Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.—2027. gada plānošanas perioda vadības likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1. pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir nodrošināt efektīvu, pārskatāmu un pareizas finanšu pārvaldības principiem atbilstošu Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai (turpmāk — programma) ieviešanu Latvijā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija regulai (ES) Nr. 2021/1057, ar ko izveido Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+) un atceļ regulu (ES) Nr. 1296/2013 (turpmāk — regula Nr. 2021/1057) un 2021. gada 24. jūnija regulai Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk — regula Nr. 2021/1060).

2. pants. Likuma darbības joma

Likums nosaka programmas vadībā un ieviešanā iesaistīto institūciju pienākumus un tiesības un programmas vadībā iesaistīto institūciju lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību, kā arī nosacījumus programmas finansējuma piešķiršanai.

3. pants. Programmas vadība

Programmas vadība ir plānošanas dokumentu sagatavošana, saskaņošana un apstiprināšana, programmas vadības sistēmas izveide un darbības nodrošināšana, partnerorganizāciju atlases noteikumu izstrāde un atlase, programmas vadības sistēmas un atbalsta uzraudzība, novērtēšana un revīzija, programmas ietvaros veikto izdevumu apstiprināšana, pārskatu sagatavošana un iesniegšana Eiropas Komisijai, programmas informācijas sistēmas izstrāde un uzturēšana, kā arī sabiedrības informēšana par programmas atbalstu.

II nodaļa
Programmas vadības nodrošināšana

4. pants. Programmas vadībā iesaistītās institūcijas

(1) Programmas vadību nodrošina šādas programmas vadībā iesaistītās institūcijas:

1) vadošā iestāde;

2) sadarbības iestāde;

3) revīzijas iestāde.

(2) Lai sasniegtu šā likuma mērķi, programmas vadībā iesaistītās institūcijas izstrādā metodiskos materiālus un sadarbojas ar citām institūcijām Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Lai efektīvi pildītu šā likuma 6. panta trešajā daļā minētos pienākumus, sadarbības iestāde un citas tiešās pārvaldes iestādes var slēgt starpresoru vienošanos, saskaņojot to ar vadošo iestādi.

5. pants. Vadošā iestāde, tās pienākumi un tiesības

(1) Vadošās iestādes funkcijas pilda Labklājības ministrija.

(2) Vadošajai iestādei ir šādi pienākumi:

1) nodrošināt efektīvu programmas ieviešanas vadību;

2) ievērojot partnerības principu, nodrošināt plānošanas dokumentu izstrādi;

3) atbilstoši regulas Nr. 2021/1060 69. panta 11. punktam izstrādāt vadības un kontroles sistēmas aprakstu un iesniegt to revīzijas iestādei;

4) atbilstoši regulas Nr. 2021/1060 72. panta 1. punkta "d" apakšpunktam veikt sadarbības iestādes darbības pārraudzību;

5) nodrošināt programmas tehniskās palīdzības vadību un tās īstenošanas efektivitāti;

6) nodrošināt informācijas pieejamību saskaņā ar regulas Nr. 2021/1060 49. panta 1. punktu;

7) atbilstoši kompetencei sniegt informāciju sadarbības iestādei un finansējuma saņēmējam;

8) atbilstoši regulas Nr. 2021/1060 73. panta 1. un 3. punktam izstrādāt partnerorganizāciju atlases, pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču iegādes publiskā iepirkuma kritērijus;

9) atbilstoši kompetencei izstrādāt regulas Nr. 2021/1060 69. panta 6. punktā minētās procedūras;

10) atbilstoši regulas Nr. 2021/1060 74. panta 1. punkta "c" apakšpunktam ieviest krāpšanas apkarošanas pasākumus;

11) atbilstoši regulas Nr. 2021/1060 44. panta 1. punktam un regulas Nr. 2021/1057 23. panta 3. punktam nodrošināt programmas ieviešanas novērtēšanu;

