemeļrietumu virzienā līdz saimniecības "Daukšas" zemes robežas dienvidu stūrim

3.2.15.

20-21

Pa saimniecības "Daukšas" zemes dienvidaustrumu robežu ziemeļaustrumu, pēc tam ziemeļrietumu virzienā līdz saimniecības "Vanderes" zemes robežas dienvidu stūrim

3.2.16.

21-22

Pa saimniecības "Vanderes" zemes austrumu robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz ceļam uz Ķāķu mājām

3.2.17.

22-23

Pa ceļu ziemeļrietumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu uz Podiņu mājām

3.2.18.

23-24

Pa ceļu ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Lejas Pālēni" zemes dienvidaustrumu robežai

3.2.19.

24-25

Pa saimniecības "Lejas Pālēni" zemes dienvidaustrumu robežu, pēc tam pa meža ziemeļrietumu robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz saimniecības "Kalna Pālēni" meža robežas dienvidu stūrim

3.2.20.

25-26

Pa saimniecības "Kalna Pālēni" meža rietumu robežu ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Māras" meža 1.kvartāla dienvidu stūrim

3.2.21.

26-27

Pa saimniecības "Māras" meža 1.kvartāla rietumu malu ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Lejas Podiņi" zemes robežas dienvidaustrumu stūrim

3.2.22.

27-28

Pa saimniecības "Lejas Podiņi" zemes dienvidaustrumu robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz meža 759.kvartāla dienvidu malai

3.2.23.

28-29

Pa meža 759.kvartāla dienvidu malu ziemeļrietumu virzienā līdz saimniecības "Kalna Kūļi" zemes robežas dienvidu stūrim

3.2.24.

29-30

Pa saimniecības "Kalna Kūļi" zemes dienvidrietumu robežu ziemeļrietumu virzienā līdz dzelzceļam Rīga-Lugaži

3.3.

Priekuļu novada Liepas pagasts

30-1

Pa Gaujas senlejas liegumu ziemeļaustrumu virzienā līdz sākumpunktam

4. Rauņa upes liegums

4.1.

Priekuļu novada Priekuļu pagasts

4.1.1.

1-2

No Priekuļu pagasta saimniecības "Apsītes" meža robežas ziemeļaustrumu stūra pa saimniecības "Apsītes" meža austrumu robežu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Kalna Grauzas" meža 3.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

4.1.2.

2-3

Pa saimniecības "Kalna Grauzas" meža 3.kvartāla ziemeļu malu austrumu, pēc tam dienvidu virzienā līdz saimniecības "Staļi" meža robežas ziemeļrietumu stūrim

4.1.3.

3-4

Pa saimniecības "Staļi" meža ziemeļu robežu austrumu, pēc tam dienvidu virzienā līdz saimniecības "Vidus Staļi" meža 1.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

4.1.4.

4-5

Pa saimniecības "Vidus Staļi" meža 1.kvartāla austrumu malu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Kalna Staļi" zemes robežas ziemeļaustrumu stūrim

4.1.5.

5-6

Pa saimniecības "Kalna Staļi" zemes austrumu robežu dienvidu virzienā līdz Dzelzupītei

4.1.6.

6-7

Pa Dzelzupīti dienvidaustrumu virzienā līdz ceļam uz Danku mājām

4.1.7.

7-8

Pa ceļu dienvidu virzienā līdz ceļam Cēsis-Madona

4.1.8.

8-9

Pa ceļu Cēsis-Madona austrumu virzienā līdz saimniecības "Lejas Puņģi" zemes robežas ziemeļaustrumu stūrim

4.1.9.

9-10

Pa saimniecības "Lejas Puņģi" zemes ziemeļaustrumu robežu dienvidaustrumu virzienā līdz saimniecības "Puņģi" meža 1.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

4.1.10.

10-11

Pa saimniecības "Puņģi" meža 1.kvartāla ziemeļu malu austrumu virzienā līdz saimniecības "Švītnieki" meža 1.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

4.1.11.

11-12

Pa saimniecības "Švītnieki" meža 1.kvartāla ziemeļu malu austrumu virzienā līdz saimniecības "Vītoli" meža robežas ziemeļrietumu stūrim

4.2.

Priekuļu novada Veselavas pagasts

4.2.1.

12-13

Pa saimniecības "Vītoli" meža ziemeļu robežu austrumu virzienā līdz Veselavas pagasta administratīvajai robežai

4.2.2.

13-14

Pa Veselavas pagasta administratīvo robežu dienvidu virzienā līdz autoceļam Veclaicene-Rīga

4.3.

Cēsu novada Vaives pagasts

4.3.1.

14-15

Pa parka robežu dienvidrietumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu uz Vaives pagasta Lejas Plūču mājām

4.3.2.

15-16

Pa ceļu gar Kalna Plūču un Lejas Plūču mājām ziemeļrietumu virzienā līdz ceļam Cēsis-Madona

4.4.

Priekuļu novada Priekuļu pagasts

4.4.1.

16-17

Pa ceļu ziemeļrietumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu uz Priekuļu pagasta Mīlīšu mājām

4.4.2.

17-18

Pa ceļu ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Virskūnas" meža 1.kvartāla dienvidrietumu stūrim

4.4.3.

18-19

Pa saimniecības "Virskūnas" meža 1.kvartāla rietumu malu ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Lejas Mīlīši" meža robežas dienvidu stūrim

4.4.4.

19-20

Pa saimniecības "Lejas Mīlīši" meža rietumu robežu ziemeļrietumu virzienā līdz saimniecības "Kalna Kunči" meža robežas dienvidu malai

4.4.5.

20-21

Pa saimniecības "Kalna Kunči" meža dienvidu robežu dienvidrietumu, pēc tam ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Priežkalni" zemes robežas dienvidaustrumu stūrim

4.4.6.

21-22

Pa saimniecības "Priežkalni" zemes dienvidu robežu dienvidrietumu virzienā līdz meža 796.kvartāla dienvidaustrumu stūrim

4.4.7.

22-23

Pa meža 796.kvartāla dienvidu malu rietumu virzienā līdz ceļam uz Lejas Bišu mājām

4.4.8.

23-24

Pa ceļu ziemeļrietumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu uz Virskūnu mājām

4.4.9.

24-25

Pa Vaives ielejas lieguma robežu ziemeļrietumu virzienā līdz ceļam Priekuļi-Rauna

4.4.10.

25-1

Pa Raunas ielejas lieguma robežu austrumu virzienā līdz sākumpunktam

5. Vaives ielejas liegums

Priekuļu novada Priekuļu pagasts

5.1.

1-2

No ceļa Priekuļi-Rauna krustojuma ar ceļu uz Lejas Bišu mājām pa ceļu dienvidu virzienā gar Lejas Bišu mājām līdz krustojumam ar ceļu uz Virskūnu mājām

5.2.

2-3

Pa ceļu dienvidaustrumu virzienā gar Virskūnu mājām līdz ceļam Priekuļi-Kunči

5.3.

3-4

Pa ceļu dienvidrietumu virzienā līdz ceļam Priekuļi-Bērzkrogs

5.4.

4-5

Pa ceļu Priekuļi-Bērzkrogs ziemeļrietumu virzienā līdz Priekuļu pagasta pašvaldības meža 797.kvartāla dienvidrietumu stūrim

5.5.

5-6

Pa Priekuļu pagasta pašvaldības meža 797.kvartāla rietumu malu ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Lasmaņi" meža robežas rietumu stūrim

5.6.

6-7

Pa saimniecības "Lasmaņi" meža ziemeļu robežu austrumu virzienā līdz ceļam uz Lasmaņu mājām

5.7.

7-8

Pa ceļu ziemeļu virzienā gar Lasmaņu mājām, pēc tam ziemeļrietumu virzienā līdz ceļam Cēsis-Rauna

5.8.

8-9

Pa ceļu ziemeļaustrumu virzienā līdz saimniecības "Rāviņas" zemes robežas ziemeļaustrumu stūrim

5.9.

9-1

Pa Raunas ielejas lieguma robežu ziemeļaustrumu, pēc tam austrumu virzienā līdz sākumpunktam

6. Amatas ielejas liegums

6.1.

Līgatnes novada Līgatnes pagasts

6.1.1.

1-2

No autoceļa Rīga-Veclaicene krustojuma ar ceļu uz saimniecību "Kumadas" pa ceļu ziemeļaustrumu virzienā līdz Līgatnes novada Līgatnes pagasta saimniecības "Kumadas" meža 619.kvartāla rietumu stūrim

6.1.2.

2-3

Pa saimniecības "Kumadas" meža 619. un 583.kvartāla rietumu malu ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Kumadas" rietumu robežai

6.1.3.

3-4

Pa meža 583.kvartāla dienvidaustrumu malu ziemeļaustrumu virzienā līdz meža 583.kvartāla austrumu stūrim

6.1.4.

4-5

Pa meža 583., 582.kvartāla ziemeļaustrumu malu un 569.kvartāla austrumu malu ziemeļrietumu virzienā līdz meža 569.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

6.1.5.

5-6

Pa strautu ziemeļu virzienā līdz gāzes vada joslai un Roču meža rezervāta dienvidaustrumu robežai

6.2.

Amatas novada Drabešu pagasts

6.2.1.

6-7

Pa Roču meža rezervāta robežu ziemeļu virzienā līdz Amatas tiltam

6.2.2.

7-8

No Amatas tilta, kas atrodas uz ceļa Līgatne-Cēsis, pa Gaujas senlejas lieguma robežu dienvidaustrumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu uz Drabešu pagasta Vieļu mājām

6.2.3.

8-9

Pa ceļu dienvidaustrumu virzienā līdz saimniecības "Jaunmājas-2" zemes ziemeļaustrumu robežai

6.2.4.

9-10

Pa saimniecības "Jaunmājas-2" zemes ziemeļaustrumu robežu dienvidaustrumu, pēc tam dienvidrietumu virzienā līdz saimniecības "Jaunmājas-1" zemes robežas austrumu stūrim

6.2.5.

10-11

Pa saimniecības "Jaunmājas-1" zemes dienvidaustrumu robežu dienvidrietumu virzienā līdz saimniecības "Viļņi" zemes robežas ziemeļu stūrim

6.2.6.

11-12

Pa saimniecības "Viļņi" zemes austrumu robežu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Jaunmājas" zemes robežas ziemeļrietumu stūrim

6.2.7.

12-13

Pa saimniecības "Jaunmājas" zemes ziemeļu robežu dienvidaustrumu virzienā līdz saimniecības "Vāverītes" zemes robežas ziemeļrietumu malai

6.2.8.

13-14

Pa saimniecības "Vāverītes" zemes ziemeļu robežu dienvidu, tad ziemeļrietumu virzienā līdz meža ceļam uz saimniecību "Vāverītes"

6.2.9.

14-15

Pa ceļu dienvidaustrumu virzienā līdz ceļam uz Stūķu mājām

6.2.10.

15-16

Pa ceļu austrumu virzienā līdz saimniecības "Vārpaines" zemes robežas ziemeļaustrumu stūrim

6.2.11.

16-17

Pa saimniecības "Vārpaines" zemes ziemeļu robežu dienvidaustrumu virzienā līdz meža 577.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

6.2.12.

17-18

Pa meža 577.kvartāla ziemeļaustrumu malu dienvidaustrumu virzienā līdz ceļam Kārļi - autoceļš Rīga-Veclaicene

6.2.13.

18-19

Pa ceļu dienvidrietumu virzienā līdz saimniecības "Sauleskalns" zemes ziemeļrietumu robežai

6.2.14.

19-20

Pa saimniecības "Sauleskalns" zemes ziemeļrietumu robežu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Dārzlejas" zemes robežas ziemeļu stūrim

6.2.15.

20-21

Pa saimniecības "Dārzlejas" zemes ziemeļu robežu dienvidu, pēc tam austrumu virzienā līdz saimniecības "Strautmaļi" zemes robežas ziemeļrietumu stūrim

6.2.16.

21-22

Pa saimniecības "Strautmaļi" zemes ziemeļu robežu austrumu virzienā līdz saimniecības "Medulāji" zemes robežas rietumu stūrim

6.2.17.

22-23

Pa saimniecības "Medulāji" zemes ziemeļu robežu austrumu virzienā līdz saimniecības "Kalna Ruļļi" meža 1.kvartāla rietumu malai

6.2.18.

23-24

Pa saimniecības "Kalna Ruļļi" meža 1.kvartāla rietumu malu ziemeļaustrumu, pēc tam dienvidu virzienā līdz saimniecības "Lejas Vecruļļi" meža 1.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

6.2.19.

24-25

Pa saimniecības "Lejas Vecruļļi" meža 1.kvartāla ziemeļaustrumu malu austrumu virzienā līdz saimniecības "Ķirbīši" meža 1.kvartāla ziemeļu stūrim

6.2.20.

25-26

Pa saimniecības "Ķirbīši" meža 1.kvartāla ziemeļaustrumu malu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Jaunruļļi" meža 1.kvartāla ziemeļu stūrim

6.2.21.

26-27

Pa saimniecības "Jaunruļļi" meža 1.kvartāla austrumu malu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Vidus Īļakas" meža 1.kvartāla rietumu stūrim

6.2.22.

27-28

Pa saimniecības "Vidus Īļakas" meža 1.kvartāla ziemeļu malu austrumu virzienā līdz saimniecības "Vecīļakas" 1.meža kvartāla ziemeļrietumu stūrim

6.2.23.

28-29

Pa saimniecības "Vecīļakas" meža 1.kvartāla austrumu malu dienvidaustrumu virzienā līdz saimniecības "Kalna Bille" meža 1.kvartāla ziemeļrietumu malai

6.2.24.

29-30

Pa saimniecības "Kalna Bille" meža 1.kvartāla ziemeļrietumu malu rietumu, pēc tam dienvidaustrumu virzienā līdz autoceļam Veclaicene-Rīga

6.2.25.

30-31

Pa parka robežu dienvidrietumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu uz autostāvvietu "Melturi"

6.2.26.

31-32

Pa ceļu ziemeļrietumu virzienā līdz meža ceļam uz Plūču mājām

6.2.27.

32-33

Pa meža ceļu ziemeļrietumu virzienā līdz ceļam Kārļi - autoceļš Rīga-Veclaicene

6.2.28.

33-34

Pa ceļu ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Imantas" zemes robežas ziemeļaustrumu stūrim

6.2.29.

34-35

Pa saimniecības "Imantas" zemes ziemeļu robežu ziemeļrietumu, pēc tam dienvidrietumu virzienā līdz saimniecības "Ķaubi" meža 1.kvartāla austrumu malai

6.2.30.

35-36

Pa saimniecības "Ķaubi" meža 1.kvartāla austrumu malu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Jaunveļķi" meža 2.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

6.2.31.

36-37

Pa saimniecības "Jaunveļķi" meža 2.kvartāla dienvidaustrumu malu dienvidrietumu virzienā līdz saimniecības "Veļķi" meža 1.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

6.2.32.

37-38

Pa saimniecības "Veļķi" meža 1.kvartāla dienvidaustrumu malu dienvidrietumu virzienā līdz saimniecības "Veļķi" zemes robežas dienvidrietumu stūrim

6.2.33.

38-39

Pa saimniecības "Veļķi" zemes dienvidrietumu robežu dienvidaustrumu virzienā līdz autoceļam Veclaicene-Rīga

6.3.

Līgatnes novada Līgatnes pagasts

39-1

Pa parka robežu dienvidrietumu virzienā līdz sākumpunktam

7. Lojas upes liegums

7.1.

Krimuldas novada Krimuldas pagasts

7.1.1.

1-2

No autoceļa Inčukalns-Valmiera krustpunkta ar Lojas upes kreisā krasta stāvgravas augšējo šķautni pa Lojas upes kreisā krasta stāvgravas augšējo šķautni gar Lojas pilskalnu dienvidrietumu virzienā līdz Lojas ielai

7.1.2.

2-3

Pa Lojas ielu, šķērsojot Lojas upi, rietumu virzienā līdz Krimuldas un Sējas pagasta robežai

7.2.

Sējas novads

7.2.1.

3-4

Pa ceļu Lojas upe-autoceļš Inčukalns-Valmiera rietumu virzienā līdz Lojas upes labā krasta stāvgravas augšējai šķautnei

7.2.2.

4-1

Pa Lojas upes labā krasta stāvgravas augšējo šķautni gar Sējas novada mājām "Venavas" ziemeļaustrumu virzienā līdz sākumpunktam

8. Braslas ielejas liegums

8.1.

Pārgaujas novada Straupes pagasts

8.1.1.

1-2

No autoceļa Rīga-Straupe-Valmiera krustojuma ar ceļu Braslas pietura- Lielstraupe pa ceļu austrumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu uz Braslas zivaudzētavu

8.1.2.

2-3

Pa ceļu uz Braslas zivaudzētavu dienvidaustrumu virzienā līdz ceļa pagriezienam uz Virtaku mājām;

8.1.3.

3-4

Pa ceļu uz Virtaku mājām dienvidaustrumu virzienā līdz meža 562.kvartāla rietumu malai

8.1.4.

4-5

Pa meža 562.kvartāla dienvidrietumu malu dienvidaustrumu virzienā līdz saimniecības "Virtakas" ziemeļrietumu stūrim

8.1.5.

5-6

Pa saimniecības "Virtakas" ziemeļu robežu austrumu virzienā līdz saimniecības ziemeļaustrumu stūrim

8.1.6.

6-7

Pa saimniecības "Virtakas" austrumu un dienvidu robežu dienvidrietumu virzienā līdz elektropārvades līnijai

8.1.7.

7-8

Pa elektropārvades līniju dienvidaustrumu virzienā līdz saimniecības "Ķieģeļcepļi" rietumu robežai

8.1.8.

8-9

Pa saimniecības "Ķieģeļcepļi" rietumu robežu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Ruči" dienvidaustrumu stūrim

8.1.9.

9-10

Pa saimniecības "Ruči" dienvidu robežu rietumu virzienā līdz saimniecības dienvidrietumu stūrim

8.1.10.

10-11

Pa saimniecības "Garozas" un saimniecības "Kārkliņi" kopējo robežu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Garozas" dienvidaustrumu stūrim

8.1.11.

11-12

Pa saimniecības "Garozas" dienvidu robežu rietumu virzienā līdz meža 615.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

8.1.12.

12-13

Pa meža 615.kvartāla austrumu malu dienvidrietumu virzienā līdz meža 615.kvartāla dienvidu stūrim

8.1.13.

13-14

Pa meža 615. un 614.kvartāla dienvidu malu ziemeļrietumu virzienā līdz saimniecības "Vecgaujmaļi" rietumu robežai

8.1.14.

14-15

Pa saimniecības "Vecgaujmaļi" rietumu robežu dienvidrietumu virzienā līdz saimniecības dienvidrietumu stūrim

8.1.15.

15-16

Pa saimniecības "Mazgaujmaļi" meža 1.kvartāla dienvidu malu ziemeļrietumu virzienā līdz Braslas upei

8.2.

Krimuldas novada Krimuldas pagasts

8.2.1.

16-17

Pa Braslas upi dienvidu virzienā līdz Braslas upes braslam saimniecības "Vecķeši" teritorijā

8.2.2.

17-18

Pa ceļu no Braslas upes brasla gar Ķešu un Sulaiņu mājām, pāri Sulaiņu kalnam ziemeļrietumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Inciems - autoceļš Inčukalns-Valmiera (caur Barģiem)

8.2.3.

18-19

Pa ceļu Inciems - autoceļš Inčukalns-Valmiera (caur Barģiem) ziemeļu virzienā līdz 330 kV augstsprieguma elektropārvades līnijai

8.2.4.

19-20

Pa 330 kV augstsprieguma elektropārvades līniju ziemeļaustrumu virzienā līdz meža 714. un 715.kvartāla stigai

8.2.5.

20-21

Pa meža 714. un 715.kvartāla, 710. un 711.kvartāla, 706. un 707.kvartāla, 702. un 703.kvartāla stigu ziemeļu virzienā līdz Krimuldas pagasta saimniecības "Kraujas" dienvidrietumu robežai

8.2.6.

