Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Aizkraukles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2022/15

Aizkrauklē 2022. gada 19. maijā
Pašvaldības nodeva par būvatļauju saņemšanu Aizkraukles novadā
APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes
2022. gada 19. maija domes
sēdes lēmumu Nr. 283 (prot. Nr. 11, 8. p.)


Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 10. punktu un Ministru kabineta
2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas
"
15. un 16.1 punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka nodevu par būvatļaujas izdošanu (turpmāk – nodeva), nodevas apmēru, nodevas par būvatļaujas izsniegšanu aprēķināšanas metodi, nodevas samaksas kārtību un personas, kas ir atbrīvojamas no nodevas samaksas Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā.

2. Nodevu maksā fiziskas un juridiskas personas, kuras kā būvniecības ierosinātāji, būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņem Aizkraukles novada pašvaldības iestādes Aizkraukles novada Būvvaldes (turpmāk – būvvalde) būvatļauju.

II. Nodevas veidi un apmērs

3. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu nosakāma pēc šādas formulas:

Nodeva (N) = L x k1 x k2, kur:

L – likme, kas atkarīga no plānotā objekta būvapjoma kopējās platības (pielikuma 1. tabula).

k1 – būves tipa koeficients, kas piemērojams saskaņā ar Būvju klasifikācijas CC izdevuma prasībām (pielikuma 2. tabula).

k2 – koeficients, kas piemērojams atkarībā no tā, vai objekts ir jaunbūve, būves pārbūve vai būves atjaunošana, vai būves restaurācija (pielikuma 3. tabula).

4. Nodeva iemaksājama Aizkraukles novada pašvaldības kasē vai ieskaitāma pašvaldības norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē (bankā).

5. No nodevas samaksas tiek atbrīvoti:

5.1. būvatļaujas saņēmēji, ja būvniecība tiek veikta par pašvaldības budžeta līdzekļiem vai būvniecība nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai;

5.2. personas ar I un II invaliditātes grupu, maznodrošinātas vai trūcīgas personas, politiski represētas personas un 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu ieguvušās personas, ja viņi veic būvprojektēšanu un būvniecību savas dzīvesvietas nodrošināšanas vajadzībām.

6. Saistošo noteikumu 5. punktā minētās personas no nodevas samaksas neatbrīvo, ja veikta patvaļīga būvniecība.

7. 50 % no nodevas par būvatļaujas saņemšanu maksājami, saņemot būvatļauju ar projektēšanas nosacījumiem vai projektēšanas nosacījumu izpildi, bet atlikušie 50 % – saņemot būvatļauju ar būvniecības nosacījumu izpildi. Ja būvniecības saskaņošana netiek pabeigta un būvatļauja nav izsniedzama, iekasētā pašvaldības nodevas daļa netiek atmaksāta.

8. Aprēķinātais nodevas apmērs par elektronisko sakaru tīkla būvniecības būvatļaujas izdošanu nedrīkst pārsniegt Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" noteikto apmēru.

III. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

9. Nodevas samaksu un saistošo noteikumu izpildi kontrolē Aizkraukles novada pašvaldības iestāde – Aizkraukles novada Būvvalde.

10. Savlaicīgi nesamaksāto nodevu piedzen likumā "Par nodokļiem un nodevām" paredzētājā kārtībā.

IV. Noslēguma noteikumi

11. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

11.1. Kokneses novada domes 2009. gada 30. decembra saistošie noteikumi Nr. 21 "Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Kokneses apvienotajā pašvaldību būvvaldē";

11.2. Aizkraukles novada pašvaldības domes 2010. gada 29. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 3 "Pašvaldības nodeva par būvatļauju saņemšanu Aizkraukles novadā".

Pielikumā: 1. tabula Objekta būvapjoma (likme L) noteikšana – ēku (būvju) kopējā platība;

2. tabula Plānotās būves tipa koeficients – kl;

3. tabula Veicamās būvniecības rakstura koeficients – k2, pavisam kopā uz 2 lp.

Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Līdums
Pielikums
Aizkraukles novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/15
"Pašvaldības nodeva par būvatļauju saņemšanu
Aizkraukles novadā"

1. tabula. OBJEKTA BŪVAPJOMA (LIKME L) NOTEIKŠANA – ĒKU (BŪVJU) KOPĒJĀ PLATĪBA

Likme L (EUR)

Būves kopējā platība (m2) vai kopgarums (m)

no

no

līdz (ieskaitot)

30

0

50

40

50

100

50

100

200

60

200

500

80

500

1000

140

1000

2000

160

Virs 2000

2. tabula. PLĀNOTĀS BŪVES TIPA KOEFICIENTS – k1
(k1 – būves tipa koeficients, kas piemērojams saskaņā ar Būvju klasifikācijas CC izdevuma prasībām)