12) atbilstoši regulas Nr. 2021/1060 72. panta 1. punkta "b" apakšpunktam un 76. pantam īstenot šādus programmas pārvaldības un grāmatvedības uzdevumus:

a) atbilstoši regulas Nr. 2021/1060 74. panta 1. punkta "a" apakšpunktam un 2. punktam veikt pārvaldības pārbaudes attiecībā uz sadarbības iestādes sagatavoto informāciju par maksājuma pieteikumā iekļaujamiem izdevumiem,

b) atbilstoši regulas Nr. 2021/1060 76. panta 1. punkta "a" apakšpunktam sagatavot un iesniegt Eiropas Komisijai maksājuma pieteikumus,

c) atbilstoši regulas Nr. 2021/1060 74. panta 1. punkta "e" apakšpunktam apstiprināt, ka kontu slēgumā iekļautie izdevumi ir attiecināmi,

d) atbilstoši regulas Nr. 2021/1060 76. panta 1. punkta "b" apakšpunktam sagatavot un iesniegt Eiropas Komisijai kontu slēgumu,

e) atbilstoši kompetencei saskaņā ar regulas Nr. 2021/1060 74. panta 1. punkta "f" apakšpunktu izstrādāt pārvaldības deklarāciju;

13) veikt regulas Nr. 2021/1060 42. panta 1. punktā, 43. panta 1. punktā un 69. panta 10. un 11. punktā minētās funkcijas;

14) veikt citus šajā likumā noteiktos pienākumus.

(3) Vadošajai iestādei ir šādas tiesības:

1) ierosināt un veikt programmas ieviešanas pārbaudi un auditu;

2) pieprasīt un saņemt no programmas vadībā iesaistītajām institūcijām un finansējuma saņēmēja informāciju, kas nepieciešama programmas vadības nodrošināšanai;

3) uz laiku apturēt programmas ietvaros veikto izdevumu turpmāku iekļaušanu maksājuma pieteikumā iesniegšanai Eiropas Komisijai un koriģēt iepriekš iesniegto izdevumu apjomu;

4) pieprasīt un saņemt tiešu pieeju datiem valsts informācijas sistēmās tādā apjomā, kādā to paredz attiecīgo sistēmu regulējoši normatīvie akti un kāds nepieciešams grāmatvedības funkcijas izpildei.

(4) Labklājības ministrija nodrošina, lai funkcijas, kuras tā saskaņā ar šo likumu pilda kā vadošā iestāde, tiktu nodalītas no citām funkcijām.

6. pants. Sadarbības iestāde, tās pienākumi un tiesības

(1) Sadarbības iestādes funkcijas pilda Sabiedrības integrācijas fonds.

(2) Sadarbības iestāde, pildot šā panta trešajā daļā noteiktos pienākumus, atrodas labklājības ministra funkcionālā padotībā, ko īsteno pakļautības formā. Labklājības ministrs pakļautību īsteno ar pilnvarotās amatpersonas (vadošās iestādes vadītāja) starpniecību.

(3) Sadarbības iestādei ir šādi pienākumi:

1) atbilstoši kompetencei sniegt vadošajai iestādei informāciju, kas ir būtiska šīs iestādes pienākumu izpildei;

2) veikt regulas Nr. 2021/1060 46. pantā minēto funkciju, tai skaitā konsultēt partnerorganizāciju attiecībā uz sabiedrības informēšanu par programmas atbalstu;

3) atbilstoši regulas Nr. 2021/1060 73. panta 1. punktam izstrādāt procedūru partnerorganizāciju atlasei;

4) veikt partnerorganizāciju atlasi, ievērojot regulas Nr. 2021/1060 73. panta 2. punkta "a", "d" un "g" apakšpunktu;

5) ņemot vērā partnerorganizācijas pretendenta juridisko statusu, slēgt ar partnerorganizāciju līgumu vai vienošanos par pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču uzglabāšanu, izdalīšanu un papildpasākumu īstenošanu;

6) konsultēt partnerorganizāciju jautājumos, kas ir būtiski līgumā vai vienošanās ietvaros noteikto uzdevumu izpildei;

7) atbilstoši regulas Nr. 2021/1060 72. panta 1. punkta "b" apakšpunktam īstenot šādus programmas pārvaldības uzdevumus:

a) atbilstoši regulas Nr. 2021/1060 74. panta 1. punkta "a" apakšpunktam un 2. punktam pārbaudīt un apstiprināt partnerorganizācijas pārskatu un finansējuma saņēmēja maksājuma pieprasījumu,

b) sagatavot un iesniegt vadošajai iestādei informāciju par maksājuma pieteikumā iekļaujamiem izdevumiem, kā arī Eiropas Komisijai — informāciju iesniedzamo pārskatu apstiprināšanai,

c) atbilstoši kompetencei veikt regulas Nr. 2021/1060 74. panta 1. punkta "c" un "d" apakšpunktā un 2. punktā minētās funkcijas;