21-22

Pa meža 702. un 701.kvartāla ziemeļrietumu malu ziemeļrietumu virzienā līdz parka robežai

8.2.7.

22-1

Pa parka robežu, šķērsojot Braslas upi, ziemeļaustrumu virzienā līdz sākumpunktam

9. Lenčupes liegums

Pārgaujas novada Raiskuma pagasts

9.1.

1-2

No ceļa Vaibēni-Kalna dzirnavas krustojuma ar ceļu Lenči-Baķi pa ceļu Lenči-Baķi dienvidu virzienā līdz meža 518.kvartāla ziemeļu robežai

9.2.

2-3

Pa meža ceļu uz Ķenģu mājām, šķērsojot meža 518. un 524.kvartālu, līdz meža 524.kvartāla austrumu malai

9.3.

3-4

Pa meža 524.kvartāla austrumu malu dienvidu virzienā līdz meža 534.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

9.4.

4-5

Pa meža 534.kvartāla ziemeļaustrumu malu dienvidaustrumu virzienā līdz meža 535.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

9.5.

5-6

Pa meža kvartālstigu starp meža 534. un 535., 546. un 547.kvartālu dienvidu virzienā līdz ceļam Auciems-Miglači

9.6.

6-7

Pa ceļu Auciems-Miglači ziemeļaustrumu virzienā līdz meža 558.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

9.7.

7-8

Pa kvartālstigu starp meža 558. un 559., 564. un 565., 573. un 575., 574. un 582.kvartālu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Žagatas 4" ziemeļu robežai

9.8.

8-9

Pa saimniecības "Žagatas 4" ziemeļu robežu rietumu virzienā līdz saimniecības ziemeļrietumu stūrim

9.9.

9-10

Pa saimniecības "Žagatas 3" un "Žagatas 4" kopējo robežu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Žagatas 3" meža 1.kvartāla dienvidaustrumu stūrim

9.10.

10-11

Pa saimniecības "Žagatas 3" meža 1.kvartāla dienvidu malu rietumu virzienā līdz saimniecības "Žagatas 2" austrumu robežai

9.11.

11-12

Pa saimniecības "Žagatas 2" meža 1.kvartāla dienvidu malu dienvidrietumu virzienā līdz saimniecības "Žagatas 2" meža 1.kvartāla dienvidrietumu stūrim

9.12.

12-13

Pa saimniecības "Miķeļi" meža 1.kvartāla dienvidu malu un saimniecības "Vērpji" meža 1.kvartāla dienvidu malu rietumu virzienā līdz saimniecības "Jaunvērpji" austrumu robežai

9.13.

13-14

Pa saimniecības "Jaunvērpji" meža 1.kvartāla austrumu malu dienvidu, dienvidrietumu un pēc tam rietumu virzienā līdz autoceļam Cēsis-Limbaži

9.14.

14-15

Pa autoceļu Cēsis-Limbaži ziemeļrietumu virzienā līdz meža 580.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

9.15.

15-16

Pa meža 580.kvartāla ziemeļu malu austrumu virzienā līdz meža 579. kvartāla dienvidrietumu stūrim

9.16.

16-17

Pa kvartālstigu starp meža 578. un 579.kvartālu ziemeļu virzienā līdz meža 579.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

9.17.

17-18

Pa meža 579.kvartāla ziemeļu malu austrumu virzienā līdz meža 571.kvartāla dienvidrietumu stūrim

9.18.

18-19

Pa kvartālstigu starp meža 570. un 571.kvartālu ziemeļu virzienā līdz ceļam Auciems-Miglači

9.19.

19-20

Pa ceļu Auciems-Miglači ziemeļaustrumu virzienā līdz meža 555.kvartāla dienvidrietumu stūrim

9.20.

20-21

Pa meža 555.kvartāla rietumu malu ziemeļrietumu virzienā līdz meža 542.kvartāla dienvidrietumu stūrim

9.21.

21-22

Pa kvartālstigu starp meža 542. un 555.kvartālu austrumu virzienā līdz meža 543.kvartāla dienvidrietumu stūrim

9.22.

22-23

Pa kvartālstigu starp meža 542. un 543., 530. un 531.kvartālu ziemeļrietumu virzienā līdz meža 531.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

9.23.

23-24

Pa kvartālstigu starp meža 521. un 531.kvartālu ziemeļaustrumu virzienā līdz meža 522.kvartāla dienvidrietumu stūrim

9.24.

24-25

Pa kvartālstigu starp meža 521. un 522.kvartālu ziemeļrietumu virzienā līdz meža 522.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

9.25.

25-26

Pa kvartālstigu starp meža 517. un 521.kvartālu rietumu virzienā līdz ceļam Auciems-Lenči gar Driškina ezeru

9.26.

26-27

Pa ceļu uz Lenčiem ziemeļaustrumu virzienā līdz ceļa pagriezienam uz Kalna dzirnavām gar Vaibēnu mājām

9.27.

27-28

Pa ceļu uz Kalna dzirnavām ziemeļaustrumu virzienā līdz meža 537.kvartāla malai

9.28.

28-29

Pa meža 537.kvartāla malu ziemeļaustrumu virzienā līdz ceļam uz Kalna dzirnavām

9.29.

29-1

Pa ceļu uz Kalna dzirnavām ziemeļaustrumu virzienā līdz sākumpunktam

10. Strīķupes liegums

10.1.

Valmieras novada Vaidavas pagasts

10.1.1.

1-2

No saimniecības "Jaunveļķi" meža 525.kvartāla ziemeļaustrumu stūra (pie ceļa Druļi-Vaidava) dienvidu virzienā līdz saimniecības "Līgotāji" meža 594.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

10.1.2.

2-3

Pa saimniecības "Līgotāji" meža 594.kvartāla austrumu robežu dienvidaustrumu virzienā līdz saimniecības "Stoķi 2" meža 595.kvartāla ziemeļaustrumu robežai

10.1.3.

3-4

Pa saimniecības "Stoķi 2" meža 595.kvartāla ziemeļrietumu robežu ziemeļaustrumu virzienā un ziemeļaustrumu robežu dienvidaustrumu virzienā līdz saimniecības "Stoķi 1" meža 596.kvartāla ziemeļu stūrim

10.1.4.

4-5

Pa saimniecības "Stoķi 1" meža 596.kvartāla austrumu robežu dienvidu virzienā, šķērsojot 330 kV elektrolīniju, 601.kvartāla ziemeļrietumu robežu ziemeļaustrumu virzienā un austrumu robežu dienvidaustrumu virzienā līdz saimniecības "Vecliepas" meža 600.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

10.1.5.

5-6

Pa saimniecības "Vecliepas" meža 600.kvartāla austrumu robežu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Jaunliepas" meža 604.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

10.1.6.

6-7

Pa saimniecības "Jaunliepas" meža 604.kvartāla austrumu robežu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Lapiņas" meža 605.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

10.1.7.

7-8

Pa saimniecības "Lapiņas" meža 605.kvartāla austrumu robežu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Rukši" meža 608.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

10.1.8.

8-9

Pa saimniecības "Rukši" meža 608.kvartāla austrumu robežu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Robežnieki" 609.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

10.1.9.

9-10

Pa saimniecības "Rukši" 609.kvartāla austrumu robežu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Stūrīši" meža 610.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

10.1.10.

10-11

Pa saimniecības "Stūrīši" meža austrumu robežu dienvidu virzienā līdz meža 597.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

10.2.

Pārgaujas novada Raiskuma pagasts

10.2.1.

11-12

Pa meža 597.kvartāla austrumu robežu dienvidu virzienā līdz meža 605.kvartāla ziemeļu robežai

10.2.2.

12-13

Pa meža 605.kvartāla ziemeļu robežu dienvidaustrumu un austrumu robežu dienvidu virzienā līdz 608.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

10.2.3.

13-14

Pa meža 608.kvartāla austrumu robežu dienvidu virzienā un dienvidu robežu rietumu virzienā līdz meža 620.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

10.2.4.

14-15

Pa meža 620.kvartāla austrumu robežu dienvidu virzienā līdz tā paša kvartāla dienvidu stūrim

10.2.5.

15-16

Pa meža 620., 619., 618., 617., 616. un 615.kvartāla dienvidu robežām rietumu virzienā līdz meža 615.kvartāla dienvidrietumu stūrim

10.2.6.

16-17

No meža 625.kvartāla ziemeļrietumu stūra pa ceļu Auciems-Miglači ziemeļu virzienā līdz meža 615.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

10.2.7.

17-18

Pa meža 615., 616. un 617.kvartāla ziemeļu malu austrumu virzienā līdz meža 618.kvartāla rietumu malai

10.2.8.

18-19

Pa meža 618.kvartāla rietumu malu ziemeļaustrumu virzienā līdz ceļam Miglači-Strīķi

10.2.9.

19-20

Pa ceļu Miglači-Strīķi austrumu virzienā līdz meža 606.kvartāla dienvidu stūrim

10.2.10.

20-21

Pa meža 606., 603., 594., 586. un 585.kvartāla rietumu malu līdz meža 585.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

10.2.11.

21-22

Pa meža 585.kvartāla ziemeļrietumu malu ziemeļaustrumu virzienā līdz ceļam Miglači-Jaunsilavnieki gar Ceplīšu mājām

10.2.12.

22-23

Pa ceļu Miglači-Jaunsilavnieki gar Ceplīšu mājām ziemeļu virzienā līdz ceļa pagriezienam uz Silavniekiem

10.3.

Valmieras novada Vaidavas pagasts

10.3.1.

23-24

Pa ceļu Jaunsilavnieki-Dzirnavkalni ziemeļu virzienā līdz ceļam Druļi-Vaidava

10.3.2.

24-1

Pa ceļu Druļi-Vaidava austrumu virzienā līdz sākumpunktam

11. Kazugravas liegums

Priekuļu novada Priekuļu pagasts

11.1.

1-2

No Priekuļu pagasta saimniecības "Upmaļi" zemes robežas ziemeļrietumu stūra pie dzelzceļa Lugaži-Rīga pa saimniecības "Upmaļi" zemes ziemeļu robežu austrumu virzienā līdz saimniecības "Veclibāni" zemes robežas ziemeļrietumu stūrim

11.2.

2-3

Pa saimniecības "Veclibāni" zemes ziemeļu robežu austrumu virzienā līdz Priekuļu pagasta pašvaldības zemes robežas ziemeļrietumu stūrim

11.3.

3-4

Pa Priekuļu pagasta pašvaldības zemes ziemeļu robežu austrumu virzienā līdz saimniecības "Mazķāķi" meža robežas ziemeļrietumu stūrim

11.4.

4-5

Pa saimniecības "Mazķāķi" meža robežas ziemeļu malu austrumu virzienā līdz saimniecības "Nīmaņi" meža robežas ziemeļrietumu stūrim

11.5.

5-6

Pa saimniecības "Nīmaņi" meža robežas ziemeļu malu austrumu virzienā līdz saimniecības "Lejas Pēterēni" zemes robežas dienvidrietumu stūrim

11.6.

6-7

Pa saimniecības "Lejas Pēterēni" zemes dienvidu robežu austrumu virzienā līdz zemes ceļam Garkalne-Priekuļi

11.7.

7-8

Pa ceļu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Noriņas" zemes robežas dienvidaustrumu stūrim

11.8.

8-9

Pa saimniecības "Noriņas" zemes dienvidu robežu rietumu virzienā līdz saimniecības "Kārkliņi" meža robežas dienvidaustrumu stūrim

11.9.

9-10

Pa saimniecības "Kārkliņi" meža robežas dienvidu malu rietumu virzienā līdz saimniecības "Lejas Jaunzemi" meža robežas dienvidaustrumu stūrim

11.10.

10-11

Pa saimniecības "Lejas Jaunzemi" meža robežas dienvidu malu rietumu virzienā līdz saimniecības "Jaunzemi" meža robežas dienvidaustrumu stūrim

11.11.

11-12

Pa saimniecības "Jaunzemi" meža dienvidu robežu rietumu virzienā līdz saimniecības "Kalna Jaunzemi" zemes robežas ziemeļaustrumu stūrim

11.12.

12-13

Pa saimniecības "Kalna Jaunzemi" zemes austrumu robežu dienvidrietumu virzienā līdz saimniecības "Veclibāni" meža 1.kvartāla austrumu stūrim

11.13.

13-14

Pa saimniecības "Veclibāni" meža 1.kvartāla dienvidu malu ziemeļrietumu virzienā, pēc tam ziemeļaustrumu virzienā līdz dzelzceļam Rīga-Lugaži

11.14.

14-1

Pa dzelzceļu Rīga-Lugaži ziemeļaustrumu virzienā līdz sākumpunktam

12. Dāvida avotu liegums

Cēsu novada Vaives pagasts

12.1.

1-2

No Vaives pagasta saimniecības "Liepiņas" zemes robežas ziemeļrietumu stūra pa meža robežas ziemeļu malu austrumu virzienā līdz saimniecības "Puriņi" zemes robežas ziemeļaustrumu stūrim

12.2.

2-3

Pa saimniecības "Puriņi" austrumu robežu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Puriņi Cinīši" zemes robežas ziemeļu stūrim

12.3.

3-4

Pa saimniecības "Puriņi Cinīši" austrumu malu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Lejas Ķauķi" zemes robežas ziemeļaustrumu stūrim

12.4.

4-5

Pa saimniecības "Lejas Ķauķi" zemes austrumu robežu dienvidu, pēc tam rietumu virzienā līdz saimniecības "Kausiņi" zemes austrumu robežai

12.5.

5-6

Pa saimniecības "Kausiņi" zemes austrumu robežu dienvidrietumu, pēc tam ziemeļu virzienā līdz ceļam uz Ūbelīšu mājām

12.6.

6-7

Pa ceļu dienvidrietumu virzienā līdz saimniecības "Kalna Ūbelītes" zemes robežas dienvidrietumu stūrim

12.7.

7-8

Pa saimniecības "Kalna Ūbelītes" zemes rietumu robežu ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Kalna Popi" meža 2.kvartāla dienvidu malai

12.8.

8-9

Pa saimniecības "Kalna Popi" meža 2.kvartāla austrumu malu ziemeļu, pēc tam ziemeļaustrumu virzienā līdz saimniecības "Kalna Žagari" meža 1.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

12.9.

9-1

Pa saimniecības "Kalna Žagari" meža 1.kvartāla ziemeļu malu austrumu virzienā līdz sākumpunktam

13. Meža ezeru liegums

Pārgaujas novada Straupes pagasts

13.1.

1-2

No ceļa Sārniņi-Prāpas-Līdumnieki krustpunkta ar saimniecības "Brenči" rietumu robežu pa ceļu Sārniņi-Prāpas-Līdumnieki austrumu virzienā līdz saimniecības "Līdumnieki" rietumu robežai

13.2.

2-3

Pa saimniecības "Līdumnieki" rietumu robežu ziemeļu virzienā līdz saimniecības ziemeļrietumu stūrim

13.3.

3-4

Pa saimniecības "Līdumnieki" ziemeļu robežu austrumu virzienā līdz ceļam Lielandžas-Ķirži-Līgatnes pārceltuve

13.4.

4-5

Pa ceļu Lielandžas-Ķirži-Līgatnes pārceltuve dienvidu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Raiskums -Jātnieki-Lielstraupe

13.5.

5-6

Pa ceļu Raiskums-Jātnieki-Lielstraupe rietumu virzienā līdz meža 609.kvartāla dienvidaustrumu stūrim

13.6.

6-7

Pa kvartālstigu starp meža 609. un 595., 594. un 595., 582. un 583., 570. un 571., 560. un 561.kvartālu ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Slavēkas" dienvidu robežai

13.7.

7-8

Pa saimniecības "Slavēkas" dienvidu robežu rietumu virzienā līdz saimniecības dienvidrietumu stūrim

13.8.

8-9

Pa saimniecības "Slavēkas" rietumu robežu ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Brenči" dienvidu robežai

13.9.

9-1

Pa saimniecības "Brenči" dienvidrietumu robežu ziemeļrietumu virzienā līdz sākumpunktam

14. Raiskuma un Auciema ezeru liegums

Pārgaujas novada Raiskuma pagasts

14.1.

1-2

No meža 525.kvartāla ziemeļrietumu stūra pa meža 525. un 526.kvartāla ziemeļu malu austrumu virzienā līdz autoceļam Stalbe-Cēsis

14.2.

2-3

Pa autoceļu Stalbe-Cēsis dienvidaustrumu virzienā līdz saimniecības "Dziedoņi" ziemeļaustrumu robežai

14.3.

3-4

Pa saimniecības "Dziedoņi" austrumu un dienvidu robežu dienvidrietumu virzienā līdz meža 529.kvartāla dienvidaustrumu stūrim

14.4.

4-5

Pa meža 529.kvartāla dienvidu malu rietumu virzienā līdz Raiskuma ezeram

14.5.

5-6

Pa Raiskuma ezera dienvidaustrumu un rietumu malu ziemeļrietumu virzienā līdz Raiskuma un Auciema ezeru kanālam

14.6.

6-7

Pa Raiskuma un Auciema ezeru kanālu ziemeļu virzienā līdz Auciema ezeram

14.7.

7-1

Pa Auciema ezera malu ziemeļrietumu, ziemeļu un dienvidu virzienā līdz sākumpunktam

15. Ungura ezera liegums

15.1.

Pārgaujas novada Stalbes pagasts

15.1.1.

1-2

No ceļa Lielstraupe-Unguri krustojuma ar ceļu Ķiguļi-Zvejnieki-Ceplīši pa ceļu Lielstraupe-Unguri austrumu virzienā līdz saimniecības "Zaļkalni" ziemeļrietumu stūrim

15.1.2.

2-3

Pa saimniecības "Zaļkalni" rietumu robežu dienvidu virzienā līdz Ungura ezeram

15.2.

Pārgaujas novada Raiskuma pagasts

15.2.1.

3-4

Pa gaisa līniju pāri Ungura ezeram dienvidu virzienā līdz meža 518.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

15.2.2.

4-5

Pa meža 518.kvartāla ziemeļu malu rietumu virzienā līdz meža 518.kvartāla novadgrāvim Ungura ezers-Ungurpurvs

15.2.3.

5-6

Pa novadgrāvi Ungura ezers-Ungurpurvs dienvidu virzienā līdz kvartālstigai starp meža 518. un 521.kvartālu

15.2.4.

6-7

Pa meža 521.kvartāla ziemeļu malu rietumu virzienā līdz meža 521.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

15.2.5.

7-8

Pa meža 517.kvartāla austrumu malu ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Pulles" meža 1.kvartāla dienvidaustrumu stūrim

15.3.

Pārgaujas novada Straupes pagasts

15.3.1.

8-9

Pa saimniecības "Pulles" meža 1.kvartāla dienvidu malu rietumu virzienā līdz meža 517.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

15.3.2.

9-10

Pa saimniecību "Pulles" un "Kalna Pulles" rietumu robežu ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Zvejnieki" dienvidu robežai

15.4.

Pārgaujas novada Stalbes pagasts

15.4.1.

10-11

Pa saimniecības "Zvejnieki" dienvidu robežu rietumu virzienā līdz ceļam Ceplīši-Zvejnieki-Ķiguļi

15.4.2.

11-1

Pa ceļu Ceplīši-Zvejnieki-Ķiguļi ziemeļu virzienā līdz sākumpunktam

16. Vaidavas ezera liegums

Valmieras novada Vaidavas pagasts

16.1.

1-2

No parka rietumu robežas un ceļa Rubene-Briņķi-Vaidava krustojuma dienvidu virzienā pa ceļu Rubene-Briņķi-Vaidava līdz meža 51.kvartāla ziemeļu stūrim

16.2.

2-3

Pa meža 51., 52. un 53.kvartālu ziemeļu robežu dienvidaustrumu virzienā līdz saimniecības "Veļķi" meža 543.kvartāla ziemeļrietumu robežai

16.3.

3-4

Pa saimniecības "Veļķi" meža 543.kvartāla ziemeļrietumu robežu ziemeļaustrumu virzienā un austrumu robežu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Ceriņi" meža 546.kvartāla ziemeļu robežai

16.4.

