Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Augšdaugavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 46

Daugavpilī 2022. gada 20. maijā (prot. Nr. 31, 1. &)
Par Augšdaugavas novada pašvaldības nodevām
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas
1., 2., 4., 7., 8. un 10. punktu,
likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 15. punktu
un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija
noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas
"
3. un 16.1 punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka ar pašvaldības nodevām (turpmāk – nodevas) apliekamos objektus, nodevu apmērus un atvieglojumus, atbrīvojumus no nodevu samaksas, nodevu samaksas kārtību un kontroli Augšdaugavas novadā, kā arī nodevas atmaksas kārtību gadījumos, kad pieņemts nelabvēlīgs gala lēmums.

2. Nodevas, kas noteiktas ar saistošajiem noteikumiem (turpmāk – noteikumi), tiek ieskaitītas Augšdaugavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) budžetā.

3. Nodevas iekasē pirms pakalpojuma saņemšanas vai ar nodevu apliekamo darbību veikšanas, ja noteikumos nav noteikts citādi.

4. Pašvaldības nodevas iemaksā, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz pašvaldības centrālās administrācijas (turpmāk – administrācijas) norēķinu kontiem, vai pagastu/pilsētu pārvalžu kasēs, veicot skaidras naudas norēķinu, vai ar MasterCard un VISA sistēmas maksājumu kartēm.

5. Pašvaldība nosaka un iekasē nodevas par:

5.1. pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu;

5.2. izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās;

5.3. tirdzniecību publiskās vietās;

5.4. reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās;

5.5. būvatļauju;

5.6. laivu, motorlaivu un jahtu turēšanu.

II. Nodeva par pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu

6. Nodeva par pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un to atvasinājumu saņemšanu tiek uzlikta personām, kuras saņem pašvaldības izstrādātos oficiālos dokumentus un to atvasinājumus.

7. Nodeva par pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un to atvasinājumu saņemšanu tiek noteikta šādā apmērā:

 Nodevas objekts
 
Likme (euro)
 
7.1.
 
par atkārtotu domes, komiteju un komisiju sēžu protokolu izrakstu un lēmumu vai apliecinātu to atvasinājumu izsniegšanu
 
3,00
 
7.2.
 
par atkārtotu domes, komiteju un komisiju sēžu protokolu izrakstu un lēmumu vai apliecinātu to atvasinājumu izsniegšanu, kas nodoti glabāšanai iestādes arhīvā
 
3,00
 
7.3.
 
izziņas no pašvaldības arhīva
 
3,00
 
7.4.
 
par arhīva izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju
 
3,00
 
7.5.
 
par apliecināta atvasinājuma izsniegšanu no civilstāvokļa aktu reģistra ierakstiem
 
3,00
 
7.6.
 
par daudzvalodu standarta veidlapu izziņai par civilstāvokļa akta reģistrāciju vai atkārtotai civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecībai
 
10,00
 
7.7.
 
par anketas un dokumentu sagatavošanu atkārtotai dokumentu izprasīšanai no ārvalstīm
 
10,00
 
7.8.
 
par izziņu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu
 
2,00
(par katru nekustamo īpašumu)
 
7.9.
 
par izziņu par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojumu
 
4,00
(par katru nekustamo īpašumu)
 
7.10.
 
par izziņu meža ieaudzēšanai lauksaimniecībā neizmantotā zemē
 
10,00
 
7.11.
 
par izziņu par lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā, lietošanā vai nomā esošo zemes platību
 
3,00
 

8. Papildus normatīvajos aktos noteiktajam no nodevas samaksas par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu atbrīvotas:

8.1. pašvaldības iestādes un struktūrvienības;

8.2. personas ar I, II un III grupas invaliditāti;

8.3. daudzbērnu ģimenes ar trīs un vairāk nepilngadīgiem bērniem;

8.4. politiski represētās personas.

III. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās

9. Nodevu par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās maksā personas, kuras rīko izklaidējoša rakstura pasākumus pašvaldības teritorijā esošās publiskās vietās, saskaņā ar publisku izklaides un svētku pasākumu drošību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

10. Nodeva pilnā apjomā iemaksājama ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms pasākuma rīkošanas.

 Nodevas objekts
 
Likme (euro)
 
11.
 
Par izklaidējoša pasākuma rīkošanu publiskā vietā, ja tas satur sporta un fizisko aktivitāšu elementus:
 
 
11.1.
 
ja pasākums noris vienu dienu
 
15,00
 
11.2.
 
par katru nākamo dienu, ja pasākums noris vairākas dienas
 
5,00
 
11.3.
 
par mēnesi
 
150,00
 
12.
 