8) nodrošināt programmas ieviešanas uzraudzību un kontroli, kopējo iznākuma un rezultāta rādītāju uzraudzību, analizēt problēmas saistībā ar pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču piegādi, izdalīšanu un papildpasākumu īstenošanu un sniegt vadošajai iestādei priekšlikumus par pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču piegādes, izdalīšanas un papildpasākumu īstenošanas uzlabošanu;

9) veikt publiskā iepirkuma dokumentācijas un norises pirmspārbaudes un nodrošināt iepirkuma līguma uzraudzību;

10) atbilstoši kompetencei izstrādāt regulas Nr. 2021/1060 69. panta 6. punktā minētās procedūras;

11) nodrošināt informācijas pieejamību saskaņā ar regulas Nr. 2021/1060 49. pantu;

12) nodrošināt programmas vadības informācijas sistēmas darbību, veicot regulas Nr. 2021/1060 72. panta 1. punkta "e" apakšpunktā minētās funkcijas;

13) veikt citus šajā likumā noteiktos pienākumus.

(4) Sadarbības iestādei ir šādas tiesības:

1) pieprasīt un saņemt no programmas vadībā iesaistītajām institūcijām, personas, kura pretendē būt par partnerorganizāciju (turpmāk — partnerorganizācijas pretendents), partnerorganizācijas un finansējuma saņēmēja informāciju, kas nepieciešama, lai noslēgtu līgumu vai vienošanos par pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču uzglabāšanu, izdalīšanu un papildpasākumu īstenošanu, kā arī nodrošinātu to īstenošanas uzraudzību un kontroli;

2) atbilstoši regulas Nr. 2021/1060 74. panta 1. punkta "b" apakšpunktam uz laiku apturēt maksājumus partnerorganizācijai;

3) pieprasīt un saņemt tiešu pieeju datiem valsts informācijas sistēmās tādā apjomā, kādā to paredz attiecīgo sistēmu regulējoši normatīvie akti un kāds nepieciešams sadarbības iestādes pienākumu izpildei.

(5) Sabiedrības integrācijas fonds nodrošina, lai funkcijas, kuras tas saskaņā ar šo likumu pilda kā sadarbības iestāde, tiktu nodalītas no citām tā funkcijām, tai skaitā no funkcijām, kuras tas pilda kā finansējuma saņēmējs.

7. pants. Revīzijas iestāde, tās pienākumi un tiesības

(1) Revīzijas iestādes funkcijas pilda Finanšu ministrija.

(2) Revīzijas iestādei ir pienākums veikt regulas Nr. 2021/1060 77. panta 1. un 3. punktā un 78. pantā noteiktās funkcijas.

(3) Revīzijas iestādei ir šādas tiesības:

1) pieprasīt un saņemt no programmas vadībā iesaistītajām un citām institūcijām, partnerorganizācijas un finansējuma saņēmēja informāciju, kas nepieciešama revīzijas iestādes pienākumu izpildei;

2) pieprasīt un saņemt tiešu pieeju datiem valsts informācijas sistēmās tādā apjomā, kādā to paredz attiecīgie sistēmu regulējoši normatīvie akti un kāds nepieciešams revīzijas iestādes pienākumu izpildei.

(4) Finanšu ministrija nodrošina, lai funkcijas, kuras tā saskaņā ar šo likumu pilda kā revīzijas iestāde, tiktu nodalītas no citām tās funkcijām.

8. pants. Iepirkumu uzraudzības biroja pienākumi un tiesības

(1) Iepirkumu uzraudzības birojam ir pienākums veikt finansējuma saņēmēja veikto publisko iepirkumu dokumentācijas un iepirkuma procedūru norises pirmspārbaudi un sniegt rekomendējošus atzinumus.

(2) Iepirkumu uzraudzības birojam ir tiesības pieprasīt no programmas vadībā iesaistītajām institūcijām un finansējuma saņēmēja informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu šā panta pirmajā daļā minēto pienākumu izpildi.

9. pants. Ministru kabineta kompetence programmas vadības nodrošināšanā

Lai nodrošinātu programmas vadību, Ministru kabinets nosaka:

1) kritērijus mājsaimniecībām, kurām ir tiesības saņemt programmas finansētu pārtiku un pamata materiālās palīdzības preces un piedalīties papildpasākumos;

2) programmas finansētas pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču satura, kvalitātes, piegādes, uzglabāšanas un izdalīšanas prasības;

3) partnerorganizāciju atlases kritērijus, kārtību, kādā organizē partnerorganizāciju atlasi, un kārtību, kādā izvērtē partnerorganizācijas pretendenta iesniegumu noraidīšanas nosacījumus;

