Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Alūksnes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 11/2022

Alūksnē 2022. gada 2. maijā
Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novadā
APSTIPRINĀTI
ar Alūksnes novada pašvaldības domes
02.05.2022. lēmumu Nr. 132 (prot. Nr. 12, 2. p.)

Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3. panta otro un trešo daļu, Ministru kabineta 2003. gada 27. maija
noteikumu Nr. 275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma
izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta
" 6. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi "Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novadā" (turpmāk – Noteikumi) nosaka Alūksnes novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) pieejamo sociālo pakalpojumu (turpmāk – Sociālie pakalpojumi) veidus, apjomu, piešķiršanas un saņemšanas kārtību un kārtību, kādā persona vai tās likumiskais pārstāvis, pieprasa Sociālos pakalpojumus Pašvaldībā, Sociālo pakalpojumu apmaksas kārtību, kā arī lēmuma par Sociālo pakalpojuma piešķiršanu, pārtraukšanu, atteikšanu vai izbeigšanu un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Sociālo pakalpojumu persona pieprasa Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē (turpmāk – Pārvalde).

3. Pieprasot Sociālo pakalpojumu, persona (mājsaimniecība) deklarē visus savus ienākumus un materiālo stāvokli, ja augstāka juridiskā spēka normatīvajos aktos nav noteikta cita kārtība.

4. Tiesības saņemt Sociālos pakalpojumus ir personai, kura savu pamata dzīvesvietu deklarējusi Alūksnes novada administratīvajā teritorijā un citām šajos Noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajām personām, ja tās nonākušas krīzes situācijā.

5. Lēmumu par Sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem Pārvalde.

6. Maksu par Noteikumu 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3., 9.2.4., 9.2.6., 9.2.7., 9.2.8., 9.2.9., 9.2.10., 9.3.2. apakšpunktos noteiktajiem Sociālajiem pakalpojumiem apstiprina Alūksnes novada pašvaldības dome.

7. Personas tiesības un pienākumi, pieprasot un saņemot Sociālos pakalpojumus, noteikti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā.

8. Personai ir pienākums ar Pārvaldi slēgt līgumu par Sociālā pakalpojuma saņemšanas un apmaksas kārtību.

II. Sociālo pakalpojumu veidi

9. Pašvaldība sniedz vai nodrošina šādus Sociālos pakalpojumus:

9.1. Sociālā darba pakalpojums;

9.2. Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā:

9.2.1. aprūpes pakalpojums bērnam ar invaliditāti;

9.2.2. asistenta pakalpojums;

9.2.3. atbalsta grupas pakalpojums pieaugušām personām un bērniem;

9.2.4. dienas aprūpes centra pakalpojums;

9.2.5. ģimenes asistenta pakalpojums;

9.2.6. specializētā autotransporta pakalpojums;

9.2.7. sociālās aprūpes pakalpojums dzīvesvietā;

9.2.8. daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra pakalpojumi;

9.2.9. veļas mazgāšanas un higiēnas pakalpojums;

9.2.10. krīzes istabas pakalpojums.

9.3. Sociālie pakalpojumi institūcijā:

9.3.1. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam;

9.3.2. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgai personai;

9.3.3. sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā vai dzīvesvietā personai, kura cietusi no prettiesiskām darbībām;

9.3.4. sociālās rehabilitācijas pakalpojums personai sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanai.

III. Sociālā darba pakalpojums

10. Sociālā darba pakalpojums ir profesionāla darbība, lai palīdzētu personai, ģimenei, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.

11. Pārvalde, neizvērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju, nodrošina:

11.1. sociālā darbinieka konsultācijas, sociālpsiholoģisko atbalstu ģimenei ar bērniem, bez vecāku gādības palikušam bērnam, audžuģimenei, atbalsta ģimenei, uzticības personai, ģimenei, kura audzina bērnu ar invaliditāti, bērnam, kurš izdarījis likumpārkāpumu, bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, personai pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas, personai ar invaliditāti, vecuma pensijas saņēmējam un citām personām, kurām ir sociālās problēmas;

11.2. nepieciešamos pasākumus bērna un vecāku atkal apvienošanai, bērna ārpusģimenes aprūpes laikā;

11.3. izglītojošu, sociālo un citu palīdzību bērna vecākiem bērna ārpusģimenes aprūpes laikā, lai radītu apstākļus bērna aprūpes atjaunošanai ģimenē;

11.4. likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem sadarbībā ar bērnu vecākiem, izglītības iestādēm, Valsts policiju un citām iestādēm.