Par atrakciju rīkošanu publiskā vietā:
 
 
12.1.
 
ja pasākums noris vienu dienu
 
20,00
 
12.2.
 
par katru nākamo dienu, ja pasākums noris vairākas dienas
 
10,00
 
12.3
 
par mēnesi
 
200,00
 
13.
 
Par koncertiem un citiem komerciāliem pasākumiem
 
10,00
(par 1 stundu)
 

14. No nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās samaksas tiek atbrīvoti:

14.1. pašvaldības institūcijas;

14.2. no pašvaldības budžeta līdzfinansēto pasākumu organizatori;

14.3. piemiņas pasākumu organizatori, kuru norīkotā publiskā pasākuma veids un mērķis atbilst piemiņas raksturam, kā arī citu nekomerciāla rakstura izklaides pasākumu (labdarības pasākumi ar ziedojumiem, garīgās mūzikas koncerti u.c.) organizatori;

14.4. labdarības pasākumu un nekomerciāla rakstura (izņemot reklāmas un aģitācijas) izklaides pasākumu organizatori.

IV. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās

15. Nodevu par tirdzniecību publiskās vietās maksā personas, kuras tirgojas publiskās vietās pašvaldības teritorijā saskaņā kārtību, kādā persona saņem no pašvaldības ielu tirdzniecības atļauju.

16. Nodeva pilnā apjomā samaksājama pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas:

 Nodevas objekts, preču grupa
 
Likme (euro)
 
16.1.
 
vienreizējā atļauja tirdzniecībai publiskajos pasākumos
 
16.1.1.
 
pašu ražota lauksaimniecības produkcija, meža reproduktīvais materiāls, pašu iegūta zivsaimniecības, biškopības produkcija, kā arī savvaļā iegūtā produkcija (ogas, sēnes, tējas, pirts slotas, zivis, medījumi u.tml.), vai lietotas personiskās mantas
 
6,00
 
16.1.2.
 
amatniecības izstrādājumi, pašu izgatavoti mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumi
 
4,00
 
16.1.3.
 
pārtikas un nepārtikas preces
 
Fiziskām personām – 10,00

Juridiskām personām – 15,00
 

16.1.4.
 
ēdināšanas uzņēmumiem
 
20,00
 
16.1.5.
 
alkoholisko dzērienu tirdzniecībai
 
30,00
 
16.2.
 
ikdienas izbraukuma tirdzniecība (1 dienas atļauja)
 
16.2.1.
 
pašu ražota lauksaimniecības produkcija, meža reproduktīvais materiāls, pašu iegūta zivsaimniecības, biškopības produkcija, kā arī savvaļā iegūtā produkcija (ogas, sēnes, tējas, pirts slotas, zivis, medījumi u.tml.), vai lietotas personiskās mantas
 
3,00
 
16.2.2.
 
pašu audzētie mājlopi, mājdzīvnieki
 
3,00
 
16.2.3.
 
pārtikas un nepārtikas preces
 
Fiziskām personām – 5,00

Juridiskām personām – 10,00
 

16.3.
 
ikdienas izbraukuma tirdzniecība (atļauja 1 mēnesim)
 
16.3.1.
 
pašu ražota lauksaimniecības produkcija, meža reproduktīvais materiāls, pašu iegūta zivsaimniecības, biškopības produkcija, kā arī savvaļā iegūtā produkcija (ogas, sēnes, tējas, pirts slotas, zivis, medījumi u.tml.), vai lietotas personiskās mantas
 
20,00
 
16.3.2.
 
pašu audzētie mājlopi, mājdzīvnieki
 
25,00
 
16.3.3.
 
pārtikas un nepārtikas preces
 
30,00
 
16.4.
 
ikdienas izbraukuma tirdzniecība (atļauja 1 gadam)
 
16.4.1.
 
pašu ražota lauksaimniecības produkcija, meža reproduktīvais materiāls, pašu iegūta zivsaimniecības, biškopības produkcija, kā arī savvaļā iegūtā produkcija (ogas, sēnes, tējas, pirts slotas, zivis, medījumi u.tml.), vai lietotas personiskās mantas
 
60,00
 
16.4.1.
 
pašu audzētie mājlopi, mājdzīvnieki
 
75,00
 
16.4.2.
 
pārtikas un nepārtikas preces
 
150,00
 
16.5.
 
tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta jeb autoveikala (atļauja 1 gadam)
 
16.5.1.
 
pārtikas un nepārtikas preces
 
35,00
 
16.5.2.
 
alkoholiskie dzērieni un tabakas izstrādājumi
 
70,00
 

(Grozīts ar Augšdaugavas novada domes 30.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 56)

17. No nodevas samaksas par tirdzniecību publiskās vietās atbrīvotas:

17.1. personas ar I, II un III grupas invaliditāti;

17.2. pašvaldības iestādes;

17.3. sociālie uzņēmumi un organizācijas ar sabiedriskā labuma statusu;

17.4. pensionāri par tirdzniecību ar preču grupām, kas noteiktas saistošo noteikumu 16.1.1., 16.1.2., 16.2.1. un 16.2.2. apakšpunktā.