4) līguma vai vienošanās par pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču uzglabāšanu, izdalīšanu un papildpasākumu īstenošanu saturu, to noslēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;

5) izmaksu attiecināmības un vienotas likmes maksājumu piemērošanas nosacījumus un kārtību;

6) kārtību, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus programmas ieviešanai;

7) kārtību, kādā pārbauda maksājuma pieprasījumus, veic maksājumus un sagatavo Eiropas Komisijai iesniedzamo maksājuma pieteikumu un kontu slēgumu;

8) kārtību, kādā veic pārbaudi pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču izdales un papildpasākumu īstenošanas vietā;

9) risku vadības pamatprincipus un kārtību, kādā ziņo par programmas īstenošanā konstatētajām neatbilstībām, ietur, atgūst vai noraksta neatbilstoši veiktos izdevumus, kā arī piemēro proporcionālo finanšu korekciju;

10) kārtību, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas programmas vadībā;

11) programmas informācijas sistēmas izveidošanas un izmantošanas kārtību.

III nodaļa
Programmas ieviešanas nodrošināšana

10. pants. Programmas ieviešanā iesaistītās institūcijas

Programmas ieviešanā iesaistītās institūcijas, kuras nodrošina programmas īstenošanu, ir:

1) atklātā atlasē izraudzīta partnerorganizācija;

2) šajā likumā noteiktais finansējuma saņēmējs.

11. pants. Partnerorganizācija

Par partnerorganizāciju var būt biedrība, nodibinājums, reliģiskā organizācija un pašvaldība vai tās iestāde.

12. pants. Tiesības saņemt programmas finansējumu

Iesnieguma partnerorganizāciju atlasei iesniegšana saskaņā ar šo likumu nerada programmas vadībā iesaistītajai institūcijai pienākumu piešķirt tiesības būt par partnerorganizāciju un tiesības saņemt programmas finansējumu.

13. pants. Partnerorganizāciju atlase un vērtēšanas komisija

(1) Partnerorganizāciju atlasi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veic sadarbības iestāde. Sadarbības iestādes izveidotā vērtēšanas komisija izvērtē iesniegumus partnerorganizāciju atlasei un sagatavo atzinumu.

(2) Vērtēšanas komisijas sastāvā ir sadarbības iestādes pārstāvji, kā arī var tikt iekļauts viens Labklājības ministrijas pārstāvis. Novērotāja statusā komisijas sēdēs ir tiesības piedalīties vadošās iestādes pārstāvim, pašvaldību un zemu ienākumu mājsaimniecību intereses pārstāvošo organizāciju pārstāvjiem.

14. pants. Partnerorganizācijas pretendentu iesniegumu partnerorganizāciju atlasei noraidīšanas nosacījumi

Sadarbības iestāde noraida iesniegumu partnerorganizāciju atlasei, ja uz partnerorganizācijas pretendentu — biedrību, nodibinājumu vai reliģisko organizāciju — attiecināms jebkurš no šādiem nosacījumiem:

1) persona, kura ir partnerorganizācijas pretendenta valdes loceklis, patiesais labuma guvējs vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt partnerorganizācijas pretendentu darbībās, kas saistītas ar tās filiāli vai struktūrvienību, ar galīgo nolēmumu, no kura spēkā stāšanās dienas līdz iesnieguma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

a) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labuma pieņemšana,

b) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

c) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas;

2) partnerorganizācijas pretendentam ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par kādu no šā panta 1. punktā minētajiem noziedzīgiem nodarījumiem, un no galīgā nolēmuma spēkā stāšanās dienas līdz iesnieguma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi;

3) ir pasludināts partnerorganizācijas pretendenta maksātnespējas process, ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, apturēta vai pārtraukta partnerorganizācijas pretendenta saimnieciskā darbība vai partnerorganizācijas pretendents tiek likvidēts;

4) uz partnerorganizācijas pretendentu vai personu, kura ir partnerorganizācijas pretendenta valdes loceklis, patiesais labuma guvējs vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt partnerorganizācijas pretendentu darbībās, kas saistītas ar tās filiāli vai struktūrvienību, attiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktie ierobežojumi;

5) stājies spēkā šā likuma 17. pantā minētais sadarbības iestādes lēmums par aizliegumu dalībai partnerorganizāciju atlasē.

15. pants. Vadošās iestādes un sadarbības iestādes lēmumu veidi

(1) Ja partnerorganizācijas pretendents ir biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija, vadošās iestādes un sadarbības iestādes lēmums ir administratīvais akts.

