Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta rīkojums Nr. 413

Rīgā 2022. gada 13. jūnijā (prot. Nr. 30 26. §)
Par Resocializācijas politikas pamatnostādnēm 2022.–2027. gadam

1. Atbalstīt Resocializācijas politikas pamatnostādnes 2022.–2027. gadam (turpmāk – pamatnostādnes).

2. Noteikt Tieslietu ministriju par atbildīgo institūciju pamatnostādņu īstenošanā, bet Labklājības ministriju – par līdzatbildīgo institūciju.

3. Tieslietu ministrijai sagatavot un tieslietu ministram līdz 2022. gada 1. septembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā plānu pamatnostādņu īstenošanai 2022.–2024. gadam.

4. Tieslietu ministrijai sagatavot un tieslietu ministram līdz 2024. gada 1. septembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā plānu pamatnostādņu īstenošanai 2025.–2027. gadam.

5. Tieslietu ministrijai sagatavot un tieslietu ministram līdz 2025. gada 1. jūlijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā pamatnostādņu īstenošanas starpposma novērtējumu.

6. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2015. gada 24. septembra rīkojumu Nr. 580 "Par Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādnēm 2015.–2020. gadam" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 191. nr.).

Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ finanšu ministrs J. Reirs

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs J. Bordāns
(Ministru kabineta
2022. gada 13. jūnija
rīkojums Nr. 413)
Resocializācijas politikas pamatnostādnes 2022.–2027. gadam

(informatīvā daļa)
2022

Saturs

Pamatnostādņu satura kopsavilkums

Ievads

I. Resocializācijas politikas mērķis

II. Politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji

III. Rīcības virzieni un uzdevumi

IV. Teritoriālā perspektīva

V. Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetiem (indikatīvs)

Izmantotie saīsinājumi:

AiM – Aizsardzības ministrija

ĀM – Ārlietu ministrija

Darbības programma 2021.-2027. – ar Ministru kabineta 2021. gada 16. novembra rīkojumu Nr. 841 apstiprināta programma "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.-2027. gadam", kuras mērķis ir definēt Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda prioritāros virzienus

Darbības programma 2014.-2020. – ar Ministru kabineta 2015. gada 4. februāra rīkojumu Nr. 62 (prot. Nr.5 66.§) apstiprināta programma "2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" "", kuras mērķis ir definēt Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas politikas fonda prioritāros virzienus

EM – Ekonomikas ministrija

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds

ESF – Darbības programma 2014.-2020. Eiropas Sociālais fonds

ESF+ – Darbības programma 2021.-2027. Eiropas Sociālais fonds

FM – Finanšu ministrija

IeM – Iekšlietu ministrija

Ieslodzītie – apcietinātie un ar brīvības atņemšanu notiesātie, kas sodu izcieš brīvības atņemšanas iestādē

IeVP – Ieslodzījuma vietu pārvalde

IZM – Izglītības un zinātnes ministrija

KM – Kultūras ministrija

LM – Labklājības ministrija

NAP2027 – Latvijas nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. gadam

NFI – Norvēģijas finanšu instruments 2014.-2021. gada periods

NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra

NVO – nevalstiskās organizācijas

Probācijas klients – šo pamatnostādņu izpratnē: nosacīti notiesāta persona, nosacīti pirmstermiņa no soda izciešanas atbrīvota persona, persona, kas notiesāta ar sabiedrisko darbu, persona, par kuru tiesa, prokurors vai brīvības atņemšanas iestādes administrācija ir pieprasījusi izvērtēšanas ziņojumu, persona, kas notiesāta ar probācijas uzraudzību, persona, kas nosacīti atbrīvota no kriminālatbildības vai persona, kam tiesa piemērojusi audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis – sabiedriskais darbs, persona, kas iesaistījusies izlīguma procesā

Projekts Nr. 9.1.2. – IeVP ESF projekts Nr. 9.1.2. "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū"

Projekts Nr. 9.1.3. – IeVP ESF projekts Nr. 9.1.3. "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana"

PKC – Pārresoru koordinācijas centrs

PKC (DLC) – ekspertu sadarbības platforma ''Demogrāfisko lietu centrs''

RVN – riska un vajadzību novērtēšanas instruments

SAM – specifiskais atbalsta mērķis (rezultāts, kura panākšanu konkrētos valsts vai reģiona apstākļos veicinās, īstenojot ieguldījumu prioritāti vai Eiropas Savienības prioritāti un veicot darbības vai pasākumus)

SM – Satiksmes ministrija

TM – Tieslietu ministrija

VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VDEĀVK – Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija

VDI – Valsts darba inspekcija

VK – Valsts kanceleja

VM – Veselības ministrija

VPD – Valsts probācijas dienests

ZM – Zemkopības ministrija

Pamatnostādņu satura kopsavilkums

Resocializācijas politikas pamatnostādnes 2022.-2027. gadam (turpmāk – Pamatnostādnes) nosaka resocializācijas politikas attīstību, aptverot laika periodu līdz 2027. gadam. Pamatnostādnes detalizē Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam (apstiprināts ar Latvijas Republikas Saeimas 2020. gada 2. jūlija lēmumu Nr. 418/Lm13) rīcības virziena "Drošība" 441. uzdevuma (Efektīva soda izpilde un sodīto personu reintegrācija sabiedrībā, uzlabojot resocializācijas darbu, palielinot personāla pieejamību un nodrošinot adekvātu infrastruktūru, kā arī nostiprinot pašvaldību un NVO lomu) izpildes jautājumus.

Resocializācijas politikas mērķis ir mazināt noziedzīgās uzvedības riskus ieslodzītajiem un probācijas klientiem soda izpildes laikā, tādējādi radot priekšnoteikumus personas veiksmīgai iekļaušanai sabiedrībā pēc soda izpildes beigām, t.sk. aktīvai līdzdalībai sabiedrības procesos (arī nodarbināmības jomā).

Ņemot vērā minēto, resocializācijas politikas tiešā mērķa grupa – ieslodzītie un probācijas klienti.

Ārvalstu pētījumos un praksē aizvien vairāk dominē viedoklis, ka sodu izpilde nevar aprobežoties tikai ar darbu ar likumpārkāpēju, jo tieši ģimene un atbalsta personas ir tas resurss, kas nodrošina nepieciešamo atbalstu personas likumpaklausīgai dzīvei sabiedrībā pēc soda izciešanas. Ņemot vērā minēto, resocializācijas politikas netiešā mērķa grupa ir ieslodzīto un probācijas klientu ģimenes locekļi un atbalsta personas. Šī iemesla dēļ Pamatnostādnes paredz arī pasākumus šai mērķa grupai.

Resocializācijas politikas mērķis noteikts, ņemot vērā IeVP un VPD normatīvajos aktos noteikto kompetenci, kā arī ļoti stingru pieņēmumu, ka pēc kriminālsodu izpildes (un resocializācijas procesa) beigām turpinās personas integrācija sabiedrībā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un institūciju kompetencei.

Lai sasniegtu Pamatnostādnēs definēto resocializācijas politikas mērķi, Pamatnostādnēs ietverti konkrēti rādītāji un uzdevumi1, kas strukturēti četros savstarpēji saskaņotos un saistītos rīcības virzienos:

1) turpināt pilnveidot resocializācijas darbu ar ieslodzītajiem un probācijas klientiem atbilstoši mainīgās vides izaicinājumiem, t.sk. jaunām mērķa grupām, kā arī ieviešot resocializācijas darba (kriminālsoda izpildes) efektivitātes mērījumu sistēmu;

2) nodrošināt jaunajām resocializācijas vajadzībām atbilstoša personāla pieejamību ieslodzījuma vietās un VPD, t.sk. attiecībā arī uz brīvprātīgajiem un līdzgaitniekiem;

3) nodrošināt soda izpildes vajadzībām adekvātu infrastruktūru, t.sk. nepieciešamos e-risinājumus;

4) stiprināt pašvaldību un NVO lomu, t.sk., veidojot izpratni par katra sektora lomu atkārtota likumpārkāpuma novēršanā, izglītojot un nodrošinot atbalsta pasākumus NVO, pašvaldībām un citām institūcijām, tādējādi veicinot sabiedrības gatavību uzņemt personu pēc soda izciešanas un veicinot personas aktīvu iekļaušanos sabiedrības procesos, t.sk. nodarbināmību.

Pamatnostādnēs paredzēto uzdevumu finansēšanai plānots piesaistīt ESF+ finansējumu 2021.-2027. gada plānošanas periodam, kā arī citus ārvalstu finanšu instrumentus un valsts budžeta līdzekļus. Ar ESF+ finansējumu 2022.-2027. gada plānošanas perioda sasniedzamie rādītāji un atbalstāmās darbības ir indikatīvas, ņemot vērā, ka šobrīd Eiropas Komisija vēl nav apstiprinājusi Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.-2027. gadam.

Sabiedrības līdzdalība pamatnostādņu izstrādes gaitā ir notikusi atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par attīstības plānošanas dokumentu tā izstrādes stadijā. 2021.gada 28.jūnijā informācija par pamatnostādņu izstrādi un pamatnostādnes tika ievietotas TM un VK mājas lapās, dodot iespēju interesentiem sniegt rakstisku viedokli līdz 2021.gada 26.jūlijam. No interesentiem saņemtie viedokļi atspoguļoti pievienotajā izziņā.

Ievads

Pamatnostādnes ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas nosaka resocializācijas politikas attīstību, aptverot laika periodu līdz 2027. gadam. Pamatnostādnes detalizē Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam (apstiprināts ar Latvijas Republikas Saeimas 2020. gada 2. jūlija lēmumu Nr. 418/Lm13) rīcības virziena 441. uzdevuma (Efektīva soda izpilde un sodīto personu reintegrācija sabiedrībā, uzlabojot resocializācijas darbu, palielinot personāla pieejamību un nodrošinot adekvātu infrastruktūru, kā arī nostiprinot pašvaldību un NVO lomu) izpildes jautājumus.

TM ir izstrādājusi Pamatnostādnes, balstoties uz resocializācijas politikas īstenošanas rezultātiem iepriekšējā periodā, pamatnostādņu starpposma izvērtējumu2, ņemot vērā pieejamos pētījumus un ārvalstu labo praksi. Pamatnostādņu 1. pielikumā pievienota informācija par Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam3 (turpmāk – Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādnes) un Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam īstenošanas plāna4 (turpmāk – Īstenošanas plāns) ieviešanas rezultātiem 2019. un 2020. gadā. Savukārt Pamatnostādņu 2. pielikumā sniegts izvērtējums par resocializācijas politikas īstenošanas 2015.-2020. gada rezultātiem.

Papildus jāņem vērā, ka pasākumi, kuriem Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādnēs, un Īstenošanas plānā jau ir paredzēts finansējums no Darbības programmas 2014.-2020. ESF, tiks turpināti atbilstoši projektā Nr. 9.1.3. un projektā Nr. 9.1.2. plānotajām aktivitātēm līdz abu projektu beigām. Šie pasākumi netiek atkārtoti iekļauti Pamatnostādņu informatīvajā daļā.

Pamatnostādņu 3. pielikumā ir atspoguļoti starptautiskie dokumenti, kuri ņemti vērā, izstrādājot Pamatnostādnes, dokumenti, kuri ar Pamatnostādnēm veido sinerģiju un demarkāciju, un pētījumi, kuros paustās atziņas ir ņemtas vērā Pamatnostādņu izstrādē. Savukārt Pamatnostādņu 4.pielikumā iekļauts kopsavilkums par Pamatnostādnēs iekļauto uzdevumu īstenošanai nepieciešamo indikatīvo finansējumu. Ņemot vērā pieredzi ar rezultatīvo rādītāju izpildei nepieciešamās informācijas iegūšanu, un lai būtu pilnīgi skaidra šo rādītāju veidošanās metodika, Pamatnostādņu 5.pielikumā iekļautas Pamatnostādņu rādītāju pases.

Latvijā 2009. gadā tika apstiprināta Ar brīvības atņemšanas sodu notiesāto personu resocializācijas koncepcija (turpmāk – Resocializācijas koncepcija5), kurā ietvertais notiesāto resocializācijas modelis Latvijas Sodu izpildes kodeksā tika nostiprināts 2011. gadā. Tādējādi pirmajā posmā tika izveidots pilnvērtīgs resocializācijas modelis, kas vairāk skāra IeVP un VPD kompetenču sadalījuma jautājumus, kā arī centienus radīt/ iegūt visus nepieciešamos un tobrīd vēl trūkstošos resocializācijas instrumentus, it īpaši, resocializācijas programmas.

2015. gadā tika apstiprinātas Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādnes un to Īstenošanas plāns, kuros jau lielāka uzmanība tika pievērsta esošo resocializācijas instrumentu satura kvalitatīvai izvērtēšanai un pilnveidošanai, lai tie atbilstu pasaules praksē pastāvošajiem kvalitātes kritērijiem, kā arī darbinieku kvalitatīvu mācību aspektam. Tādējādi otrajā posmā galvenais fokuss ir ticis pievērsts kvalitātes nodrošināšanas aspektam.

Šīs Pamatnostādnes kā trešā posma ideju nesējas paredz jau dziļāku koncentrēšanos uz ieslodzīto un probācijas klientu tuvināšanu sabiedrībā notiekošajiem procesiem, resocializācijas darba elastības veicināšanu un darba metožu un pakalpojumu pielāgošanu ieslodzīto un probācijas klientu individuālajām un ļoti dinamiskajām vajadzībām. Resocializācijas politikas attīstības trešajā posmā īpaša uzmanība tiek pievērsta darba ar specifiskām mērķa grupām, piemēram, personas, kurām ir garīgās veselības problēmas, atkarīgie, sievietes, bērni un jaunieši, attīstībai, kriminālsodu izpildes (resocializācijas darba) efektivitātes pētījumiem, kā arī IeVP un VPD personāla profesionālās sagatavotības un noturības nozīmei un atbilstošai infrastruktūrai kā sekmīga resocializācijas procesa priekšnosacījumam. Pamatnostādnes kopā ar Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam6 paredzētajiem pasākumiem veido visaptverošu personas integrācijas procesu sabiedrībā un darba tirgū.

Pamatnostādnēs ietvertā politikas mērķa īstenošanai kritiski svarīga ir ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstība. TM regulāri ir informējusi valdību par to, ka ieslodzījuma vietu infrastruktūrā ir sasniegta tās tehnisko iespēju robeža, un vairs nav iespējama turpmāka attīstība, t.sk. resocializācijas procesa modernizācija. Tāpēc tiek ņemts vērā, ka Latvijas valdība 2020. gada 4. jūnijā pieņēma lēmumu7 par jaunā Liepājas cietuma būvniecības uzsākšanu 2021. gadā, kas ļauj veikt būtiskas un jau sen nepieciešamas izmaiņas ieslodzījuma izpildē, kurām būs liela ietekme arī uz resocializācijas procesu jau pārskatāmā nākotnē.

Pamatnostādnes ir izstrādājusi TM Nozaru politikas departamenta Kriminālsodu izpildes politikas nodaļa, balstoties uz Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu īstenošanas rezultātiem, projekta Nr. 9.1.2. un projekta Nr. 9.1.3. īstenošanas rezultātā izdarītajiem secinājumiem, konsultācijām ar IeVP un VPD ekspertiem un citām iesaistītajām pusēm, ņemot vērā pieejamos pētījumus un institūciju secinājumus8 par resocializācijas sistēmu.

Pamatnostādņu izstrādē ņemti vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas vadlīnijas un noteikumi un starptautiskās rekomendācijas. Pamatnostādnēs ietvertie uzdevumi veido koordināciju ar citu ministriju pārziņā/ atbildībā esošajiem Darbības programmas 2014.-2020. SAM projektiem un ir identificēta koordinācija ar atsevišķiem Darbības programmā 2014.-2020. ietvertiem SAM, kur bijušie ieslodzītie ir pakalpojumu saņēmēji, tomēr tie nav iezīmēti, kā atsevišķa mērķa grupa. Papildus šobrīd ir indikatīvi prognozējama koordinācija ar vairākiem Darbības programmā 2021.-2027. ietvertajiem SAM, kur ieslodzītie, bijušie ieslodzītie un probācijas klienti var būt kā pakalpojumu saņēmēji, tomēr ne visur tie ir iezīmēti, kā atsevišķa mērķa grupa. Tāpat arī citu ministriju izstrādātajos attīstības plānošanas dokumentos ir atrodami uzdevumi, kas paredz attīstības iespējas attiecībā uz ieslodzītajiem un probācijas klientiem. Visi šie dokumenti detalizēti uzskaitīti un aprakstīti Pamatnostādņu 3. pielikumā).

Sabiedrības līdzdalība pamatnostādņu izstrādes gaitā ir notikusi atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par attīstības plānošanas dokumentu tā izstrādes stadijā. 2021.gada 28.jūnijā informācija par pamatnostādņu izstrādi un pamatnostādnes tika ievietotas TM un VK mājas lapās, dodot iespēju interesentiem sniegt rakstisku viedokli līdz 2021.gada 26.jūlijam. No interesentiem saņemtie viedokļi atspoguļoti pievienotajā izziņā.

I. Resocializācijas politikas mērķis

Resocializācijas politikas mērķis ir mazināt noziedzīgās uzvedības riskus ieslodzītajiem un probācijas klientiem soda izpildes laikā, tādējādi radot priekšnoteikumus personas veiksmīgai iekļaušanai sabiedrībā pēc soda izpildes beigām, t.sk. aktīvai līdzdalībai sabiedrības procesos (arī nodarbināmības jomā).

Ņemot vērā minēto, resocializācijas politikas tiešā mērķa grupa – ieslodzītie un probācijas klienti.

Ārvalstu pētījumos aizvien vairāk dominē viedoklis, ka sodu izpilde nevar aprobežoties tikai ar darbu ar likumpārkāpēju, jo tieši ģimene un atbalsta personas ir tas resurss, kas nodrošina nepieciešamo atbalstu personas likumpaklausīgai dzīvei sabiedrībā pēc soda izciešanas, to uzsver arī Valsts kontrole, savā revīzijas ziņojumā9. Arī ārvalstu pieredze parāda, ka ģimenes saišu stiprināšana ir būtisks faktors ieslodzītā recidīva mazināšanai un ģimene ir viens no būtiskākajiem atbalstiem veiksmīgai ieslodzītā resocializācijai10. Sevišķi svarīgs šis nosacījums ir attiecībā uz nepilngadīgajiem un jauniešiem. To norāda arī Valsts kontrole 2019. gada revīzijas ziņojumā – lai katram bērnam jau no bērnības nodrošinātu stabilus pamatus attīstībai, svarīgi ir novērst vardarbību ģimenē un skolā, sniegt palīdzību krīzes situācijā, nodrošināt ģimenisku vidi tiem, kuriem tā nav bijusi, atbalstīt iespējas bērniem iekļauties skolā un plašākā sabiedrībā. Psiholoģiskā stabilitāte bērnībā veido pārliecību par sevi, spēju uzticēties un sadarboties ar citiem.11

Ņemot vērā minēto, resocializācijas politika tiek papildināta ar netiešo mērķa grupu – ieslodzīto un probācijas klientu ģimenes locekļi un atbalsta personas. Šī iemesla dēļ Pamatnostādnes paredz arī pasākumus šai mērķa grupai.

Resocializācijas politikas mērķis noteikts, ņemot vērā IeVP un VPD normatīvajos aktos noteikto kompetenci, kā arī ļoti stingru pieņēmumu, ka pēc kriminālsodu izpildes (un resocializācijas procesa) beigām, turpinās personas integrācija sabiedrībā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un institūciju kompetencei. Tāpat resocializācijas politikas ietvaros netiks veidoti atbalsta pasākumi vai palīdzība ieslodzīto un probācijas klientu ģimenes locekļiem, kas dublētu jau normatīvi noteikto palīdzību, kuru sniedz citas valsts vai pašvaldību institūcijas.

II. Politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji

Pamatnostādņu virsmērķa rādītājs ir NAP2027 [438] "Pilnu brīvības atņemšanas sodu izcietušu personu recidīva līmenis (2 gadus pēc soda izciešanas beigām izdarīts jauns noziedzīgs nodarījums, par kuru ierosināts kriminālprocess, vai persona notiesāta)". Šis rādītājs ir arī viens no raksturojošiem elementiem NAP2027 rādītājam [436] "Noziedzīgu nodarījumu skaits uz 10 000 iedzīvotāju".

Pamatnostādņu uzdevumi sniedz ieguldījumu šo rādītāju sasniegšanai, bet nevar pilnībā noteikt mērķa vērtību sasniegšanu. Rādītāju sniegumu ietekmē arī šādi aspekti:

1) vieta, kur notiesātais atgriežas (vai ir kur dzīvot, vai dzīves apstākļi nav antisociāli),

2) sociālā vide, kurā persona atrodas (sociāli pozitīvu atbalsta personu esamība pirmajā laikā pēc atbrīvošanas, t.sk. vai ir ģimenes atbalsts vai atbalsta personas),

3) iespēja saņemt saviem specifiskajiem riskiem atbilstošus palīdzību un pakalpojumus (vai uzreiz ir pieejami iztikai nepieciešamie līdzekļi, iespēja saņemt psihiatra, psihologa palīdzību, atkarību mazināšanas pasākumi utt.), kā arī

4) sabiedrības attieksme kopumā (piemēram, vai pēc cietuma ir iespējams atrast darba devēju, kas piedāvā legālu darbu un kurš vēlas nodarbināt personu pēc cietuma).

Pat tad, ja nepieaug noziedzības līmenis, reģistrētās noziedzības rādītāji var pieaugt tad, ja:

1) iedzīvotāji aktīvāk ziņo par noziedzīgiem nodarījumiem;

2) tiesībsargājošo iestāžu darbs uzlabojās, t.i., recidīvs pieaugs nevis tāpēc, ka probācijas klienti sāks biežāk izdarīt jaunus noziegumus, bet tāpēc, ka pieaugs atklāto noziedzīgo nodarījumu skaits.

Recidīva rādītāji var samazināties tad, ja:

1) sodu piemērošana uzlabojas – tiek piemēroti atbilstošāki sodi, precīzāk noteikts soda vai uzraudzības ilgums, u.tml.;

2) sodu izpildes institūciju (VPD un IeVP) darba efektivitāte uzlabojas straujāk nekā tiesībsargājošo iestāžu darba efektivitāte un sabiedrības uzticēšanās tiesībsargājošām iestādēm (ziņošana par noziedzīgiem nodarījumiem);

3) sabiedrība kļūst atvērtāka bijušo notiesāto uzņemšanai pēc soda izpildes, darba devēji ir gatavāki nodarbināt bijušos ieslodzītos, citas institūcijas (NVA, pašvaldību sociālie dienesti, NVO, kas strādā ar notiesātām personām, uzņēmēju atbalsts, u.tml.), kuras iesaistītas notiesāto pēc soda beigām sabiedrībā integrācijā, kļūst efektīvākas, pieaug citu institūciju sniegto pakalpojumu apjoms un kvalitāte.

Vērtējot sniegumu, svarīgi ņemt vērā to, ka par recidīva līmeni nevar veikt starptautiskus salīdzinājumus, jo valstis nosaka dažādas recidīva definīcijas. Nereti atšķirības recidīva definīcijās var izraisīt pat nepamatotus secinājumus (piemēram, mērot, cik personas ir ar spēkā stājušos spriedumu notiesātas par atkārtota nozieguma izdarīšanu viena gada laikā pēc soda beigām, tiks iegūti ļoti labi rādītāji (mazs recidīvs), jo tiesu sistēma tik ātri nestrādā un absolūti lielākā daļa šādu tiesvedību tik īsā laika periodā vēl nebūs pabeigtas; savukārt, mērot recidīvu pēc tādas pat definīcijas, bet 2 gadu laikā pēc atbrīvošanas, tiks iegūts pavisam cits un reālāks rezultāts, jo parasti krimināllietas tādā termiņā jau būs iztiesātas), ja recidīva definīcijas un pētījumā iegūtie secinājumi netiek attiecīgi izskaidroti.

Tāpēc resocializācijas politikas efektivitātes mērīšanai noteikti arī citi politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji (skat. zemāk).

1. Politikas rezultāts (PR)Notiesāto un probācijas klientu īpatsvars, kas pēc soda izpildes beigām iesaistās nodarbināmībā un aktīvi iekļaujas sabiedrībā
Rezultatīvais rādītājs (RR)202220232024202520262027
1. Nodarbināto bijušo ieslodzīto skaitsSpēkā stājas normatīvie akti, kas nodrošina šādas informācijas saņemšanuTiek fiksēta rādītāja vērtībaPieaugPieaugPieaugPieaug
2. Legālajā nodarbinātībā iesaistīto probācijas klientu īpatsvara pieaugums12 %13 %14 %15 %16 %17 %
Papildu skaidrojums:

Ja resocializācijas procesā notiesātais ir sadarbojies un soda izpildes laikā ir sasniegts maksimālais resocializācijas rezultāts, tad persona pēc ieslodzījuma beigām ir spējīga atrast legālu darbu (ir izpildīti nepieciešamie priekšnosacījumi legāla darba atrašanai – iegūts nepieciešamais izglītības līmenis (pabeigta pamatskola vai vidusskola), iegūta profesija vai darba prasmes, apgūta valsts valoda tādā līmenī, kas ļauj iesaistīties legālā nodarbinātībā, ir atrisinātas atkarību problēmas, atrasta dzīvesvieta, nodibinātas/atjaunotas sociāli pozitīvās saites ar ģimeni, notikušas būtiskas izmaiņas personas dzīves vērtībās un uzskatos utt., kas personu iepriekš ir atturējušas no iesaistes legālajā nodarbinātībā), un par viņu tiek veikta nodokļu nomaksa no darba algas.

Jāņem vērā, ka bijušie ieslodzītie un probācijas klienti bieži tiek nodarbināti pie nelegāliem darba devējiem vai gadījuma darbos, jo parasti viņiem iztrūkst kāds no minētajiem priekšnosacījumiem iesaistei legālā nodarbinātībā (nav pietiekamas valsts valodas zināšanas, izglītība, nav profesijas, utt.), tāpēc viņu iesaiste legālajā nodarbinātībā ir ārkārtīgi nozīmīgs nepieciešamo progresu apliecinošs rādītājs.

Detalizēta informācija par rezultatīvo rādītāju veidošanās metodiku atrodama Pamatnostādņu 5. pielikumā.

Sasaiste:

Rezultatīvo rādītāju sasniegšana ir saistīta ar Darbības programmas 2021.-2027. ESF+ 4.3.4.6. un 4.3.4.7. pasākumā12 ietverto darbību īstenošanu.

Rezultatīvo rādītāju sasniegšana ir saistīta ar Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam rīcības virziena "Drošība", mērķa sasniegšanai, veicamo uzdevumu Nr. 441 "Efektīva soda izpilde un sodīto personu reintegrācija sabiedrībā, uzlabojot resocializācijas darbu, palielinot personāla pieejamību un nodrošinot adekvātu infrastruktūru, kā arī nostiprinot pašvaldību un NVO lomu".

2. Politikas rezultāts (PR) – soda izpildes vajadzībām atbilstoša infrastruktūra IeVP un VPD, t.sk. ieviesti nepieciešamie e-risinājumi, efektivizējot iestāžu iekšējos procesus un atbrīvojot personālresursus resocializācijas īstenošanai
Rezultatīvais rādītājs (RR)202220232024202520262027
1. Ieviestie e-risinājumi IeVP1221--
2. E-indekss VPD535455565656
3. Vietu skaits, kur ieslodzītie tiek izvietoti drošos, resocializācijas īstenošanai piemērotos un starptautiskajām prasībām atbilstošos apstākļos504/10,4 % no ieslodzījuma vietās esošo vietu skaita*  504/10,4 % no ieslodzījuma vietās esošo vietu skaita*604/14,2 % no ieslodzījuma vietās esošo vietu skaita*1804/37,25 % no ieslodzījuma vietās esošo vietu skaita*1804/37,25 % no ieslodzījuma vietās esošo vietu skaita*1804/37,25 % no ieslodzījuma vietās esošo vietu skaita*
* īpatsvars aprēķināts par pamatu ņemot noteikto maksimālo vietu skaitu ieslodzījuma vietās 2021. gada 1. jūlijā. 2021. gada 1. jūlijā par minētajām prasībām un modernai resocializācijai atbilstošām ir atzīstamas 80 vietas Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem (no jauna uzbūvētas vai renovētas un starptautiskajiem standartiem atbilstošas) un 200 vietas Olaines cietuma Atkarīgo centrā, kā arī renovētajā Valmieras cietuma izmeklēšanas nodaļas korpusā (94 vietas).

Detalizēta informācija par rezultatīvo rādītāju veidošanās metodiku atrodama Pamatnostādņu 5. pielikumā.

Sasaiste:

Rezultatīvo rādītāju sasniegšana ir saistīta ar Darbības programmas 2021.-2027. ESF+ 4.3.4.6. un 4.3.4.7. pasākumā ietverto darbību īstenošanu.

Rezultatīvo rādītāju sasniegšana ir saistīta ar Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam rīcības virziena "Drošība", mērķa sasniegšanai, veicamo uzdevumu Nr. 441 "Efektīva soda izpilde un sodīto personu reintegrācija sabiedrībā, uzlabojot resocializācijas darbu, palielinot personāla pieejamību un nodrošinot adekvātu infrastruktūru, kā arī nostiprinot pašvaldību un NVO lomu".

3. Politikas rezultāts (PR)veicināta institūciju sadarbība un sodu izcietušo personu iekļaušana sabiedrībā (pilnveidota pašvaldību, NVO un citu institūciju izpratne par katra sektora lomu atkārtota likumpārkāpuma novēršanā un sodu izcietušo personu reintegrācijā, tādējādi veicinot sabiedrības gatavību uzņemt personu pēc soda izciešanas un veicinot personas aktīvu iekļaušanos sabiedrības procesos, t.sk. nodarbināmību)
Rezultatīvais rādītājs (RR)202220232024202520262027
1. IeVP organizēti izglītojoši, atbalsta un konsultatīvi pasākumi pašvaldībām, NVO un citām institūcijām903333
2. IeVP organizētajos izglītojošajos, atbalsta un konsultatīvajos pasākumos iesaistīto pašvaldību, NVO un citu institūciju dalībnieku skaits162045556550
3. VPD organizēti izglītojoši, atbalsta un konsultatīvi pasākumi pašvaldībām, NVO un citām institūcijām, t.sk. par sociālās uzņēmējdarbības veicināšanu202728293031
4. VPD organizētajos izglītojošajos, atbalsta un konsultatīvajos pasākumos iesaistīto pašvaldību, NVO un citu institūciju dalībnieku skaits20173173411292313
Detalizēta informācija par rezultatīvo rādītāju veidošanās metodiku atrodama Pamatnostādņu 5. pielikumā.

Sasaiste:

Rezultatīvo rādītāju sasniegšana ir saistīta ar Darbības programmas 2021.-2027. ESF+ 4.3.4.6. un 4.3.4.7. pasākumā ietverto darbību īstenošanu.

Rezultatīvo rādītāju sasniegšana ir saistīta ar Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam rīcības virziena "Drošība", mērķa sasniegšanai, veicamo uzdevumu Nr. 441 "Efektīva soda izpilde un sodīto personu reintegrācija sabiedrībā, uzlabojot resocializācijas darbu, palielinot personāla pieejamību un nodrošinot adekvātu infrastruktūru, kā arī nostiprinot pašvaldību un NVO lomu".

III. Rīcības virzieni un uzdevumi

Lai sasniegtu Pamatnostādnēs definēto resocializācijas politikas mērķi, Pamatnostādnēs ietverti konkrēti rādītāji un uzdevumi13, kas strukturēti četros savstarpēji saskaņotos un saistītos rīcības virzienos:

1) turpināt pilnveidot resocializācijas darbu ar ieslodzītajiem un probācijas klientiem atbilstoši mainīgās vides izaicinājumiem, t.sk. jaunām mērķa grupām, kā arī ieviešot resocializācijas darba (kriminālsoda izpildes) efektivitātes mērījumu sistēmu;

2) nodrošināt jaunajām resocializācijas vajadzībām atbilstoša personāla pieejamību ieslodzījuma vietās un VPD, t.sk. attiecībā arī uz brīvprātīgajiem un līdzgaitniekiem;

3) nodrošināt soda izpildes vajadzībām adekvātu infrastruktūru, t.sk. nepieciešamos e-risinājumus;

4) stiprināt pašvaldību un NVO lomu, t.sk., veidojot izpratni par katra sektora lomu atkārtota likumpārkāpuma novēršanā, izglītojot un nodrošinot atbalsta pasākumus NVO, pašvaldībām un citām institūcijām, tādējādi veicinot sabiedrības gatavību uzņemt personu pēc soda izciešanas un veicinot personas aktīvu iekļaušanos sabiedrības procesos, t.sk. nodarbināmībā.

Pamatnostādnēs minēto rīcības virzienu un uzdevumu īstenošana ļaus sasniegt arī Darbības programmas 2021.-2027. ESF+ 4.3.4.6.un 4.3.4.7. pasākumā noteiktos iznākuma un rezultāta rādītājus.

1. Rīcības virziens – turpināt pilnveidot resocializācijas darbu ar ieslodzītajiem un probācijas klientiem atbilstoši mainīgās vides izaicinājumiem, t.sk. jaunām mērķa grupām, kā arī ieviešot resocializācijas darba (kriminālsoda izpildes) efektivitātes mērījumu sistēmu.

Projekta Nr. 9.1.2., projekta Nr. 9.1.3., Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu un to Īstenošanas plāna īstenošanas rezultātā ir kļuvis skaidrs, ka arī turpmāk ļoti liela uzmanība ir jāvelta resocializācijas instrumentu atbilstībai mainīgajām ieslodzīto un probācijas klientu vajadzībām. Tas ir arī starptautiskajās rekomendācijās uzsvērts princips, ka kriminālsodu izpildes iestādēm soda izpildes procesā ir jāizmanto uz pierādījumiem balstītas metodes un zinātniski pamatoti darba instrumenti, kuru efektivitāte ir regulāri jāpārbauda pētījumos.

Iepriekš resocializācijas politikas plānošanas rezultātā ir izveidoti stabili ieslodzīto izglītības un nodarbinātības modeļi, ieslodzīto psiholoģiskās aprūpes modeļi, sociālā darba modelis, kuri pilnvērtīgi darbojas, nodrošinot nepieciešamā rezultāta sasniegšanu, un par to darbības rezultātiem liecina IeVP gada pārskatos iekļautā informācija. Šo modeļu darbību ir jāturpina nodrošināt arī turpmāk, lai nodrošinātu pilnvērtīgu resocializācijas procesa norisi.

Šobrīd gan ieslodzīto, gan probācijas klientu resocializācijas "vidējās vajadzības" nemitīgi mainās – mainoties gan dažādu grupu īpatsvaram, piemēram, aizvien vairāk personu ar garīgās veselības problēmām, uzvedības traucējumiem, atkarībām, gan kvalitatīvajam sastāvam (vairāk notiesātu amatpersonu par ekonomiskajiem noziegumiem). Turklāt arī ārvalstīs rodas aizvien jauni un kvalitatīvi darba instrumenti aizvien specializētāku klientu vajadzību konstatēšanai, kas būtu ļoti noderīgi arī Latvijas situācijai. Tāpat gadu gaitā ir radusies nepieciešamība pēc specifiskiem resocializācijas instrumentiem attiecībā uz sievietēm, jo līdz šim visi instrumenti pārsvarā ir veidoti atbilstoši vīriešu vajadzībām, un attiecībā uz sievietēm ar tiem nevar sasniegt maksimālo rezultātu. Aizvien dinamiskākā ikdiena rada nepieciešamību pārskatīt arī līdz šim izmantoto resocializācijas modeli un darba metodes – ir jārisina jautājumi par aizvien specifiskākiem atbalsta pasākumiem ne tikai ieslodzītajiem, probācijas klientiem, bet arī viņu ģimenes locekļiem, t.sk. atbalsta personām, kam ir milzīga loma likumpaklausīgas dzīves iespējamībā pēc soda beigām.

Šī rīcības virziena īstenošana nodrošinās arī Darbības programmas 2021.-2027. ESF+ 4.3.4.6. un 4.3.4.7. pasākumā noteikto iznākuma un rezultāta rādītāju sasniegšanu:

• 4.3.4.6. pasākuma rādītājs "Probācijas klienti" (Atbalstu saņēmušie probācijas klienti ir personas, kuras saņēmušas atbalstu, tādējādi sekmējot probācijas klientu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos un nodarbināmības priekšnosacījumu nodrošināšanā), starpposma vērtība uz 31.12.2024. – 525 personas, sasniedzamā vērtība uz 31.12.2029. – 2655 personas.

• 4.3.4.7. pasākuma rādītājs "Ieslodzītie, viņu ģimenes locekļi un atbalsta personas" (Atbalstu saņēmušie ieslodzītie, viņu ģimenes locekļi un atbalsta personas ir personas, kas saņēmušas atbalstu, un tādejādi ir radīti vai uzlaboti priekšnoteikumi ieslodzītās personas veiksmīgai iekļaušanai sabiedrībā, t.sk. aktīvai līdzdalībai sabiedrības procesos, ir sekmētas bijušo ieslodzīto vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību nodarbināmības priekšnosacījumu nodrošināšana), starpposma vērtība uz 31.12.2024. – 300 personas, sasniedzamā vērtība uz 31.12.2029. – 3000 personas.

• 4.3.4.6. un 4.3.4.7. pasākuma rādītājs "Nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestādes, kas saņēmušas atbalstu" ietver arī IeVP un VPD.

Nr. p. k.UzdevumsIzpildes termiņš
(gads)
Atbildīgā institūcijaLīdzatbildīgās institūcijasSasaiste ar politikas rezultātu un rezultatīvo rādītāju
1.Ieslodzīto un probācijas klientu resocializācijas instrumentu pilnveidošana2023. gada 1. janvāris-2027. gada 31. decembrisTMIeVP1. PR
VPD1. RR

2. RR

2.Probācijas klientu resocializācijas modeļa pārskatīšana un pilnveidošana2023. gada 1. janvāris-2027. gada 31. decembrisTMVPD1. PR

2. RR

3.Jaunu atbalsta pasākumu ieviešana ieslodzītajiem, probācijas klientiem, viņu ģimenes locekļiem un atbalsta personām2023. gada 1. janvāris-2027. gada 31. decembrisTMIeVP1. PR
VPD1. RR

2. RR

4.Jaunu resocializācijas darba metožu ieviešana darbam ar ieslodzītajiem, probācijas klientiem (sievietēm, personām ar garīgās veselības problēmām, vielu un procesu atkarībām).2023. gada 1. janvāris-2027. gada 31. decembrisTMIeVP1. PR
VPD1. RR

2. RR

5.Kriminālsodu izpildes (resocializācijas darba) efektivitātes pētījumi, t.sk. probācijas klientu sociālās iekļaušanas koeficienta modeļa izstrāde2023. gada 1. janvāris-2027. gada 31. decembrisTMIeVP1. PR
VPD1. RR

2. RR

2. Rīcības virziens – Nodrošināt jaunajām resocializācijas vajadzībām atbilstoša personāla pieejamību ieslodzījuma vietās un VPD, t.sk. attiecībā arī uz brīvprātīgajiem un līdzgaitniekiem

Personāls ir galvenais resurss, un tikai ar apmierinātu, apmācītu un profesionāli noturīgu personālu ir iespējams sasniegt vēlamo resocializācijas procesa rezultātu. Darbs ar ieslodzītajiem un probācijas klientiem ir smags un sarežģīts gan tāpēc, ka tās ir personas ar uzvedības traucējumiem, garīgās veselības traucējumiem, atkarīgie, u.tml., gan arī tāpēc, ka personas soda izpildes procesā nonāk piespiedu kārtā, un bieži vien tāpēc ir dusmīgas, agresīvas un aizkaitinātas. Tāpēc personālam ir jāprot un jāspēj atrast pieeja katram klientam ne tikai, lai veidotu normālu komunikāciju, bet arī motivētu iesaistīties resocializācijas procesā, kvalificēti nodrošinātu resocializācijas programmu vadīšanu, riska un vajadzību izvērtēšanu utt. Tāpēc ir jāturpina iepriekš uzsāktās iniciatīvas attiecībā uz personāla apmācībām un profesionālās noturības stiprināšanu un šāda atziņa sakņojas arī projekta Nr. 9.1.3., Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu un to Īstenošanas plāna īstenošanas rezultātos.

Ieslodzījuma vietu darbībā aizvien lielāku lomu ieņem Satversmes tiesas spriedumos paustās atziņas, kur aizvien biežāk parādās norādes uz individuāla izvērtējuma nepieciešamību ieslodzījuma vietu darbībā (ne tikai resocializācijas procesa gaitā). Šāda nostāja prasa būtiskas un konceptuālas izmaiņas ieslodzīto personāla organizācijā, faktiski – kontaktpersonu sistēmas pakāpenisku ieviešanu, kas kopumā veicinās arī resocializācijas procesa īstenošanu, jo tādējādi lielāku lomu ieņems arī katra notiesātā individuālie resocializācijas rezultāti un individuāla gadījuma vērtēšana. Tomēr minētā uzdevuma izpilde nav iespējama bez papildu ieguldījumiem – kontaktpersonu sistēmu ir iespējams ieviest vai nu jaunā cietumu infrastruktūrā, kurā liela daļa šobrīd personāla fizisku iesaisti prasošu uzdevumu izpilde tiek aizstāta vai nu ar tehniskiem risinājumiem (tehnoloģijām) vai telpu plānojumu, un kura pieļauj esošo personālu pārorientēt uz kontaktpersonu pienākumu pildīšanu, vai arī esošajā infrastruktūrā būtiski palielinot personāla skaitu. Tāpēc uzdevums ir pildāms pakāpeniski, atbilstoši jaunas infrastruktūras izveides ātrumam. Tāpat ir nepieciešams normatīvi nostiprināt ieslodzījuma vietās īstenotā sociālā darba atšķirības un izveidot aprūpes modeli ieslodzītajiem, kas paši par sevi nespēj parūpēties. Minētais kopsummā pozitīvi ietekmēs resocializācijas procesu un personāla iesaisti tajā.