4-5

Pa saimniecības "Ceriņi" meža 546.kvartāla ziemeļu robežu ziemeļaustrumu virzienā un austrumu robežu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Zaķusalas" meža 547.kvartāla ziemeļu stūrim

16.5.

5-6

Pa saimniecības "Zaķusalas" meža 547.kvartāla ziemeļaustrumu robežu dienvidaustrumu virzienā un dienvidaustrumu robežu dienvidrietumu virzienā līdz ceļam Mušas-Žvīguri

16.6.

6-7

Pa ceļu Mušas-Žvīguri dienvidaustrumu virzienā līdz 330 kV elektrolīnijai

16.7.

7-8

Pa 330 kV elektrolīniju dienvidrietumu virzienā līdz saimniecības "Cauči" meža 567.kvartāla dienvidu stūrim

16.8.

8-9

Pa saimniecības "Cauči" meža 567.kvartāla rietumu robežu ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Podlejas" meža 565.kvartāla dienvidu robežai

16.9.

9-10

Pa saimniecības "Podlejas" meža 565.kvartāla dienvidu robežu rietumu virzienā un rietumu robežu ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Rožkalni" meža 564.kvartāla dienvidrietumu stūrim

16.10.

10-11

Pa saimniecības "Rožkalni" meža 564.kvartāla rietumu robežu ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Veļķi" meža 563.kvartāla dienvidrietumu stūrim

16.11.

11-12

Pa saimniecības "Veļķi" meža 563.kvartāla rietumu robežu ziemeļu un ziemeļaustrumu virzienā līdz Vaidavas pagasta pašvaldības meža 555.kvartāla dienvidrietumu robežai

16.12.

12-13

Pa Vaidavas pagasta pašvaldības meža 555.kvartāla dienvidrietumu robežu ziemeļrietumu virzienā līdz Vaidavas ezera dienvidrietumu krastam

16.13.

13-14

Pa Vaidavas ezera dienvidrietumu krastu ziemeļrietumu virzienā līdz saimniecības "Gribieši" 515.kvartāla dienvidaustrumu robežai

16.14.

14-15

Pa saimniecības "Gribieši" 515.kvartāla dienvidaustrumu robežu dienvidrietumu virzienā, šķērsojot ceļu Vaidava-Rubene, līdz saimniecības "Ābelītes" meža 556.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

16.15.

15-16

Pa saimniecības "Ābelītes" meža 556.kvartāla austrumu robežu dienvidrietumu virzienā līdz saimniecības "Parka-7" meža 557.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

16.16.

16-17

Pa saimniecības "Parka-7" meža 557.kvartāla austrumu robežu dienvidrietumu virzienā līdz saimniecības "Gaujas-3" meža 558.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

16.17.

17-18

Pa saimniecības "Gaujas-3" meža 558.kvartāla austrumu robežu dienvidrietumu virzienā un dienvidu robežu rietumu virzienā līdz meža 559.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

16.18.

18-19

Pa meža 559.kvartāla austrumu robežu dienvidu un dienvidrietumu virzienā līdz ceļam Druļi-Vaidava

16.19.

19-20

Pa ceļu Druļi-Vaidava rietumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Dzirnavkalni-Gribieši

16.20.

20-21

Pa ceļu Dzirnavkalni-Gribieši ziemeļu virzienā līdz ceļam Vaidava-Rubene

16.21.

21-22

Pa ceļu Vaidava-Rubene ziemeļu virzienā līdz parka robežai

16.22.

22-1

Pa parka robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz sākumpunktam

17. Sudas purva Ratnieku liegums

Līgatnes novada Līgatnes pagasts

17.1.

1-2

No Līgatnes novada Līgatnes pagasta saimniecības "Andricanpurgaiļi" rietumu stūra pa ziemeļrietumu robežu dienvidaustrumu virzienā līdz grāvim

17.2.

2-3

Pa grāvi dienvidaustrumu virzienā līdz saimniecības "Stūrīši" dienvidrietumu stūrim

17.3.

3-4

Pa saimniecības "Stūrīši" rietumu robežu ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Stūrīši" ziemeļrietumu stūrim

17.4.

4-5

Pa saimniecības "Stūrīši" ziemeļu robežu austrumu virzienā līdz saimniecības "Stūrīši" ziemeļaustrumu stūrim

17.5.

5-6

Pa saimniecības "Stūrīši" austrumu robežu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Lejas Andricēni" meža 1.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

17.6.

6-7

Pa saimniecības "Lejas Andricēni" meža 1.kvartāla ziemeļaustrumu robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz saimniecības "Lejas Andricēni" meža 1.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

17.7.

7-8

Pa ceļu Ratnieku ezers-autoceļš Rīga-Veclaicene dienvidu virzienā līdz saimniecības "Muižnieki" dienvidu robežai

17.8.

8-9

Pa saimniecības "Muižnieki" dienvidu robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz saimniecības "Muižnieki" dienvidaustrumu stūrim

17.9.

9-10

Pa Līgatnes pašvaldības zemes austrumu robežu dienvidu virzienā līdz strautam

17.10.

10-11

Pa strautu dienvidaustrumu virzienā līdz ceļam Ezerlejas-Lejas Pēterēni

17.11.

11-12

Pa ceļu Ezerlejas-Lejas Pēterēni dienvidu virzienā līdz saimniecības "Vecšķēpeles" ziemeļu robežai

17.12.

12-13

Pa saimniecības "Vecšķēpeles" ziemeļu un austrumu robežu līdz meža 213.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

17.13.

13-14

Pa meža 213.kvartāla ziemeļu malu austrumu virzienā līdz meža

213.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

17.14.

14-15

Pa meža 213.kvartāla austrumu malu dienvidu virzienā līdz ceļam Ezerlejas-Lejas Pēterēni

17.15.

15-16

Pa ceļu Ezerlejas-Lejas Pēterēni austrumu virzienā līdz meža 213.kvartāla rietumu malai

17.16.

16-17

Pa Sudas purva rezervāta ziemeļaustrumu robežu (meža 213.kvartāla rietumu malu) dienvidu virzienā līdz saimniecības "Vecšķēpeles" dienvidaustrumu stūrim

17.17.

17-18

Pa Sudas purva rezervāta ziemeļaustrumu robežu (meža 210.kvartāla ziemeļaustrumu malu) rietumu un ziemeļrietumu virzienā līdz meža 207.kvartāla dienvidaustrumu stūrim

17.18.

18-19

Pa Sudas purva rezervāta ziemeļu robežu (meža 207. un 208.kvartāla dienvidu malu) rietumu virzienā līdz meža 206.kvartāla dienvidrietumu stūrim

17.19.

19-20

Pa meža 206. un 204.kvartāla rietumu malu ziemeļu virzienā līdz meža 204.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

17.20.

20-1

Pa autoceļu Rīga-Veclaicene austrumu virzienā līdz sākumpunktam

18. Sudas purva Mores liegums

18.1.

Līgatnes novada Līgatnes pagasts

18.1.1.

1-2

No meža 217.kvartāla dienvidu stūra pa Līgatnes novada Līgatnes pagasta saimniecības "Dodes" meža 1.kvartāla rietumu malu ziemeļaustrumu virzienā līdz saimniecības "Dodes" meža 1.kvartāla ziemeļu stūra krustpunktam ar grāvi

18.1.2.

2-3

Pa grāvi dienvidu virzienā līdz Sudas upes labā krasta ielejas austrumu malai

18.1.3.

3-4

Pa Sudas upes labā krasta ielejas austrumu malu dienvidu virzienā līdz Mores pagasta saimniecības "Kalna Gudrēni" ziemeļu robežai

18.2.

Siguldas novada Mores pagasts

18.2.1.

4-5

Pa saimniecības "Kalna Gudrēni" meža 1.kvartāla rietumu malu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Lejas Gudrēni" ziemeļu robežai

18.2.2.

5-6

Pa saimniecības "Lejas Gudrēni" meža 1.kvartāla rietumu malu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Kalna Vaizuļi" ziemeļu robežai

18.2.3.

6-7

Pa saimniecības "Kalna Vaizuļi" meža 1.kvartāla rietumu malu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Atmiņas" ziemeļu robežai

18.2.4.

7-8

Pa saimniecības "Atmiņas" meža 1.kvartāla rietumu malu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Meldri" ziemeļu robežai

18.2.5.

8-9

Pa saimniecības "Meldri" meža 1.kvartāla dienvidrietumu malu dienvidaustrumu virzienā līdz saimniecības "Piejaugi" austrumu stūrim

18.2.6.

9-10

Pa saimniecības "Jaunpiejaugi" ziemeļrietumu robežu dienvidrietumu virzienā līdz strautam

18.2.7.

10-11

Pa strautu austrumu virzienā līdz saimniecības "Grīvas" robežai

18.2.8.

11-12

Pa saimniecības "Grīvas" dienvidaustrumu robežu dienvidrietumu virzienā līdz saimniecības "Kaņēni-1" ziemeļaustrumu stūrim

18.2.9.

12-13

Pa saimniecības "Kaņēni-1" ziemeļaustrumu robežu dienvidaustrumu virzienā līdz meža ceļam

18.2.10.

13-14

Pa meža ceļu dienvidu virzienā līdz 110 kV augstsprieguma elektropārvades līnijai

18.2.11.

14-15

Pa saimniecības "Saulstari-1" austrumu robežu dienvidrietumu virzienā līdz saimniecības "Saulstari-2" austrumu robežai

18.2.12.

15-16

Pa saimniecības "Saulstari-2" austrumu robežu dienvidu virzienā līdz parka robežai

18.2.13.

16-17

Pa parka robežu ziemeļrietumu virzienā līdz meža 227.kvartāla rietumu stūrim

18.2.14.

17-18

Pa meža 227.kvartāla rietumu malu austrumu un ziemeļrietumu virzienā līdz saimniecības "Aizkalni" dienvidaustrumu stūrim

18.2.15.

18-19

Pa saimniecības "Aizkalni" dienvidu un rietumu robežu rietumu un ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Aizkalni" ziemeļrietumu stūrim

18.2.16.

19-20

Pa saimniecības "Purmaļi" meža 509.kvartāla ziemeļaustrumu malu ziemeļaustrumu virzienā līdz saimniecības "Vizuļi" dienvidu robežai

18.2.17.

20-21

Pa saimniecības "Vizuļi" meža 1.kvartāla ziemeļrietumu malu ziemeļrietumu virzienā līdz saimniecības "Madlieni" dienvidu robežai

18.2.18.

21-22

Pa saimniecības "Madlieni" dienvidu robežu austrumu virzienā līdz saimniecības "Madlieni" dienvidaustrumu stūrim

18.2.19.

22-23

Pa saimniecības "Madlieni" meža 1.kvartāla ziemeļrietumu malu ziemeļrietumu virzienā līdz saimniecības "Ģipslavas" dienvidu robežai

18.2.20.

23-24

Pa saimniecības "Ģipslavas" dienvidu robežu rietumu virzienā līdz Sudas upei

18.2.21.

24-1

Pa Sudas upi ziemeļaustrumu un austrumu virzienā līdz sākumpunktam

19. Sudas purva Mežaku liegums

19.1.

Siguldas novada Mores pagasts

19.1.1.

1-2

No meža 502.kvartāla ziemeļaustrumu stūra pa Sudas upi līdz Mores pagasta saimniecības "Ziediņi" ziemeļrietumu stūrim

19.1.2.

2-3

Pa saimniecības "Ziediņi" ziemeļu robežu ziemeļrietumu virzienā līdz meža 225.kvartāla austrumu malai

19.1.3.

3-4

Pa meža 225. un 223.kvartāla dienvidu malu dienvidrietumu un ziemeļrietumu virzienā līdz strautam

19.1.4.

4-5

Pa strautu ziemeļu virzienā līdz meža 221.kvartāla rietumu malai

19.1.5.

5-6

Pa meža 221.kvartāla rietumu malu ziemeļaustrumu virzienā līdz Siguldas novada Siguldas pagasta saimniecības "Zalves" meža 1.kvartāla dienvidu stūrim

19.2.

Siguldas novada Siguldas pagasts

19.2.1.

6-7

Pa saimniecības "Zalves" meža 1.kvartāla ziemeļrietumu malu ziemeļrietumu virzienā līdz saimniecības "Urgas" meža 1.kvartāla dienvidu stūrim

19.2.2.

7-8

Pa saimniecības "Urgas" meža 1.kvartāla rietumu malu ziemeļrietumu un ziemeļaustrumu virzienā līdz saimniecības "Urgas" meža 1.kvartāla ziemeļu stūrim

19.2.3.

8-9

Pa saimniecības "Dzilnas" meža 2.kvartāla rietumu un dienvidu malu ziemeļu un rietumu virzienā līdz saimniecības "Tīrumpuntūži" meža 3.kvartāla dienvidaustrumu stūrim

19.2.4.

9-10

Pa saimniecības "Tīrumpuntūži" meža 3.kvartāla ziemeļrietumu un rietumu malu ziemeļrietumu un ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Dzilnas" meža 1.kvartāla dienvidu stūrim

19.2.5.

10-11

Pa saimniecības "Dzilnas" meža rietumu un dienvidu robežu ziemeļu un dienvidu virzienā līdz ceļam Jūdaži-autoceļš Rīga-Veclaicene

19.2.6.

11-12

Pa ceļu Jūdaži-autoceļš Rīga-Veclaicene ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Ļugas-2" meža 1.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

19.2.7.

12-13

Pa saimniecības "Ļugas-2" ziemeļu robežu austrumu virzienā līdz saimniecības "Dzilnas" meža 1.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

19.2.8.

13-14

Pa saimniecības "Dzilnas" meža 1.kvartāla ziemeļu malu austrumu virzienā līdz meža 214.kvartāla rietumu stūrim

19.2.9.

14-15

Pa meža 214.kvartāla rietumu malu ziemeļaustrumu virzienā līdz meža 214.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

19.2.10.

15-16

Pa meža 214.kvartāla ziemeļu malu austrumu virzienā līdz meža 208.kvartāla dienvidrietumu stūrim

19.2.11.

16-17

Pa meža 208.kvartāla rietumu malu ziemeļrietumu virzienā līdz meža 208.kvartāla rietumu stūrim

19.2.12.

17-18

Pa Līgatnes novada un Siguldas novada robežu dienvidaustrumu un dienvidrietumu virzienā līdz Cēsu rajona un Rīgas rajona robežas krustpunktam ar taku meža 214.kvartālā

19.3.

Siguldas novada Mores pagasts

19.3.1.

18-19

Pa taku meža 214.kvartālā dienvidrietumu virzienā līdz Līgatnes novada un Siguldas novada robežai

19.3.2.

19-20

Pa Līgatnes novada un Siguldas novada robežu (meža 214. un 218.kvartāla rietumu malu) dienvidaustrumu virzienā līdz meža 218.kvartāla dienvidrietumu stūrim

19.3.3.

20-21

Pa meža 221. un 215.kvartāla ziemeļu malu austrumu virzienā līdz meža 225.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

19.3.4.

21-1

Pa meža 220.kvartāla rietumu un dienvidu malu dienvidu un austrumu virzienā līdz sākuma punktam

20. Apiņu purva liegums

Pārgaujas novada Straupes pagasts

20.1.

1-2

No meža 557.kvartāla ziemeļrietumu stūra pa meža 557.kvartāla ziemeļu malu ziemeļaustrumu virzienā līdz meža 551.kvartāla dienvidrietumu stūrim

20.2.

2-3

Pa meža ceļu Jāņkalni-Meža Apiņi ziemeļaustrumu virzienā līdz meža 558.kvartāla ziemeļu malai

20.3.

3-4

Pa meža 558.kvartāla ziemeļu un austrumu malu dienvidaustrumu virzienā līdz saimniecības "Sārniņi" dienvidrietumu stūrim

20.4.

4-5

Pa saimniecības "Sārniņi" dienvidu robežu līdz ceļam Birzgaļi-Klucīšu dzirnavas

20.5.

5-6

Pa ceļu Birzgaļi-Klucīšu dzirnavas dienvidu virzienā līdz krustojumam ar meža ceļu Jaunpurgaiļi-Jaunšķelēni

20.6.

6-7

Pa meža ceļu Jaunpurgaiļi-Jaunšķelēni rietumu virzienā līdz ceļam Līgatnes pārceltuve-Lielstraupe

20.7.

7-1

Pa ceļu Līgatnes pārceltuve-Lielstraupe ziemeļu virzienā līdz sākuma punktam

21. Tavaiņu purva liegums

Pārgaujas novada Straupes pagasts

21.1.

1-2

No ceļa Klucīšu dzirnavas-Birzgaļi saskares punkta ar saimniecības "Sārniņi" ziemeļrietumu stūri pa saimniecības "Sārniņi" rietumu un ziemeļu robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz meža ceļam Sārniņi-Prāpas-Līdumnieki

21.2.

2-3

Pa meža ceļu Sārniņi-Prāpas-Līdumnieki austrumu virzienā līdz saimniecības "Brenči" rietumu robežai

21.3.

3-4

Pa saimniecības "Brenči" rietumu robežu dienvidaustrumu virzienā līdz saimniecības "Slavēkas" ziemeļrietumu stūrim

21.4.

4-5

Pa saimniecības "Slavēkas" rietumu robežu dienvidu virzienā līdz saimniecības dienvidrietumu stūrim

21.5.

5-6

Pa saimniecības "Slavēkas" dienvidu robežu austrumu virzienā līdz meža 561.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

21.6.

6-7

Pa kvartālstigu starp meža 560. un 561., 570. un 571., 582. un 583., 594. un 595., 609. un 595.kvartālu dienvidu virzienā līdz ceļam Raiskums-Jātnieki-Lielstraupe

21.7.

7-8

Pa ceļu Raiskums-Jātnieki-Lielstraupe rietumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Klucīšu dzirnavas-Birzgaļi

21.8.

8-1

Pa ceļu Klucīšu dzirnavas-Birzgaļi ziemeļu virzienā līdz sākumpunktam

22. Dreimaņu purva liegums

Pārgaujas novada Straupes pagasts

22.1.

1-2

No ceļa Lielandžas-Ķirži saskares punkta ar saimniecības "Vecpušpūri" ziemeļrietumu stūri pa saimniecības "Vecpušpūri" ziemeļu robežu austrumu virzienā līdz meža 516.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

22.2.

2-3

Pa meža 516.kvartāla ziemeļu malu ziemeļaustrumu virzienā līdz Pulles ezera dienvidu malai

22.3.

3-4

Pa Pulles ezera rietumu krastu ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Zvejnieki" dienvidu robežai

22.4.

4-5

Pa saimniecības "Zvejnieki" dienvidu robežu austrumu virzienā līdz saimniecības "Kalna Pulles" ziemeļrietumu stūrim

22.5.

5-6

Pa saimniecības "Kalna Pulles" un saimniecības "Pulles" rietumu robežu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Pulles" dienvidrietumu stūrim

22.6.

6-7

Pa saimniecības "Pulles" dienvidu robežu austrumu virzienā līdz saimniecības dienvidaustrumu stūrim

22.7.

7-8

Pa meža 517.kvartāla un 520.kvartāla austrumu robežu dienvidu virzienā līdz meža 520.kvartāla dienvidaustrumu stūrim

22.8.

8-9

Pa meža 520.kvartāla dienvidu malu rietumu virzienā līdz saimniecības "Meža Dreimaņi" ziemeļaustrumu stūrim

22.9.

9-10

Pa saimniecības "Meža Dreimaņi" austrumu robežu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Liepas" ziemeļaustrumu stūrim

22.10.

10-11

Pa saimniecības "Liepas" ziemeļu robežu rietumu virzienā līdz meža ceļam Kūdras purvs-Liepas-Ķirži

22.11.

11-12

Pa meža ceļu Kūdras purvs-Liepas-Ķirži rietumu virzienā līdz ceļam Ķirži-Lielandžas

22.12.

12-1

Pa ceļu Ķirži-Lielandžas ziemeļu virzienā līdz sākumpunktam

23. Baukalna purva liegums

Pārgaujas novada Straupes pagasts

23.1.