12. Pārvaldes sociālais darbinieks:

12.1. palīdz personai noteikt, risināt vai mazināt sociālās problēmas un risināt personiskās, savstarpējās attiecības;

12.2. katrai sociāli rehabilitējamajai personai izstrādā un īsteno sociālās rehabilitācijas plānu;

12.3. atbalsta personas attīstības iespējas, motivē patstāvīgi pieņemt lēmumus un tos īstenot;

12.4. piesaista nepieciešamos resursus un organizē Pakalpojumus personas sociālo problēmu risināšanai;

12.5. sniedz informāciju par Pakalpojumiem, sociālo palīdzību un veido sadarbību starp personu un citiem valsts un pašvaldības Pakalpojumu sniedzējiem personas interesēs;

12.6. veic sociālās situācijas izvērtēšanu.

IV. Aprūpes pakalpojums bērnam ar invaliditāti

13. Aprūpes pakalpojuma bērniem ar invaliditāti (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) mērķis ir veicināt ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti, sociālai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus.

14. Pakalpojuma mērķa grupa ir bērns ar invaliditāti vecumā no 5 līdz 18 gadiem.

15. Pakalpojuma piešķiršanas, sniegšanas, apmaksas un izbeigšanas kārtība noteikta Alūksnes novada pašvaldības domes 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 25/2021 "Par aprūpes pakalpojuma bērniem ar invaliditāti piešķiršanu Alūksnes novadā".

16. Pakalpojuma izmaksas tiek segtas no Pašvaldības budžeta līdzekļiem.

V. Asistenta pakalpojums

17.  Asistenta pakalpojuma (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) mērķis ir sniegt atbalstu personām ar invaliditāti un ļoti smagas vai smagas pakāpes funkcionēšanas ierobežojumiem, tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā invaliditātes dēļ nevar veikt patstāvīgi  – nokļūt uz darbu, izglītības iestādi, dienas aprūpes centru, specializēto darbnīcu, brīvprātīgā darba veikšanas vietu, uz regulārām ārstnieciskām procedūrām un citiem sociāliem un sabiedriskiem pasākumiem.

18. Pakalpojums tiek sniegts personai ar I vai II grupas invaliditāti.

19. Pakalpojumu piešķir, nodrošina un izbeidz saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 18. maija noteikumiem Nr. 316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti".

20. Pakalpojumu piešķir uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas noteikto invaliditātes periodu, bet ne ilgāk par trim gadiem.

21. Pakalpojuma izmaksas tiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem.

VI. Atbalsta grupas pakalpojums pieaugušām personām un bērniem

22. Atbalsta grupas pakalpojuma (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) mērķis ir palīdzēt uzlabot personas (ģimenes) sociālās funkcionēšanas spējas, novērst disfunkciju personai (ģimenei) veicinot personas (ģimenes) izglītošanu, jaunu prasmju apgūšanu, palīdzēt radīt priekšnoteikumus labvēlīgas sociālās vides nodrošināšanai bērnu audzināšanai.

23. Pakalpojumu var saņemt pilngadīga persona, bērns, bērna vecāki, bērna likumiskie pārstāvji un persona ar multifunkcionāliem traucējumiem.

24. Pakalpojumu var saņemt persona:

24.1. kura deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā;

24.2. kura deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

25. Pakalpojums ietver šādas nodarbības:

25.1. bērnu emocionāla audzināšana – 10 nodarbības;

25.2. ceļvedis, audzinot pusaudzi – 10 nodarbības;

25.3. nepilngadīgo likumpārkāpumu profilakses darbs – 10 nodarbības.

26. Ja Pakalpojumu pieprasa persona, kura deklarēta vai dzīvo citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, tad ar attiecīgo pašvaldību tiek slēgts līgums par Pakalpojuma sniegšanas un apmaksas kārtību.

