Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 12/22

Smiltenē 2022. gada 30. martā
Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Smiltenes novadā
Apstiprināti ar Smiltenes novada pašvaldības domes
2022. gada 30. marta lēmumu Nr. 163 (prot. Nr. 8, 53. §)


Precizēti ar Smiltenes novada pašvaldības domes
2022. gada 25. maija lēmumu Nr. 260 (prot. Nr. 12, 38. §)


Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta ceturtās daļas 5. punktu un Ministru kabineta
2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto
kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu
6. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles un uzraudzības kārtību;

1.2. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;

1.3. prasību minimumu asenizatoriem;

1.4. asenizatoru reģistrācijas kārtību;

1.5. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību;

1.6. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību, tai skaitā pašvaldības kompetenci minētajā jomā;

1.7. decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumus;

1.8. atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir:

2.1. organizēt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem;

2.2. noteikt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu apsaimniekošanas (attīrīšanas, savākšanas, transportēšanas), uzraudzības un kontroles prasības, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;

2.3. noteikt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību;

2.4. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto notekūdeņu attīrīšanas un savākšanas prasību ievērošanu.

3. Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai atļauts izmantot rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, hermētiskus krājrezervuārus un septiķus atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 384) noteiktajām prasībām.

4. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Smiltenes pilsētā un Smiltenes novadā esošajās ciemu teritorijās, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas.

II. Smiltenes novada pašvaldības kompetence decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites jomā

5. Smiltenes novada pašvaldība nodrošina:

5.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošanu un uzturēšanu;

5.2. asenizatoru reģistrāciju, informācijas par asenizatoriem publicēšanu un reģistra uzturēšanu;

5.3. notekūdeņu un nosēdumu savākšanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, to transportēšanai un novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā izvirzīto prasību ievērošanas kontroli;

5.4. decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežuma kontroli un uzraudzību;

5.5. decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas prasību ievērošanas kontroli;

5.6. Smiltenes novada pašvaldība nodrošina informācijas sniegšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem par tajās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas kārtību un nepieciešamību uzglabāt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu dokumentāciju. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošu dokumentu var kalpot decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs attaisnojuma dokuments, kurā uzrādīta pakalpojuma sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti.

III. Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām

6. Smiltenes novada pašvaldības administratīvās teritorijas robežās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi ir jāizved uz Smiltenes novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja speciāli izveidoto notekūdeņu pieņemšanas vietām Smiltenes novadā vai citu pašvaldību administratīvajās teritorijās centralizētajā kanalizācijas sistēmā speciāli izveidotām notekūdeņu pieņemšanas vietām, ar kurām asenizatoram ir noslēgts līgums par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanu (ja konkrētais asenizators vienlaikus ir arī centralizētās kanalizācijas sistēmas speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieks, valdītājs vai turētājs, nav nepieciešams līgums par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanu).

7. Smiltenes novada pašvaldība, ņemot vērā decentralizētajās kanalizācijas sistēmas īpašnieka iesniegto apliecinājumu (1. pielikums) un šo noteikumu 9. punktu, nosaka nepieciešamo krājrezervuāra izvešanas biežumu.

8. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums no notekūdeņu krājtvertnēm ir nosakāms saskaņā ar šādu formulu:

I = B/A,

kur:

I – decentralizētās kanalizācijas krājtvertnes izvešanas biežums mēnesī (reizes). Ja rezultāts ir mazāks par 1, to noapaļo līdz vienai zīmei aiz komata uz leju. Ja rezultāts lielāks par 1, to noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju;

B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā esošo personu kopējais ūdens patēriņš - ja uzstādīts komercuzskaites mēraparāts – pēc tā rādījumiem, bet ja komercuzskaites mēraparāts nav uzstādīts – atbilstoši Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 23. februāra saistošajiem noteikumiem "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Smiltenes novadā", mēnesī (m3);

A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros.

Ja aprēķinātais I ir mazāks par 1, tad notekūdeņu krājtvertnē uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi jāizved retāk nekā reizi mēnesī un ir nepieciešams aprēķināt minimālo izvešanas reižu skaitu gadā (Ig) saskaņā ar šādu formulu:

Ig = MxI,

kur:

M – objekta izmantošanas mēnešu skaits gadā (max 12). Rezultātu noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju.