Šī rīcības virziena īstenošana nodrošinās, t.sk. Darbības programmas 2021.-2027. ESF+ 4.3.4.6. un 4.3.4.7. pasākumā noteiktā iznākuma un rezultāta rādītāja "Nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestādes, kas saņēmušas atbalstu",kas ietver arī IeVP un VPD, sasniegšanu.

Nr. p. k.UzdevumsIzpildes termiņš
(gads)
Atbildīgā institūcijaLīdzatbildīgās institūcijasSasaiste ar politikas rezultātu un rezultatīvo rādītāju
1.Ieslodzījuma vietu, probācijas darbinieku un brīvprātīgo apmācības kvalifikācijas pilnveidošanai, profesionālās noturības veicināšanas pasākumi, ieskaitot supervīzijas2023. gada 1. janvāris - 2027. gada 31. decembrisTMIeVP1. PR
VPD1. RR

2. RR

2.IeVP jauno mācību programmu aprobācija un īstenošanas uzsākšana jaunajā Mācību centra infrastruktūrā2022. gada 1. septembris - 2023. gada maijsTMIeVP1. PR

1. RR

2. RR

3.Kontaktpersonu ieviešanas uzsākšana atsevišķās brīvības atņemšanas iestādēs, t.sk. jaunajā Liepājas cietumā2023. gada 1. janvāris - 2026. gada 1. janvārisTMIeVP1. PR

1. RR

2. RR

4.Individuālā izvērtējuma ieviešanas uzsākšana brīvības atņemšanas iestādēs2023. gada 1. janvāris-2027. gada 31. decembrisTMIeVP1. PR

1. RR

2. RR

5.Sociālā darba ieslodzījuma vietās atšķirību izvērtēšana un nostiprināšana normatīvajos aktos2023. gada 1. janvāris-2024. gada 31. decembrisTMIeVP1. PR
LM1. RR

2. RR

6.Ieslodzīto, kas nespēj sevi aprūpēt, aprūpes organizēšanas atšķirību izvērtējums un virzīšana izskatīšanai valdībā2023. gada 1. marts – 2027.gada 31.decembrisTMIeVP1. PR
LM1. RR

2. RR

3. Rīcības virziens – Nodrošināt soda izpildes vajadzībām adekvātu infrastruktūru, t.sk. nepieciešamos e-risinājumus14

Atbilstoša un efektīva darba vide ir izšķirošs kritērijs augstu darba rezultātu sasniegšanai, un resocializācijas process nav izņēmums. Vide šajā gadījumā ir ne tikai telpas un ēkas, kurās notiek kriminālsoda izpilde IeVP un VPD, bet arī moderni tehnoloģiskie instrumenti un palīglīdzekļi, kas ļauj aizvien vairāk personālresursu novirzīt tieši darbam ar ieslodzīto un probācijas klientu resocializāciju, t.sk. uzvedības un domāšanas maiņu. Tāpēc ir jāturpina valdības uzdevumā jau uzsāktais darbs gan pie jaunā Liepājas cietuma būvniecības nodrošināšanas, gan dažādu e-risinājumu ieviešanas ieslodzījuma vietās un probācijas darbā.

Nr.
p. k.
UzdevumsIzpildes termiņš
(gads)
Atbildīgā institūcijaLīdzatbildīgās institūcijasSasaiste ar politikas rezultātu un rezultatīvo rādītāju
1.Nepieciešamo e-risinājumu izstrāde un ieviešana IeVP un VPD darba efektivizācijai, t.sk. e-lietas 2. kārta2023. gada 1. janvāris-2027. gada 31. decembrisTMIeVP

VPD

2. PR

1. RR

2.Ieslodzītajiem domātu e-mācību attīstīšana2023. gada 1. janvāris-2027. gada 31. decembrisTMIeVP2. PR

1. RR

3.Normatīvo aktu izstrāde e-risinājumu nodrošināšanai, rezultatīvo rādītāju uzkrāšanai un informācijas/ datu apmaiņai/ e-risinājumi notiesātā soda izpildes un resocializācijas gaitas fiksēšanai IeVP un VPD2023. gada 1. janvāris-2027. gada 31. decembrisTMIeVP

VPD

2. PR

1. RR

4.Jaunā Liepājas cietuma būvniecība2025. gada 31. decembrisTMTiesu namu aģentūra

IeVP

1. PR

2. RR

5.NFI projektā paredzētā jaunā IeVP Mācību centra ēkas būvniecība un darbības uzsākšana2022. gada 1. marts – 2023. gada aprīlisTMIeVP1. PR

1. RR

2. RR

6.NFI projektā paredzētā atklātā cietuma korpusu būvniecība Olaines cietumā2021. gada 1. decembris – 2024. gada martsTMIeVP2. PR

2. RR

7.

Darbam ar bērniem un jauniešiem pielāgotas telpas, t.sk. taisnīguma atjaunošanas aktivitāšu īstenošanai2023. gada 1. janvāris – 2027. gada 31. decembrisTMVPD2. PR

2. RR

4. rīcības virziens – Stiprināt pašvaldību un NVO lomu, t.sk., veidojot izpratni par katra sektora lomu atkārtota likumpārkāpuma novēršanā, izglītojot un nodrošinot atbalsta pasākumus NVO, pašvaldībām un citām institūcijām, tādējādi, veicinot sabiedrības gatavību, uzņemt personu pēc soda izciešanas un personas aktīvu iekļaušanos sabiedrības procesos, t.sk. nodarbināmību

Noziegumus izdara personas, kuras par tādām ir izveidojušās sabiedrībā un tajos notiekošo procesu rezultātā (personas pieaugšanas procesi, pieredze ģimenē utt.). Kriminālsodu izpildes laikā persona tiek pilnībā (ieslodzījumā) vai daļēji (ar ierobežojumiem, kas izriet no sabiedrībā izciešama soda) izolēta no sabiedrības, tomēr pēc soda beigām personai agrāk vai vēlāk ir jāatgriežas sabiedrībā. Ja sabiedrībā (ģimenē, tuvāko personu lokā) turpinās tie paši procesi, kas mijiedarbībā ar personu jau vienu reizi ir izraisījuši noziegumu, tad visai paredzama ir nozieguma atkārtošanās. Ja resocializācijas procesā soda izpildes laikā ir izdevies panākt būtisku personas resocializācijas rezultātu, tad tā efekts ar laiku zūd, ja persona sabiedrībā nevar atrast sociāli pozitīvus atbalsta punktus – ja nevar atrast legālu darbu, ja tai nav dzīvesvietas, jāatgriežas antisociālā vidē, nav sociāli pozitīvu atbalsta personu, t.sk. ģimenes u.tml.

IeVP projekta Nr. 9.1.2., projekta Nr. 9.1.3., un Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu un to Īstenošanas plāna īstenošanas laikā esam pārliecinājušies, ka lielu lomu spēlē arī sabiedrībā joprojām valdošie stereotipi, kas nereti traucē pat dažādās tieši iesaistītajās institūcijās strādājošajiem profesionāļiem. Tieši šiem profesionāļiem ir milzīga loma personas "noturēšanā" uz likumpaklausīgas dzīves ceļa, tomēr nereti pat viņiem pietrūkst informācijas par to, kas ar notiesāto notiek resocializācijas ietvaros soda izpildes laikā. Tāpēc ir nepieciešams ļoti lielu uzmanību pievērst pasākumiem, kas vērsti uz starpinstitucionālās sadarbības veicināšanu, dažādiem izglītojošiem pasākumiem, kā arī taisnīguma atjaunošanas ideju veicināšanai.

Šī rīcības virziena īstenošana nodrošinās, t.sk. Darbības programmas 2021.-2027. ESF+ 4.3.4.6. un 4.3.4.7. pasākumā noteikto iznākuma un rezultāta rādītāju sasniegšanu:

• 4.3.4.6. pasākuma rādītājs "Probācijas klienti" (Atbalstu saņēmušie probācijas klienti ir personas, kuras saņēmušas atbalstu, tādējādi sekmējot probācijas klientu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos un nodarbināmības priekšnosacījumu nodrošināšanā), starpposma vērtība uz 31.12.2024. – 525 personas, sasniedzamā vērtība uz 31.12.2029. – 2655 personas;

• 4.3.4.7. pasākuma rādītājs "Ieslodzītie, viņu ģimenes locekļi un atbalsta personas" (Atbalstu saņēmušie ieslodzītie, viņu ģimenes locekļi un atbalsta personas ir personas, kas saņēmušas atbalstu, un tādējādi ir radīti vai uzlaboti priekšnoteikumi ieslodzītās personas veiksmīgai iekļaušanai sabiedrībā, t.sk. aktīvai līdzdalībai sabiedrības procesos, ir sekmētas bijušo ieslodzīto vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību nodarbināmības priekšnosacījumu nodrošināšana), starpposma vērtība uz 31.12.2024. – 300 personas, sasniedzamā vērtība uz 31.12.2029. – 3000 personas.

• 4.3.4.6. un 4.3.4.7. pasākuma rādītājs "Nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestādes, kas saņēmušas atbalstu" – t.sk. IeVP un VPD.

Nr.
p. k.
UzdevumsIzpildes termiņš
(gads)
Atbildīgā institūcijaLīdzatbildīgās institūcijasSasaiste ar politikas rezultātu un rezultatīvo rādītāju
1.Starpinstitūciju sadarbības pilnveidošanas pasākumi un apmācības iesaistīto institūciju pārstāvjiem, t.sk. NVO pārstāvjiem2023. gada 1. janvāris-2027. gada 31. decembrisTMVPD, IeVP, pašvaldības, NVO, Valsts policija, Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija3. PR

1. RR

2. RR

2.Izglītojoši pasākumi un sociālās kampaņas dažādu sabiedrības sektoru pārstāvjiem2023. gada 1. janvāris-2027. gada 31. decembrisTMVPD

IeVP

pašvaldības

NVO 

citas institūcijas

3. PR

1. RR

2. RR

3.Taisnīguma atjaunošanas (restorative justice) veicināšanas pasākumi2023. gada 1. janvāris-2027. gada 31. decembrisTMVPD pašvaldības

NVO

citas institūcijas

3. PR

1. RR

2. RR

4.Sabiedrības iesaistes un atbalsta pasākumi notiesāto personu sociālās uzņēmējdarbības attīstībai2023. gada 1. janvāris-2027. gada 31. decembrisTMVPD 

IeVP 

NVO 

3. PR

1. RR

2. RR

5.Regulāri ikgadēji informatīvi pasākumi pašvaldību un citu institūciju darbiniekiem par personu noziedzīgās uzvedības riskiem, notiesātā personības īpatnībām, par kriminālsoda izpildes laikā veicamo resocializācijas darbu un starpinstitucionālo sadarbības lomu jauna likumpārkāpuma novēršanā2023. gada 1. janvāris-2027. gada 31. decembrisTMIeVP

VPD

LM

pašvaldības

NVO

tiesneši

prokurori

3. PR

1. RR

2. RR

IV. Teritoriālā perspektīva

Pamatnostādņu īstenošana nav saistīta ar teritoriālo perspektīvu, jo Pamatnostādnēs definētie uzdevumi jāīsteno notiesātā vai probācijas klienta atrašanās vietā.

Šobrīd ieslodzījuma vietas nav vienmērīgi izvietotas Latvijas teritorijā, to izvietojumu ietekmējuši dažādi vēsturiski apstākļi. Savukārt VPD teritoriālās struktūrvienību izvietojums ir piesaistīts tiesu izvietojumam Latvijas teritorijā, tomēr VPD nevar ietekmēt probācijas klientu sadalījumu teritoriālajā aspektā, to nosaka klientu iepriekšējās dzīvesvietas atrašanās vieta vai arī probācijas klienta vēlme dzīvot noteiktas pašvaldības teritorijā.

V. Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetiem (indikatīvs)

Tieslietu ministrijai Pamatnostādņu īstenošanai nepieciešamais papildu finansējums 2022. gadam un turpmākajiem gadiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks pieprasīts no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".

Darbības programmas 2021.-2027. ESF+ 4.3.4.6. un 4.3.4.7. pasākuma atbalstītajām darbībām plānotais ESF+ līdzekļu apjoms15 un valsts budžeta līdzfinansējums:

 4.3.4.6. Resocializācijas pakalpojumu probācijas klientiem pilnveidošana un taisnīguma atjaunošanas pieeju attīstība, veicinot probācijas klientu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos un radot priekšnosacījumus viņu veiksmīgai iekļaušanai un nodarbināmībai4.3.4.7. Nodarbināmības priekšnosacījumu nodrošināšana ieslodzītajiem pilnveidojot resocializācijas sistēmas efektivitāti, vienlaikus sekmējot bijušo ieslodzīto iekļaušanos, vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību
Finansējums kopā euro3 371 2493 371 251
Kohēzijas politikas ESF+ euro finansējums2 865 5622 865 563
ESF+ finansējuma intensitāte85 %85 %
Nacionālais līdzfinansējums euro505 687505 688
Nacionālā līdzfinansējuma intensitāte15 %15 %

Tiek plānots, ka ESF+ finansējums 4.3.4.6. un 4.3.4.7. pasākuma atsevišķu darbību īstenošanai indikatīvi sadalīsies šādi:

4.3.4.6. pasākums

Resocializācijas pakalpojumu probācijas klientiem pilnveidošana un taisnīguma atjaunošanas pieeju attīstība, veicinot probācijas klientu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos un radot priekšnosacījumus viņu veiksmīgai iekļaušanai un nodarbināmībai

Detalizētāks aktivitātes saturs (indikatīvi)Sasaiste ar Pamatnostādnēs plānotajiem uzdevumiemKopējais pasākuma finansējums –
3 371 249 euro
Ārvalstu pieredzes pētniecība, probācijas un resocializācijas darba organizēšanas instrumentu un programmu pilnveidošana un jaunu instrumentu izstrāde/ieguve/ieviešana, ieskaitot instrumentu un programmu aprobēšanu un validizēšanu, atbilstoši dažādu probācijas klientu mērķgrupu resocializācijas vajadzībām, jaunieviesto un pilnveidoto resocializācijas instrumentu un darba metožu ieviešana e-vidē, t. sk. e-mācību attīstīšana

Kopā: 969 750 euro

1. rīcības virziena
1., 4. uzdevums

3. rīcības virziena 7. uzdevums;

VPD darbinieku kapacitātes celšana un profesionālās noturības stiprināšana

Kopā: 210 847 euro

2. rīcības virziena 1. uzdevums
Probācijas klientu resocializācijas modeļa pilnveidošana, jaunu (interaktīvu) resocializācijas darba metožu attīstība, aprobācija un īstenošana

Kopā: 658 939 euro

1. rīcības virziena 2. uzdevums

3. rīcības virziena 7. uzdevums

Sociālās iekļaušanas koeficienta metodikas izstrāde un ieviešana, t.sk. ārvalstu pieredzes pētniecība

Kopā: 20 080 euro

1. rīcības virziena 5. uzdevums
VPD brīvprātīgo darba programmu pilnveidošana un īstenošana, pasākumu brīvprātīgo kopienas attīstībai un saliedēšanai īstenošana

Kopā: 106 926 euro

2. rīcības virziena 1. uzdevums
Atbalsta pasākumu izstrāde un īstenošana probācijas klientu resocializācijai, viņu ģimenes locekļiem, t.sk. atbalsta personām, pasākumu īstenošanas ģimenes saišu stiprināšanai;

Kopā: 339 944 euro

1. rīcības virziena 3. uzdevums
Ikgadējās konferences VPD nodarbinātajiem un sadarbības partneriem; starpinstitūciju sadarbības pilnveidošanas pasākumi un apmācības iesaistīto institūciju un brīvprātīgo pārstāvjiem, t.sk. NVO pārstāvjiem

Kopā: 190 000 euro

4. rīcības virziena 1.un 2. uzdevums
Sabiedrību, t.sk. tiesnešu, prokuroru, tiesībaizsardzības iestāžu, pašvaldību, citu institūciju un NVO darbinieku, informējoši/izglītojoši pasākumi un sociālās kampaņas

Kopā: 166 595 euro

4. rīcības virziena 3. uzdevums

4. rīcības virziena 5. uzdevums

Sabiedrības iesaistes un atbalsta pasākumi notiesāto personu sociālās uzņēmējdarbības attīstībai

Kopā: 37 305 euro

4. rīcības virziena 4. uzdevums
Publicitātes pasākumi, t.sk. konferences un citi pasākumi VPD nodarbinātajiem, sadarbības partneriem no valsts un nevalstiskā sektora, lai informētu par projekta īstenošanas rezultātiem un resocializācijas sistēmas attīstības perspektīvām.

IT attīstība, ieskaitot klientu lietu vadības kvalitātes sistēmas pilnveidošanu

Kopā: 74 652 euro

3. rīcības virziena 1. uzdevums

 

Projekta vadības un projekta personāla darbavietu izmaksas

Kopā: 596 211 euro

 
4.3.4.7 pasākums

Nodarbināmības priekšnosacījumu nodrošināšana ieslodzītajiem, pilnveidojot resocializācijas sistēmas efektivitāti, vienlaikus sekmējot bijušo ieslodzīto iekļaušanos, vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību

Detalizētāks aktivitātes saturs: Kopējais pasākuma finansējums - 3 371 251 euro
Specializētu RVN un resocializācijas programmu (piem., nepilngadīgie ar atkarību, ekonomiskie noziedznieki, kibernoziedznieki) izstrāde/ieguve/ieviešana, instrumentu un programmu aprobēšana un validizēšana, esošo RVN un resocializācijas programmu efektivitātes izpēte, validizācija un aprobācija; drošības risku izvērtējuma instrumenta izstrāde/ieguve

Kopā: 708 138 euro

1. rīcības virziena 1. uzdevums
Speciālistu konsultācijas, jaunu atbalsta pasākumu, t.sk. informatīvu pasākumu, izstrāde un īstenošana ieslodzītajiem, viņu ģimenes locekļiem (t.sk. atbalsta personām)

Kopā: 902 694 euro

1. rīcības virziena 3. uzdevums
Resocializācijas darba un kriminālsodu izpildes efektivitātes mērījumu sistēmas ieviešana, t.sk. pētījumi

Kopā: 105 600 euro

1. rīcības virziena 5. uzdevums
Nodarbināto un brīvprātīgo kapacitātes celšana, profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas un profesionālās noturības veicināšanas pasākumi, piem., supervīzijas, koučinga un ikgadējās konferences, u.c., e-mācību attīstība;

Kopā: 496 922 euro

2. rīcības virziena 1. uzdevums
Starpinstitūciju sadarbības pilnveidošanas pasākumi un apmācības iesaistīto institūciju un NVO pārstāvjiem

Kopā: 15 216 euro

4. rīcības virziena 5. uzdevums
Sabiedrības informēšana, izglītojoši pasākumi un sociālās kampaņas, t.sk. par noziedzīgās uzvedības riskiem, ieslodzīto personības īpatnībām, par kriminālsoda izpildes laikā veicamo resocializācijas darbu un starpinstitucionālo sadarbību, u.c.

Kopā: 134 500 euro

4. rīcības virziena 2. uzdevums
Ieslodzītajiem domātu e-mācību attīstīšana

Kopā: 6000 euro

3. rīcības virziena 2. uzdevums
IT attīstība

Kopā: 100 000 euro

3. rīcības virziena 1. uzdevums
 Projektu vadīšanas un projekta personāla darbavietu izmaksas

Kopā: 902 181 euro

 

Daļa no Pamatnostādnēs minētajiem uzdevumiem tiks finansēta arī no NFI programmas "Korekcijas dienesti" iepriekš noteiktā projekta "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" līdzekļiem:

Projekta nosaukumsMācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā
Projekta sākuma datums01.07.2019.
Projekta beigu datums30.04.2024.
Projekta kopējais finansējums (euro)14 073 529
Granta daļa 85 %11 962 500
Valsts budžeta līdzfinansējums 15 %2 111 029

1 Šeit netiek atkārtoti tie uzdevumi, kas tiek īstenoti projekta Nr. 9.1.3.un Nr. 9.1.2. ietvaros līdz to darbības beigām 2022. gadā (ar plānoto pagarinājumu līdz 2023. gadam).

2 2020. gada 18. februārī informatīvais ziņojums "Pārskats par Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam un Ieslodzīto resocializācijas Pamatnostādņu 2015.-2020. gadam īstenošanas plāna ieviešanas rezultātiem" nosūtīts Valsts kancelejai, pieejams: http://polsis.mk.gov.lv/documents/5343

3 Apstiprinātas ar Ministru kabineta 2015. gada 24. septembra rīkojumu Nr. 580.

4 Ministru kabineta 2015. gada 24. septembra rīkojums Nr. 581 "Par Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam īstenošanas plānu", pieejams: https://likumi.lv/ta/id/276741-par-ieslodzito-resocializacijas-pamatnostadnu-20152020-gadam-istenosanas-planu

5 Ministru kabineta 2009. gada 9. janvāra rīkojums Nr. 7 "Par "Ar brīvības atņemšanas sodu notiesāto personu resocializācijas koncepciju"", pieejams: https://likumi.lv/ta/id/186354-par-ar-brivibas-atnemsanas-sodu-notiesato-personu-resocializacijas-koncepciju

6 Apstiprinātas ar Ministru kabineta 2021. gada 1. septembra rīkojumu Nr. 616. Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas mērķis ir sekmēt iedzīvotāju sociālo iekļaušanu, mazinot ienākumu nevienlīdzību un nabadzību, attīstot pieejamu un individuālajām vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu un juridiskā atbalsta sistēmu, kā arī veicinot augstu nodarbinātības līmeni kvalitatīvā darba vidē.

7 Ministru kabineta 2020. gada 4. jūnija sēdē izskatītais informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2019. gada 13. septembra sēdē (prot. Nr. 41 1. § 23.2. apakšpunkts) noteiktā uzdevuma izpildi" (prot. Nr. 39 4. §), pieejams: http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2020-06-04

8 Valsts kontroles revīzijas ziņojums "Valstī īstenoto notiesāto personu resocializācijas pasākumu efektivitāte" pieejams: https://www.lrvk.gov.lv/lv/revizijas/revizijas/noslegtas-revizijas/valsti-istenoto-notiesato-personu-resocializacijas-pasakumu-efektivitate

9 SIA AC Konsultācijas (2018). Pētījums par brīvprātīgo darba iespējām un līdzgaitniecības modeļa ieviešanu kriminālsodu izpildē, pieejams: https://www.ievp.gov.lv/lv/media/2539/download

10 Brunton-Smith I., McCarthy D.J. (2016). The Effects of Prisoner Attachment to Family on Re-entry Outcomes: A Longitudinal Assessment. The British Journal of Criminology, Vol.57, Issue 2, pp. 463–482

11 Valsts kontroles revīzijas ziņojums, Atņemtā bērnība. Ikvienam bērnam ir tiesības uzaugt ģimenē., Rīga, 2019., pieejams: https://www.lrvk.gov.lv/lv/revizijas/revizijas/noslegtas-revizijas/arpusgimenes-aprupes-sistemas-efektivitate

12 Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas Latvijai 2021.-2027. gadam 4.3. prioritātes "Nodarbinātība un sociālā iekļaušana" 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbinātību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām" pasākums 4.3.4.6. "Resocializācijas pakalpojumu probācijas klientiem pilnveidošana un taisnīguma atjaunošanas pieeju attīstība, veicinot probācijas klientu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos un radot priekšnosacījumus viņu veiksmīgai iekļaušanai un nodarbināmībai" un pasākums 4.3.4.7. "Nodarbinātības priekšnosacījumu nodrošināšana ieslodzītajiem, pilnveidojot resocializācijas sistēmas efektivitāti, sekmējot bijušo ieslodzīto iekļaušanos, vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību"

13 Šeit netiek atkārtoti tie uzdevumi, kas tiek īstenoti IeVP projekta Nr. 9.1.2. un projekta Nr. 9.1.3. ietvaros. Tāpat neviens no uzdevumiem nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsta pasākums.

14 Atsauce uz VARAM informatīvā ziņojuma "Par valsts pārvaldes informācijas sistēmu arhitektūras reformu" (TA-1128) punktu: 3. Tieslietu ministrijai nostiprināt valsts pārvaldes informācijas sistēmu vienotās arhitektūras pārvaldību nozaru līmenī

15 Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.-2027. gada plānošanas perioda finansējums, tā apjoms, sasniedzamie rādītāji un atbalstāmās darbības ir indikatīvas un var mainīties.

Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns
1. pielikums
Resocializācijas politikas pamatnostādnēm
2022.–2027. gadam
Detalizēta informācija par Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādnēs un Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu īstenošanas plāna ieviešanas rezultātiem 2019. un 2020. gadā1
1. RĪCĪBAS VIRZIENSSAMAZINĀT NOTIESĀTĀ ANTISOCIĀLAS PERSONĪBAS IEZĪMES UN KRIMINĀLĀS ATTIEKSMES

Nr.p.k.

Pasākums

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Izpildes gaita 2019. un 2020. gadā

1.1. Esošo RVN instrumentu novērtējums un resocializācijas programmu validitātes izpēte un pilnveidošana, jaunu RVN instrumentu un resocializācijas programmu iegūšana
1.Pētījumi par IeVP un VPD esošo RVN instrumentu validitāti un RVN instrumentu attiecīga pilnveidošanaNotiesāto noziedzīgās uzvedības riski un resocializācijas vajadzības tiek izvērtētas ar atbilstoši aktualizētiem RVN instrumentiemPamatojoties uz validitātes izpētes rezultātiem pilnveidoti 3 RVN instrumenti2019. gadā:

Pabeigts teorētiskais pamatojums par dinamiskiem riska faktoriem, kas tiks iekļauti IeVP RVN instrumentā;

Pabeigta IeVP RVN riska un vajadzību novērtēšanas kritēriju precizēšana;

Izgūti dati no IeVP Ieslodzīto informācijas sistēmas (turpmāk – IIS) vispārējā IeVP RVN instrumenta pilnveidošanai;

Turpinās darbs saistībā ar regulējuma izstrādāšanu par datu (no IIS un Sodu reģistra) pieejamību pētniekiem;

Iesākts darbs ar no IeVP IIS izgūto datu sistematizēšanu un sagatavošanu matemātiskajai apstrādei;

Pabeigta datu statistiskās analīzes stratēģijas precizēšana;

Turpinās ar pilnveidotā IeVP RVN instrumenta un tā lietošanas rokasgrāmatas pilotversijas izstrāde;

Turpinās elektroniskās datu uzkrāšanas un glabāšanas vides pagaidu versijas izstrādāšana.

Sagatavoti divi raksti par Static-99R un STABLE-2007 izmantošanu iesniegšanai publicēšanai starptautiskajā zinātniskā žurnālā atbilstoši publicēšanas prasībām ("The predictive validity of the Latvian version of Static-99R" un "The predictive validity of the Latvian version of STABLE-2007").

2020. gadā:

Pētījums par VPD RVN instrumentiem un to pilnveidošana – Turpināta divu rakstu satura saskaņošana par Static-99R un STABLE-2007 ("The predictive validity of the Latvian version of Static-99R" un "The predictive validity of the Latvian version of STABLE-2007"); instrumenta izpēte un pilnveidošana nozīmē izstrādāt uz pierādījumiem balstītu instrumentu – var uzskatīt, ka instruments ir uz pierādījumiem balstīts, ja tiks veikts instrumenta ticamības un validitātes pētījums un pētījuma rezultāti akceptēti/ publicēti zinātniskajos žurnālos.

Pasākuma izpilde 2021. gadā un turpmāk tiks nodrošināta Projekta 9.1.3. ietvaros līdz plānotajam projekta beigu termiņam (2023. gads).

Secinājums: Nākamajā ESF+ periodā uzdevumus nepieciešams turpināt, paredzot:

Probācijas un resocializācijas darba organizēšanas instrumentu un programmu pilnveidošanu un jaunu instrumentu izstrādi/ieguvi/ieviešanu, ieskaitot instrumentu un programmu aprobēšanu un validizēšanu, atbilstoši dažādu probācijas klientu mērķgrupu resocializācijas vajadzībām, jaunieviesto un pilnveidoto resocializācijas instrumentu un darba metožu ieviešanu e-vidē;

Specializētu RVN un resocializācijas programmu (piemēram, nepilngadīgie ar atkarību, ekonomiskie noziedznieki, kibernoziedznieki) izstrādi/ieguvi/ieviešanu, instrumentu un programmu aprobēšanu un validizēšanu, esošo RVN un resocializācijas programmu efektivitātes izpēti, validizāciju un aprobāciju; drošības risku izvērtējuma instrumenta izstrādi/ieguvi

2.Trūkstošo RVN instrumentu adaptācija un ieviešana IeVP un VPDNodrošināti tādi trūkstošie RVN instrumenti IeVP un VPD, ar kuriem var noteikt galvenos noziedzīgās uzvedības riskus un atbilstošās resocializācijas vajadzības3 jaunu specializētu RVN piesaistīšana2019. gadā:

IeVP darbinieku apmācības ar jaunajiem RVN instrumentiem: 2019. gadā apmācīti 72 IeVP darbinieki;

VPD darbinieku apmācības ar jaunajiem RVN instrumentiem:

2019. gadā apmācīti 74 darbinieki.

2020. gadā:

IeVP darbinieku apmācības ar jaunajiem RVN instrumentiem – apmācīti 15 IeVP darbinieki (viens vienas dienas seminārs "Kovīzija par vardarbības riska skalu un vardarbības riska skalas dzimumnoziedznieku versiju", seminārs notika 10. martā).

2020. gada 1. ceturksnī turpināta Dinamisko riska faktoru novērtēšanas skalas pilnveidošana - iesākta dokumentu sagatavošana datu izgūšanai.

Turpinās darbs ar papildus nepieciešamā pusaudžu/jauniešu (līdz 25 gadiem) novērtēšanas instrumenta (VPD) izstrādāšanu:

• turpināts darbs pie starpziņojuma izstrādāšanas par pasaulē pielietojamiem vērtēšanas instrumentiem pusaudžiem/jauniešiem;

• turpināts darbs pie starpziņojuma sagatavošanas par pētījuma rezultātiem par VPD vadības un darbinieku vajadzībām, gaidām un priekšstatiem par papildus nepieciešamu vērtēšanas instrumentu pusaudžiem/jauniešiem.

Turpinās darbs, kas saistīts ar IeVP RVN elektroniskās vides izveidi - tehniskā specifikācija saskaņota ar IIS tehnisko specifikāciju.

2020. gada 2. ceturksnī:

• turpinājās darbs, kas saistīts ar līguma slēgšanu par Static-99R izmantošanu IeVP;

• turpinājās darbs, kas saistīts ar divu Kanādā izstrādātu RVN (VRS un VRS-SO) pārņemšanu un ieviešanu IeVP.

• turpinājās Dinamisko riska faktoru novērtēšanas skalas pilnveidošana, proti, tika risināts jautājums par datu izgūšanu un datu drošības ievērošanu, par sadarbību starp IeVP Projektu 9.1.3. un VPD, par datu apmaiņas iespējām;

• pabeigti 2 pētījumi un uzrakstīti 2 starpziņojumi: par pasaulē pielietojamiem vērtēšanas instrumentiem pusaudžiem/jauniešiem un par VPD vadības un darbinieku vajadzībām pēc jauna pusaudžu/jauniešu novērtēšanas instrumentu; pētījumu rezultāti tika prezentēti VPD vadībai un darbiniekiem;

• turpinājās darbs, saistīts ar IeVP RVN elektroniskās vides izveidi, proti, RVN-IS tehniskās specifikācijas un IIS-2 tehniskās specifikācijas saskaņošana.

Pasākuma izpilde 2021. gadā un turpmāk tiks nodrošināta Projekta 9.1.3. ietvaros līdz plānotajam projekta beigu termiņam (2023. gads).

Secinājums: Nākamajā ESF+ periodā uzdevumus nepieciešams turpināt, paredzot:

probācijas un resocializācijas darba organizēšanas instrumentu un programmu pilnveidošanu un jaunu instrumentu izstrādi/ieguvi/ieviešanu, ieskaitot instrumentu un programmu aprobēšanu un validizēšanu, atbilstoši dažādu probācijas klientu mērķgrupu resocializācijas vajadzībām, jaunieviesto un pilnveidoto resocializācijas instrumentu un darba metožu ieviešanu e-vidē;

Specializētu RVN un resocializācijas programmu (piem., nepilngadīgie ar atkarību, ekonomiskie noziedznieki, kibernoziedznieki) izstrādi/ieguvi/ieviešanu, instrumentu un programmu aprobēšanu un validizēšanu, esošo RVN instrumentu un resocializācijas programmu efektivitātes izpēti, validizāciju un aprobāciju; drošības risku izvērtējuma instrumenta izstrādi/ieguvi

Apmācīti 900 darbinieki IeVP un VPD
3.Resocializācijas programmu standarta un akreditācijas sistēmas izstrāde un ieviešanaResocializācijas programmas tiek izstrādātas, balstoties uz vienādiem principiem, tās atbilst noteiktām kvalitātes prasībām;
izstrādāts un ieviests resocializācijas programmu standarts un akreditācijas sistēma
Izstrādāts resocializācijas programmu standarts, t.sk. rokasgrāmata2019. gadā:

2019. gadā veikts pētījums par ārvalstu resocializācijas programmu akreditācijas sistēmu (1 pētījums);

2019. gada 2. ceturksnis – notiek darbs rokasgrāmatas izstrādē. Ir izveidots rokasgrāmatas satura melnraksts.

2020. gadā:

Noorganizēta konference (1 pasākums).

2020. gada 2. ceturksnī tika veikti darbi, kas pastarpināti attiecās uz rokasgrāmatas izstrādi IeVP darbiniekiem. Sadarbībā ar IeVP Resocializācijas daļas amatpersonām uzsākts darbs pie Resocializācijas programmu īstenošanas kārtības projekta izstrādes (izveidota darba grupa, notika četras darba grupas tikšanās: 6. maijā, 13. maijā, 3. jūnijā, 16. jūnijā).

Pasākuma izpilde 2021. gadā un turpmāk tiks nodrošināta Projekta 9.1.3. ietvaros līdz plānotajam projekta beigu termiņam (2023. gads).

4.Esošo resocializācijas programmu validitātes izpēte un pilnveidošanaAktualizētas un pilnveidotas resocializācijas programmas; precīzāk iedarbojas uz noziedzīgās uzvedības risku novēršanuVeikti 11 (9 IeVP un 2 VPD) pētījumi par esošo resocializācijas programmu efektivitāti VPD un IeVP2019. gadā:

Izstrādāti 7 pētījumi un nodoti pētījumu ziņojumi.

2020. gadā:

Veikti pētījumi par esošo resocializācijas programmu validitāti 2/2

Sadarbībā ar IeVP amatpersonām 2. ceturksnī organizētas EQUIP programmas pilnveidošanas darba grupas sēdes (kopā divas: tiešsaistē, 22. aprīlī un 16. jūnijā);

Sadarbībā ar IeVP amatpersonām 2. ceturksnī organizētas "Sociālo prasmju pilnveides un stresa mazināšanas programma ieslodzītajiem" programmas pilnveidošanas darba grupas sēdes (kopā divas: tiešsaistē, 20. aprīlī un 22. maijā).

Sadarbībā ar VPD amatpersonām organizētas dzimumnoziedznieku sociālās uzvedības korekcijas programmas pilnveidošanas darba grupas sēdes (kopā četras: tiešsaistē, 8. aprīlī, 22. aprīlī, 14. maijā, 10. jūnijā).

Pasākuma izpilde 2021. gadā un turpmāk tiks nodrošināta Projekta 9.1.3. ietvaros līdz plānotajam projekta beigu termiņam (2023. gads).

Secinājums: Nākamajā ESF+ periodā uzdevumus nepieciešams turpināt, paredzot:

probācijas un resocializācijas darba organizēšanas instrumentu un programmu pilnveidošanu un jaunu instrumentu izstrādi/ieguvi/ieviešanu, ieskaitot instrumentu un programmu aprobēšanu un validizēšanu, atbilstoši dažādu probācijas klientu mērķgrupu resocializācijas vajadzībām, jaunieviesto un pilnveidoto resocializācijas instrumentu un darba metožu ieviešanu e-vidē;

Specializētu RVN un resocializācijas programmu (piem., nepilngadīgie ar atkarību, ekonomiskie noziedznieki, kibernoziedznieki) izstrādi/ieguvi/ieviešanu, instrumentu un programmu aprobēšanu un validizēšanu, esošo RVN un resocializācijas programmu efektivitātes izpēti, validizāciju un aprobāciju; drošības risku izvērtējuma instrumenta izstrādi/ieguvi

19 esošu resocializācijas programmu kvalitātes pārbaude (t.sk. atkārtota programmu izvērtēšana un pilnveidošana)2019. gadā:

Izstrādāti 5 pētījumu projekti par VPD esošajām programmām.

Pēc projektu prezentācijas 2019. gada 27. februārī notika pētījumu projektu (kuri pirms tam bija saskaņoti ar VPD amatpersonām – programmu direktoriem) prezentācija VPD vadībai.

Februārī un martā notika pētījumu projektu papildināšana. Pilnveidoti 2 no pieciem pētījumu projektiem;

Pētījumu projekti par dzimumnoziedznieku programmu efektivitāti tiks izstrādāti pēc šo programmu pilnveidošanas, savukārt par jaunajām programmām – pēc to pārņemšanas.

2020. gadā:

Programmas "Motivācija izmaiņām" pētījuma projekts nav precizēts, jo nav atrisināts jautājums par VPD iespējām sniegt datus, šo datu saturu un apjomu.

Bloka personāls piedalījies pieprasījuma sagatavošanā par nepieciešamo datu sniegšanu.

Pētījuma projekts varēs tikt precizēts pēc tam, kad būs skaidrs, kādus datus, kādā apjomā un kārtībā VPD varēs sniegt projekta pētniekiem pētījumu veikšanai.

Pasākuma izpilde 2021. gadā un turpmāk tiks nodrošināta Projekta 9.1.3. ietvaros līdz plānotajam projekta beigu termiņam (2023. gads).

Secinājums: Nākamajā ESF+ periodā uzdevumus nepieciešams turpināt, paredzot: Ārvalstu pieredzes pētniecību, probācijas un resocializācijas darba organizēšanas instrumentu un programmu pilnveidošanu un jaunu instrumentu izstrādi/ieguvi/ieviešanu, ieskaitot instrumentu un programmu aprobēšanu un validizēšanu, atbilstoši dažādu probācijas klientu mērķgrupu resocializācijas vajadzībām, jaunieviesto un pilnveidoto resocializācijas instrumentu un darba metožu ieviešanu e-vidē, t.sk. e-mācību attīstīšana

5.Trūkstošo resocializācijas programmu iegūšana vai izstrādeTrūkstošo resocializācijas programmu ieviešana IeVP un VPD ļauj precīzāk iedarboties uz noziedzīgās uzvedības riskiem, t.sk. notiesātā sociāli pozitīvas brīvā laika pavadīšanas iemaņas samazinās noteiktu noziedzīgās uzvedības riskuVeikti 2 pētījumi par papildus nepieciešamajām resocializācijas programmām IeVP un VPD2019. gadā:

Notika pētījuma izstrāde par VPD trūkstošajām programmām.

2020. gadā:

Veikti pētījumi par papildus nepieciešamajām resocializācijas programmām IeVP un VPD – 2 pētījumi.

Sadarbībā ar VPD amatpersonām organizētas dzimumnoziedznieku sociālās uzvedības korekcijas programmas pilnveidošanas darba grupas sēdes (kopā četras: tiešsaistē, 8. aprīlī, 22. aprīlī, 14. maijā, 10. jūnijā).

Pasākuma izpilde 2021. gadā un turpmāk tiks nodrošināta Projekta 9.1.3. ietvaros līdz plānotajam projekta beigu termiņam (2023. gads).

Secinājums: Nākamajā ESF+ periodā uzdevumus nepieciešams turpināt, paredzot: Ārvalstu pieredzes pētniecību, probācijas un resocializācijas darba organizēšanas instrumentu un programmu pilnveidošanu un jaunu instrumentu izstrādi/ieguvi/ieviešanu, ieskaitot instrumentu un programmu aprobēšanu un validizēšanu, atbilstoši dažādu probācijas klientu mērķgrupu resocializācijas vajadzībām, jaunieviesto un pilnveidoto resocializācijas instrumentu un darba metožu ieviešanu e-vidē, t.sk. e-mācību attīstīšana.

IeVP – Pētot ārvalstu pieredzi: specializētu RVN un resocializācijas programmu (piemēram, nepilngadīgie ar atkarību, ekonomiskie noziedznieki, kibernoziedznieki) izstrādi/ieguvi/ieviešanu, instrumentu un programmu aprobēšanu un validizēšanu, esošo RVN un resocializācijas programmu efektivitātes izpēti, validizāciju un aprobāciju; drošības risku izvērtējuma instrumenta izstrādi/ieguvi.

Ieviestas 5 jaunas resocializācijas programmas IeVP un VPD2020. gadā:

Ir sagatavotas tehniskās specifikācija 2 specializētām programmām:

- ''No vardarbības cietušo programmas izstrāde personām, kuras izcieš brīvības atņemšanas sodu, un šīs programmas vadītāju mācības darbam ar izstrādāto programmu " un

- ''Senioru programmas izstrāde personām, kuras izcieš brīvības atņemšanas sodu, un šīs programmas vadītāju mācības darbam ar izstrādāto programmu".

Pasākuma izpilde 2021. gadā un turpmāk tiks nodrošināta Projekta 9.1.3. ietvaros līdz plānotajam projekta beigu termiņam (2023. gads).

Pasākumu skaits (t.sk. darba prasmju veicināšanas un brīvā laika pasākumu skaits gada laikā ieslodzījuma vietās2019. gadā un 2020. gadā:

Ieslodzītajiem tika organizēti darba prasmju attīstības pasākumi visās ieslodzījuma vietās (GoBeyond sociālās integrācijas programmas interaktīvās nodarbības, individuālās datorapmācības, neformālās izglītības programmas ("Ādas apstrāde un atslēgu piekariņu izgatavošana no dabas materiāliem darbnīca", "Aerogrāfija", "Gleznošana, grafika", "Improvizācija caur mūziku", "Kokapstrāde (kokgriešana, rotaļlietas, putnu būru izgatavošana, ceļa zīmju izgatavošana, puzzles, u.t.t.)", "Nagu dizains", "Pērļošana", "Rokdarbi (filcēšana, pērļošana, leļļu izgatavošana, papīra rokdarbi u.t.t.)", Rokdarbi (šūšana, leļļu izgatavošana, adīšana, tamborēšana, origami, dāvanu izgatavošana u.t.t.)", Radošuma treniņš, pirmās iemaņas individuālai apmācībai ar latviešu valodas mācību programmu un pirmās iemaņas darbā ar datoru.

