Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 13

Dobelē 2022. gada 30. martā
Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai
APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2022. gada 30. marta lēmumu Nr. 116/5
(prot. Nr. 5)

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā dzīvojamās mājas īpašnieks var pieteikties uz Dobeles novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, līdzfinansējuma apmēru, piešķiršanas un saņemšanas kārtību.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. iesniedzējs – dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, kopīpašnieki vai kopīpašuma īpašnieku pilnvarots pārstāvis. Ja iesniegumu paraksta pilnvarotā persona, iesniegumam pievieno dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt iesniedzēju;

2.2. pieslēgums – sadzīves ārējās kanalizācijas vai kanalizācijas un ūdensapgādes tīkla daļa no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas līdz pievienojuma vietai iesniedzēja īpašumā esošai ārējās kanalizācijas vai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas daļai, vai dzīvojamās mājas ārsienai;

2.3. būvdarbi – darbi, kurus veic sadzīves kanalizācijas vai kanalizācijas un ūdensvada izvada montāžai, ievietošanai, vai novietošanai pamatnē (zemē), ietverot nepieciešamos materiālus izvada ierīkošanai.

3. Noteikumu mērķis ir veicināt dzīvojamo māju pieslēgumu izbūvi centralizētajai kanalizācijas vai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.

4. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir pieslēgumu izbūvei kārtējā kalendārajā gadā pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

5. Pašvaldības līdzfinansējumu nepiešķir, ja:

5.1. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā juridiskai personai pieder vairāk par 25 % no dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumiem;

5.2. vienģimeņu dzīvojamās mājas īpašnieks ir juridiska persona;

5.3. uz līdzfinansējuma pieteikuma iesniegšanas brīdi pieslēgums centralizētajai kanalizācijas vai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai jau ir izbūvēts.

II. Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs un paziņojuma publicēšana

6. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts:

6.1. pieslēguma izbūvei daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, ja pieslēguma izbūvi veic būvkomersants – līdz 1000,00 euro par viena pieslēguma izbūvi, bet ne vairāk kā 70 % no kopējām kanalizācijas pieslēguma izbūves izmaksām, ja pieslēguma izbūvi veic tikai dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, vai 95 % no kopējām kanalizācijas un ūdensvada pieslēguma izbūves izmaksām, ja pieslēguma izbūvi vienlaicīgi veic gan dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, gan dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai;

6.2. pieslēguma izbūvei vienģimeņu dzīvojamām mājām, ja pieslēguma izbūvi veic būvkomersants – līdz 900,00 euro par viena pieslēguma izbūvi, bet ne vairāk kā 70 % no kopējām kanalizācijas pieslēguma izbūves izmaksām, ja pieslēguma izbūvi veic tikai dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, vai 95 % no kopējām kanalizācijas pieslēguma izbūves izmaksām, ja pieslēguma izbūvi vienlaicīgi veic gan dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, gan dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai;

6.3. pieslēguma izbūvei vienģimeņu dzīvojamām mājām, ja pieslēguma izbūvi veic īpašnieks saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumu Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" 18. punktu – līdz 900,00 euro par viena pieslēguma izbūvi, bet ne vairāk kā 70 % no kopējām kanalizācijas pieslēguma izbūves izmaksām, ja pieslēguma izbūvi veic tikai dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, vai 95 % no kopējām kanalizācijas pieslēguma izbūves izmaksām, ja pieslēguma izbūvi vienlaicīgi veic gan dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, gan dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.

7. Paziņojumu par pieteikumu pieņemšanu pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai pieslēgumu izbūvei pašvaldība ik kalendāro gadu publicē pašvaldības informatīvajā izdevumā "Dobeles Novada Ziņas" un pašvaldības tīmekļa vietnē www.dobele.lv.

8. Paziņojumā norāda:

8.1. pieteikumu iesniegšanas termiņu;

8.2. pašvaldības līdzfinansējuma apmēru attiecīgajā kalendārajā gadā.