CC Kods

Ēkas vai būves tips

k1

1211

Viesnīcu ēkas

3.5

1220

Biroju ēkas

1230

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas²

3.0

1261

Pašizklaides pasākumu ēkas

1252

Rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas

1241

Sakaru ēkas, stacijas, termināli un ar tām saistītās ēkas²

2.5

211

Autostāvvietas komerciāliem nolūkiem²

1122

Triju vai vairāku dzīvokļu ēkas 1, 3

2.0

1110

Viendzīvokļa mājas komercnolūkiem 1

1121

Divu dzīvokļu mājas komercnolūkiem 1

1251

Rūpnieciskās ražošanas ēkas

23

Rūpnieciskās kompleksās būves

1242

Garāžu ēkas

241

Sporta un atpūtas būves

1212

Citas īslaicīgās apmešanās vietas

2420

Citas iepriekš neklasificētas, inženierbūves

1274

Citas iepriekš nekvalificētas, nedzīvojamās ēkas

1130

Dažādu sociālo grupu koplietošanas mājas

1.5

1262

Muzeji un bibliotēkas

1263

Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas

1264

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

1265

Sporta ēkas

1272

Kulta ēkas

1273

Vēsturiskie vai aizsargājamie pieminekļi

1110

Viendzīvokļa mājas fiziskas personas individuālai lietošanai 1

1.0

1121

Divu dzīvokļu mājas fiziskas personas individuālai lietošanai 1

1271

Lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas

 

Infrastruktūru veidojošie lineārie objekti (atbilstoši Būvju klasifikācijas CC klasifikatoram): šosejas, ielas un ceļi; dzelzceļi; lidlauku skrejceļi; tilti un estakādes, tuneļi un pazemes ceļi; ostas, ūdensceļi, dambji un citas hidrobūves; cauruļvadi, sakaru un elektropārvades līnijas

1.0

Piezīmes:

1. Šajās grupās ietvertas arī palīgēkas (garāžas un saimniecības ēkas u.c.) šo māju iedzīvotāju individuālajai lietošanai – CC kods: 1101.

2. Autostāvvietām, degvielas (arī gāzes) uzpildes stacijām un citiem termināliem un citiem līdzīga veida objektiem likme L tiek piemērota atkarībā no apbūvētās teritorijas kopējās platības.

3. Atsevišķiem dzīvokļiem un piesaistītām (palīgtelpām) fiziskas personas individuālai lietošanai – k1=1,0.

4. Nedzīvojamās ēku grupās ir ietvertas atbilstošas nedzīvojamo ēku palīgēkas (pie nedzīvojamām ēkām uzbūvētas un to lietotāju vajadzībām izmantojamas saimniecības ēkas, garāžas, siltumnīcas, pagrabi un nojumes u.tml.) – CC kods: 1201.

3. tabula. VEICAMĀS BŪVNIECĪBAS RAKSTURA KOEFICIENTS – k2

Nr.

Būvdarbu raksturs

k2

1

Būves restaurācija

1.2

2

Būves pārbūve

1.2

3

Jaunbūve

1.0

4

Būves atjaunošana

0.8

5

Būves nojaukšana

0.4

Aizkraukles novada domes 2022. gada 19. maija saistošo noteikumu Nr. 2022/15 "Pašvaldības nodeva par būvatļauju saņemšanu Aizkraukles novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

 

Likuma "Par pašvaldībām21. panta pirmās daļas 15. punkts un likuma "Par nodokļiem un nodevām12. panta pirmās daļas 10. punkts piešķir pašvaldībai tiesības savā administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par būvatļaujas saņemšanu.

Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnijā noteikumi Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" nosaka pašvaldības nodevu uzlikšanas kārtību un atbilstoši šo noteikumu 16.1 punktam pašvaldības domei ir tiesības saistošajos noteikumos par pašvaldības nodevas uzlikšanu papildus šo noteikumu 16. punktā minētajām personām noteikt personas, kas ir atbrīvojamas no nodevas samaksas.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums nosaka, ka ar 2021. gada 1. jūliju Aizkraukles novadu veido Kokneses, Skrīveru, Jaunjelgavas, Pļaviņu un Neretas bijušo novadu teritorijas – tiek izveidota jauna publiska persona – Aizkraukles novada pašvaldība.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. (..).

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošo noteikumu būtība ir noteikt nodevu par būvatļaujas izdošanu, nodevas apmēru, nodevas par būvatļaujas izsniegšanu aprēķināšanas metodi, nodevas samaksas kārtību un personas, kas ir atbrīvojamas no nodevas samaksas Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaskaņā ar likuma "Par pašvaldībām43.¹ panta otro daļu, izstrādājot saistošo noteikumu projektu par pašvaldības nodevām, paskaidrojuma rakstā neiekļauj informāciju par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu mērķa grupas, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir fiziskas un juridiskas personas, kuras saņem Aizkraukles novada būvvaldes izsniegtu būvatļauju.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmInstitūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Aizkraukles novada pašvaldība.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav paredzēta.
Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Līdums
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pašvaldības nodeva par būvatļauju saņemšanu Aizkraukles novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Aizkraukles novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2022/15Pieņemts: 19.05.2022.Stājas spēkā: 07.06.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 108, 06.06.2022. OP numurs: 2022/108.14
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
333007
07.06.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)