Kopā šajos pasākumos piedalījās 538 ieslodzītie 2019. gadā un 535 ieslodzītie 2020. gadā.

Pasākuma izpilde 2021. gadā un turpmāk tiks nodrošināta Projekta 9.1.3. ietvaros līdz plānotajam projekta beigu termiņam (2023. gads).

Secinājums: Nākamajā ESF+ periodā uzdevumus nepieciešams turpināt, paredzot: jaunu atbalsta pasākumu izstrādi un īstenošanu ieslodzītajiem; Ieslodzītajiem domātās e-mācību vides izveide.

VPD: Sabiedrības iesaistes un atbalsta pasākumu notiesāto personu sociālās uzņēmējdarbības attīstībai.

1.2. IeVP un VPD personāla pietiekama skaita nodrošināšana, atlases, apmācību sistēmas pilnveidošana, profesijas standartu izstrāde, darbinieku profesionālās noturības stiprināšana
1.IeVP un VPD darbinieku apmācību sistēmas pilnveidošanaPilnveidotā IeVP un VPD apmācību sistēma nodrošina kvalitatīvu darbinieku sagatavošanuVeikts pētījums par IeVP un VPD mācību programmu vajadzībāmPasākuma izpilde 2021. gadā un turpmāk tiks nodrošināta Projekta 9.1.3. ietvaros līdz plānotajam projekta beigu termiņam (2023. gads).

Secinājums: Nākamajā ESF+ periodā uzdevumus nepieciešams turpināt, paredzot:

VPD – Sociālās iekļaušanas koeficienta metodikas izstrādi un ieviešanu, t.sk. ārvalstu pieredzes pētniecību;

IeVP resocializācijas darba un kriminālsodu izpildes efektivitātes mērījumu sistēmas ieviešanu, t.sk. pētījumus.

Izstrādātas 3 jaunas mācību programmas IeVP darbiniekiem:

1) ieslodzījuma vietu vadības līmenim;

2) resocializācijas darbiniekiem;

3) drošības daļu darbiniekiem.

2020. gadā:

Veikta iepriekšējā ārvalstu vizītē Zviedrijā iegūtās informācijas izvērtēšana par mācību pieredzes pielāgošanu Latvijas iespējām un situācijai. Vizītē iegūta informācija par Zviedrijas Kriminālpārvaldes Ieslodzījumu vietu un probācijas dienestu kā kopīgu struktūru, t.sk. apmācību veikšanā un mācību programmas "Ieslodzījuma vietu resocializācijas darbiniekiem", mācību programmas "Ieslodzījuma vietu drošības, apsardzes un uzraudzības darbiniekiem" īstenošanā.

Noticis 1 seminārs ieslodzījuma vietu apsardzes un uzraudzības amatpersonām (2020. gada 25. un 26. februārī). Katrā semināra dienā piedalījās 19 dalībnieki).

Noticis 1 seminārs (divas dienas) ieslodzījuma vietu vadības līmeņa amatpersonām (2020. gada 11. un 12. martā). Semināra tēma: "Pārmaiņu vadība", kurā apskatīti jautājumi par Ieslodzījumu vietu pārvaldes attīstību un personālpārvaldību, pārmaiņām ieslodzījumu vietu sistēmā, par jaunumu un pārmaiņu ieviešanu (pārmaiņu vadība).

Seminārā piedalījās: 2020. gada 11. martā – 20 dalībnieki, 2020. gada 12. martā – 21 dalībnieks.

Veikta tehniskajā specifikācijā iekļaujamo prasību izpēte saistībā ar izglītības normatīvo aktu prasībām, t.sk. par moduļu programmu izstrādi un īstenošanu. Identificēti vizītē veicamie uzdevumi.

Pasākuma izpilde 2021. gadā un turpmāk tiks nodrošināta Projekta 9.1.3. ietvaros līdz plānotajam projekta beigu termiņam (2023. gads).

Secinājums: Nākamajā ESF+ periodā uzdevumus nepieciešams turpināt, paredzot: e-mācību attīstīšanu; VPD darbinieku kapacitātes celšanu un profesionālās noturības stiprināšanu;

IeVP nodarbināto un brīvprātīgo kapacitātes celšanu, profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas un profesionālās noturības veicināšanas pasākumus, piem., supervīzijas, koučingu un ikgadējās konferences, u.c., e-mācību attīstība.

Aktualizētas 2 VPD un IeVP iepriekš projektos izstrādātās mācību programmas-
2.Jaunā Liepājas cietuma darbinieku specifiskā apmācībaDarbu jaunajā Liepājas cietuma uzsāk kvalificēti darbiniekiApmācīti 100 darbinieki-
3.Darbinieku ikgadējā apmācība IeVP un VPDIeslodzījuma vietās un VPD strādā atbilstoši kvalificēti darbiniekiIkgadējo apmācību laikā apmācīti 130 VPD un IeVP darbinieki2020. gadā:

IeVP centrālā aparāta un ieslodzījuma vietu visu līmeņu vadītāju apmācības (divu dienu seminārs "Pārmaiņu vadība"). Seminārs notika 11.-12. martā; piedalījās 21 darbinieks.

Pasākuma izpilde 2021. gadā un turpmāk tiks nodrošināta Projekta 9.1.3. ietvaros līdz plānotajam projekta beigu termiņam (2023. gads) un no VB piešķirtajiem līdzekļiem.

Secinājums: Nākamajā ESF+ periodā uzdevumus nepieciešams turpināt, paredzot: e-mācību attīstīšanu; VPD darbinieku kapacitātes celšanu un profesionālās noturības stiprināšanu; e-mācību attīstīšana;

IeVP nodarbināto un brīvprātīgo kapacitātes celšanu, profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas un profesionālās noturības veicināšanas pasākumus, piem., supervīzijas, koučingu un ikgadējās konferences, u.c., e-mācību attīstība.

4.IeVP un VPD darbinieku jaunu testēšanas metožu (psihometrijas testi) ieviešanaDarbam IeVP un VPD tiek atlasīti psiholoģiski piemēroti darbiniekiTestēto darbinieku īpatsvars 2022. gadā sasniedz 100 %-

 

5.Darbā ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem iesaistītā personāla apmācība, t.sk. darbinieku apmācība darbam ar jaunajām vai pilnveidotajām resocializācijas programmām/ apmācība notiesāto un bijušo ieslodzīto atlases nodrošināšanai programmu īstenošanaiDarbu ar notiesātajiem un bijušajiem ieslodzītajiem nodrošina atbilstoši sagatavoti darbinieki2150 darbinieki IeVP un VPD ir apmācīti jauno vai pilnveidoto resocializācijas programmu īstenošanai/ notiesāto un bijušo ieslodzīto atlasei2019. gadā:

396 darbinieki 2019. gadā apmācīti par ar no jauna ieviesto resocializācijas programmu vardarbīgiem notiesātajiem.

2020. gadā:

1. pusgadā:

Darbinieku apmācība darbam ar esošajām, projekta ietvaros pilnveidotajām resocializācijas programmām – kopumā piedalījās 60 dalībnieki.

Notikuši 3 (trīs) vienas dienas semināri:

viens vienas dienas seminārs "Apmācības darbam ar Temzas ielejas dzimumnoziedznieku programmas testu kopu". Seminārs notika 4. februārī, piedalījās 14 dalībnieki;

divi vienas dienas semināri – kovīzijas "Motivācijas programmas "Pārmaiņām Jā!" aktualitātes un kolēģu/programmas vadītāju pieredzes apmaiņa". Semināri notika 20. februārī un 4. martā. 20. februārī piedalījās 12 dalībnieki un 4. martā piedalījās 13 dalībnieki.

Noticis viens divu dienu seminārs "Mācības par ieslodzīto suicidālās uzvedības riska noteikšanas pilnveidoto instrumentu pielietošanu". Seminārs notika 27. un 28. februārī, piedalījās 21 dalībnieks.

2. pusgadā:

3. ceturksnī tika apmācīti 35 darbinieki darbam ar esošajām, projekta ietvaros pilnveidotajām resocializācijas programmām.

4. ceturksnī tika apmācīti 38 darbinieki darbam ar esošajām, projekta ietvaros pilnveidotajām resocializācijas programmām.

Pasākuma izpilde 2021. gadā un turpmāk tiks nodrošināta Projekta 9.1.3. ietvaros līdz plānotajam projekta beigu termiņam (2023. gads).

Secinājums: Nākamajā ESF+ periodā uzdevumus nepieciešams turpināt, paredzot: VPD darbinieku kapacitātes celšanu un profesionālās noturības stiprināšanu; e-mācību attīstīšanu;

IeVP nodarbināto un brīvprātīgo kapacitātes celšanu, profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas un profesionālās noturības veicināšanas pasākumus, piemēram, supervīzijas, koučingu un ikgadējās konferences, u.c., e-mācību attīstība.

6.Ievadapmācība NVA pārstāvjiem un skolu pedagogiem, kas strādā ieslodzījuma vietāsDarbu ar notiesātajiem un bijušajiem ieslodzītajiem nodrošina atbilstoši sagatavoti darbinieki15 NVA darbinieki un skolu pedagogi tiek apmācīti gada laikā2019. gadā:

2019. gadā organizētas 4 darbā ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem iesaistītā personāla apmācības.

2020. gadā:

3. ceturksnī notika viena NVA darbinieku (karjeras konsultantu) apmācība par ieslodzījuma vietu darba specifiku.

Pasākuma izpilde 2021. gadā un turpmāk tiks nodrošināta Projekta 9.1.3. ietvaros līdz plānotajam projekta beigu termiņam (2023. gads).

Secinājums: Nākamajā ESF+ periodā uzdevumus nepieciešams turpināt, paredzot:

VPD – Sabiedrības, t.sk. tiesnešu, prokuroru, tiesībaizsardzības iestāžu, pašvaldību, citu institūciju un NVO darbinieku, informējošus/izglītojošus pasākumus un sociālās kampaņas;

IeVP – sabiedrības informēšanu, izglītojošus pasākumus un sociālās kampaņas, t.sk. par noziedzīgās uzvedības riskiem, ieslodzīto personības īpatnībām, par kriminālsoda izpildes laikā veicamo resocializācijas darbu un starpinstitucionālo sadarbību, u.c.

7.Apmācības IeVP un VPD darbiniekiem bērnu tiesību aizsardzības jomā (BTAL 51. pants)Darbu ar nepilngadīgajiem soda izpildē nodrošina atbilstoši apmācīti darbinieki587 VPD un IeVP darbinieki ir apmācīti bērnu tiesību aizsardzības jautājumos-
8.Kopīgu apmācību organizēšana IeVP un VPD darbiniekiemIr izveidota vienota izpratne par soda izpildes pamatjautājumiem un darba metodēm abu iestāžu darbiniekiem tajās jomās, kurās nepieciešama vienota izpratne160 VPD un IeVP darbinieki ir apmācīti starpdisciplinārajos jautājumos gada laikā2020. gadā:

Turpināts darbs pie kopīgu apmācību sistēmas modeļu izstrādes par VPD un IeVP mācību sistēmu apvienošanu (darba organizācija, apmācību saturs un organizācija u.c.).

Turpināta aktivitātes "E-mācību sistēmas un e-izglītības vides Moodle izveide, satura izstrāde un ieviešana IeVP un VPD" īstenošana, kuras ietvaros noritēja darbība četru iepirkumu īstenošanā: viens iepirkums par Moodle pilnveidi VPD un trīs iepirkumi programmu satura izstrādei (ievietošanai Moodle) VPD.

Pasākuma izpilde 2021. gadā un turpmāk tiks nodrošināta Projekta 9.1.3. ietvaros līdz plānotajam projekta beigu termiņam (2023. gads).

Secinājums: Nākamajā ESF+ periodā uzdevumus nepieciešams turpināt, paredzot: VPD darbinieku kapacitātes celšanu un profesionālās noturības stiprināšanu; e-mācību attīstīšanu;

IeVP nodarbināto un brīvprātīgo kapacitātes celšanu, profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas un profesionālās noturības veicināšanas pasākumus, piem., supervīzijas, koučingu un ikgadējās konferences, u.c., e-mācību attīstība.

Izveidotas un ieviestas e-mācību sistēmas abās iestādēs
Izstrādāta rokasgrāmata jaunajiem ieslodzījuma vietu darbiniekiem
9.IeVP Mācību centra kapacitātes stiprināšanaMācību centrs spēj nodrošināt pietiekamu un kvalitatīvu apmācību IeVP darbiniekiem6 papildus algoti pasniedzēji, t.sk. no ārvalstīm-
Izvērtēta iespēja pārcelt centru uz jaunām un piemērotām telpāmNFI ietvaros paredzētajā IeVP projektā ir plānota Mācību centra ēkas būvniecība.
10.IeVP darbinieku profesijas standartu izstrādeNodrošināts skaidrs līdz šim neregulēto profesiju saturs (piemēram, resocializācijas darbinieki)Izstrādāti un ieviesti trūkstošie IeVP darbinieku profesijas standarti-

Pasākuma izpilde 2021. gadā un turpmāk tiks nodrošināta Projekta 9.1.3. ietvaros līdz plānotajam projekta beigu termiņam (2023. gads).

Papildināts profesiju klasifikators
11.Personāla atlases sistēmas pilnveide, t.sk. darbinieku testēšanas metožu ieviešanaPilnveidotā personāla atlases sistēma IeVP un VPD ļauj atlasīt kvalitatīvus pretendentusVeikts IeVP un VPD nodarbināto profesionālo kompetenču pētījums2021. gada 1. ceturksnī Projektā 9.1.3. pabeigts IeVP personāla atlases pilnveidotais modelis. Šim mērķim IeVP izveidotā darba grupa ir izstrādājusi sliekšņa kompetences amatu grupām un amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 10. jūlija noteikumos Nr. 494 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto darba izpildes novērtēšanu" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 494) un Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 845 "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 845) noteiktajām kompetencēm; atbilstoši MK noteikumos Nr. 494 un MK noteikumos Nr. 845 noteiktajām kompetencēm, izstrādājusi piemērotākās personāla atlases metodes; izstrādājusi kandidātu atlases un novērtēšanas sliekšņa kompetenču kritērijus; personāla atlases komisijas vajadzībām izstrādājusi kandidātu vērtēšanas veidlapas – protokolus.
Izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos-
12.IeVP un VPD darbinieku profesionālās noturības stiprināšanaNodrošināta darbinieku profesionālā noturība un darba vides stresa faktoru samazināšana vai novēršanaPsihologa/psihoterapeita konsultācijas gada laikā apmeklē 60 VPD un IeVP darbinieki, t.sk. pēc krīzes situācijāmPasākuma izpilde 2021. gadā un turpmāk tiks nodrošināta Projekta 9.1.3. ietvaros līdz plānotajam projekta beigu termiņam (2023. gads).

Secinājums: Nākamajā ESF+ periodā uzdevumus nepieciešams turpināt, paredzot: Atbalsta pasākumu izstrāde un īstenošana probācijas klientu resocializācijai, viņu ģimenes locekļiem, t.sk. atbalsta personām, pasākumu īstenošana ģimenes saišu stiprināšanai;

Speciālistu konsultācijas, jaunu atbalsta pasākumu, t.sk. informatīvu pasākumu, izstrāde un īstenošana ieslodzītajiem, viņu ģimenes locekļiem (t.sk. atbalsta personām).

Grupu supevīzijās gada laikā piedalās 200 VPD un IeVP darbinieki2019. gadā:

104 IeVP darbinieku, kas iesaistīti resocializācijas pasākumos, iegūto zināšanu nostiprināšanas pasākumi un grupu supervīzijas;

202 grupu supervīzijas IeVP darbiniekiem – psihologiem;

57 zināšanu nostiprināšanas pasākumi un grupu supervīzijas IeVP darbiniekiem – kapelāniem;

139 grupu supervīzijas IeVP darbiniekiem – sociālajiem darbiniekiem darbam ar personām brīvības atņemšanas iestādēs;

452 VPD un IeVP darbinieku (izņemot resocializācijas darbiniekus) zināšanu nostiprināšanas pasākumi un grupas supervīzijas;

372 IeVP un VPD darbiniekiem individuālās supervīzijas (psihologa/psihoterapeita pakalpojumi);

285 VPD darbinieku, kas strādā ar dzimumnoziedzniekiem profesionālās noturības stiprināšanai psihoterapeita konsultācijas un grupas supervīzijas.

2020. gadā:

121 IeVP darbinieku, kas iesaistīti resocializācijas pasākumos, iegūto zināšanu nostiprināšanas pasākumi un grupu supervīzijas;

249 grupu supervīzijas IeVP darbiniekiem – psihologiem;

132 grupu supervīzijas IeVP darbiniekiem – sociālajiem darbiniekiem darbam ar personām brīvības atņemšanas iestādēs;

378 VPD un IeVP darbinieku (izņemot resocializācijas darbiniekus) zināšanu nostiprināšanas pasākumi un grupas supervīzijas;

233 IeVP un VPD darbiniekiem individuālās supervīzijas (psihologa/psihoterapeita pakalpojumi);

248 VPD darbinieku, kas strādā ar dzimumnoziedzniekiem profesionālās noturības stiprināšanai psihoterapeita konsultācijas un grupas supervīzijas.

Pasākuma izpilde 2021. gadā un turpmāk tiks nodrošināta Projekta 9.1.3. ietvaros līdz plānotajam projekta beigu termiņam (2023. gads).

Secinājums: Nākamajā ESF+ periodā uzdevumus nepieciešams turpināt, paredzot: VPD darbinieku kapacitātes celšanu un profesionālās noturības stiprināšanu; e-mācību attīstīšanu;

IeVP nodarbināto un brīvprātīgo kapacitātes celšanu, profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas un profesionālās noturības veicināšanas pasākumus, piem., supervīzijas, koučingu un ikgadējās konferences, u.c., e-mācību attīstība.

Individuālajās supervīzijās gada laikā piedalās 490 VPD un IeVP darbinieki2019. gadā:

Individuālas supervīzijas – 177 IeVP un VPD darbiniekiem

Individuālas supervīzijas VPD darbiniekiem, kas strādā ar dzimumnoziedzniekiem – 206.

2020. gadā:

3. ceturksnī: 100 IeVP un VPD darbiniekiem notika individuālās supervīzijas (psihologa/psihoterapeita pakalpojumi)

Individuālas supervīzijas VPD darbiniekiem, kas strādā ar dzimumnoziedzniekiem – 90;

4. ceturksnī: 133 IeVP un VPD darbiniekiem notika individuālās supervīzijas (psihologa/psihoterapeita pakalpojumi);

Individuālas supervīzijas VPD darbiniekiem, kas strādā ar dzimumnoziedzniekiem – 158.

Pasākuma izpilde 2021. gadā un turpmāk tiks nodrošināta Projekta 9.1.3. ietvaros līdz plānotajam projekta beigu termiņam (2023. gads).

Secinājums: Nākamajā ESF+ periodā uzdevumus nepieciešams turpināt, paredzot: VPD darbinieku kapacitātes celšanu un profesionālās noturības stiprināšanu.

Izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos, nostiprinot supervīzijas kā obligātu prasību IeVP un VPD darbiniekiem-
13.Pietiekama personāla skaita nodrošināšana kvalitatīvai ieslodzīto resocializācijaiPilnveidotā resocializācijas personāla skaita attiecība pret ieslodzīto skaitu ļauj nodrošināt kvalitatīvu ieslodzīto resocializācijuTiek nodrošināta Pamatnostādnēs noteiktā resocializācijas personāla un ieslodzīto skaita attiecība2020. gadā:

1. pusgadā:

2020. gada 7. janvārī noslēgta vienošanās Nr. 1/23/2020/7 par līguma termiņa pagarināšanu līdz 2020. gada 6. aprīlim. Audits tiek turpināts, SIA "ALGAR" auditoriem veicot resocializācijas funkciju darba novērošanu – Olaines cietumā, Rīgas Centrālcietumā, Jēkabpils cietumā, Iļģuciema cietumā, Valmieras cietumā, Jelgavas cietumā, kopā auditējot 49 cilvēkdienu.

Sakarā ar vīrusa Covid-19 izplatību valstī izsludināta karantīna līdz 2020. gada 14. aprīlim, līdz ar to audita plānotā noslēguma prezentācija 2020. gada 3. aprīlī tika pārcelta un tā notika 21. maijā, ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus.

2. pusgadā:

3. ceturksnī noslēdzies SIA "ALGAR" veiktais audits "Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Resocializācijas daļas, Risku un vajadzību izvērtēšanas daļas un ieslodzījuma vietu Resocializācijas daļu funkciju audits un personāla procesu pilnveide". Notikusi SIA "ALGAR" audita nobeiguma prezentācija par audita veiktajiem rezultātiem, secinājumiem un ieteikumiem. Kopumā audita ietvaros izstrādāti 116 ieteikumi resocializācijas sistēmas un personāla procesu pilnveidošanai IeVP un ieslodzījuma vietās. Audits pabeigts.

Secinājums: Nākamajā ESF+ periodā uzdevumus nepieciešams turpināt, paredzot:

VPD Sociālās iekļaušanas koeficienta metodikas izstrādi un ieviešanu, t.sk. ārvalstu pieredzes pētniecību;

IeVP resocializācijas darba un kriminālsodu izpildes efektivitātes mērījumu sistēmas ieviešanu, t.sk. pētījumus.

1.3. Brīvprātīgo darba kā soda izpildes procesa sastāvdaļas ieviešana - nevalstisko organizāciju piesaiste, t.sk. brīvprātīgo darbs
1.Līdzgaitnieku atlases sistēmas izveide, tai skaitā līdzgaitnieku apmācības un līdzgaitnieku darba koordinēšanaNodrošināts sabiedrības pārstāvju atbalsts notiesātajam no soda izpildes sākuma brīža20 apmācītu brīvprātīgo ik gadu.2019. gadā:

2019. gada 1. ceturksnī apmācīti 17 līdzgaitnieki

(150 līdzgaitnieki);

2019. gada 3. ceturksnī apmācīti 13 brīvprātīgie;

2019. gada 4. ceturksnī apmācīti 11 līdzgaitnieki;

2019. gadā tika organizēta 1 brīvprātīgajam darbam veltīta konference.

2020. gadā:

1. pusgadā:

2020. gada 1. ceturksnī bija plānots organizēt semināru brīvprātīgajiem un NVO pārstāvjiem par brīvprātīgā darba sistēmu, ar mērķi stiprināt brīvprātīgo kopienu un pilnveidot sadarbību ar līdzgaitnieku darba koordinatoriem, tādējādi veicinot vienotas brīvprātīgo sistēmas izveidi, uzturēšanu un ilglaicīgu funkcionēšanu.

Tika uzsākts darbs pie koordinatoru mācību plānošanas.

2020. gada 1. ceturksnī Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem tika noorganizēts informatīvi izglītojošs seminārs "Par saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējām". Semināra mērķis bija sniegt Cēsu Audzināšanas iestādes apcietinātajiem un notiesātajiem plašākas zināšanas un informāciju par saturīga brīvā laika pavadīšanas veidiem, jaunu hobiju un interešu paplašināšanai.

2020. gada 4. martā sagatavota vēstule VPD par darba grupas izveides nepieciešamību, lai nodrošinātu brīvprātīgajam darbam veltīto konferenci "Brīvprātīgi par drošāku sabiedrību". 2020. gada 13. martā saņemta vēstule no VPD, ka šāds priekšlikums par darba grupas izveidi tiek atbalstīts (papildus tika deleģēti pārstāvji, kuri darbosies šajā darba grupā).

Papildus iepriekš minētajam 2020. gada 2. ceturksnī tika:

1) izvērtētas saņemtās brīvprātīgo līdzgaitnieku anketas;

2) aicināti potenciālie līdzgaitnieki uz intervijām;

3) sadarbībā ar VPD speciālistiem pārplānotas brīvprātīgo līdzgaitnieku apmācības.

2. pusgadā:

4. ceturksnī notika brīvprātīgajam darbam veltīta konference "Brīvprātīgi par drošāku sabiedrību – Iedvesma pārmaiņām".

Pasākuma izpilde 2021. gadā un turpmāk tiks nodrošināta Projekta 9.1.2. ietvaros līdz plānotajam projekta beigu termiņam (2023. gads).

Secinājums: Nākamajā ESF+ periodā uzdevumus nepieciešams turpināt, paredzot: IeVP brīvprātīgo kapacitātes celšana, profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas un profesionālās noturības veicināšanas pasākumus, piem., supervīzijas, koučingu un ikgadējās konferences, u.c.

10 apmācītu koordinatoru IeVP
2.Apmācības IeVP un VPD brīvprātīgajiem bērnu tiesību aizsardzības jomāDarbu ar nepilngadīgajiem nodrošina atbilstoši apmācīti brīvprātīgie40 brīvprātīgie ir apmācīti bērnu tiesību aizsardzības jautājumos-
3.Brīvprātīgo atlases un iesaistes modeļa ieviešanaBrīvprātīgo darbs ir soda izpildes procesa sastāvdaļaIzstrādāti grozījumi normatīvajos aktos-
4.Brīvprātīgā darba sistēmas izveide, tai skaitā brīvprātīgo atlases sistēmas izveide un apmācības un brīvprātīgo darba koordinēšanaNVO un brīvprātīgie sniedz nozīmīgu ieguldījumu brīvības atņemšanas soda izpildē20 brīvprātīgie piedalās resocializācijas programmu īstenošanā VPD un IeVP2020. gadā:

2020. gada 1. ceturksnī tika sniegts atbalsts VPD speciālistiem jaunu brīvprātīgo piesaistīšanā.

Tika atjaunotas brīvprātīgo pieteikšanās anketas un abu iestāžu mājaslapās publicēts brīvprātīgo uzsaukums (pieteikšanās).

Papildus šajā ceturksnī tika nodrošināts atbalsts līdzgaitnieku koordinēšanas procesā.

Pasākuma izpilde 2021. gadā un turpmāk tiks nodrošināta Projekta 9.1.2. ietvaros līdz plānotajam projekta beigu termiņam (2023. gads).

Secinājums: Nākamajā ESF+ periodā uzdevumus nepieciešams turpināt, paredzot: VPD brīvprātīgo darba programmu pilnveidošanu un īstenošanu, pasākumu brīvprātīgo kopienas attīstībai un saliedēšanai īstenošanu;

IeVP brīvprātīgo kapacitātes celšanu, profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas un profesionālās noturības veicināšanas pasākumus, piemēram, supervīzijas, koučingu un ikgadējās konferences, u.c.

Izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos brīvprātīgā darba nostiprināšanai-
2. RĪCĪBAS VIRZIENSNOVĒRST RESOCIALIZĀCIJAS ĪSTENOŠANAS ŠĶĒRŠĻUS, KAS SAISTĀS AR NOTIESĀTĀ VESELĪBAS STĀVOKLI, T.SK. ATKARĪBĀM
Nr.p.k.PasākumsDarbības rezultātsRezultatīvais rādītājsIzpildes gaita
2.1. Atkarību novēršanai nepieciešamās infrastruktūras izveide Olaines cietumā un resocializācijas programmu izstrāde un īstenošana
1.Atkarīgo centra darbībai nepieciešamās ēkas uzbūvēšanaIzveidota droša un atkarību novēršanai piemērota ieslodzījuma vietas infrastruktūraAtkarīgo centrs Olaines cietumā (200 notiesāto izvietošanai) uzsāk darbu 2016. gada aprīlīIzpildīts
2.Nokomplektēta un nodrošināta Atkarīgo centra darbinieku apmācība pirms darba uzsākšanasAtkarīgo centra darbu nodrošina atbilstoši apmācīti darbiniekiPieņemti darbā 70 Atkarīgo centra darbiniekiIzpildīts
100 % Atkarīgo centra darbinieku ir pabeiguši apmācības pirms darba uzsākšanas
3.Īpašu resocializācijas programmu īstenošana Atkarīgo centrā (līdz 12 mēnešiem)Nodrošināti specifiski resocializācijas līdzekļi atkarīgajiem Atkarīgo centrāAtkarīgo centrā tiek īstenotas 2 īpašas resocializācijas programmas, kas vērstas uz atturēšanos atkarību izraisošu vielu lietošanasIzpildīts
4.Atkarīgo centra klientu atlasei nepieciešamo citu cietumu darbinieku apmācībasAtkarīgo centra klientus atlasa atbilstoši apmācīti darbinieki10 darbinieki citos cietumos ir apmācīti atlasīt klientus Atkarīgo centramIzpildīts
2.2. Atkarības vielu nelietošanai piemērotas infrastruktūras (drug-free nodaļu) izveide 2 ieslodzījuma vietās
1.Nepieciešamies infrastruktūras uzlabojumi ieslodzījuma vietāsNodrošināta piemērota un droša vide (nodaļa), kur notiesātajam atgriezties pēc Atkarīgo centra programmu pabeigšanas, ja viņš netiek atbrīvotsIeslodzījuma vietās izveidotas 2 drug-free nodaļas – jaunajā Liepājas cietumā un Iļģuciema cietumāIzpildīts
2.Personāla apmācība ieslodzījuma vietāsDarbu ar notiesātajiem drug-free nodaļās nodrošina atbilstoši apmācīti darbiniekiApmācīti 10 darbinieki ieslodzījuma vietāsIzpildīts
2.3. Atkarīgo centra un drug – free nodaļu darbības regulējums normatīvajos aktos
1.Grozījumu normatīvajos aktos izstrāde, lai nodrošinātu tiesisku apiešanos ar notiesātajiem Atkarīgo centrā un drug-free nodaļāsDarbs ar notiesātajiem Atkarīgo centrā un drug-free nodaļās tiek veikts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajamIzstrādāti grozījumi normatīvajos aktosIzpildīts
2.4. LCS un ieslodzījuma vietu medicīnas daļu darbības pilnveidošana
1.LCS iekšējā restrukturizācija un paplašināšana, t.sk. pietiekama personāla skaita nodrošināšana kvalitatīvai ieslodzīto veselības aprūpeiLCS sniedz veselības aprūpi ieslodzītajiem, kuru ir racionāli sniegt ieslodzījuma vietu sistēmāIzdevumi ieslodzīto konvojēšanai uz ārstniecības iestādēm ārpus ieslodzījuma vietām saglabājas stabilā apjomāIzpildīts
Noteiktā ārstniecības personu skaita attiecība pret ieslodzīto skaitu atkarībā no ārstniecības personāla specialitātes ļauj nodrošināt kvalitatīvu ieslodzīto veselības aprūpi drošos apstākļosTiek nodrošināta Pamatnostādnēs noteiktā personāla un ieslodzīto skaita attiecība
2.Ieslodzījuma vietu ārstniecības personu apmācībasApmācītas ieslodzījuma vietu ārstniecības personas izprot darba ieslodzījumā specifiku un pārzina jaunākās metodes darbam ar ieslodzītoKatru gadu tiek apmācītas 25 ārstniecības personas ieslodzījuma vietāsIzpildīts
3. RĪCĪBAS VIRZIENSNODROŠINĀT IZGLĪTĪBAS VAI PROFESIJAS APGUVI BRĪVĪBAS ATŅEMŠANAS SODA IZCIEŠANAS LAIKĀ, KĀ REZULTĀTĀ BIJUŠAIS NOTIESĀTAIS PĒC ATBRĪVOŠANAS NO BRĪVĪBAS ATŅEMŠANAS IESTĀDES SĀK DARBA MEKLĒJUMUS
Nr.p.k.PasākumsDarbības rezultātsRezultatīvais rādītājsIzpildes gaita
3.1. Profesionālās izglītības un profesionālās pilnveides pasākumi ieslodzītajiem
1.Profesionālās piemērotības noteikšanas un prasmju pilnveidošanas pasākumu ieviešana notiesātajiem jau ieslodzījumāIeslodzītajiem, kas apguvuši valsts valodu, ir plašākas iespējas atrast darbu pēc atbrīvošanas96 notiesātie gadā, kas vecāki par 29 gadiem, ir apguvuši latviešu valodu2019. gadā:

2019. gadā tika izstrādāta tehniskā specifikācija valsts valodas iepirkumam, iepirkums ir izstrādes stadijā.

2019. gadā notika 2 ekspertu diskusija par ieslodzīto un bijušo ieslodzīto profesionālās piemērotības noteikšanai un prasmju pilnveidošanai nepieciešamo pasākumu klāsta papildināšanu.

2020. gadā:

1. pusgadā:

2020. gada 1. ceturksnī uz latviešu valodas apmācībām tika notestēti 12 notiesātie vecumā no 30 gadiem. Tika nokomplektētas latviešu valodas apmācību grupas Daugavgrīvas cietumā, Jēkabpils cietumā, Iļģuciema cietumā, Jelgavas cietumā, Rīgas Centrālcietumā, Valmieras cietumā un Liepājas cietumā atbilstoši testa rezultātiem. Un tika uzsāktas apmācības visās minētajās ieslodzījumu vietās.

No 2020. gada 10. jūnija tika atsāktas latviešu valodas apmācības Daugavgrīvas cietumā, Jēkabpils cietumā, Iļģuciema cietumā, Jelgavas cietumā, Rīgas Centrālcietumā, Valmieras cietumā un Liepājas cietumā, lai pēc iespējas ātrāk varētu atsākt apmācības visās minētajās ieslodzījumu vietās. Jūnija beigās Liepājas cietumā atsākās latviešu valodas apmācības.

2. pusgadā:

3. ceturksnī notikušas valsts valodas apmācības. Iesaistīts 21 ieslodzītais;

4. ceturksnī notikušas valsts valodas apmācības. Iesaistīti 58 ieslodzītie.

Pasākuma izpilde 2021. gadā un turpmāk tiks nodrošināta Projekta 9.1.2. ietvaros līdz plānotajam projekta beigu termiņam (2023. gads).

Secinājums: Nākamajā ESF+ periodā uzdevumus nepieciešams turpināt, paredzot: Atbalsta pasākumu izstrādi un īstenošanu probācijas klientu resocializācijai, viņu ģimenes locekļiem, t.sk. atbalsta personām, pasākumu īstenošanas ģimenes saišu stiprināšanai;

Ieslodzītajiem domātās e-mācību vides izveidi.

Ieslodzītie tiek iesaistīti profesionālās tālākizglītības un neformālās izglītības programmās, paplašinot iespējas atrast darbu pēc atbrīvošanasProfesionālās tālākizglītības un neformālās izglītības programmas īstenotas 250 personām ieslodzījuma vietās2020. gadā:

Profesionālās izglītības programmu klāsta izvērtēšana atbilstoši valsts pieprasījumam – 2020. gada 1. pusgadā tika uzsākts darbs pie tehniskās specifikācijas izstrādes.

Pasākuma izpilde 2021. gadā un turpmāk tiks nodrošināta Projekta 9.1.2. ietvaros līdz plānotajam projekta beigu termiņam (2023. gads).

2.Pasākumu ieviešana ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras plānošanaiKarjeras konsultācijas saņēmušiem notiesātajiem ir iespējams piemeklēt atbilstošākus profesionālās izglītības pasākumusIeslodzījuma vietās un pēc ieslodzījuma karjeras konsultanti konsultējuši 450 personas, kas vecākas par 29 gadiem2019. gadā:

2019. gada 1. ceturksnī notikušas karjeras konsultācijas pirms atbrīvošanas sakarā ar darba meklēšanu 6 (sešās) ieslodzījuma vietās, kurās tika iesaistītas 87 personas. Valmieras cietumā un Liepājas cietumā konsultācijas nav notikušas, jo tiek skaņoti sadarbības līguma grozījumi starp iestādēm.

2. ceturksnī 105 ieslodzītie 8 (astoņās) ieslodzījuma vietās saņēmuši karjeras konsultācijas pirms atbrīvošanās;

3. ceturksnī 46 ieslodzītie 7 (septiņās) ieslodzījuma vietās saņēmuši karjeras konsultācijas pirms iesaistīšanās profesionālās izglītības programmā;

3. ceturksnī 80 ieslodzītie 7 (septiņās) ieslodzījuma vietās saņēmuši karjeras konsultācijas pirms atbrīvošanās;

3. ceturksnī 147 ieslodzītie 7 (septiņās) ieslodzījuma vietās saņēmuši karjeras konsultācijas pirms iesaistīšanās profesionālās izglītības programmā;

4. ceturksnī 96 ieslodzītie 7 (septiņās) ieslodzījuma vietās saņēmuši karjeras konsultācijas pirms atbrīvošanās.

2020. gadā:

1. pusgadā:

1. ceturksnī 77 ieslodzītie 7 (septiņās) ieslodzījuma vietās saņēmuši karjeras konsultācijas pirms iesaistīšanas profesionālās izglītības programmā.

1. ceturksnī notikušas individuālas vai/un grupu karjeras konsultācijas ieslodzītajiem sakarā ar darba meklēšanu – 69 ieslodzītie saņēmuši konsultāciju.

2. pusgadā:

3. ceturksnī 124 ieslodzītie ieslodzījuma vietās saņēmuši individuālas vai/un grupu karjeras konsultācijas pirms iesaistīšanas profesionālās izglītības programmā.

4. ceturksnī 31 ieslodzītais saņēmis individuālas vai/un grupu karjeras konsultācijas pirms iesaistīšanas profesionālās izglītības programmā.

3. ceturksnī notikušas 84 individuālas vai/un grupu karjeras konsultācijas ieslodzītajiem pirms atbrīvošanas sakarā ar darba meklēšanu.

4. ceturksnī notikušas 55 individuālas vai/un grupu karjeras konsultācijas ieslodzītajiem pirms atbrīvošanas sakarā ar darba meklēšanu.

Pasākuma izpilde 2021. gadā un turpmāk tiks nodrošināta Projekta 9.1.2. ietvaros līdz plānotajam projekta beigu termiņam (2023. gads).

250 ieslodzītie iesaistīti profesionālās izglītības programmu praksē ieslodzījuma vietā 
3.2. Profesionālās izglītības un profesionālās pilnveides pasākumi ieslodzījumā esošajiem jauniešiem "Jauniešu garantijas" ietvaros
1.Jauniešu garantijas ietvaros (jauniešiem no 15-29 gadus vecas personas) nodrošināta pamatprasmju un kompetenču (profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu) apguves pasākumu īstenošana jauniešiem ieslodzījuma vietās, kā arī karjeras atbalsta pasākumu īstenošana ieslodzījuma vietāsIeslodzītajiem jauniešiem, kas tiek iesaistīti pamatprasmju apguvē, palielinās iespējas iesaistīties darba tirgū pēc ieslodzījumaPamatprasmju apguve nodrošināta 10 jauniešiem ieslodzījuma vietāsIzpildīts
Ieslodzītajiem jauniešiem, kas tiek iesaistīti profesionālās tālākizglītības programmu apguvē, palielinās iespējas iesaistīties darba tirgū pēc ieslodzījumaProfesionālās tālākizglītības programmas īstenotas 40 jauniešiem ieslodzījuma vietāsIzpildīts
Ieslodzītajiem jauniešiem, kas tiek iesaistīti profesionālās pilnveides programmu apguvē, palielinās iespējas iesaistīties darba tirgū pēc ieslodzījumaProfesionālās pilnveides programmas īstenotas 450 jauniešiem ieslodzījuma vietāsIzpildīts
Ieslodzītajiem jauniešiem, kas saņem karjeras konsultācijas ieslodzījuma vietās, iespējams piemeklēt atbilstošākas profesionālās izglītības programmasKarjeras atbalsta pasākumi nodrošināti 1500 jauniešiem ieslodzījumu vietās95 ieslodzītie jaunieši 8 (astoņās) ieslodzījuma vietās saņēmuši karjeras konsultācijas.

Pasākuma izpilde 2021. gadā un turpmāk tiks nodrošināta Projekta 9.1.2. ietvaros līdz plānotajam projekta beigu termiņam (2023. gads).

3.3. Specifisku atbalsta pasākumu ieviešana bijušo notiesāto nodarbinātībai
1.Psihologa konsultācijas VPD klientiem, lai novērstu problēmas, kuras traucē klienta nodarbinātībaiVPD klienti saņem psihologa konsultācijas, tādējādi novēršot šķēršļus nodarbinātībai300 VPD klienti saņēmuši psihologa konsultācijas2019. gadā:

2019. gadā 8 bijušie ieslodzītie VPD klienti saņēmuši speciālistu konsultācijas.

2020. gadā:

1. pusgadā:

2020. gada 1. ceturksnī 92 bijušie ieslodzītie saņēmuši speciālistu konsultācijas.

2020. gada 2. ceturksnī konsultācijas uzsāka 10 klienti, ir notikušas 60 konsultācijas.

Darbs tika turpināts arī ārkārtējās situācijas laikā, ar biedrību "Gaišo domu platforma" un IK Aija Kraskura tika noslēgtas vienošanās par iespēju speciālista konsultāciju saņemt attālināti, izmantojot videozvanu.

Darba procesā nemitīgi tiek uzturēta komunikācija ar VPD speciālistiem. Saskaņota mērķgrupa un informēti klientu lietu vadītāji par psihiskās veselības speciālistu konsultāciju pieejamību.

2. pusgadā:

3. ceturksnī 184 bijušie ieslodzītie saņēmuši speciālistu konsultācijas;

4. ceturksnī 311 bijušie ieslodzītie saņēmuši speciālistu konsultācijas.

Pasākuma izpilde 2021. gadā un turpmāk tiks nodrošināta Projekta 9.1.2. ietvaros līdz plānotajam projekta beigu termiņam (2023. gads).

2.Atkarību novēršanas iespēju nodrošināšana VPD klientiemVPD klienti saņem atkarību novēršanas pakalpojumus, ja viņiem konstatēta šāda resocializācijas vajadzībaKatru gadu 20 VPD klienti tiek iesaistīti Minesotas programmā2019. gadā:

2019. gadā 1 bijušais ieslodzītais, kas nav NVA klients, tika iesaistīts Minesotas programmā.