1-2

No autoceļa Rīga-Straupe-Valmiera saskares punkta ar meža 519.kvartāla ziemeļrietumu stūri pa meža 519.kvartāla ziemeļu malu līdz saimniecības "Ciedras" meža 1.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

23.2.

2-3

Pa saimniecības "Ciedras" meža 1.kvartāla ziemeļu malu austrumu virzienā līdz saimniecības meža 1.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

23.3.

3-4

Pa saimniecības "Ciedras" meža 1.kvartāla austrumu robežu dienvidaustrumu virzienā līdz saimniecības dienvidaustrumu stūrim

23.4.

4-5

Pa saimniecības "Ciedras" dienvidu robežu rietumu virzienā līdz saimniecības "Saliņas" meža 1.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

23.5.

5-6

Pa saimniecības "Saliņas" meža 1.kvartāla austrumu malu dienvidu virzienā līdz ceļam Vilciņi-Miezīši

23.6.

6-7

Pa ceļu Vilciņi-Miezīši dienvidrietumu virzienā līdz ceļam Rožkalni-Bērzmuiža-Straupe

23.7.

7-8

Pa ceļu Rožkalni-Bērzmuiža-Straupe rietumu virzienā līdz meža 511.kvartāla dienvidrietumu stūrim

23.8.

8-9

Pa meža 511.kvartāla rietumu malu ziemeļu virzienā līdz meža 519.kvartāla dienvidu stūrim

23.9.

9-1

Pa meža 519.kvartāla dienvidrietumu malu ziemeļrietumu virzienā līdz sākumpunktam

24. Gulbju salas purva liegums

Pārgaujas novada Raiskuma pagasts

24.1.

1-2

No meža 506.kvartāla ziemeļrietumu stūra pa ceļu Kūdums-Lenči ziemeļaustrumu virzienā līdz meža 507.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

24.2.

2-3

Pa kvartālstigu starp meža 507. un 508.kvartālu dienvidaustrumu virzienā līdz meža 507.kvartāla dienvidaustrumu stūrim

24.3.

3-4

Pa kvartālstigu starp meža 507. un 510.kvartālu dienvidrietumu virzienā līdz meža 509.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

24.4.

4-5

Pa kvartālstigu starp meža 509. un 510.kvartālu un pa kvartālstigu starp meža 514. un 515.kvartālu dienvidaustrumu virzienā līdz Driškina ezera austrumu malai

24.5.

5-6

Pa Driškina ezera austrumu malu dienvidu virzienā līdz kvartālstigai starp meža 519. un 520.kvartālu

24.6.

6-7

Pa kvartālstigu starp meža 519. un 520.kvartālu dienvidaustrumu virzienā līdz ceļam Lenči-Auciems gar Driškina ezeru

24.7.

7-8

Pa ceļu Lenči-Auciems gar Driškina ezeru dienvidrietumu virzienā līdz meža 527.kvartāla dienvidaustrumu stūrim

24.8.

8-9

Pa kvartālstigu starp meža 527. un 537.kvartālu rietumu virzienā līdz meža 536.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

24.9.

9-10

Pa kvartālstigu starp meža 536. un 537.kvartālu dienvidu virzienā līdz meža 536.kvartāla dienvidaustrumu stūrim

24.10.

10-11

Pa kvartālstigu starp meža 536. un 552.kvartālu rietumu virzienā līdz meža 536.kvartāla dienvidrietumu stūrim

24.11.

11-12

Pa kvartālstigu starp meža 629. un 536.kvartālu ziemeļrietumu virzienā līdz meža 536.kvartāla rietumu stūrim

24.12.

12-13

Pa kvartālstigu starp meža 629. un 525.kvartālu ziemeļrietumu virzienā līdz meža 525.kvartāla dienvidrietumu stūrim

24.13.

13-14

Pa kvartālstigu starp meža 625. un 525.kvartālu ziemeļrietumu virzienā līdz meža 525.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

24.14.

14-15

Pa kvartālstigu starp meža 619. un 525.kvartālu ziemeļaustrumu virzienā līdz meža 513.kvartāla dienvidrietumu stūrim

24.15.

15-16

Pa meža 513.kvartāla rietumu malu ziemeļrietumu virzienā līdz meža 617.kvartāla dienvidaustrumu stūrim

24.16.

16-17

Pa meža 617.kvartāla rietumu malu ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Upmaļi" meža 1.kvartāla dienvidrietumu stūrim

24.17.

17-18

Pa saimniecības "Upmaļi" meža 1.kvartāla rietumu malu ziemeļu virzienā līdz meža 615.kvartāla dienvidrietumu stūrim

24.18.

18-19

Pa meža 615.kvartāla malu ziemeļaustrumu virzienā līdz meža 506.kvartāla rietumu malai

24.19.

19-1

Pa meža 506.kvartāla rietumu malu ziemeļu virzienā līdz sākumpunktam

25. Kurmju purva liegums

Pārgaujas novada Raiskuma pagasts

25.1.

1-2

No ceļu Miglači-Sietiņiezis un Priedaine-Vaidava krustojuma ziemeļu virzienā pa ceļu Priedaine-Vaidava līdz saimniecības "Lejas Cēļi" meža 720.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

25.2.

2-3

Pa saimniecības "Lejas Cēļi" meža 720.kvartāla ziemeļu robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz krustojumam ar meža ceļu 720.kvartāla 1.nogabala ziemeļaustrumu stūrī

25.3.

3-4

Pa meža ceļu ziemeļaustrumu virzienā līdz saimniecības "Kalna Gaidēni 2" meža 701.kvartāla austrumu robežai

25.4.

4-5

Pa saimniecības "Kalna Gaidēni 2" meža 701.kvartāla austrumu robežu dienvidaustrumu virzienā līdz meža ceļam saimniecības "Lejas Gaidēni" meža 710.kvartāla ziemeļu malā

25.5.

5-6

Pa meža ceļu dienvidu virzienā līdz 710.kvartāla dienvidrietumu robežai

25.6.

6-7

Pa meža 710.kvartāla dienvidrietumu robežu ziemeļrietumu virzienā līdz meža 105.kvartāla dienvidaustrumu robežai

25.7.

7-8

Pa meža 105.kvartāla dienvidaustrumu robežu dienvidrietumu virzienā līdz novadgrāvim 16.nogabala dienvidu stūrī

25.8.

8-9

Pa novadgrāvi dienvidu virzienā līdz ceļam Upītes-Cēļi

25.9.

9-10

Pa ceļu Upītes-Cēļi dienvidrietumu virzienā līdz ceļam Miglači-Sietiņiezis

25.10.

10-1

Pa ceļu Miglači-Sietiņiezis rietumu virzienā līdz sākumpunktam

26. Marijas kalna purva liegums

Valmieras novada Vaidavas pagasts

26.1.

1-2

No saimniecības "Kužas" meža 507.kvartāla 2.nogabala ziemeļu stūra pa kvartāla austrumu robežu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Rāceņi" meža 511.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

26.2.

2-3

Pa saimniecības "Rāceņi" meža 511.kvartāla austrumu robežu dienvidu virzienā un dienvidu robežu rietumu virzienā līdz meža 55.kvartāla 5.nogabala ziemeļaustrumu stūrim

26.3.

3-4

Pa meža 55.kvartāla 5. un 6.nogabala austrumu robežu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Rāceņi" meža 513.kvartāla 2.nogabala ziemeļaustrumu stūrim

26.4.

4-5

Pa saimniecības "Rāceņi" meža 513.kvartāla 2. un 4.nogabala austrumu robežu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Mazšķirbas" meža 519.kvartāla 8.nogabala ziemeļaustrumu stūrim

26.5.

5-6

Pa saimniecības "Mazšķirbas" meža 519.kvartāla 8. un 7.nogabala austrumu robežu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Kužas" meža 518.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

26.6.

6-7

Pa saimniecības "Kužas" meža 518.kvartāla austrumu robežu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Tīreļi" meža 57.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

26.7.

7-8

Pa saimniecības "Tīreļi" meža 57.kvartāla austrumu robežu dienvidu virzienā, dienvidu robežu rietumu virzienā un dienvidrietumu robežu ziemeļrietumu virzienā līdz šī paša kvartāla dienvidrietumu stūrim

26.8.

8-9

Pa 57.kvartāla rietumu robežu ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Aizpurvi" meža 517.kvartāla dienvidaustrumu stūrim

26.9.

9-10

Pa saimniecības "Aizpurvi" meža 517.kvartāla dienvidu robežu rietumu virzienā un rietumu robežu ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Austriņi" meža 516.kvartāla dienvidrietumu stūrim

26.10.

10-11

Pa saimniecības "Austriņi" meža 516.kvartāla rietumu robežu ziemeļu virzienā un ziemeļu robežu austrumu virzienā līdz saimniecības "Silkalni" meža 512.kvartāla dienvidrietumu stūrim

26.11.

11-12

Pa saimniecības "Silkalni" meža 512.kvartāla rietumu robežu ziemeļaustrumu un ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Vītoli" meža 510.kvartāla dienvidaustrumu stūrim

26.12.

12-13

Pa saimniecības "Vītoli" meža 510.kvartāla dienvidu robežu rietumu virzienā un rietumu robežu ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Liepiņas 1" meža 508.kvartāla dienvidrietumu stūrim

26.13.

13-14

Pa saimniecības "Liepiņas 1" meža 508.kvartāla rietumu robežu ziemeļu virzienā un ziemeļu robežu austrumu virzienā līdz meža 55.kvartāla rietumu robežai

26.14.

14-15

Pa meža 55.kvartāla rietumu robežu ziemeļu virzienā un ziemeļu robežu austrumu virzienā līdz saimniecības "Kužas" meža 507.kvartāla 4.nogabala dienvidrietumu stūrim

26.15.

15-1

Pa saimniecības "Kužas" meža 507.kvartāla rietumu robežu ziemeļu virzienā līdz sākuma punktam

27. Kreiļu purva liegums

Valmieras novada Kocēnu pagasts

27.1.

1-2

No meža 22.kvartāla ziemeļaustrumu stūra dienvidu virzienā pa meža 22. un 29.kvartāla austrumu robežu līdz meža 35.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

27.2.

2-3

Pa meža 35.kvartāla ziemeļu robežu rietumu virzienā līdz tā paša kvartāla 4.nogabala ziemeļaustrumu stūrim

27.3.

3-4

Pa 4.nogabala austrumu robežu dienvidu virzienā līdz 35.kvartāla dienvidu robežai

27.4.

4-5

Pa meža 35. un 34.kvartāla dienvidu robežu rietumu virzienā līdz 34.kvartāla dienvidrietumu stūrim

27.5.

5-6

Pa meža 34.kvartāla rietumu robežu ziemeļu virzienā līdz meža 27.kvartāla dienvidaustrumu stūrim

27.6.

6-7

Pa meža 27.kvartāla dienvidu robežu rietumu virzienā līdz meža 32.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

27.7.

7-8

Pa meža 32.kvartāla austrumu robežu dienvidu virzienā līdz meža 32.kvartāla dienvidaustrumu stūrim

27.8.

8-9

Pa meža 32.kvartāla dienvidu robežu rietumu virzienā līdz kvartāla dienvidrietumu stūrim

27.9.

9-10

Pa meža 32. un 26.kvartāla rietumu robežu ziemeļaustrumu un ziemeļu virzienā līdz meža 19.kvartāla 10.nogabala dienvidrietumu stūrim

27.10.

10-11

Pa purva ziemeļrietumu robežu ziemeļaustrumu virzienā, šķērsojot 19. un 20.kvartālu, līdz meža 21.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

27.11.

11-1

Pa meža 21. un 22.kvartāla ziemeļu robežu austrumu virzienā līdz sākumpunktam

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
3.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 7.augusta noteikumiem Nr.352
Kultūrvēsturiskā zona

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.612)

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1

2

3

1. Veselavas muiža

Priekuļu novada Veselavas pagasts

1.1.

1-2

No vietas, kur ceļš Cēsis-Madona šķērso Veselavas pagasta administratīvo robežu, pa parka robežu dienvidaustrumu, pēc tam dienvidrietumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu uz Muižnieku mājām

1.2.

2-3

Pa ceļu ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Muižnieki" zemes robežas ziemeļaustrumu stūrim

1.3.

3-4

Pa saimniecības "Muižnieki" zemes ziemeļu robežu rietumu virzienā līdz Veselavas pagasta administratīvajai robežai

1.4.

4-1

Pa Veselavas pagasta administratīvo robežu ziemeļrietumu, pēc tam ziemeļu virzienā līdz sākumpunktam

2. Āraišu muzejparks

Amatas novada Drabešu pagasts

2.1.

1-2

No autoceļa Veclaicene-Rīga krustojuma ar dzelzceļu Lugaži-Rīga pa autoceļu dienvidrietumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Drabeši-Cēsis

2.2.

2-3

Pa ceļu Drabeši-Cēsis ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Zīpari" meža 1.kvartāla rietumu stūrim

2.3.

3-4

Pa saimniecības "Zīpari" meža 1.kvartāla ziemeļu malu austrumu virzienā līdz gāzes trasei

2.4.

4-5

Pa gāzes trasi austrumu virzienā līdz dzelzceļam Lugaži-Rīga

2.5.

5-1

Pa dzelzceļu dienvidu virzienā līdz sākumpunktam

3. Līgatnes-Ķempju kultūrvēsturiskā teritorija

3.1.

Cēsu rajona Līgatne

3.1.1.

1-2

No Gaujas ielas krustojuma ar ceļu Gaujas iela-papīrfabrika pa ceļu Gaujas iela- papīrfabrika dienvidu virzienā līdz Līgatnes papīrfabrikas kanālam

3.1.2.

2-3

Pa Līgatnes papīrfabrikas kanālu austrumu virzienā līdz Līgatnes upei

3.1.3.

3-4

Pa Līgatnes upi dienvidu virzienā līdz elektropārvades līnijai

3.1.4.

4-5

Pa elektropārvades līniju dienvidaustrumu virzienā līdz meža 104.kvartāla dienvidaustrumu malai

3.1.5.

5-6

Pa meža 104.kvartāla dienvidu malu dienvidrietumu virzienā līdz Pilsoņu ielai

3.1.6.

6-7

Pa Pilsoņu ielu dienvidu virzienā līdz krustojumam ar Spriņģu ielu

3.1.7.

7-8

Pa Spriņģu ielu austrumu virzienā līdz krustojumam ar Ķempju ielu

3.1.8.

8-9

Pa Ķempju ielu dienvidaustrumu virzienā līdz ceļam Līgatne-autoceļš Veclaicene-Rīga (caur Ķempjiem)

3.2.

Līgatnes novada Līgatnes pagasts

3.2.1.

9-10

Pa ceļu Līgatne-autoceļš Veclaicene-Rīga (caur Ķempjiem) dienvidaustrumu un dienvidrietumu virzienā līdz gāzes vadam

3.2.2.

10-11

Pa gāzes vadu rietumu virzienā līdz autoceļam Augšlīgatne-Līgatne

3.3.

Cēsu rajona Līgatne

3.3.1.

11-12

Pa autoceļu Augšlīgatne-Līgatne ziemeļu virzienā līdz krustojumam ar Gaujas ielu

3.3.2.

12-13

Pa Gaujas ielu ziemeļrietumu virzienā līdz krustojumam ar Strautu ielu

3.3.3.

13-14

Pa Strautu ielu ziemeļrietumu virzienā līdz ceļam Strautu iela-grants karjers

3.3.4.

14-15

Pa ceļu Strautu iela-grants karjers rietumu virzienā līdz krustojumam ar 20 kV elekrtopārvades līniju

3.3.5.

15-16

Pa 20 kV elektropārvades līniju ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Strauti-2" dienvidu stūrim

3.3.6.

16-17

Pa saimniecības "Strauti-2" austrumu robežu ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Strauti-1" dienvidaustrumu stūrim

3.3.7.

17-18

Pa saimniecības "Strauti-1" austrumu robežu ziemeļu virzienā līdz Līgatnes pilsētas pašvaldības meža 87.kvartāla austrumu malai

3.3.8.

18-19

Pa Līgatnes pilsētas pašvaldības meža 87. un 85.kvartāla austrumu malu ziemeļaustrumu virzienā līdz ceļam Līgatnes mācību un atpūtas parks-Gaujasmala

3.3.9.

19-20

Pa ceļu Līgatnes mācību un atpūtas parks-Gaujasmala ziemeļaustrumu virzienā līdz Gaujas ielai

3.3.10.

20-1

Pa Gaujas ielu ziemeļaustrumu virzienā līdz sākumpunktam

4. Krimuldas baznīcas kultūrvēsturiskā teritorija

Krimuldas novada Krimuldas pagasts

4.1.

1-2

No autoceļa Ragana-Turaida krustpunkta ar 330 kV augstsprieguma elektropārvades līniju pa 330 kV augstsprieguma elektropārvades līniju dienvidrietumu virzienā līdz meža 5.kvartāla ziemeļu malai

4.2.

2-3

Pa meža 5.kvartāla ziemeļu malu rietumu virzienā līdz meža 5.kvartāla rietumu stūrim

4.3.

3-4

Pa Krimuldas evaņģēliski luteriskās draudzes īpašuma ziemeļu robežu dienvidrietumu virzienā līdz ceļam Gaujas kapi-autoceļš Ragana-Turaida

4.4.

4-5

Pa ceļu Gaujas kapi-autoceļš Ragana-Turaida ziemeļu virzienā līdz autoceļam Ragana-Turaida

4.5.

5-1

Pa autoceļu Ragana-Turaida austrumu virzienā līdz sākumpunktam

5. Krimuldas muiža

5.1.

Siguldas novada Siguldas pilsēta

5.1.1.

1-2

No Vikmestes pilskalna aizsarggrāvja ziemeļrietumu stūra pa meža 17.kvartāla meža ceļu, apliecot Vikmestes pilskalnu pa reljefa plato, dienvidaustrumu, dienvidu un ziemeļrietumu virzienā līdz Vikmestes pilskalna dienvidrietumu malai

5.1.2.

2-3

Pa meža 17.kvartāla rietumu malu dienvidu virzienā līdz Siguldas pilsētas pašvaldības meža ziemeļu stūrim

5.1.3.

3-4

Pa Siguldas pašvaldības meža ziemeļrietumu, dienvidrietumu un dienvidaustrumu malu dienvidu un dienvidaustrumu virzienā līdz meža 17.kvartāla rietumu stūrim

5.1.4.

4-5

Pa meža 17.kvartāla dienvidu malu austrumu virzienā līdz Krimuldas pilskalna aizsarggrāvja ziemeļrietumu malai

5.1.5.

5-6

Pa meža 17.kvartāla lokveida meža taku gar Krimuldas pilskalna aizsargmūri ziemeļaustrumu, dienvidaustrumu, dienvidu un dienvidrietumu virzienā līdz Krimuldas pilskalna aizsarggrāvja austrumu malai

5.1.6.

6-7

Pa Siguldas novada Siguldas pilsētas Krimuldas ielu dienvidaustrumu virzienā līdz meža 16. un 17.kvartāla stigai

5.1.7.

7-8

Pa meža 16.kvartāla rietumu malu dienvidrietumu virzienā līdz meža ceļam

5.1.8.

8-9

Pa meža ceļu, šķērsojot meža 16.kvartālu, dienvidu virzienā līdz meža 15. un 16.kvartāla stigai

5.1.9.

9-10

Pa meža ceļu, šķērsojot meža 15.kvartālu, rietumu virzienā līdz meža 13. un 15.kvartāla stigai

5.1.10.

10-11

Pa meža 15.kvartāla rietumu malu ziemeļu virzienā līdz ceļam Krimuldas muiža- autoceļš Ragana-Turaida

5.1.11.

11-12

Pa ceļu Krimuldas muiža-autoceļš Ragana-Turaida rietumu virzienā līdz autoceļam Ragana-Turaida

5.2.

Krimuldas novada Krimuldas pagasts

5.2.1.

12-13

Pa autoceļu Ragana-Turaida ziemeļaustrumu virzienā līdz saimniecības "Gravzaķi" dienvidu robežai

5.2.2.

