Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2025. gada 1. oktobrī.
Limbažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 23

2022. gada 28. aprīlī
Nolikums par licencēto vēžošanu Svētupes posmā Limbažu novada administratīvajā teritorijā
APSTIPRINĀTI ar Limbažu novada domes
28.04.2022. sēdes lēmumu Nr. 409 (prot. Nr. 5, 52.)

Izdoti saskaņā ar
Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šis nolikums attiecas uz Svētupes posmu, no ceļa V143 tilta Kuiķulē augšup pret straumi līdz Sausupes ietekai (turpmāk – posms "Svētupe"). Posms "Svētupe" atrodas Limbažu novada Salacgrīvas administratīvajā teritorijā un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administratīvajā teritorijā.

2. Svētupe saskaņā ar Civillikuma 1102. punkta I pielikumu, ir privāta upe, kurā zvejas tiesības saskaņā ar 2016. gada 13. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 790 "Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos", pieder privāto ūdeņu īpašniekiem, vai privāto ūdeņu īpašnieka pilnvarotai personai, kas var ieviest licencēto makšķerēšanu, vēžošanu vai zemūdens medības ūdeņos, kuros zvejas tiesības nepieder valstij.

3. Licencētā vēžošana posmā "Svētupe" tiek ieviesta, lai regulētu un kontrolētu signālvēžu (Pacifastacus leniusculus) skaitu. Licencētās vēžošanas pamatmērķis ir nodrošināt bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un racionāli izmantot vēžu krājumus, kā arī regulētu atropogēnas slodzes ietekmi uz vidi.

4. Licencēto vēžošanu posmā "Svētupe" uz Salacgrīvas novada Pilnvarojuma līguma Nr.3.25.3/339 no 04.10.2019. pamata organizē biedrība "Svētupes aizsardzības biedrība", reģ. Nr. 40008282401, Pūpolu iela Nr.1, Korģene, Limbažu novads, LV-4054, tālr. 22017673, e-pasts: svetupes.ab@inbox.lv (turpmāk – licencētās vēžošanas organizētājs).

II. Licencētās vēžošanas noteikumi

5. Licencētā vēžošana posmā "Svētupe" notiek šī nolikuma 1. punktā norādītajā Svētupes posmā (2. pielikums).

6. Licencētās vēžošanas laiki: Licencētā vēžošana posmā "Svētupe" atļauta no 1. jūlija līdz 1. oktobrim, jebkurā diennakts laikā.

7. Licencētās vēžošanas rīki un veidi:

7.1. Vēžošana posmā "Svētupe" atļauta ar vēžošanas krītiņiem, kā noteikts 2015. gada 22. decembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" (turpmāk – noteikumi Nr. 800), ar šādu atkāpi – krītiņu skaits vienam vēžotājam – līdz 10 krītiņiem.

7.2. Atļauta vēžošana ar rokām.

7.3. Citi vēžu ieguves paņēmieni, izņemot vēžošanu ar krītiņiem un rokām ir aizliegti.

8. Licencētās vēžošanas ierobežojumi:

8.1. aizliegts vēžot bez atbilstoši šajā nolikumā paredzētām vēžošanas licencēm;

8.2. kategoriski aizliegta signālvēžu pārvietošana uz jebkuru citu ūdenstilpi neatkarīgi no tās statusa, kā arī aizliegta to pārdošana;

8.3. Vēžotāji ir atbildīgi par savu personisko drošību vēžošanas laikā;

8.4. Pārvietoties drīkst pa Svētupes krastam paredzēto tauvas joslu 4 m platumā.

III. Vides un dabas resursu aizsardzības prasības

9. Posms "Svētupe", kurā tiek īstenota licencētā vēžošana, atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta neitrālajā un ainavu aizsardzības zonā, kur jāievēro:

9.1. Ministru kabineta 2001. gada 17. aprīļa noteikumi Nr. 175 "Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem".

9.2. Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumi Nr. 264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", kas ir saistoši ikvienam vēžotājam.

10. Transporta novietošana uz koplietošanas ceļiem Svētupes tuvumā atļauta atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem, bet uz privātām zemēm – ar zemes īpašnieka atļauju. Iebraukšana Svētupes tauvas joslā stingri aizliegta.