2020. gadā:

1. pusgadā:

2020. gada 1. ceturksnī Minesotas programmā netika iesaistīts neviens klients. 2020. gada 1. ceturksnī bija divi mēģinājumi iesaistīt probācijas klientu Minesotas programmā.
Ņemot vērā to, ka Minesotas programmu nevar noteikt kā pienākuma pildīšanu, kā arī to, ka klientam apzinoties, cik intensīva tā ir, klienti uzskata, ka tā ir sava veida atkārtota brīvības atņemšana un viņi atsakās turpināt darbu pie savas rehabilitācijas.

2020. gada 2. ceturksnī Minesotas programmā tika iesaistīts viens klients, kurš izgāja visu ārstēšanās kursu (28 dienas).

2. pusgadā:

3. ceturksnī 2 bijušie ieslodzītie, kas nav NVA klienti, tika iesaistīti Minesotas programmā.

Pasākuma izpilde 2021. gadā un turpmāk tiks nodrošināta Projekta 9.1.2. ietvaros līdz plānotajam projekta beigu termiņam (2023. gads).

4. RĪCĪBAS VIRZIENSUZLABOT NOTIESĀTĀ SOCIĀLI POZITĪVĀS ATTIECĪBAS AR ĢIMENI UN SABIEDRĪBU, VEICINOT ATGRIEŠANOS TAJĀ
Nr.p.k.PasākumsDarbības rezultātsRezultatīvais rādītājsIzpildes gaita
4.1. Moderno saziņas tehnoloģiju ieviešana saziņas ar tuviniekiem iespēju paplašināšanai atsevišķām notiesāto grupām
1.Atsevišķām notiesāto grupām paplašināta saziņas iespēja ar tuviniekiem, izmantojot jaunas saziņas tehnoloģijasPaplašinātas notiesāto saziņas iespējas ar tuviniekiem pozitīvu sociālo saišu saglabāšanai45 % uz mūžu notiesāto un 20 % no Latvijas cietuma slimnīcā esošajiem notiesātajiem izmanto videozvana iespējas saziņai ar tuviniekiemIzpildīts
2.Likvidēti telefona sarunu skaita ierobežojumi daļēji slēgtajos cietumosPaplašinātas saziņas iespējas ar tuviniekiem pa telefonu100 % notiesāto, kas sodu izcieš daļēji slēgtajā cietumā, sazinās ar tuviniekiem pa telefonu bez ierobežojumiemIzpildīts
4.2. Atbalsta pasākumi notiesāto ģimenēm
1.Psihoterapeita konsultāciju nodrošināšana notiesāto ģimenēm, lai veicinātu bijušā ieslodzītā atgriešanos ģimenēNotiesāto ģimenes locekļiem ir iespēja saņemt psihoterapeita konsultācijas, it īpaši, ja viņi paši ir cietuši no notiesātāNotiesāto ģimenes locekļu skaits, kas ir saņēmuši psihoterapeita konsultācijas, pieaug2019. gadā:

2019. gadā 52 personas saņēmušas speciālistu konsultācijas.

2020. gadā:

Speciālistu (tai skaitā psihoterapeita) konsultāciju nodrošināšana notiesāto ģimenēm, lai veicinātu bijušā ieslodzītā atgriešanos ģimenē – 2020. gada 1. ceturksnī tika organizētas 3 konsultācijas 2 personām.

Tika izstrādāts informatīvais materiāls par psihologu konsultāciju pieejamību un informēti ieslodzīto ģimenes locekļi Olaines cietumā, kā arī apzināti citi iespējamie informācijas izplatīšanas kanāli.

Pasākuma izpilde 2021. gadā un turpmāk tiks nodrošināta Projekta 9.1.2. ietvaros līdz plānotajam projekta beigu termiņam (2023. gads).

2.Vardarbīgo un dzimumnoziedznieku ģimenes locekļiem domāto programmu pārņemšana un īstenošanaVardarbīgo un dzimumnoziedznieku ģimenes locekļi ir sagatavoti tam, ka bijušais ieslodzītais atgriezīsies ģimenēPārņemta un tiek īstenota 1 programma2020. gadā:

Turpinājās darbs, lai ieviestu 2 Kanādā izstrādātus RVN (VRS un VRS-SO) un vardarbības mazināšanas programmu. 2020. gada 10. martā pētnieki iepazīstināja ar paveikto, organizējot un novadot kovīziju par Vardarbības riska skalu un Vardarbības riska skalas dzimumnoziedznieku versiju Rīgas Centrālcietuma, Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem, Daugavgrīvas cietuma amatpersonām un darbiniekiem un IeVP Risku un vajadzību izvērtēšanas daļas un Resocializācijas daļas amatpersonām.

Pasākuma izpilde 2021. gadā un turpmāk tiks nodrošināta Projekta 9.1.2. ietvaros līdz plānotajam projekta beigu termiņam (2023. gads).

3.Jauniešu likumpārkāpēju vecākiem domātu programmu pārņemšana un īstenošanaJauniešu likumpārkāpēju vecāki ir sagatavoti tam, ka jaunietis pēc ieslodzījuma atgriezīsies ģimenēPārņemta un tiek īstenota 1 programma

 

2019. gadā:

Izstrādātie pētījumi par programmām specifiskām mērķa grupām netiek izmantoti un iepirkumi nav izsludināti dēļ administratīviem iemesliem (jurista noslogotība).

2020. gadā:

Turpināta komunikācija ar Nīderlandes MDFT speciālistiem. Uzsākti sagatavošanās darbi, lai 2020. gada 3. ceturksnī noorganizētu klātienes semināru "Starpinstitūciju seminārs par "MDFT" programmu".

Pasākuma izpilde 2021. gadā un turpmāk tiks nodrošināta Projekta 9.1.2. ietvaros līdz plānotajam projekta beigu termiņam (2023. gads).

4.3. Pasākumi ieslodzīto un viņu tuvinieku saišu uzturēšanai
1.Izglītojoša un saliedējoša rakstura pasākumiPalielinās ģimenes iesaiste soda izpildes procesāSlēgtajos un daļēji slēgtajos cietumos gadā vismaz vienu reizi notiek ģimenes dienas noteiktām notiesāto grupām2019. gadā:

2019. gadā notika 23 ģimenes dienu pasākumi.

2020. gadā:

1. pusgadā:

2020. gada 1. ceturksnī notika 2 Izglītojoša un saliedējoša rakstura pasākumi:

22.02.2020. Olaines cietumā notika grāmatas prezentācija "Kā maza telefonsaruna var veikt lielu darbu" – 9 iestādes klienti.

22.02.2020. datumā notika Olaines cietumā Ģimenes dienu pasākums:

Iestādes klienti – 25 cilvēki;

Ģimenes locekļi – 52 cilvēki;

Pavisam kopā 34 klienti.

Ar ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī tika atcelti 6 plānotie pasākumi 2020.gada martā.

2. pusgadā:

3. ceturksnī īstenoti 13 izglītojoša un saliedējoša rakstura pasākumi.

4. ceturksnī tika īstenoti 3 pasākumi ieslodzītajiem un ieslodzīto ģimeņu vai tuvinieku pozitīvo sociālo saišu uzturēšanai.

Pasākuma izpilde 2021. gadā un turpmāk tiks nodrošināta Projekta 9.1.2. ietvaros līdz plānotajam projekta beigu termiņam (2023. gads).

Secinājums: Nākamajā ESF+ periodā uzdevumus nepieciešams turpināt, paredzot: atbalsta pasākumus ieslodzītajiem un viņu ģimenes locekļiem, arī atbalsta personām.

4.4. Informatīvie pasākumi un labās prakses popularizēšana sabiedrības stereotipu maiņai
1.Ikgadēji informatīvi un labās prakses popularizēšanas pasākumi stereotipu mainīšanai par bijušajiem ieslodzītajiemSamazinās sabiedrības stereotipi, kas traucē bijušo notiesāto integrācijai sabiedrībāKatru gadu tiek organizēti pasākumi (ikgadēja konference, ieslodzīto darbu izstādes)2020. gadā:

Tika izstrādāta konferences dienas kārtība, apvienojot to ar projekta apašdarbības Nr. 1.2.4. konferenci.

Notika IeVP un VPD personāla atlase un informēšana dalībai konferencē.

Noslēgusies konferences ārzemju lektoru piesaiste.

Noslēgusies vietējo lektoru piesaiste.

Tika organizēta konferences ārvalstu ekspertu ceļojumu aģentūras un transfēra iepirkums.

Tika iegādāti konferences prezentmateriāli.

Pasākuma izpilde 2021. gadā un turpmāk tiks nodrošināta Projekta 9.1.2. ietvaros līdz plānotajam projekta beigu termiņam (2023. gads).

Secinājums: Nākamajā ESF+ periodā uzdevumus nepieciešams turpināt, paredzot:

VPD – publicitātes pasākumus, t.sk. konferences un citus pasākumus dienesta nodarbinātajiem, sadarbības partneriem no valsts un nevalstiskā sektora, lai informētu par projekta īstenošanas rezultātiem un resocializācijas sistēmas attīstības perspektīvām, IT attīstība, ieskaitot klientu lietu vadības kvalitātes sistēmas pilnveidošanu;

IeVP - sabiedrības informēšanu, izglītojošus pasākumus un sociālās kampaņas, t.sk. par noziedzīgās uzvedības riskiem, ieslodzīto personības īpatnībām, par kriminālsoda izpildes laikā veicamo resocializācijas darbu un starpinstitucionālo sadarbību, u.c.

5. RĪCĪBAS VIRZIENSSAMAZINĀT IESPĒJU NOTIESĀTAJAM ATGRIEZTIES KRIMINĀLĀ VIDĒ
Nr.p.k.PasākumsDarbības rezultātsRezultatīvais rādītājsIzpildes gaita
5.1. Atbalsta programmu un jaunu atbalsta metožu sabiedrībā ieviešana bijušajiem ieslodzītajiem
1.Atbalsta programmu bijušajiem ieslodzītajiem sertificēšanas sistēmas izveide un īstenošanaBijušajam ieslodzītajam pēc soda izpildes tiek nodrošināta speciāla atbalsta programma noziedzīgās uzvedības risku mazināšanaiVeikts pētījums par sertificēšanas kritērijiem un metodikuNav izpildīts, saistīts ar 5.2. uzdevumu.
Sertificētās atbalsta programmās iesaistīti 100 bijušie ieslodzītie gadā
(70 ieslodzītie pirmajā gadā)
Izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos jaunā resocializācijas posma sabiedrībā ieviešanai, t.sk. resocializācijas definīcijas paplašināšana, atbalsta sistēmas ieviešana, ieskaitot sertificēšanas kritēriju noteikšanu
2.Jaunu atbalsta metožu īstenošana bijušajiem ieslodzītajiemJaunu atbalsta metožu īstenošana ļauj apvienot dažādu institūciju un sabiedrības rīcībā esošos resursus, lai samazinātu noziedzīgas uzvedības riskusNodrošināti 5 starpinstitucionālās sadarbības grupas (MAPPA) koordinatoru darbība VPD2019. gadā:

Starpinstitucionālās sadarbības grupās 2019. gadā risināti 37 bijušo ieslodzīto gadījumi.

2020. gadā:

2020. gada 1. ceturksnī nenotika neviena starpinstitūciju sanāksme, kurā tiktu risināti bijušo ieslodzīto gadījumi.

2020. gada 21. februārī tika noorganizēts starpinstitūciju seminārs "Ceļš pēc noziedzīgā nodarījuma". Semināra mērķis bija veicināt dažādu iestāžu un organizāciju pārstāvju izpratni par pieejamiem pakalpojumiem un atbalsta sniegšanas iespējām noziegumos cietušajiem, bērniem, kā arī programmām, kas paredzētas personām, kuras ir izdarījušas noziedzīgus nodarījumus. Seminārā piedalījās pārstāvji no vairākām valsts iestādēm – IeVP, VPD, Valsts policijas, TM, LM, Rīgas Sociālā dienesta, Juridiskās palīdzības administrācijas, Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un Latvijas Republikas Prokuratūras, kā arī seminārā piedalījās pārstāvji no nevalstiskajām organizācijām – krīžu un konsultācijas centra "Skalbes" un biedrības "Centrs MARTA".

Pasākuma izpilde 2021. gadā un turpmāk tiks nodrošināta Projekta 9.1.2. ietvaros līdz plānotajam projekta beigu termiņam (2023. gads).

Starpinstitucionālās sadarbības grupā (MAPPA) risināti līdz 10 bijušo ieslodzīto gadījumi gadā
Izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos jaunā resocializācijas posma sabiedrībā ieviešanai, t.sk. nostiprinot starpinstitucionālās sadarbības grupas (MAPPA) metodi
3.Atbalsta/kontroles pasākumu sabiedrībā bijušajiem ieslodzītajiem, kuri tiesāti par noziegumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību ("Apļu projekta" turpinājums), izstrādāšana un īstenošanaBijušajiem ieslodzītajiem tiek nodrošināts nepieciešamais atbalsts un kontrole, kas ļauj samazināt specifiskās noziedzīgās uzvedības riskus"Apļu projekta" turpinājuma aktivitātēs iesaistīti 5 bijušie notiesātie gadā2020. gadā:

2020. gada 1. ceturksnī sadarbībā ar VPD speciālistiem tika sagatavots un izsludināts sludinājums jaunu Apļu brīvprātīgo uzsaukumam.

2020. gada 1. ceturksnī bija plānots organizēt izvērtēšanas semināru, kurā bija jāpiedalās IeVP nodarbinātajiem un VPD nodarbinātajiem.

Papildus minētajam 2020. gada 1. ceturksnī bija plānots organizēt informatīvi izglītojošu semināru Apļu brīvprātīgajiem un STIS koordinatoriem ar mērķi izglītot un papildināt zināšanas par darbu ar dzimumnoziedzniekiem (Kanādas programmas modelis).

Pasākuma izpilde 2021. gadā un turpmāk tiks nodrošināta Projekta 9.1.2. ietvaros līdz plānotajam projekta beigu termiņam (2023. gads).

Secinājums: Nākamajā ESF+ periodā uzdevumus nepieciešams turpināt, paredzot:

IeVP: starpinstitūciju sadarbības pilnveidošanas pasākumus un apmācības iesaistīto institūciju un NVO pārstāvjiem.

Izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos jaunā resocializācijas posma sabiedrībā ieviešanai, t.sk. nostiprinot konkrēto metodi
5.2. Bīstamo noziedznieku uzraudzības modeļa ieviešana notiesātajiem ar augstu vardarbīga vai dzimumnozieguma risku pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes vai VPD uzraudzības
1.Preventīvās uzraudzības īstenošana notiesātajiem, kas atbrīvošanas brīdī vai brīdī, kad beidzas VPD uzraudzība, saglabā augstu vardarbīga vai dzimumnozieguma riskuAugsta vardarbīga un dzimumnozieguma riska personām tiek īstenota uzraudzība, kas nepieciešama, lai novērstu jauna sevišķi smaga noziedzīga nodarījuma riskuPētījums par preventīvās uzraudzības īstenošanu citās valstīsIzpildīts
Izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos, lai ieviestu preventīvo uzraudzībuTika konstatēts, ka uzdevumu nav iespējams izpildīt esošajā ieslodzījuma vietu infrastruktūrā (nav specifisku telpu šādu personu izvietošanai un infrastruktūra nenodrošina iespēju īstenot tik specifiskus resocializācijas pasākumus, kādi šai grupai nepieciešami), kā arī citu iemeslu dēļ uzdevumu nav iespējams izpildīt, tāpēc pie idejas ieviešanas izvērtēšanas būs iespējams atgriezties pēc jaunā Liepājas cietuma darbības uzsākšanas.
Preventīvā uzraudzība tiek īstenota 100% visiem, kam noteikts attiecīgais risks-
6. RĪCĪBAS VIRZIENSNODROŠINĀT RESOCIALIZĀCIJAS ĪSTENOŠANAS VAJADZĪBĀM PIEMĒROTU IESLODZĪJUMA VIETU INFRASTRUKTŪRU
Nr.p.k.PasākumsDarbības rezultātsRezultatīvais rādītājsIzpildes gaita
6.3. Resocializācijas vajadzībām atbilstošas ieslodzījuma vietu infrastruktūras nodrošināšana
1.Jaunās cietumu infrastruktūras būvniecībaNodrošināta starptautiskajiem un nacionālajiem standartiem atbilstoša un droša infrastruktūra efektīvai notiesāto resocializācijaiLiepājas (Kurzemes) cietuma darbības uzsākšana 2018. gadāMinistru kabineta 2020. gada 4. jūnija ārkārtas sēdē (prot. Nr. 39 4. 4.§ 6. punkts) TM tika uzdots nodrošināt, lai jaunā Liepājas cietuma būvniecība tiktu uzsākta 2021. gadā un pabeigta līdz 2024. gada 30. oktobrim. Notiek aktīvs darbs pie jaunā Liepājas cietuma būvniecības procesa nodrošināšanas.

 

Latgales cietuma darbības uzsākšana 2022. gadā
Pierīgas cietuma darbības uzsākšana 2025. gadā
Vidzemes cietuma darbības uzsākšana 2028. gadā
Olaines cietuma paplašināšana 2030. gadā

1 Par pasākumiem, kuri īstenoti IeVP īstenoto ESF projektu Nr. 9.1.2.0/16/I/001 "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū" (turpmāk – Projekts 9.1.2.) un Nr. 9.1.3.0/16/I/001 "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana" ietvaros, informācija iegūta no Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas (KPVIS)
2. pielikums
Resocializācijas politikas pamatnostādnēm
2022.–2027. gadam
Izvērtējums par resocializācijas politikas īstenošanas 2015.–2020. gada rezultātiem

Šajā pielikumā tiks sniegts izvērtējums par resocializācijas politikas īstenošanas rezultātiem par periodu, kas noteikts Resocializācijas pamatnostādnēs 2015.-2020. gadam (turpmāk – Pamatnostādnes 2015.-2020.) un Resocializācijas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam īstenošanas plānā (turpmāk – Plāns)1.

Izvērtējumā izmantota arī informācija, kas iekļauta informatīvajā ziņojumā "Pārskats par Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam un Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam īstenošanas plāna ieviešanas rezultātiem" (turpmāk – informatīvais ziņojums)2, kurš Ministru kabinetā tika iesniegts 2020. gada februārī.

Izvērtējumā izmantoti arī secinājumi, kas iegūti īstenojot IeVP ESF Projektu 9.1.2. un Projektu 9.1.3., tajos sasniegtos rezultātus, kā arī par tiem pieejamo informāciju Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (KPVIS).

Tāpat tiks izdarīti secinājumi par uzdevumiem, kurus nepieciešams turpināt, iekļaujot tos Resocializācijas politikas pamatnostādnēs 2022.-2027.gadam (turpmāk – Pamatnostādnes 2022.-2027.) un to īstenošanas plānā, kā arī tiks identificēti no šodienas aktualitātēm izrietošie jaunie uzdevumi, kurus nepieciešams iekļaut jaunā perioda resocializācijas politikas plānošanas dokumentā.

Papildus – šī izvērtējuma I nodaļā tiks sniegta informācija par sasniegtajiem rezultātiem, ņemot vērā Pamatnostādnēs 2015.-2020. definētos rīcības virzienus, tajos iekļautos uzdevumus un noteiktos termiņus. Savukārt izvērtējuma II nodaļā sniegta informācija par sasniegtajiem rezultātiem, ņemot vērā Pamatnostādnēs 2015.-2020. definētos politikas rezultātus, rezultatīvos rādītājus un to izpildi.

I. Pamatnostādnēs 2015.–2020. definētie rīcības virzieni un to izpildes rādītāji

1. Rīcības virziens – samazināt notiesātā antisociālas personības iezīmes un kriminālās attieksmes

1.Esošo riska un vajadzību novērtējuma (RVN) instrumentu un resocializācijas programmu validitātes izpēte un pilnveidošana, jaunu RVN instrumentu un resocializācijas programmu iegūšana2015. gada 1. janvāris-2020. gada 31. decembris

Projektā 9.1.3. kopš tā uzsākšanas notiek ļoti intensīvs darbs pie VPD un IeVP RVN un resocializācijas programmu izpētes, pilnveidošanas un jaunu RVN un resocializācijas programmu iegūšanas un pilnveidošanas jomā. Šis uzdevums veido šī projekta (un savā ziņā – arī resocializācijas sistēmas) mugurkaulu, jo kvalitatīvu un efektīvu notiesāto novērtēšanas instrumentu esamībai ir milzīga ietekme uz turpmākā resocializācijas darba plānojumu un rezultātiem. Respektīvi, pareizi novērtējot notiesātā noziedzīgās uzvedības riskus un vajadzības, var notiesāto iesaistīt atbilstošākos resocializācijas pasākumos, tajā skaitā resocializācijas programmās. Turklāt, jo efektīvākās ir resocializācijas programmas, jo labāku resocializācijas rezultātu ar tām var sasniegt.

2019. gadā tika pabeigta teorētiskā pamatojuma izstrāde attiecībā uz dinamiskiem riska faktoriem, kas tiks iekļauti IeVP RVN, pabeigta IeVP RVN riska un vajadzību novērtēšanas kritēriju precizēšana un izgūti dati no IeVP IIS vispārējā IeVP RVN instrumenta pilnveidošanai. Tāpat turpinājās darbs, kas saistīts ar regulējuma izstrādi saistībā ar datu pieejamību pētniekiem un iesākts darbs ar no IeVP IIS izgūto datu sistematizēšanu un sagatavošanu matemātiskajai apstrādei, kā arī pabeigta datu statistiskās analīzes stratēģijas precizēšana. Tāpat 2019. gadā tika turpināts darbs pie pilnveidotā IeVP RVN instrumenta un tā lietošanas rokasgrāmatas pilotversijas izstrādes. Turpinās arī sadarbība ar IeVP RVN elektroniskās vides izstrādātājiem, tās funkcionalitāte šobrīd ir ļāvusi ievietot elektroniskajā vidē jauno instrumentu RVN-V, taču, lai tas pilnībā funkcionētu, darbi vēl jāturpina.

Nodrošinot Projekta 9.1.3. ietvaros paveiktā RVN izpētes darba zinātnisko nozīmīgumu, tika sagatavoti arī divi raksti par Static-99R un STABLE-2007 efektivitāti iesniegšanai publicēšanai starptautiskajā zinātniskajā žurnālā ("The predictive validity of the Latvian version of Static-99R" un "The predictive validity of the Latvian version of STABLE-2007"). 2020. gadā Projektā 9.1.3. tika turpināta abu minēto rakstu satura saskaņošana un pilnveidošana, jo minēto instrumentu izpēte un pilnveidošana nozīmē izstrādāt uz pierādījumiem balstītu instrumentu (var uzskatīt, ka instruments ir uz pierādījumiem balstīts, ja tiks veikts instrumenta ticamības un validitātes pētījums un pētījuma rezultāti tiks akceptēti/publicēti zinātniskajos žurnālos).

2020. gadā Projekta 9.1.3. ietvaros turpinājās darbs ar VPD papildus nepieciešamā pusaudžu/jauniešu (līdz 25 gadiem) novērtēšanas instrumenta izstrādāšanas – darbs pie starpziņojuma izstrādāšanas par pasaulē pielietojamiem vērtēšanas instrumentiem pusaudžiem/jauniešiem un darbs pie starpziņojuma sagatavošanas par pētījuma rezultātiem par VPD vadības un darbinieku vajadzībām, gaidām un priekšstatiem par papildus nepieciešamu vērtēšanas instrumentu pusaudžiem/jauniešiem. Pētījumu rezultāti tika prezentēti VPD vadībai un darbiniekiem. Savukārt 2020. gada 2. ceturksnī turpinājās darbs, kas saistīts ar līguma slēgšanu par Static-99R izmantošanu IeVP un divu Kanādā izstrādātu riska un vajadzību novērtēšanas instrumentu (VRS un VRS-SO) pārņemšanu un ieviešanu IeVP.

Ar grozījumiem Projektā 9.1.3., kas tika iniciēti 2021. gada jūlijā, Projektā 9.1.3. noteiktais rādītājs - IeVP esošo resocializācijas programmu validitātes izpēte, palielināts no 9 uz 12, nodrošinot papildus vēl 3 programmu izpēti, pētniecības lokā iekļaujot resocializācijas programmas, kas tiek īstenotas Atkarīgo centrā Olaines cietumā. Šis papildinājums ļaus nodrošināt arī šo specifisko programmu efektivitātes pārbaudi.

Īstenojot Projektu 9.1.2. un projektu 9.1.3., ir izdarīti arī secinājumi par abos projektos iecerēto pasākumu papildināšanu ar jauniem pasākumiem. Turklāt abos projektos līdz šim paredzētie jaunie papildu pasākumi atbilst Pamatnostādnēs 2015-2020. ietvertajiem attīstības virzieniem un harmoniski iekļaujas tajos, kā arī papildina abu projektu saturu. Piemēram, Projektā 9.1.3. pasākuma "Ieviestas 5 jaunas resocializācijas programmas IeVP un VPD" izpildes rezultātā ieviesto resocializācijas programmu skaits tika palielināts līdz 8 programmām, tika paredzēta resocializācijas programmu elektroniskās vides izveide, kā arī rokasgrāmatas izstrāde katram RVN instrumentam un IeVP RVN elektroniskās vides izveidošana. Šādu papildu pasākumu rezultātā būtiski tiks stiprināts resocializācijas process, jo tiks iegūti arī nepieciešamie materiāli apmācībām un instrumentu piemērošanai (rokasgrāmatas), kā arī attīstīti procesi elektroniskajā vidē, kas ļauj taupīt administratīvos resursus.

Ņemot vērā to, ka IeVP nepastāv resocializācijas programmu kvalitātes izvērtēšanas instrumenta, Projekta 9.1.3. ietvaros tika secināts, ka tādu iespējams izstrādāt, līdz ar to tiek plānots grozīt Projektā 9.1.3. īstenojamo apakšaktivitāti, paredzot divus procesa novērtēšanas instrumentus un aktivitātes nosaukumu izsakot jaunā redakcijā – "Sistēmiska instrumenta izstrāde starpnieku vadīta izlīguma procesa novērtēšanai VPD un programmu vadītāju kompetenču novērtēšanas instruments, monitorēšanas kārtība un tās aprobācija IeVP".

Kopumā jāsaka, ka Covid-19 pandēmija un no tās izrietošie ierobežojumi sabiedrībā un ieslodzījuma vietās šī uzdevuma izpildi ietekmēja minimāli. Projektā 9.1.3. turpināsies tajā paredzēto attiecīgo aktivitāšu īstenošana līdz projekta darbības termiņa beigām. Šobrīd tiek izvērtēta iespēja pagarināt projekta īstenošanas termiņu par vienu gadu (līdz 2023. gada beigām).

Uzdevums kopumā ir uzskatāms par izpildītu, lai gan Projekta 9.1.3. ietvaros tiks turpinātas paredzētās aktivitātes.

Nākotnes izaicinājumi

Šī pasākuma un Projekta 9.1.3. attiecīgo aktivitāšu īstenošanas rezultātā ir nostiprinājies secinājums, ka attiecīgais darbs ir jāturpina, jo tas ir kritiski svarīgs efektīvu resocializācijas rezultātu sasniegšanai. Projekta 9.1.3. aktivitāšu rezultātā tiks iegūti RVN un resocializācijas programmas, kas kopumā nodrošinās abu kriminālsodu izpildes iestāžu pamatreakciju uz notiesātā noziedzīgās uzvedības riskiem un vajadzībām. Tomēr tieši iedziļināšanās šajos jautājumos, tajā skaitā Projekta 9.1.3 ietvaros, ir novedusi pie secinājuma, ka ir jāturpina darbs pie atbilstošu reakciju paredzošu instrumentu izstrādes arī attiecībā uz jaunām mērķa grupām.

Jaunās mērķa grupas ir radušās pēdējo gadu gaitā starptautisko un Latvijas attīstības procesu rezultātā (piemēram, Eiropas Padome aizvien lielāku uzsvaru liek uz dalībvalstu darbu ar radikalizētām personām kriminālsodu izpildes laikā, starptautiskā un nacionālā līmenī ir aktualizējies jautājums par darba metodēm ar notiesātajiem ar garīgās veselības problēmām, darba metodēm ar notiesātajām sievietēm (jo viņām nedarbojas vai mazāk efektīvi iedarbojas notiesātajiem vīriešiem paredzētie resocializācijas instrumenti) u.tml.). Tāpēc darbs kriminālsoda izpildes ietvaros turpmāk jāplāno tā, lai radītu īpašus resocializācijas instrumentus, kas nodrošinātu šo jauno grupu notiesāto noziedzīgās uzvedības risku mazināšanu. Tāpat kriminālsodu izpildes ietvaros šobrīd ir aktuālas arī citas mērķa grupas – nepilngadīgie/jaunieši, tajā skaitā ar atkarību, ekonomiskie noziedznieki, kibernoziedznieki u.tml., kam arī nepieciešams paredzēt specializētu RVN instrumentu un resocializācijas programmu izstrādi, instrumentu un programmu aprobēšanu un validizēšanu.

Vienlaikus darbā ar jaunajām grupām nepieciešamajiem novērtēšanas un resocializācijas instrumentiem nedrīkst aizmirst par jau pastāvošo riska un vajadzību novērtējuma instrumentu un resocializācijas programmu efektivitātes izpētes, validizācijas un aprobācijas turpināšanu, lai nodrošinātu šo instrumentu efektīvu darbību un mērķa sasniegšanu.

Papildus IeVP ir secinājusi, ka precīzākai notiesāto resocializācijas darba un ikdienas procesu plānošanai ir nepieciešami arī cita veida specifiski notiesātā drošības risku izvērtējuma instrumenti, kuriem ir jābūt izvērstiem un efektīviem notiesātā izvērtēšanai. Šādi drošības risku novērtēšanas instrumenti ļaus atlasīt tos notiesātos, kuriem ikdienas un resocializācijas procesus ir nepieciešams organizēt atšķirīgi, kuriem nepieciešams pievērst lielāku uzmanību vai kuri jāiesaista īpašos atbalsta pasākumos (piemēram, notiesātie ar tieksmi uz bēgšanu, uzbrukumu, uz suicīdu utt.).

Projekta 9.1.3. rezultāti un starptautisko rekomendāciju kriminālsodu izpildē attīstības tendences liecina, ka nākamā perioda resocializācijas politikas plānošanas dokumentā būs jāturpina izvērst dažādu efektivitātes pētījumu attīstība, lai nodrošinātu ticamu informāciju par piemēroto resocializācijas metožu efektivitāti. Būs jāturpina Projektā 9.1.3. iesāktie resocializācijas programmu aprobācijas rezultātos dibinātie efektivitātes, recidīva u.c. pētījumi, kā arī jāveic pētījumos balstīta resocializācijas programmu noslēguma pilnveide un noslēguma redakciju noformēšana, jānodrošina vienotas sistēmas izveide probācijas programmu informācijas/datu uzkrāšanai, kā arī jānodrošina atbilstoša tiesiskā ietvara izstrāde šādas informācijas uzkrāšanai.

Tāpat gan Projekta 9.1.3. īstenošanas pieredze, gan vispārējās attīstības tendences rāda, ka aizvien lielāka uzmanība ir jāpievērš resocializācijas instrumentu un darba metožu norises attīstībai e-vidē, ir jāturpina attīstīt arī resocializācijas programmu monitorēšanas sistēma, un jāvērtē iespējas ieviest citas, no klasisko resocializācijas programmu modeļa (grupu darba kognitīvi biheiviorālā programma) atšķirīgas darba metodes, kas ir pierādījušas savu efektivitāti ārvalstīs un darbā ar probācijas klientiem un ļauj nodrošināt elastīgu un klientu individuālajām vajadzībām atbilstošu intervenci.

Nr. p. k.UzdevumsIzpildes termiņš
(gads)
2.IeVP un VPD personāla pietiekama skaita nodrošināšana, atlases, apmācību sistēmas pilnveidošana, profesijas standartu izstrāde, darbinieku profesionālās noturības stiprināšana2015. gada 1. janvāris-2020. gada 31. decembris

2020. gada 31. decembrī VPD bija 415 nodarbinātie, savukārt IeVP 2020. gada 31. decembrī pēc amatu saraksta bija 2503,5 amata vietas, no tām: amatpersonas – 2055, darbinieki – 440,5 un ierēdņi – 8.

2020. gadā VPD personāla rotācijas koeficients bija 21 % un, salīdzinot ar 2019. gadu, personāla rotācijas koeficients ir samazinājies par 6 %. 2020. gadā personāla atjaunošanās koeficients ir augstāks par personāla aiziešanas koeficientu, kas liecina par to, ka iepriekšējos gados ieguldītie resursi VPD izaugsmei un attīstībai ir sākuši dot atgriezenisko saiti, t.i., palielinot iespēju motivēt esošos nodarbinātos turpināt darba gaitas dienestā, kā arī veiksmīgāk piesaistot jaunos nodarbinātos.

2020. gada 31. decembrī IeVP bija 321,5 vakanti amati: amatpersonu amati – 290, darbinieku amati – 25,5 un ierēdņu amati – 6. 2020. gadā IeVP tika pieņemtas dienestā un darbā 187 amatpersonas, darbinieki un ierēdņi: amatpersonas – 146, darbinieki – 41 un ierēdņi – 0. Savukārt 2020. gadā no dienesta un darba tika atbrīvotas 222 amatpersonas, darbinieki un ierēdņi: amatpersonas – 173, darbinieki – 48 un ierēdņi – 1. Faktiski 2020. gadā vidējais amatpersonu, darbinieku un ierēdņu skaits bija 2224, to skaitā amatpersonu – 1774, darbinieku – 448 un ierēdņu – 2.

Līdz ar to jāsecina, ka personāla skaita izmaiņas korekcijas dienestos (IeVP un VPD) kopumā ir stabilas un ar pozitīvas attīstības tendenci. Tādējādi var secināt, ka personāla pietiekamības jautājums kopumā problēmas nav radījis, turklāt valdība, lemjot par jaunu funkciju noteikšanu VPD un citiem ar VPD darbību saistītiem jautājumiem (VPD darbinieku ar īpašu risku pāreja uz 35 h darba nedēļu), ir paredzējusi amata vietu pārdali no IeVP vai tieslietu sektora ietvaros. Tomēr turpmāk, diskutējot par IeVP vai VPD darbības tvēruma paplašināšanu vai būtiski mainot kāda no veicamo uzdevumu izpildes intensitāti, būs nepieciešams ļoti uzmanīgi izvērtēt personāla pietiekamības jautājumu.

Attiecībā uz Projektā 9.1.3. īstenotajām ar abu korekcijas dienestu personālu saistītajām aktivitātēm jāsaka, ka kopumā sasniegtais progress ir ievērojams. 2021. gada 1. ceturksnī Projektā 9.1.3. tika pabeigta IeVP personāla atlases pilnveidotā modeļa izstrāde. Šim nolūkam izveidotā IeVP darba grupa izstrādāja sliekšņa kompetences amatu grupām un amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 10. jūlija noteikumos Nr. 494 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto darba izpildes novērtēšanu" un Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 845 "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība" noteiktajām kompetencēm (turpmāk – MK noteikumi Nr.845). Atbilstoši MK noteikumos Nr.845 noteiktajām kompetencēm tika izstrādātas piemērotākās personāla atlases metodes, tika izstrādāti kandidātu atlases un novērtēšanas sliekšņa kompetenču kritēriji, personāla atlases komisijas vajadzībām tika izstrādātas kandidātu vērtēšanas veidlapas – protokoli. Šobrīd tiek izvērtēts, vai šādas sistēmas ieviešanai nav nepieciešami grozījumi normatīvajos aktos.

Saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanai noteiktajiem ierobežojumiem, kas ietekmēja arī VPD un IeVP darbu, pārmaiņas atspoguļojās arī mācību pasākumu personālam organizēšanā un vadīšanā. Plašs mācību apjoms, kas līdz šim tika īstenotas klātienē, tika nodrošināts attālināti. 2020. gadā mācību pasākumos piedalījās 2830 dalībnieki (390 VPD nodarbinātie). 2020. gada ietvaros tika uzsākts darbs pie e-mācību vides "Moodle" attīstīšanas. Tas paredz jaunu un interaktīvu VPD nodarbināto mācību vajadzībām pielāgotu e-mācību kursu izveidi.

Projektā 9.1.3. tika izstrādāta jauna mācību programma ieslodzījuma vietu resocializācijas darbiniekiem, jauna mācību programma ieslodzījuma vietu drošības daļu darbiniekiem, jauna mācību programma ieslodzījuma vietu vadības līmeņa darbiniekiem, jauna mācību programma IeVP amatpersonām (vispārīgie jautājumi), kurās tika paredzēts jauns un mūsdienu vajadzībām atbilstošs mācību saturs. Šīs programmas pēc to aprobācijas paredzēts īstenot jaunajā Mācību centra infrastruktūrā (sīkāk par to attiecīgajā sadaļā). Tāpat Projekta 9.1.3. ietvaros 2019. un 2020. gadā tika īstenotas gan individuālas, gan grupu supervīzijas IeVP un VPD darbiniekiem (skat. 1. tabulu).

1. tabula. Supervīzijas IeVP un VPD darbiniekiem

Pasākums2017. gads/dalībnieku skaits2018. gads/dalībnieku skaits2019. gads/dalībnieku skaits2020. gads/dalībnieku skaits
IeVP darbinieku, kas iesaistīti resocializācijas pasākumos, iegūto zināšanu nostiprināšanas pasākumi un grupu supervīzijas143138104121
Grupu supervīzijas IeVP darbiniekiem - psihologiem4242202249
Zināšanu nostiprināšanas pasākumi un grupu supervīzijas IeVP darbiniekiem – kapelāniem1111757-
Grupu supervīzijas IeVP darbiniekiem – sociālajiem darbiniekiem darbam ar personām brīvības atņemšanas iestādēs2424139132
VPD un IeVP darbinieku (izņemot resocializācijas darbiniekus) zināšanu nostiprināšanas pasākumi un grupas supervīzijas-49452378
IeVP un VPD darbiniekiem individuālās supervīzijas (psihologa/psihoterapeita pakalpojumi)--372233
VPD darbinieku, kas strādā ar dzimumnoziedzniekiem profesionālās noturības stiprināšanai psihoterapeita konsultācijas un grupas supervīzijas24-285248

Kopumā jāsaka, ka Covid-19 infekcijas pandēmija un no tās izrietošie ierobežojumi sabiedrībā un ieslodzījuma vietās šī uzdevuma izpildi ietekmēja, tomēr kopumā sasniegtie rezultāti pārsniedz sākotnēji noteiktos. Uzdevums kopumā ir uzskatāms par izpildītu. Projektā 9.1.3. turpināsies tajā paredzēto attiecīgo aktivitāšu īstenošana līdz projekta darbības termiņa beigām.

Nākotnes izaicinājumi

Jāatzīst, ka šobrīd abu korekcijas dienestu (IeVP un VPD) personāla apmācību sistēma un mācību saturs Projekta 9.1.3. darbības rezultātā ir būtiski pilnveidots, tiek nodrošinātas apjomīgas un ikgadējas darbinieku apmācības un pasākumi profesionālas noturības veicināšanai. Līdzīga satura un apjoma pasākumi ir jāplāno arī nākamā perioda resocializācijas politikas plānošanas dokumentos, lai nodrošinātu nemainīgi kvalitatīvu korekcijas dienestu personāla darbību un profesionālās noturības saglabāšanu.

Tomēr ir jāsecina, ka jau ilgstoši ir konstatējamas problēmas ar atbilstošas mācību infrastruktūras pieejamību, it īpaši IeVP mācību vajadzībām, ņemot vērā šādu apmācību specifiku (piemēram, fiziskās sagatavotības treniņi, apmācību praktiskā sadaļa (piemēram, kameru pārmeklēšana), šaušanas nodarbības utt.). Tāpēc Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" IeVP iepriekš noteiktā projekta "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" ietvaros Olaines cietuma teritorijā plānots izveidot mūsdienīgu Latvijas korekcijas dienestu personāla mācību centra infrastruktūru, un ieviest arī atbilstošu prakses modeli un iespējas IeVP darbiniekiem. Tādējādi Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros tiks izveidota materiāltehniskā bāze Projekta 9.1.3. pilnveidotās IeVP personāla apmācību sistēmas satura (tajā skaitā – jauno mācību programmu) īstenošanai, veidojot nozīmīgu abu finanšu instrumentu ietvaros veikto ieguldījumu sinerģiju.

IeVP Mācību centra darbības uzsākšana jaunajā ēkā paredzēta 2024. gadā, līdz ar to attiecīgi pasākumi plānojami arī nākamā perioda resocializācijas politikas plānošanas dokumentos, lai nodrošinātu Projektā Nr. 9.1.3 izstrādāto mācību programmu aprobāciju un īstenošanu jaunajā Mācību centra infrastruktūrā.

Nr. p. k.UzdevumsIzpildes termiņš
(gads)
3.Brīvprātīgo darba, t.sk. līdzgaitniecības kā soda izpildes procesa sastāvdaļas ieviešana2015. gada 1. janvāris-2020. gada 31. decembris

2020. gadā VPD darbojās 103 brīvprātīgā darba veicēji: 61 līdzgaitnieks3, 6 – atbildīguma un atbalsta apļu4 brīvprātīgā darba veicēji un 36 starpnieki – sertificēti brīvprātīgā darba veicēji. 2020. gadā līdzgaitniecībā tika iesaistīti 49 probācijas klienti. Lai nodrošinātu līdzgaitniecības procesa nepārtrauktību, ievērojot valstī noteiktos Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas nosacījumus un rūpētos par līdzgaitnieku un notiesāto drošību, saziņa tika īstenota tiešsaistē.

Savukārt Projektā 9.1.2. pasākuma "Brīvprātīgā darba sistēmas izveide, t. sk. līdzgaitnieku un citu brīvprātīgā darba veicēju atlases sistēmas izveide, apmācības un darba organizēšana" ietvaros tika plānots sasniegt rezultātu – apmācīt vismaz 270 brīvprātīgos (t.sk. 150 līdzgaitniekus un 10 brīvprātīgā darba organizatorus). Uz 2021. gada 1. janvāri ir apmācīti 86 brīvprātīgie.

