Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 339

Rīgā 2022. gada 8. jūnijā (prot. Nr. 31 1. §)
Noteikumi par primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā organizē personām primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu.

2. Primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem koordinē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sadarbībā ar Valsts robežsardzi un pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām.

3. Pašvaldība (sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija):

3.1. primāri sniedzamo atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem organizē un nodrošina, ņemot vērā katra Ukrainas civiliedzīvotāja individuālās vajadzības un izvēloties ekonomiski visizdevīgāko primāri sniedzamā atbalsta veidu un vietu;

3.2. izveido un uztur to Ukrainas civiliedzīvotāju sarakstu, kuriem pašvaldības administratīvajā vai sadarbības teritorijā tiek vai ir ticis nodrošināts primāri sniedzamais atbalsts, kā arī norāda atbalsta veidu, vietu un izmantošanas apjomu diennaktī.

4. Par šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minēto sarakstu un tajā iekļauto informāciju, tai skaitā izdevumu apmēra pamatotību, kā arī šajos noteikumos noteiktajā kārtībā piešķirto līdzekļu izlietojuma pamatotību ir atbildīga pašvaldība, kas nodrošina normatīvajos aktos noteikto līdzekļu izlietojuma uzraudzības kontroli atbilstoši mērķim.

5. Izdevumus par Ukrainas civiliedzīvotājiem nodrošināto izmitināšanu pašvaldībai sedz 100 % apmērā no izmitināšanas faktiskajām izmaksām proporcionāli faktiskajam izmitināšanas dienu skaitam. Organizējot Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu, pašvaldība ievēro šādus nosacījumus:

5.1. ja pašvaldība Ukrainas civiliedzīvotāju izmitina, slēdzot īres līgumu ar privātpersonu (izīrētāju), pašvaldībai tiek segta privātpersonai (izīrētājam) samaksātā atlīdzība par dzīvojamās telpas lietošanu, kas ietver visus ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos maksājumus, bet ne vairāk kā 300 euro mēnesī par dzīvokli (dzīvojamo māju);

5.2. ja pašvaldība Ukrainas civiliedzīvotāju izmitina pašvaldības īpašumā, valdījumā vai turējumā esošā izmitināšanas vietā vai izmanto citus izmitināšanas veidus, pašvaldībai tiek segti izdevumi par Ukrainas civiliedzīvotājiem nodrošināto izmitināšanu vai pakalpojuma sniedzējam samaksātā atlīdzība ne vairāk kā 100 euro mēnesī par katru izmitināto personu, ja dzīvošanai pielāgotajā telpā vai telpu grupā tiek izmitinātas ne vairāk kā trīs personas. Ja dzīvošanai pielāgotajā telpā vai telpu grupā tiek izmitinātas vairāk nekā trīs personas, par katru nākamo personu sedz izdevumus ne vairāk kā 50 euro mēnesī;

5.2.1 ja pašvaldība, izvērtējot iespējas piedāvāt attiecīgajam Ukrainas civiliedzīvotājam, kas atbilst kādai no Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 12. panta 1.2 daļā minētajām personu grupām, izmitināšanu savā vai citā pašvaldībā un konstatējot, ka nav iespējams to nodrošināt, ievērojot šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētos izmaksu ierobežojumus, izmitina Ukrainas civiliedzīvotāju pašvaldības īpašumā, valdījumā vai turējumā esošā izmitināšanas vietā vai izmanto citus izmitināšanas veidus un turpina tā izmitināšanu pēc sākotnējā 120 dienu izmitināšanas perioda beigām, pašvaldībai tiek segti izdevumi par Ukrainas civiliedzīvotājiem nodrošināto izmitināšanu vai pakalpojuma sniedzējam samaksātā atlīdzība ne vairāk kā 15 euro par katru izmitināto personu diennaktī;

5.3. Ukrainas civiliedzīvotāju ar kustību traucējumiem un viņu pavadošās personas uz laiku, kamēr tiek atrasta viņa vajadzībām piemērota izmitināšanas vieta pašvaldībā, izmitina tādā izmitināšanas vietā, kurā tiek nodrošināta piekļūstama ieeja un izeja ēkā, piekļūstamas koplietošanas telpas, ēdināšanas vieta (ja ir) un sanitārais mezgls. Ukrainas civiliedzīvotāju ar ļoti smagiem kustību vai kompleksiem traucējumiem izmitina tikai izmitināšanas vietas pirmajā stāvā. Šajā apakšpunktā minēto Ukrainas civiliedzīvotāju un viņu pavadošo personu izmitināšanai nepiemēro šo noteikumu 5.1. un 5.2. apakšpunktā noteiktos izmaksu ierobežojumus un šo noteikumu 7. punktā noteikto periodu.