27. Persona, kuras dzīvesvieta deklarēta Alūksnes novada administratīvajā teritorijā, ir atbrīvota no maksas par Pakalpojumu un tā izmaksas tiek segtas no Pašvaldības budžeta līdzekļiem.

28. Ja persona, kura deklarēta un dzīvo citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, nepiesakoties sociālajā dienestā pēc savas dzīvesvietas, vēlas saņemt Pārvaldes organizēto Pakalpojumu, tā apmaksā Alūksnes novada pašvaldības domes apstiprināto Pakalpojuma maksu.

29. Pakalpojuma izmaksas tiek segtas no Pašvaldības budžeta līdzekļiem un no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem.

VII. Dienas aprūpes centra pakalpojums

30. Dienas aprūpes centra pakalpojuma (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) mērķis ir attīstīt personas pašaprūpes un sociālās prasmes, saturīgi pavadīt brīvo laiku, attīstīt komunikācijas prasmes un veicināt personas integrāciju sabiedrībā un izglītot personu.

31. Pakalpojums tiek sniegts pilngadīgām personām ar garīga, fiziska rakstura vai multifunkcionāliem smagiem vai vidēji smagiem traucējumiem.

32. Pakalpojuma ietvaros nodrošina personas sociālo aprūpi un/vai sociālo rehabilitāciju, rehabilitācijas procesa pēctecību, sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas, personas un tās tuvinieku līdzdalību konkrētu sociālo problēmu risināšanā, atbalsta un pašpalīdzības grupu darbību.

33. Lai saņemtu Pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis Pārvaldē iesniedz:

33.1. iesniegumu, norādot problēmu un tās vēlamo risinājumu;

33.2. personas vai mājsaimniecības ienākumu un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus;

33.3. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, kurā norādīta medicīnisko kontrindikāciju neesamība;

33.4. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem.

34. Pakalpojumu piešķir uz vienu gadu. Pārvalde pēc personas funkcionālo spēju izvērtēšanas, var pagarināt Pakalpojuma sniegšanas periodu.

35. Pēc Pakalpojuma piešķiršanas ar personu vai tās likumisko pārstāvi tiek slēgts līgums par Pakalpojuma sniegšanas, izbeigšanas un samaksas kārtību.

36. Pakalpojuma izmaksas tiek segtas no Pašvaldības budžeta līdzekļiem un ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem.

VIII. Ģimenes asistenta pakalpojums

37. Ģimenes asistenta pakalpojuma (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) mērķis ir veicināt prasmju apguvi, pilnveidi un apgūto prasmju nostiprināšanu, kā arī nodrošināt konsultatīvu, praktisku, izglītojošu asistējošu un emocionālu atbalstu dzīvesvietā un sociālajā vidē.

38. Pakalpojums tiek sniegts ģimenēm ar bērniem, pilngadību sasniegušiem jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma izbeigšanas un personām ar garīga rakstura traucējumiem.

39. Lai saņemtu Pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz Pārvaldē iesniegumu, norādot problēmu un tās vēlamo risinājumu.

40. Pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu, un sociālā darbinieka (gadījuma vadītāja) atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību.

41. Pakalpojums tiek piešķirts uz laiku līdz sešiem mēnešiem. Nepieciešamības gadījumā pēc Pārvaldes sociālā darbinieka (gadījuma vadītāja) Pakalpojuma nepieciešamības atkārtota novērtējuma, Pakalpojuma saņemšanas periodu var pagarināt uz laiku līdz sešiem mēnešiem.

42. Pakalpojumu izbeidz, ja beidzies Pakalpojuma piešķiršanas periods vai sasniegti sociālā darbinieka (gadījuma vadītāja) noteiktie sadarbības plāna mērķi.

43. Pakalpojums ir izveidots Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.1.1/15/I/001 "Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās" ietvaros un tā izmaksas tiek segtas no Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.1.1/15/I/001 "Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās" un Pašvaldības budžeta līdzekļiem.

IX. Specializētā autotransporta pakalpojums

44. Specializētā autotransporta pakalpojumu (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) nodrošina personai ar funkcionāliem traucējumiem, kuras pārvietošanai nepieciešams ratiņkrēsls un kura nespēj patstāvīgi izmantot sabiedrisko transportu.

45. Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt speciāli pielāgotu transportlīdzekli, lai palīdzētu personai ar pārvietošanās grūtībām nokļūt uz/no veselības aprūpes iestādi, sociālo un rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas vietām Alūksnē vai citā Latvijas teritorijā (nepieciešamības gadījumā pavadoni persona nodrošina pati).

46. Pakalpojumu nodrošina personai, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

47. Pieprasot Pakalpojumu, persona Pārvaldē iesniedz iesniegumu ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms Pakalpojuma nepieciešamības, kurā norāda deklarēto dzīvesvietu, brauciena mērķi, datumu, laiku. Ja personai nepieciešams Pašvaldības pilnībā vai daļēji finansēts Pakalpojums, persona iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina valsts piešķirtā pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai izlietojumu.

48. Pārvalde nenodrošina personu pārvadāšanu guļus stāvoklī.

49. Persona, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, ne vairāk kā vienu reizi ceturksnī var saņemt Pakalpojumu bez maksas.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 30.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 14/2022)

50. Pakalpojuma izmaksas sedz Pašvaldība no Pašvaldības budžeta līdzekļiem vai persona.

X. Sociālās aprūpes pakalpojums dzīvesvietā

51. Sociālās aprūpes pakalpojuma dzīvesvietā (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) mērķis ir palīdzēt personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuras nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi un kurām nav likumīgu apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību, nezaudējot savu drošo vidi – mājas.

52. Pakalpojuma saņemšanas kārtība noteikta Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa noteikumos Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu".

53. Pakalpojumu ir tiesīga saņemt persona ar funkcionāliem traucējumiem, kura nespēj patstāvīgi veikt ikdienas mājas darbus vai pašaprūpi, dzīvo viena, kā arī, ja ar šo personu kopā dzīvojošas personas vai ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai citu apstākļu dēļ nevar nodrošināt šai personai nepieciešamo aprūpi.

54. Pakalpojumu piešķir uz vienu gadu. Personām, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, Pakalpojumu piešķir uz trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa periodu. Pēc personas funkcionālo spēju pārvērtēšanas Pakalpojuma periodu var pagarināt vēl uz gadu.

55. Pakalpojuma izmaksas sedz persona, tās apgādnieks/apgādnieki un/vai Pašvaldība.

55.1 Pašvaldība pilnā apmērā sedz Pakalpojumu personai, kurai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss un tai nav apgādnieku. Ja personai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss un personai ir apgādnieki, tad Pakalpojuma izmaksas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sedz personas apgādnieki.

(Alūksnes novada domes 24.11.2022. saistošo noteikumu Nr. 27/2022 redakcijā)

XI. Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra pakalpojumi

56. Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar 2016. gada 1. martā līgumu, noslēgtu starp Labklājības ministriju un Pašvaldību, Nr. 2.1-19/35 par projekta "Vidzeme iekļauj" īstenošanu un tiek piešķirts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/003 "Vidzeme iekļauj" (turpmāk – Projekts) ietvaros.

57. Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra mērķis ir sniegt atbalstu, nodrošinot sociālo aprūpi, organizējot saturīgu brīvā laika pavadīšanu, nodrošinot sociālo integrāciju, prasmju attīstīšanu, funkcionālo spēju uzlabošanu, komunikācijas prasmju attīstīšanu, tādējādi veicinot personu integrāciju sabiedrībā.

58. Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centrā var saņemt šādus pakalpojumus:

58.1. dienas aprūpes centra pakalpojums bērnam ar invaliditāti;

58.2. dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;

58.3. specializēto darbnīcu pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;

58.4. sociālās rehabilitācijas pakalpojums definētajām mērķgrupām.

59. Lai saņemtu Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra pakalpojumus, persona vai tās likumiskais pārstāvis Pārvaldē iesniedz iesniegumu, norādot vēlamo pakalpojumu.

60. Pakalpojumus piešķir uz Projekta īstenošanas laiku, izņemot Noteikumu 58.4. punktā noteikto pakalpojumu, kuru sniedz, līdz ir sasniegti sociālā rehabilitācijas plāna mērķi.

