Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi Nr. SN 25/2022

Saulkrastos 2022. gada 29. jūnijā
Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu, būvniecības ieceres akceptu un būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu
Apstiprināti Saulkrastu novada domes
2022. gada 29. jūnija sēdē (prot. Nr. 13/2022 § 35)


Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 1. un 10. punktu, Ministru kabineta
2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas
" 16.1 punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka nodevas likmes par būvatļaujas izdošanu, būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā atbilstoši nodevas objektu iedalījumam, kā arī nodevas likmes par Saulkrastu novada būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu, nodevas samaksas kārtību un atvieglojumus.

2. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot būvniecības ieceri, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņem no Būvvaldes izdotu būvatļauju vai atzīmi par būvniecības ieceres akceptu paskaidrojuma rakstā (ēkām), kā arī saņem Būvvaldes izstrādātos oficiālos dokumentus (izziņa, uzziņa), vai dokumentu apliecinātas kopijas.

II. Nodevu uzlikšanas kārtība

3. Nodevas par būvatļaujas saņemšanu apmērs nosakāms pēc šādas formulas:

nodeva = A x B x C x D, kur

A – likme, kura atkarīga no plānotā būvobjekta kopējās platības (1. pielikums);

B – koeficients, kas piemērojams atkarībā no plānotās ēkas vai būves tipa (2. pielikums);

C – koeficients, kas piemērojams atkarībā no plānotās būvobjekta atrašanās vietas (3. pielikums);

D – koeficients, kas piemērojams atkarībā no objekta būvniecības veida: jaunbūve, būves pārbūve (būves vai tās daļas pārbūve, mainot būves vai tās daļas apjomu un mainot vai saglabājot funkciju, vai funkcijas maiņa, nemainot apjomu), atjaunošana (būves vai tās daļas remonts (kapitālais remonts), lai atjaunotu būvi vai tās daļu, nomainot nolietojušos nesošos elementus vai konstrukcijas, kā arī mērķtiecīgu funkcionālu vai tehnisku uzlabojumu ieviešana būvē, nemainot tās apjomu un funkciju) vai restaurācija (būves vēsturiskā veidola atjaunošana, pamatojoties uz vēsturiskās informācijas zinātnisku izpēti) (4. pielikums).

4. Par pilsētas infrastruktūru veidojošajiem objektiem, kas norādīti 2. pielikumā, par kuriem nav nepieciešams pozitīvs Būvvaldes atzinums, nodeva maksājama būvatļaujas saņemšanas brīdī. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu šiem objektiem aprēķināma pēc šādas formulas:

nodeva = m x 0,28 x C, kur

m – metru skaits;

C – koeficients, kas piemērojams atkarībā no būvobjekta atrašanās vietas (3. pielikums).

Nodevas likmē ietvertas izmaksas, kas rodas būvprojekta saskaņošanas laikā (būvprojekta saskaņošana, nepieciešamo dokumentu sagatavošana un izsniegšana, kā arī citas ar būvprojekta saskaņošanu saistītas darbības).

5. Nodevas likme nav nosakāma, pamatojoties uz nodevas maksātāja būvniecības izmaksām.

6. 50 % no nodevas par būvatļaujas saņemšanu maksā pēc būvatļaujas saņemšanas Būvvaldes noteiktajā termiņā, bet atlikušos 50 % no nodevas maksā, pirms dokumentu iesniegšanas Būvvaldē par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumi izpildi.

7. Par būves nojaukšanu vai konservāciju nodevu neiekasē.

8. Papildus normatīvajos aktos noteiktajiem atbrīvojumiem no nodevas maksājuma, no nodevas samaksas atbrīvojamas fiziskas personas – pirmās un otrās grupas invalīdi, daudzbērnu ģimenes, represētās personas, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Saulkrastu novadā, ja tās veic būvprojektēšanu un būvniecību savām vajadzībām (dzīvokļi, viendzīvokļa vai divdzīvokļu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, garāžas individuālajai lietošanai), kā arī būvatļaujas saņēmēji, ja būvniecība tiek realizēta par pašvaldības budžeta līdzekļiem.

III. Nodevas iekasēšanas kontrole

9. Nodeva maksājama ar pārskaitījumu uz Saulkrastu novada pašvaldības norēķinu kontu saskaņā ar Saulkrastu novada pašvaldības izsniegtu maksājuma dokumentu.

10. Kontroli par nodevas saņemšanas noteikumu ievērošanu un iekasēšanu veic Būvvalde. Nodevas uzskaiti veic Saulkrastu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa.