Aktivizējās arī darbs ieslodzījuma vietās darbojošos brīvprātīgo darbības nodrošināšanas. 2021. gada 1. ceturksnī, ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus attiecībā uz klātienes darbu, tika aktīvi strādāts pie dažādiem tehniskajiem risinājumiem attiecībā uz brīvprātīgo pieteikšanās atvieglošanu. Tika izveidots atsevišķs e-pasts brivpratigais@ievp.gov.lv un tika uzsākts darbs pie tiešsaistes anketas publicēšanas IeVP tīmekļa vietnē, kas lielā mērā atvieglos brīvprātīgo pieteikšanos. Tika izveidota darba grupa brīvprātīgā darba organizēšanas jautājumos.

Tāpat Projektā 9.1.2. tika veikts pētījums "Pētījums par brīvprātīgo darba iespējām un līdzgaitniecības modeļa ieviešanu kriminālsodu izpildē"5, kurā izdarīti nozīmīgi secinājumi par jomā nepieciešamajiem uzlabojumiem, tajā skaitā attiecībā uz brīvprātīgo darbu ieslodzījuma vietās. Projekta 9.1.2. ietvaros katru gadu tiek organizētas brīvprātīgā darbam veltītas konferences – 2018. gadā – "Brīvprātīgi par drošāku sabiedrību – Dažādība vieno", 2019. gadā – "Brīvprātīgi par drošāku sabiedrību - Soli pa solim", 2020. gadā – "Brīvprātīgi par drošāku sabiedrību – Iedvesma pārmaiņām".

Projekta 9.1.2. ietvaros 2021. gadā paredzēts izstrādāt mācību programmu brīvprātīgā darba koordinatoriem ieslodzījuma vietās, kas pēc apmācībām ļaus brīvprātīgo darbu organizēt atbilstoši Brīvprātīgā darba likuma nosacījumiem.

Papildus informējam, ka TM šobrīd izstrādā jaunu Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumu, kurš tiks papildināts ar jaunu sadaļu par brīvprātīgā darba norises jautājumiem ieslodzījuma vietās, kas līdz šim tik detalizēti nav reglamentēti.

Kopumā jāsaka, ka Covid-19 pandēmija un no tās izrietošie ierobežojumi sabiedrībā un ieslodzījuma vietās šī uzdevuma izpildi ietekmēja minimāli. Uzdevums kopumā ir uzskatāms par izpildītu, lai gan Projekta 9.1.2. ietvaros tiks turpinātas paredzētās aktivitātes.

Nākotnes izaicinājumi

Ārvalstu pieredze rāda6, ka brīvprātīgā darba aktivitātes ir ļoti daudzveidīgas, tās var izmantot gan IeVP, gan VPD darbā ar notiesātajiem. Tomēr nereti šīs metodes ir klasiskiem ieslodzījuma vietas apstākļiem netipiskas vai specifiskas, turklāt daļu no tām var īstenot tikai noteiktos apstākļos (tām speciāli pielāgotās telpās), jo to prasa konkrētās metodes būtība. Pašreizējā ieslodzījuma vietu infrastruktūrā dažādām brīvprātīgo aktivitātēm piemērotu telpu ir ļoti maz, tāpēc nākotnē nepieciešams izvērtēt iespējas pielāgot esošo ieslodzījuma vietu telpas brīvprātīgo aktivitāšu īstenošanai. Tāpat ir secināts, ka ir nepieciešams izveidot darbam ar bērniem un jauniešiem pielāgotas telpas, t.sk. taisnīguma atjaunošanas aktivitāšu īstenošanai, VPD vajadzībām.

Projekta 9.1.2. īstenošanas pieredze rāda, ka ir jāturpina darbs ar brīvprātīgo kopienas stiprināšanu un iesaisti kriminālsoda izpildes procesā IeVP un VPD, jo šis resurss veicina resocializācijas politikas mērķa sasniegšanu. Tāpēc nākamā perioda resocializācijas politikas plānošanas dokumentos jāparedz pasākumi brīvprātīgo darba pilnveidošanai, kā arī pasākumi brīvprātīgo kopienas attīstībai un saliedēšanai.

2. Rīcības virziens – novērst resocializācijas īstenošanas šķēršļus, kas saistās ar notiesātā veselības stāvokli, t.sk. atkarībām

Nr. p. k.UzdevumsIzpildes termiņš
(gads)
1.Atkarību novēršanai nepieciešamās infrastruktūras izveide Olaines cietumā un resocializācijas (atkarību mazināšanas) programmu izstrāde un īstenošana2015. gada 1. janvāris-2016. gada 30. aprīlis

Uzdevums ir izpildīts, tā izpilde aprakstīta arī pamatnostādņu starpposma izvērtējumā.7

Atkarīgo centrs Olaines cietumā (200 notiesātajiem) tika atklāts 2016. gada oktobrī. Atkarīgo centrā tiek īstenotas atkarību mazināšanas (resocializācijas) programmas, kuru mērķis ir notiesātā iesaistīšana mērķtiecīgu un strukturētu pasākumu kopumā sociālo prasmju attīstībai, uzvedības modeļa pilnveidei un sociāli atbalstāmas vērtību sistēmas veidošanai. Programmu mērķgrupa – notiesātie ar atkārtota noziedzīga nodarījuma izdarīšanas risku, kas saistīts ar atkarību izraisošo vielu lietošanu.

2020. gadā atkarības mazināšanas programma Atkarīgo centrā tika īstenota trijās apakšprogrammās – "Atlantis", "Pathfinder" un integrētā "Atlantis–Pathfinder" programma. Atkarīgo centra izvērtēšanas nodaļā tiek realizēts notiesātās personas padziļināts izvērtējums ar mērķi – padziļināti izpētīt klienta personību, lai adaptācijas periodā novērtētu viņa motivāciju, atkarību izraisošo vielu lietošanas līmenī un gatavību pārmaiņām. Kā papildus mērķis ir klienta stabilizācija un sagatavošana darbam.

Nākotnes izaicinājumi

Ņemot vērā, ka Atkarīgo centra resocializācijas programmas tiek īstenotas nu jau vairākus gadus, nākamā perioda resocializācijas politikas plānošanas dokumentos ir jāietver pasākumi šo programmu izpētei (efektivitātes novērtēšanai) un pilnveidošanai.

Nr. p. k.UzdevumsIzpildes termiņš
(gads)
2.Atturībai no atkarības vielu lietošanas piemērotas infrastruktūras (drug-free nodaļu) izveide 2 ieslodzījuma vietās, t.sk. darbinieku apmācība2018. gada 1. janvāris-2019. gada 31. decembris

Uzdevums ir izpildīts, tā izpilde ir aprakstīta arī informatīvajā ziņojumā "Pārskats par Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam un Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam īstenošanas plāna ieviešanas rezultātiem".8 2017. gadā trīs cietumos tika izveidotas īpašas nodaļas "Brīvs no atkarības" – Liepājas, Daugavgrīvas un Jēkabpils cietumā. Arī Iļģuciema cietumā notiesātās sievietes, kuras ir atgriezušās no Olaines cietuma Atkarīgo centra, iespēju robežās tiek izvietotas atsevišķi. Notiesātās personas gan vīriešu, gan sieviešu cietumos pēc atkarību mazināšanas programmas pabeigšanas tiek iesaistītas kā individuālos, tā grupu, t.sk. kopīgos resocializācijas pasākumos ar notiesātajiem, kuri nav pabeiguši atkarību mazināšanas programmu. Atbilstoši Atkarīgo centra sagatavotajām rekomendācijām, un katras ieslodzījuma vietas iespējām, šīm personām tiek sagatavots resocializācijas plāns.

2021. gada sākumā tika izstrādāta profesionālās pilnveides programma "Kontaktpersonu apmācību programma" (110 akadēmiskās stundas) personālam, kas strādā drug-free nodaļās un 2021. gadā II pusgadā plānotas mācības atbilstoši šai programmai. Apmācības tiek plānotas ar ESF projekta atbalstu un to īstenošanā tiek plānots piesaistīt arī norvēģu speciālistus.

Nākotnes izaicinājumi

Papildus jau īstenotajiem pasākumiem, jaunajā resocializācijas politikas plānošanas periodā nepieciešams izvērtēt iespēju ieviest jaunas resocializācijas darba metodes darbam ar ieslodzītajiem un probācijas klientiem ar vielu un procesu atkarībām, kuriem nereti ir arī garīgās veselības problēmas vai uzvedības traucējumi.

Nr. p. k.UzdevumsIzpildes termiņš
(gads)
3.Latvijas cietumu slimnīcas (LCS) darbības restrukturizācija un ārstniecības personu sociālo garantiju sistēmas paplašināšana2016. gada 1. janvāris-2018. gada 31. decembris

Uzdevums ir izpildīts, skat. Informatīvo ziņojumu "Pārskats par Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam un Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam īstenošanas plāna ieviešanas rezultātiem".9

Papildus informējam, ka aizvien turpinās darbs pie ieslodzīto veselības aprūpes sistēmas pilnveidošanas, kā arī aktīvi tiek risināti Covid-19 infekcijas izplatības riski ieslodzījuma vietās.

Paralēli tam, šobrīd notiek darbs pie normatīvā regulējuma izstrādes, kas ļautu ieviest ieslodzītajiem plānveida un no valsts budžeta apmaksātu zobārstniecību (noteiktā apjomā).

Nākotnes izaicinājumi

TM ir secinājusi, ka izveidotais ieslodzīto veselības aprūpes modelis šobrīd ir efektīvs un pietiekams. Būtiski pilnveidojumi tajā nav nepieciešami, drīzāk ir nepieciešama elastīga reaģēšana uz nacionālā līmenī notiekošajiem veselības aprūpes sistēmas pilnveidojumiem.

Tomēr jaunajā resocializācijas politikas plānošanas periodā ir nepieciešams risināt jautājumus, kas netieši izriet no ieslodzīto veselības stāvokļa un drīzāk ir saistīti ar ieslodzījuma izpildes organizāciju. TM kopā ar IeVP ir secinājusi, ka ieslodzījuma vietās ir ieslodzītie, kuru veselības stāvoklis neļauj viņiem kvalitatīvi parūpēties par sevi (guļoši ieslodzītie, personas ar dažādu invaliditāti utt.), tāpēc ir nepieciešams vērtēt iespēju izveidot īpašas aprūpes modeli šādiem ieslodzītajiem. Šo ieslodzīto veselības aprūpe tiek pilnā mērā nodrošināta, bet iztrūkst atbilstoša vide (infrastruktūra) un aprūpe ieslodzījuma laikā, kas izriet no viņu specifiskajām vajadzībām. Līdz ar to nākamā plānošanas perioda resocializācijas politikas plānošanas dokumentos nepieciešams paredzēt pasākumus, kas risina ieslodzīto, kas nespēj sevi aprūpēt, aprūpes organizēšanas jautājumus.

Tāpat nepieciešams veikt sociālā darba ieslodzījuma vietās atšķirību izvērtēšanu, jo tas atšķiras no sabiedrībā notiekošā sociālā darba. Atsevišķi uzdevumi jau tiek īstenoti – piemēram, 2021. gadā Projekta 9.1.2. ietvaros tika uzsākta rokasgrāmatas pašvaldību sociālajiem darbiniekiem darbam ar bijušajiem ieslodzītajiem izstrāde un, vienlaikus, arī ieslodzījuma vietu sociālajiem darbiniekiem, kuriem šādu metodisku materiālu līdz šim nav bijis. 2021. gadā ir uzsākts darbs pie rokasgrāmatas iepirkuma satura plānošanas – tehniskās specifikācijas un nolikuma izstrādes, ir izveidota komunikācija ar Labklājības ministriju, aptaujāti ieslodzījuma vietu un dažādu pašvaldību sociālie darbinieki, iegūta informācija par to, kādas tēmas rokasgrāmatas saturā būtu jāiekļauj.

3. Rīcības virziens – nodrošināt izglītības vai profesijas apguvi brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā, kā rezultātā bijušais notiesātais pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes sāk darba meklējumus

Nr. p. k.UzdevumsIzpildes termiņš
(gads)
1.Profesionālās izglītības un profesionālās pilnveides pasākumi ieslodzītajiem2015. gada 1. janvāris-2020. gada 31. decembris

2020. gadā ieslodzījuma vietās formālās izglītības programmās piedalījās 840 ieslodzītie jeb 51 % no kopējā ieslodzīto izglītojamo skaita vai 27 % no kopējā ieslodzīto skaita:

- vispārējā izglītībā – 351 ieslodzītais;

- profesionālajā izglītībā – 477 ieslodzītie;

- augstākajā izglītībā – 12 ieslodzītie.

Ieslodzījuma vietās nemainīgi saglabājas liela apgūstamo kvalifikāciju dažādība profesionālās izglītības ietvaros, kā rezultātā ieslodzītais iegūst izglītību un prasmes apliecinošu dokumentu, kura esamību atvieglo legāla darba atrašanu pēc soda izpildes beigām.

2020. gadā un 2021. gadā Covid-19 infekcijas ierobežojumi sabiedrībā un ieslodzījuma vietās ļoti būtiski ietekmēja ieslodzīto izglītības procesu līdzīgi kā sabiedrībā kopumā. Tomēr ieslodzījuma vietās situāciju pasliktināja tas, ka ieslodzīto attālinātas iesaistes iespējas, izmantojot datoru, ir ierobežotas. Šie izaicinājumi tika veiksmīgi pārvarēti, un izglītībā iesaistīto ieslodzīto skaits saglabājās labā līmenī.

2020. gadā Projekta 9.1.2. ietvaros norisinājās apjomīgi darba prasmju attīstības pasākumi visās ieslodzījuma vietās.

Uzdevums kopumā ir uzskatāms par izpildītu, lai gan Projekta 9.1.2. ietvaros tiks turpinātas paredzētās aktivitātes.

Nākotnes izaicinājumi

Tika secināts, ka nākamā perioda resocializācijas politikas plānošanas dokumentos ir nepieciešams ietvert pasākumus, kas paredz grozījumu virzīšanu normatīvajos aktos par darba prasmju pasākumiem, lai risinātu neskaidrības ar šādu pasākumu organizēšanu un finansēšanu. Tāpat nākamajā plānošanas periodā nepieciešams risināt jautājumu par ieslodzītajiem domātu mācību e-vidi un profesionālās kvalifikācijas pilnveides pasākumu ieslodzītajiem īstenošanu izveidotajā e-vidē.

Nr. p. k.UzdevumsIzpildes termiņš
(gads)
2.Profesionālās izglītības un profesionālās pilnveides pasākumi ieslodzījumā esošajiem jauniešiem "Jauniešu garantijas" ietvaros2015. gada 1. janvāris-2018. gada 31. augusts

Šis uzdevums tika īstenots Darbības programmas 2014.-2020. 7.2.1. SAM "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākuma "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" (īstenotājs – Nodarbinātības valsts aģentūra) ietvaros un noslēdzās 2018. gada 31. decembrī. Uzdevums ir izpildīts un detalizēta informācija atrodama informatīvajā ziņojumā "Pārskats par Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam un Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam īstenošanas plāna ieviešanas rezultātiem".10

Nākotnes izaicinājumi

Kopumā tiek atzīts, ka jaunieša vecumposms mēdz būt sarežģīts laiks viņam pašam, viņa ģimenei un reizēm arī sabiedrībai, jo tas ir laiks, kad veidojas personība, un tas notiek aktīvi pārbaudot, pētot, eksperimentējot ar apkārtējo vidi un cilvēkiem tajā. Delinkvence ir universāls attīstības fenomens, neatkarīgi no kultūrvides un laika, kurā jaunietis aug. Tas nozīmē, ka pārbaudīt robežas, pretoties pieņemtajiem noteikumiem un nepieņemt esošo kārtību ir atbilstoša uzvedība pusaudža un jaunieša vecumā. Pieaugušo uzdevums ir izglītot jaunieti, palīdzēt viņam iepazīt savas un apkārtējo robežas, palīdzēt augot nenodarīt pāri sev un citiem.

Notiesātie jaunieši ir īpaša grupa, kam jāpievērš īpaša uzmanība VPD un IeVP darbībā, it īpaši, ņemot vērā, ka efektīva jauniešu resocializācija visbūtiskāk ietekmē iespēju, ka persona pēc soda izpildes dzīvos likumpaklausīgu dzīvi. 2020. gadā VPD kopumā uzraudzīja 1443 jauniešus, t.sk. 150 nepilngadīgos. Probācijas programmās tika iesaistīti 3 probācijas klienti – nepilngadīgie un 83 probācijas klienti – jaunieši vecumā no 18 līdz 25 gadiem. Savukārt ieslodzījuma vietās uz 2020. gada 31. decembri atradās 7 notiesātas personas līdz 18 gadu vecumam, 43 – vecumā no 18 līdz 21 gadam un 149 personas vecumā no 21 līdz 25 gadu vecumam, kas kopā bija 8,7 % no visiem notiesātajiem (skat.1.attēlu).

1. attēls. Notiesāto skaits ieslodzījuma vietās 2020. gada 31. decembrī pēc vecuma

Projektā 9.1.3. pasākuma "Pētījums par VPD RVN instrumentiem un to pilnveidošana" ietvaros plānots pilnveidot 2 VPD RVN instrumentus. Šī pasākuma ietvaros pašreiz notiek sadarbība/konsultācijas ar 14 – 25 gadus vecu bērnu un jauniešu novērtēšanas instrumenta "CANS" pārstāvjiem par iespējamo šī instrumenta pārņemšanas procesu. Rezultātā VPD vajadzībām no Amerikas Savienotām Valstīm plānots pārņemt un pielāgotu bērnu un jauniešu noziedzīgas uzvedības risku vērtēšanas instrumentu un veikt VPD darbinieku apmācības par jaunu pusaudžu/jauniešu novērtēšanas instrumenta izmantošanai. Šāda aktivitāte uzlabos bērnu un jauniešu resursu un vajadzību precīzāku novērtējumu, ļaujot nodrošināt atbilstošāku resocializācijas procesu un labākus rezultātus.

Nākotnes izaicinājumi

TM kopā ar IeVP un VPD ir secinājusi, ka nākamā perioda ietvaros darbs ar šo mērķa grupu – jauniešiem un bērniem ir aizvien jāturpina un jāpilnveido, tajā skaitā ieviešot jaunus instrumentus darbam ar mērķa grupu, īstenojot darbinieku apmācības par darbu ar bērniem un jauniešiem, rīkojot ikgadējas vasaras nometnes probācijas klientiem – bērniem un jauniešiem, izveidojot darbam ar bērniem un jauniešiem pielāgotas telpas un organizējot konferences par darbu ar bērniem un jauniešiem.

Nr. p.  k.

 

UzdevumsIzpildes termiņš
(gads)
3.Specifisku atbalsta pasākumu ieviešana bijušo notiesāto nodarbinātībai2017. gada 1. janvāris-2020. gada 31. decembris

Projekta 9.1.2. ietvaros norisinājās notiesāto individuālas vai/un grupu karjeras konsultācijas pirms iesaistīšanas profesionālās izglītības programmā un pirms atbrīvošanas, kā arī valsts valodas apmācības ieslodzījuma vietās. Laika periodā no 2017. gada pavisam 1037 ieslodzītie ir saņēmuši Nodarbinātības valsts aģentūras speciālista konsultāciju un 377 ieslodzītie ir ieguvuši valsts valodas zināšanas (skat.2.tabulu).

2. tabula. Karjeras konsultācijas un valsts valodas apmācības

Pasākums2017. gads2018. gads2019. gads2020. gads
Individuālas vai/un grupu karjeras konsultācijas ieslodzītajiem septiņās ieslodzījuma vietās pirms iesaistīšanas profesionālās izglītības programmā. 280244281232
Valsts valodas apmācība septiņās ieslodzījuma vietās-15313787

Tāpat Projektā 9.1.2. pasākuma "Darba prasmju attīstības pasākumi visās ieslodzījuma vietās" ietvaros ir plānots sasniegt rezultātu – iesaistīt darba prasmju attīstības pasākumos 1980 personas. Uz 2021.gada 1.janvāri darba prasmju attīstības pasākumos ir tikuši iesaistīti jau 1977 ieslodzītie. Ieslodzītajiem tika organizēti apjomīgi darba prasmju attīstības pasākumi visās ieslodzījuma vietās (piemēram, GoBeyond sociālās integrācijas programmas interaktīvās nodarbības, individuālās datorapmācības, neformālās izglītības programmas ("Ādas apstrāde un atslēgu piekariņu izgatavošana no dabas materiāliem darbnīca", "Aerogrāfija", "Gleznošana, grafika", "Improvizācija caur mūziku", "Kokapstrāde (kokgriešana, rotaļlietas, putnu būru izgatavošana, ceļa zīmju izgatavošana, puzzles, utt.)", "Nagu dizains", "Pērļošana", "Rokdarbi (filcēšana, pērļošana, leļļu izgatavošana, papīra rokdarbi u.t.t.)", Rokdarbi (šūšana, leļļu izgatavošana, adīšana, tamborēšana, origami, dāvanu izgatavošana u.t.t.)), radošuma treniņi, pirmās iemaņas individuālai apmācībai ar latviešu valodas mācību programmu un pirmās iemaņas darbā ar datoru. Kopā šajos pasākumos piedalījās 538 ieslodzītie 2019. gadā un 535 ieslodzītie 2020. gadā. Minēto pasākumu plānots turpināt esošā ESF finansējuma ietvaros līdz 2023. gadam.

Tāpat 2019. un 2020. gadā attiecīgi 3 un 664 bijušie ieslodzītie Projekta 9.1.2. ietvaros saņēma speciālistu, tai skaitā psihologa, psihoterapeita/psihoterapijas speciālista konsultācijas, kas tika sniegtas personām, kuras jebkad ir bijušas sodītas ar brīvības atņemšanu, lai novērstu problēmas, kas traucē klienta nodarbinātībai.

Kopumā jāsaka, ka Covid-19 pandēmija un no tās izrietošie ierobežojumi sabiedrībā un ieslodzījuma vietās šī uzdevuma izpildi ietekmēja minimāli. Uzdevums kopumā ir uzskatāms par izpildītu, lai gan Projekta 9.1.2. ietvaros tiks turpinātas paredzētās aktivitātes.

Nākotnes izaicinājumi

TM kopā ar IeVP un VPD ir secinājusi, ka darbs ar notiesāto ieslodzījumā vai laika periodā, kurā persona atrodas VPD kompetencē, vairs nav iedomājams bez attiecīga darba ar personas ģimeni – tāpēc nākamā perioda resocializācijas politikas plānošanas dokumentos ir jāattīsta dažāda veida pasākumi, iespējams, programmu veidā, notiesāto ģimenēm, turklāt tas jādara ne tikai kriminālsodu izpildes iestādēm, bet paralēli kriminālsodu izpildes periodam – arī institūcijām, kuru kompetencē ir darbs ar ģimeni.

4. Rīcības virziens – uzlabot notiesātā sociāli pozitīvas attiecības ar ģimeni un sabiedrību, veicinot atgriešanos tajā

Nr. p. k.UzdevumsIzpildes termiņš
(gads)
1.Moderno saziņas tehnoloģiju (Skype) ieviešana saziņas ar tuviniekiem iespēju paplašināšanai atsevišķām notiesāto grupām2015. gada 1. janvāris-2020. gada 31. decembris

Uzdevumā noteiktais no sākotnēji īstenotiem pasākumiem pilotprojektu veidā ar grozījumiem Latvijas Sodu izpildes kodeksā un Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā (2017. un 2018. gadā) ir nostiprināts normatīvi, paredzot ka ieslodzīto personu tiesību apjoms tiek paplašināts, proti, nosakot ieslodzītajām personām tiesības sazināties ar radiniekiem un citām personām ar videozvanu. Šis uzdevums ir izpildīts un detalizēta informācija par to ir atrodama informatīvajā ziņojumā "Pārskats par Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam un Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam īstenošanas plāna ieviešanas rezultātiem".11

Nākotnes izaicinājumi

Kā jau minēts, TM kopā ar IeVP un VPD ir secinājusi, ka darbs ar notiesāto ieslodzījumā vai laika periodā, kurā persona atrodas VPD kompetencē, vairs nav iedomājams bez attiecīga darba ar personas ģimeni – tāpēc nākamā perioda resocializācijas politikas plānošanas dokumentos ir jāattīsta dažāda veida pasākumi, iespējams, programmu veidā, notiesāto ģimenēm, turklāt tas jādara ne tikai kriminālsodu izpildes iestādēm, bet paralēli kriminālsodu izpildes periodam – arī institūcijām, kuru kompetencē ir darbs ar ģimeni.

Nr. p. k.UzdevumsIzpildes termiņš
(gads)
2.Atbalsta pasākumi notiesāto ģimenēm2017. gada 1. janvāris-2020. gada 31. decembris

Projektā 9.1.2. pasākuma "Speciālistu (tai skaitā psihoterapeita) konsultāciju nodrošināšana notiesāto ģimenēm, lai veicinātu bijušā ieslodzītā atgriešanos ģimenē" ietvaros tika plānots sasniegt rezultātu – 2365 personām sniegt speciālistu konsultācijas. Uz 2021. gada 1. janvāri 67 personas ir saņēmušas speciālistu konsultācijas. Tik mazu aptverto personu skaitu var skaidrot ar to, ka ieslodzīto ģimenes nav ieradušas uzskatīt ieslodzījuma vietu par sadarbības partneri un tām ir psiholoģiska barjera saņemt piedāvāto palīdzību. Tomēr projekta ietvaros sadarbība ar ģimenēm tiek aizvien pilnveidota, lai gan ir skaidrs, ka visu rādītāja vērtību sasniegt neizdosies.

Lai padziļināti pētītu situāciju un meklētu jaunus risinājumus, Projektā 9.1.2. plānots veikt pētījumu "Par ieslodzīto un viņu ģimeņu sociālo stāvokli un integrāciju sabiedrībā Latvijā – problēmas un risinājumi". Ir sagatavota anketa ieslodzīto aptaujai un uzsākta tehniskās specifikācijas gatavošana. Tāpat projektā plānota grāmatas izstrāde ieslodzīto bērniem, kuras mērķis ir bērniem saprotamā veidā izskaidrot cietumā notiekošo un mazināt barjeras attiecībās ar notiesātajiem vecākiem. Šobrīd notiek darbs pie iepirkuma procedūras nolikuma sagatavošanas.

Projekta 9.1.2. pasākuma "Specializētu resocializācijas programmu atsevišķām mērķa grupām (seniori, noziegumu upuri) izstrāde un ieviešana" ietvaros plānots izstrādāt un ieviest 2 jaunas resocializācijas programmas atsevišķām mērķa grupām. Uz 2021. gada 1. janvāri ir precizētas izstrādātās tehniskās specifikācijas iepirkuma sagatavošanai programmām ("Vecāku prasmes" un "Senioru programma"), iepirkuma rezultātā ir izvēlēts izstrādātājs, savukārt par programmu "Vardarbībā cietušajiem" tiks izsludināts atkārtots iepirkums.

Kopumā jāsaka, ka Covid-19 pandēmija un no tās izrietošie ierobežojumi sabiedrībā un ieslodzījuma vietās šī uzdevuma izpildi ietekmēja minimāli. Uzdevums kopumā ir uzskatāms par izpildītu, lai gan tiks turpinātas Projektā 9.1.2. plānotās aktivitātes.

Nākotnes izaicinājumi

TM kopā ar IeVP un VPD ir secinājusi, ka atbalsta pasākumi notiesāto ģimenēm ir jāplāno un jāīsteno arī nākamajā periodā, tomēr ir jādomā arī par jaunām metodēm, vienlaikus ir jādomā par jauniem atbalsta, sociālo prasmju attīstības un informatīvus pasākumiem probācijas klientiem, ieslodzītajiem un viņu ģimenes locekļiem (t.sk. atbalsta personām), speciālistu atbalstu ieslodzītajām mātēm ar bērniem, lai veidotu pozitīvus sociālos kontaktus ārpus ieslodzījuma vietas un izglītotu par dažādiem ar bērna attīstību saistītos jautājumiem u.c.

Par šādu aktivitāšu nepieciešamību liecina Projektā 9.1.2. veiktā priekšizpēte par ieslodzīto ģimenēm un situāciju tajās. Priekšizpēte rāda, ka ieslodzīto ģimenēs kādam no aprūpētajiem ir bijušas nopietnas uzvedības problēmas (3,5 %), ilgstoša bezdarba pieredze (2,2 %), lietoja pārmērīgi alkoholu (19,3 %), bija hroniskas saslimšanas (19,3 %). Tāpat priekšizpētē konstatēts, ka ieslodzīto personu nepilngadīgo bērnu biežākās grūtības ir veselības problēmas (hroniskas saslimšanas) (10,53 %), vismaz vienam no bērniem ir bijušas problēmas mācībās (palicis uz otru mācību gadu) (8,77 %), uzvedības problēmas skolā (konflikti ar vienaudžiem) (7 %) un 1,75 % gadījumu ieslodzītie norādīja, ka vismaz vienam no viņu bērniem ir bijis reģistrēts likuma pārkāpums. Šī priekšizpēte rāda, ka notiesāto ģimenēs ir problēmas, kuru risināšanai ģimenēm ir nepieciešama palīdzība un kuru risināšanai var iesaistīt arī notiesāto soda izpildes laikā, tādejādi nezaudējot ģimenes saites vai radot tās no jauna. Tas kopumā palīdzēs veidot atbalstošāku vidi, kurā atgriezties notiesātajam pēc soda izpildes.

Nr. p. k.UzdevumsIzpildes termiņš
(gads)
3.Pasākumi notiesāto un viņu tuvinieku saišu uzturēšanai2015. gada 1. janvāris-2020. gada 31. decembris

Projekta Nr.9.1.2. ietvaros norisinājās apjomīgi ieslodzīto ģimenēm domāti pasākumi ieslodzījuma vietās, kuri projektā sākotnēji tika definēti kā ģimenes dienas, vēlāk šos pasākumus piepildot arī ar izglītojoša un saliedējoša rakstura saturu. 2019. gadā tika īstenoti 23 šādi pasākumi un 2020. gadā – 17 pasākumi.

Viena šāda pasākuma ietvaros tika organizēta arī Tiesībsarga izdotās grāmatas "Kā maza telefonsaruna var veikt lielu darbu"12 prezentācija (iesaistīts 41 ieslodzītais) un ģimenes dienu vecāku konference (iesaistīti 15 ieslodzītie). Šie pasākumi ir ļoti pieprasīti no ieslodzīto un viņu ģimenes locekļu puses, jo tas ir jauns veids kā ieslodzījuma dēļ šķirtās ģimenes nevis vienkārši satiekas, bet tikšanās laikā kopīgi piedalās pasākumos, tādējādi panākot lielāku saliedējošo efektu. Diemžēl šo pasākumu organizēšanu būtiski ietekmēja Covid-19 pandēmija un no tās izrietošie ierobežojumi sabiedrībā un ieslodzījuma vietās.

Notiesātajiem kopumā interesē viņu ģimenes situācija, viņi pārdzīvo par to, kā ģimenes tiek galā ar sadzīves jautājumiem, kamēr viņi atrodas ieslodzījuma vietā. 2020. gadā viens no galvenajiem problēmjautājumiem, ar kuriem ieslodzītie vērsās pie sociālā darbinieka, bija problēmsituācijas ģimenes attiecību jautājumos, savstarpējās attiecības, bērnu atrašanās bērnu namos un krīzes centros. Tāpēc Projekta 9.1.2. ietvaros plānots veikt pētījumu par ģimenes nozīmi ieslodzītā/notiesātā resocializācijas procesā, taču jāatzīmē, ka ārvalstu pētījumos13 un praksē aizvien vairāk dominē viedoklis, ka sodu izpilde nevar aprobežoties tikai ar darbu ar likumpārkāpēju, jo tieši ģimene un atbalsta personas ir tas resurss, kas nodrošina nepieciešamo atbalstu personas likumpaklausīgai dzīvei sabiedrībā pēc soda izciešanas.

To apliecina arī Projekta 9.1.2. ietvaros veiktās priekšizpētes rezultāti. Tās ietvaros tika anketēts 91 ieslodzītais, no tiem – 57 ieslodzītajiem ir bērni, vidējais respondenta vecums – 38 gadi un vidēji uz vienu ieslodzīto ir divi bērni. Aptaujājot ieslodzītos par nepieciešamajiem uzlabojumiem ģimenē, ieslodzītie norāda, ka nepieciešams uzlabot:

- finansiālos apstākļus (jāpelna lielāka alga, jāatrod labāks darbs) (45,61 %);

- saskaņu ģimenē (jāspēj izvirzīt ģimenei kopīgus mērķus – piemēram, dzīvošana kādā konkrētā vietā, utt.) (42,11 %);

- veselīgāka vide (jāveicina veselīgs dzīvesveids ģimenē – biežāka nodarbošanās ar sportu, sabalansēts miega režīms, utt.) (35,09 %);

- komunikācija (jāspēj vienoties par ikdienišķām lietām, mazāk strīdu) (26,32 %);

- izglītotība (jāiegūst izglītība vai augstāka tās pakāpe)(24,56 %);

- emociju kontrole (jāmaina veidi kā ģimenē pauž negatīvās emocijas, piemēram, dusmas pret citiem ģimenes locekļiem (10,53 %).

Uzdevums kopumā ir uzskatāms par izpildītu, lai gan tiks turpinātas Projektā 9.1.2. plānotās aktivitātes.

Nākotnes izaicinājumi

Ņemot vērā minēto, arī nākamajā plānošanas periodā jāparedz pasākumi ieslodzīto ģimenes saišu stiprināšanai, jo jau īstenotie pasākumi ir pieprasīti, turklāt jāmeklē vēl jaunas iespējas kā ģimeņu saites stiprināt. Turklāt nu jau vairāku gadu garumā organizējot šādus pasākumus, ir izdevies pārvarēt sākotnējo ģimeņu samulsumu un neizpratni, kad tiek saņemts aicinājums no ieslodzījuma vietām ierasties uz šādiem pasākumiem.

Nr. p. k.UzdevumsIzpildes termiņš
(gads)
4.Informatīvie pasākumi un labās prakses popularizēšana2017. gada 1. janvāris-2020. gada 31. decembris

Pētījuma14 ietvaros veiktās intervijas un aptaujas liecina, ka iedzīvotājiem, darba devējiem, kā arī pakalpojumu sniedzējiem trūkst informācijas par ieslodzījumu vietās un pēc atbrīvošanas notiekošo resocializācijas darbu, sniegtajiem pakalpojumiem resocializācijas jomā. Taču gan iedzīvotāji, gan darba devēji vienlīdz ir pārliecināti, ka cilvēks, kas noziegumu veicis vienu reizi, spēj laboties (81,2 % darba devēju, 79,7 % iedzīvotāju piekrīt šim apgalvojumam). Tomēr ievērojami mazāk darba devēju un iedzīvotāju tic, ka laboties spēj cilvēks, kas noziegumu veicis vairākas reizes (11,3 % darba devēju un 19,6 % iedzīvotāju). Salīdzinot ar 2006. gadā veikto pētījumu15, jāsecina, ka ir nedaudz samazinājies to cilvēku īpatsvars, kas tic tam, ka cilvēks spēj laboties pēc nozieguma veikšanas (2006. gadā 82,9 % respondentu uzskatīja, ka cilvēks spēj laboties, ja noziegumu veicis vienu reizi, bet 24,6 %, ka spēj laboties pēc vairāku noziegumu izdarīšanas). Tāpat 2018. gada pētījumā16 tika secināts, ka pašvaldību darbiniekiem tūkst zināšanu un izpratnes par bijušajiem ieslodzītajiem sniegto un nepieciešamo atbalstu veiksmīgai integrācijai sabiedrībā un trūkst informācija par ieslodzījumu vietās un VPD veikto resocializācijas darbu.

Projekta 9.1.2. un Projekta 9.1.3. ietvaros notiek un arī turpmāk notiks plaša dažādu sabiedrības grupu informēšana par dažādiem jautājumiem, arī informēšanas kampaņas un citi nepieciešamie pasākumi. Uzdevums kopumā ir uzskatāms par izpildītu, lai gan tiks turpinātas Projektā 9.1.2. plānotās aktivitātes.

Nākotnes izaicinājumi

Ņemot vērā minēto, TM secina, ka nepieciešams turpināt sabiedrības informēšanu, īstenot izglītojošus pasākumus un sociālās kampaņas, t.sk. par noziedzīgās uzvedības riskiem, ieslodzīto personības īpatnībām, par kriminālsoda izpildes laikā veicamo resocializācijas darbu un starpinstitucionālo sadarbību u.c. Ir jāturpina informēt dažādas sabiedrības grupas, kuras savā ikdienas darbībā sastopas ar ieslodzītajiem, probācijas klientiem vai bijušajiem notiesātajiem, lai veicinātu šādu personu integrāciju sabiedrībā.

5. Rīcības virziens – samazināt iespēju notiesātajam atgriezties kriminālā vidē

Nr. p. k.UzdevumsIzpildes termiņš
(gads)
1.Atbalsta programmu un jaunu atbalsta metožu sabiedrībā ieviešana bijušajiem ieslodzītajiem2017. gada 1. janvāris-2020. gada 31. decembris

2020. gadā apritēja pieci gadi kopš starpinstitūciju sadarbības uzsākšanas starp IeVP, VPD un Valsts policiju attiecībā uz darbu ar personām, kuras notiesātas par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību. Šo piecu gadu laikā sadarbība praksē pierādīja, ka šo metodi ir iespējams izmantot arī darbā ar citām notiesāto kategorijām. Piecu gadu laikā caur šo formātu tika attīstīts arī darbs cietušo interešu aizsardzībai. Šajā laikā VPD, IeVP un Valsts policijā kopumā tika organizētas 1894 starpinstitūciju sanāksmes. 2020. gadā VPD sasauca 152 starpinstitūciju sanāksmes par probācijas klientiem, kuri veikuši noziedzīgu nodarījumu pret tikumību un dzimumneaizskaramību un 226 starpinstitūciju sanāksmes par probācijas klientiem, kuri veikuši cita veida noziedzīgu nodarījumu. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, starpinstitūciju sanāksmes 2020. gadā notika, izmantojot attālinātās saziņas risinājumus.

Projektā 9.1.2. pasākuma "Atbalsta/kontroles pasākumu sabiedrībā bijušajiem ieslodzītajiem, kuri tiesāti par noziegumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību īstenošana" ietvaros tika plānots sasniegt rezultātu – Atbalsta/kontroles pasākumos iesaistīt 30 bijušos ieslodzītos, tomēr uz 2021. gada 1. janvāri neviens gadījums ar Projekta 9.1.2. atbalstu netika risināts. Šādu situāciju var skaidrot ar probācijas klientu nevēlēšanos iesaistīties šajā atbalsta pasākumā, kas prasa arī noteiktu uzvedību no personas sabiedrībā, tomēr tiks turpināts skaidrojošais darbs. Tāpat Projekta 9.1.2. ietvaros 2021. gada 1. ceturksnī tika īstenoti divi attālināti informatīvie semināri ieslodzījuma vietu personālam par šo specifisko brīvprātīgā darba formu (atbalsta un atbildīguma apļi), kurā tika apzināta situācija ieslodzījuma vietās un saņemta informācija par potenciālo ieslodzīto skaitu, kuri atbilst šīs metodes mērķgrupai un viņu atbrīvošanās termiņiem. Tika organizēts attālinātais izglītojošais seminārs šīs metodes brīvprātīgajiem un starpinstitūciju sadarbības koordinatoriem ar mērķi izglītot un papildināt zināšanas par darbu ar dzimumnoziedzniekiem.

Papildus jānorāda, ka ir uzsākts darbs pie grozījumu izstrādes Latvijas Sodu izpildes kodeksā, kurā tiks paredzēts starpinstitucionālās sadarbības regulējums. Attiecīgā likumprojekta nodošana sabiedrības līdzdalībai plānota 2022. gada pirmajā pusē.

Kopumā jāsaka, ka Covid-19 pandēmija un no tās izrietošie ierobežojumi sabiedrībā un ieslodzījuma vietās šī uzdevuma izpildi ietekmēja minimāli. Uzdevums kopumā uzskatāms par izpildītu, lai gan Projekta 9.1.2. ietvaros tiks turpinātas paredzētās aktivitātes.

Nākotnes izaicinājumi

TM secina, ka nākamajā periodā nepieciešams turpināt iesākto, tai skaitā, meklējot jaunas metodes, atbilstoši pētījumos izdarītajiem secinājumiem un citu valstu pieredzei.

Nr. p. k.UzdevumsIzpildes termiņš
(gads)
2.Bīstamo noziedznieku uzraudzības modeļa ieviešana notiesātajiem ar augstu vardarbības vai dzimumnozieguma risku pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes vai VPD uzraudzības2018. gada 1. janvāris-2020. gada 31. decembris

Lai vispusīgi izpētītu citu valstu pieredzi šajā jomā, un gatavojoties grozījumu normatīvajos aktos izstrādei, tika veikts pētījums "Par Krimināllikuma regulējumu attiecībā uz preventīvo uzraudzību un preventīvo aizturēšanu citās valstīs un Latvijas likumdošanas izpēte šajā kontekstā", kuru 2016. gadā veica SIA "Agile & CO"17. 2017. gada 2. martā ar tieslietu ministra rīkojumu Nr. 1-1/68 tika izveidota darba grupa preventīvās uzraudzības sevišķi bīstamiem likumpārkāpējiem ieviešanai. Darba grupa tika izveidota, lai izstrādātu normatīvos aktus Eiropas Padomes Ministru komitejas rekomendācijā CM/Rec(2014)3 dalībvalstīm par bīstamiem likumpārkāpējiem (turpmāk – Rekomendācija) ieteiktā risinājuma ieviešanai. Darba grupa 2017. gadā uzsāka darbu pie normatīvo aktu projektu izstrādes, un tika izstrādāts Preventīvo piespiedu līdzekļu piemērošanas un izpildes likumprojekts (turpmāk – Likumprojekts). Likumprojekta izstrādes gaitā diemžēl tika konstatēta virkne praktisku un ļoti būtisku šķēršļu, kuru dēļ Rekomendāciju šobrīd Latvijā ieviest nav iespējams.