61. Pakalpojuma izmaksas tiek segtas no Projekta līdzekļiem.

XII. Veļas mazgāšanas un higiēnas pakalpojums

62. Veļas mazgāšanas un higiēnas pakalpojuma (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) mērķis ir sniegt palīdzību personai, kurai nav iespējams nodrošināt higiēnas prasību ievērošanu savā dzīvesvietā.

63. Pakalpojums sevī ietver:

63.1. veļas mazgāšanas pakalpojumu;

63.2. higiēnas pakalpojumu.

64. Pakalpojumu var saņemt:

64.1. personas, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;

64.2. (svītrots ar Alūksnes novada domes 24.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2022).

65. Persona Pakalpojumu bez maksas var saņemt:

65.1. ne vairāk kā četrus veļas mašīnas mazgāšanas ciklus mēnesī;

65.2. ne vairāk kā divas higiēnas pakalpojuma izmantošanas reizes mēnesī.

66. Ja persona ir izmantojusi Pakalpojuma bezmaksas reizes, bet tā vēlas attiecīgajā mēnesī saņemt Pakalpojumus papildus, tā maksā par Pakalpojumu saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes apstiprināto maksu.

67. Lai saņemtu Pakalpojumu, persona iesniedz Pārvaldē iesniegumu, kurā norāda iemeslu, kāpēc higiēnas prasības nav iespējams ievērot savā dzīvesvietā.

68. Pakalpojuma izmaksas sedz Pašvaldība no Pašvaldības budžeta līdzekļiem vai persona.

XIII. Krīzes istabas pakalpojums

69. Krīzes istabas pakalpojuma (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) mērķis ir īslaicīgi nodrošināt personu (ģimeni) ar mājokli.

70. Pakalpojumu var saņemt persona (ģimene), kura nonākusi īslaicīgā sociālās krīzes situācijā, kas saistīta ar problēmām, kuru rezultātā personai nav patstāvīgas dzīvesvietas vai patstāvīgā dzīvesvieta nav izmantojama dzīvošanai un personai nepieciešama īslaicīga palīdzība.

71. Lai saņemtu Pakalpojumu persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz Pārvaldē iesniegumu, norādot problēmu un tās vēlamo risinājumu.

72. Pakalpojums bez maksas tiek sniegts uz laiku līdz vienam mēnesim.

73. Ja personai (ģimenei), pamatojoties uz objektīviem apstākļiem, ir nepieciešams Pakalpojums pēc viena mēneša perioda beigām, Pārvalde Pakalpojuma sniegšanas periodu var pagarināt uz laiku līdz vienam mēnesim. Šajā gadījumā personai (ģimenei) ir jāmaksā noteiktā Pakalpojuma maksa.

74. Pakalpojuma izmaksas tiek segtas no Pašvaldības budžeta līdzekļiem un ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem.

XIV. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam institūcijā

75. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma bērnam institūcijā (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) mērķis ir radīt bērnam aizsargātības sajūtu, nodrošināt apstākļus viņa attīstībai un labklājībai, sagatavot bērnu patstāvīgai dzīvei sabiedrībā, pēc iespējas respektējot viņa individualitāti un ievērojot viņa spējas un intereses.

76. Pakalpojuma mērķa grupa ir bērni līdz 18 gadu vecumam.

77. Pakalpojumu saņemšanas kārtība noteikta Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa noteikumos Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu".

78. Pakalpojumu sociālu apstākļu dēļ no dzimšanas līdz divu gadu vecumam nodrošina par valsts budžeta līdzekļiem, no divu gadu vecuma – Pašvaldības finansētā institūcijā.

XV. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgai personai institūcijā

79. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgai personai institūcijā (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) piešķir pensijas vecuma personai, personai ar invaliditāti, ja tās pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe atbilst fizisko un garīgo spēju izvērtēšanai, kā arī aprūpes līmeņa noteikšanas kritērijiem personai ar funkcionāliem traucējumiem, kuras funkcionālā stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, un nepieciešamais Pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājā noteikto apjomu.

80. Pakalpojuma saņemšanas kārtība noteikta Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa noteikumos Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu".