13-14

Pa saimniecības "Gravzaķi" dienvidu un dienvidaustrumu robežu austrumu un ziemeļaustrumu virzienā līdz saimniecības "Gravzaķi" austrumu stūrim

5.2.3.

14-1

Pa meža 17.kvartāla rietumu malu austrumu virzienā līdz sākumpunktam

6. Turaidas muzejrezervāts

6.1.

Krimuldas novada Krimuldas pagasts

6.1.1.

1-2

No Turaidas muzejrezervāta zemesgabala (zemes kadastra Nr.8068-009-0175) ziemeļrietumu stūra (zemesgabala saskares punkta ar autoceļu Ķegums-Inciems) pa zemesgabala ziemeļu robežu austrumu virzienā līdz tā ziemeļaustrumu stūrim

6.1.2.

2-3

Pa Turaidas muzejrezervāta zemesgabala (zemes kadastra Nr.8068-009-0175) austrumu robežu dienvidaustrumu virzienā līdz Siguldas administratīvajai robežai

6.2.

Siguldas novada Siguldas pilsēta

6.2.1.

3-4

Pa Turaidas muzejrezervāta zemesgabala (zemes kadastra Nr.8015-001-0201) austrumu robežu dienvidaustrumu virzienā līdz Turaidas muzejrezervāta zemesgabala (zemes kadastra Nr.8015-001-0201) dienvidaustrumu stūrim

6.2.2.

4-5

Pa Turaidas muzejrezervāta zemesgabala (zemes kadastra Nr.8015-001-0201) dienvidu robežu dienvidrietumu virzienā līdz autoceļam Ķegums-Inciems

6.2.3.

5-6

Pa autoceļu Ķegums-Inciems ziemeļu virzienā līdz Turaidas muzejrezervāta zemesgabala (zemes kadastra Nr.8068-009-0176) dienvidaustrumu stūrim

6.3.

Krimuldas novada Krimuldas pagasts

6.3.1.

6-7

Pa Turaidas muzejrezervāta zemesgabala (zemes kadastra Nr.8068-009-0176) dienvidu robežu rietumu virzienā līdz Turaidas muzejrezervāta zemesgabala (zemes kadastra Nr.8068-009-0176) dienvidrietumu stūrim

6.3.2.

7-8

Pa Turaidas muzejrezervāta zemesgabala (zemes kadastra Nr.8068-009-0176) rietumu robežu ziemeļu virzienā līdz Turaidas muzejrezervāta zemesgabala (zemes kadastra Nr.8068-009-0176) ziemeļrietumu stūrim

6.3.3.

8-9

Pa Turaidas muzejrezervāta zemesgabala (zemes kadastra Nr.8068-009-0176) ziemeļu robežu austrumu virzienā līdz autoceļam Ķegums-Inciems

6.3.4.

9-1

Pa autoceļu Ķegums-Inciems ziemeļu virzienā līdz sākumpunktam

7. Lielstraupes pilsmuižas kultūrvēsturiskā zona

Pārgaujas novada Straupes pagasts

7.1.

1-2

No autoceļa Rīga-Straupe-Valmiera saskares punkta ar saimniecības "Rūķi" ziemeļrietumu stūri pa autoceļu Rīga-Straupe-Valmiera ziemeļaustrumu virzienā līdz meža 519.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

7.2.

2-3

Pa meža 519.kvartāla rietumu malu dienvidaustrumu virzienā līdz meža 519.kvartāla dienvidrietumu stūrim

7.3.

3-4

Pa meža 511.kvartāla rietumu malu dienvidu virzienā līdz ceļam Bērzmuiža-Virškalniņi

7.4.

4-5

Pa ceļu Bērzmuiža-Virškalniņi dienvidrietumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Virškalniņi-Kalnozoli-Fazāni

7.5.

5-6

Pa ceļu Virškalniņi-Kalnozoli-Fazāni austrumu, dienvidu un rietumu virzienā līdz meža 533.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

7.6.

6-7

Pa meža 533.kvartāla ziemeļu malu ziemeļrietumu virzienā līdz ceļam Straupe-Lielstraupe

7.7.

7-8

Pa ceļu Straupe-Lielstraupe dienvidu virzienā līdz saimniecības "Imantas" ziemeļaustrumu stūrim

7.8.

8-9

Pa saimniecības "Imantas" ziemeļu robežu dienvidrietumu virzienā līdz meža 532.kvartālam

7.9.

9-10

Pa meža 532.kvartāla ziemeļu malu ziemeļrietumu virzienā līdz saimniecības "Lukstiņi" rietumu robežai

7.10.

10-11

Pa saimniecības "Lukstiņi" rietumu robežu ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Lukstiņi" meža 1.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

7.11.

11-12

Pa saimniecības "Rūķi" meža 1.kvartāla ziemeļu malu rietumu virzienā līdz saimniecības meža 1.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

7.12.

12-1

Pa saimniecības "Rūķi" rietumu robežu ziemeļrietumu virzienā līdz sākumpunktam

8. Ungurmuiža

8.1.

Pārgaujas novada Stalbes pagasts

1-2

No autoceļa Cēsis-Stalbe krustojuma ar augstsprieguma elektropārvades līniju (330 kV) pa elektropārvades līniju ziemeļaustrumu virzienā līdz ceļam Stalbe-Kūdums

8.2.

Pārgaujas novada Raiskuma pagasts

8.2.1.

2-3

Pa ceļu Stalbe-Kūdums dienvidaustrumu virzienā līdz ceļam Kūdums-Unguri

8.2.2.

3-4

Pa ceļu Kūdums-Unguri dienvidu virzienā līdz Dzirnupītei

8.2.3.

4-5

Pa Dzirnupīti dienvidaustrumu virzienā līdz ceļam Kūdums-Auciems

8.2.4.

5-6

Pa ceļu Kūdums-Auciems dienvidu virzienā līdz ceļam Upmaļi-Vartapas

8.2.5.

6-7

Pa ceļu Upmaļi-Vartapas dienvidrietumu virzienā līdz autoceļam Cēsis-Stalbe

8.2.6.

7-8

Pa autoceļu Cēsis-Stalbe ziemeļrietumu virzienā līdz kempinga "Ungurs" īpašuma ziemeļrietumu stūrim

8.2.7.

8-9

Pa kempinga "Ungurs" īpašuma rietumu robežu dienvidu virzienā līdz Ungura ezeram

8.2.8.

9-10

Pa Ungura ezera ziemeļu krastu rietumu virzienā līdz saimniecības "Zaļkalni" dienvidrietumu stūrim

8.2.9.

10-11

Pa saimniecības "Zaļkalni" rietumu robežu ziemeļrietumu virzienā līdz ceļam Unguri-Lielstraupe

8.3.

Pārgaujas novada Stalbes pagasts

8.3.1.

11-12

Pa ceļu Unguri-Lielstraupe rietumu virzienā līdz saimniecības "Vecsulaiņi" dienvidrietumu stūrim

8.3.2.

12-13

Pa saimniecības "Vecsulaiņi" rietumu robežu, tad pa saimniecības "Dreimaņi" austrumu robežu ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Vēveri" meža 1.kvartāla dienvidrietumu stūrim

8.3.3.

13-14

Pa saimniecības "Vēveri" meža 1.kvartāla ziemeļrietumu malu ziemeļaustrumu virzienā līdz autoceļam Cēsis-Stalbe

8.3.4.

14-1

Pa autoceļu Cēsis-Stalbe ziemeļrietumu virzienā līdz sākumpunktam

9. Briežu Krēslinieku sētas

Valmieras novada Vaidavas pagasts

9.1.

1-2

No ceļu Miglači-Sietiņiezis un Jaunkošas-Caunītes krustojuma austrumu un dienvidu virzienā pa ceļu Jaunkošas-Caunītes līdz Valmieras novada Vaidavas pagasta saimniecības "Košas" meža 653.kvartāla 12.nogabala ziemeļu stūrim

9.2.

2-3

Pa saimniecības "Košas" meža 653.kvartāla ziemeļu malu austrumu virzienā līdz Valmieras novada un Pārgaujas novada robežai

9.3.

3-4

Pa Valmieras novada un Pārgaujas novada robežu dienvidu un austrumu virzienā, šķērsojot ceļu Miglači-Sietiņiezis līdz saimniecības "Vidussigaldas" robežas dienvidaustrumu stūrim

9.4.

4-5

Pa saimniecības "Vidussigaldas" austrumu robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz ceļam pie Salasspidzēnu mājām

9.5.

5-6

Pa ceļu no Salasspidzēnu mājām austrumu virzienā līdz ceļam Miglači-Sietiņiezis

9.6.

6-1

Pa ceļu Miglači-Sietiņiezis dienvidu virzienā līdz sākumpunktam

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
4.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 7.augusta noteikumiem Nr.352
Ainavu aizsardzības zona

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.612)

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1

2

3

1. Kauguru aizsargājamā ainava

Beverīnas novada Kauguru pagasts

1.1.

1-2

No parka ziemeļu robežas un Gaujas senielejas lieguma austrumu robežas krustpunkta ziemeļaustrumu un dienvidu virzienā pa parka robežu līdz Gaujas senielejas lieguma austrumu malai

1.2.

2-1

Pa Gaujas senielejas lieguma austrumu malu ziemeļu virzienā līdz sākumpunktam

2. Līču aizsargājamā ainava

Beverīnas novada Kauguru pagasts

2.1.

1-2

No parka austrumu robežas un Gaujas senielejas lieguma austrumu robežas krustpunkta dienvidaustrumu virzienā pa parka robežu līdz Beverīnas novada un Priekuļu novada robežai

2.2.

2-3

Pa Beverīnas novada un Priekuļu novada robežu austrumu virzienā līdz Gaujas senielejas lieguma austrumu robežai

2.3.

3-1

Pa Gaujas senielejas lieguma austrumu robežu ziemeļu virzienā līdz sākumpunktam

3. Grīviņu aizsargājamā ainava

Priekuļu novada Liepas pagasts

3.1.

1-2

No meža 717.kvartāla dienvidrietumu stūra pa Gaujas senielejas lieguma robežu ziemeļu virzienā līdz Braslavas upei

3.2.

2-3

Pa Braslavas upi austrumu virzienā līdz autoceļam Valmiera-Cēsis

3.3.

3-4

Pa parka robežu līdz Liepas pagasta saimniecības "Jaunzemi" zemes robežas ziemeļaustrumu stūrim

3.4.

4-1

Pa Grīviņupītes lieguma ziemeļu robežu austrumu virzienā līdz sākumpunktam

4. Liepas aizsargājamā ainava

Priekuļu novada Liepas pagasts

4.1.

1-2

No ceļa Cēsis-Smiltene krustojuma ar ceļu uz Liepas pagasta Speļģu mājām pa Lodes apdzīvotās teritorijas robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu uz Irbīšu mājām

4.2.

2-3

Pa parka robežu dienvidu, pēc tam dienvidaustrumu virzienā līdz ceļam Jaunrauna-Liepa

4.3.

3-1

Pa Raunas ielejas lieguma robežu rietumu virzienā līdz sākumpunktam

5. Jaunraunas aizsargājamā ainava

Priekuļu novada Priekuļu pagasts

5.1.

1-2

No meža 789.kvartāla ziemeļu stūra pa parka robežu dienvidu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Cēsis-Madona

5.2.

2-3

Pa Veselavas muižas kultūrvēsturiskās zonas robežu rietumu, pēc tam dienvidrietumu virzienā līdz Priekuļu pagasta saimniecības "Vītoli" meža robežas ziemeļaustrumu stūrim

5.3.

3-4

Pa Rauņa upes lieguma robežu ziemeļrietumu virzienā līdz ceļam uz Būku mājām

5.4.

4-1

Pa Raunas ielejas lieguma robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz sākumpunktam.

6. Jāņmuižas aizsargājamā ainava

Priekuļu novada Priekuļu pagasts

6.1.

1-2

No vietas, kur ceļš Cēsis-Lejas Benči šķērso Cēsu pilsētas administratīvo robežu, pa Gaujas senielejas lieguma robežu ziemeļaustrumu, pēc tam austrumu virzienā līdz saimniecības "Kalna Kūļi" zemes robežas ziemeļrietumu stūrim

6.2.

2-3

Pa Raunas ielejas lieguma robežu dienvidu virzienā līdz ceļam Priekuļi-Rauna

6.3.

3-4

Pa Vaives ielejas lieguma robežu dienvidrietumu virzienā līdz ceļu krustojumam uz Lasmaņu mājām

6.4.

4-5

Pa Cēsu apkārtnes apdzīvotās teritorijas robežu dienvidrietumu, pēc tam ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Noriņas" zemes robežas dienvidaustrumu stūrim

6.5.

5-6

Pa Kazugravas lieguma robežu ziemeļu, pēc tam rietumu virzienā līdz saimniecības "Upmaļi" zemes robežas ziemeļrietumu stūrim

6.6.

6-7

Pa Cēsu apkārtnes blīvi apdzīvotās teritorijas robežu rietumu virzienā līdz Cēsu pilsētas administratīvajai robežai

6.7.

7-1

Pa Cēsu pilsētas administratīvo robežu līdz sākumpunktam

7. Vaives aizsargājamā ainava

Cēsu novada Vaives pagasts, Amatas novada Drabešu pagasts un Priekuļu novada Priekuļu pagasts

7.1.

1-2

No Vaives pagasta saimniecības "Kausiņi" zemes robežas dienvidaustrumu stūra pa Dāvida avotu lieguma robežu ziemeļu, rietumu, pēc tam dienvidaustrumu virzienā līdz saimniecības "Kausiņi" dienvidrietumu stūrim

7.2.

2-3

Pa parka robežu dienvidrietumu virzienā līdz dzelzceļa Rīga-Lugaži pārbrauktuvei

7.3.

3-4

Pa Āraišu muzejparka robežu ziemeļu, pēc tam rietumu virzienā līdz ceļam Drabeši-Cēsis

7.4.

4-5

Pa Cēsu apkārtnes blīvi apdzīvotās teritorijas robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz ceļam Cēsis-Madona

7.5.

5-6

Pa Vaives ielejas lieguma robežu dienvidaustrumu, pēc tam ziemeļaustrumu virzienā līdz ceļam uz Priekuļu pagasta Kalna Kunču mājām

7.6.

6-7

Pa Rauņa upes lieguma robežu dienvidaustrumu virzienā līdz autoceļam Veclaicene-Rīga

7.7.

7-1

Pa parka robežu dienvidrietumu virzienā līdz sākumpunktam.

8. Kārļu aizsargājamā ainava

Amatas novada Drabešu pagasts

8.1.

1-2

No Drabešu pagasta saimniecības "Kalna Billes" meža 1.kvartāla dienvidaustrumu stūra pa Amatas ielejas lieguma robežu ziemeļrietumu virzienā līdz ceļam Cēsis-Līgatne

8.2.

2-3

Pa Gaujas senielejas lieguma robežu dienvidaustrumu, pēc tam ziemeļu virzienā līdz krustojumam ar ceļu uz Celmiņu mājām

8.3.

3-4

Pa Cēsu apkārtnes blīvi apdzīvotās teritorijas robežu dienvidaustrumu virzienā līdz ceļu krustojumam ar ceļu Cēsis-Drabeši

8.4.

4-5

Pa Āraišu muzejparka robežu dienvidu virzienā līdz ceļu krustojumam ar autoceļu Veclaicene-Rīga

8.5.

5-1

Pa parka robežu dienvidrietumu virzienā līdz sākumpunktam

9. Ķaubju aizsargājamā ainava

Amatas novada Drabešu pagasts

9.1.

1-2

No autoceļa Veclaicene-Rīga krustojuma ar ceļu uz autostāvvietu ''Melturi" pa parka robežu dienvidrietumu virzienā līdz Drabešu pagasta saimniecības "Veļķi" zemes robežas dienvidu stūrim

9.2.

2-1

Pa Amatas ielejas lieguma robežu ziemeļu, pēc tam dienvidu virzienā līdz sākumpunktam

10. Ķempju aizsargājamā ainava

Līgatnes novada Līgatnes pagasts

10.1.

1-2

No gāzes vada joslas un Roču meža rezervāta dienvidaustrumu robežas krustpunkta ar strautu pa Amatas ielejas lieguma rietumu robežu dienvidu virzienā līdz parka robežai

10.2.

2-3

Pa parka robežu dienvidrietumu virzienā līdz autoceļa Veclaicene-Rīga krustojumam ar autoceļu Augšlīgatne-Līgatne

10.3.

3-4

Pa Augšlīgatnes blīvi apdzīvotās teritorijas austrumu un ziemeļu robežu ziemeļu un rietumu virzienā līdz ceļa Augšlīgatne-Vildoga krustojumam ar ceļu Augšlīgatne-Ramas

10.4.

4-5

Pa ceļu Augšlīgatne-Ramas ziemeļrietumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Ramas-Struņķi

10.5.

5-6

Pa ceļu Ramas-Struņķi ziemeļu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Vildoga-Līgatne

10.6.

6-7

Pa Gaujas senielejas lieguma dienvidu robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz autoceļam Augšlīgatne-Līgatne

10.7.

7-8

Pa Līgatnes un Ķempju kultūrvēsturiskās teritorijas rietumu, dienvidu un ziemeļaustrumu robežu dienvidaustrumu, austrumu un ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Veckūlas" dienvidrietumu stūrim

10.8.

8-9

Pa Līgatnes blīvi apdzīvotās teritorijas dienvidaustrumu robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz saimniecības "Bākaskalni" ziemeļu stūrim

10.9.

9-10

Pa Gaujas senielejas lieguma dienvidu robežu austrumu, dienvidu un ziemeļu virzienā līdz meža 544.kvartāla dienvidaustrumu stūrim

10.10.

10-1

Pa Roču meža rezervāta dienvidu robežu austrumu virzienā līdz sākumpunktam

11. Eglaines aizsargājamā ainava

Līgatnes novada Līgatnes pagasts un Siguldas novada Mores pagasts

11.1.

1-2

No autoceļa Līgatne-Skrīveri krustojuma ar ceļu Ezerlejas-autoceļš Līgatne-Skrīveri pa parka robežu dienvidu un rietumu virzienā līdz Mores pagasta saimniecības "Saulstari-2" austrumu robežai

11.2.

2-3

Pa Sudas purva Mores lieguma austrumu robežu ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Dodes" meža 1.kvartāla ziemeļu stūra saskares punktam ar grāvi

11.3.

3-4

Pa Sudas purva rezervāta austrumu robežu ziemeļu virzienā līdz Sudas purva Ratnieku lieguma dienvidaustrumu stūrim

11.4.

4-5

Pa Sudas purva Ratnieku lieguma austrumu robežu ziemeļrietumu virzienā līdz takai no Ezerleju mājām uz Ratnieku ezeru

11.5.

5-1

Pa Augšlīgatnes blīvi apdzīvotās teritorijas dienvidu robežu austrumu virzienā līdz sākumpunktam

12. Kārtūžu aizsargājamā ainava

Siguldas novada Mores pagasts

12.1.

1-2

No Līgatnes novada un Siguldas novada robežas (meža 221.kvartāla rietumu malas) krustpunkta ar strautu pa Sudas purva Mežaku lieguma rietumu robežu dienvidu virzienā līdz meža 223.kvartāla dienvidu malai

12.2.

2-3

Pa Sudas purva Mežaku lieguma dienvidu robežu austrumu virzienā līdz Sudas upei

12.3.

3-4

Pa Sudas purva Mežaku lieguma austrumu malu ziemeļaustrumu virzienā līdz Siguldas novada Mores pagasta saimniecības "Ģipslavas" dienvidrietumu stūrim

12.4.

4-5

Pa Sudas purva Mores lieguma rietumu robežu dienvidu virzienā līdz parka robežai

12.5.

5-6

Pa parka robežu rietumu virzienā līdz Siguldas novada Mores pagasta un Siguldas pagasta robežai

12.6.

6-1

Pa Siguldas novada Mores pagasta un Siguldas pagasta robežu ziemeļu virzienā līdz sākumpunktam

13. Dzilnu aizsargājamā ainava

Siguldas novada Siguldas pagasts

13.1.