III. Pieteikumu iesniegšanas kārtība

9. Iesniedzējs, lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, paziņojumā norādītajā termiņā iesniedz pašvaldībā pieteikumu, kas sastāv no šādiem dokumentiem:

9.1. noteikumu 6.1. un 6.2. apakšpunktā minētajos gadījumos:

9.1.1. iesnieguma (1. pielikums), kurā iesniedzējs:

9.1.1.1. norāda vēlamo pašvaldības līdzfinansējuma apmēru euro un procentos (%) no kopējām pieslēguma būvdarbu izmaksām;

9.1.1.2. norāda izvēlēto būvkomersantu (nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs, atbildīgā būvdarbu vadītāja vārds, uzvārds, sertifikāta vai lēmuma numurs);

9.1.2. normatīvajos aktos paredzētos būvniecības ieceres dokumentus, kuros tiek norādīts plānoto inženiertīklu garums;

9.1.3. inženiertīklu turētāja izsniegto tehnisko noteikumu kopiju;

9.1.4. izvēlētā būvkomersanta sagatavotā būvdarbu izmaksu tāme (turpmāk – tāme), kuras derīguma termiņš ir vismaz divus mēnešus ilgāks par pieteikuma termiņa beigu datumu. Tāmē jābūt iekļautām visām izmaksām, kas ir nepieciešamas objekta nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

9.2. noteikumu 6.3. apakšpunktā minētajā gadījumā:

9.2.1. iesniegumu (2. pielikums), kurā iesniedzējs norāda plānoto pieslēguma garumu, prognozējamās pieslēguma būvdarbu izmaksas euro (iesniedzot tāmi), un vēlamo pašvaldības līdzfinansējuma apmēru euro, kas tiek aprēķināts saskaņā ar šo noteikumu 6.3. apakšpunkta nosacījumiem;

9.2.2. inženiertīklu pievada novietojuma plānu, kurā tiek norādīts plānoto inženiertīklu garums;

9.2.3. inženiertīklu turētāja izsniegto tehnisko noteikumu kopiju.

10. Ja iesniedzējs ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, iesniegumam papildus jāpievieno dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma (protokola) apliecināta kopija, kurā:

10.1. atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma prasībām pieņemts lēmums par pieslēguma izbūvi un būvdarbu finansēšanu;

10.2. norādīta pilnvarotā persona, kura ir tiesīga iesniegt pieteikumu, slēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu un slēgt līgumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu saņemšanu.

11. Pieteikums jāiesniedz Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, Dobeles novadā, LV-3701.

IV. Pieteikumu vērtēšana un pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana

12. Pieteikumus izvērtē Līdzfinansējuma nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai piešķiršanas komisijas (turpmāk tekstā – Komisija), kura izvērtē:

12.1. iesniegto pieteikumu atbilstību noteikumos noteiktajām prasībām;

12.2. būvdarbu izmaksu pamatotību.

13. Komisijai ir tiesības:

13.1. nepieciešamības gadījumā pieprasīt iesniedzējam papildus informāciju;

13.2. noraidīt pieteikumu, ja būvdarbu izmaksas būtiski pārsniedz tirgus izpētē iegūtās būvdarbu vidējās izmaksas.

14. Komisija, uzsākot pieteikumu vērtēšanu, sagatavo pieteikumu sarakstu šādā prioritārā secībā:

14.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas;

14.2. vienģimeņu dzīvojamās mājas.

15. Ja iesniedzēju pieprasītais kopējais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajā kalendārajā gadā pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus, pieteikumi, ņemot vērā to prioritāti atbilstoši noteikumu 14. punktā norādītajai secībai, tiek vērtēti pēc šādiem kritērijiem:

15.1. vismazākais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs pieslēguma izbūvei;

15.2. lielākais ēkā deklarēto iedzīvotāju skaits.

16. Komisija pieņem lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt līdzfinansējumu un paziņo par to katram iesniedzējam, nosūtot lēmumu uz iesniegumos norādītajām korespondences adresēm.

17. Iesniedzējam vai viņa pilnvarotajai personai ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas ir jānoslēdz līdzfinansējuma līgums ar pašvaldību.

18. Komisija prioritārā kārtībā izvēlas nākamo iesniedzēju pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai, ja:

18.1. iesniedzējs rakstveidā atsakās no pieteikuma realizācijas;

18.2. iesniedzējs norādītajā termiņā nav noslēdzis līdzfinansējuma līgumu.