11. Vēžotāji nedrīkst ierīkot jaunus piebraukšanas ceļus pie Svētupes, (drīkst izmantot tikai esošās piebrauktuves upei). Aizliegts jebkādā veidā bojāt Svētupes krastu pieguļošo zemes īpašnieku īpašumu, nedrīkst kurt ugunskurus, tam speciāli neierīkotās, neatļautās vietās.

IV. Vēžošanas licenču veidi, skaits un cenas

Vēžošanas licences
12. Vēžošanas vienreizējā vienas diennakts licence Svētupē200EUR 10,00
13. Vēžošanas sezonas licence Svētupē20EUR 75,00
14. Vēžošanas sezonas zemes īpašnieka bezmaksas licence Svētupē60Bezmaksas

V. Bezmaksas vēžošanas licenču izsniegšanas kārtība

15. Licenci "Vēžošanas sezonas zemes īpašnieka bezmaksas licence Svētupē" ir tiesīgi saņemt Limbažu novada administratīvajā teritorijā Svētupes upes posmā "Svētupe" pieguļošo krastu zemju īpašnieki.

16. Lai saņemtu licenci "Vēžošanas sezonas zemes īpašnieka bezmaksas licence Svētupē" personām ir jāiesniedz iesniegums biedrībā "Svētupes aizsardzības biedrība" Rīgas ielā 10, Salacgrīvā LV – 4033, iepriekš sazinoties pa tālr. 22017673, vai e-pastā svetupe.ab@inbox.lv.

VI. Licenču noformējums un licenču pārdošanas un izsniegšanas kārtība

17. Visās licencēs (pielikums Nr. 1, 2, 3) tiek uzrādīts: licences veids, izsniegšanas datums, kārtas numurs, cena, derīguma termiņš, vēžošanas zona, licences saņēmēja vārds, uzvārds un personas kods, tālruņa numurs un saziņai izmantojamā elektroniskā pasta adrese, licences saņēmēja un izsniedzēja paraksts, ziņas par licencētās vēžošanas organizētāju, lomu uzskaites tabula (pielikums Nr. 1, 2, 3) vai tās paraugs, informācija par svarīgākajiem vēžošanas noteikumiem. Tīmekļa vietnē www.manacope.lv iegādātās licencēs tiek norādīts: licences tips, cena un derīguma datums, licences saņēmēja vārds, uzvārds un personas kods.

18. Pārdošanas vietas, adreses, kontakttālruņi, darba laiki:

18.1. www.manacope.lv, sadaļā "Copes kartes un licences" izvēloties posmu "Svētupe" ir iespēja iegādāties elektroniskās licences jebkurā diennakts laikā, izņemot, licenci " Vēžošanas sezonas zemes īpašnieka bezmaksas licence Svētupē".

18.2. Licenci "Vēžošanas sezonas zemes īpašnieka bezmaksas licenci Svētupē" var saņemt pie licencētās vēžošanas organizētāja, Rīgas ielā 10, Salacgrīvā, iepriekš sazinoties pa tālr. 22017673.

19. Licencētās vēžošanas organizētājs var izveidot papildu licenču iegādes vietu, par to savlaicīgi informējot sabiedrību sekojošās informācijas vietnēs: www.limbazunovads.lv, www.manacope.lv; vietēja mēroga laikrakstos: "Auseklis".

20. Katra licencētās vēžošanas dalībnieka pienākums ir iepazīties ar šo nolikumu un pildīt tā prasības, ko viņš apliecina ar parakstu, saņemot licenci.

21. Vēžošanai neizmantoto vai sakarā ar pārkāpumu atņemto licenču vērtība vēžotājam netiek atmaksāta.

22. Vēžotājam vēžošanas laikā ir jābūt klāt personu apliecinošam dokumentam.

23. Viena persona diennakts laikā var iegādāties tikai vienu licenci "Vēžošanas vienreizējā vienas diennakts licence Svētupē".

VII. No licencēm iegūto līdzekļu izlietojums

24. No licenču realizācijas posmā "Svētupe" iegūtās kopējās summas 10% licencētās vēžošanas organizētājs, reizi pusgadā (līdz 31. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 31. janvārim – par otro pusgadu) ieskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.