IV. Noslēguma jautājums

11. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Saulkrastu novada domes 2015. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. SN 23/2015 "Par pašvaldības nodevām Saulkrastu novadā" VII nodaļa "Nodeva par būvatļaujas saņemšanu", šo noteikumu 7.2. apakšpunkts un 1., 2., 3. un 4. pielikums.

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs N. Līcis
1. pielikums
Saulkrastu novada domes 2022. gada 29. jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr. SN 25/2022
"Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevu par
būvatļaujas izdošanu, būvniecības ieceres akceptu
un būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu"
Būvobjekta kopējās platības noteikšana – likme A

Likme A

Būvobjekta kopējā platība

(m2)

15

1-50

30

51-100

50

101-250

100

251-500

200

virs 501

2. pielikums
Saulkrastu novada domes 2022. gada 29. jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr. SN 25/2022
"Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevu par
būvatļaujas izdošanu, būvniecības ieceres akceptu
un būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu"
Koeficients B – Plānotās ēkas vai būves tips

Ēkas vai būves tips

Koeficients B

I kategorija:

1211 Viesnīcu ēkas

1220 Biroju ēkas

1230 Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas1

1261 Plašizklaides pasākumu ēkas

1212 Citas īslaicīgas apmešanās vietas

6

II kategorija:

1252 Rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas

1241 Sakaru ēkas, stacijas, termināli un ar tām saistītās ēkas

1251 Rūpnieciskās ražošanas ēkas

5

III kategorija:

1242 Garāžu ēkas

2111 Autostāvvietas

2420 Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves

1274 Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas

1122 Triju vai vairāku dzīvokļu ēkas

3

IV kategorija:

1110 Viendzīvokļa mājas, ar tām saistītās palīgēkas, tai skaitā garāžas fiziskas personas individuālajai lietošanai

1121 Divu dzīvokļu mājas, ar tām saistītās palīgēkas, tai skaitā garāžas fiziskas personas individuālajai lietošanai

1262 Muzeji un bibliotēkas

1263 Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas

1264 Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

1272 Kulta ēkas

1265 Sporta ēkas

2411 Sporta un atpūtas būves

1

3. pielikums
Saulkrastu novada domes 2022. gada 29. jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr. SN 25/2022
"Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevu par
būvatļaujas izdošanu, būvniecības ieceres akceptu
un būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu"
Koeficients C, kas piemērojams atkarībā no būvobjekta atrašanās vietas

zona

koeficients C

Saulkrastu pilsēta un Zvejniekciems

3

Pārējās ciemu teritorijas

2

Pārējā iepriekš neminētā teritorija

1

4. pielikums
Saulkrastu novada domes 2022. gada 29. jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr. SN 25/2022
"Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevu par
būvatļaujas izdošanu, būvniecības ieceres akceptu
un būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu"
Koeficients D, kas piemērojams atkarībā no objekta būvniecības veida
būvniecības veids

koeficients D

jaunbūve

1

pārbūve

0,7

restaurācija

0,5

Saulkrastu novada domes 2022. gada 29. jūnija saistošo noteikumu Nr. SN 25/2022 "Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu, būvniecības ieceres akceptu un būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Noteikumu projekta nepieciešamības pamatojums.Ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma spēkā stāšanos Saulkrastu novada pašvaldības teritorijā ietilpst Saulkrastu pagasts, Saulkrastu pilsēta un Sējas pagasts.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punkts cita starpā noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Pilnvarojums izdot saistošos noteikumus ir noteikts likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmās daļas 1. un 10. punktā, un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" 16.1 punktā.

2. Īss noteikumu projekta satura izklāsts.Saistošie noteikumi nosaka nodevas likmes par būvatļaujas izdošanu, būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā atbilstoši nodevas objektu iedalījumam.
3. Informācija par plānoto noteikumu projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.Saistošo noteikumu apstiprināšanas rezultātā nav plānota ietekme uz pašvaldības budžetu, jo Pašvaldības budžetā ir plānoti ieņēmumi no nodevas iemaksām par būvatļaujas izdošanu, būvniecības ieceres akceptu un būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu.
4. Informācija par plānoto noteikumu projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā.Saistošajiem noteikumiem nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām.Noteikumu izpildi un piemērošanu nodrošina Saulkrastu novada būvvalde.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs N. Līcis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu, būvniecības ieceres akceptu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saulkrastu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: SN 25/2022Pieņemts: 29.06.2022.Stājas spēkā: 20.07.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 137, 19.07.2022. OP numurs: 2022/137.36
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
334115
20.07.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)