(Grozīts ar Augšdaugavas novada domes 30.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 56)

18. Augšdaugavas novadā reģistrētajiem amatniekiem un ražotājiem, kas tirgo savu ražoto produkciju, nodevas apmērs samazināms uz pusi.

19. Ja persona veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad nodevas apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevas likmes.

V. Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās

20. Nodevu likmes par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu pašvaldības administratīvajā teritorijā noteiktas šādiem nodevu objektiem:

 Nodevas objekts
 
Likme (euro)
 
20.1.
 
īslaicīgas reklāmas, sludinājumi, afišas
 
euro/ par 1 mēnesi
 
par 1 vienību
 
izvietošana visos pašvaldības stendos
 
20.1.1.
 
izmērs no A4 līdz A3 (neieskaitot) formātam
 
2,00
 
45,00
 
20.1.2.
 
izmērs no A3 formāta un lielāks
 
4,00
 
75,00
 
20.2.
 
reklāma (baneris)
 
euro/ līdz 1 gadam
 
20.2.1.
 
izmērs nepārsniedz 18 m2
 
40,00
 
20.2.2.
 
izmērs vienāds vai pārsniedz 18 m2
 
75,00
 

21. Ar pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās nav apliekama pašvaldības iestāžu reklāma, afiša un sludinājumi, un juridisko personu izvietotā vizuālā informācija, kas informē par to veikto uzņēmējdarbību, ja minētā informācija izvietota tieši pie attiecīgās juridiskās personas uzņēmējdarbības veikšanas vietas.

22. Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu, kā arī par priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu izvietošanu, jānomaksā līdz to izvietošanas dienai, pretējā gadījumā šī reklāmas izvietošana uzskatāma par nelikumīgu.

23. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras pašvaldības īpašumā vai teritorijā esošām ēkām, ziņojumu stendiem un citās publiskās vietās izvieto vizuālo informāciju.

24. No nodevas samaksas par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu papildus normatīvajos aktos noteiktajam tiek atbrīvotas personas par labdarības pasākumu reklamēšanu, kas nav saistīti ar komercdarbības veikšanu, kā arī priekšvēlēšanu aģitāciju, kā arī pašvaldības iestādes, ja tās izvieto reklāmas, afišas par pašvaldību un pašvaldības rīkotajiem pasākumiem.

25. Reklāmu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanai uz pārvietojamiem stendiem atsevišķu publisku sarīkojumu gadījumos nodevu nosaka saskaņā ar šo noteikumu 20. punktu.

(Grozīts ar Augšdaugavas novada domes 30.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 56)

26. Augšdaugavas novada pašvaldības rīkoto pasākumu sponsoru reklāmu no nodevas par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Augšdaugavas novadā atbrīvo pasākuma norises vietā un laikā.

VI. Nodeva par būvatļauju

27. Nodevu par būvatļauju maksā personas, kuras, saskaņojot būvniecības ieceres dokumentāciju, saņem no Augšdaugavas novada Būvvaldes būvatļauju un būvniecības ieceres akceptu, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

28. Nodeva par būvatļauju, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiek noteikta šādi:

 Nodevas objekts
 
Likme (euro)
 
fiziskām personām
 
juridiskām personām
 
28.1.
 
individuālai dzīvojamai mājai un dvīņu dzīvojamo mājai jaunbūvei, pārbūvei, atjaunošanai, restaurācijai
 
43,00
 
86,00
 
28.2.
 
dārza māju, vasaras māju, palīgēku un saimniecības ēku jaunbūvei, pārbūvei, atjaunošanai, restaurācijai
 
28,00
 
56,00
 
28.3.
 
pirts, atpūtas ēku, tūristu mītņu jaunbūvei, pārbūvei, pārbūvei, atjaunošanai, restaurācijai
 
36,00
 
72,00
 
28.4.
 
daudzdzīvokļu, dzīvojamo māju jaunbūvei, pārbūvei, atjaunošanai, restaurācijai
 
57,00
 
114,00
 
28.5.
 
individuālo māju sadale
 
57,00
 
114,00
 
28.6.
 
sabiedriskās un darījumu ēkas un būves
 
85,00
 
142,00
 
28.7.
 
mobilo telefonsakaru mastu un torņu būvniecība
 

 
142,00
 
28.8.
 
meliorācijas, lauksaimniecības, komersantu un mežsaimniecības vajadzībām paredzēto objektu būvniecība
 
21,00
 
85,00
 
28.9.
 
ražošanas un rūpniecības objektu (noliktavu) būves un ēkas
 
57,00
 
114,00
 
28.10.
 
enerģētikas objektu būvniecība, uz kurām neattiecas specializēto būvatļauju izsniegšana
 
43,00
 
142,00
 
28.11.
 
inženiertīklu izbūve, inženierbūve
 
28,00
 
85,00
 
28.12.
 