1-2

No Līgatnes novada Līgatnes pagasta saimniecības "Dzilnas" meža 1.kvartāla dienvidrietumu stūra pa Sudas purva Mežaku lieguma rietumu robežu dienvidaustrumu virzienā līdz Siguldas novada Mores pagasta un Siguldas pagasta robežai

13.2.

2-3

Pa Siguldas novada Mores pagasta un Siguldas pagasta robežu dienvidrietumu virzienā līdz parka robežai (ceļam More-Jūdaži)

13.3.

3-4

Pa parka robežu ziemeļrietumu virzienā līdz ceļam Jūdaži - autoceļš Rīga-Veclaicene

13.4.

4-1

Pa parka robežu ziemeļu virzienā līdz sākumpunktam

14. Inderdēļa aizsargājamā ainava

Siguldas novada Siguldas pagasts

14.1.

1-2

No meža 204.kvartāla ziemeļrietumu stūra pa Sudas purva Ratnieku lieguma rietumu robežu dienvidrietumu virzienā līdz meža 208.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

14.2.

2-3

Pa Sudas purva rezervāta rietumu robežu dienvidu virzienā līdz meža 208.kvartāla rietumu stūrim

14.3.

3-4

Pa Sudas purva Mežaku lieguma ziemeļu robežu rietumu virzienā līdz parka robežai

14.4.

4-5

Pa parka robežu ziemeļu virzienā līdz autoceļam Rīga-Veclaicene

14.5.

5-1

Pa autoceļu Rīga-Veclaicene ziemeļaustrumu virzienā līdz sākumpunktam

15. Vildogas aizsargājamā ainava

Līgatnes novada Līgatnes pagasts

Siguldas novada Siguldas pagasts

15.1.

1-2

No meža 62.kvartāla ziemeļrietumu stūra pa Gaujas senielejas lieguma dienvidu robežu dienvidaustrumu virzienā līdz ceļam Vildoga-Līgatne

15.2.

2-3

Pa Gaujas senielejas lieguma dienvidu robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz ceļam Struņķi-Ramas

15.3.

3-4

Pa ceļu Struņķi-Ramas dienvidu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Ramas-Augšlīgatne

15.4.

4-5

Pa Augšlīgatnes blīvi apdzīvotās teritorijas rietumu un ziemeļu robežu dienvidu un rietumu virzienā līdz autoceļam Veclaicene-Rīga

15.5.

5-6

Pa autoceļu Veclaicene-Rīga dienvidrietumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Ķipari-autoceļš Veclaicene-Rīga

15.6.

6-7

Pa Ķiparu blīvi apdzīvotās teritorijas austrumu un ziemeļrietumu robežu ziemeļu un dienvidrietumu virzienā līdz ceļa Ķipari-Daudas krustojumam ar ceļu Daudas-Sigulda-Nurmiži

15.7.

7-8

Pa Gaujas senielejas lieguma dienvidaustrumu robežu ziemeļu virzienā līdz meža 75.kvartāla dienvidu stūrim

15.8.

8-1

Pa Nurmižu gravu rezervāta dienvidu, austrumu un ziemeļu robežu austrumu, ziemeļu un rietumu virzienā līdz sākumpunktam

16. Silciema aizsargājamā ainava

Siguldas novada Siguldas pagasts, Krimuldas novada Krimuldas pagasts un Inčukalna novada Inčukalna pagasts

16.1.

1-2

No meža 35.kvartāla 16.nogabala dienvidu stūra pa Siguldas pilsētas administratīvo robežu dienvidaustrumu virzienā līdz parka robežai

16.2.

2-3

Pa parka robežu rietumu virzienā līdz meža 42.kvartāla dienvidrietumu stūrim

16.3.

3-1

Pa Gaujas senielejas lieguma dienvidu robežu ziemeļu, ziemeļaustrumu un dienvidaustrumu virzienā līdz sākumpunktam

17. Kaupiņu aizsargājamā ainava

Krimuldas novada Krimuldas pagasts

17.1.

1-2

No ceļa Almucas-Tilgaļi krustojuma ar ceļu uz Krimuldas novada Krimuldas pagasta apdzīvoto vietu "Sunīši" pa Gaujas senielejas lieguma ziemeļrietumu robežu dienvidrietumu virzienā līdz Lojas upes kreisā krasta stāvgravas augšējai šķautnei

17.2.

2-3

Pa Lojas upes lieguma austrumu robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz saimniecības "Pulkas" ziemeļu robežai

17.3.

3-1

Pa Raganas blīvi apdzīvotās teritorijas dienvidu robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz sākumpunktam

18. Kurmīškalna aizsargājamā ainava

Krimuldas novada Krimuldas pagasts

18.1.

1-2

No ceļa Ataugas-Pļaviņas krustojuma ar autoceļu Ragana-Turaida pa autoceļu Ragana-Turaida dienvidaustrumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Gaujas kapi - autoceļš Ragana-Turaida

18.2.

2-3

Pa Krimuldas baznīcas kultūrvēsturiskās teritorijas rietumu robežu dienvidu virzienā līdz meža 549.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

18.3.

3-4

Pa Gaujas senielejas lieguma ziemeļrietumu robežu dienvidrietumu virzienā līdz ceļa Kaponi-Sutas krustpunktam ar strautu

18.4.

4-1

Pa Raganas blīvi apdzīvotās teritorijas rietumu robežu ziemeļu virzienā līdz sākumpunktam

19. Krimuldas aizsargājamā ainava

Krimuldas novada Krimuldas pagasts

19.1.

1-2

No autoceļa Inčukalns-Valmiera krustojuma ar ceļu Graši-Igauņi pa ceļu Graši-Igauņi austrumu virzienā līdz autoceļam Inciems-Ķegums

19.2.

2-3

Pa Gaujas senielejas lieguma rietumu robežu dienvidu virzienā līdz Turaidas muzejrezervāta zemes gabala (zemes kadastra Nr.8068-009-0175) ziemeļrietumu stūrim

19.3.

3-4

Pa Turaidas muzejrezervāta rietumu, ziemeļu un dienvidu robežu dienvidu, rietumu un austrumu virzienā līdz Turaidas muzejrezervāta zemes gabala (zemes kadastra Nr.8068-009-0176) dienvidaustrumu stūrim

19.4.

4-5

Pa Gaujas senielejas lieguma rietumu robežu dienvidrietumu virzienā līdz Krimuldas novada Krimuldas pagasta saimniecības "Gravzaķi" austrumu stūrim

19.5.

5-6

Pa Krimuldas muižas kultūrvēsturiskās teritorijas ziemeļrietumu un dienvidrietumu robežu dienvidrietumu un dienvidaustrumu virzienā līdz meža 13. un 15.kvartāla stigai

19.6.

6-7

Pa Gaujas senielejas lieguma ziemeļrietumu robežu rietumu virzienā līdz 330 kV augstsprieguma elektropārvades līnijai

19.7.

7-8

Pa Krimuldas baznīcas kultūrvēsturiskās teritorijas austrumu robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz autoceļam Turaida-Ragana

19.8.

8-9

Pa Raganas blīvi apdzīvotās teritorijas austrumu, ziemeļaustrumu un ziemeļu robežu ziemeļaustrumu, ziemeļrietumu un dienvidrietumu virzienā līdz parka robežai

19.9.

9-10

Pa parka robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz sākumpunktam

20. Turaidas aizsargājamā ainava

Krimuldas novada Krimuldas pagasts

20.1.

1-2

No meža 701.kvartāla ziemeļu stūra pa Braslas ielejas lieguma rietumu robežu dienvidaustrumu, dienvidu un dienvidrietumu virzienā līdz ceļam Ķeši-Inciems

20.2.

2-3

Pa Gaujas senielejas lieguma ziemeļrietumu robežu ziemeļaustrumu un rietumu virzienā līdz meža 722.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

20.3.

3-4

Pa Inciema senkrasta rezervāta ziemeļu un ziemeļrietumu robežu rietumu un dienvidrietumu virzienā līdz meža 737.kvartāla rietumu stūrim

20.4.

4-5

Pa Gaujas senielejas lieguma ziemeļrietumu robežu dienvidrietumu virzienā līdz ceļam Igauņi-Graši

20.5.

5-6

Pa ceļu Igauņi-Graši rietumu virzienā līdz parka robežai

20.6.

6-7

Pa parka robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz autoceļa Inčukalns-Valmiera krustojumam ar ceļu gar Krimuldas novada Krimuldas pagasta Ostermaņu un Jaunkrustiņu mājām

20.7.

7-8

Pa Inciema blīvi apdzīvotās teritorijas dienvidu, dienvidaustrumu un ziemeļaustrumu robežu dienvidaustrumu, ziemeļaustrumu un ziemeļrietumu virzienā līdz parka robežai

20.8.

8-1

Pa parka robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz sākumpunktam

Piezīme.

Turaidas aizsargājamajā ainavā ietilpst Krimuldas novada Krimuldas pagasta saimniecība "Jaunmežvidi" (zemes kadastra Nr.8068-005-0014, platība 1,9 ha) un saimniecība "Jaunteiči" (zemes kadastra Nr.8068-005-0220, platība 1,6 ha), kuras atrodas meža 728.kvartālā

21. Lielstraupes-Stalbes aizsargājamā ainava

Pārgaujas novada Straupes un Stalbes pagasts

21.1.

1-2

No autoceļa Rīga-Straupe-Valmiera saskares punkta ar meža 519.kvartāla ziemeļrietumu stūri pa šo autoceļu ziemeļaustrumu virzienā līdz saimniecības "Silakrogs" ziemeļaustrumu stūrim

21.2.

2-3

Pa Stalbes blīvi apdzīvotās teritorijas neitrālās zonas dienvidrietumu malu dienvidaustrumu virzienā un tad pa dienvidaustrumu malu ziemeļaustrumu virzienā līdz autoceļam Cēsis-Stalbe

21.3.

3-4

Pa autoceļu Cēsis-Stalbe ziemeļrietumu virzienā līdz autoceļam Rīga-Straupe-Valmiera

21.4.

4-5

Pa autoceļu Rīga-Straupe-Valmiera austrumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Stalbe-Kūdums

21.5.

5-6

Pa ceļu Stalbe-Kūdums austrumu virzienā līdz augstsprieguma elektropārvades līnijai (330 kV)

21.6.

6-7

Pa Ungurmuižas kultūrvēsturiskās zonas rietumu malu dienvidu virzienā līdz ceļam Unguri-Lielstraupe

21.7.

7-8

Pa Ungura ezera lieguma ziemeļu malu rietumu virzienā, rietumu malu dienvidu virzienā un pa dienvidu malu austrumu virzienā līdz Pulles ezera rietumu krastam

21.8.

8-9

Pa Dreimaņu purva lieguma ziemeļrietumu malu dienvidrietumu virzienā un rietumu malu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Līdumnieki" ziemeļaustrumu stūrim

21.9.

9-10

Pa Meža ezeru lieguma ziemeļu malu rietumu virzienā līdz saimniecības "Brenči" rietumu robežai

21.10.

10-11

Pa Tavaiņu purva lieguma ziemeļu malu rietumu virzienā un rietumu malu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Sārniņi" dienvidu robežai

21.11.

11-12

Pa Apiņu purva lieguma ziemeļu malu rietumu virzienā, rietumu malu dienvidu virzienā un tad pa dienvidu malu austrumu virzienā līdz ceļam Birzgaļi-Klucīšu dzirnavas

21.12.

12-13

Pa Tavaiņu purva lieguma rietumu robežu dienvidaustrumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Raiskums-Jātnieki-Lielstraupe

21.13.

13-14

Pa Gaujas senielejas lieguma ziemeļu malu dienvidrietumu virzienā līdz elektropārvaldes līnijai, kas šķērso saimniecības "Ķieģeļcepļi" rietumu robežu

21.14.

14-15

Pa Braslas ielejas lieguma austrumu malu ziemeļrietumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Lielstraupe-Braslas pietura

21.15.

15-16

Pa Spilves meža neitrālās zonas dienvidaustrumu malu ziemeļaustrumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Mētras-Kalnozoli-Virškalniņi

21.16.

16-17

Pa Lielstraupes pilsmuižas kultūrvēsturiskās zonas austrumu malu ziemeļu virzienā līdz meža 511.kvartāla dienvidrietumu stūrim

21.17.

17-1

Pa Baukalna purva lieguma dienvidu, austrumu, pēc tam ziemeļu malu līdz sākumpunktam

22. Augstkalnu-Brenguļu aizsargājamā ainava

Pārgaujas novada Raiskuma un Straupes pagasts

22.1.

1-2

No ceļa Ķirži-Lielandžas krustojuma ar ceļu Ķirži-Liepas-Kūdras purvs pa Dreimaņu purva lieguma dienvidu malu austrumu virzienā līdz saimniecības "Liepas" ziemeļaustrumu stūrim

22.2.

2-3

Pa Ungura kūdras purva neitrālās zonas rietumu malu dienvidu virzienā, tad pa Unguru kūdras purva un pa Auciema un Raiskuma blīvi apdzīvotās teritorijas neitrālās zonas dienvidu malu austrumu virzienā līdz saimniecības "Biekas" ziemeļrietumu stūrim (Raiskuma ezeram)

22.3.

3-4

Pa Auciema un Raiskuma ezeru lieguma dienvidaustrumu malu ziemeļaustrumu virzienā līdz saimniecības "Jaunvērpji" dienvidrietumu stūrim

22.4.

4-5

Pa Lenčupes lieguma dienvidaustruma malu līdz saimniecības "Žagatas 4" meža 1.kvartāla dienvidrietumu stūrim

22.5.

5-6

Pa Gaujas senielejas lieguma rietumu robežu un ziemeļrietumu robežu dienvidrietumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Ķirži-Lielandžas

22.6.

6-1

Pa Meža ezeru lieguma austrumu malu ziemeļu virzienā līdz sākumpunktam

23. Auciema aizsargājamā ainava

Pārgaujas novada Raiskuma un Straupes pagasts

23.1.

1-2

No kempinga "Ungurs" īpašuma dienvidrietumu stūra (Ungura ezera) pa Ungurmuižas kultūrvēsturiskās zonas dienvidu malu austrumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Vartapas-Upmaļi

23.2.

2-3

Pa Ungurmuižas kultūrvēsturiskās zonas austrumu robežu ziemeļaustrumu virzienā, pēc tam ziemeļrietumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Stalbe-Kūdums

23.3.

3-4

Pa ceļu Stalbe-Lenči austrumu virzienā līdz meža 506.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

23.4.

4-5

Pa Gulbju salas purva lieguma rietumu malu dienvidu virzienā un tad pa dienvidaustrumu malu ziemeļaustrumu virzienā līdz meža 527.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

23.5.

5-6

Pa meža 529. un 530.kvartāla ziemeļu malu ziemeļaustrumu virzienā līdz meža 531.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

23.6.

6-7

Pa Lenčupes lieguma rietumu malu dienvidu virzienā līdz autoceļam Cēsis-Stalbe

23.7.

7-8

Pa autoceļu Cēsis-Stalbe ziemeļrietumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Priežkalni-Mežiņi-Āpšas

23.8.

8-9

Pa Auciema un Raiskuma blīvi apdzīvotās teritorijas neitrālās zonas rietumu malu dienvidu virzienā un pa Unguru kūdras purva neitrālās zonas ziemeļu malu ziemeļrietumu virzienā līdz meža 518.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

23.9.

9-10

Pa gaisa līniju ziemeļrietumu virzienā pāri Ungura ezeram līdz saimniecības "Zaļkalni" dienvidrietumu stūrim

23.10.

10-1

Pa Ungura ezera malu austrumu virzienā līdz sākumpunktam

24. Lenču aizsargājamā ainava

Valmieras novada Vaidavas pagasts

Pārgaujas novada Raiskuma pagasts

24.1.

1-2

No parka rietumu robežas (Vaidavas ezera lieguma ziemeļrietumu stūra) dienvidu virzienā pa Vaidavas ezera lieguma rietumu robežu līdz Strīķupes lieguma ziemeļrietumu stūrim

24.2.

2-3

Pa Strīķupes lieguma rietumu malu dienvidu virzienā līdz meža 625.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

24.3.

3-4

Pa Gaujas senielejas lieguma rietumu malu dienvidu virzienā līdz meža 559.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

24.4.

4-5

Pa Lenčupes lieguma austrumu malu ziemeļu virzienā un pa ziemeļrietumu malu dienvidrietumu virzienā līdz meža 531.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

24.5.

5-6

Pa meža 530.kvartāla ziemeļu malu rietumu virzienā līdz meža 527.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

24.6.

6-7

Pa Gulbju salas purva lieguma austrumu malu ziemeļu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Kūdums-Lenči-Vaidava

24.7.

7-1

Pa ceļu Kūdums-Lenči-Vaidava ziemeļaustrumu virzienā līdz sākumpunktam

25. Rābutu-Strīķu aizsargājamā ainava

Valmieras novada Vaidavas pagasts

Pārgaujas novada Raiskuma pagasts

25.1.

1-2

No Gaujas senielejas lieguma austrumu robežas saskares punkta ar Bauru meža dienvidaustrumu stūri pa Gaujas senielejas lieguma rietumu robežu dienvidu virzienā līdz Briežu Krēslinieku sētu ziemeļu robežai

25.2.

2-3

Pa Briežu Krēslinieku sētu ziemeļu robežu ziemeļrietumu virzienā un rietumu robežu dienvidrietumu virzienā līdz Gaujas senielejas lieguma rietumu robežai

25.3.

3-4

Pa Gaujas senielejas lieguma rietumu robežu dienvidrietumu virzienā līdz Kurmju purva lieguma dienvidaustrumu stūrim

25.4.

4-5

Pa Kurmju purva lieguma robežu līdz Gaujas senielejas lieguma rietumu robežai

25.5.

5-6

Pa Gaujas senielejas lieguma rietumu robežu rietumu virzienā līdz Strīķupes lieguma austrumu robežai

25.6.

6-7

Pa Strīķupes lieguma austrumu robežu ziemeļu virzienā līdz Vaidavas blīvi apdzīvotās teritorijas dienvidrietumu stūrim

25.7.

7-8

Pa Vaidavas blīvi apdzīvotās teritorijas dienvidu robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz Vaidavas ezera lieguma dienvidrietumu stūrim

25.8.

8-9

Pa Vaidavas ezera lieguma dienvidu robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz 330 kV elektrolīnijai

25.9.

9-10

Pa 330 kV elektrolīniju ziemeļaustrumu virzienā līdz Bauru meža dienvidu robežai

25.10.

10-1

Pa Bauru meža dienvidu robežu austrumu virzienā līdz sākumpunktam

26. Dankas-Vaitalu aizsargājamā ainava

Valmieras novada Kocēnu un Vaidavas pagasts

26.1.

1-2

No parka rietumu robežas pa Jumaras blīvi apdzīvotās teritorijas austrumu robežu dienvidu virzienā un dienvidu robežu austrumu virzienā līdz Gaujas senielejas lieguma rietumu robežai

26.2.

2-3

Pa Gaujas senielejas lieguma rietumu robežu dienvidu virzienā līdz Bauru meža ziemeļaustrumu stūrim

26.3.

3-4

Pa Bauru meža ziemeļu robežu ziemeļrietumu virzienā līdz Kreiļu purva lieguma dienvidaustrumu stūrim

26.4.

4-5

Pa Kreiļu purva lieguma austrumu robežu ziemeļu virzienā un ziemeļu robežu rietumu virzienā līdz Bauru meža ziemeļu robežai

26.5.

5-6

Pa Bauru meža ziemeļu robežu austrumu virzienā un austrumu robežu dienvidu un dienvidaustrumu virzienā līdz 330 kV elektrolīnijai

26.6.

6-7

Pa 330 kV elektrolīniju dienvidrietumu virzienā līdz Vaidavas ezera lieguma ziemeļaustrumu stūrim

26.7.

7-8

Pa Vaidavas ezera lieguma ziemeļaustrumu robežu ziemeļrietumu virzienā līdz parka robežai

26.8.

