Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Noteikumi būs piemērojami pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņems lēmumu, ar kuru atbalsts atzīts par saderīgu ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, un Zemkopības ministrija publicēs attiecīgu paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Sk. noteikumu 25. punktu.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 420

Rīgā 2022. gada 5. jūlijā (prot. Nr. 35 53. §)
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība negatīvo ekonomisko seku mazināšanai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts atbalstu, lai mazinātu negatīvās ekonomiskās sekas un novērstu likviditātes trūkumu lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē, ko izraisījusi Krievijas agresija pret Ukrainu (turpmāk – atbalsts).

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. saistītās personas – personas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.  651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), 1. pielikuma 3. panta 3. punkta izpratnē;

2.2. lauksaimniecības produktu pārstrādes nozare –  pārtikas produktu ražošana (izņemot alkoholiskos dzērienus, zivsaimniecības un akvakultūras apstrādes produktus). Lauksaimniecības produktu pārstrāde ir jebkura darbība ar lauksaimniecības produktiem, tostarp karsēšana, kūpināšana, konservēšana, nogatavināšana, žāvēšana, marinēšana, ekstrakcija, ekstrūzija, malšana, saldēšana vai vairāki šie procesi kopā, kuri maina sākotnējo produktu. Par lauksaimniecības produktu pārstrādi ir uzskatāma arī dzīvnieku kaušana un sadalīšana (nosacījums neattiecas uz mājputnu un cūkkopības nozares saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem Lauksaimniecības datu centrā ir reģistrēts savs ganāmpulks); 

2.3. EBIT – saimnieciskās darbības veicēja neto ieņēmumi lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē pirms procentu un ienākuma nodokļa maksājumiem. Ja atbalsta pretendents darbojas vairākās nozarēs, EBIT dala proporcionāli katras nozares izmaksām;

2.4. iepakojums – primārais (tirdzniecības) iepakojums un sekundārais iepakojums atbilstoši Iepakojuma likuma 5. panta pirmajā un otrajā daļā sniegtajai definīcijai.

3. Atbalstu piešķir tieša maksājuma veidā par:

3.1. iepakojuma un energoresursu izmaksu pieaugumu vai EBIT samazinājumu saskaņā ar šo noteikumu II nodaļu;

3.2.  dabasgāzes un elektroenerģijas cenu pieaugumu saskaņā ar šo noteikumu III nodaļu.

4. Atbalsta periods ir sadalīts divās kārtās:

4.1. pirmā kārta – periods no 2022. gada 1. februāra līdz 31. maijam vai kāds šī perioda mēnesis;

4.2. otrā kārta – periods no 2022. gada 1. jūnija līdz 31. oktobrim vai kāds šī perioda mēnesis.

5. Atbalstu piešķir, administrē un uzrauga Lauku atbalsta dienests (turpmāk – dienests).

6. Atbalsta kopējais apmērs ir 10 000 000 euro.

7. Zemkopības ministrija vismaz mēnesi pirms paredzētā iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludina katrā atbalsta kārtā pieejamo finansējuma apmēru un datumu, līdz kuram jāiesniedz iesniegums. 

8. Ja pieprasītais atbalsts pārsniedz atbalsta kārtā izsludināto finansējuma apmēru, dienests proporcionāli samazina atbalsta pretendentam izmaksājamo atbalsta summu.

9. Atbalstu var saņemt šādi atbalsta pretendenti:

9.1. sīkie (mikro), mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikumā sniegtajai definīcijai;

9.2. lielie saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktā sniegtajai definīcijai.

10. Atbalstu nepiešķir personai, uz kuru attiecas Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā noteiktais Eiropas Komisijas līdzekļu atgūšanas rīkojums.

11. Atbalstu nedrīkst kumulēt ar citu atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām.

12. Ja ir pārkāpti šo noteikumu nosacījumi, dienests uzliek par pienākumu atbalsta saņēmējam atmaksāt dienestam nelikumīgi saņemto komercdarbības atbalstu. Atmaksu veic kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu.

13. Atbalsta saņēmējs apņemas nepārtraukt darbību lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē vismaz 12 mēnešus pēc atbalsta saņemšanas un valsts apdraudējuma gadījumā apņemas iesaistīties iedzīvotāju apgādē ar pārtiku saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pārtiku valsts apdraudējuma gadījumā. Ja atbalsta saņēmējs šajā laikā pārtrauc attiecīgo darbību vai valsts apdraudējuma gadījumā neiesaistās iedzīvotāju apgādē ar pārtiku, dienests atgūst izmaksāto atbalstu, izņemot gadījumu, ja:

13.1. atgūstamā summa nepārsniedz 100 euro un šo summu nav iespējams ieturēt no nākamajiem atbalsta maksājumiem;

13.2. darbība pārtraukta nepārvaramas varas dēļ.