V. Pieslēguma izbūve un pašvaldības līdzfinansējuma saņemšana

19. Pieslēguma izbūve jāveic 6 mēnešu laikā no līdzfinansējuma līguma noslēgšanas dienas.

20. Ja iesniedzējam uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav izbūvēta attiecīgās dzīvojamās mājas iekšējā sadzīves kanalizācijas vai ūdensapgādes sistēma, tad līdz pieslēguma nodošanai ekspluatācijā tā ir jāizbūvē un jāuzrāda inženiertīklu turētāja pārstāvim.

21. Iesniedzējam divu nedēļu laikā pēc pieslēguma izbūves pabeigšanas inženiertīklu turētājam jāiesniedz:

21.1. noteikumu 6.1. un 6.2. apakšpunktā minētajos gadījumos:

21.1.1. dokuments, kas apliecina pieslēguma izbūvi un nodošanu ekspluatācijā;

21.1.2. iesniedzēja un būvkomersanta abpusēji parakstīto, izpildīto būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu apliecinātas kopijas;

21.1.3. maksājuma uzdevumu vai būvkomersanta izsniegtu stingrās uzskaites kvīti, kas apliecina būvkomersanta izrakstītā rēķina apmaksu vismaz līdzfinansējuma līgumā norādītajā iesniedzēja apmaksājamās summas apmērā;

21.2. noteikumu 6.3. apakšpunktā minētajā gadījumā:

21.2.1. dokuments, kas apliecina pieslēguma izbūvi un nodošanu ekspluatācijā (atzīme uz inženiertīkla pievada novietojuma plāna par izbūvēto tīklu uzmērīšanu vai izpilduzmērījums);

21.2.2. apliecinājums par pieslēguma izbūvi (3. pielikums).

22. Pašvaldība pēc noteikumu 21. punktā noteikto dokumentu saņemšanas un pēc tam, kad iesniedzējs noslēdzis līgumu ar inženiertīklu turētāju par kanalizācijas vai ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu, ieskaita pašvaldības līdzfinansējumu līdzfinansējuma līgumā norādītajā iesniedzēja kontā.

23. Ja saistošo noteikumu 6.1. un 6.2. apakšpunktā minētajos gadījumos pieslēgums nav izbūvēts saskaņā ar izstrādātajiem, saskaņotajiem un spēkā esoša normatīvajos aktos paredzētajiem būvniecības dokumentiem, pašvaldība ir tiesīga pieņemt lēmumu neizmaksāt līdzfinansējumu.

24. Ja saistošo noteikumu 6.3. apakšpunktā minētajā gadījumā pieslēgums nav izbūvēts saskaņā ar izstrādāto un saskaņoto inženiertīkla pievada novietojuma plānu pieslēguma izbūvei, pašvaldība ir tiesīga pieņemt lēmumu neizmaksāt pašvaldības līdzfinansējumu.

VI. Noslēguma jautājumi

25. Atzīt par spēku zaudējušiem Auces novada domes 2020. gada 29. jūnija saistošos noteikumus Nr. 6 "Auces novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai".

26. Atzīt par spēku zaudējušiem Dobeles novada domes 2019. gada 25. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 5 "Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai".

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis
1. pielikums
Dobeles novada pašvaldības
2022. gada 30. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 13
IESNIEGUMS
Informācija par dzīvojamo māju un iesniedzēju
Iesniegumu iesniedz dzīvojamās mājas
  dzīvokļu īpašnieku kopība /
īpašnieks (i)
(adrese) (atbilstošo pasvītrot)
Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu skaits 
Juridiskai personai (ām) piederošo dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu skaits 
 
Informācija par iesniedzēju un/vai pilnvaroto personu
Iesniedzēja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds (fiziskai personai) vai nosaukums (juridiskai personai) 
Personas kods (fiziskai personai) vai vienotais reģistrācijas numurs (juridiskai personai) 
Deklarētā dzīvesvieta (fiziskai personai) vai juridiskā adrese (juridiskai personai) 
Korespondences adrese: 
Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese: 
 