Zinot Ig un I, jānosaka Ib – vienas izvešanas reize mēnešos.

Ib= M/Ig, rezultātu noapaļo, ja nepieciešams, līdz vienai zīmei aiz komata.

9. Faktiskā ūdens patēriņa noteikšana:

9.1. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantoti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, tad novadīto notekūdeņu daudzumu pieņem vienādu ar patērētā ūdens daudzumu un notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms saskaņā ar 9. punktā norādīto formulu. Aprēķinā ietver vai nu faktiskos datus par kopējo ūdens patēriņu mēnesī, ko ir fiksējis komercuzskaites mēraparāts, vai Smiltenes novada pašvaldības 2022. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 8/22 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Smiltenes novadā" noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei. Notekūdeņu daudzuma uzskaitē neieskaita dārza vai piemājas teritorijas laistīšanai izlietoto ūdens daudzumu, ja tas ir noteikts ar šim nolūkam speciāli ierīkotu ūdens mēriekārtu;

9.2. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantota lokālā ūdens iegūšanas iekārta, tā var tikt aprīkota ar ūdens patēriņa mēraparātu novadīto notekūdeņu daudzuma noteikšanai. Šādā gadījumā decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms saskaņā ar Saistošo noteikumu 9. punktā norādīto formulu, aprēķinā ietverot faktiskos datus par nekustamajā īpašumā izlietoto ūdens daudzumu, ko ir fiksējis ūdens patēriņa mērītājs. Ja to nav iespējams ierīkot, tad notekūdeņu daudzuma noteikšanai pielieto pašvaldības noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei;

9.3. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā mainās iedzīvotāju skaits vai krājrezervuāra tilpums, tad decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam ir pienākums to paziņot Smiltenes novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam 1 (viena) mēneša laikā. Smiltenes novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, pamatojoties uz to, veic izmaiņas decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrā attiecīgi aprēķinot nepieciešamo krājrezervuāra izvešanas biežumu.

10. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir 1 (viena) reize gadā.

11. Minimālais nosēdumu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, ir nosakāms, ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijas par šo iekārtu ekspluatāciju, vai − gadījumā, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja rīcībā nav iekārtas sākotnējās tehniskās dokumentācijas − atbilstoša komersanta rakstveida atzinumu par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem.

IV. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtība

12. Smiltenes novada pašvaldības vides pārvaldības speciālists (turpmāk – Smiltenes novada pašvaldības atbildīgais darbinieks) ir tiesīgs:

12.1. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu attaisnojuma dokumentu esamību, kurā uzrādīta pakalpojuma sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti, nepieciešamības gadījumā, pieprasīt informācijas precizēšanu vai papildus informācijas iesniegšanu;

12.2. saskaņojot ar īpašnieku vai valdītāju, piekļūt un apsekot decentralizētās kanalizācijas sistēmu tās tehniskā nodrošinājuma un apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontrolei;

12.3. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā ietvertās informācijas atbilstību, nepieciešamības gadījumā, nodrošinot tās precizēšanu, balstoties uz veiktajiem pārbaudes rezultātiem;

12.4. pieprasīt atskaites par asenizatora veiktajām darbībām, tai skaitā savākto un novadīto notekūdeņu un nosēdumu apjomu no decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā iekļautajiem asenizatoriem;

12.5. pieaicināt Valsts vides dienesta Vidzemes reģiona vides pārvaldes pārstāvi decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsekošanai un ekspluatācijas prasību kontrolei.