(Grozīts ar MK 20.07.2022. noteikumiem Nr. 468; MK 27.09.2022. noteikumiem Nr. 607; sk. 12.1 punktu)

5.1 Sniedzot izmitināšanas un ar to saistītos pakalpojumus Ukrainas civiliedzīvotājiem, nepiemēro Ministru kabineta noteikumus par valsts tiešās pārvaldes iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrāžiem.

(MK 05.07.2022. noteikumu Nr. 416 redakcijā)

5.2 Ja pašvaldība atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumam pieņēma lēmumu par attiecīgo Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu līdz 60 dienām, izdevumus par Ukrainas civiliedzīvotājiem nodrošināto izmitināšanu līdz 60 dienām pašvaldībai sedz 100 % apmērā no izmitināšanas faktiskajām izmaksām proporcionāli faktiskajam izmitināšanas dienu skaitam. Organizējot Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu, pašvaldība ievēro šādus nosacījumus:

5.21. ja pašvaldība, izvērtējot iespējamās izmitināšanas izmaksas atbilstoši faktiskajai īres tirgus situācijai attiecīgajā pašvaldībā, izmitina Ukrainas civiliedzīvotāju, slēdzot īres līgumu ar privātpersonu (izīrētāju), pašvaldībai tiek segta privātpersonai (izīrētājam) samaksātā atlīdzība par dzīvojamās telpas lietošanu, kas ietver visus ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos maksājumus, bet ne vairāk kā 600 euro mēnesī par dzīvokli (dzīvojamo māju);

5.22. ja pašvaldība Ukrainas civiliedzīvotāju izmitina pašvaldības īpašumā, valdījumā vai turējumā esošā izmitināšanas vietā vai izmanto citus izmitināšanas veidus, pašvaldībai tiek segti izdevumi par Ukrainas civiliedzīvotājiem nodrošināto izmitināšanu vai pakalpojuma sniedzējam samaksātā atlīdzība ne vairāk kā 15 euro par katru izmitināto personu diennaktī;

5.22.1 ja pašvaldība, izvērtējot iespējas piedāvāt attiecīgajam Ukrainas civiliedzīvotājam, kas atbilst kādai no Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 12. panta 1.2 daļā minētajām personu grupām, izmitināšanu savā vai citā pašvaldībā un konstatējot, ka nav iespējams to nodrošināt, ievērojot šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētos izmaksu ierobežojumus, turpina tāda Ukrainas civiliedzīvotāja izmitināšanu pašvaldības īpašumā, valdījumā vai turējumā esošā izmitināšanas vietā vai izmanto citus izmitināšanas veidus pēc sākotnējā 60 dienu izmitināšanas perioda beigām, pašvaldībai tiek segti izdevumi par Ukrainas civiliedzīvotājiem nodrošināto izmitināšanu vai pakalpojuma sniedzējam samaksātā atlīdzība ne vairāk kā 15 euro par katru izmitināto personu diennaktī;

5.23. ja pašvaldība pēc sākotnējā 60 dienu izmitināšanas perioda beigām turpina tāda Ukrainas civiliedzīvotāja izmitināšanu, kas atbilst kādai no Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 12. panta 1.2 daļā minētajām personu grupām, piemēro šo noteikumu 5.1. un 5.2. apakšpunktā minētos izmaksu ierobežojumus, izņemot šo noteikumu 5.22.1 apakšpunktā minēto gadījumu. Jaunā izmitināšanas perioda sākums ir pirmā diena pēc iepriekšējā izmitināšanas perioda pēdējās dienas.