1. Rekomendācijā liels uzsvars tiek likts uz personu, kurām tuvojas brīvības atņemšanas soda izciešanas beigu termiņš, kvalitatīvu risku un vajadzību izvērtēšanu , lai konstatētu, vai attiecībā uz konkrēto notiesāto pastāv ļoti augsts risks, ka tā izdarīs jaunu smagu vai sevišķi smagu vardarbīgu vai seksuālu noziegumu. Latvijā ir pieejami RVN instrumenti, ar kuriem var prognozēt, ka persona izdarīs jaunu likumpārkāpumu, taču ar šiem instrumentiem nav iespējams konstatēt, vai šis likumpārkāpums būs smags vai sevišķi smags vardarbīgs vai seksuāls noziegums. Turklāt šādu RVN instrumentu nav arī tajās valstīs, kuru izstrādātie RVN instrumenti ekspertu vidē tiek atzīti par kvalitatīviem resocializācijas darba instrumentiem. Tādējādi personas riska izvērtēšana un tik būtiska valsts reakcija būtu jābalsta uz tam nepilnīgi piemērotiem RVN instrumentiem, kas rada būtisku cilvēktiesību pārkāpuma un satversmības risku preventīvo līdzekļu nopietnās ietekmes uz personas dzīvi dēļ, kā arī rada būtiskas šaubas par šādas sistēmas leģitīmu pastāvēšanu. Turklāt jāņem vērā, ka preventīvais līdzeklis tiktu piemērots personai, kura vēl nav izdarījusi jaunu noziegumu, un tāpēc valsts reakcijai ir jābūt samērīgai, pamatotai un uz neapšaubāmiem novērtējumiem balstītai.

2. Preventīvā piespiedu līdzekļa – preventīvais ieslodzījums – izpildi šobrīd nevar nodrošināt esošajā ieslodzījuma vietu infrastruktūrā. Preventīvā ieslodzījuma piemērošanas nosacījumi gan Rekomendācijā, gan Likumprojektā paredz tā piemērošanu patiešām bīstamām personām, kuras rada lielu risku arī ieslodzījuma vietu darbiniekiem, tāpēc šādas personas ir nepieciešams izvietot tādā infrastruktūrā, kurā vienlaikus ir iespējams nodrošināt drošību, atbilstošu uzraudzību un ļoti aktīvu resocializācijas procesu. Darbs ar šādām personām preventīvā ieslodzījuma laikā prasa citādu pieeju, nekā šobrīd noteikts soda izpildē, lai tiesas noteiktajā laikā (tikai 2 gadi) panāktu tādu personas resocializāciju, kāds nav sasniegts iepriekšējā soda izpildes laikā, vai tāpēc, ka notiesātais nav vēlējies iesaistīties resocializācijā, tomēr šāda pieeja nav īstenojama esošajā ieslodzījuma vietu infrastruktūrā. Turklāt var saskatīt arī cilvēktiesību pārkāpuma risku, ja preventīvi ieslodzītie tiktu izvietoti ieslodzījuma vietu sistēmā, lai gan paredzamā mazā preventīvi ieslodzīto skaita dēļ atsevišķu institūciju šādu personu izvietošanai nebūtu samērīgi veidot. Prognozes liecina, ka runa ir par aptuveni 10-20 personām gadā.

3. Izstrādājot preventīvās uzraudzības ieviešanai nepieciešamo regulējumu Likumprojektā, tika secināts, ka šobrīd valstī pastāvošā probācijas klientu uzraudzības sistēma ir tik visaptveroša, ka nav iespējams radīt vēl kādu citu modeli, kas būtu piemērots preventīvās uzraudzības klientiem, kuri pēc savas būtības ir bīstamāki nekā "parastie" probācijas klienti. Tādējādi, ja šobrīd valstī noteiktā probācijas klientu uzraudzības sistēma tiktu attiecināta uz preventīvās uzraudzības klientiem (kuri vēl nav izdarījuši jaunu noziedzīgu nodarījumu, bet kuriem ir augsts risks), tad pēc būtības varētu rasties būtiski cilvēktiesību pārkāpumu un satversmības riski. Šo problēmu būtu iespējams risināt paredzot tikai preventīvo ieslodzījumu, ko rekomendācija pieļauj.

4. Papildus jāņem vērā, ka Rekomendācija izslēdz no tās tvēruma notiesātos, kam ir konstatētas garīgās veselības problēmas, lai gan tieši šādiem notiesātajiem ir lielāks risks izdarīt jaunu noziedzīgu nodarījumu (tajā skaitā arī Rekomendācijā minētos), sevišķi, ja viņi pēc atbrīvošanas nesaņem nepieciešamo psihiatrisko aprūpi. Rekomendācija noteic, ka šādas personas jāārstē attiecīgās veselības aprūpes iestādēs un šādai nostājai nevar nepiekrist. Diemžēl Latvijā pastāvošā psihiatriskās aprūpes sistēma ne visai labi atbilst šādiem nosacījumiem, lai varētu preventīvi reaģēt uz personas ar garīgu saslimšanu risku izdarīt jaunu smagu vai sevišķi smagu vardarbību vai seksuālu noziegumu. Minētā problēma ir konstatēta arī Valsts probācijas dienestā ikdienas darbā ar "parastajiem" probācijas klientiem, kam ir garīgās veselības problēmas.

Tāpēc šo personu problēmu risināšanai sabiedrībā ir jāveido cita veida pieeja, sistēma, kura paredz jaunas darba metodes ar nemotivētu klientu – personu, kura nevēlas saņemt psihiatrisko palīdzību, bet kuru nevar atstāt "bez pieskatīšanas", jo citādāk šādai personai ir būtisks risks izdarīt jaunu noziedzīgu nodarījumu. Šādas sistēmas/darba metožu izveide būtu būtisks priekšnosacījums arī Rekomendācijā aprakstītās sistēmas ieviešanai, jo tādējādi veidotos visaptveroša darba iespēja ar būtiskākajām personu grupām, kuru rīcība potenciāli rada jauna nozieguma risku.

Nākotnes izaicinājumi

TM sadarbībā ar VPD 2021. gadā par darbu ar nemotivētu personu ar garīgās veselības problēmām jau organizēja diskusiju ar Veselības ministrijas un Labklājības ministrijas pārstāvjiem, kuri atzina problēmas pastāvēšanu un pauda vēlmi sadarboties konkrētā jautājuma risināšanai. Līdz ar to TM plāno turpināt šādu diskusiju organizēšanu un ir jau ieteikusi citām ministrijām attiecīgus uzdevumus iekļaut nākamā periodā plānošanas dokumentos. Savukārt Rekomendācijā paredzēto sistēmu būtu loģiski ieviest pēc tam, kad valstī tiktu izveidota adekvāta minētā sistēma darbam ar nemotivētām personām ar garīgās veselības problēmām, jo tad uz Rekomendācijā paredzēto modeli tiks novirzīta precīzi tā mērķa grupa, kas paredzēta Rekomendācijā, un samazināsies šādas sistēmas pastāvēšanas satversmības risku pakāpe. Ņemot vērā minēto TM plāno atgriezties pie jautājuma par Rekomendācijas ieviešanu 2026. gadā.

TM ir pieteikusi attiecīgus pasākumus citu iesaistīto ministriju virzītajos politikas plānošanas dokumentos, lai nodrošinātu visu iesaistīto institūciju sadarbošanos un parādītu arī minētā jautājuma starpnozaru būtību.

6. Rīcības virziens – nodrošināt resocializācijas īstenošanas vajadzībām piemērotu ieslodzījuma vietu infrastruktūru

Nr. p. k.UzdevumsIzpildes termiņš
(gads)
1.Jaunā cietuma Liepājā darbības uzsākšana2018. gada 1. janvāris-2018. gada 31. decembris
2.Ministru kabineta lēmuma par nākamā jaunā cietuma būvniecību pieņemšanai nepieciešamās dokumentācijas iesniegšana izskatīšanai Ministru kabinetā2018. gada 1. janvāris-2018. gada 31. decembris
3.Resocializācijas vajadzībām atbilstošas ieslodzījuma vietu infrastruktūras nodrošināšana2015. gada 1. janvāris-2020. gada 31. decembris

Ar Ministru kabineta 2019. gada 4. oktobra rīkojumu Nr. 485 "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 12. februāra rīkojumā Nr. 50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju"" (turpmāk – rīkojums Nr. 485) tika nolemts (rīkojuma Nr. 50 2. punkts izteikts jaunā redakcijā) atbalstīt jauna cietuma būvniecību Liepājā par valsts budžeta līdzekļiem, paredzot kopējo finansējumu ne vairāk kā 146 898 298 euro apmērā. Ministru kabinets 2020. gada 4. jūnija ārkārtas sēdē, izskatot informatīvo ziņojumu "Par Ministru kabineta 2019. gada 13. septembra sēdē (prot. Nr. 41 1. § 23.2. apakšpunkts) noteiktā uzdevuma izpildi", atbalstīja jaunā Liepājas cietuma būvniecības uzsākšanu 2021. gadā, kā arī atļāva veikt izmaiņas iepriekš plānotajā valsts budžeta ilgtermiņa saistību apmērā un finansējuma sadalījumā pa gadiem (prot Nr. 39 4. § 6. punkts).

Laika posmā kopš minētā valdības lēmuma pieņemšanas ir noticis aktīvs darbs pie jaunā Liepājas cietuma būvniecības procesa organizēšanas:

1. turpinājās darbs pie jaunā Liepājas cietuma būvniecības procesa nodrošināšanas, kā arī uzsākti būvlaukuma sagatavošanas darbi:

1.1. 2021. gada 26. martā tika izsludināts iepirkums par jaunā Liepājas cietuma būvuzraudzību. 2021. gada 15. jūnijā noslēdzās piedāvājumu iesniegšanas termiņš un Tiesu namu aģentūras (turpmāk – TNA) izveidotā Būvuzraudzības iepirkuma komisija ir saņēmusi divu pretendentu piedāvājumus. TNA Būvuzraudzības iepirkuma komisija 2021. gada 12. jūlijā par saimnieciski izdevīgāko atzinusi SIA "Firma L4" piedāvājumu par kopējo cenu 960 000 euro un līgums ar uzvarējušo komersantu ir noslēgts;

1.2. tika izsludināts iepirkums "Ģeotehniskā izpēte Alsungas ielā 29, Liepājā" (iep. id. Nr. TNA2021/9), lai veiktu papildu izpēti, kā rezultātā jaunā Liepājas cietuma būvniecības pretendentiem būs pieejama detalizētāka informācija par zemesgabala ģeotehniskajiem rādītājiem, kas ļaus precīzāk plānot paredzamo piedāvājuma cenu. Līgums ar uzvarētāju tika noslēgts, un 2021. gada 1. jūnijā darbi tika izpildīti. Tādējādi jaunā cietuma būvniecības konkursa procedūras ar sarunām rezultātā atlasītie kandidāti saņems detalizētu informāciju par grunts ģeotehniskajiem rādītājiem un savos piedāvājumos varēs piedāvāt racionālus un realizējamus konstruktīvos risinājumus;

1.3. tika izsludināts iepirkums "Teritorijas Alsungas ielā 29, Liepājā, izpēte uz sprādzienbīstamu priekšmetu un nesprāgušu munīciju" (iep. id. Nr. TNA2021/8), tomēr tajā netika saņemti pretendentu piedāvājumi, un iepirkuma procedūra tika izbeigta bez rezultāta. Šajā jautājumā rasts situācijas risinājums saziņā ar Aizsardzības ministriju;

1.4. šobrīd notiek darbs pie koku izciršanas zemesgabalam, kurā plānota jaunā Liepājas cietuma būvniecība, un tos veic Ogres tehnikuma audzēkņi;

2. tika izveidots jaunā Liepājas cietuma būvniecības organizēšanās uzraudzības modelis, ir radīts risku vadības modelis un veikts risku novērtējums;

3. atbilstoši valdības uzdevumam 2020. gada 12. jūnijā tika noslēgts līgums ar TNA "Par jauna cietuma būvniecības organizēšanu", kā arī 2021. gada 12. martā tika veikti grozījumi šajā līgumā;

4. ņemot vērā nepieciešamību pārplānot jaunā cietuma būvniecības laika grafiku, kā arī, lai nodrošinātu maksimālu saimniecisko ieguvumu efektu, pārplānojot jaunā Liepājas cietuma laika grafiku un savlaicīgi uzsākot būvlaukuma sagatavošanas darbus, vienlaikus tika izvērtēts iespējamais iepirkuma procedūras veids, kas nodrošinātu pēc iespējas lielāku iespēju racionāli ieguldīt valsts budžeta līdzekļus. Izvērtējot dažādas iepirkuma metodes, TM izveidotā jaunā Liepājas cietuma būvniecības procesa uzraudzības komiteja nolēma, ka piemērotākais iepirkuma procedūras veids ir konkursa procedūra ar sarunām.

5. 2021. gada 22. maijā TNA izsludināja atklātu, starptautisku iepirkumu jaunā Liepājas cietuma būvniecības īstenošanai. Jaunā Liepājas cietuma būvdarbu iepirkumā tiks izmantota design&build jeb "projektē un būvē" metode, apvienojot vienā iepirkumā izmaiņu veikšanu būvprojektā, autoruzraudzību un būvdarbus, lai izvairītos no iespējamām papildu izmaksām būvdarbu veikšanas laikā un nodrošinātu kvalitatīvu būvdarbu izpildi, prasot no uzvarētāja pilnu atbildību par būvprojektu un būvdarbu īstenošanu. Šajā iepirkumā tika saņemti trīs pretendentu piedāvājumi, ar diviem no tiem tiek turpināta konkursa procedūra ar sarunām. Tiek plānots, ka līgums par jaunā Liepājas cietuma būvniecību tiks noslēgts 2022. gada pirmajā pusgadā.

Tādējādi šajā rīcības virzienā ietverto uzdevumu izpilde ir aizkavējusies, turklāt uzdevumu par otra jauna cietuma būvniecību nav racionāli izpildīt, pirms nav uzsākta pirmā jaunā cietuma būvniecība. Papildus jāmin, ka IeVP piešķirtā valsts budžeta līdzekļu ietvaros arī šajā periodā turpināja darbu pie esošās ieslodzījuma vietu infrastruktūras uzturēšanas. Nozīmīgi darbi ir paveikti Valmieras cietumā, kur tika renovēts apcietinājuma izpildes korpuss un slēgtā cietuma korpuss, kas ir būtiski ieguldījumi, lai šī ieslodzījuma vietu darbība tiktu plānota ilgtermiņā.

Nākotnes izaicinājumi

Uzsāktais darbs pie jaunā Liepājas cietuma būvniecības nodrošināšanas ir jāturpina atspoguļot arī nākamā perioda politikas plānošanas dokumentos, un atbilstoši progresam šajā jautājumā, ir jāatgriežas pie jautājuma par otra jauna cietuma būvniecību. Noteikti ir jāpārskata iepriekš pie būtiski lielāka ieslodzīto skaita plānotais kopējais jauno cietumu skaits un izvietojums un jāizstrādā esošo ieslodzījuma vietu slēgšanas plāns, ņemot vērā ieslodzīto skaita samazinājumu un efektīvas ieslodzīto izvietošanas un loģistiskas nepieciešamību valstī.

II. Pamatnostādnēs 2015.-2020. definētie politikas rezultāti, rezultatīvie rādītāji un to izpilde.

1. Politikas rezultāts (PR)
• visas notiesātā individuālajā resocializācijas plānā noteiktās resocializācijas vajadzības tiek risinātas brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā (brīvības atņemšanas iestādē un VPD uzraudzības laikā)
Rezultatīvais rādītājs (RR)2015. gads2016. gads2017. gads2018. gads2019. gads2020. gads*
1. Notiesāto personu īpatsvars, kuri saņem pilnu individuālajā resocializācijas plānā paredzēto resocializācijas vajadzību risināšanu70%76%82%88%94%100%
RR izpilde 70%74%77%74%72%
2. Nosacīti pirms termiņa atbrīvoto notiesāto īpatsvars29,5%29,5%30%31%32%33%
RR izpilde18,3%13,1%11%8,7%9,2%8,5%
3. Nosacīti pirms termiņa atbrīvoto probācijas klientu īpatsvars, kuri izdara jaunu noziedzīgu nodarījumu uzraudzības laikā2%2%2%2%2%2%
RR izpilde 0,901,641,201,570,23

Analizējot pamatnostādnēs iekļauto rezultatīvo rādītāju izpildi, ir jāsaka, ka tā diezgan precīzi atspoguļo pēdējo piecu gadu izmaiņas ieslodzīto skaitā un citus būtiskus attīstības aspektus.

RR notiesāto personu īpatsvars, kuri saņem pilnu individuālajā resocializācijas plānā paredzēto resocializācijas vajadzību risināšanu.

IeVP 2020. gadā resocializācijas programmās tika iesaistīti 379 notiesātie, taču resocializācijas programmas pabeidza 174 notiesātie, kas ir 46 % no resocializācijas programmās iesaistīto notiesāto kopskaita (skat.2.attēlu). Jāatgādina, ka notiesātos resocializācijas programmās iesaista tad, ja viņiem tiek konstatēts noteikts riska līmenis, noteikta veida vajadzība pēc šādas programmas, un notiesātais piekrīt dalībai programmā. Tāpat noteikti jāuzsver, ka notiesātajiem ar zemu vai vidēju risku nav nepieciešama dalība šādās programmās. Ja salīdzina šos rādītājus pa gadiem (attēls Nr. 2), tad varētu teikt, ka tendence ir līdzīga – aptuveni puse no notiesātajiem programmu nepabeidz. Šāda situācija ir saistīta ar dažādiem apstākļiem, tajā skaitā notiesāto statusa maiņu, ja viņam citā kriminālprocesā tiek piemērots apcietinājums, tomēr jāatzīmē, ka, vērtējot 2020. gada rādītāju, jāņem vērā, ka vairākas programmas tika pārtrauktas sakarā ar epidemioloģiskās situācijas ierobežojumiem ieslodzījuma vietās.

3. attēls. Ieslodzīto iesaistīšanās resocializācijas programmās

Savukārt, ja skatās resocializācijas programmās iesaistīto notiesāto īpatsvaru (%) attiecībā pret kopējo notiesāto skaitu pa gadiem (attēls Nr. 4), tad pēdējos trīs gadus programmās iesaistīto īpatsvars nedaudz krītas, taču pēdējā gadā šī tendence vairāk saistīta ar epidemioloģiskās situācijas ierobežojumiem.

3. attēls. Resocializācijas programmās iesaistīto ieslodzīto īpatsvars (%) attiecībā pret kopējo ieslodzīto skaitu

Analizējot konkrēto rezultatīvo rādītāju tiek ņemtas vērā arī visas citas notiesātā individuālajā resocializācijas plānā apredzētas aktivitātēs – iesaiste izglītībā, nodarbinātībā u.tml. Jāsaka, ka prognozēto rādītāja vērtību 2020. gadā nav izdevies sasniegt, tomēr iespējams, ka plānotais rezultāts prognozēts pārāk optimistiski.

RR nosacīti pirms termiņa atbrīvoto notiesāto īpatsvars.

Zemāk esošajā 3.tabulā redzama informācija par no brīvības atņemšanas iestādēm atbrīvoto personu skaitu pa gadiem, tai skaitā par personām, kuras no brīvības atņemšanas iestādes atbrīvotas nosacīti pirms termiņa.

3. tabula. No brīvības atņemšanas iestādēm atbrīvotās personas

 Notiesāto skaits brīvības atņemšanas iestādēsAtbrīvoti no brīvības atņemšanas iestādēmtajā skaitā: nosacīti pirms termiņa
201532762384437
201630202436319
201729662608287
201827142412210
201925412264208
202024651870160

Savukārt 2020.gadā VPD uzraudzības jomā strādāja ar 6207 notiesātajiem, no tiem 7 % jeb 434 personas bija nosacīti pirms termiņa atbrīvotie. Iepriekšējos gadus, piemēram 2019. gadā šīs personas sastādīja 7,8 %, 2018. gadā – 8,6 %, 2017. gadā – 9,9 %, 2016. gadā – 12 %. Redzams, ka procentuāli nosacīti pirms termiņa atbrīvoto notiesāto īpatsvars gadu no gada samazinās, kas skaidrojams tai skaitā arī ar ieslodzīto personu skaita samazināšanos.

Papildus jāņem vērā, ka 2020. gadā apritēja pieci gadi kopš Latvijā tika ieviesta elektroniskā uzraudzība. Šajā laikā elektroniskā uzraudzība tika īstenota 353 notiesātajiem, no tiem 94,6 % gadījumu pārbaudes laikā elektroniskā uzraudzība tika pabeigta veiksmīgi (VPD nav vērsies tiesā ar lūgumu aizstāt neizciesto soda daļu).

RR nosacīti pirms termiņa atbrīvoto probācijas klientu īpatsvars, kuri izdara jaunu noziedzīgu nodarījumu uzraudzības laikā

2020. gadā VPD uzraudzības jomā strādāja ar 434 probācijas klientiem, kuri bija nosacīti pirms termiņa atbrīvotie, un no tiem pārskata gadā tikai viena persona jeb 0,23 % no visiem izdarīja noziedzīgu nodarījumu uzraudzības perioda laikā. Iepriekšējos gados gan nosacīti pirmstermiņa atbrīvoto, gan arī noziedzīgu nodarījumu izdarījušo personu skaits bija lielāks – attiecīgi 2016. gadā 781 nosacīti pirms termiņa atbrīvota persona un 7 jeb 0,9 % noziedzīgu nodarījumu izdarījušas personas, 2018. gadā 672 un 11 jeb 1,64 % un 2019. gadā – 511 un 8 jeb 1,57 % noziedzīgus nodarījumus izdarījušie.

Tādējādi šī rezultatīvā rādītāja aizvien mazākā skaitliskā vērtība liecina par aizvien pieaugošu probācijas darba efektivitāti ar šo klientu grupu.

2. Politikas rezultāts (PR)
• visas notiesātā veselības aprūpes, t.sk. atkarību novēršanas, vajadzības tiek risinātas brīvības atņemšanas iestādē un nerada šķēršļus resocializācijas īstenošanai
Rezultatīvais rādītājs (RR)2015. gads2016. gads2017. gads2018. gads2019. gads2020. gads
1. Personu skaits, kas izdarījušas atkārtotu noziedzīgu nodarījumu reibumā, ja persona pirms tam izcietusi sodu brīvības atņemšanas iestādēNav datuNav datuBāzes datu skaitliskās vērtības noteikšanaBāzes vērtības - samazinājums par 1%Bāzes vērtības - samazinājums par 1%Bāzes vērtības - samazinājums par 2%
RR izpilde Nav datuNav datuNav datuNav datu
2. Veselības inspekcijas ekspertīzē apstiprināti veselības aprūpes pārkāpumi Latvijas Cietumu slimnīcā000000
RR izpilde

2

3. Ieslodzīto skaits, kas iesaistīti Atkarīgo centra atkarību mazināšanas (resocializācijas) programmās0200Vismaz 200 gadāVismaz 200 gadāVismaz 200 gadāVismaz 200 gadā
RR izpilde 2411613212285

RR personu skaits, kas izdarījušas atkārtotu noziedzīgu nodarījumu reibumā, ja persona pirms tam izcietusi sodu brīvības atņemšanas iestādē.

Šādu informāciju nav iespējams iegūt no valstī pieejamās statistikas. Līdz ar to, šāda rādītāja skaitliskās vērtības noskaidrošana būtu iespējama tikai veicot pētījumu, tomēr šāds pētījums netika veikts.

RR Veselības inspekcijas ekspertīzē apstiprināti veselības aprūpes pārkāpumi Latvijas Cietumu slimnīcā.

TM rīcībā ir informācija par 2015.-2020. gadā fiksētiem diviem Veselības inspekcijas aizrādījumiem sakarā ar veselības aprūpes pārkāpumiem Latvijas Cietumu slimnīcā. Kopumā tas liecina par labu situāciju ieslodzīto veselības aprūpē.

RR ieslodzīto skaits, kas iesaistīti Atkarīgo centra atkarību mazināšanas (resocializācijas) programmās.

2020. gadā kopumā IeVP no ieslodzījuma vietām tika saņemti 112 brīvības atņemšanas iestādes priekšnieku priekšlikumi par notiesāto iesaistīšanu atkarību mazināšanas programmā. Atkarību mazināšanas programmā tika iesaistīti 85 notiesātie, no tiem 69 vīrieši un 16 sievietes, 13 gadījumos IeVP priekšnieks pieņēma lēmumu par atteikumu iesaistīt notiesāto atkarību mazināšanas programmā, četros gadījumos pašas notiesātās personas atsauca savus iesniegumus par iesaistīšanu atkarību mazināšanas programmā, un 10 gadījumos notiesāto iesaistīšana programmā tika atlikta saistībā ar valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā noteiktajiem ierobežojumiem. 2016. gadā uz Olaines cietuma Atkarīgo centra programmās tika iesaistīti 24 notiesātie, 2017. gadā – 116 notiesātie, 2018. gadā – 132 notiesātie, bet 2019. gadā –122 notiesātie.

Rādītāja skaitliskās vērtības liecina par to, ka ir nepieciešams nenogurstoši popularizēt atkarību mazināšanas programmas ieslodzīto vidū, lai nodrošinātu lielāku ieslodzīto iesaistīšanos tajās. Zemie rādītāji skaidrojami arī ar to, ka uzturēšanās nosacījumi Atkarīgo centrā ir atšķirīgi un, atrodoties tajā, pastāv vairāk ierobežojumu nekā citur brīvības atņemšanas iestādēs. Šāda sistēma izveidota, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku atkarību mazināšanas programmas efektu. Diemžēl situāciju ietekmēja arī Covid-19 infekcijas pandēmija.

3. Politikas rezultāts (PR)
• palielinās bijušo notiesāto skaits, kuri pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes vai VPD uzraudzības kļūst ekonomiski aktīvi (iesaistās darba tirgū vai darba meklējumos)
Rezultatīvais rādītājs (RR)2015. gads2016. gads2017. gads2018. gads2019. gads2020. gads
1. Uzsākuši dalību aktīvajos nodarbinātības pasākumos, tai skaitā "info dienās", pirmo 6 mēnešu laikā pēc bezdarbnieka statusa iegūšanasBāzes vērtība - 2014.gadā 461 bijušais ieslodzītaisSaglabājas iepriekšējā līmenīBāzes vērtība +>5%Bāzes vērtība +>10%Bāzes vērtība +>10%Bāzes vērtība +>15%
RR izpilde18241184142929649
2. Iekārtojušies darbā pirmo 6 mēnešu laikā no bezdarbnieka statusa iegūšanas dienasBāzes vērtība - 2014.gadā 275 bijušie ieslodzītieSaglabājas iepriekšējā līmenīBāzes vērtība +>5%Bāzes vērtība +>5%Bāzes vērtība +>10%Bāzes vērtība +>10%
RR izpildeNav datuNav datuNav datuNav datuNav datuNav datu

Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu īstenošanas laikā diemžēl tika secināts, ka pieejamie dati no NVA nesniedz pilnvērtīgu ainu. Iespējams izvēlētie rezultatīvie rādītāji tika neprecīzi izvēlēti, izmantojot rādītājus, kas paredzēti citu institūciju vajadzībām. Vienlaikus pieejamā informācija liecina par rezultatīvā rādītāja skaitliskās vērtības samazināšanos, ko varētu izskaidrot ar Projekta 9.1.2. ietvaros NVA īstenotajām aktivitātēm ieslodzījuma vietās. NVA nodrošinātās karjeras konsultācijas, kuras tajā skaitā tiek nodrošinātas personām pirms atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas, varētu būt labs pamats, lai persona atgriežoties sabiedrībā, nevis ietu uz NVA pēc palīdzības, bet jau dotos darba meklējumos.

Lai varētu iegūt pilnvērtīgu informāciju, kas liecinātu par abu šo rezultatīvo rādītāju izpildi, Projekta 9.1.2. ietvaros tika pētīta iespēja iegūt šādu informāciju vispār. Tika secināts, ka pilnvērtīgāku ainu varētu parādīt informācija par nodokļu maksājumiem, kurus par bijušajiem ieslodzītajiem ir veikuši darba devēji (jo tādi tiktu veikti tikai par bijušajiem ieslodzītajiem, kas ir strādājuši legālu algotu darbu). Tāpēc ir nepieciešama normatīvo aktu izstrāde attiecīgās informācijas/datu apmaiņai. Šobrīd tiek izstrādāts jauns likums – Ieslodzījuma vietu pārvaldes likums, kurā paredzēts iekļaut ieslodzīto personas datu apstrādes regulējumu, kas tai skaitā atrisinās ar minēto rādītāju ieguvi saistītās problēmas, jo Ieslodzīto informācijas sistēmā paredzēts iekļaut informāciju gan no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, gan arī no Nodarbinātības valsts aģentūras.

TM secina, ka nākamajā plānošanas periodā nepieciešams noteikt līdzīgu resocializācijas politikas rezultātu, tomēr definēt to tādā veidā, kas uzrādītu vēlamo personas uzvedību pēc soda izpildes. Šāds rādītājs liecinās par to, ka bijušie ieslodzītie un probācijas klienti ir pārvarējuši (tajā skaitā resocializācijas procesa rezultātā) tos šķēršļus (piemēram, izglītības trūkums, darba pieredzes trūkums, valsts valodas nezināšana, sociālo prasmju trūkums vai antisociālās vērtības utt.), kas viņus līdz šim ir atturējušas no iesaistīšanās legālajā nodarbinātībā.

4. Politikas rezultāts (PR)
• palielinās notiesāto īpatsvars, kuri brīvības atņemšanas soda izpildes laikā atjauno saites ar ģimeni un tuviniekiem
Rezultatīvais rādītājs (RR)2015. gads2016. gads2017. gads2018. gads2019. gads2020. gads
1. Notiesāto ģimenes locekļu un tuvinieku īpatsvars, kas apmeklē notiesāto tuviniekiem domātos specifiskos pasākumus00010%15%20%
RR izpilde 15 ģimenes dienu pasākumos piedalījās 367 ieslodzīto ģimenes locekļi49 ģimenes dienu pasākumos piedalījās 991 ieslodzītā ģimenes loceklis23 ģimenes dienu pasākumos piedalījās 447 ieslodzīto ģimenes locekļi17 ģimenes dienu pasākumos piedalījās 427 ieslodzīto ģimenes locekļi
2. Notiesāto īpatsvars, kurus brīvības atņemšanas iestādē apmeklē ģimenes locekļi vai tuvinieki vai kuri izmanto citus komunikācijas veidus ar ģimenes locekļiem vai tuviniekiemNav datuNav datuBāzes datu skaitliskās vērtības noteikšanaBāze +> 10%Bāze +> 15%Bāze +> 20
RR izpilde 15 ģimenes dienu pasākumos piedalījās 222 ieslodzītie49 ģimenes dienu pasākumos piedalījās 517 ieslodzītie23 ģimenes dienu pasākumos piedalījās 263 ieslodzītie17 ģimenes dienu pasākumos piedalījās 202 ieslodzītie

Informācija par rezultatīvā rādītāja – notiesāto ģimenes locekļu un tuvinieku īpatsvars, kas apmeklē notiesāto tuviniekiem domātos specifiskos pasākumus – izpildi diemžēl ir pieejama tādā formā, kas liecina par kvantitatīvo apjomu, tomēr nav iespējams iegūt informāciju tieši definētajā veidā. Vienlaikus informācija par ģimenes dienu popularitāti pierāda to, ka šādi pasākumi ir abpusēji – gan ieslodzītajiem, gan viņu ģimenēm – nepieciešami.

Turklāt, ja ģimenes dienu pasākumos iesaistīto notiesāto skaitu attiecina pret katrā attiecīgajā gadā fiksēto notiesāto skaitu, tad iegūstam šādu ainu (skat. 4.tabulu):

4. tabula. Ģimenes dienās iesaistīto ieslodzīto skaits

 Ģimenes dienās piedalījāsNotiesāto kopējais skaitsĪpatsvars %
2017222 notiesātie27148,2%
2018517 notiesātie254120,3%
2019263 notiesātie246510,7%
2020202 notiesātie22948,8%

2019. un 2020. gada rezultātu būtiski ietekmē Covid-19 infekcijas ierobežošanai ieslodzījuma vietās noteiktie ierobežojumi.

5. Politikas rezultāts (PR)
• bijušajam notiesātajam ir radīta iespēja saņemt atbalsta programmu sabiedrībā (ar vai bez dzīvošanas sociālās rehabilitācijas centrā), notiesātajiem, kam soda izciešanas beigās noteikts augsts atkārtota vardarbīga vai seksuāla nozieguma risks, tiek piemērota preventīvā uzraudzība
Rezultatīvais rādītājs (RR)2015. gads2016. gads2017. gads2018. gads2019. gads2020. gads
1. Vietu skaits sociālās rehabilitācijas centros, kas nodrošina atbalsta programmas bijušajiem notiesātajiem0

 

000Vismaz 70 bijušie ieslodzītie saņem atbalsta programmu ar dzīvošanu SRCVismaz 100 bijušie ieslodzītie saņem atbalsta programmu ar dzīvošanu SRC
RR izpilde 2126
2. Notiesāto, kam piemērota preventīvā uzraudzība (personām, kurām atbrīvojoties no ieslodzījuma vietas vai VPD uzraudzības, saglabājas augsts sevišķi smaga seksuāla vai vardarbīga nozieguma risks), īpatsvars nepārsniedz 5 % no visiem atbrīvotajiem notiesātajiem0005% no visiem atbrīvotajiem notiesātajiem5% no visiem atbrīvotajiem notiesātajiem5% no visiem atbrīvotajiem notiesātajiem
RR izpilde sistēma netika izveidotasistēma netika izveidotasistēma netika izveidota

RR vietu skaits sociālās rehabilitācijas centros, kas nodrošina atbalsta programmas bijušajiem notiesātajiem.

2018. gada 2. februārī stājās spēkā Ministru kabineta 2018. gada 30. janvāra noteikumi Nr. 63 "Noteikumi par probācijas klientam sniegto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu līdzfinansēšanas kārtību un apmēru", kas nosaka kārtību, kādā VPD līdzfinansē probācijas klientiem uzraudzības ietvaros paredzētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un līdzfinansējuma apmēru. VPD, noslēdzot līgumu ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju, 70 % apmērā (ne vairāk kā 15 EUR dienā) līdzfinansē pakalpojumus, kas ir saistīti ar probācijas klienta uzturēšanos sociālās rehabilitācijas institūcijā un sociālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanā. Primāri iespēja saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus tiek piedāvāta probācijas klientiem, kuri tiek atbrīvoti no brīvības atņemšanas iestādes un kuriem ir nepieciešama izmitināšana.

Turklāt jāņem vērā, ka šī iespēja pastāv papildus jebkuram sabiedrības loceklim pieejamai iespējai, t. sk. personai pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas, saņemt attiecīgu pakalpojumu savā dzīvesvietas pašvaldībā. Katrā pašvaldībā ir iespējas izmantot šādu pakalpojumu, un arī tā saņemšanai izšķiroša ir personas izteikta vēlme tādu saņemt un atbilstība noteiktiem kritērijiem. Tāpat analizējot informāciju sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, ir redzams, ka pašvaldību finansētajos sociālās rehabilitācijas centros atrodas personas pēc ieslodzījuma.

Rādītāja izpildi būtiski ietekmē probācijas klienta vēlme dzīvot sociālās rehabilitācijas centrā, un ir jāsaka, ka liela daļa no tām personām, kuras atbrīvojas no ieslodzījuma vietas un nonāk VPD kompetencē, neizvēlas šo iespēju. Šādai situācijai pamatā ir gan tas, ka personām ir dzīvesvieta, kurā atgriezties, gan šādu personu nepatiku un izvairīšanos no kontrolējošām iestādēm un pienākumu sociālās rehabilitācijas centros ievērot tajos pastāvošos noteikumus.

RR notiesāto, kam piemērota preventīvā uzraudzība (personām, kurām atbrīvojoties no ieslodzījuma vietas vai VPD uzraudzības, saglabājas augsts sevišķi smaga seksuāla vai vardarbīga nozieguma risks), īpatsvars nepārsniedz 5 % no visiem atbrīvotajiem notiesātajiem.

Ņemot vērā pie attiecīgā uzdevuma jau aprakstīto situāciju, šāda preventīvo piespiedu līdzekļu sistēma netika izveidota. Šādu sistēmu ir leģitīmi un lietderīgi ieviest pēc tam, kad tiks atrisināts jautājums par darbu ar nemotivētām personām ar garīgās uzvedības traucējumiem, kurām ir risks izdarīt jaunu noziedzīgu nodarījumu, kā arī pēc jaunā Liepājas cietuma darbības uzsākšanas.

6. Politikas rezultāts (PR)
• brīvības atņemšanas infrastruktūra nodrošina efektīvas notiesāto resocializācijas iespēju
Rezultatīvais rādītājs (RR)2015. gads2016. gads2017. gads2018. gads2019. gads2020. gads
1. Vietu skaits, kur ieslodzītie tiek izvietoti drošos, resocializācijas īstenošanai piemērotos un starptautiskajām prasībām atbilstošos apstākļos160/2,73 % no ieslodzījuma vietās esošo vietu skaita*360/6,15 % no ieslodzījuma vietās esošo vietu skaita*360/6,15 % no ieslodzījuma vietās esošo vietu skaita*1560/26,65% no ieslodzījuma vietās esošo vietu skaita*1560/26,65% no ieslodzījuma vietās esošo vietu skaita*1560/26,65% no ieslodzījuma vietās esošo vietu skaita*
RR izpilde

160

360

360

360

586

586

Ņemot vērā jau iepriekš šajā pielikumā aprakstīto, rādītāju nav izdevies sasniegt iecerētajā apjomā, jo līdz sākotnēji plānotajam termiņam – 2018. gada beigām – jaunais Liepājas cietums darbību nav uzsācis. Līdz ar to rezultatīvā rādītāja vērtība ir palielinājusies, ņemot vērā veikto Valmieras cietuma izmeklēšanas korpusa pārbūvi.


1 Ar Ministru kabineta 2015. gada 24. septembra rīkojumu Nr. 580 apstiprinātās Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādnes 2015.–2020. gadam un ar Ministru kabineta 2015. gada 24. septembra rīkojumu Nr. 581 apstiprinātais Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.–2020. gadam īstenošanas plāns.

2 Informatīvais ziņojums "Pārskats par Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam un Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam īstenošanas plāna ieviešanas rezultātiem", http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476713

3 Līdzgaitniecība ir process, kurā brīvprātīgais sniedz atbalstu probācijas klientam, iedrošina probācijas klientu uzlabot sociālās prasmes un pieņemt atbildīgus lēmumus. Tā ir sena un atzīta efektīva brīvprātīgā darba metode, tajā skaitā – ārvalstīs, attiecībā uz personām kriminālsodu izpildes procesā un pēc tā.

4 VPD tiek īstenota arī vēl viena brīvprātīgā darba forma – Atbildīguma un atbalsta apļi – un tā ir vērsta uz darbu ar probācijas klientu, kurš izdarījis noziegumu pret tikumību un dzimumneaizskaramību, sniedzot tam nepieciešamo atbalstu, mazinot sociālās atstumtības izjūtu un palīdzot risināt situācijas, lai mazinātu riskus jauna noziedzīga nodarījuma izdarīšanai.

5 SIA "AC Konsultācijas" Pētījums par brīvprātīgo darba iespējām un līdzgaitniecības modeļa ieviešanu kriminālsodu izpildē, pieejams: http://petijumi.mk.gov.lv/sites/default/files/file/Brivpratigo_darba_iesp_2.nodevums_2018.pdf

6 Pētījums par brīvprātīgo darba iespējām un līdzgaitniecības modeļa ieviešanu kriminālsodu izpildē, SIA "AC Konsultācijas", Projekts Nr. 9.1.2.0/16/I/001 "Bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū", Rīga, 2018., http://petijumi.mk.gov.lv/sites/default/files/file/Brivpratigo_darba_iesp_2.nodevums_2018.pdf

7 http://polsis.mk.gov.lv/documents/5343

8 http://polsis.mk.gov.lv/documents/5343

9 http://polsis.mk.gov.lv/documents/5343

10 http://polsis.mk.gov.lv/documents/5343

11 http://polsis.mk.gov.lv/documents/5343

12 https://www.tiesibsargs.lv/uploads/content/legacy/Ka_maza_telefonsaruna_var_veikt_lielu_darbu_2015.pdf

13 Cens expert survey on extremism report 2 current priorities in counter-terrorism and prevention, Cameron Sumpter, July 2021

14 Sabiedriskās domas pētījums par labās prakses popularizēšanas pasākumiem stereotipu mainīšanai par bijušajiem ieslodzītajiem, SIA "Comperio" un nodibinājums "Baltic Institute of Social Sciences", Ieslodzījuma vietu pārvaldes Eiropas Sociālā fonda projekta "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana" (Id. Nr. 9.1.3.0/16/I/001) aktivitāšu ietvaros, Rīga, 2018. pieejams: http://petijumi.mk.gov.lv/node/3095

15 Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS, 02.2006. "Sabiedrības attieksme pret Valsts probācijas dienestu un bijušajiem ieslodzītajiem"

16 Sabiedriskās domas pētījums par labās prakses popularizēšanas pasākumiem stereotipu mainīšanai par bijušajiem ieslodzītajiem, SIA "Comperio" un nodibinājums "Baltic Institute of Social Sciences", Ieslodzījuma vietu pārvaldes Eiropas Sociālā fonda projekta "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana" (Id. Nr. 9.1.3.0/16/I/001) aktivitāšu ietvaros, Rīga, 2018. pieejams: http://petijumi.mk.gov.lv/node/3095

17 Pētījums "Par Krimināllikuma regulējumu attiecībā uz preventīvo uzraudzību un preventīvo aizturēšanu citās valstīs un Latvijas likumdošanas izpēte šajā kontekstā", http://petijumi.mk.gov.lv/node/2894

18 Mērķgrupu bezdarbnieki pārskata gada beigās, NVA publiskais pārskats, pieejams: https://www.nva.gov.lv/lv/publikacijas-un-parskati

3. pielikums
Resocializācijas politikas pamatnostādnēm
2022.–2027. gadam
Dokumenti, kuri ņemti vērā izstrādājot Pamatnostādnes, dokumenti, kuri ar Pamatnostādnēm veido sinerģiju un demarkāciju, un pētījumi, kuros paustās atziņas ir ņemtas vērā Pamatnostādņu izstrādē

Pamatnostādnes ir izstrādātas, ņemot vērā sekojošas Apvienoto Nāciju Organizācijas vadlīnijas un noteikumus:

- Apvienoto Nāciju Organizācijas Vadlīnijas par nepilngadīgo noziedzības novēršanu (Rijādas vadlīnijas)1;

- Apvienoto Nāciju Organizācijas Minimālos standartnoteikumus nepilngadīgo tiesvedības sistēmas pārvaldībai (Pekinas noteikumi)2;

- Apvienoto Nāciju Organizācijas Standarta minimuma noteikumus par sodiem bez brīvības atņemšanas (Tokijas noteikumi)3;

- Apvienoto Nāciju Organizācijas Noteikumus par nepilngadīgo aizsardzību brīvības atņemšanas gadījumā (Havannas noteikumi)4;

- Apvienoto Nāciju Organizācijas Noteikumus par izturēšanos pret ieslodzītajām sievietēm un piespiedu līdzekļiem, kas nav saistīti ar brīvības atņemšanu un ko piemēro attiecībā uz likumpārkāpējām sievietēm (Bangkokas noteikumi)5;

- Apvienoto Nāciju Organizācijas minimālos noteikumus attiecībā uz izturēšanos pret ieslodzītajiem6;

- Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību7;

- Eiropas Padomes Konvenciju par spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanu un tās protokoliem8;

- Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu9, un ievērojot Eiropas Padomes Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 10 prasības.