ēku nojaukšanas atļauja
 
21,00
 
85,00
 
28.13.
 
ceļu, ielu, tiltu, estrādes, tuneļu, depo būvniecība, pārbūve, atjaunošana
 
28,00
 
171,00
 
28.14.
 
atklāta derīgo izrakteņu un kūdras ieguves nodrošināšanas būvju būvniecībai
 
36,00
 
142,00
 

29. No nodevas par būvatļauju atbrīvotas:

29.1. pašvaldība, pašvaldības iestādes;

29.2. personas ar I un II grupas invaliditāti, politiski represētās personas (uzrādot attiecīgu apliecību).

30. Ja būvatļaujas nosacījumi netiek izpildīti vai būvniecība netiek realizēta, iekasēto pašvaldības nodevu neatmaksā.

31. Ja pašvaldības būvvalde pieņem lēmumu par atteikumu akceptēt ieceri par būvniecību, nodeva par būvniecības ieceres akceptu tiek atmaksāta.

VII. Nodeva par laivu, motorlaivu un jahtu turēšanu

32. Nodeva tiek uzlikta fiziskām un juridiskām personām, kuras sniedz laivu, motorlaivu un jahtu iznomāšanas pakalpojumus un tur laivu, motorlaivu un jahtu Augšdaugavas novada pašvaldības teritorijā esošajās publiskajās un pašvaldības īpašumā vai lietošanā esošajās ūdenstilpēs.

33. Nodeva tiek aprēķināta par vienu kalendāro gadu. Personām, kuras minētos ūdens transporta līdzekļus pirmo reizi reģistrē otrajā pusgadā (neatkarīgi no mēneša), par pirmo kalendāro gadu nodeva maksājama 50 % apmērā.

34. Nodevas objekts un likme:

 Nodevas objekts
 
Likme (euro)
 
34.1.
 
par airu laivu bez elektromotora vai iekšdedzes motora
 
5,00 (par vienu laivu)
 
34.2.
 
par airu laivu vai motorlaivu ar motora jaudu līdz 5 ZS (ieskaitot)
 
7,00 (par katru vienību)
 
34.3.
 
par motorlaivu ar motora jaudu no 6 līdz 20 ZS (ieskaitot)
 
10,00 (par katru vienību)
 
34.4.
 
par motorlaivu ar motora jaudu virs 20 ZS
 
20,00 (par katru vienību)
 
34.5.
 
par jahtu
 
30,00 (par katru vienību)
 

35. Nodeva ir samaksājama pirms laivas, motorlaivas vai jahtas novietošanas ūdenstilpes krastā. Maksājuma mērķī jānorāda, nodevas objektu, laivas, motorlaivas vai jahtas reģistrācijas numuru un motora jaudu (zirgspēkos), ja transportlīdzeklis aprīkots ar dzinēju.

36. Ikgadējā nodeva pilnā apmērā ir jāsamaksā ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.jūnijam.

37. Šī nodeva nav attiecināma uz valsts un pašvaldību institūcijām.

VIII. Noslēguma jautājumi

38. Saistošie noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

39. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē šādi saistošie noteikumi:

39.1. Ilūkstes novada domes 2010. gada 25. marta saistošie noteikumi Nr. 3 "Nodeva par Ilūkstes novada pašvaldības izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām";

39.2. Ilūkstes novada domes 2010. gada 29. jūlija saistošie noteikumi Nr. 8 "Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Ilūkstes novada pašvaldībā";

39.3. Ilūkstes novada domes 2012. gada 23. februāra saistošie noteikumi Nr. 6 "Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Ilūkstes novadā";

39.4. Daugavpils novada domes 2013. gada 31. oktobra saistošie noteikumi Nr. 38 "Par Daugavpils novada pašvaldības nodevām".

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Kucins
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Augšdaugavas novada pašvaldības nodevām Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Augšdaugavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 46Pieņemts: 20.05.2022.Stājas spēkā: 01.06.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 104, 31.05.2022. OP numurs: 2022/104.16
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
332804
{"selected":{"value":"09.07.2022","content":"<font class='s-1'>09.07.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.07.2022","iso_value":"2022\/07\/09","content":"<font class='s-1'>09.07.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2022","iso_value":"2022\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2022.-08.07.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.07.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"