13. Ja Smiltenes novada pašvaldības atbildīgajam darbiniekam radušās šaubas par decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas prasību ievērošanu un tās atbilstību normatīvo aktu regulējumam, tad tas ir tiesīgs rakstiski pieprasīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam:

13.1. mēneša laikā nodrošināt piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās darbības pārbaudei;

13.2. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas ārpuskārtas tehnisko apkopi pie atbilstoša komersanta, kas specializējies šādu darbu izpildē, un iesniegt apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās turpmākai ekspluatācijai;

13.3. veikt decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzi pie atbilstoša komersanta, kas specializējies šādu darbu izpildē. Izdevumus, kas saistīti ar decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzi, sedz:

13.3.1. Smiltenes novada pašvaldība, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzē netiek konstatētas vielas, kuras aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību un noteiktās piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz minētajos saistošajos noteikumos norādītās;

13.3.2. decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks, ja decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzē tiek konstatētas vielas, kuras aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību, vai noteiktās piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsniedz minētajos saistošajos noteikumos norādītās.

13.4. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas pārbūvi vai jaunas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi vai uzstādīšanu, lai novērstu videi nodarāmo kaitējumu, vai risināt jautājumu par pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

V. Prasību minimums asenizatoriem

14. Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus ir tiesīgs sniegt asenizators, kurš atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām un ir reģistrējies Smiltenes novada pašvaldībā.

15. Prasību minimums asenizatoriem:

15.1. nodrošināt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas darījuma apliecinošo dokumentu sagatavošanu atbilstoši MK noteikumos Nr. 384 un šajos saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām un to izsniegšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem vai valdītājiem;

15.2. veikt Smiltenes novada administratīvajā teritorijā esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu, uzskaiti. Asenizators vienu reizi gadā līdz 30. janvārim iesniedz Smiltenes novada pašvaldībā Deklarāciju (2. pielikumus) par iepriekšējā gadā izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu. Deklarāciju iesniedz klātienē, nosūta pa pastu vai elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā;

15.3. noslēgt rakstveida līgumu ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un/vai nosēdumu pieņemšanu novadīšanai un attīrīšanai;

15.4. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu centralizētās kanalizācijas sistēmas aizsērējumu decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu novadīšanas rezultātā;

15.5. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu bīstamo atkritumu, kuru savākšanai normatīvajos aktos ir noteikta īpaša kārtība un prasības, nonākšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu novadīšanas rezultātā;

15.6. no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos notekūdeņus un nosēdumus transportē ar šim nolūkam paredzētu specializēto transportu, kas aprīkots ar globālo pozicionēšanas sistēmu (GPS);

15.7. nekavējoties informē Smiltenes novada pašvaldību par ekspluatācijas pārkāpumiem decentralizētājā kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanā, ja tādi tiek konstatēti veicot notekūdeņu un nosēdumu savākšanu no decentralizētās kanalizācijas sistēmas;

15.8. uz pieprasījumu un pieprasījumā noteiktajā termiņā iesniedz visu pieprasīto informāciju pašvaldības asenizatoru reģistra uzturētājam.

VI. Asenizatoru reģistrācijas kārtība

16. Papildus MK noteikumos Nr. 384 noteiktajām reģistrācijas prasībām asenizators Smiltenes novada pašvaldībā iesniedz rakstveida iesniegumu (3. pielikums), kuram pievieno 17. punktā norādīto rakstveida informāciju.

17. Reģistrācijas veikšanai asenizators iesniedz attiecīgus dokumentus, apliecinot, ka:

17.1. ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks sniegts ar traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu;

17.2. iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijā nav nodokļu parādu, tai skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

17.3. ir noslēgts rakstveida līgums ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un/vai nosēdumu pieņemšanu novadīšanai un attīrīšanai.

18. Šo noteikumu 16. punktā minēto reģistrācijas iesniegumu Smiltenes novada pašvaldībā asenizators var iesniegt:

18.1. personīgi;

18.2. pa pastu;

18.3. elektroniski, normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

19. Lai veiktu asenizatora reģistrāciju Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora izveidota komisija (turpmāk – Komisija) pārbauda iesniegto informāciju un pārliecinās par:

19.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra piešķirtajiem asenizatora reģistrācijas datiem, ja asenizators ir juridiska persona;

19.2. Valsts ieņēmuma dienesta publiskajā datu bāzē reģistrētajiem datiem par ienākuma nodokļa maksātājiem, ja asenizators ir fiziska persona.