(MK 20.07.2022. noteikumu Nr. 468 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.09.2022. noteikumiem Nr. 607; sk. 12.1 punktu)

6. Izdevumi par Ukrainas civiliedzīvotājiem nodrošināto pārtiku pašvaldībai tiek segti 100 % apmērā no pārtikas nodrošināšanas faktiskajām izmaksām. Organizējot pārtikas nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, pašvaldība ievēro šādus nosacījumus:

6.1. ja Ukrainas civiliedzīvotājam tiek nodrošināts ēdināšanas pakalpojums, pašvaldībai sedz samaksāto atlīdzību ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam, bet ne vairāk kā 10 euro par personu dienā;

6.2. ja ēdināšanas pakalpojums tiek sniegts pašvaldības teritorijas ēdināšanas iestādē, ēdināšanas pakalpojuma izmaksas nedrīkst pārsniegt konkrētās pašvaldības teritorijas ēdināšanas iestādes ēdināšanas pakalpojuma izcenojumu;

6.3. ja Ukrainas civiliedzīvotājam tiek nodrošināti pārtikas produkti, pašvaldībai sedz piegādātājam samaksāto atlīdzību, bet ne vairāk kā piecus euro par personu dienā.

7. Ja pašvaldības teritorijā nav pieejamas izmitināšanas vietas, kas atbilst šo noteikumu 5. punktā noteiktajām izmaksām, pašvaldība uz laiku, līdz ir pieejamas atbilstošas izmitināšanas vietas, bet ne ilgāk kā septiņas diennaktis, personas var izmitināt vietās, kuru izmaksas pārsniedz šo noteikumu 5. punktā noteiktās izmaksas.

8. Ja atbrīvojas izmitināšanas vietas, kas atbilst šo noteikumu 5. punktā noteiktajām izmaksām, pašvaldība personas, kas uzturas šo noteikumu 7. punktā minētajās izmitināšanas vietās, izmitina vietās, kas atbilst šo noteikumu 5. punktā noteiktajām izmaksām. 

9. Ja izmitināšanas izdevumi pārsniedz šo noteikumu 5. punktā noteiktās izmaksas, pašvaldība, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedzot pārskatu par izdevumiem, kas saistīti ar Ukrainas civiliedzīvotājiem sniegto atbalstu, pārskatā iekļauj apliecinājumu, ka izmitināšanas brīdī nav bijušas pieejamas izmitināšanas vietas, kuru izmaksas atbilst šo noteikumu 5. punktā noteiktajām izmaksām.

10. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo pieprasījumu finansējuma piešķiršanai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", lai, pamatojoties uz pašvaldību sniegto informāciju, segtu šo noteikumu 5., 5.26. un 7. punktā minētos izdevumus.

(MK 20.07.2022. noteikumu Nr. 468 redakcijā)

12. Par īres līgumiem, kas noslēgti līdz 2022. gada 30. jūnijam (ieskaitot) saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 12. marta noteikumiem Nr. 168 "Noteikumi par primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem", no 2022. gada 1. jūlija pašvaldībai tiek segta privātpersonai (izīrētājam) samaksātā atlīdzība par dzīvojamās telpas lietošanu, kas ietver visus ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos maksājumus, bet ne vairāk kā 300 euro mēnesī par dzīvokli (dzīvojamo māju).

(MK 20.07.2022. noteikumu Nr. 468 redakcijā)

12.1 Šo noteikumu 5.2.1 un 5.22.1 apakšpunktā minētie izmaksu ierobežojumi nav attiecināmi uz izmitināšanas periodu līdz 2022. gada 30. septembrim (ieskaitot).

(MK 27.09.2022. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

13. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministre I. Indriksone
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 339Pieņemts: 08.06.2022.Stājas spēkā: 01.07.2022.Tēma: Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiemPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 113, 13.06.2022. OP numurs: 2022/113.8
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
333161
{"selected":{"value":"01.10.2022","content":"<font class='s-1'>01.10.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.10.2022","iso_value":"2022\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"20.07.2022","iso_value":"2022\/07\/20","content":"<font class='s-1'>20.07.2022.-30.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.07.2022","iso_value":"2022\/07\/08","content":"<font class='s-1'>08.07.2022.-19.07.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2022","iso_value":"2022\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2022.-07.07.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.10.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"