(2) Ja partnerorganizācijas pretendents ir pašvaldība vai tās iestāde, vadošās iestādes un sadarbības iestādes lēmums nav administratīvais akts.

(3) Šā panta otrajā daļā minēto lēmumu izdod rakstveidā, un tam ir šādas daļas:

1) vadošās iestādes vai sadarbības iestādes nosaukums un adrese;

2) adresāts — partnerorganizācijas pretendents;

3) faktu konstatējums;

4) lēmuma pamatojums;

5) atsevišķs piemēroto tiesību normu uzskaitījums;

6) adresātam piešķirtās vai noraidītās tiesības;

7) nosacījumi (ja nepieciešams);

8) sadarbības iestādes lēmuma apstrīdēšanas kārtība.

16. pants. Tiesību būt par partnerorganizāciju piešķiršana, piešķiršana ar nosacījumu vai noraidīšana

(1) Sadarbības iestāde, pamatojoties uz vērtēšanas komisijas sniegto atzinumu, pieņem lēmumu piešķirt tiesības būt par partnerorganizāciju, piešķirt minētās tiesības ar nosacījumu vai noraidīt tās.

(2) Lēmumu piešķirt tiesības būt par partnerorganizāciju pieņem, ja ir izpildīti visi šādi nosacījumi:

1) iesniegums partnerorganizāciju atlasei atbilst partnerorganizāciju atlases kritērijiem;

2) ir pieejams finansējums darbību īstenošanai.

(3) Lēmumu noraidīt tiesības būt par partnerorganizāciju pieņem, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) uz partnerorganizācijas pretendentu attiecas vismaz viens no šā likuma 14. pantā minētajiem iesnieguma noraidīšanas nosacījumiem;

2) iesniegums partnerorganizāciju atlasei neatbilst partnerorganizāciju atlases kritērijiem un nepilnības novēršana saskaņā ar šā panta ceturto daļu ietekmētu iesniegumu partnerorganizāciju atlasei pēc būtības;

3) nav pieejams finansējums darbību īstenošanai.

(4) Lēmumu piešķirt tiesības būt par partnerorganizāciju pieņem ar nosacījumu, ja partnerorganizācijas pretendentam sadarbības iestāde liek veikt darbības, lai iesniegums partnerorganizāciju atlasei pilnībā atbilstu partnerorganizāciju atlases kritērijiem. Ja kāds no lēmumā noteiktajiem nosacījumiem netiek izpildīts vai netiek izpildīts lēmumā noteiktajā termiņā, tiesības būt par partnerorganizāciju uzskatāmas par noraidītām.

(5) Ja iesniegums partnerorganizāciju atlasei iesniegts pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigu datuma, tas netiek vērtēts. Sadarbības iestāde par to informē partnerorganizācijas pretendentu. Ja šajā daļā minēto iemeslu dēļ iesniegums partnerorganizāciju atlasei netiek pieņemts un šā likuma 15. panta otrajā daļā minētais partnerorganizācijas pretendents atteikumu pārsūdz tiesā, Administratīvās rajona tiesas spriedums par attiecīgo jautājumu nav pārsūdzams.

17. pants. Lēmums par aizliegumu uz laiku piedalīties partnerorganizāciju atlasē

Sadarbības iestāde ir tiesīga pieņemt lēmumu, ar kuru nosaka aizliegumu personai piedalīties partnerorganizāciju atlasē uz laiku, kas nepārsniedz trīs gadus no lēmuma spēkā stāšanās dienas, ja uz partnerorganizācijas pretendentu — biedrību, nodibinājumu vai reliģisko organizāciju — attiecināms jebkurš no šādiem gadījumiem — partnerorganizācijas pretendents vai persona, kura ir attiecīgā partnerorganizācijas pretendenta valdes loceklis vai kura ir pilnvarota pārstāvēt partnerorganizācijas pretendentu darbībās, kas saistītas ar tās filiāli vai struktūrvienību:

1) apzināti sniegusi nepatiesu informāciju, kas ir būtiska iesnieguma partnerorganizāciju atlasei novērtēšanai;

2) veicot partnerorganizācijas pienākumus, sniegusi sadarbības iestādei nepatiesu informāciju vai citādi ļaunprātīgi rīkojusies saistībā ar partnerorganizācijas pienākumu veikšanu un tas bijis par pamatu neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanai vai atgūšanai, vai sadarbības iestāde ir izmantojusi saskaņā ar šā likuma 9. panta 4. punktu izdotajā normatīvajā aktā paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no līguma;

3) radījusi mākslīgus apstākļus vai sniegusi faktiskajiem apstākļiem neatbilstošu informāciju, lai gūtu priekšrocības salīdzinājumā ar citiem pretendentiem un sadarbības iestāde attiecībā uz to pieņemtu labvēlīgu lēmumu.