8-1

Pa parka robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz sākumpunktam

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
5.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 7.augusta noteikumiem Nr.352
Neitrālā zona

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.612)

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1

2

3

1. Lodes blīvi apdzīvotā teritorija

Priekuļu novada Liepas pagasts

1.1.

1-2

No dzelzceļa Rīga-Lugaži pārbrauktuves "Leukādijas" pa dzelzceļu ziemeļaustrumu virzienā līdz ceļam uz Laņģu mājām

1.2.

2-3

Pa ceļu uz Laņģu mājām līdz akciju sabiedrības "Lode" zemes dienvidu robežai

1.3.

3-4

Pa akciju sabiedrības "Lode" zemes rietumu robežu ziemeļu virzienā līdz akciju sabiedrības "Lode" zemes 67.kupicai

1.4.

4-5

No akciju sabiedrības "Lode" zemes 67.kupicas pa iedomātu gaisa līniju līdz 65.kupicai

1.5.

5-6

No akciju sabiedrības "Lode" zemes 65.kupicas pa akciju sabiedrības "Lode" zemes ziemeļu robežu austrumu virzienā līdz saimniecības "Laņģi" zemes robežas dienvidaustrumu stūrim

1.6.

6-7

Pa saimniecības "Laņģi" zemes austrumu robežu ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Līči" zemes robežas dienvidaustrumu stūrim

1.7.

7-8

Pa saimniecības "Līči" zemes austrumu robežu ziemeļu virzienā līdz Jullas strautam

1.8.

8-9

Pa Jullas strautu ziemeļaustrumu virzienā līdz saimniecības "Jullas" zemes robežas dienvidaustrumu stūrim

1.9.

9-10

Pa saimniecības "Jullas" zemes austrumu robežu ziemeļu virzienā līdz ceļam uz mājām "Leči B"

1.10.

10-11

Pa ceļu rietumu virzienā gar mājām "Leči B", pēc tam ziemeļaustrumu virzienā līdz ceļam uz Kalna Grīviņu mājām

1.11.

11-12

Pa ceļu dienvidaustrumu virzienā līdz autoceļam Valmiera-Cēsis

1.12.

12-13

Pa autoceļu ziemeļaustrumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu uz Stuķu mājām

1.13.

13-14

Pa parka robežu dienvidaustrumu virzienā līdz ceļam Smiltene-Cēsis

1.14.

14-1

Pa ceļu dienvidrietumu virzienā līdz sākumpunktam

2. Cēsu apkārtnes blīvi apdzīvotā teritorija

2.1.

Amatas novada Drabešu pagasts

2.1.1.

1-2

No ceļa Cēsis-Drabeši krustojuma ar ceļu uz Drabešu pagasta Celmiņu mājām ziemeļrietumu virzienā gar Celmiņu mājām līdz ceļam Līgatne-Cēsis

2.1.2.

2-3

Pa ceļu Līgatne-Cēsis ziemeļaustrumu virzienā gar apdzīvoto vietu Līvi līdz krustojumam ar ceļu uz Meijermuižu

2.1.3.

3-4

Pa ceļu ziemeļrietumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu uz Cēsīm

2.1.4.

4-5

Pa ceļu ziemeļu virzienā līdz Cēsu pilsētas administratīvajai robežai

2.1.5.

5-6

Pa Cēsu pilsētas administratīvo robežu austrumu, pēc tam rietumu virzienā līdz ceļam Cēsis-Ērgļu klintis

2.2.

Priekuļu novada Priekuļu pagasts

2.2.1.

6-7

Pa ceļu Cēsis-Ērgļu klintis ziemeļu virzienā līdz krustojumam ar ceļu uz Priekuļu pagasta Vītiņkalna mājām

2.2.2.

7-8

Pa ceļu austrumu virzienā gar Vītiņkalna mājām līdz ceļam Rāmnieki-Cēsis

2.2.3.

8-9

Pa ceļu dienvidaustrumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu uz Lubiņu mājām

2.2.4.

9-10

Pa ceļu ziemeļrietumu, pēc tam dienvidrietumu virzienā gar Lubiņu mājām līdz autoceļam Valmiera-Cēsis

2.2.5.

10-11

Pa autoceļu Valmiera-Cēsis dienvidrietumu virzienā līdz dzelzceļam Rīga-Lugaži

2.2.6.

11-12

Pa dzelzceļu Rīga-Lugaži ziemeļaustrumu virzienā līdz saimniecības "Veclibāni" meža 1.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

2.2.7.

12-13

Pa saimniecības "Veclibāni" meža 1.kvartāla rietumu malu dienvidrietumu, pēc tam dienvidaustrumu virzienā līdz saimniecības "Kalna Jaunzemi" zemes robežas dienvidaustrumu stūrim

2.2.8.

13-14

Pa saimniecības "Kalna Jaunzemi" zemes austrumu robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz saimniecības "Jaunzemi" meža robežas dienvidrietumu stūrim

2.2.9.

14-15

Pa saimniecības "Jaunzemi" meža dienvidu robežu austrumu virzienā līdz saimniecības "Lejas Jaunzemi" meža robežas dienvidrietumu stūrim

2.2.10.

15-16

Pa saimniecības "Lejas Jaunzemi" meža dienvidu robežu austrumu

virzienā līdz saimniecības "Kārkliņi" meža robežas dienvidrietumu stūrim

2.2.11.

16-17

Pa saimniecības "Kārkliņi" meža dienvidu robežu austrumu virzienā līdz saimniecības "Noriņas" zemes dienvidrietumu stūrim

2.2.12.

17-18

Pa saimniecības "Noriņas" zemes dienvidu robežu austrumu virzienā līdz ceļam Garkalne-Priekuļi

2.2.13.

18-19

Pa ceļu Garkalne-Priekuļi dienvidu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Cēsis-Rauna

2.2.14.

19-20

Pa ceļu Cēsis-Rauna ziemeļaustrumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu uz Lasmaņu mājām

2.2.15.

20-21

Pa ceļu dienvidaustrumu, pēc tam dienvidu virzienā gar Lasmaņu mājām līdz saimniecības "Lasmaņi" meža ziemeļu robežai

2.2.16.

21-22

Pa saimniecības "Lasmaņi" meža ziemeļu robežu rietumu virzienā līdz Priekuļu pagasta pašvaldības meža 797.kvartāla ziemeļu stūrim

2.2.17.

22-23

Pa Priekuļu pagasta pašvaldības meža 797.kvartāla rietumu malu dienvidu, pēc tam dienvidaustrumu virzienā līdz Priekuļu pagasta pašvaldības meža 805.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

2.2.18.

23-24

Pa meža 805.kvartāla rietumu malu rietumu, pēc tam dienvidrietumu virzienā līdz Priekuļu pagasta pašvaldības meža 804.kvartāla ziemeļu stūrim

2.2.19.

24-25

Pa meža 804.kvartāla rietumu malu dienvidrietumu virzienā līdz Priekuļu pagasta pašvaldības meža 505.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

2.2.20.

25-26

Pa meža 505.kvartāla ziemeļu malu rietumu virzienā līdz Priekuļu pagasta administratīvajai robežai

2.2.21.

26-27

Pa Priekuļu pagasta administratīvo robežu rietumu virzienā līdz ceļam Cēsis-Drabeši

2.3.

Amatas novada Drabešu pagasts

27-1

Pa ceļu Cēsis-Drabeši dienvidu virzienā līdz sākumpunktam

3. Līgatnes blīvi apdzīvotā teritorija

3.1.

Līgatnes novada Līgatnes pagasts

3.1.1.

1-2

No Līgatnes novada Līgatnes pagasta saimniecības "Viesulēni" rietumu stūra pa saimniecības "Viesulēni" dienvidrietumu robežu dienvidaustrumu virzienā līdz saimniecības "Bākaskalni" ziemeļu stūrim

3.1.2.

2-3

Pa saimniecības "Bākaskalni" ziemeļrietumu robežu dienvidrietumu virzienā līdz saimniecības "Veckūlas" austrumu stūrim

3.1.3.

3-4

Pa saimniecības "Veckūlas" dienvidaustrumu un dienvidu robežu dienvidrietumu virzienā līdz ceļam Ķempji-Līgatne

3.1.4.

4-5

Pa ceļu Ķempji-Līgatne ziemeļu virzienā līdz Līgatnes pilsētas Ķempju ielai

3.2.

Līgatnes novada Līgatnes pilsēta

3.2.1.

5-6

Pa Ķempju ielu ziemeļrietumu virzienā līdz krustojumam ar Spriņģu ielu

3.2.2.

6-7

Pa Spriņģu ielu rietumu virzienā līdz krustojumam ar Pilsoņu ielu

3.2.3.

7-8

Pa Pilsoņu ielu ziemeļu virzienā līdz meža 104.kvartāla dienvidu stūrim

3.2.4.

8-1

Pa meža 104.kvartāla dienvidu malu ziemeļaustrumu un dienvidaustrumu virzienā līdz sākumpunktam

4. Augšlīgatnes blīvi apdzīvotā teritorija

Līgatnes novada Līgatnes pagasts

4.1.

1-2

No ceļa Ramas-autoceļš Līgatne-Augšlīgatne krustojuma pa autoceļu Līgatne- Augšlīgatne dienvidu virzienā līdz parka robežai

4.2.

2-3

Pa parka robežu dienvidrietumu virzienā līdz krustojumam ar autoceļu Līgatne-Skrīveri

4.3.

3-4

Pa autoceļu Līgatne-Skrīveri dienvidaustrumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Ezerlejas-autoceļš Līgatne-Skrīveri

4.4.

4-5

Pa ceļu Ezerlejas-autoceļš Līgatne-Skrīveri caur Vecšķēpelēm rietumu virzienā līdz Līgatnes novada Līgatnes pagasta Ezerleju mājām

4.5.

5-6

Pa taku no Ezerleju mājām uz Ratnieku ezeru rietumu virzienā līdz Līgatnes pagasta pašvaldības zemes austrumu robežai

4.6.

6-7

Pa Līgatnes pagasta pašvaldības zemes austrumu robežu ziemeļu virzienā līdz Līgatnes pagasta saimniecības "Muižnieki" dienvidaustrumu stūrim

4.7.

7-8

Pa saimniecības "Muižnieki" dienvidu robežu dienvidrietumu virzienā līdz ceļam Ratnieku ezers-autoceļš Rīga-Veclaicene

4.8.

8-9

Pa ceļu Ratnieku ezers-autoceļš Rīga-Veclaicene ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Lejas Andricēni" meža 1.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

4.9.

9-10

Pa saimniecības "Lejas Andricēni" meža 1.kvartāla ziemeļrietumu malu dienvidrietumu virzienā līdz saimniecības "Stūrīši" austrumu robežai

4.10.

10-11

Pa saimniecības "Stūrīši" austrumu robežu ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Stūrīši" ziemeļaustrumu stūrim

4.11.

11-12

Pa saimniecības "Stūrīši" ziemeļu robežu rietumu virzienā līdz saimniecības "Stūrīši" ziemeļrietumu stūrim

4.12.

12-13

Pa saimniecības "Stūrīši" rietumu robežu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Stūrīši" dienvidaustrumu stūrim

4.13.

13-14

Pa grāvi ziemeļrietumu virzienā līdz saimniecības "Andrican-Purgaiļi" ziemeļrietumu robežai

4.14.

14-15

Pa saimniecības "Andrican-Purgaiļi" ziemeļrietumu robežu ziemeļrietumu virzienā līdz autoceļam Rīga-Veclaicene

4.15.

15-16

Pa Vildogas upi ziemeļaustrumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Augšlīgatne-Vildoga

4.16.

16-17

Pa ceļu Augšlīgatne-Vildoga austrumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Augšlīgatne-Ramas

4.17.

17-18

Pa ceļu Augšlīgatne-Ramas ziemeļu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Ramas-autoceļš Līgatne-Augšlīgatne

4.18.

18-1

Pa ceļu Ramas-autoceļš Līgatne-Augšlīgatne austrumu virzienā līdz sākumpunktam

5. Ķiparu blīvi apdzīvotā teritorija

Siguldas novada Siguldas pagasts

5.1.

1-2

No ceļa Ķipari-Daudas krustojuma ar ceļu Daudas-Sigulda-Nurmiži pa ceļu Daudas- Sigulda-Nurmiži dienvidaustrumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Sigulda-Nurmiži

5.2.

2-3

Pa ceļu Ķipari-autoceļš Veclaicene-Rīga dienvidu virzienā līdz parka robežai

5.3.

3-4

Pa parka robežu dienvidrietumu virzienā līdz Vējupītei

5.4.

4-5

Pa Vējupīti ziemeļu virzienā līdz Siguldas pašvaldības meža 41.kvartāla dienvidrietumu stūrim

5.5.

5-6

Pa Siguldas pašvaldības meža 41.kvartāla dienvidu malu austrumu virzienā līdz Vējupītes labā krasta stāvgravas augšējai šķautnei

5.6.

6-7

Pa Vējupītes labā krasta stāvgravas augšējo šķautni ziemeļu virzienā līdz Siguldas pagasta Riekstu ielai

5.7.

7-8

Pa Riekstu ielu ziemeļaustrumu virzienā līdz krustojumam ar Nākotnes ielu

5.8.

8-1

Pa ceļu Ķipari-Daudas ziemeļaustrumu virzienā līdz sākumpunktam

6. Inčukalna blīvi apdzīvotā teritorija

Inčukalna novada Inčukalna pagasts

6.1.

1-2

No ceļa Gaujas ciemats-Rampas saskares punkta ar meža 25.kvartāla ziemeļrietumu stūri pa meža 25.kvartāla ziemeļu malu austrumu virzienā līdz Egļupes kreisā krasta stāvgravas augšējai šķautnei

6.2.

2-3

Pa Egļupes kreisā krasta stāvgravas augšējo šķautni dienvidu virzienā līdz augšējā autostāvlaukuma ziemeļaustrumu stūrim

6.3.

3-4

Pa ceļu no autostāvlaukuma dienvidu virzienā līdz parka robežai

6.4.

4-5

Pa parka robežu rietumu virzienā līdz autoceļa Inčukalns-Valmiera sākumam pie Inčukalna novada Inčukalna pagasta apdzīvotās vietas "Sēnīte"

6.5.

5-6

Pa parka robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz autostāvlaukuma ziemeļu malai

6.6.

6-7

Pa autostāvlaukuma ziemeļu un austrumu malu dienvidaustrumu virzienā līdz ceļam uz Inčukalna pagasta Silziedu ielu

6.7.

7-8

Pa ceļu uz Silziedu ielu dienvidu virzienā līdz krustojumam ar Silziedu ielu

6.8.

8-9

Pa Gaujas senlejas kreisā senkrasta augšējo šķautni austrumu virzienā līdz Inčukalna pagasta saimniecības "Sauleskalni" dienvidu robežai

6.9.

9-10

Pa Inčupītes kreisā krasta stāvgravas augšējo šķautni dienvidu virzienā līdz autoceļa Rīga-Veclaicene vecajam posmam

6.10.

10-11

Pa autoceļa Rīga-Veclaicene veco posmu austrumu virzienā līdz Inčupītes labā krasta stāvgravas augšējai šķautnei

6.11.

11-12

Pa Inčupītes labā krasta stāvgravas augšējo šķautni ziemeļaustrumu virzienā līdz Gaujas ciemata zemes gabala "Krasta iela Nr.46" ziemeļrietumu stūrim

6.12.

12-13

Pa Gaujas ciemata Krasta ielu ziemeļaustrumu virzienā līdz Gaujas senlejas kreisā senkrasta augšējai šķautnei

6.13.

13-1

Pa Gaujas senlejas kreisā senkrasta augšējo šķautni ziemeļaustrumu virzienā līdz sākumpunktam

7. Murjāņu blīvi apdzīvotā teritorija

Sējas novads

7.1.

1-2

No autoceļa Inčukalns-Valmiera krustpunkta ar Lojas upes labā krasta stāvgravas augšējo šķautni pa Lojas upes labā krasta stāvgravas augšējo šķautni gar Sējas novada Venavu mājām dienvidrietumu virzienā līdz ceļam Lojas upe-autoceļš Inčukalns-Valmiera

7.2.

2-3

Pa ceļu Lojas upe-autoceļš Inčukalns-Valmiera rietumu virzienā līdz parka robežai

7.3.

3-1

Pa parka robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz sākumpunktam

8. Raganas blīvi apdzīvotā teritorija

Krimuldas novada Krimuldas pagasts

8.1.

1-2

No autoceļa Inčukalns-Valmiera krustpunkta ar gāzes vada joslu pa gāzes vada joslu dienvidaustrumu virzienā līdz krustpunktam ar gāzes pievada joslu

8.2.

2-3

Pa gāzes vada joslu ziemeļaustrumu virzienā līdz krustpunktam ar ceļu Vītoli-Bružas

8.3.

3-4

Pa ceļu Vītoli-Āži dienvidaustrumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Āži-Sīkuļi

8.4.

4-5

Pa ceļu Āži-Ģērbumi dienvidaustrumu virzienā līdz 330 kV augstsprieguma elektropārvades līnijai

8.5.

5-6

Pa 330 kV augstsprieguma elektropārvades līniju dienvidrietumu virzienā līdz autoceļam Turaida-Ragana

8.6.

6-7

Pa autoceļu Turaida-Ragana ziemeļrietumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Ataugas-Laimas

8.7.

7-8

Pa ceļu Ataugas-Laimas gar Pļaviņu mājām dienvidrietumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Dārza iela-Kaponi

8.8.

8-9

Pa ceļu Dārza iela-Kaponi dienvidu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Viesturi-Sunīši

8.9.

9-10

Pa ceļu Kaponi-Sutas dienvidaustrumu virzienā līdz strautam

8.10.

10-11

Pa strautu rietumu virzienā līdz ceļam Krimuldas pagasta estrāde-Almucas

8.11.

11-12

Pa ceļu Krimuldas pagasta estrāde-Almucas rietumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Pulkas-Lejas Brīduļi

8.12.

12-13

Pa ceļu Almucas-Tilgaļi dienvidrietumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu uz mazjaudas kautuvi

8.13.

13-14

Pa ceļu uz mazjaudas kautuvi ziemeļrietumu virzienā līdz mazjaudas kautuvei

8.14.

14-15

Pa ceļu mazjaudas kautuve-Krimuldas zvēru ferma dienvidrietumu virzienā līdz Krimuldas pagasta saimniecības "Pulkas" ziemeļaustrumu stūrim

8.15.

15-16

Pa saimniecības "Pulkas" ziemeļu robežu rietumu virzienā līdz Lojas upes kreisā krasta stāvgravas augšējai šķautnei

8.16.

16-17

Pa Lojas upes kreisā krasta stāvgravas augšējo šķautni ziemeļu virzienā līdz parka robežai

8.17.

17-1

Pa parka robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz sākumpunktam

9. Inciema blīvi apdzīvotā teritorija

Krimuldas novada Krimuldas pagasts

9.1.

1-2

No autoceļa Inčukalns-Valmiera krustojuma ar ceļu Inciems-autoceļš Inčukalns- Valmiera pa ceļu Inciems-autoceļš Inčukalns-Valmiera (caur Grīvām) dienvidaustrumu un dienvidrietumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu pie Krimuldas novada Krimuldas pagasta Eglīšu mājām

9.2.

2-3

Pa ceļu no Eglīšu mājām gar Strazdiņu un Krauklīšu mājām dienvidaustrumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Inciems-autoceļš Inčukalns-Valmiera (caur Barģiem)

9.3.

3-4

Pa ceļu Inciems-autoceļš Inčukalns-Valmiera (caur Barģiem) dienvidrietumu virzienā līdz grāvja un saimniecības "Vecteiči" austrumu robežas krustpunktam

9.4.

4-5

Pa saimniecības "Vecteiči" meža 1.kvartāla austrumu malu ziemeļu un ziemeļrietumu virzienā līdz saimniecības "Vecteiči" ziemeļu stūrim

9.5.

5-6

Pa saimniecības "Vecteiči" rietumu un dienvidrietumu robežu dienvidrietumu un dienvidaustrumu virzienā līdz saimniecības "Dainas" ziemeļu stūrim

9.6.