14. Dienests lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem un atbalstu izmaksā līdz 2022. gada 31. decembrim. Lēmuma pieņemšanas diena uzskatāma par atbalsta piešķiršanas dienu.

15. Dienests datus par izmaksāto atbalstu glabā 10 gadus no pēdējā atbalsta piešķiršanas dienas, bet atbalsta saņēmējs datus par izmaksāto atbalstu glabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.

16. Dienests nodrošina informācijas publicēšanu par sniegto atbalstu, kas pārsniedz 100 000 euro, atbilstoši publicitātes pasākumu prasībām, kas noteiktas Eiropas Komisijas lēmumā, ar kuru atbalsts atzīts par saderīgu ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības.

II. Atbalsts iepakojuma un energoresursu izmaksu pieauguma vai EBIT samazinājuma segšanai

17. Atbalstam var pieteikties atbalsta pretendents, kas darbojas lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

17.1. atbalsta pretendents ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs un tam iesnieguma iesniegšanas dienā nav nodokļu maksājumu un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parāda vai parāds nav lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks par 1000 euro, tam ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu nodokļu maksājumu termiņš ir pagarināts vai atlikts saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 24. pantu;

17.2. atbalsta pretendents ir reģistrēts vai atzīts Pārtikas un veterinārajā dienestā kā pārtikas uzņēmums;

17.3. izlietotā iepakojuma vai energoresursu izmaksu pieaugums uz vienu apgrozījuma vienību lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē atbalsta periodā ir vismaz 15 procenti, salīdzinot ar 2021. gada attiecīgo periodu, un šis izmaksu pieaugums pārsniedz ieņēmumu pieaugumu vismaz par pieciem  procentiem vai vidējais EBIT samazinājums atbalsta periodā attiecībā pret 2021. gada attiecīgo periodu ir vismaz pieci procenti;

17.4. atbalsta pretendents ir sniedzis informāciju par iepakojuma vai energoresursu izmaksu pieauguma vai EBIT samazinājuma cēlonisko saikni ar Krievijas agresijas pret Ukrainu sekām.

18. Atbalstu iepakojuma vai energoresursu izmaksu pieauguma vai EBIT samazinājuma segšanai piešķir, ievērojot šādus nosacījumus:

18.1. kopējais ierobežota apjoma atbalsts saistīto personu grupai nepārsniedz  400 000 euro;

18.2. atbalsta pretendents, kas darbojas ne tikai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē, bet arī lauksaimniecības produktu primārās ražošanas vai zvejniecības un akvakultūras nozarē, piemēram, izmantojot uzskaites nodalīšanu, nodrošina ieņēmumu un izdevumu izsekojamību katrā no šīm nozarēm, un kopējais ierobežota apjoma atbalsts saistīto personu grupai nepārsniedz 400 000 euro;

18.3. atbalsta pretendents, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi vai tirdzniecību, nav tiesīgs atbalstu pilnībā vai daļēji nodot primāro lauksaimniecības produktu ražotājam;

18.4. atbalsts nav balstīts uz tādu produktu cenu vai daudzumu, kuri iegādāti no primārajiem ražotājiem vai kurus attiecīgie saimnieciskās darbības veicēji laiduši tirgū.

19. Atbalstu piešķir kā vienu no šādiem tiešajiem maksājumiem atbilstoši iesniegumā norādītajai izvēlei:

19.1. 70 procentu apmērā no iepakojuma vai energoresursu izmaksu pieauguma lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē atbalsta periodā, salīdzinot ar atbilstošo periodu 2021. gadā;

19.2. vidējo EBIT samazinājumu atbalsta periodā lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē, salīdzinot ar atbilstošo periodu 2021. gadā. Atbalsta apmēru aprēķina, izmantojot šādu formulu:
A = EBIT2022 atb. – EBIT2021 ref., kur:
A – atbalsta apmērs (euro);
EBIT2021 ref. – vidējā EBIT vērtība 2021. gadā, kura atbilst atbalsta periodam (euro);
EBIT2022 atb. – vidējā EBIT vērtība atbalsta periodā.

20. Lai pieteiktos atbalstam, atbalsta pretendents par katru atbalsta kārtu Zemkopības ministrijas izsludinātajā termiņā dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā iesniedz:

20.1. iesniegumu, kurā pamato iepakojuma vai energoresursu izmaksu pieauguma vai EBIT samazinājuma cēlonisko saikni ar Krievijas agresijas pret Ukrainu sekām;

20.2. operatīvās bilances, peļņas un zaudējumu aprēķinu atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam par atbalsta periodu un attiecīgo laikposmu 2021. gadā;

20.3. ieņēmumu kontu apgrozījuma pārskatu un virsgrāmatu par atbalsta periodu un attiecīgo laikposmu 2021. gadā iepakojuma, energoresursu palielinājuma vai EBIT samazinājuma aprēķināšanai;

20.4. lēmumu par nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu atbilstoši šo noteikumu 17.1. apakšpunktam, ja attiecas;

20.5. zvērināta revidenta ziņojumu par atbalsta saņemšanai nepieciešamo datu patiesuma atbilstību šo noteikumu 17.3. apakšpunktam;

20.6. informāciju par iepriekš saņemtā vai plānotā atbalsta apmēru, tā piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju un normatīvo aktu, uz kuru pamatojoties piešķirts atbalsts.