Pamatnostādņu izstrādē ir ņemtas vērā arī starptautiskās rekomendācijās minētais, kas nosaka valstu kriminālsodu izpildes sistēmas darbības pamatprincipus, tajā skaitā:

- Eiropas Padomes rekomendācija /Rec(2010)1 dalībvalstīm par Eiropas Probācijas noteikumiem11;

- Eiropas Padomes rekomendācijā Rec(2014)3 par bīstamajiem noziedzniekiem12;

- Ministru komitejas ieteikums Rec(2017)3 par Eiropas noteikumiem par sabiedrībā izciešamiem sodiem un piespiedu līdzekļiem13;

- Ministru komitejas Ieteikums Rec(2018)8 dalībvalstīm par taisnīguma atjaunošanu krimināllietās14;

- Eiropas Padomes rekomendācija Rec(2014)4 par elektronisko uzraudzību15;

- Eiropas Padomes rekomendācija Rec(2008)11 dalībvalstīm par Eiropas noteikumiem nepilngadīgiem likumpārkāpējiem, kuriem piemēro sankcijas vai pasākumus16;

- Eiropas Padomes rekomendācija Rec(2006)2 par Eiropas cietumu noteikumiem17;

- Ministru komitejas Ieteikums Rec(2003)23 dalībvalstīm par cietuma administrācijas izturēšanos pret uz mūžu ieslodzītajiem un ilgtermiņa ieslodzītajiem18;

- Ministru komitejas ieteikums Rec(99)22 dalībvalstīm attiecībā uz cietumu pārapdzīvotību un ieslodzīto skaita palielināšanos19;

- Ministru komitejas Ieteikums Rec(2018)8 dalībvalstīm par taisnīguma atjaunošanu krimināllietās20;

- Ministru komitejas Ieteikums Rec(2018)5 dalībvalstīm par ieslodzītu vecāku bērniem21;

- Ministru komitejas Ieteikums Rec (2012) 12 dalībvalstīm par ārvalstu ieslodzītajiem22.

Sinerģija un demarkācija

Pamatnostādnēs ietvertie uzdevumi veido koordināciju ar citu ministriju pārziņā/atbildībā esošajiem Darbības programmas 2014.-2020. SAM projektiem, ko līdzfinansē ESF un ERAF. Piemēram, Darbības programmas 2014.-2020. 7.2.1. SAM "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros"" projektā (projektu plānots īstenot līdz 2021.gada 31. augustam) paredzēti šādi pasākumi, kuru ietvaros plānots iesaistīt ieslodzījumu vietās esošos jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot):

- Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros - paplašināt sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanu, tai skaitā nodrošinot vispārējo pamatprasmju apguvi, profesionālo pilnveidi un tālākizglītību izglītojamiem ieslodzījuma vietās, un nodrošināt izglītojamiem darba tirgum nepieciešamās profesionālās kvalifikācijas ieguvi, kā arī sekmēt to konkurētspēju darba tirgū;

- karjeras atbalsta pasākumi (karjeras konsultanti īsteno karjeras atbalsta pasākumus, informējot par izglītības, karjeras, nodarbinātības, personas izaugsmes un attīstības iespējām).

Ar ERAF atbalstu Darbības programmas 2014.-2020. 4.2.1. SAM "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" projektu iesniegumu atlases pirmās kārtas ietvaros IeVP īstenoti divi projekti:

- "Energoefektivitātes paaugstināšana Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusā" Nr. 4.2.1.2/18/I/005 (projekta mērķis: paaugstināt energoefektivitāti tiešās valsts pārvaldes padotības iestādes ēkās – IeVP Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusā). Projekta īstenošana pabeigta 2021. gadā;

- "Energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem skolā ar sporta zāli un ēdnīcā" Nr. 4.2.1.2/18/I/006 (projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti tiešās valsts pārvaldes padotības iestādes ēkās – IeVP Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem skolā ar sporta zāli un ēdnīcā). Saskaņā ar IeVP un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk - CFLA) noslēgto vienošanos un grozījumiem, projekts noslēdzās 05.02.2022. un šobrīd CFLA izskata projekta noslēguma maksājuma pieprasījumu.

Papildus jāņem vērā, ka 2019. gada 28. jūnijā tika apstiprināts NFI programmas "Korekcijas dienesti" iepriekš noteiktā projekta "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" (turpmāk – NFI projekts) pieteikums. Savukārt 2019. gada 1. jūlijā tika parakstīts līgums Nr. 1-6.4/2-2019 starp Tieslietu ministriju un IeVP par NFI projekta īstenošanu NFI 2014.–2021. gada perioda programmas ietvaros. NFI projekta īstenotājs un līdzfinansējuma saņēmējs ir IeVP. NFI projekta mērķis ir radīt modernu infrastruktūru un saturu Latvijas korekcijas dienestu personāla – IeVP un VPD darbinieku – apmācībai, turpmāk sagatavojot mūsdienīgas sodu izpildes nodrošināšanai. NFI projekta ietvaros Olaines cietuma teritorijā plānots būvēt jaunu Mācību centru, kurā apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes varēs gan darbinieki bez priekšzināšanām, kuri tikai uzsāk darbu korekcijas sistēmā, gan savas zināšanas un pieredzi papildināt varēs arī nozares profesionāļi. Mācību centrā būs iespējams nodrošināt moduļu izglītību, individuāli izvērtējot un piedāvājot katram darbiniekam nepieciešamās zināšanas. Papildus sinerģiju veido fakts, ka jaunajā Mācību centra ēkā tiks nodrošināta Projekta Nr. 9.1.2. un Projekta Nr. 9.1.3. ietvaros izstrādātās jaunās, kā arī pilnveidotās IeVP personāla apmācību programmas, tādējādi veidojot papildus ieguvumus no NFI un ES fondu izlietojuma.

Papildus ir identificēta koordinācija ar šādiem Darbības programmas 2014.-2020. ietvertiem SAM, kur bijušie ieslodzītie var būt kā pakalpojumu saņēmēji, tomēr tie nav iezīmēti kā atsevišķa mērķa grupa:

• 7.1.1. SAM "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" (nodarbinātības pieejamības nodrošināšana darba meklētājiem un neaktīvām personām, tostarp ilgstošiem bezdarbniekiem un no darba tirgus attālinātām personām, kā arī izmantojot vietējās nodarbinātības iniciatīvas un atbalstu darbaspēka mobilitātei);

• 9.1.1. SAM "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1. pasākums "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem", 9.1.1.2. pasākums "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" un 9.1.1.3. pasākums "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai";

• 9.1.4. SAM "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)";

• 8.3.3. SAM "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" (Nodarbinātības valsts aģentūrā nereģistrēto NEET jauniešu (15-29 gadi) prasmju attīstība, lai veicinātu viņu iesaisti izglītībā, tajā skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā).

• 8.4.1. SAM "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" ("Formālas, neformālas un ikdienas mācīšanās pieejamības uzlabošana visām vecuma grupām, darbaspēka zināšanu, prasmju un kompetenču uzlabošana un elastīgu mācību iespēju veicināšana, tostarp ar profesionālo orientāciju un iegūto kompetenču apstiprināšanu");

• 9.2.4. SAM "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākums "Kompleksu veselības veicināšanas pasākumu īstenošana Latvijas iedzīvotājiem prioritārajās veselības aprūpes jomās" un 9.2.4.2. pasākums "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai prioritārajās veselības aprūpes jomās" ;

• 9.2.5. SAM "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas";

• 9.2.6. SAM "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju";

• 9.2.7. SAM "Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai";

• 9.3.2. SAM "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši, sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru".

Tomēr tā kā neviens no iepriekš minētajiem SAM nerisina noziedzīgās uzvedības riska novēršanas jautājumus ieslodzītajiem vai probācijas klientiem, un šīs personas parasti šādos SAM tiek iekļautas, vadoties no citas, ar ieslodzījumu vai probācijas klienta statusu nesaistītas pazīmes, piemēram, personas ar invaliditāti u.tml., tad veidojas skaidra demarkācija starp Pamatnostādnēs plānoto politiku un citos SAM plānotajiem pasākumiem. Koordinācija ar minētajiem SAM tiek noteikta, izstrādājot Darbības programmas 2021.-2027. 4.3.4. SAM "Sekmēt aktīvu iekļaušanos, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbinātību" 4.3.4.6. pasākumu "Resocializācijas pakalpojumu probācijas klientiem pilnveidošana un taisnīguma atjaunošanas pieeju attīstība, veicinot probācijas klientu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos un radot priekšnosacījumus viņu veiksmīgai iekļaušanai un nodarbināmībai" (turpmāk – 4.3.4.6. pasākums) un 4.3.4.7. pasākumu "Nodarbināmības priekšnosacījumu nodrošināšana ieslodzītajiem pilnveidojot resocializācijas sistēmas efektivitāti, vienlaikus sekmējot bijušo ieslodzīto iekļaušanos, vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību" (turpmāk – 4.3.4.7. pasākums).

Papildus šobrīd ir indikatīvi prognozējama koordinācija ar šādiem Darbības programmā 2021.-2027. ietvertajiem SAM, kur ieslodzītie, bijušie ieslodzītie un probācijas klienti var būt kā pakalpojumu saņēmēji, tomēr ne visur tie ir iezīmēti kā atsevišķa mērķa grupa (jo viņi var kvalificēties pēc citas pazīmes vai kvalificējas IeVP vai VPD, vai ieslodzījuma vietās strādājošās izglītības iestādes vai ieslodzījuma vietu ārstniecības iestādes):

DP minētais SAMMērķgrupa
4.1.1. SAM Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību.Galvenās mērķgrupas: Visi Latvijas iedzīvotāji, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji, VM padotības iestādes, ārstniecības iestādes.
4.1.2. SAM Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspējuGalvenās mērķgrupas: 1) Visi Latvijas iedzīvotāji, īpaši sociālās un teritoriālās atstumtības riskam pakļautie iedzīvotāji, kā piemēram, ārstniecības iestādes, izglītības iestādes, plānošanas reģioni, pašvaldības, noteiktas sabiedrības grupas (bērni un jaunieši, personas ar vielu un procesu atkarībām un sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas, vecāki, darba ņēmēji (jo īpaši gados vecāki) u.c.), biedrības un nodibinājumi, tiesībaizsardzības un bērnu tiesību aizstāvošās institūcijas (piem., tiesas un sociālās korekcijas iestādes). 2) Ārstniecības personas, rezidenti īpaši atbalstāmajās specialitātēs, veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā iesaistītās personas, ārstniecības atbalsta personas, ārstniecības iestādes, biedrības un nodibinājumi, visi Latvijas iedzīvotāji un noteiktas sabiedrības grupas (piem., bērni un jaunieši)..
  
4.2.1. SAM Uzlabot piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītībā, mācībās un mūžizglītībā, attīstot infrastruktūru, tostarp stiprinot tālmācību, tiešsaistes izglītību un mācības.Galvenās mērķgrupas: Valsts pārvaldes iestādes, pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības, t.sk. kultūrizglītības iestādes, speciālās izglītības iestādes, augstskolas, koledžas, to pedagogi, akadēmiskais personāls, studējošie, izglītojamie, kā arī viņu vecāki, pašvaldības.
4.2.2. SAM Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, efektivitāti un atbilstību darba tirgum, lai atbalstītu pamatprasmju, tostarp digitālo prasmju, apguvi.Galvenās mērķgrupas: Pirmsskolas izglītības iestādes, vispārējās un profesionālās izglītības iestādes, pedagogi un izglītojamie, t.sk. izglītojamie sociālās atstumtības riska grupā, ar speciālām vajadzībām; izglītojamo vecāki; pedagogu sagatavošanas studiju programmu absolventi, augstskolas, koledžas, akadēmiskais personāls, studējošie; valsts pārvaldes iestādes, sociālie un sadarbības partneri, to darbinieki, uzņēmumi, darba devēju organizācijas u.c. profesionālās izglītības iestāžu, t.sk. koledžu, sadarbības partneri, nacionālā augstākās izglītības kvalitātes aģentūra..
4.2.3. SAM Veicināt vienlīdzīgu piekļuvi kvalitatīvai un iekļaujošai izglītībai un mācībām un to pabeigšanu, jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošām grupām, sākot no agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes līdz pat vispārējai, profesionālajai un augstākajai izglītībai, kā arī pieaugušo izglītībā un mācībās, tostarp veicinot mācību mobilitāti visiem.Galvenās mērķgrupas: Izglītības iestādes, izglītības iestāžu vadība, pedagogi un izglītojamie, kā arī viņu vecāki, pašvaldības, bērni un jaunieši ar speciālām vajadzībām, sociālas atstumtības riskam pakļauti izglītojamie, bērni un jaunieši no 7 līdz 25 gadiem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri iegūst pamatizglītību un vidējo izglītību, NEET jaunieši no 15 līdz 29 gadiem, valsts pārvaldes iestādes, NVO.
4.2.4. SAM Veicināt mūžizglītību, jo īpaši paredzot elastīgas kvalifikācijas paaugstināšanas un pārkvalificēšanās iespējas visiem, ņemot vērā digitālās prasmes, labāk paredzot pārmaiņas un jaunas prasības pēc prasmēm, kas balstītas uz darba tirgus vajadzībām, atvieglojot karjeras maiņu un veicinot profesionālo mobilitāti.Galvenās mērķgrupas: Nodarbināti pieaugušie, prioritāri nodarbinātie pirmspensijas vecumā, nodarbinātie zemas kvalifikācijas profesijās, uzņēmēji, sociālo partneru organizācijas, bibliotekāri, Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri, NVO, darba ņēmēju un nozaru, darba devēju organizācijas, plānošanas reģioni, pašvaldības.
4.3.3. SAM Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu, ilgstošo bezdarbnieku un nelabvēlīgā situācijā esošu grupu, kā arī neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai, veicināt pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku..Galvenās mērķagrupas: Bezdarbnieki (t.sk. nelabvēlīgākā situācijā esoši bezdarbnieki, ilgstošie bezdarbnieki, jaunieši - bezdarbnieki 18–29 gadi u.c.), darba meklētāji, bezdarba riskam pakļautas personas, sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas, ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji, personas, kuras ieguvušas bēgļa vai alternatīvās personas statusu, sociālie uzņēmumi, sociālās uzņēmējdarbības uzsācēji, valsts un pašvaldību institūcijas, darba devēji, darba tirgus institūciju NVA un VDI darbinieki, karjeras konsultanti, darba tiesību un darba aizsardzības jomas speciālisti, nodarbinātie, ārvalstu un LR darba devēji saistībā ar nosūtītajiem darbiniekiem, darbinieku nosūtīšanas kontroles un uzraudzības procesā iesaistīto institūciju darbinieki, sabiedrība kopumā.
4.3.5. SAM Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju.Galvenās mērķgrupas: Sociālās atstumtības riskam pakļautās mērķa grupas: cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem vai invaliditāti, t.sk. cilvēki ar garīga rakstura traucējumiemun bērni ar funkcionāliem traucējumiem, cilvēki pensijas vecumā, t.sk. ar demenci, viņu ģimenes locekļi/neformālie aprūpētāji, bezpajumtnieki, ielu bērni un jaunieši, no atkarību vielām un procesiem atkarīgas personas, ilgstošie bezdarbnieki, personas, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, probācijas klienti, personas, kuras ieguvušas bēgļa vai alternatīvās personas statusu u.c. Pilngadīgas personas, kuru izārstēšana vairs nav iespējama (paliatīvās aprūpes pacienti) un viņu ģimenes locekļi/neformālie aprūpētāji. Sociālo pakalpojumu sniedzēji, sociālā jomā strādājošie speciālisti, t.sk. sociālo pakalpojumu sniedzēju iestāžu un struktūrvienību vadītāji, sociālā darba speciālisti, sociālās jomas atbalsta personāls, t.sk. aprūpētāji, ģimenes asistenti u.c., veselības aprūpes speciālisti, valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmā iesaistītās personas un iestādes, NVO, supervizori, sociālās labklājības jomas studenti, sabiedrība, plānošanas reģioni, pašvaldības, LM, TM, sadarbības partneri u.c.
4.3.6. SAM Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju.Galvenās mērķgrupas: Bērni un ģimenes ar bērniem, t.sk. bērniem ar iespējamu vai esošo invaliditāti, bērnu vecāki/likumiskie pārstāvji, pedagogi pirmsskolas, vispārējās, profesionālās un speciālās izglītības iestādēs, sociālo pakalpojumu sniedzēji, veselības aprūpes speciālisti, kas ikdienā strādā ar bērniem, sociālie darbinieki, supervizori, speciālisti, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzību, speciālisti kas strādā ar no vardarbības cietušām un/ vai vardarbību veikušām personām, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, sabiedrība, pašvaldības, sociālie dienesti, izglītības pārvaldes, bāriņtiesas, bērnu pieskatīšanas pakalpojumu sniedzēji, privātās un publiskās pirmsskolas izglītības iestādes, vispārējās un speciālās izglītības iestādes, NVO, bērnu labklājības sistēmas veidošanā iesistītie politikas plānotāji un veidotāji u.c.
4.4.1.SAM Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto personu sociālo integrāciju, izmantojot sociālās inovācijasGalvenās mērķgrupas: cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem vai invaliditāti, pensijas vecuma cilvēki, t.sk. ar demenci, aprūpējamo personu ģimenes locekļi vai citi neformālie aprūpētāji, ģimenes ar bērniem, bezpajumtnieki, ielu bērni un jaunieši, no atkarību vielām un procesiem atkarīgas personas, ilgstošie bezdarbnieki, personas, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, nemotivēti cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem u.c. sociālās atstumtības riskam pakļautas mērķa grupu personas.

Arī citu ministriju izstrādātajos attīstības plānošanas dokumentos ir atrodami uzdevumi, kas paredz attīstības iespējas attiecībā uz ieslodzītajiem, bijušajiem ieslodzītajiem un probācijas klientiem, piemēram:

Pamatnostādņu nosaukums/ saturiskais tvērumsSasaiste ar NAP2027Atbildīgās institūcijas un līdzatbildīgās institūcijasStatuss
Mājokļu pieejamības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam

Mērķis: noteikt risinājumus ilgtermiņā pieejama mājokļa nodrošināšanā Latvijas iedzīvotājiem, paredzot, ka tiek sniegts atbalsts personu grupām mājokļu pieejamības nodrošināšanai; esošais dzīvojamais fonds līdz 2050. gadam atbilst mūsdienu energoefektivitātes, būvniecības un labiekārtotības standartiem; pastāv stabila jauna dzīvojamā fonda attīstība, lai nodrošinātu mājokļu pieejamību gan mājokļiem uz tirgus nosacījumiem, gan sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām.

Prioritāte "Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība"EM

LM, PKC (DLC)

Izstrādes procesā
Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam

Mērķis: noteikt vienotu valsts politiku un stratēģiju izglītībā, aptverot visus izglītības veidus un pakāpes – vispārējo izglītību, profesionālo un pieaugušo izglītību un augstāko izglītību, fokusējoties uz kvalitātes, efektivitātes, pieejamības un sadarbības aspektiem

Prioritāte "Zināšanas un prasmes personības un valsts izaugsmei"IZM

EM, KM, VM, IeM, AiM, ZM, VARAM, LM, SM, TM

Pieņemtas/

Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija rīkojums Nr. 436

Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam

Mērķis: nodrošināt latviešu valodas - Latvijas Republikas valsts valodas un Eiropas Savienības oficiālās valodas - ilgtspēju, tās lingvistisko kvalitāti un konkurētspēju Latvijas un pasaules valodu tirgū, kā arī ietekmi Latvijas kultūrvidē. Valsts valodas politikas mērķa sasniegšanai ir noteikti četri rīcības virzieni:
1) valsts valodas juridiskā statusa stiprināšana;
2) valsts valodas izglītības politika;
3) latviešu valodas zinātniskā izpēte un attīstīšana;
4) sabiedrības līdzdalības nodrošināšana valsts valodas politikas īstenošanā un latviešu valodas attīstībā

Prioritāte "Vienota, droša un atvērta sabiedrība"IZM

AiM, ĀM, IeM, KM, LM, TM

Pieņemtas/ Ministru kabineta 2021. gada 25. augusta rīkojums Nr. 601
Saliedētas un pilsonīgi aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam

Mērķis: veicināt saliedētas un pilsoniskas sabiedrības veidošanos uz vienojošu demokrātijas vērtību un Latvijas valodas un kultūrtelpas pamata, ņemot vērā jaunos lokālos un globālos izaicinājumus. Galvenie darbības virzieni:
1) pilsoniska kultūra un iekļaujošs pilsoniskums;
2) nacionālā identitāte un piederība;
3) integrācija

Prioritāte "Vienota, droša un atvērta sabiedrība"KM

LM, VARAM, IeM, IZM, TM, ĀM, FM, AiM, VK

Pieņemtas/

Ministru kabineta 2021. gada 5. februāra rīkojums Nr. 72 

Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam

Mērķis: sekmēt iedzīvotāju sociālo iekļaušanu, mazinot ienākumu nevienlīdzību un nabadzību, attīstot pieejamu un individuālajām vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu un juridiskā atbalsta sistēmu, kā arī veicinot augstu un iekļaujošu nodarbinātību un kvalitatīvu darba vidi.

Pamatnostādņu fokuss plānots uz stratēģisko mērķu sasniegšanu sociālajā aizsardzībā, iekļaujošas nodarbinātības un cienīga darba veicināšanā.

Galvenie rīcības virzieni:

1) ilgtspējīga, stabila un adekvāta sociālā aizsardzība, kas nodrošina pietiekamu ekonomisko neatkarību;

2) moderna un pieejama sociālo pakalpojumu sistēma, kas cita starpā uzlabo iedzīvotāju iespējas dzīvot neatkarīgi un dzīvot sabiedrībā, iekļauties izglītībā un darba tirgū;

3) iekļaujošs darba tirgus ikvienam un kvalitatīvas darba vietas, atbalstot ilgtermiņa līdzdalību darba tirgū;

4) attīstīta valsts nodrošinātā juridiskā atbalsta sistēma, paplašinot mazāk aizsargāto personu piekļuvi tiesu sistēmai

Prioritāte "Stipras ģimenes, veseli un aktīvi cilvēki"

Prioritāte "Vienota, droša un atvērta sabiedrība"

LM/TM

Visas ministrijas, PKC (DLC)

Pieņemtas/ Ministru kabineta 2021. gada 1. septembra rīkojums Nr. 616
Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam

Mērķis: ģimenēm ar bērniem draudzīga sabiedrība, kas veicina bērnu un jaunatnes labklājību, veselīgu attīstību un vienlīdzīgas iespējas, kā arī nodrošina, lai valsts politika būtu izsvērta, pēctecīga un visaptveroša bērnu un ģimenes labklājības, jaunatnes, veselības un tiesību aizsardzības jomā. Pamatnostādnēs tiks savstarpēji papildinoši un detalizēti izstrādāti risinājumi, kas nodrošina noteiktā mērķa sasniegšanu vairākos rīcības virzienos - ģimenes kā vērtības stiprināšana sabiedrībā, bērna audzināšana un aprūpe, ģimeņu ar bērniem materiālās labklājības vecināšana, jauniešu patstāvīgas dzīves sākums, bērnu tiesību aizsardzības un atbalsta sistēmas pilnveide

Prioritāte "Stipras ģimenes, veseli un aktīvi cilvēki"

Prioritāte "Zināšanas un prasmes personības un valsts izaugsmei"

Prioritāte "Vienota, droša un atvērta sabiedrība"

LM/PKC (DLC)/IeM/
IZM/KM/
VM/TM

EM/VARAM

Izstrādes procesā
Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam

Mērķis: attīstīt vienotus digitālus risinājumus un ieviest jaunus efektīvus, sabiedrībai pieejamus pakalpojumus un infrastruktūru atbilstoši pasaules informācijas sabiedrības mērķiem un ES digitālā vienotā tirgus attīstības tendencēm. Saturiskajā ietvarā tiks iekļauti tādi potenciāli attīstības virzieni kā digitālā pārvaldība, digitālie pakalpojumi, IKT arhitektūra, digitālā drošība, digitālās prasmes, tostarp racionālas un efektīvas (savienojama, kiberdroša, ar augstu veiktspēju) digitālās infrastruktūras izveide tieslietu jomā – valsts nozīmes reģistru un to sniegto pakalpojumu attīstība (ieviešot mākslīgā intelekta un mašīntulkošanas rīkus utt.), datu drošības un datu pielietojuma risinājumi

Prioritāte "Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība"

Prioritāte "Uzņēmumu konkurētspēja un materiālā labklājība"

Prioritāte "Vienota, droša un atvērta sabiedrība"

VARAM

Visas ministrijas, VK

Pieņemtas/ Ministru kabineta 2021. gada 7. jūlija rīkojums Nr. 490
Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam

Mērķis: Uzlabot Latvijas iedzīvotāju veselību, pagarinot labā veselībā nodzīvoto mūžu, novēršot priekšlaicīgu mirstību un mazinot nevienlīdzību veselības jomā.

Rīcības virzieni:

1. Veselīgs un aktīvs dzīvesveids

2. Infekciju izplatības mazināšana

3. Uz cilvēku centrēta un integrēta veselības aprūpe

3.1. Zāļu un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība

3.2. Veselības aprūpes pakalpojumu koordinēšana un pēctecība

3.3. Pacienta un viņa ģimenes iesaiste veselības aprūpē

4. Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide

5. Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana, efektīva veselības aprūpes resursu izlietošana.”

Prioritāte "Stipras ģimenes, veseli un aktīvi cilvēki"

Prioritāte "Kultūra un sports aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei"

VM

EM, FM, IeM, IZM, LM, SM, VARAM, ZM, PKC (DLC)

Izsludināts Valsts sekretāru

2021. gada 25. februāra sanāksmē,

VSS-134, 2021-TA-1693

Projekta 9.1.2. un Projekta 9.1.3. īstenošanas gaitā veiktie pētījumi, kuros paustās atziņas ir ņemtas vērā pamatnostādņu izstrādē

• SIA "AC Konsultācijas" (2018). Pētījums par brīvprātīgo darba iespējām un līdzgaitniecības modeļa ieviešanu kriminālsodu izpildē, pieejams: https://www.ievp.gov.lv/lv/media/2539/download

• Kunšteina, K., Rudzīte, G., Skara, K. (2018). Resocializācijas programmu akreditācijas sistēmas izveide: ārvalstu resocializācijas programmu akreditācijas sistēmu izpēte, pieejams: https://www.ievp.gov.lv/lv/media/2542/download

• Ulmane, Z., Skara, K. (2018). Resocializācijas programmu akreditācijas sistēmas izveide: Latvijā esošo resocializācijas programmu akreditācijas sistēmas izpēte, pieejams: https://www.ievp.gov.lv/lv/media/2545/download

• SIA Ķemers Business and Law Company (2018). Par Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta nodarbināto amatu kompetencēm, individuālajām īpašībām un spējām. 1. daļa. Pētījuma kopsavilkums, pieejams: https://www.ievp.gov.lv/lv/media/2548/download

• SIA Ķemers Business and Law Company (2018). Par Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieku mācību programmu vajadzībām atbilstoši iestādē nodarbināto profesijām un tajās nepieciešamo zināšanu – iemaņu apjomam un esošajām profesijām un specializāciju daudzumam. 2. daļa. Pētījuma kopsavilkums, pieejams: https://www.ievp.gov.lv/lv/media/2551/download

• SIA Ķemers Business and Law Company (2018). Personāla vadības funkciju audits un personāla procesu pilnveide. Gala ziņojums, pieejams: https://www.ievp.gov.lv/lv/media/2554/download

• SIA Comperio, Baltic Institute of Social Sciences (2018). Sabiedriskās domas pētījums par labās prakses popularizēšanas pasākumiem stereotipu mainīšanai par bijušajiem ieslodzītajiem. Gala ziņojums, pieejams: https://www.ievp.gov.lv/lv/media/2557/download

• Ķīvīte A., Skaida S., Koļesņikova J. (2017) Risku un vajadzību novērtējums personām, kuras piedalīsies atkarību mazināšanas programmās. Rīga: Ieslodzījuma vietu pārvalde, Rīgas Stradiņa universitāte, pieejams: http://petijumi.mk.gov.lv/sites/default/files/title_file/Risku_un_vajadzibu_novertejums_Zinojums.pdf

• Dr.sc.soc. Anvars Zavackis, Mg.Psych. Ronalds Cinks (2019). Probācijas klientu noziedzīgu nodarījumu recidīvs: 2013. gada un 2016. gada kohortu salīdzinājums, pieejams: https://www.vpd.gov.lv/lv/probacijas-klientu-noziedzigu-nodarijumu-recidivs-2013-gada-un-2016-gada-kohortu-salidzinajums-2009gads

• Dr.sc.soc. Anvars Zavackis, Mg.Psych. Ronalds Cinks (2018). Noziedzīgu nodarījumu recidīvs personām, kuras notiesātas par dzimumnozieguma izdarīšanu, pieejams: https://www.vpd.gov.lv/lv/noziedzigu-nodarijumu-recidivs-personam-kuras-notiesatas-par-dzimumnozieguma-izdarisanu

• Dr. sc. soc. Anvars Zavackis, Dr. sc. soc. Jurijs Ņikišins (2016). Piespiedu darbu un nosacītas notiesāšanas piemērošana un izpilde, pieejams: https://www.vpd.gov.lv/lv/piespiedu-darbu-un-nosacitas-notiesasanas-piemerosana-un-izpilde-2017gads


1 United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines), https://digitallibrary.un.org/record/105349

2 United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules"), https://digitallibrary.un.org/record/120958

3 United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (The Tokyo Rules), https://digitallibrary.un.org/record/105347?ln=en

4 United Nations Rules for the Protection of Juvelines Deprived of their Liberty, https://undocs.org/en/A/RES/45/113

5 United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok rules), https://digitallibrary.un.org/record/691193?ln=en

6 United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Mandela Rules), https://digitallibrary.un.org/record/805001?ln=en

7 Eiropas Padomes Konvencija par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību, https://likumi.lv/ta/id/267200-par-eiropas-padomes-konvenciju-par-bernu-aizsardzibu-pret-seksualu-izmantosanu-un-seksualu-vardarbibu 8 Par Eiropas konvenciju par spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanu un tās protokoliem, https://likumi.lv/ta/id/46428-par-eiropas-konvenciju-par-spidzinasanas-un-necilvecigas-vai-pazemojosas-ricibas-vai-soda-noversanu-un-tas-protokoliem

9 Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu, https://likumi.lv/ta/id/7164-par-eiropas-padomes-konvenciju-par-bernu-tiesibu-piemerosanu

10 Eiropas Padomes Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija, https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/649

11 Recommendation CM/Rec(2010)1 of the Committee of Ministers to member states on the Council of Europe Probation Rules (Adopted by the Committee of Ministers on 20 January 2010 at the 1075th meeting of the Ministers’ Deputies);

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800cc249 12 Recommendation CM/Rec(2014)3 of the Committee of Ministers to member States concerning dangerous offenders (Adopted by the Committee of Ministers on 19 February 2014 at the 1192nd meeting of the Ministers’ Deputies); https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c649d

13 Recommendation of the Committee of Ministers to member States on the European Rules on community sanctions and measures (Adopted by the Committee of Ministers on 22 March 2017 at the 1282nd meeting of the Ministers' Deputies); https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680700a5a;

14 Recommendation CM/Rec(2018)8 of the Committee of Ministers to member States concerning restorative justice in criminal matters (Adopted by the Committee of Ministers on 3 October 2018 at the 1326th meeting of the Ministers' Deputies); https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016808e35f3

15 Recommendation CM/Rec(2014)4 of the Committee of Ministers to member States on electronic monitoring (Adopted by the Committee of Ministers on 19 February 2014, at the 1192nd meeting of the Ministers' Deputies); https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c64a7

16 Recommendation CM/Rec(2008)11 of the Committee of Ministers to member states on the European Rules for juvenile offenders subject to sanctions or measures (Adopted by the Committee of Ministers on 5 November 2008 at the 1040th meeting of the Ministers’ Deputies); https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d2716

17 Recommendation Rec(2006)2 of the Committee of Ministers to member states on the European Prison Rules (Adopted by the Committee of Ministers on 11 January 2006 at the 952nd meeting of the Ministers' Deputies and revised and amended by the Committee of Ministers on 1 July 2020 at the 1380th meeting of the Ministers' Deputies); https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809ee581

18 Recommendation Rec(2003)23of the Committee of Ministers to member states on the management by prison administrations of life sentence and other long-term prisoners (Adopted by the Committee of Ministers on 9 October 2003 at the 855th meeting of the Ministers’ Deputies); https://pjp-eu.coe.int/documents/41781569/42171329/CMRec+%282003%29+23+on+the+management+of+life+sentence+and+other+long+term+prisoners.pdf/bb16b837-7a88-4b12-b9e8-803c734a6117

19 Recommendation No. R (99) 22 of the Committee of Ministers to member states concerning prison overcrowding and prison population inflation (Adopted by the Committee of Ministers on 30 September 1999 at the 681s t meeting of the Ministers' Deputies); https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/carceles/3_Europeos/Basicos/2_Especificos/R%20%20(99)%2022,%20ingles.pdf

20 Recommendation CM/Rec(2018)8 of the Committee of Ministers to member States concerning restorative justice in criminal matters (Adopted by the Committee of Ministers on 3 October 2018 at the 1326th meeting of the Ministers' Deputies); https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016808e35f3

21 Recommendation CM/Rec(2018)5 of the Committee of Ministers to member States concerning children with imprisoned parents (Adopted by the Committee of Ministers on 4 April 2018 at the 1312th meeting of the Ministers' Deputies); https://rm.coe.int/cm-recommendation-2018-5-concerning-children-with-imprisoned-parents-e/16807b3438

22 Recommendation CM/Rec(2012)12 of the Committee of Ministers to member States concerning foreign prisoners (Adopted by the Committee of Ministers on 10 October 2012 at the 1152nd meeting of the Ministers’ Deputies); https://pjp-eu.coe.int/documents/41781569/42171329/CMRec+%282012%29+12+concerning+foreign+prisoners.pdf/a13a6dc6-facd-4aaa-9cc6-3bf875ac8b0f

4. pielikums
Resocializācijas politikas pamatnostādnēm
2022.-2027. gadam
Kopsavilkums par Pamatnostādnēs iekļauto uzdevumu īstenošanai nepieciešamo finansējumu

euro

UzdevumsPasākumiPlānotais finansējumsNepieciešamais papildu finansējums
  2022202320242022*202320242025 20262027 
Finansējums kopā 

11 686 708

47 498 401

90 273 688

245 428

3 104 744

3 512 688

3 325 313

3 247 043

1 228 094

Vidēja termiņa budžeta ietvara likums, kopā 

11 686 708

47 498 401

90 273 688

245 428

3 104 744

3 512 688

3 325 313

3 247 043

1 228 094

tajā skaitā:          
valsts pamatfunkciju īstenošana 6 158 65239 396 84690 193 596000000
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana, tajā skaitā: 5 528 0568 101 55580 092245 4283 104 7443 512 6883 325 3133 247 0431 228 094
Eiropas sociālais fonds 00001 036 7161 529 3591 451 2881 497 0431 228 094
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 5 528 0568 101 55580 092000000
ANF 000245 4282 068 0281 983 3291 874 0251 750 0000
Informatīvi          
Sadalījumā pa budžeta resoriem          
19.Tieslietu ministrija 11 686 70847 498 40190 273 688245 4283 104 7443 512 6883 325 3133 247 0431 228 094
valsts pamatfunkciju īstenošana 6 158 65239 396 84690 193 596000000
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana, tajā skaitā: 5 528 0568 101 55580 092245 4283 104 7443 512 6883 325 3133 247 0431 228 094
Eiropas sociālais fonds 