18. pants. Lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana

(1) Partnerorganizācijas pretendents šā likuma 16. un 17. pantā minēto sadarbības iestādes lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt vadošajā iestādē. Vadošās iestādes izdoto administratīvo aktu par apstrīdēto sadarbības iestādes lēmumu var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu attiecīgās Administratīvās rajona tiesas tiesu namā. Šā likuma 15. panta otrajā daļā minētais vadošās iestādes lēmums par apstrīdēto sadarbības iestādes lēmumu nav pārsūdzams.

(2) Sadarbības iestādes atzinumu par šā likuma 16. panta ceturtajā daļā minētajā lēmumā ietvertā nosacījuma izpildi apstrīd un pārsūdz tādā pašā kārtībā un termiņā kā lēmumu, par kurā ietvertā nosacījuma izpildi sagatavots atzinums.

(3) Pārsūdzot lēmumu, pieteicējs tiesā var prasīt tikai šā lēmuma atzīšanu par prettiesisku, bet nevar prasīt labvēlīga administratīvā akta izdošanu.

19. pants. Lēmuma pieņemšanas termiņš

(1) Sadarbības iestāde lēmumu par tiesību būt par partnerorganizāciju piešķiršanu, piešķiršanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem triju mēnešu laikā pēc iesniegumu partnerorganizāciju atlasei iesniegšanas termiņa beigu datuma.

(2) Ja objektīvu iemeslu dēļ šā panta pirmajā daļā noteikto termiņu nav iespējams ievērot, sadarbības iestāde to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem no iesniegumu partnerorganizāciju atlasei iesniegšanas termiņa beigu datuma, par to paziņojot partnerorganizācijas pretendentam. Lēmums par termiņa pagarināšanu ir apstrīdams vadošajā iestādē, bet nav pārsūdzams.

20. pants. Iesnieguma partnerorganizāciju atlasei precizēšana

Iesniegums partnerorganizāciju atlasei pēc tā iesniegšanas līdz lēmuma pieņemšanai par tā apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu nav precizējams.

21. pants. Partnerorganizācijas pienākumi un tiesības

(1) Partnerorganizācijai ir šādi pienākumi:

1) nodrošināt pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču uzglabāšanu, izdalīšanu un papildpasākumu īstenošanu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un tieši piemērojamiem Eiropas Savienības tiesību aktiem un atbilstoši ar sadarbības iestādi noslēgtā līguma noteikumiem, ja partnerorganizācija ir biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija, vai atbilstoši ar sadarbības iestādi noslēgtās vienošanās noteikumiem, ja partnerorganizācija ir pašvaldība vai tās iestāde;

2) sniegt sadarbības iestādei pārskatus un informāciju par pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču izdalīšanu un papildpasākumu īstenošanu;

3) nekavējoties informēt sadarbības iestādi par jebkurām izmaiņām un apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču izdalīšanu un papildpasākumu īstenošanu;

4) nodrošināt atsevišķu grāmatvedības uzskaites kodu vienotās likmes finansējuma ieņēmumiem par veikto pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču izdalīšanu vai īstenotajiem papildpasākumiem;

5) atbilstoši regulas Nr. 2021/1060 50. panta 1. punkta "a" un "b" apakšpunktam informēt sabiedrību par programmas atbalstu;

6) nodrošināt Eiropas Komisijas, Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai, Eiropas Prokuratūras, Eiropas Revīzijas palātas, programmas vadībā iesaistīto institūciju pārstāvjiem pieeju visu ar pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču izdalīšanu un papildpasākumu īstenošanu saistīto dokumentu oriģināliem, grāmatvedības sistēmai, kā arī pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču izdalīšanas un papildpasākumu īstenošanas vietai.

(2) Partnerorganizācijai ir šādas tiesības:

1) saņemt programmas finansējumu, ja tā ir veikusi Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos par pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanu vistrūcīgākajām personām noteiktos pienākumus un pienākumus, ko nosaka līgums vai vienošanās ar sadarbības iestādi;

2) saņemt no programmas vadībā iesaistītajām institūcijām informāciju, kas nepieciešama pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču izdalīšanai un papildpasākumu īstenošanai.

