Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 26

Cēsīs 2022. gada 16. jūnijā
Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Cēsu novada pašvaldībā
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes
16.06.2022. lēmumu Nr. 350

Precizēti
Ar Cēsu novada domes
14.07.2022. lēmumu Nr. 431

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu,
Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 11. punktu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
36. panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka izglītojamo loku, kuriem ir tiesības saņemt Cēsu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) finansētus ēdināšanas maksas atvieglojumus izglītības iestādēs (turpmāk – Atvieglojumi), Atvieglojumu apmērus, to piešķiršanas kārtību.

2. Atvieglojumus ir tiesības saņemt Pašvaldības teritorijā esošo izglītības iestāžu (turpmāk – Izglītības iestāde) izglītojamajiem, ja Noteikumos nav paredzēts citādi.

II. Atvieglojumu apmērs un norēķinu kārtība

3. Atvieglojumi tiek nodrošināti:

3.1. izglītojamajiem, kuri Izglītības iestādēs klātienē apgūst obligātās izglītības programmas Izglītības iestādēs;

3.2. izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta un vismaz viena vecāka vai likumiskā pārstāvja dzīvesvieta deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmas vai klātienē apgūst obligātās izglītības programmas, vidusskolas, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas, ja viņi ir:

3.2.1. no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām;

3.2.2. daudzbērnu ģimeņu bērni, ja izglītojamais attiecīgo programmu apgūst kādā no Cēsu novada administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm;

3.2.3. bērni ar invaliditāti;

3.3. bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem:

3.3.1. par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi kāda no Cēsu novadu veidojošo bijušo pašvaldību bāriņtiesām vai Cēsu novada bāriņtiesa, kuru deklarētā dzīvesvieta pirms bāriņtiesas lēmuma pieņemšanas ir bijusi tagadējā Cēsu novada administratīvajā teritorijā un kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmas vai klātienē apgūst obligātās izglītības programmas, vidusskolas, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas;

3.3.2. kuru dzīvesvieta un kuru aizbildņa vai vismaz viena audžuvecāka dzīvesvieta deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmas vai klātienē apgūst obligātās izglītības programmas, vidusskolas, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas.

(Grozīts ar Cēsu novada domes 08.09.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 37; 01.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 48)

4. Atvieglojumi tiek nodrošināti šādā apmērā:

4.1. 100% – Noteikumu 3.1., 3.2. un 3.3. apakšpunktos minētajiem izglītojamajiem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmas;

4.2. 100% pusdienas:

4.2.1. Noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajiem izglītojamajiem, kuri apgūst izglītības programmas 5. un 6. klasē;

4.2.2. Noteikumu 3.2 un 3.3. apakšpunktā minētajiem izglītojamajiem, kuri apgūst izglītības programmas 5.–9. klasē;

4.3. atbilstoši izglītojamā ēdināšanas faktiskajām izmaksām mācību iestādē, bet nepārsniedzot 4,00 euro dienā vienai personai Noteikumu 3.2. un 3.3. apakšpunktā minētajiem izglītojamajiem, kuri apgūst vidusskolas, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas;

4.4. 50% pusdienas – Noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajiem izglītojamajiem, kuri apgūst izglītības programmas 7.-9. klasē.

5. Izglītības iestāžu 1.–4. klašu izglītojamo pusdienām Pašvaldība 100 % apmērā sedz starpību starp ēdināšanas pakalpojuma maksu un valsts piešķirtajiem līdzekļiem izglītojamo ēdināšanai.

6. Noteikumi neattiecas uz izglītojamajiem, kuru ēdināšanas izmaksas tiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem vai citu pašvaldību budžeta līdzekļiem.

7. Atvieglojumu izdevumu segšanai piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam atbilstoši tā izsniegtajam rēķinam, bet nepārsniedzot Noteikumos paredzēto maksimālo cenu vienam izglītojamajam. Maksa par pakalpojumu tiek noteikta atbilstoši faktiskajam pakalpojuma saņemšanas dienu skaitam.

III. Atvieglojumu piešķiršanas un lēmumu apstrīdēšanas kārtība

8. Atvieglojumus Izglītības iestādēs piešķir ar attiecīgās Izglītības iestādes vadītāja lēmumu. Izglītības iestādē ir noteikta kārtība, kā tiek organizēta ēdināšana, un ir nozīmēts atbildīgais par ēdināšanas uzskaiti.

8.1. Noteikumu 3.2. un 3.3. apakšpunktā minēto atvieglojumu saņemšanai izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis iesniedz iesniegumu.

(papildināts ar Cēsu novada domes 14.07.2022.lēmumu Nr. 431)

9. Atvieglojumus Noteikumu 3.2. un 3.3. apakšpunktā minētajiem izglītojamajiem, kuri mācās citu pašvaldību vai valsts dibinātās izglītības iestādēs, piešķir Cēsu novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests).

10. (svītrots ar Cēsu novada domes 14.07.2022.lēmumu Nr. 431).