20. Asenizatoram ir tiesības pašam iegūt un iesniegt Smiltenes novada pašvaldībai šo noteikumu 19. punktā minēto informāciju apliecinošus dokumentus.

21. Asenizatora reģistrācija tiek veikta, ja tas ir izpildījis šo noteikumu prasības, iesniedzot visus nepieciešamos dokumentus, un pēc to izvērtēšanas Komisija ir atzinusi, ka asenizators atbilst saistošajos noteikumos izvirzītajām prasībām.

22. Asenizatora iesniegums tiek izskatīts 30 (trīsdesmit) dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Iesniegums tiek uzskatīts par saņemtu ar brīdi, kad ir iesniegti visi šajos noteikumos norādītie nepieciešamie dokumenti.

23. Smiltenes novada pašvaldībā septiņu darba dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas publicē pašvaldības tīmekļa vietnē informāciju par asenizatora reģistrāciju normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Reģistrācijas neveikšanas gadījumā Smiltenes novada pašvaldība nosūta rakstveida informāciju asenizatoram par trūkumiem, kas konstatēti reģistrācijas iesnieguma izskatīšanas gaitā, un norāda to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja trūkumi netiek novērsti norādītajā termiņā, asenizatora reģistrācijas iesniegums tiek uzskatīts par neiesniegtu un saņemtie dokumenti tiek atgriezti asenizatoram.

24. Ja asenizatora darbībā tiek konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, kas skar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomu, komerctiesību jomu, profesionālās darbības sfēru, finanšu saistību izpildi, kravu autopārvadājumu jomu vai vides aizsardzības jomu, tiek anulēts attiecīgā asenizatora reģistrācijas fakts, nosūtot rakstveida paziņojumu asenizatoram, un tiek dzēstas par to ziņas pašvaldības tīmekļa vietnē. Attiecīgajā gadījumā asenizatora pienākums ir 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas iesniegt Smiltenes novada pašvaldībai MK noteikumu Nr. 384 10.3. punktā noteikto informāciju par periodu līdz reģistrācijas anulēšanas dienai.

25. Asenizators ir tiesīgs apstrīdēt reģistrācijas anulēšanas faktu, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas iesniedzot rakstveida iesniegumu Smiltenes novada pašvaldībai, kurā tiek norādīts lūguma pamatojums un ziņas par iesniegumā ietvertajiem apgalvojumiem. Reģistrācijas anulēšanas fakta apstrīdēšana neaptur noteikumu 24. punktā norādītā paziņojuma darbību un neatbrīvo asenizatoru no MK noteikumu Nr. 384 10.3. punktā paredzētās informācijas iesniegšanas.

26. Ziņas par asenizatoru pašvaldības tīmekļa vietnē tiek atjaunotas, pamatojoties uz Komisijas lēmumu, ar kuru atcelts reģistrēšanas anulēšanas fakts.

27. Gadījumā, ja asenizatora reģistrācija ir anulēta, balstoties uz apstiprinošu informāciju, ka asenizatoram ir apturēta vai anulēta kravas autopārvadājumu veikšanas licence Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā, ziņas par asenizatora reģistrāciju tiek atjaunotas, pamatojoties uz kompetentās valsts iestādes lēmumu, kas izskata jautājumus par kravas autopārvadājumu licences un licences kartītes darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu.

28. Ja decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus nodrošina Smiltenes novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, par šo faktu reģistrā tiek veikts atbilstošs ieraksts.

VII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtība

29. Smiltenes novada administratīvajā teritorijā esošā nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, kura īpašumā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma nav reģistrēta, iesniedz Smiltenes novada pašvaldībā decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem pievienoto paraugu (1. pielikums).