22. pants. Finansējuma saņēmējs, tā pienākumi un tiesības

(1) Finansējuma saņēmēja funkciju pilda Sabiedrības integrācijas fonds.

(2) Finansējuma saņēmējam ir šādi pienākumi:

1) veikt pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču piegādātāju izvēli, ievērojot publiskos iepirkumus reglamentējošus normatīvos aktus un programmas prasības, ko Ministru kabinets nosaka saskaņā ar šā likuma 9. panta 2. punktu;

2) nodrošināt, lai tam piešķirtais finansējums tiek izlietots saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu, ievērojot saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principus;

3) nodrošināt, lai tā veiktie izdevumi būtu tieši saistīti ar programmas ieviešanas mērķu sasniegšanu un atbilstoši piešķirtā finansējuma izmantošanas nosacījumiem;

4) nekavējoties informēt sadarbības iestādi par jebkurām izmaiņām un apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču iegādi;

5) atbilstoši regulas Nr. 2021/1060 50. panta 1. punkta "a" un "b" apakšpunktam informēt sabiedrību par programmas atbalstu;

6) nodrošināt atsevišķu grāmatvedības uzskaiti par izdevumiem, kas radušies un ir apmaksāti, vai atbilstošu uzskaites kodu sistēmu attiecībā uz visiem ar programmas īstenošanu saistītajiem darījumiem, kuri uzrādāmi pienācīgai revīzijas veikšanai;

7) nodrošināt Eiropas Komisijas, Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai, Eiropas Prokuratūras, Eiropas Revīzijas palātas, programmas vadībā iesaistīto institūciju pārstāvjiem pieeju visu ar pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču iegādi saistīto dokumentu oriģināliem un grāmatvedības sistēmai.

(3) Finansējuma saņēmējam ir šādas tiesības:

1) saņemt programmas finansējumu, ja tas ir veicis normatīvajos aktos un vienošanās ietvaros noteiktos pienākumus;

2) saņemt no programmas vadībā iesaistītajām institūcijām un Iepirkumu uzraudzības biroja informāciju, kas nepieciešama pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču iegādei.

(4) Sabiedrības integrācijas fonds nodrošina, lai funkcijas, kuras tas saskaņā ar šo likumu pilda kā finansējuma saņēmējs, tiktu nodalītas no citām šajā likumā minētajām funkcijām, tai skaitā no funkcijām, kuras tas nodrošina kā sadarbības iestāde.

IV nodaļa
Kārtība, kādā risināmi strīdi par programmas darbību

23. pants. Strīdu risināšanas kārtība, ja partnerorganizācija ir biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija

Ja partnerorganizācija ir biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija, strīdu par līguma par pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču uzglabāšanas, izdalīšanas un papildpasākumu nodrošināšanas izpildi, tai skaitā piešķirto finanšu līdzekļu izmaksāšanu, izmaksas turpināšanu vai atgūšanu, risina civiltiesiskā kārtībā.

24. pants. Strīdu risināšanas kārtība, ja partnerorganizācija ir pašvaldība vai tās iestāde

(1) Ja partnerorganizācija, kas ir pašvaldība vai tās iestāde, un sadarbības iestāde ir noslēgušas vienošanos par pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču uzglabāšanu, izdalīšanu un papildpasākumu nodrošināšanu un šīs vienošanās izpildes gaitā rodas domstarpības par sadarbības iestādes vienošanās ietvaros pieņemto lēmumu attiecībā uz piešķirto finanšu līdzekļu izmaksāšanu, izmaksas turpināšanu vai citu lēmumu un vienošanās nav panākta savstarpēju sarunu ceļā, partnerorganizācija šo lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu vadošajai iestādei.

(2) Vadošā iestāde izvērtē šā panta pirmajā daļā minēto partnerorganizācijas iesniegumu un mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

1) atstāt sadarbības iestādes lēmumu negrozītu;

2) atcelt sadarbības iestādes lēmumu pilnībā vai kādā tā daļā un, ja nepieciešams, uzdot sadarbības iestādei izskatīt pašvaldības vai tās iestādes iebildumus atkārtoti, ņemot vērā vadošās iestādes norādījumus;

3) izdot satura ziņā citādu lēmumu.

(3) Ja objektīvu iemeslu dēļ šā panta otrajā daļā noteikto termiņu nav iespējams ievērot, vadošā iestāde to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam.