Izvēlētais būvkomersants un būvdarbu izmaksas
Izmaksu aprēķins:Iesniedzēja finansējums
(norādīt summu euro un procentos)
Vēlamais pašvaldības līdzfinansējums
(norādīt summu euro un procentos)
Kopā
(norādīt summu euro)
    
Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs procentos:
Izvēlētais būvkomersants (nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, būvkomersanta reģistrācijas numurs, atbildīgā būvdarbu vadītāja vārds, uzvārds, sertifikāta vai lēmuma numurs, kontaktpersona) 
 
Apliecinājums
Apliecinu, ka aptaujājot _________ (jānorāda skaits) būvkomersantus, saņemti _________ (jānorāda skaits) būvkomersantu piedāvājumi, no kuriem būvdarbu veikšanai ir izvēlēts lētākais piedāvājums.

Apliecinu, ka tika veikts iepirkums un līgums noslēgts ar ________________________________________ (vārds uzvārds vai nosaukums), _______________________________ (personas kods vai reģistrācijas numurs).

Apliecinu, ka manis sniegtās ziņas ir patiesas un es esmu iesniedzis/gusi visu līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu kopijas (pielikumā). Objekta īpašnieka(-ku), pilnvarojumu vai citu izmaiņu gadījumā ziņošu Dobeles novada pašvaldībai vienas nedēļas laikā.

Informējam, ka personas datu apstrādes pārzinis ir Dobeles novada pašvaldība. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei – datu apstrāde nepieciešama pārzinim likumā noteikto pienākumu veikšanai. Datu apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. Personas datu apstrādes mērķis ir Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana par dzīvojamo māju pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Jūsu personas datus saņems Dobeles novada pašvaldības struktūrvienības, kas nodrošina Dobeles novada pašvaldības 2022. gada ____.janvāra saistošo noteikumu Nr. ...... "Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai" izpildi. Personas dati tiks glabāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem arhīvu jomā. Jūsu personas dati var tikt saņemti no Iedzīvotāju reģistra. Informējam, ka Jums ir tiesības pieprasīt no pārziņiem piekļuvi saviem personas datiem, labot tos vai dzēst, iebilst pret savu personas datu apstrādi, kā arī pārnest savus personas datus. Papildus tam Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā ar sūdzību, ja uzskatāt, ka notiek nelikumīga Jūsu personas datu apstrāde.

Pieteikuma iesniedzējs vai pilnvarotā persona


 

(Juridiskai personai – nosaukums un paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds, fiziskai personai – vārds, uzvārds)

 

Personas paraksts _______________________________
 
Pievienotie dokumentiLapu skaits
1. Pieslēguma izbūves būvniecības dokumentu kopija 
2. Inženiertīklu turētāja izsniegto tehnisko noteikumu kopija 
3. Izvēlētā būvkomersanta iesniegtā pieslēguma izbūves būvdarbu izmaksu tāme 
4. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma (protokola) kopija 
5. Citi dokumenti (norāda iesniedzējs) 

Pieteikuma iesniegšanas datums 20____. gada ____.______________________

Pieteikuma iesniedzējs vai pilnvarotā persona

 
(Juridiskai personai – nosaukums un paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds, fiziskai personai – vārds, uzvārds)

Personas paraksts _______________________________

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis
2. pielikums
Dobeles novada pašvaldības
2022. gada 30. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 13
IESNIEGUMS
Informācija par dzīvojamo māju un iesniedzēju
Iesniegumu iesniedz dzīvojamās mājas
 ,īpašnieks (i)
(adrese) 
  
  
 
Informācija par iesniedzēju un/vai pilnvaroto personu
Iesniedzēja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds (fiziskai personai) 
Personas kods (fiziskai personai) 
Deklarētā dzīvesvieta (fiziskai personai) 
Korespondences adrese: 
Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese: 
 
Būvdarbu izmaksas
Plānotais pieslēguma garums, saskaņā ar inženiertīkla pievada novietojuma plānu.
(norādīt veselus būvdarbu m)
Iesniedzēja prognozētās pieslēguma būvdarbu izmaksas
(norādīt summu euro)
Vēlamais pašvaldības līdzfinansējums pieslēguma būvdarbiem
(norādīt summu euro)
   
 
Apliecinājums
Ar šo apliecinu, ka manis sniegtās ziņas ir patiesas un es esmu iesniedzis/gusi visu līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu kopijas (pielikumā). Objekta īpašnieka(-ku), pilnvarojumu vai citu izmaiņu gadījumā ziņošu Dobeles novada pašvaldībai vienas nedēļas laikā.