III. Atbalsts dabasgāzes un elektroenerģijas cenu pieauguma segšanai

21. Atbalstam var pieteikties atbalsta pretendents, kas darbojas lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

21.1. atbalsta pretendents ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs un tam iesnieguma iesniegšanas dienā nav nodokļu maksājumu un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parāda vai parāds nav lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks par 1000 euro, tam ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu nodokļu maksājumu termiņš ir pagarināts vai atlikts saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 24. pantu;

21.2. dabasgāzes vai elektroenerģijas gala cena (euro/kWh), ko atbalsta pretendents kā galapatērētājs maksājis atbalsta periodā, ir palielinājusies par vairāk nekā 200 procentiem, salīdzinot ar vidējo dabasgāzes vai elektroenerģijas cenu 2021. gadā;

21.3. atbalsta pretendents ir reģistrēts vai atzīts Pārtikas un veterinārajā dienestā kā pārtikas uzņēmums;

21.4. atbalsta pretendents ir sniedzis informāciju par dabasgāzes vai elektroenerģijas izmaksu pieauguma cēlonisko saikni ar Krievijas agresijas pret Ukrainu sekām.

22. Atbalstu dabasgāzes vai elektroenerģijas cenu pieauguma segšanai piešķir, nepārsniedzot atbalsta apmēru – 2 000 000 euro – saistīto personu grupai.

23. Atbalstu piešķir 30 procentu apmērā no attiecināmajām izmaksām. Attiecināmās izmaksas aprēķina kā reizinājumu starp dabasgāzes un elektroenerģijas apjomu, ko atbalsta pretendents kā galapatērētājs  iepircis no piegādātājiem atbalsta periodā, un cenas pieaugumu, ko atbalsta pretendents maksā par izmantoto dabasgāzes un elektroenerģijas apjomu. Cenas pieaugumu aprēķina kā starpību starp cenu par dabasgāzes un elektroenerģijas vienību konkrētajā mēnesī, ko atbalsta pretendents maksājis attiecināmajā laikposmā, un divkāršotu vidējo cenu par vienību, ko atbalsta pretendents maksājis references periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.

Attiecināmās izmaksas aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Attiecināmās izmaksas =  (p(t) – p
(ref) x 2) x q(t), kur:
p – vienības cena EUR/kWh;
q – galapatērētāja iepirktais daudzums kWh;
ref  –  references periods no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim;
t – attiecīgais mēnesis atbalsta periodā.

24. Lai pieteiktos atbalstam, atbalsta pretendents par katru atbalsta kārtu Zemkopības ministrijas izsludinātajā termiņā dienesta  elektroniskajā pieteikšanās sistēmā iesniedz:

24.1. iesniegumu, kurā pamato dabasgāzes vai elektroenerģijas cenas pieauguma cēlonisko saikni ar Krievijas agresijas pret Ukrainu sekām;

24.2. dabasgāzes vai elektroenerģijas piegādātāju rēķinus par dabasgāzi vai elektroenerģiju atbalsta periodā un attiecīgajā laikposmā 2021. gadā šo noteikumu 21.2. apakšpunktā un 23. punktā noteiktās dabasgāzes un elektroenerģijas cenas un iepirktā apjoma aprēķināšanai;

24.3. lēmumu par nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu atbilstoši šo noteikumu 21.1. apakšpunktam, ja attiecas;

24.4. zvērināta revidenta ziņojumu par atbalsta saņemšanai nepieciešamo datu patiesuma atbilstību šo noteikumu 21.2. apakšpunktam un 23. punktam;

24.5. informāciju par iepriekš saņemtā vai plānotā atbalsta apmēru, tā piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju un normatīvo aktu, uz kuru pamatojoties piešķirts atbalsts.

IV. Noslēguma jautājumi

25. Zemkopības ministrija pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu, ar kuru atbalsts atzīts par saderīgu ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, publicē attiecīgu paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

26. Šos noteikumus piemēro ar nākamo dienu pēc šo noteikumu 25. punktā minētā paziņojuma publicēšanas.​​​​​​​

Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A. Pabriks

Zemkopības ministrs K. Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība negatīvo ekonomisko seku mazināšanai lauksaimniecības produktu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 420Pieņemts: 05.07.2022.Stājas spēkā: 12.07.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 131, 11.07.2022. OP numurs: 2022/131.3
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
333853
12.07.2022
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)