81. Pakalpojumu var nodrošināt uz laiku līdz sešiem mēnešiem personai atveseļošanās periodā, kura smagu funkcionālo traucējumu dēļ sevi nevar aprūpēt un kurai ārstēšanās stacionārā nav pamatota ar medicīniskajām indikācijām, ja personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe ir atbilstoša normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem. Pēc Pakalpojuma nepieciešamības atkārtota novērtējuma, Pārvalde var pagarināt Pakalpojuma saņemšanas periodu uz laiku līdz sešiem mēnešiem.

82. Ja personai ar smagiem garīga rakstura traucējumiem nepieciešams valsts finansēts Pakalpojums institūcijā, Pārvalde normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvērtē personas atbilstību Pakalpojuma saņemšanai, pieņem lēmumu par Pakalpojuma nepieciešamību un dokumentus iesniedz Sociālās integrācijas valsts aģentūrai.

83. Pakalpojuma izmaksas sedz persona, tās apgādnieks/apgādnieki un/vai Pašvaldība.

XVI. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā un dzīvesvietā personai, kura cietusi no prettiesiskām darbībām

84. Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā personai, kura cietusi no prettiesiskām darbībām (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums), mērķis ir  nodrošināt psihosociālu palīdzību, novērtēt apdraudējumu un plānot drošības pasākumus, motivēt personu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanai vai uzlabošanai, kā arī nostiprināt vai atjaunot personas sociālās funkcionēšanas spējas, lai atgūtu fizisko un psihisko veselību, un integrētos sabiedrībā.

85. Pakalpojumu sniedz personai, kura ir prettiesisku darbību vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības upuris.

86. Pakalpojuma sniegšanas kārtība pilngadīgām personām noteikta Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 790 "Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām". Pakalpojuma sniegšanas kārtība nepilngadīgām personām noteikta Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1613 "Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām".

87. Ja saskaņā ar psihologa vai sociālā darbinieka (gadījuma vadītāja) atzinumu nepieciešams, lai kopā ar nepilngadīgu personu rehabilitācijas institūcijā uzturas kāds no ģimenes locekļiem vai persona, kas nepilngadīgo personu aprūpē, šīs personas uzturēšanos attiecīgajā institūcijā apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem.

88. Pārvalde, ja nepieciešams, organizē personas nokļūšanu pie Pakalpojuma sniedzēja. Transporta izdevumus sedz Pašvaldība.

89. Pakalpojuma izmaksas tiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem.

XVII. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā personai sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanai

90. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sociālās rehabilitācijas institūcijā ir tiesīga saņemt:

90.1. persona ar funkcionāliem traucējumiem darbspējas vecumā, ja funkcionālie traucējumi atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem;

90.2. likuma "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" 2. un 4. pantā minētās personas;

90.3. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu aizsardzības likuma 15. pantā minētās personas;

90.4. citas normatīvajos aktos noteiktās personas.

91. Pārvalde atbilstoši normatīvajiem aktiem pieņem dokumentus un veic personas pašaprūpes un mobilitātes spēju novērtējumu.

92. Pakalpojuma piešķiršanas, sniegšanas un pārtraukšanas kārtība noteikta Ministru kabineta 2019. gada 3. decembra noteikumos Nr. 578 "Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā".

93. Pakalpojuma izmaksas tiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem.

XVIII. Samaksas kārtība par Sociālajiem pakalpojumiem

94. Persona un/vai viņas apgādnieks/apgādnieki maksā par Sociālajiem pakalpojumiem, ko sniedz vai nodrošina Pārvalde, atbilstoši noslēgtajam līgumam, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

95. Ja persona, kura saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgai personai institūcijā no savas pensijas un piemaksas pie pensijas vai atlīdzības, vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās, vai pabalsta personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana, nesedz pilnu pakalpojuma mēneša maksu, tad persona no citiem saviem ienākumiem, un/vai tās apgādnieks/apgādnieki, proporcionāli apgādnieku skaitam, veic līdzmaksājumu līdz 50 % apmērā no noteiktās pakalpojuma maksas mēnesī, piemērojot normatīvajos aktos paredzētos atvieglojumus.