Informējam, ka personas datu apstrādes pārzinis ir Dobeles novada pašvaldība. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei – datu apstrāde nepieciešama pārzinim likumā noteikto pienākumu veikšanai un datu apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. Personas datu apstrādes mērķis ir Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana par dzīvojamo māju pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Jūsu personas datus saņems Dobeles novada pašvaldības struktūrvienības, kas nodrošina Dobeles novada pašvaldības 2022. gada ____.janvāra saistošo noteikumu Nr. ____ "Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai" izpildi. Personas dati tiks glabāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem arhīvu jomā. Jūsu personas dati var tikt saņemti no Iedzīvotāju reģistra. Informējam, ka Jums ir tiesības pieprasīt no pārziņiem piekļuvi saviem personas datiem, labot tos vai dzēst, iebilst pret savu personas datu apstrādi, kā arī pārnest savus personas datus. Papildus tam Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā ar sūdzību, ja uzskatāt, ka notiek nelikumīga Jūsu personas datu apstrāde.

Pieteikuma iesniedzējs vai pilnvarotā persona


 

(vārds, uzvārds)

 

Personas paraksts _______________________________
 
Pievienotie dokumentiLapu skaits
1. Inženiertīkla pievada novietojuma plāna kopija 
2. (citi dokumenti, norāda iesniedzējs) 

Pieteikuma iesniegšanas datums 20____. gada ____.______________________

Pieteikuma iesniedzējs vai pilnvarotā persona

 
(vārds, uzvārds)

Personas paraksts _______________________________

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis
3. pielikums
Dobeles novada pašvaldības
2022. gada 30. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 13
APLIECINĀJUMS PAR PIESLĒGUMA IZBŪVI

Saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības 2022. gada ____.janvāra saistošo noteikumu Nr. ____ "Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai" 21.2.2. punktu.

Es ,

Personas kods _______________________________

APLIECINU,

ka saskaņā ar 20____. gada ____.______________________ noslēgto līgumu Nr. _____________ Par līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai objektam _________________________________________________, pieslēgums ir izbūvēts un nodots ekspluatācijā.

Kopā izbūvēti _____________ (norādot veselus būvdarbu m) kanalizācijas tīkla metri, tajā skaitā _________ skatakas. (Informācija jānorāda atbilstoši izpilduzmērījumam)

  
(datums) 
  
(vārds, uzvārds, paraksts) 

AIZPILDA INŽENIERTĪKLU TURĒTĀJS:

Objekts nodots ekspluatācijā 20____. gada ____.______________________.

Noslēgts ūdenssaimniecības pakalpojumu līgums 20____. gada ____.______________________, abonenta Nr. _____________.

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis
Saistošo noteikumu Nr. 13 "Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas organizēšana savā administratīvajā teritorijā, pašvaldības līdzfinansējums sekmēs dzīvojamo māju pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai, nodrošinot vides aizsardzību, samazinot vides piesārņojuma risku.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējuma dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai apmēru, līdz finansējuma piešķiršanas un saņemšanas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPašvaldības budžetā kārtējam gadam tiek iekļauti finanšu līdzekļi līdzfinansējuma piešķiršanai atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām.

2022. gadā pašvaldības budžetā līdzfinansējuma piešķiršanai paredzēti finanšu līdzekļi EUR 55 000 apmērā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNeietekmē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība dzīvojamo māju pieslēgšanai .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Dobeles novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 13Pieņemts: 30.03.2022.Stājas spēkā: 14.05.2022.Zaudē spēku: 01.01.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 92, 13.05.2022. OP numurs: 2022/92.10
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
332327
14.05.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"