0

0

0

0

1 036 716

1 529 359

1 451 288

1 497 043

1 228 094

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 5 528 0568 101 55580 092000000
ANF 000245 4282 068 0281 983 3291 874 0251 750 0000
1. Rīcības virziens – turpināt pilnveidot resocializācijas darbu ar ieslodzītajiem un probācijas klientiem atbilstoši mainīgās vides izaicinājumiem, t.sk. jaunām mērķa grupām, kā arī ieviešot resocializācijas darba (kriminālsoda izpildes) efektivitātes mērījumu sistēmu
Finansējums kopā     483 310809 063827 730846 985665 457
Vidēja termiņa budžeta ietvara likums, kopā     483 310809 063827 730846 985665 457
tajā skaitā*:          
valsts pamatfunkciju īstenošana     00000
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana, tajā skaitā:     483 310809 063827 730846 985665 457
Eiropas sociālais fonds     483 310809 063827 730846 985665 457
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments     00000
1. uzdevums Ieslodzīto un probācijas klientu resocializācijas instrumentu pilnveidošana          
Finansējums kopā     219 878270 104299 871299 570229 939
Vidēja termiņa budžeta ietvara likums, kopā     219 878270 104299 871299 570229 939
tajā skaitā*:          
valsts pamatfunkciju īstenošana    000000
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana, tajā skaitā:     219 878270 104299 871299 570229 939
Eiropas sociālais fonds     219 878270 104299 871299 570229 939
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments          
 1. pasākums - Risku/resursu novērtēšanas un resocializācijas darba organizēšanas instrumenta pieaugušajiem probācijas klientiem ieviešana, pilnveidošana, ieskaitot darbības rezultātu izvērtēšanu un darbinieku apmācību (ESF)    9 37413 47613 47613 4768 788
 2. pasākums - Risku/resursu novērtēšanas un resocializācijas darba organizēšanas instrumenta bērniem un jauniešiem (25 gadi un jaunāki) ieviešana, pilnveidošana, ieskaitot darbības rezultātu izvērtēšanu un darbinieku apmācību (ESF)    9 37413 47613 47613 4768 788
 3. pasākums - Risku/resursu novērtēšanas un resocializācijas darba organizēšanas instrumenta sievietēm ieviešana, pilnveidošana, ieskaitot darbības rezultātu izvērtēšanu un darbinieku apmācību (ESF)      17 57717 57723 436
 4. pasākums - Risku/resursu novērtēšanas un resocializācijas darba organizēšanas instrumenta probācijas klientiem ar garīgās veselības problēmām ieviešana, pilnveidošana, ieskaitot darbības rezultātu izvērtēšanu un darbinieku apmācību (ESF)      29 29529 295 
 5.pasākums - Risku un vajadzību novērtēšanas instrumentu pilnveide notiesātajiem brīvības atņemšanas iestādēs (ESF)    39 80445 14033 53037 01433 530
 6.pasākums - Jaunu resocializācijas programmu ieviešana darbam ar jaunām notiesāto mērķa grupām brīvības atņemšanas iestādēs, darbības rezultātu izvērtēšana un nodarbināto apmācība (ESF)    42 24050 36550 74045 72543 770
 7.pasākums - Jaunas sabiedrībā īstenojamas resocializācijas programmas vardarbīgus noziegumus izdarījušiem probācijas klientiem ieviešana, darbības rezultātu izvērtēšana un darbinieku apmācības (ESF)    9 37413 47613 47613 4768 788
 8.pasākums - Esošo resocializācijas programmu validizācija/ pilnveide brīvības atņemšanas iestādēs (ESF)    43 58849 45843 58844 81843 588
 9.pasākums - Esošo resocializācijas programmu darbības rezultātu izvērtēšana un pilnveidošana atbilstoši dažādu probācijas klientu mērķgrupu (piemēram, bērni, jaunieši, personas ar garīgās veselības problēmām, radikalizētas personas, notiesātas amatpersonas, atkarīgie, kibernoziedznieki) resocializācijas vajadzībām (ESF)    50 92473 20373 20373 20347 741
 10.pasākums - Drošības risku izvērtējuma instrumenta ieviešana atbilstoša resocializācijas procesa norises nodrošināšanai (ESF)    15 20011 51011 51011 51011 510
2. uzdevums Probācijas klientu resocializācijas modeļa pārskatīšana un pilnveidošana          
Finansējums kopā     93 437135 235135 235135 23587 197
Vidēja termiņa budžeta ietvara likums, kopā     93 437135 235135 235135 23587 197
tajā skaitā*:          
valsts pamatfunkciju īstenošana          
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana, tajā skaitā:     93 437135 235135 235135 23587 197
Eiropas sociālais fonds     93 437135 235135 235135 23587 197
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments          
 1. pasākums - Probācijas klientu resocializācijas modeļa pilnveidošana, taisnīguma atjaunošanas metožu integrēšana VPD funkciju izpildē, probācijas klientu sasniegto resocializācijas rezultātu dinamiskās novērtēšanas sistēmas izstrāde un ieviešana (ESF)    93 437135 235135 235135 23587 197
3. uzdevums Jaunu atbalsta pasākumu ieviešana ieslodzītajiem, probācijas klientiem, viņu ģimenes locekļiem (t.sk. atbalsta personām)          
Finansējums kopā     91 511300 143289 043294 543267 398
Vidēja termiņa budžeta ietvara likums, kopā     91 511300 143289 043294 543267 398
tajā skaitā*:          
valsts pamatfunkciju īstenošana          
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana, tajā skaitā: 000091 511300 143289 043294 543267 398
Eiropas sociālais fonds     91 511300 143289 043294 543267 398
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments          
 1.pasākums - Atbilstošas intervences ieviešana notiesātajiem ar augstu vardarbības vai dzimumnozieguma risku pēc kriminālsoda izpildes atbilstoši EP rekomendācijā Rec(2014)3 minētajam       0 
 2.pasākums - Probācijas bērnu un jauniešu mājas modeļa koncepta izstrāde un ieviešana (ESF)    7 68011 04011 04011 0407 200
 3.pasākums - Atbalsta pasākumi probācijas klientu resocializācijai (piem., speciālistu konsultācijas un terapijas pasākumi), atbilstoši viņu individuālajām vajadzībām (ESF)    45 11164 84764 84764 84742 292
 4.pasākums - Jaunu atbalsta un sociālo prasmju attīstības pasākumu izstrāde un ieviešana probācijas klientiem, viņu ģimenes locekļiem (t.sk. atbalsta personām) (ESF)       5 0005 000
 5.pasākums - Pasākumi ieslodzīto ģimenes saišu stiprināšanai, t.sk. pētījums par ģimenes saišu stiprināšanas vajadzībām dažādām ieslodzīto vecumposmu grupām (ESF)    0154 580139 580139 580139 580
 6.pasākums - Noteiktu ieslodzīto mērķa grupu tikšanās ar ģimenes locekļiem (t.sk. atbalsta personām) NVO pārstāvju pavadībā ārpus ieslodzījuma vietas soda izciešanas laikā (ESF)    06 8364 3364 8364 086
 7.pasākums - NVO un citu speciālistu atbalsts ieslodzītajām mātēm ar bērniem, lai veidotu pozitīvus sociālos kontaktus ārpus ieslodzījuma vietas un izglītotu par dažādiem ar bērna attīstību saistītos jautājumiem (ESF)    28 39211 20011 20011 20011 200
 8.pasākums - Informatīvi pasākumi ieslodzītajiem par ģimenes vērtībām un vecāku lomu bērna dzīvē, par vecāku prasmēm, par bērnu audzināšanu bez vardarbīgām audzināšanas metodēm (ESF)    10 3285 4005 4005 4005 400
 9.pasākums - Speciālistu konsultācijas, dažādi terapijas pasākumi, aktivitātes un atbalsta pasākumi ieslodzītajiem ar garīgās veselības robežstāvokļiem vai problēmām (ESF)    046 24052 64052 64052 640
 10.pasākums - Nodarbību cikla “Veiksmīgas bērna audzināšanas pamati” īstenošana notiesātajām, kuru bērni uzturas Iļģuciema cietuma Mātes un bērnu nodaļā.   000000
 11.pasākums - Informatīvie pasākumi probācijas klientu (bērnu) vecākiem par vecumposmu attīstības īpatnībām, VPD darbu ar bērniem un vecākiem kā atbalsta personām.   000000
4. uzdevums Jaunu resocializācijas darba metožu ieviešana          
Finansējums kopā     57 36482 46182 46182 46153 779
Vidēja termiņa budžeta ietvara likums, kopā     57 36482 46182 46182 46153 779
tajā skaitā*:          
valsts pamatfunkciju īstenošana     00000
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana, tajā skaitā:     57 36482 46182 46182 46153 779
Eiropas sociālais fonds     57 36482 46182 46182 46153 779
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments          
 1.pasākums - Interaktīvu resocializācijas darba metožu attīstība un aprobācija, tai skaitā nepieciešamā aprīkojuma iegāde (piem., interaktīvas spēles, video/audio materiāli (ESF)    6 4409 2589 2589 2586 038
 2.uzdevums - Ārvalstu labās prakses apzināšana un pētniecība attiecībā uz resocializācijas darba probācijas jomā organizēšanu specifiskām mērķgrupām, tostarp bērniem, jauniešiem, sievietēm, personām ar psihiskās uzvedības problēmām, , kā arī resocializācijas darba instrumentu pilnveidošana (ESF)    50 92473 20373 20373 20347 741
5. uzdevums Kriminālsodu izpildes (resocializācijas darba) efektivitātes pētījumi, t.sk. probācijas klientu sociālās iekļaušanas koeficienta modeļa izstrāde          
Finansējums kopā     21 12021 12021 12035 17627 144
Vidēja termiņa budžeta ietvara likums, kopā     21 12021 12021 12035 17627 144
tajā skaitā*:          
valsts pamatfunkciju īstenošana     00000
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana, tajā skaitā:     21 12021 12021 12035 17627 144
Eiropas sociālais fonds     21 12021 12021 12035 17627 144
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments          
 1.pasākums - Probācijas klientu sociālās iekļaušanas koeficienta aprēķina metodikas izstrāde un ieviešana, tai skaitā sabiedrībā izciešamo sodu recidīva mērījumu sistēmas pilnveidošana (koeficienta modeļa izstrāde, definīcija, metodika un pētījumi) (ESF)       14 0566 024
 2.pasākums - Resocializācijas darba un kriminālsodu izpildes efektivitātes mērījumu sistēmas ieviešana, t.sk. pētījumi (ESF)    21 12021 12021 12021 12021 120
2. Rīcības virziens - Nodrošināt jaunajām resocializācijas vajadzībām atbilstoša personāla pieejamību ieslodzījuma vietās un Valsts probācijas dienestā, t.sk. Brīvprātīgo un līdzgaitnieku pieejamība
Finansējums kopā     118 923186 602169 364195 864143 942
Vidēja termiņa budžeta ietvara likums, kopā     118 923186 602169 364195 864143 942
tajā skaitā*:          
valsts pamatfunkciju īstenošana     00000
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana, tajā skaitā:     118 923186 602169 364195 864143 942
Eiropas sociālais fonds     118 923186 602169 364195 864143 942
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments     00000
1. uzdevums Ieslodzījuma vietu, probācijas darbinieku un brīvprātīgo apmācības kvalifikācijas pilnveidošanai, profesionālās noturības veicināšanas pasākumi, ieskaitot supervīzijas          
Finansējums kopā     118 923186 602169 364195 864143 942
Vidēja termiņa budžeta ietvara likums, kopā     118 923186 602169 364195 864143 942
tajā skaitā*:          
valsts pamatfunkciju īstenošana     00000
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana, tajā skaitā:     118 923186 602169 364195 864143 942
Eiropas sociālais fonds     118 923186 602169 364195 864143 942
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments          
 1.pasākums - VPD nodarbināto un brīvprātīgo apmācību pasākumi, t.sk. e-mācību attīstība un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi, profesionālās noturības veicināšanas pasākumi, ieskaitot supervīzijas un koučingu, ikgadējās konferences VPD nodarbinātajiem un sadarbības partneriem (ESF)    33 73548 49548 49548 49531 627
 2.pasākums - VPD brīvprātīgā darba programmu pilnveidošana un īstenošana, pasākumi brīvprātīgo kopienas attīstībai(ESF)    17 10824 59324 59324 59316 039
 3.pasākums - IeVP nodarbināto un brīvprātīgo apmācību pasākumi, t.sk. e-mācību attīstība un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi, profesionālās noturības veicināšanas pasākumi, ieskaitot supervīzijas un koučingu (ESF)000068 080113 51496 276122 77696 276
 4.pasākums - Izglītojoši pasākumi VPD un IeVP darbiniekiem par sabiedrībā pieejamiem pakalpojumiem darbā ar dzimumnoziedzniekiem000000000
2. uzdevums IeVP jauno mācību programmu aprobācija un īstenošanas uzsākšanas nodrošināšana jaunajā Mācību centrā          
Finansējums kopā     00000
Vidēja termiņa budžeta ietvara likums, kopā     00000
tajā skaitā*:          
valsts pamatfunkciju īstenošana     00000
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana, tajā skaitā:     00000
Eiropas sociālais fonds     00000
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments     00000
 1.pasākums - IeVP nodarbināto apmācību sistēmas pārskatīšana un pilnveidošana    00000
3. uzdevums Kontaktpersonu ieviešanas uzsākšana atsevišķās brīvības atņemšanas iestādēs          
Finansējums kopā     00000
Vidēja termiņa budžeta ietvara likums, kopā     00000
tajā skaitā*:          
valsts pamatfunkciju īstenošana     00000
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana     00000
Eiropas sociālais fonds 000000000
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments          
 1.pasākums - Kontaktpersonu sistēmas ieviešana jaunajā Liepājas cietumā000000000
 2.pasākums - Kontaktpersonu sistēmas ieviešana Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem000000000
 3.pasākums - Kontaktpersonu sistēmas ieviešana Iļģuciema cietumā000000000
 4.pasākums - Kontaktpersonu mācību un profesionālās kvalifikācijas pilnveides sistēmas izveide      000
4. uzdevums Individuālā izvērtējuma ieviešanas uzsākšana brīvības atņemšanas iestādēs          
Finansējums kopā     00000
Vidēja termiņa budžeta ietvara likums, kopā     00000
tajā skaitā*:          
valsts pamatfunkciju īstenošana          
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana     00000
Eiropas sociālais fonds 000000000
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments          
 1.pasākums - Pakāpeniska individuālā izvērtējuma ieviešana pa mērķa grupām, lēmumu veidiem, utt.000000000
 2.pasākums - Likumdošanā noteiktā soda izpildes gaita veicina kontaktpersonu sistēmas izveidošanu ieslodzījuma vietās, kas ir priekšnosacījums individuālā izvērtējuma ieviešanai000000000
5. uzdevums Sociālā darba ieslodzījuma vietās atšķirību izvērtēšana un nostiprināšana normatīvajos aktos          
Finansējums kopā     00000
Vidēja termiņa budžeta ietvara likums, kopā     00000
tajā skaitā*:          
valsts pamatfunkciju īstenošana          
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana     00000
Eiropas sociālais fonds 000000000
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments          
 1.pasākums - Sociālā darba ieslodzījuma vietās atšķirību izvērtēšana un nostiprināšana normatīvajos aktos000000000
6. uzdevums Ieslodzīto, kas nespēj sevi aprūpēt, aprūpes organizēšanas atšķirību izvērtējums un virzīšana izskatīšanai valdībā          
Finansējums kopā     00000
Vidēja termiņa budžeta ietvara likums, kopā     00000
tajā skaitā*:          
valsts pamatfunkciju īstenošana          
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana     00000
Eiropas sociālais fonds 000000000
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments          
 1.pasākums - Ieslodzīto, kas nespēj sevi aprūpēt, aprūpes organizēšanas atšķirību izvērtējums un virzīšana izskatīšanai valdībā000000000
3. Rīcības virziens - Nodrošināt soda izpildes vajadzībām adekvātu infrastruktūru, t.sk. nepieciešamos e-risinājumus
Finansējums kopā 5 342 6587 922 35216 583245 4282 073 9002 124 1331 911 8291 787 80430 968
Vidēja termiņa budžeta ietvara likums, kopā 5 342 6587 922 35216 583245 4282 073 9002 124 1331 911 8291 787 80430 968
tajā skaitā*:          
valsts pamatfunkciju īstenošana     00000
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana, tajā skaitā: 5 342 6587 922 35216 583245 4282 073 9002 124 1331 911 8291 787 80430 968
Eiropas sociālais fonds 00005 872140 80437 80437 80430 968
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 5 342 6587 922 35216 583000000
ANF 000245 4282 068 0281 983 3291 874 0251 750 0000
1. uzdevums Nepieciešamo e-risinājumu izstrāde un ieviešana IeVP un VPD darba efektivizācijai, t.sk. e-lietas 2.kārta          
Finansējums kopā     2 070 9002 102 9831 893 6791 769 65412 818
Vidēja termiņa budžeta ietvara likums, kopā     2 070 9002 102 9831 893 6791 769 65412 818
tajā skaitā*:          
valsts pamatfunkciju īstenošana     00000
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana, tajā skaitā:     2 070 9002 102 9831 893 6791 769 65412 818
Eiropas sociālais fonds     2 872119 65419 65419 65412 818
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments          
ANF 000245 4282 068 0281 983 3291 874 0251 750 0000
 1.pasākums - Probācijas klientu lietu vadības kvalitātes sistēmas pilnveidošana (ESF)    1 6722 4042 4042 4041 568
 2.pasākums - IeVP procesu digitalizācijas nodrošināšana (e-lieta 2.kārta) (ANF)000245 4282 068 0281 983 3291 874 0251 750 0000
 2.pasākums - Resocializācijas procesa informācijas tehnoloģijas risinājumu izveide (ESF)000 0100 000000
 3.pasākums - Ieviesti efektīvi tehnoloģiski risinājumi darba procesu pilnveidošanai VPD    00000
 4.pasākums - VPD informācijas sistēmas “Probācijas klientu uzskaites sistēma” pilnveidošana un attīstība, kā arī nepieciešamā tehnoloģiskā inventāra/aprīkojuma iegāde (ESF)    1 20017 25017 25017 25011 250
 5.pasākums - Digitālajā vidē notiekošās komunikācijas ar citām valsts iestādēm un sabiedrību pieaugums    00000
2. uzdevums Ieslodzītajiem domātu e-mācību attīstīšana          
Finansējums kopā     3 0003 000000
Vidēja termiņa budžeta ietvara likums, kopā     3 0003 000000
tajā skaitā*:          
valsts pamatfunkciju īstenošana     00000
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana, tajā skaitā:     3 0003 000000
Eiropas sociālais fonds     3 0003 000000
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments          
 1.pasākums - Profesionālās kvalifikācijas pilnveides pasākumi ieslodzītajiem jaunizstrādātajā e-vidē (ESF)   03 0003 000000
3. uzdevums Normatīvo aktu izstrāde e-risinājumu nodrošināšanai, rezultatīvo rādītāju uzkrāšanai un informācijas/datu apmaiņai /e-risinājumi notiesātā soda izpildes un resocializācijas gaitas fiksēšanai IeVP un VPD          
Finansējums kopā     00000
Vidēja termiņa budžeta ietvara likums, kopā     00000
tajā skaitā*:          
valsts pamatfunkciju īstenošana     00000
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana, tajā skaitā:     00000
Eiropas sociālais fonds          
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments          
 1.pasākums - Normatīvo aktu pilnveidošana notiesātā soda izpildes un resocializācijas gaitas fiksēšanai VPD000 00000
 2.pasākums - Normatīvo aktu pilnveidošana notiesātā soda izpildes un resocializācijas gaitas fiksēšanai IeVP000 00000
4. uzdevums Jaunā Liepājas cietuma būvniecība          
Finansējums kopā 

6 158 652

39 396 846

90 193 596

 00000
Vidēja termiņa budžeta ietvara likums, kopā 6 158 65239 396 84690 193 596 00000
tajā skaitā*:          
valsts pamatfunkciju īstenošana 6 158 65239 396 84690 193 596 00000
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana, tajā skaitā:     00000
Eiropas sociālais fonds          
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments          
 1.pasākums - Jaunā Liepājas cietuma būvniecība6 158 65239 396 84690 193 596 00000
 2.pasākums Jaunā Liepājas cietuma darbinieku specifiskā apmācība000 00000
5. uzdevums NFI projektā paredzētā jaunā Mācību centra būvniecība un darbības uzsākšana          
Finansējums kopā 5 075 6124 056 73216 583000000
Vidēja termiņa budžeta ietvara likums, kopā 5 075 6124 056 73216 583000000
tajā skaitā*:          
valsts pamatfunkciju īstenošana     00000
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana, tajā skaitā: 5 075 6124 056 73216 583000000
Eiropas sociālais fonds          
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 5 075 6124 056 73216 583000000
 1.pasākums - Mācību centra jaunās infrastruktūras būvniecība Olaines cietumā (NFI)4 758 6863 965 469       
 2.pasākums - Jaunu mācību programmu īstenošana jaunajā Mācību centra infrastruktūrā (NFI)316 92691 26316 583      
6. uzdevums NFI projektā paredzētā atklātā cietuma korpusu būvniecība          
Finansējums kopā 267 0463 865 6200000000
Vidēja termiņa budžeta ietvara likums, kopā 267 0463 865 6200000000
tajā skaitā*:          
valsts pamatfunkciju īstenošana     00000
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana, tajā skaitā: 267 0463 865 6200000000
Eiropas sociālais fonds          
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 267 0463 865 6200000000
 1.pasākums - Atklātā cietuma korpusa/korpusu būvniecība Olaines cietumā (NFI)267 0463 865 620       
7. uzdevums Darbam ar bērniem un jauniešiem pielāgotas telpas, t.sk. taisnīguma atjaunošanas aktivitāšu īstenošanai (VPD)          
Finansējums kopā     018 15018 15018 15018 150
Vidēja termiņa budžeta ietvara likums, kopā     018 15018 15018 15018 150
tajā skaitā*:          
valsts pamatfunkciju īstenošana     00000
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana, tajā skaitā:     018 15018 15018 15018 150
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments          
Eiropas sociālais fonds     018 15018 15018 15018 150
 1.uzdevums - Izveidotas darbam ar bērniem un jauniešiem, izlīguma procesa vadīšanai pielāgotas telpas (ESF)     18 15018 15018 15018 150
4. Rīcības virziens - Stiprināt pašvaldību un NVO lomu, t.sk. veidojot izpratni par katra sektora lomu atkārtota likumpārkāpuma novēršanā, izglītojot un nodrošinot atbalsta pasākumus NVO, pašvaldībām un citām institūcijām, tādejādi veicinot sabiedrības gatavību uzņemt personu pēc soda izciešanas un personas aktīvu iekļaušanos sabiedrības procesos, t.sk. nodarbināmību
Finansējums kopā     71 084107 674131 174131 174102 510
Vidēja termiņa budžeta ietvara likums, kopā     71 084107 674131 174131 174102 510
tajā skaitā*:          
valsts pamatfunkciju īstenošana     00000
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana, tajā skaitā:     71 084107 674131 174131 174102 510
Eiropas sociālais fonds     71 084107 674131 174131 174102 510
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments     00000
1. uzdevums Starpinstitūciju sadarbības pilnveidošanas pasākumi un apmācības iesaistīto institūciju pārstāvjiem, t.sk. NVO pārstāvjiem          
Finansējums kopā     600600600600600
Vidēja termiņa budžeta ietvara likums, kopā     600600600600600
tajā skaitā*:          
valsts pamatfunkciju īstenošana     00000
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana, tajā skaitā:     600600600600600
Eiropas sociālais fonds     600600600600600
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments          
 1.uzdevums - Starpinstitūciju sadarbības pilnveidošanas pasākumi un mācības iesaistīto institūciju pārstāvjiem, t.sk. NVO pārstāvjiem (ESF)    600600600600600
2. uzdevums Izglītojoši pasākumi un sociālās kampaņas dažādu sabiedrības sektoru pārstāvjiem          
Finansējums kopā     38 05056 51080 01080 01066 920
Vidēja termiņa budžeta ietvara likums, kopā     38 05056 51080 01080 01066 920
tajā skaitā*:          
valsts pamatfunkciju īstenošana          
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana, tajā skaitā:     38 05056 51080 01080 01066 920
Eiropas sociālais fonds     38 05056 51080 01080 01066 920
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments          
 1.pasākums - Konferences un citi pasākumi VPD nodarbinātajiem, sadarbības partneriem no valsts un nevalstiskā sektora, lai informētu par projektu īstenošanas rezultātiem un resocializācijas sistēmas attīstības perspektīvām (ESF)    28 05043 01043 01043 01029 920
 2.pasākums - Konferences un citi pasākumi IeVP nodarbinātajiem, sadarbības partneriem no valsts un nevalstiskā sektora, lai informētu par projektu īstenošanas rezultātiem un resocializācijas sistēmas attīstības perspektīvām (ESF)000010 00013 50037 00037 00037 000
 3.pasākums - Izglītojoši pasākumi speciālistiem (psihiatriem, psihoterapeitiem, psihologiem) par pieejamiem pakalpojumiem darbā ar dzimumnoziedzniekiem.00000000 
3. uzdevums Taisnīguma atjaunošanas (restorative justice) pasākumi          
Finansējums kopā     25 91937 25937 25937 25924 299
Vidēja termiņa budžeta ietvara likums, kopā     25 91937 25937 25937 25924 299
tajā skaitā*:          
valsts pamatfunkciju īstenošana     00000
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana, tajā skaitā:     25 91937 25937 25937 25924 299
Eiropas sociālais fonds     25 91937 25937 25937 25924 299
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments          
 1.pasākums - Sabiedrības informēšanas sociālās kampaņas par taisnīguma atjaunošanu (ESF)    25 91937 25937 25937 25924 299
4. uzdevums Sabiedrības iesaistes un atbalsta pasākumi notiesāto personu sociālās uzņēmējdarbības attīstībai          
Finansējums kopā     5 5958 5818 5818 5815 967
Vidēja termiņa budžeta ietvara likums, kopā     5 5958 5818 5818 5815 967
tajā skaitā*:          
valsts pamatfunkciju īstenošana     00000
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana, tajā skaitā:     5 5958 5818 5818 5815 967
Eiropas sociālais fonds     5 5958 5818 5818 5815 967
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments          
 1.pasākums - Sabiedrības informēšanas un sociālās kampaņas par notiesāto personu sociālo uzņēmējdarbību un tās atbalstīšanas nepieciešamību (ESF)    5 5958 5818 5818 5815 967
5. uzdevums Regulāras ikgadējas apmācības pašvaldību un citu institūciju darbiniekiem par personu noziedzīgās uzvedības riskiem, notiesātā personības īpatnībām, par kriminālsoda izpildes laikā veicamo resocializācijas darbu un starpinstitucionālo sadarbības lomu jauna likumpārkāpuma novēršanā          
Finansējums kopā     9204 7244 7244 7244 724
Vidēja termiņa budžeta ietvara likums, kopā     9204 7244 7244 7244 724
tajā skaitā*:          
valsts pamatfunkciju īstenošana          
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana, tajā skaitā:     9204 7244 7244 7244 724
Eiropas sociālais fonds     9204 7244 7244 7244 724
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments          
 1.pasākums - Ikgadēji semināri IeVP nodarbinātajiem un sadarbības partneriem par darba specifiku ar notiesātu personu (ESF)   003 8043 8043 8043 804
 2.pasākums - VPD organizēti izglītojoši, atbalsta un konsultatīvi pasākumi pašvaldībām, NVO un citām institūcijām (ESF)    920920920920920
Projektu vadība
Finansējums kopā 185 398179 20363 5090357 527285 216285 216285 216285 217
Vidēja termiņa budžeta ietvara likums, kopā 185 398179 20363 5090357 527285 216285 216285 216285 217
tajā skaitā*:          
valsts pamatfunkciju īstenošana          
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana, tajā skaitā: 185 398179 20363 5090357 527285 216285 216285 216285 217
Eiropas sociālais fonds     357 527285 216285 216285 216285 217
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments 185 398179 20363 509      

ESF projekta vadība VPD

1.Rīcības virziens:
1.uzdevums 1., 2., 3., 4., 7., 9.pasākums.
2.uzdevums 1. pasākums;
3.uzdevums 2., 3., 4., 12. pasākums
4.uzdevums 1. pasākums
5.uzdevums 1.pasākums
2.Rīcības virziens
1.uzdevums 1., 2. pasākums
3.Rīcības virziens
1.uzdevums, 1.,4.,pasākums
7.uzdevums 1.pasākums
4.Rīcības virziens
1.uzdevums 1.pasākums
2.uzdevums 1.pasākums
3.uzdevums 1.pasākums
4.uzdevums 1.pasākums
5.uzdevums 2.pasākums
    143 091113 280113 280113 280113 280

ESF projekta vadība IeVP

1.Rīcības virziens:
1.uzdevums 5.,6.,8. un 10.pasākums
3.uzdevums 5.,6.,7.,8. un 9.pasākums
5.uzdevums 2.pasākums
2.Rīcības virziens:
1.uzdevums 3.pasākums
3.Rīcības virziens:
1.uzdevums 7.pasākums
2.uzdevums 1.pasākums
4.Rīcības virziens:
2.uzdevums 2.pasākums
5.uzdevums 1.pasākums
    214 436171 936171 936171 936171 937

NFI projekta vadība un publicitāte IeVP

3.Rīcības virziens:
5.uzdevums 1. un 2.pasākums
6.uzdevums 1.pasākums
185 398179 20363 509      
* Finansējums 2022.gadā tiks pieprasīts no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"
5. pielikums
Resocializācijas politikas pamatnostādnēm
2022.–2027. gadam
Pamatnostādņu rādītāju pases
1. Politikas rezultātsNotiesāto un probācijas klientu īpatsvars, kas pēc soda izpildes beigām iesaistīti nodarbināmībā un aktīvi iekļaujas sabiedrībā
Politikas rezultāta rezultatīvais rādītājs Nr. 1Nodarbināto bijušo ieslodzīto skaits
Rādītāja iegūšanas metodoloģija

Apraksta, ar kādām metodēm tiek aprēķināts rezultatīvais rādītājs. Ja tā aprēķināšanas metodē ir izmantojama informācija no vispārpieejamiem avotiem, norāda informācijas iegūšanas avotu un gala rezultāta aprēķināšanas metodi. Ja rezultāta gala vērtība ir ņemta no vispārpieejamiem avotiem, norāda informācijas iegūšanas avotu.

Notiesāto skaits, par kuriem vismaz vienu reizi 12 mēnešu laikā pēc atbrīvošanas pēc pilna brīvības atņemšanas soda izciešanas brīvības atņemšanas iestādē, ir veikti darba devēja nodokļu maksājumi (datu avots: Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID)).

Metodoloģijas apraksts: pēc jaunā Ieslodzījuma vietu pārvaldes likuma spēkā stāšanās katru gadu vienu reizi IeVP nosūtīs VID sarakstu ar notiesātajiem, norādot vārdu, uzvārdu un personas kodu, kuri atbrīvoti pēc pilna brīvības atņemšanas soda izciešanas brīvības atņemšanas iestādē, un lūgs sniegt informāciju par noteiktā laika periodā (12 mēneši no atbrīvošanas datuma) darba devēja veiktajiem nodokļu maksājumiem par katru notiesāto. Turpmākajos gados IeVP lūgs VID sniegt šādu informāciju 1 reizi gadā.

Attiecīgā rādītāja skaitliskā vērtība tiks noteikta, saņemot informāciju no VID reizi gadā.

Mērīšanas biežums1 x gadā
Rādītāja vēlamās vērtības prognozePalielinās
Darbības rezultāti, kuru sasniegšana visvairāk ietekmē rezultatīvo rādītājuEfektīvāks darbs ar ieslodzīto, labāka resocializācijas rezultāta sasniegšanai.
Cita informācijaNav.
Politikas rezultāta rezultatīvais rādītājs Nr. 2Legālajā nodarbinātībā iesaistīto probācijas klientu īpatsvara pieaugums
Rādītāja iegūšanas metodoloģijaRādītājā tiek uzskaitīti šādi uzraudzības funkcijas probācijas klienti:

1. vecumā no 20 līdz 64 gadiem probācijas klientu uzskaites sistēmas (PLUS) uzraudzības sekcijas slēgšanas brīdī, un,

2. uzraudzības sākumā sākotnējā informācijas pieprasījumā no VID informācijas sistēmas saņemta informācija, ka par klientu netiek maksāti nodarbinātības nodokļi (nav reģistrētas darba tiesiskās attiecības)1; un,

3. uzraudzības noslēgšanas brīdī, izgūstot informāciju no VID informācijas sistēmas, tiek saņemta informācija, ka klients maksā nodarbinātības nodokļus (klientam reģistrētas darba tiesiskās attiecības).

Klientu īpatsvars procentos tiek aprēķināts pēc formulas: S2 / S1 * 100 (kur S1 – klientu skaits atbilstoši 1. un 2. punktā norādītajiem kritērijiem, bet S2 – klientu skaits atbilstoši 1., 2. un 3. punktā norādītajiem kritērijiem).

Rādītājā tiek uzskaitīti probācijas klienti, kuru uzraudzības sekcija ir atvērta periodā, sākot no 2022. gada 1. janvāra.2

Aprēķins tiek veikts par katru perioda kalendāro gadu.

Rādītājā netiek uzskaitīti probācijas klienti ar I grupas invaliditāti), kā arī nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotās personas.

Mērīšanas biežums1 x kalendārajā gadā3
Rādītāja vēlamās vērtības prognozeFaktiskā izpilde 2021. gadā ir 10,66 %.

2022. – 12 %

2023. – 13 %

2024. – 14 %

2025. – 15 %

2026. – 16 %

2027. – 17 %

Darbības rezultāti, kuru sasniegšana visvairāk ietekmē rezultatīvo rādītājuEfektīvāks darbs ar probācijas klientu, labāka resocializācijas rezultāta sasniegšanai.
Cita informācijaNav.
  
2. Politikas rezultātsSoda izpildes vajadzībām atbilstoša infrastruktūra IeVP un VPD, t.sk. ieviesti nepieciešamie e-risinājumi, efektivizējot iestāžu iekšējos procesus un atbrīvojot personālresursus resocializācijas īstenošanai
Politikas rezultāta rezultatīvais rādītājs Nr. 1Ieviestie e-risinājumi IeVP
Rādītāja iegūšanas metodoloģijaPamatnostādņu darbības periodā indikatīvi plānots IeVP ieviest šādus e-risinājumus:

2022. gadā: 1

• IIS pilnveide (projekta 9.1.2. un projekta 9.1.3. ietvaros plānotie pasākumi).

2023. gadā: 2

• IIS pilnveide (piemēram, starpsistēmu informācijas nodošana, tiesu nolēmu izpilde, ieslodzīto uzraudzība, drošība un resocializācija, ieslodzīto plūsmu, datu aizsardzības u.c. nodrošināšana) e-lietas 2. kārtas ietvaros;

• Ieslodzītā saziņas ar IeVP e-risinājuma izstrāde, e-lietas 2. kārtas ietvaros.

2024. gadā: 2

• E-mācību platformas pilnveide nodarbinātajiem (ESF+ projektā 4.3.4.7. plānotais pasākums);

• IIS integrēti pilnveidotie un no jauna izstrādātie ieslodzīto resocializācijas instrumenti (ESF+ projektā 4.3.4.7. plānotie pasākumi).

2025. gadā: 1

• Drošības risku izvērtējuma instruments (ESF+ projektā 4.3.4.7. plānotais pasākums).

2026. gadā: 0

• IIS pilnveide (pēc nepieciešamības);

2027. gadā: 0

• IIS pilnveide (pēc nepieciešamības).

Mērīšanas biežums1 x gadā
Rādītāja vēlamās vērtības prognoze2022. gadā – 1; 2023. gadā – 2; 2024. gadā –2; 2025. gadā – 1; 2026. gadā – 0; 2027. gadā – 0.
Darbības rezultāti, kuru sasniegšana visvairāk ietekmē rezultatīvo rādītājuAizvien vairāk digitalizētu/automatizētu ieslodzījuma vietu procesu, kas nodrošina personālresursu efektīvu izmantošanu.
Cita informācijaNav.
Politikas rezultāta rezultatīvais rādītājs Nr.2E-indekss VPD
Rādītāja iegūšanas metodoloģija4E-indekss ir digitālās vides brieduma novērtējums valsts pārvaldē un pašvaldību darbā un pakalpojumu nodrošināšanā. E-indeksa mērījumu valsts iestādēs veic Valsts reģionālās attīstības ministrija, saskaņā ar izstrādāto metodoloģiju, kurā tiek analizēta saziņa ar sabiedrību, klientu apkalpošana un atbalsts, atvērto datu pieejamība; pakalpojumu nodrošināšana; iestādes iekšējie procesi un starpiestāžu sadarbība un citi, digitālās vides briedumu raksturojoši aspekti.
Mērīšanas biežumsPeriodiski, bet ne retāk kā reizi divos gados
Rādītāja vēlamās vērtības prognoze2022. gadā – 53, 2023. gadā – 54, 2024. gadā – 55, pēc tam – 56.
Darbības rezultāti, kuru sasniegšana visvairāk ietekmē rezultatīvo rādītājuDigitalizēti atbalsta un pamatdarbības procesi.
Cita informācijaNav.
Politikas rezultāta rezultatīvais rādītājs Nr. 3Vietu skaits, kur ieslodzītie tiek izvietoti drošos, resocializācijas īstenošanai piemērotos un starptautiskajām prasībām atbilstošos apstākļos
Rādītāja iegūšanas metodoloģijaVietu skaits aprēķināts, par pamatu ņemot noteikto maksimālo vietu skaitu ieslodzījuma vietās 2021. gada 1. jūlijā. Par drošiem, resocializācijas īstenošanai piemērotiem un starptautiskajām prasībām atbilstošiem apstākļiem tiek uzskatītas no jauna uzbūvētas vai renovētas, starptautiskiem standartiem atbilstošas ieslodzījuma vietu ēkas (korpusi) vai telpas, kurās ir izpildītas vismaz šādas minimālās prasības: izveidotas divvietīgas kameras atbilstoši likumā noteiktajai telpas platībai uz vienu ieslodzīto, kamerās ir duša un tualete; atklāto cietumu nodaļās prasības var nedaudz atšķirties režīma īpatnību dēļ (piemēram, ir nevis divvietīgas kameras, bet divvietīgas dzīvojamās istabas, tualete un duša var būt izvietota atsevišķi).

2021. gada 1. jūlijā par drošiem, resocializācijas īstenošanai piemērotiem un starptautiskajām prasībām atbilstošiem apstākļiem ir uzskatāmas:

• 80 vietas Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem (no jauna uzbūvētas vai renovētas un starptautiskajiem standartiem atbilstošas);

• 200 vietas Atkarīgo centrā Olaines cietumā;

• 94 vietas renovētajā Valmieras cietuma izmeklēšanas nodaļas korpusā.

Plānots, ka 2022. gadā tiks pabeigta Valmieras cietuma slēgtā cietuma korpusā renovācija (130 vietas).

Plānots, ka 2024. gadā tiks pabeigta Olaines cietumā atklātā cietuma bloka (100 vietas) būvniecība Norvēģijas finanšu instrumenta
2014.–2021. gada plānošanas perioda programmas "Korekcijas dienesti" iepriekš noteiktā projekta "Mācību centra infrastruktūras un apmācībām paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" Nr. 1-6.4/2-2019 ietvaros.

Plānots, ka 2025. gadā minētajām prasībām atbildīs arī jaunais Liepājas cietums (1200 vietas).

Mērīšanas biežums1 x gadā
Rādītāja vēlamās vērtības prognoze2022. gadā – 504; 2023. gadā – 504; 2024. gadā –604; 2025. gadā – 1804; 2026. gadā – 1804; 2027. gadā – 1804.
Darbības rezultāti, kuru sasniegšana visvairāk ietekmē rezultatīvo rādītājuNodrošināta starptautiskajiem un nacionālajiem standartiem atbilstoša un droša infrastruktūra efektīvai notiesāto resocializācijai.
Cita informācijaNav.
3. Politikas rezultātsVeicināta institūciju sadarbība un sodu izcietušo personu iekļaušana sabiedrībā (pilnveidota pašvaldību, NVO un citu institūciju izpratne par katra sektora lomu atkārtota likumpārkāpuma novēršanā un sodu izcietušo personu reintegrācijā, tādējādi veicinot sabiedrības gatavību uzņemt personu pēc soda izciešanas un veicinot personas aktīvu iekļaušanos sabiedrības procesos, t.sk. nodarbināmību)
Politikas rezultāta rezultatīvais rādītājs Nr. 1IeVP organizēti izglītojoši, atbalsta un konsultatīvi pasākumi pašvaldībām, NVO un citām institūcijām
Rādītāja iegūšanas metodoloģijaIeVP organizēto izglītojošo, atbalsta un konsultatīvo pasākumu (apmācības, semināri, konferences, konsultācijas u.c.) skaits, kurā piedalījušies pašvaldību, NVO un citu organizāciju pārstāvji.
Mērīšanas biežums1 x gadā
Rādītāja vēlamās vērtības prognoze2022. gadā – 9;

2023. gadā – 0;

2024. gadā –3;

2025. gadā – 3;

2026. gadā – 3;

2027. gadā – 3.

Pasākumi pārsvarā plānoti ESF+ 2021.–2027. gada periodā projekta 4.3.4.7. aktivitāšu ietvaros – ikgadējā konference un tematiskie semināri.

Darbības rezultāti, kuru sasniegšana visvairāk ietekmē rezultatīvo rādītājuSabiedrība ir informēta par ieslodzīto resocializācijas sistēmas attīstību, labo praksi, pieaug sabiedrības izpratne par to.
Cita informācijaNav.
Politikas rezultāta rezultatīvais rādītājs Nr. 2IeVP izglītojošos, atbalsta un konsultatīvajos pasākumos iesaistīto pašvaldību, NVO un citu institūciju dalībnieku skaits
Rādītāja iegūšanas metodoloģija5Rādītājā tiek uzskaitīts:

IeVP organizētos izglītojošos, atbalsta un konsultatīvajos pasākumos (apmācības, semināri, konferences, konsultācijas u.c.) iesaistīto pašvaldību, NVO un citu institūciju dalībnieku skaits, neskaitot IeVP nodarbinātos, kuri piedalās šajos pasākumos.

Mērīšanas biežums1 x kalendārajā gadā
Rādītāja vēlamās vērtības prognoze2022. gadā – 162;

2023. gadā – 0;

2024. gadā – 45;

2025. gadā – 55;

2026. gadā – 65;

2027. gadā – 50.

Pasākumi pārsvarā plānoti ESF+ 2021.–2027. gada periodā projekta 4.3.4.7. aktivitāšu ietvaros.

Darbības rezultāti, kuru sasniegšana visvairāk ietekmē rezultatīvo rādītājuSabiedrība ir informēta par ieslodzīto resocializācijas sistēmas attīstību, labo praksi, pieaug sabiedrības izpratne par to.
Cita informācijaNav.
Politikas rezultāta rezultatīvais rādītājs Nr. 3VPD organizēti izglītojoši, atbalsta un konsultatīvi pasākumi pašvaldībām, NVO un citām institūcijām, t.sk. par sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai
Rādītāja iegūšanas metodoloģijaRādītājā tiek uzskaitīts:

1. Sadarbības uzlabošanas, zināšanu un pieredzes apmaiņas pasākumu skaits, kurus VPD organizē sadarbībā ar nevalstiskā sektora organizācijām;

2. VPD reģionālo konsultatīvo sanāksmju ar nevalstiskajām organizācijām skaits.

Mērīšanas biežums1 x kalendārajā gadā
Rādītāja vēlamās vērtības prognoze2022. gadā – 20;

2023. gadā – 27;

2024. gadā – 28;

2025. gadā – 29;

2026. gadā – 30;

2027. gadā – 31.

Darbības rezultāti, kuru sasniegšana visvairāk ietekmē rezultatīvo rādītājuVienotas izpratnes radīšana iesaistīto institūciju un NVO pārstāvjos par risku mazināšanas iespējām probācijas klientiem, un priekšnoteikumu radīšanu sabiedrības gatavībai uzņemt personu pēc soda izciešanas un personas aktīvai iekļaušanai sabiedrības procesos, t.sk. nodarbināmībā.
Cita informācijaNav.
Politikas rezultāta rezultatīvais rādītājs Nr. 4VPD organizētos izglītojošos, atbalsta un konsultatīvajos pasākumos iesaistīto pašvaldību, NVO un citu institūciju dalībnieku skaits
Rādītāja iegūšanas metodoloģijaRādītājā tiek uzskaitīts:

1. reģionālo konsultatīvo sanāksmju ar NVO dalībnieku skaits;

2. apaļā galda diskusiju par sociālo uzņēmējdarbību dalībnieku skaits no NVO;

3. VPD organizēto konferenču dalībnieku skaits no NVO vai pašvaldībām.

Pasākumi pārsvarā plānoti ESF+ 2021.–2027. gada periodā projekta 4.3.4.6. aktivitāšu ietvaros.

Mērīšanas biežums1 x kalendārajā gadā
Rādītāja vēlamās vērtības prognoze2022. gadā – 20;

2023. gadā – 173;

2024. gadā – 173;

2025. gadā – 411;

2026. gadā – 292;

2027. gadā – 313.

Darbības rezultāti, kuru sasniegšana visvairāk ietekmē rezultatīvo rādītājuSabiedrība ir informēta par sabiedrībā izciešamo sodu labo praksi un probācijas klientu resocializācijas sistēmas attīstību, pieaug sabiedrības izpratne par to.
Cita informācijaNav.

1 Uzskaitīti tiek tikai klienti, kuri uzraudzības termiņa beigās būs jaunāki par 64 gadiem.

2 Kopš 01.01.2021. probācijas klientu uzskates sistēmā PLUS izveidots automatizēts datu apmaiņas risinājums datu importēšanai no VID datu bāzes.

3 Rādītājs tiek uzskaitīts, atbilstoši VPD attīstības un darba plānošanas vadlīnijām "Darbības virzieni (2021-2027)"

4 Rādītājs tiek uzskaitīts atbilstoši Valsts probācijas dienesta attīstības un darba plānošanas vadlīnijām "Darbības virzieni (2021-2027)"

5 Rādītājs tiek uzskaitīts, atbilstoši VPD attīstības un darba plānošanas vadlīnijām "Darbības virzieni (2021-2027).

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Resocializācijas politikas pamatnostādnēm 2022.–2027. gadam Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 413Pieņemts: 13.06.2022.Stājas spēkā: 13.06.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 116, 16.06.2022. OP numurs: 2022/116.5
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
333223
13.06.2022
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)