(4) Informāciju, kas nepieciešama, lai pieņemtu šā panta otrajā daļā minēto lēmumu, vadošā iestāde iegūst, piemērojot kārtību, kāda noteikta iestāžu sadarbībai un informācijas iegūšanai administratīvajā procesā iestādē.

(5) Šā panta otrajā daļā minētais vadošās iestādes lēmums nav pārsūdzams.

25. pants. Finansējuma saņēmēja un sadarbības iestādes strīdu risināšanas kārtība

(1) Šā likuma 15. panta otrajā daļā minēto sadarbības iestādes lēmumu, kas saistībā ar programmas ieviešanu pieņemts attiecībā uz finansējuma saņēmēju, finansējuma saņēmējs mēneša laikā no sadarbības iestādes lēmuma spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt vadošajā iestādē.

(2) Vadošās iestādes lēmums par apstrīdēto sadarbības iestādes lēmumu nav apstrīdams vai pārsūdzams.

26. pants. Valsts nodeva, vēršoties tiesā

Sadarbības iestāde, vēršoties vispārējās jurisdikcijas tiesā par līgumstrīdu, valsts nodevu nemaksā.

V nodaļa
Informācijas pieejamība un izmaksu attiecināmība

27. pants. Tiesības iepazīties ar partnerorganizāciju atlases norisi

(1) Partnerorganizācijas pretendentam jebkurā procesa stadijā ir tiesības iepazīties ar iesnieguma partnerorganizāciju atlasei virzību, ņemot vērā šā panta otro daļu.

(2) Partnerorganizācijas pretendents ir tiesīgs iepazīties ar iesnieguma partnerorganizāciju atlasei vērtēšanas materiāliem (tai skaitā ekspertu atzinumiem, vērtēšanas komisijas protokoliem un lēmumiem) tikai pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par iesnieguma partnerorganizāciju atlasei apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu. Informācijas izsniegšanu ierobežo normatīvie akti par informācijas izsniegšanu, datu apstrādi un aizsardzību.

(3) Sadarbības iestāde šā panta otrajā daļā minēto informāciju sniedz 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas vai piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas uzaicina partnerorganizācijas pretendentu abpusēji pieņemamā laikā iepazīties ar pieprasīto informāciju sadarbības iestādē.

28. pants. Informācijas atklātība

(1) Biedrības, nodibinājuma un reliģiskās organizācijas iesniegums partnerorganizāciju atlasei un vērtēšanas dokumenti ir ierobežotas pieejamības informācija līdz dienai, kad stājas spēkā lēmums piešķirt tiesības būt par partnerorganizāciju vai šīs tiesības noraidīt vai atzinums par lēmumā iekļauto nosacījumu izpildi. Pēc minētā lēmuma vai atzinuma spēkā stāšanās informācija ir pieejama regulas Nr. 2021/1060 49. pantā, kā arī citos normatīvajos aktos par informācijas izsniegšanu, datu apstrādi un aizsardzību noteiktajā apjomā un kārtībā.

(2) Pašvaldības vai tās iestādes iesniegums partnerorganizāciju atlasei ir vispārpieejama informācija. Tā ir pieejama regulas Nr. 2021/1060 49. pantā, kā arī citos normatīvajos aktos par informācijas izsniegšanu, datu apstrādi un aizsardzību noteiktajā apjomā un kārtībā pēc iesniegumu partnerorganizāciju atlasei iesniegšanas termiņa beigu datuma. Ar iesnieguma partnerorganizāciju atlasei vērtēšanu saistītā informācija ir pieejama pēc tam, kad stājies spēkā lēmums piešķirt tiesības būt par partnerorganizāciju, piešķirt minētās tiesības ar nosacījumu vai noraidīt.

29. pants. Programmas atbalstīto izmaksu attiecināmības termiņš

Atbilstoši regulas Nr. 2021/1060 63. panta 2. punktam programmas atbalstītās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām, ja tās radušās programmas vadībā iesaistītajai institūcijai, partnerorganizācijai vai finansējuma saņēmējam un apmaksātas laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2029. gada 31. decembrim.

Pārejas noteikums

Ministru kabinets līdz 2022. gada 30. jūnijam izdod šā likuma 9. pantā minētos noteikumus.

Likums Saeimā pieņemts 2022. gada 5. maijā.
Valsts prezidents E. Levits
Rīgā 2022. gada 9. maijā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.—2027. .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 05.05.2022.Stājas spēkā: 23.05.2022.Tēma: Eiropas Savienība; Sociālā aizsardzībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 88A, 09.05.2022. OP numurs: 2022/88A.1
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
332212
23.05.2022
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"