 Apliecinājums jāiesniedz personiski, jānosūta pa pastu, pašvaldības mājas lapā vai elektroniski, ja tas sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

30. Ja nekustamais īpašums tiek atsavināts vai ir notikušas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izmaiņas (tās pārbūve vai veida maiņa, īpašuma pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai, mainījies notekūdeņu novadīšanas plānotais apjoms, deklarēto vai faktiski dzīvojošo personu skaits), decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma iegādes vai izmaiņām šo noteikumu 29. punktā norādītais apliecinājums jāiesniedz Smiltenes novada pašvaldībā personiski, jānosūta pa pastu vai elektroniski, ja tas sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

VIII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un (vai) valdītāju atbildība un pienākumi

31. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja pienākumi, papildus MK noteikumos Nr. 384 noteiktajiem pienākumiem, ir šādi:

31.1. nodrošināt radīto notekūdeņu uzkrāšanu un regulāru izvešanu atbilstoši šo noteikumu III nodaļai;

31.2. segt izmaksas pakalpojumu sniedzējam, kas saistītas ar notekūdeņu paraugu analīzes veikšanu, ja uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzē tiek konstatētas vielas, kuras neatbilst pašvaldības saistošajos noteikumos par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību noteiktajām piesārņojošo vielu koncentrācijām, pēc to faktiskajām izmaksām, saskaņā ar izrakstīto rēķinu;

31.3. ievērojot šo noteikumu 12.2. punktu, nodrošināt Smiltenes novada pašvaldības atbildīgajam darbiniekam piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai tās tehniskā nodrošinājuma un ekspluatācijas prasību ievērošanas kontrolei un tās darbības pārbaudei;

31.4. mēneša laikā pēc decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehniskās apkopes, kas veicama ne retāk kā reizi gadā, iesniegt Smiltenes novada pašvaldībā atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma kopiju par veikto decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā, ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatētas rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;

31.5. uzrādīt Smiltenes novada pašvaldības atbildīgajam darbiniekam decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu pierādošos dokumentus;

31.6. nodrošina decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstību šo noteikumu 3. punktam.

IX. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

32. Saistošo noteikumu ievērošanu kontrolē Smiltenes novada pašvaldības policija un Smiltenes novada pašvaldības atbildīgais darbinieks atbilstoši šajos saistošajos noteikumos noteiktai kompetencei.

33. Par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz divi simti astoņdesmit naudas soda vienībām.

34. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Smiltenes novada pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Smiltenes novada pašvaldības Administratīvā komisija.

35. Administratīvais sods šo Noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

X. Noslēguma jautājumi

36. Ja ekspluatētā decentralizētā kanalizācijas sistēma neatbilst šajos noteikumos un normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs nodrošina tās atbilstību šo noteikumu un normatīvo aktu prasībām ne vēlāk kā gada laikā no neatbilstību konstatēšanas.

37. Smiltenes novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs mēneša laikā pēc šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās nodod Smiltenes novada pašvaldībai visu ar decentralizētās kanalizācijas pakalpojuma uzskaiti saistīto dokumentāciju.

38. Saistošo noteikumu 15.6. punktā ietvertā prasība par transporta aprīkošanu ar globālo pozicionēšanas sistēmu (GPS) stājas spēkā 2024. gada 1. janvāri.

39. Atzīt par spēku zaudējušiem:

39.1. Smiltenes novada domes Smiltenes novada domes 2019. gada 27. marta saistošos noteikumus Nr. 5/19 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Smiltenes novadā";

39.2. Raunas novada domes 2019. gada 27. februāra saistošos noteikumus Nr. 71 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Raunas novadā";

39.3. Apes novada domes 2019. gada 25. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 9/2019 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Apes novada pašvaldībā".

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
1. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes
2022. gada 30. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 12/22
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājums
1. Objekta adrese, kadastra numurs/apzīmējums/zemes vienības kadastra apzīmējums un ēkas vai dzīvokļa kadastra apzīmējums _____________________________________________

2. Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits ____________

3. Objektā faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaits ____________

4. Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens mērītājs?

  ir  nav 

4.1. Esošais vai prognozējamais (atbilstošo pasvītrot) ūdens patēriņš mēnesī _______m3

4.2. Izvedamais notekūdeņu un nosēdumu vai dūņu nogulšņu apjoms mēnesī______ m3

Krājtvertņu gadījumā esošam vai prognozējamajam ūdens patēriņa apjomam jāsakrīt ar izvedamo notekūdeņu apjomu gadā.