6-7

Pa saimniecības "Dainas" ziemeļrietumu robežu dienvidrietumu virzienā līdz ceļam Skrāpji-Inciems

9.7.

7-8

Pa ceļu Skrāpji-Inciems ziemeļrietumu virzienā līdz krustojumam ar autoceļu Ķegums-Inciems

9.8.

8-9

Pa ceļu gar Jaunkrustiņu un Ostermaņu mājām ziemeļrietumu virzienā līdz parka robežai

9.9.

9-1

Pa parka robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz sākumpunktam

10. Unguru kūdras purvs

10.1.

Pārgaujas novada Raiskuma pagasts

10.1.1.

1-2

No ceļa Ķeči-Prieniņi saskares punkta ar Ungura ezera dienvidu malu, pa ceļu Ķeči-Prieniņi dienvidaustrumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Auciems-Ungursalas

10.1.2.

2-3

Pa ceļu Auciems-Ungursalas dienvidrietumu virzienā līdz meža 523.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

10.1.3.

3-4

Pa meža 523.kvartāla austrumu malu dienvidrietumu virzienā līdz meža 575.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

10.1.4.

4-5

Pa meža 575., 574.un 573.kvartāla ziemeļu malu rietumu virzienā līdz saimniecības "Ķirži" austrumu robežai

10.2.

Pārgaujas novada Straupes pagasts

10.2.1.

5-6

Pa saimniecības "Ķirži", saimniecības "Liepas" un saimniecības "Meža Dreimaņi" austrumu robežu ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Meža Dreimaņi" ziemeļaustrumu stūrim

10.2.2.

6-7

Pa meža 520.kvartāla dienvidu malu austrumu virzienā līdz meža 520.kvartāla dienvidaustrumu stūrim

10.3.

Pārgaujas novada Raiskuma pagasts

10.3.1.

7-8

Pa meža 520.kvartāla austrumu malu ziemeļu virzienā līdz meža 521.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

10.3.2.

8-9

Pa meža kvartālstigu starp meža 518.un 521.kvartālu austrumu virzienā līdz meža 518.kvartāla novadgrāvim Ungura purvs - Ungura ezers

10.3.3.

9-10

Pa novadgrāvi Ungura purvs – Ungura ezers ziemeļu virzienā līdz Ungura ezeram

10.3.4.

10-1

Pa Ungura ezeru dienvidaustrumu malu ziemeļaustrumu virzienā līdz sākumpunktam

11. Auciema un Raiskuma blīvi apdzīvotā teritorija

Pārgaujas novada Raiskuma pagasts

11.1.

1-2

No autoceļa Limbaži-Cēsis krustpunkta ar ceļu Priežkalni-Mežiņi-Āpšas, pa autoceļu Limbaži-Cēsis dienvidaustrumu virzienā līdz meža 526.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

11.2.

2-3

Pa meža 526. un 525.kvartālu ziemeļu malu rietumu virzienā līdz meža 525.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

11.3.

3-4

Pa Auciema ezera ziemeļu, dienvidrietumu un dienvidaustrumu malu līdz kanālam starp Auciema ezeru un Raiskuma ezeru

11.4.

4-5

Pa kanālu dienvidu virzienā līdz Raiskuma ezeram

11.5.

5-6

Pa Raiskuma ezera rietumu malu dienvidaustrumu virzienā līdz saimniecības "Biekas" ziemeļrietumu stūrim

11.6.

6-7

Pa saimniecības "Biekas" rietumu robežu dienvidu virzienā līdz ceļam Raiskums-Cēsis

11.7.

7-8

Pa ceļu Raiskums-Cēsis rietumu virzienā līdz saimniecības "Meža Skujēni" dienvidaustrumu stūrim

11.8.

8-9

Pa saimniecības "Meža Skujēni" dienvidu robežu, meža 640.kvartāla ziemeļu malu rietumu virzienā līdz meža 640.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

11.9.

9-10

Pa saimniecības "Smilškalni", saimniecības "Zeltiņi" un saimniecības "Miķeļkalni" meža 1.kvartāla ziemeļu malu līdz saimniecības "Miķeļkalni" meža 1.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

11.10.

10-11

Pa saimniecības "Miķeļkalni" rietumu robežu dienvidrietumu virzienā un saimniecības "Mārtēni" ziemeļaustrumu robežu ziemeļrietumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Raiskums-Lielstraupe

11.11.

11-12

Pa ceļu Raiskums-Lielstraupe dienvidrietumu virzienā līdz meža 712.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

11.12.

12-13

Pa meža 712. un 576.kvartāla ziemeļu malu rietumu virzienā, pa meža 575.kvartāla austrumu malu ziemeļu virzienā līdz meža 523.kvartāla dienvidaustrumu stūrim

11.13.

13-14

Pa meža 523.kvartāla austrumu malu ziemeļaustrumu virzienā līdz ceļam Ungursalas-Auciems

11.14.

14-15

Pa ceļu Ungursalas-Auciems ziemeļaustrumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Priežkalni-Mežiņi-Āpšas

11.15.

15-1

Pa ceļu Priežkalni-Mežiņi-Āpšas ziemeļrietumu virzienā līdz sākumpunktam

12. Stalbes blīvi apdzīvotā teritorija

Pārgaujas novada Stalbes pagasts

12.1.

1-2

No autoceļa Rīga-Straupe-Valmiera saskares punkta ar saimniecības "Silakrogs" ziemeļaustrumu stūri pa autoceļu Rīga-Straupe-Valmiera austrumu virzienā līdz krustojumam ar autoceļu Stalbe-Cēsis

12.2.

2-3

Pa autoceļu Stalbe-Cēsis dienvidaustrumu virzienā līdz saimniecības "Grantskalni" ziemeļu stūrim

12.3.

3-4

Pa saimniecības "Grantskalni" rietumu robežu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Vaiņagi" ziemeļaustrumu stūrim

12.4.

4-5

Pa saimniecības "Vaiņagi" ziemeļu robežu dienvidrietumu virzienā līdz saimniecības "Āpškalni" austrumu robežai

12.5.

5-6

Pa saimniecības "Āpškalni" austrumu robežu ziemeļu virzienā līdz saimniecības ziemeļaustrumu stūrim

12.6.

6-7

Pa saimniecības "Āpškalni" ziemeļu, pēc tam pa rietumu robežu dienvidrietumu virzienā līdz saimniecības "Mīlmēni" ziemeļu robežai

12.7.

7-8

Pa saimniecības "Mīlmēni" ziemeļu robežu ziemeļrietumu virzienā līdz saimniecības "Straupnieki" rietumu robežai

12.8.

8-9

Pa saimniecības "Straupnieki" rietumu robežu ziemeļu virzienā līdz meža 503.kvartāla ziemeļu malai

12.9.

9-10

Pa meža 503.kvartāla, saimniecības "Liepas" un saimniecības "Līcīši" ziemeļu robežu rietumu virzienā līdz saimniecības "Silakrogs" dienvidaustrumu stūrim

12.10.

10-1

Pa saimniecības "Silakrogs" austrumu robežu ziemeļu virzienā līdz sākumpunktam

13. Vaidavas blīvi apdzīvotā teritorija

Valmieras novada Vaidavas pagasts

13.1.

1-2

No Vaidavas pagasta meža 555.kvartāla dienvidrietumu stūra Vaidavas ezera dienvidrietumu krastā austrumu virzienā pa šī kvartāla dienvidrietumu robežu līdz saimniecības "Veļki" meža 563.kvartāla 1.nogabala ziemeļu stūrim

13.2.

2-3

Pa saimniecības "Veļki" meža 563.kvartāla rietumu robežu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Rožkalni" meža 564.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

13.3.

3-4

Pa saimniecības "Rožkalni" meža 564.kvartāla rietumu malu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Podleja" meža 565.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

13.4.

4-5

Pa saimniecības "Podleja" meža 565.kvartāla rietumu robežu dienvidu virzienā un dienvidu robežu austrumu virzienā līdz saimniecības "Cauči" meža 567.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

13.5.

5-6

Pa saimniecības "Cauči" meža 567.kvartāla rietumu malu dienvidu virzienā līdz 330 kV elektrolīnijai

13.6.

6-7

Pa 330 kV elektrolīniju dienvidrietumu virzienā līdz saimniecības "Stoķi-1" meža 596.kvartāla dienvidaustrumu stūrim

13.7.

7-8

Pa saimniecības "Stoķi-1" meža 596.kvartāla austrumu robežu ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Stoķi-2" meža 595.kvartāla austrumu stūrim

13.8.

8-9

Pa saimniecības "Stoķi-2" meža 595.kvartāla austrumu robežu ziemeļrietumu virzienā un rietumu robežu dienvidrietumu virzienā līdz saimniecības "Līgotāji" meža 594.kvartāla dienvidaustrumu stūrim

13.9.

9-10

Pa saimniecības "Līgotāji" meža 594.kvartāla austrumu robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz saimniecības "Jaunveļķi" meža 525. kvartāla dienvidaustrumu stūrim

13.10.

10-11

Pa saimniecības "Jaunveļķi" meža 525.kvartāla austrumu robežu ziemeļu virzienā, šķērsojot ceļu Druļi-Vaidava, līdz meža 559.kvartāla dienvidaustrumu stūrim

13.11.

11-12

Pa meža 559.kvartāla austrumu robežu ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Gaujas-3" meža 558.kvartāla dienvidaustrumu stūrim

13.12.

12-13

Pa saimniecības "Gaujas-3" meža 558.kvartāla austrumu robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz saimniecības "Parka-7" meža 557.kvartāla dienvidaustrumu stūrim

13.13.

13-14

Pa saimniecības "Parka-7" meža 557.kvartāla austrumu robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz saimniecības "Ābelītes" meža 556.kvartāla dienvidaustrumu stūrim

13.14.

14-15

Pa saimniecības "Ābelītes" meža 556.kvartāla austrumu robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz Vaidavas pagasta meža 555.kvartāla dienvidrietumu robežai

13.15.

15-16

Pa Vaidavas pagasta pašvaldības meža 555.kvartāla dienvidrietumu robežu ziemeļrietumu virzienā un ziemeļrietumu robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz Vaidavas ezera dienvidrietumu krastam

13.16.

16-1

Pa Vaidavas ezera dienvidrietumu krastu austrumu virzienā līdz sākumpunktam

14. Jumaras blīvi apdzīvotā teritorija

Valmieras novada Kocēnu pagasts

14.1.

1-2

No parka ziemeļu stūra pa parka ziemeļu robežu dienvidaustrumu virzienā līdz ceļam Valmiera-Jumara

14.2.

2-3

Pa ceļu Valmiera-Jumara dienvidu virzienā līdz saimniecības "Jumara" meža 1.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

14.3.

3-4

Pa saimniecības "Jumara" meža 1.kvartāla rietumu robežu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Vīteļi" meža 325.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

14.4.

4-5

Pa saimniecības "Vīteļi" meža 325.kvartāla rietumu robežu dienvidu virzienā līdz meža ceļam gar Kūļu mājām

14.5.

5-6

Pa meža ceļu gar Kūļu mājām dienvidu virzienā līdz meža 18.kvartāla 4.nogabala ziemeļaustrumu stūrim

14.6.

6-7

Pa 18. un 17.kvartālu ziemeļu robežu rietumu virzienā līdz ceļam Valmiera-Sietiņiezis

14.7.

7-8

Pa ceļu Valmiera-Sietiņiezis ziemeļu virzienā līdz ceļam Vīteļi-Brīnumi

14.8.

8-9

Pa ceļu Vīteļi-Brīnumi rietumu un ziemeļrietumu virzienā gar Brīnumu mājām līdz ceļam Druvas-Kaktiņi

14.9.

9-10

Pa ceļu Druvas-Kaktiņi ziemeļu virzienā līdz parka robežai

14.10.

10-1

Pa parka robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz sākumpunktam

15. Spilves mežs

Pārgaujas novada Straupes pagasts

15.1.

1-2

No autoceļa Rīga-Straupe-Valmiera saskares punkta ar saimniecības "Rūķi" ziemeļrietumu stūri pa saimniecības "Rūķi" rietumu robežu dienvidaustrumu virzienā līdz saimniecības meža 1.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

15.2.

2-3

Pa saimniecības "Rūķi" meža 1.kvartāla ziemeļu malu austrumu virzienā līdz saimniecības "Lukstiņi" rietumu robežai

15.3.

3-4

Pa saimniecības "Lukstiņi" rietumu robežu dienvidu virzienā līdz meža 532.kvartāla ziemeļu malai

15.4.

4-5

Pa meža 532.kvartāla ziemeļu malu dienvidaustrumu virzienā līdz saimniecības "Imantas" ziemeļrietumu stūrim

15.5.

5-6

Pa saimniecības "Imantas" ziemeļu robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz ceļam Līgatnes pārceltuve-Straupe

15.6.

6-7

Pa ceļu Līgatnes pārceltuve-Straupe ziemeļu virzienā līdz meža 533.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

15.7.

7-8

Pa meža 533.kvartāla ziemeļu malu austrumu virzienā līdz saimniecības "Mētras" meža 1.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

15.8.

8-9

Pa ceļu Mētras-Vārnkalni dienvidaustrumu virzienā līdz krustojumam ar ceļu Unguri-Lielstraupe

15.9.

9-10

Pa ceļu Unguri-Lielstraupe dienvidrietumu virzienā līdz meža 535.kvartāla dienvidu stūrim

15.10.

10-11

Pa meža 535.kvartāla dienvidrietumu malu ziemeļrietumu virzienā līdz meža 534.kvartāla dienvidaustrumu stūrim

15.11.

11-12

Pa meža 534.kvartāla dienvidu malu rietumu virzienā līdz meža 537.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

15.12.

12-13

Pa meža 537.kvartāla austrumu malu dienvidu virzienā līdz meža 537.kvartāla dienvidaustrumu stūrim

15.13.

13-14

Pa meža 537.kvartāla dienvidu malu rietumu virzienā līdz meža 540.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

15.14.

14-15

Pa meža 540. un 543.kvartāla austrumu malu dienvidu virzienā līdz ceļam Lielstraupe-Braslas pietura

15.15.

15-16

Pa ceļu Lielstraupe-Braslas pietura dienvidrietumu virzienā līdz krustojumam ar autoceļu Rīga-Straupe-Valmiera

15.16.

16-1

Pa autoceļu Rīga-Straupe-Valmiera ziemeļaustrumu virzienā līdz sākumpunktam

16. Bauru mežs

Valmieras novada Kocēnu pagasts

16.1.

1-2

No ceļa Valmiera-Sietiņiezis saskares punkta ar saimniecības "Pūces" meža 375.kvartāla austrumu stūri dienvidu virzienā pa ceļu Valmiera-Sietiņiezis līdz Kocēnu pagasta un Vaidavas pagasta robežai

16.2.

2-3

Pa Kocēnu pagasta un Vaidavas pagasta robežu rietumu un ziemeļu virzienā līdz ceļam Žīguri-Mušas

16.3.

3-4

Pa ceļu Žīguri-Mušas ziemeļu virzienā līdz saimniecības "Mazdzērvītes" meža 342.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

16.4.

4-5

Pa saimniecības "Mazdzērvītes" meža 342.kvartāla ziemeļu robežu austrumu virzienā līdz saimniecības "Iņķi" meža 343.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

16.5.

5-6

Pa saimniecības "Iņķi" meža 343.kvartāla ziemeļu robežu austrumu virzienā līdz saimniecības "Mušas" meža 344.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

16.6.

6-7

Pa saimniecības "Mušas" meža 344.kvartāla ziemeļu robežu austrumu virzienā līdz kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

16.7.

7-8

Pa 344.kvartāla austrumu robežu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Jauniņķi" meža 355.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

16.8.

8-9

Pa saimniecības "Jauniņķi" meža 355.kvartāla austrumu robežu dienvidrietumu virzienā līdz meža 39.kvartāla ziemeļu robežai

16.9.

9-10

Pa meža 39.kvartāla ziemeļu robežu austrumu virzienā līdz saimniecības "Kreiļi" meža 40.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

16.10.

10-11

Pa saimniecības "Kreiļi" meža 40.kvartāla ziemeļu robežu austrumu virzienā līdz meža 33.kvartāla dienvidrietumu stūrim

16.11.

11-12

Pa meža 33.kvartāla rietumu robežu ziemeļu virzienā, ziemeļu robežu austrumu virzienā un austrumu robežu dienvidu virzienā līdz saimniecības "Rieviņas" meža 356.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

16.12.

12-13

Pa saimniecības "Rieviņas" meža 356.kvartāla ziemeļu robežu austrumu virzienā un austrumu robežu dienvidrietumu virzienā līdz saimniecības "Vaitalas" meža 358.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

16.13.

13-14

Pa saimniecības "Vaitalas" meža 358., 41. un 47.kvartāla austrumu robežām dienvidu virzienā līdz saimniecības "Baltcepures" meža 62.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

16.14.

14-15

Pa saimniecības "Baltcepures" meža 62. un 63.kvartāla ziemeļu robežu austrumu virzienā līdz saimniecības "Pūces" meža 375.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

16.15.

15-1

Pa saimniecības "Pūces" meža 375.kvartāla ziemeļu robežu dienvidaustrumu virzienā līdz sākumpunktam

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
6.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 7.augusta noteikumiem Nr.352

026352 COPY.GIF (84815 BYTES)

036352 COPY.GIF (85339 BYTES)

046352 COPY.GIF (151204 BYTES)

056352 COPY.GIF (117302 BYTES)

066352 COPY.GIF (82110 BYTES)

076352 COPY.GIF (30971 BYTES)

086352 COPY.GIF (94050 BYTES)

096352 COPY.GIF (72099 BYTES)

106352 COPY.GIF (99797 BYTES)

116352 COPY.GIF (102407 BYTES)

126352 COPY.GIF (79893 BYTES)

136352 COPY.GIF (96064 BYTES)

146352 COPY.GIF (91010 BYTES)

156352 COPY.GIF (76188 BYTES)

166352 COPY.GIF (56509 BYTES)

176352 COPY.GIF (91485 BYTES)

186352 COPY.GIF (74122 BYTES)

196352 COPY.GIF (86605 BYTES)

206352 COPY.GIF (112100 BYTES)

216352 COPY.GIF (103002 BYTES)

226352 COPY.GIF (66804 BYTES)

236352 COPY.GIF (130273 BYTES)

246352 COPY.GIF (174315 BYTES)

256352 COPY.GIF (117979 BYTES)

266352 COPY.GIF (106734 BYTES)

276352 COPY.GIF (85179 BYTES)

286352 COPY.GIF (176005 BYTES)

296352 COPY.GIF (119839 BYTES)

306352 COPY.GIF (76506 BYTES)

316352 COPY.GIF (88457 BYTES)

326352 COPY.GIF (88077 BYTES)

336352 COPY.GIF (119203 BYTES)

346352 COPY.GIF (82970 BYTES)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
7.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 7.augusta noteikumiem Nr.352
Koku galvenās cirtes vecums privātajos mežos Gaujas nacionālā parka dabas lieguma zonā un kultūrvēsturiskajā zonā

 Nr.
p.k.

Valdošā koku suga

Galvenās cirtes vecums gados atkarībā no bonitātes

I un augstāka

 II-III

IV un zemāka

 1.

Ozols

 121

 141

 141

 2.

Priede un lapegle

 121

 121

 141

 3.

Egle, osis un liepa

 101

 101

 101

 4.

Bērzs

 81

 81

 61

 5.

Melnalksnis

 81

 81

 81

 6.

Apse

 51

 51

 51

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 352Pieņemts: 07.08.2001.Stājas spēkā: 11.08.2001.Zaudē spēku: 30.12.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 117, 10.08.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
33426
{"selected":{"value":"17.03.2010","content":"<font class='s-1'>17.03.2010.-29.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.03.2010","iso_value":"2010\/03\/17","content":"<font class='s-1'>17.03.2010.-29.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-16.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.08.2001","iso_value":"2001\/08\/11","content":"<font class='s-1'>11.08.2001.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.03.2010
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)