96. Vecākiem ir pienākums maksāt par sniegto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērnam atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

97. Persona tiek atbrīvota no maksas par Sociālo pakalpojumu, ja:

97.1. personai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss. Persona tiek atbrīvota no maksas par Sociālo pakalpojumu uz trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa periodu;

97.2. persona ir patvēruma meklētājs, kura pagaidu dzīvesvieta ir Alūksnes novada administratīvajā teritorijā.

98. Personas apgādnieks tiek atbrīvots no maksas, ja:

98.1. apgādnieks pēc pilngadības iestāšanās līdz 24 gadu vecumam turpina pilna laika klātienes formā iegūt vispārējo, profesionālo, vidējo vai augstāko izglītību;

98.2. apgādnieks pats ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmējs un Pārvaldes rīcībā ir informācija par apgādnieka materiālo situāciju.

99. Ja apgādnieka ienākumi nav pietiekami, lai segtu personai sniegtā Sociālā pakalpojuma maksu atbilstoši Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumiem Nr. 275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta", tad Pārvalde atbrīvo apgādnieku no maksas:

99.1. uz laiku līdz sešiem mēnešiem, ja apgādnieks ir darbspējas vecumā;

99.2. uz laiku līdz 12 mēnešiem, ja apgādnieks ir persona ar invaliditāti vai pensionārs.

XIX. Gadījumi, kad pārtrauc vai izbeidz Sociālo pakalpojumu sniegšanu

100. Sociālo pakalpojumus izbeidz sniegt, ja tiek konstatēts vismaz viens no šādiem apstākļiem:

100.1. persona rakstiski lūdz izbeigt Sociālā pakalpojuma sniegšanu;

100.2. ir beidzies lēmumā noteiktais Sociālā pakalpojuma sniegšanas periods, un tas nav pagarināts;

100.3. personai pēc atkārtota fizisko un garīgi spēju izvērtējuma piešķirto Sociālo pakalpojumu var aizstāt ar citu Sociālo pakalpojumu;

100.4. ir sasniegts sociālās rehabilitācijas plāna mērķis;

100.5. ir beidzies Sociālā pakalpojuma sniegšanas periods;

100.6. persona apdraud citu personu veselību vai dzīvību vai pārkāpj institūcijas iekšējos kārtības noteikumus;

100.7. persona ļaunprātīgi pārkāpj vai nepilda līgumā noteiktās saistības;

100.8. persona maina savu dzīvesvietu uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju;

100.9. persona bez attaisnojoša iemesla neizmanto Sociālo pakalpojumu vairāk kā vienu mēnesi.

101. Sociālā pakalpojuma sniegšanu uz laiku pārtrauc, ja iestājas vismaz viens no šādiem apstākļiem:

101.1. persona rakstiski lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu, norādot objektīvus iemeslus;

101.2. personas veselības stāvoklis neatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.

102. Sociālā pakalpojuma sniegšanu pārtrauc uz laiku līdz brīdim, kamēr beidzas apstākļi, kas bijuši Sociālā pakalpojuma pārtraukšanas pamatā, bet ne ilgāk par vienu mēnesi. Ja apstākļi turpinās ilgāk par mēnesi, Pārvalde, pamatojoties uz objektīviem iemesliem, var pagarināt Sociālā pakalpojuma pārtraukšanas periodu.

XX. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

103. Pārvaldes lēmumu var apstrīdēt Alūksnes novada pašvaldības domē.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 30.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 14/2022)

104. Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

XXI. Noslēguma jautājumi

105. Ar Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 30. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 15/2020 "Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada pašvaldībā".

106. Noteikumu XIII nodaļa stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā.

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Alūksnes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 11/2022Pieņemts: 02.05.2022.Stājas spēkā: 18.05.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 94, 17.05.2022. OP numurs: 2022/94.21
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
332404
{"selected":{"value":"01.12.2022","content":"<font class='s-1'>01.12.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.12.2022","iso_value":"2022\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"09.07.2022","iso_value":"2022\/07\/09","content":"<font class='s-1'>09.07.2022.-30.11.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.05.2022","iso_value":"2022\/05\/18","content":"<font class='s-1'>18.05.2022.-08.07.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.12.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)