5. Esošais ēkas veids un labiekārtojums:

 dzīvoklis daudzdzīvokļu ēkā ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju un karstā ūdens apgādi (ar vannām un dušām);

 savrupmāja ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju un karstā ūdens apgādi (ar vannām un dušām);

 ēka ar centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju (bez vannām un dušām);

 ēka ar brīvkrāniem ārpus ēkas un vietējo kanalizāciju.

6. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids (atzīmēt atbilstošo):

 6.1. Notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, pārvietojamā tualete, sausā tualete), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi vai kanalizācijas sistēmu atkritumi:

6.1.1. Cik bieži tiek veikta notekūdeņu izvešana:

 vairāk kā 1 x mēnesī;

 1x mēnesī;

 1x ceturksnī;

 1x pusgadā;

 1x gadā;

 cits izvešanas biežums _______________(lūdzu norādīt)

6.1.2. Krājtvertnes tilpums:

 < 3m³;  3 līdz 5 m³;  5 līdz 10 m³;  > 10 m³.

6.1.3. Cik bieži jāizved krājtvertne aprēķinot atbilstoši šo noteikumu 6. punktam (aizpilda Smiltenes novada pašvaldības atbildīgais speciālists):

 vairāk kā 1 x mēnesī;

 1x mēnesī;

 1x ceturksnī;

 1x pusgadā;

 1x gadā;

 cits izvešanas biežums _______________(lūdzu norādīt)

6.2. Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī:

6.2.1. Cik bieži tiek veikta regulārā apkope lokālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām:

 vairāk kā 1 x gadā;

 1x gadā;

 retāk kā 1x gadā.

6.2.2. Kad veikta iepriekšējā apkope?

___________________________________ (lūdzu norādīt mēnesi un gadu)

6.2.3. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekošana:

 Līgums par īpašumā esošo NAI apkalpošanas un ekspluatācijas pasākumu nodrošināšanu;

 apsaimnieko pats īpašnieks;

 netiek nodrošināta.

6.2.4. Vai ir tehniskā dokumentācijas par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi:

 ir;

 nav.

6.3. Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām un kurš izbūvēts atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem:

6.3.1. Cik bieži tiek veikta nosēdumu izvešana no septiķa nostādinātāja:

 vairāk kā 1 x gadā;

 1x gadā;

 retāk kā 1x gadā;

6.3.2. Kad veikta iepriekšējā izvešana?

_______________________________ (lūdzu norādīt mēnesi un gadu)

6.3.3. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša nosēdumu izvešana no septiķa nostādinātājā?

 Līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu;

 pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus komersantiem;

 netiek nodrošināta.

6.3.4. Vai ir tehniskā dokumentācijas par septiķa ar filtrācijas lauku izbūvi:

 ir;

 nav.

 6.4. Cits ______________________ (lūdzu norādiet Jūsu īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu)

7.  Vai plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?

  jā (ja atbilde ir "Jā", lūdzu, atbildiet uz 8. jautājumu.)

  nē

8. Kad plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?

___________________________/norāda plānoto termiņu/

Datums _________________

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs

  
 

(vārds, uzvārds un personiskais paraksts)

2. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes
2022. gada 30. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 12/22
ASENIZATORA
deklarācija par _________________ gadā izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu

N.p.k.

Objekta adrese

Transp. reģ. Nr.

Cisternas reģ. Nr.

Izvešanas reizes gadā

Izvestie m3

Kam nodoti notekūdeņi

1

2

3

4

5

6

7

       
       
 
Datums _________________
 
Asenizatora nosaukums vai vārds, uzvārds 
 

(personiskais paraksts)

3. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes
2022. gada 30. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 12/22
  
 

(adresāts)

Reģistrācijas iesniegums asenizācijas pakalpojumu sniegšanai
Smiltenes novada administratīvajā teritorijā

20__. gada ______. ____________
 

(decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja (turpmāk – asenizatora) nosaukums)

 
Juridiskā adrese: 
  
Reģ. Nr. tālr.: e-pasts: 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumiem Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" un Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 30. marta saistošajiem noteikumiem "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Smiltenes novadā", lūdzu reģistrēt

 

(asenizatora nosaukums)

kā decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kas nodrošina pakalpojuma sniegšanu ar šādiem specializētajiem transporta līdzekļiem:

N. p.k.

Transportlīdzekļa marka

Transportlīdzekļa reģistrācijas Nr.