11. Noteikumu 3.2.2. apakšpunktā minēto atvieglojumu saņemšanai izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis, iesniedzot iesniegumu, uzrāda Latvijas Goda ģimenes apliecību vai iesniedz tās apliecinātu atvasinājumu, ja pašvaldības rīcībā nav ziņu, kas apliecina izglītojamā atbilstību attiecīgajai atvieglojumu saņēmēju grupai, vai pašvaldība objektīvu iemeslu dēļ pati nevar iegūt šādas ziņas.

(precizēts ar Cēsu novada domes 14.07.2022.lēmumu Nr. 431)

12. Noteikumu 3.2.3. apakšpunktā minēto atvieglojumu saņemšanai izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis, iesniedzot iesniegumu, uzrāda izglītojamā invaliditātes apliecību vai iesniedz tās apliecinātu atvasinājumu, ja pašvaldības rīcībā nav ziņu, kas apliecina izglītojamā atbilstību attiecīgajai atvieglojumu saņēmēju grupai, vai pašvaldība objektīvu iemeslu dēļ pati nevar iegūt šādas ziņas.

(precizēts ar Cēsu novada domes 14.07.2022.lēmumu Nr. 431)

13. (svītrots ar Cēsu novada domes 14.07.2022.lēmumu Nr. 431).

14. Noteikumu 3.2.1. apakšpunktā minētos Atvieglojumus piešķir no dienas, kad saņemts iesniegums par Atvieglojumu piešķiršanu, līdz kalendārā gada attiecīgā pusgada beigām, neatkarīgi no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa beigu termiņa iestāšanās.

15. Noteikumu 3.2.3. un 3.3. apakšpunktā minētos Atvieglojumus piešķir:

15.1. izglītojamajiem, kuri apgūst pamatizglītības, vidusskolas, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas – no dienas, kad saņemts attiecīgs iesniegums, līdz kārtējā mācību gada pēdējai mācību dienai;

15.2. izglītojamajiem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmas – no dienas, kad saņemts attiecīgs iesniegums, līdz kalendārā gada beigām.

(Grozīts ar Cēsu novada domes 08.09.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 37; 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 55)

15.1 Noteikumu 3.2.2. apakšpunktā minēto Atvieglojumu piešķir uz Noteikumu 15. punktā paredzēto periodu neatkarīgi no daudzbērnu ģimenes statusa izbeigšanās vai Latvijas Goda ģimenes apliecības beigu termiņa iestāšanās.

(Cēsu novada domes 29.12.2022. saistošo noteikumu Nr. 55 redakcijā)

16. Atvieglojumus turpina piemērot pēc pilngadības sasniegšanas, ja izglītojamais bez pārtraukum turpina Atvieglojumu saņemšanai paredzētās izglītības programmas apguvi, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecumam.

IV. Lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

17. Pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Cēsu novada domē.

18. Cēsu novada domes pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājums

19. Ar Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

19.1. Amatas novada pašvaldības 2014. gada 22. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Noteikumi par Amatas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem";

19.2. Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošie noteikumi Nr. 16 "Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem";

19.3. Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošo noteikumi Nr. 17 "Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem";

19.4. Cēsu novada domes 2015. gada 19. novembra saistošie noteikumi Nr. 20 "Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā";

19.5. Cēsu novada domes 2021. gada 21. oktobra saistošo noteikumu Nr. 8 "Par pamata sociālās palīdzības pabalstiem, pabalstu krīzes situācijā un pabalstiem atsevišķu izdevumu apmaksai trūcīgām un maznodrošinātā personām Cēsu novadā" 2.2.1.1. apakšpunkts un IV nodaļa;

19.6. Līgatnes novada domes 2015. gada 27. jūlija saistošie noteikumi Nr. 15/16 "Par ēdināšanas maksas atlaidēm Līgatnes novadā deklarēto daudzbērnu ģimeņu bērniem";

19.7. Pārgaujas novada pašvaldības 2017. gada 19. oktobra saistošie noteikumi Nr. 10 "Par materiālo atbalstu Pārgaujas novadā";

19.8. Pārgaujas novada pašvaldības 2017. gada 21. decembra saistošie noteikumi Nr. 15 "Par sociālajiem pabalstiem Pārgaujas novadā";

19.9. Priekuļu novada pašvaldības 2013. gada 12. decembra saistošie noteikumi Nr. 23 "Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm";

19.10. Priekuļu novada pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošie noteikumi Nr. 14/2017 "Par materiālās palīdzības pabalstiem Priekuļu novadā";

19.11. Priekuļu novada pašvaldības 2019. gada 28. marta saistošo noteikumi Nr. 5/2019 "Par brīvpusdienu piešķiršanu daudzbērnu ģimenēm".

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Cēsu novada pašvaldībā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Cēsu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 26Pieņemts: 16.06.2022.Stājas spēkā: 22.07.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 139, 21.07.2022. OP numurs: 2022/139.16
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
334170
{"selected":{"value":"17.01.2023","content":"<font class='s-1'>17.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.01.2023","iso_value":"2023\/01\/17","content":"<font class='s-1'>17.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2022","iso_value":"2022\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2022.-16.01.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.09.2022","iso_value":"2022\/09\/30","content":"<font class='s-1'>30.09.2022.-30.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.07.2022","iso_value":"2022\/07\/22","content":"<font class='s-1'>22.07.2022.-29.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.01.2023
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)