25. 90% līdzekļu no pārdotajām licencēm posmā "Svētupe" tiek ieskaitīti licencētās vēžošanas organizētāja kontā, kurus tā izmanto zivju resursu pavairošanai vai zivju nārsta vietu rekultivācijai (atjaunošanai) atbilstoši "Svētupes ekspluatācijas noteikumiem", kā arī zivju un vēžu resursu aizsardzībai, makšķerēšanas un vēžošanas kontrolei, un licencētās vēžošanas organizēšanai un makšķerēšanas tūrisma infrastruktūras attīstībai.

26. Par iegūto līdzekļu sadali un izlietošanu posmā "Svētupe" ir atbildīgs licencētās vēžošanas organizētājs. Tā nodrošina savlaicīgu noteiktās formas pārskata par realizēto vēžošanas licenču skaitu, licenču veidiem, iegūtiem naudas līdzekļiem un to izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā divas reizes gadā – līdz 15. jūlijam un 15. janvārim – par iepriekšējo pusgadu.

VIII. Lomu uzskaites kārtība

27. Visu licenču īpašniekiem, posmā "Svētupe", obligāts pienākums ir iesniegt datus par lomu, aizpildot lomu uzskaites tabulas, kur katras dienas iegūto lomu ieraksta lomu uzskaites lapā pēc norādītās formas (pielikumi Nr. 1, 2, 3), kas 5 (piecu) dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām, jāiesniedz licencētās vēžošanas organizētājam.

28. Elektroniski iegādāto licenču īpašnieki datus par iegūtajiem lomiem iesniedz elektroniski – mājaslapas www.manacope.lv 5 (piecu) dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām.

29. Licencētās vēžošanas organizētājs katru gadu līdz 1. februārim iesniedz valsts zinātniskajā institūtā "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" pārskatu par iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem.

IX. Licencētās vēžošanas organizētāja pienākumi, licencētās vēžošanas un vides aizsardzības prasību kontrole

30. Licencētās vēžošanas organizētāja pienākumi ir:

30.1. sniegt informāciju par licencētās vēžošanas vietām, licencētās vēžošanas organizētāju un vēžošanas licences iegādes iespējām laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vietējā laikrakstā, kā arī nodrošināt atbilstošu zonu norādes zīmju izvietošanu licencētās vēžošanas posmā "Svētupe";

30.2. nodrošināt vēžošanas licenču pieejamību saskaņā ar šī nolikuma 18. un 19. punktu;

30.3. reģistrēt, uzskaitīt un realizēt vēžošanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī reģistrēt izsniegtās vēžošanas licences uzskaites žurnālā; nodrošināt šī nolikuma 12.14. punktā noteiktā licenču skaita limita ievērošanu;

30.4. uzskaitīt interneta vietnē www.manacope.lv pārdotās licences hronoloģiskā secībā elektroniski par katru pusgadu un pēc katra pusgada noslēgumā veikt attiecīgā pusgada elektroniski uzskaitīto licenču saraksta izdruku, nodrošinot izdrukāto licenču sarakstu uzglabāšanu 5 (piecus) gadus kopā ar licenču uzskaites žurnālu;

30.5. nodrošināt to, ka līdzekļi, kas iegūti, realizējot vēžošanas licences, tiek izlietoti atbilstoši šī nolikuma 24.26. punktam;

30.6. veikt vēžotāju lomu uzskaiti atbilstoši šī nolikuma VIII. nodaļā noteiktai kārtībai un reģistrēt personas, kas ir pārkāpušas nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, un, izmantojot licencē norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, paziņot par nepieciešamību 14 dienu laikā iesniegt loma pārskatu. Ja minētajā termiņā loma pārskats nav iesniegts, par konstatēto pārkāpumu informēt zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes;

30.7. iepazīstināt vēžotājus ar šo nolikumu;

30.8. nozīmēt atbildīgo personu, kura pēc Valsts vides dienesta pilnvarotās personas vai pašvaldības pilnvarotās personas statusa iegūšanas piedalās vides un vēžu resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kā arī katru gadu līdz 31. decembrim iesniegt Valsts vides dienestā pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības, kontroles un zivju resursu papildināšanas pasākumiem, kā arī informāciju par licencētās vēžošanas nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu;

30.9. iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par pārskaitījumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai un no licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojumu divas reizes gadā līdz 15. jūlijam un 15. janvārim – par iepriekšējo pusgadu;

30.10. līdz katra nākamā gada 1. februārim iesniegt Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" vēžotāju aizpildītās un atpakaļ atgrieztās licences tālākai datu apstrādei un vēžu resursu novērtēšanai;

30.11. organizēt izglītojoša rakstura vietas pieredzējuma pasākumus, lai vairotu sabiedrības izpratni par dabas aizsardzību un tās nozīmi.