Transportlīdzekļa tips
(A – autotransports
T – Traktortehnika)

Transportlīdzekļa tvertnes tilpums

Tvertnes reģ. Nr. (ja attiecināms, piem., traktortehnikas gadījumā)

Nomas līguma termiņš*

1.

      

2.

      

Ja asenizatora rīcībā ir vairāk par 5 transporta līdzekļiem, turpināt iesnieguma otrā pusē.

Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti*:

1. kopija līgumam ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un/vai nosēdumu pieņemšanu novadīšanai un attīrīšanai;

2. * transportlīdzekļu nomas līguma kopija, ja iesnieguma iesniedzējs nav tā īpašnieks vai nav minēts kā turētājs transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā.

 Kopijas pareizību apliecina komersanta vadītājs vai tā pilnvarota amatpersona pirmās lapas augšējā labajā stūrī ar apliecinājuma uzrakstu "KOPIJA PAREIZA", apliecinātājas personas pilnu amata nosaukumu, parakstu un tā atšifrējumu, vietas nosaukumu, datumu un zīmoga nospiedumu.

Apliecinu, ka šajā iesniegumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa.

Iesnieguma iesniedzējs: 
 

(vārds, uzvārds un amats, paraksts, zīmogs)

Paskaidrojuma raksts
Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 30. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 12/22 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Smiltenes novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums1.1. Saskaņā ar īstenoto administratīvi teritoriālo reformu, ar 2021. gada 1. jūliju izveidots Smiltenes novads, kura sastāvā ietilpst to veidojošā Apes novada, Smiltenes novada un Raunas novada administratīvās teritorijas.

1.2. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā Smiltenes novada pašvaldības dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

1.3. Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 1. punktam, viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tajā skaitā – ūdensapgādi un kanalizāciju. Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma 6. pants nosaka pašvaldības kompetenci ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā, tostarp deleģē pašvaldības domei izdot saistošos noteikumus, kuros paredz:

1) kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai;

2) centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības;

3) sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, kā arī tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas noteikumus;

4) brīvkrānu izmantošanas kārtību;

5) decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību.

Bijušā Smiltenes novada teritorijā spēkā ir Smiltenes novada domes Smiltenes novada domes 2019. gada 27. marta saistošie noteikumi Nr. 5/19 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Smiltenes novadā", Raunas novada domes 2019. gada 27. februāra saistošie noteikumi Nr. 71 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Raunas novadā" un Apes novada domes 2019. gada 25. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 9/2019 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Apes novada pašvaldībā".

Ņemot vērē iepriekš norādīto, Smiltenes novada pašvaldība, izvērtējot spēkā esošos novadu veidojošos saistošos noteikumus par kārtību, ir izstrādāti un pieņemti jauni saistošie noteikumi.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka

1) decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles un uzraudzības kārtību;

2) minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;

3) prasību minimumu asenizatoriem;

4) asenizatoru reģistrācijas kārtību;

5) decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību;

6) decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību, tai skaitā pašvaldības kompetenci minētajā jomā;

7) decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumus;

8) atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Smiltenes novada pašvaldība.

Smiltenes novada pašvaldība un ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs – pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Smiltenes NKUP" ir institūcijas, kurās fiziska vai juridiska persona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanas un realizācijas jautājumos.

6. Informācijas par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar Smiltenes novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA "Smiltenes NKUP", kas atbilstoši pilnvarojuma līgumam nodrošina sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, tajā skaitā decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu, Smiltenes novadā un Smiltenes novada pašvaldības Saimnieciskās darbības nodaļu.

Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv.

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Smiltenes novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Smiltenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 12/22Pieņemts: 30.03.2022.Stājas spēkā: 04.06.2022.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 107, 03.06.2022. OP numurs: 2022/107.16
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
332933
04.06.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"