30.12. nodrošināt ārvalstu tūristiem angļu un krievu valodā informāciju par saziņas iespējām ar licencētās makšķerēšanas organizētāju, licencētās makšķerēšanas, noteikumiem, licenču veidiem, skaitu, to maksu, kā arī lomu uzskaiti.

31. Licencētās vēžošanas nolikumā paredzēto noteikumu ievērošanu kontrolē biedrības "Svētupes aizsardzības biedrība" pilnvarotas personas, Valsts vides dienesta inspektori un Dabas aizsardzības pārvaldes inspektori.

X. Noslēguma jautājumi

32. Licencētās makšķerēšanas nolikuma darbības ilgums ir līdz 2025. gada 30. septembrim.

33. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Salacgrīvas novada domes 2020. gada 22. jūlija saistošie noteikumi Nr. 11 "Nolikums par licencēto vēžošanu Svētupes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā".

XI. Nolikuma pielikumi

34. Pielikums Nr. 1, 2, 3 – Licencētās vēžošanas licenču paraugi.

35. Pielikums Nr. 4 – Shēma Svētupes daļas posms "Svētupe".

Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs
1. pielikums
Nolikumam par licencēto vēžošanu
Svētupes posmā Limbažu novada administratīvajā teritorijā
Licenču paraugi ar loma uzskaites formu
Biedrība "Svētupes aizsardzības biedrība", reģ. nr. 40008282401, Pūpolu iela 1, Korģene, Limbažu novads, LV-4054, tālr. 22017673, e-pasts: svetupes.ab@inbox.lv.

Vienas dienas licence vēžošanai
Svētupē

CENA € 10,00Nr._________
Derīga: 
 (gads, mēnesis, diena)
 
(licences īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods)
 
(telefons, e-pasts)

Kas jāzina licences īpašniekam.

1. Vēžojot ievērojiet Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumus Nr.800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" un licencētās vēžošanas nolikumu (izņēmums - vēžošanā izmantojamo krītiņu skaits vienam vēžotājam – līdz 10 krītiņiem).

2. Par konstatētiem Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās vēžošanas organizētājam pa tālruni 22017673.

3. Vēžošanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences otrā pusē un 5 (piecu) dienu laikā nogādājiet uz norādīto adresi.

Licenci izsniedza 
 (paraksts, datums)
Licenci saņēma 
 (paraksts, datums)

  

  
Skaits, gab.Piezīmes
  
  
  
  
  
  
  
2. pielikums
Nolikumam par licencēto vēžošanu
Svētupes posmā Limbažu novada administratīvajā teritorijā
Licenču paraugi ar loma uzskaites formu
Biedrība "Svētupes aizsardzības biedrība", reģ. nr. 40008282401, Pūpolu iela 1, Korģene, Limbažu novads, LV-4054, tālr. 22017673, e-pasts: svetupes.ab@inbox.lv.

Vēžošanas sezonas licence
Svētupē

CENA € 75,00Nr._________
Derīga no: 
 (gads, mēnesis, diena)
Derīga līdz: 
 (gads, mēnesis, diena)
 
(licences īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods)
 
(telefons, e-pasts)

Kas jāzina licences īpašniekam.

1. Vēžojot ievērojiet Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumus Nr.800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" un licencētās vēžošanas nolikumu (izņēmums - vēžošanā izmantojamo krītiņu skaits vienam vēžotājam – līdz 10 krītiņiem).

2. Par konstatētiem Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās vēžošanas organizētājam pa tālruni 22017673.

3. Vēžošanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences otrā pusē un 5 (piecu) dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām iesniegt datus par lomu.

Licenci izsniedza 
 (paraksts, datums)
Licenci saņēma 
 (paraksts, datums)

  

  
Skaits, gab.Piezīmes
  
  
  
  
  
  
  
3. pielikums
Nolikumam par licencēto vēžošanu
Svētupes posmā Limbažu novada administratīvajā teritorijā
Licenču paraugi ar loma uzskaites formu
Biedrība "Svētupes aizsardzības biedrība", reģ. nr. 40008282401, Pūpolu iela 1, Korģene, Limbažu novads, LV-4054, tālr. 22017673, e-pasts: svetupes.ab@inbox.lv.

Vēžošanas sezonas zemes īpašnieka
bezmaksas licence Svētupē

 Nr._________
Derīga no: 
 (gads, mēnesis, diena)
Derīga līdz: 
 (gads, mēnesis, diena)
 
(licences īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods)
 
(telefons, e-pasts)

Kas jāzina licences īpašniekam.

1. Vēžojot ievērojiet Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumus Nr.800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" un licencētās vēžošanas nolikumu (izņēmums - vēžošanā izmantojamo krītiņu skaits vienam vēžotājam – līdz 10 krītiņiem).

2. Par konstatētiem Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās vēžošanas organizētājam pa tālruni 22017673.

3. Vēžošanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences otrā pusē un 5 (piecu) dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām iesniegt datus par lomu

Licenci izsniedza 
 (paraksts, datums)
Licenci saņēma 
 (paraksts, datums)

  

  
Skaits, gab.Piezīmes
  
  
  
  
  
  
  
4. pielikums
Nolikumam par licencēto vēžošanu
Svētupes posmā Limbažu novada administratīvajā teritorijā
Svētupes daļas posms "Svētupe"

Paskaidrojuma raksts
Limbažu novada pašvaldības domes 2022. gada 28. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 23 "Nolikums par licencēto vēžošanu Svētupes posmā Limbažu novada administratīvajā teritorijā"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības

pamatojums

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022.  gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim. Lai saistošie noteikumi būtu spēkā pēc 2022. gada 1. jūnija, nepieciešams veikt grozījumus nolikumā par licencēto vēžošanu. Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus par licencēto vēžošanu Svētupes posmā Limbažu novada administratīvajā teritorijā.

Zvejniecības likuma 10. panta piektā daļa nosaka, ka pašvaldība izdod saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu vai licencētajām zemūdens medībām tās administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu un licencētajām zemūdens medībām šajos ūdeņos paredzēta makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību tiesību izmantošana ar īpašām atļaujām (licencēm). Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" 7. punkts nosaka, ka Organizētājs izstrādā attiecīgo ūdeņu licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību nolikumu, un 13.punkts nosaka, ka attiecīgā pašvaldība ir atbildīga par nolikuma ieviešanu atbilstoši šiem noteikumiem, bet Organizētājs atbild par nolikumā un šajos noteikumos ietverto prasību izpildi.

Ņemot vērā, ka jaunajos saistošajos noteikumos veikti tikai tehniski precizējumi, lai tie atbilstu spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būtiski nemainot iepriekšējos licencētās vēžošanas noteikumus un kārtību, kas apstiprināta ar Salacgrīvas novada domes 2020. gada 22. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 11 "Nolikums par licencēto vēžošanu Svētupes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā", nav nepieciešams saņemt Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" 10. punktā prasītos saskaņojumus, jo tie jau saņemti saskaņojot Salacgrīvas novada domes 2020. gada 22. jūlija saistošos noteikumus Nr. 11 "Nolikums par licencēto vēžošanu Svētupes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā".

2. Īss projekta satura izklāsts

 

Saistošajos noteikumos veikti tehniski grozījumi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas būtiski neietekmē licencētās vēžošanas norises kārtību.

Saistošie noteikumi nosaka licencētās vēžošanas kārtību, vides un dabas aizsardzības prasības, vēžošanas licenču veidus, skaitu, maksu, saturu un realizāciju, licencētās vēžošanas organizētāja pienākumus un tiesības Svētupes posmā Limbažu novada administratīvajā teritorijā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNoteikumu piemērošanā jāvēršas biedrībā "Svētupes aizsardzības biedrība".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav attiecināms.
Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nolikums par licencēto vēžošanu Svētupes posmā Limbažu novada administratīvajā teritorijā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Limbažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 23Pieņemts: 28.04.2022.Stājas spēkā: 21.06.2022.Zaudē spēku: 01.10.2025.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 118, 20.06.2022. OP numurs: 2022/118.31
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
333373
21.06.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)