Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 12

Madonā 2022. gada 20. aprīlī
Kārtība, kādā Madonas novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei
APSTIPRINĀTI
ar Madonas novada pašvaldības domes
20.04.2022. lēmumu Nr. 233 (prot. Nr. 10, 18. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 5. punktu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Madonas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) sedz vispārējās izglītības pakalpojuma izmaksas (turpmāk – līdzfinansējums) privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētas un akreditētas vispārējās vai speciālās izglītības programmas apguvi izglītojamiem pamata vai vidējās izglītības pakāpē klātienes formā Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošā izglītības iestādē.

2. Līdzfinansējuma apmērs vienam izglītojamam mēnesī tiek noteikts katru budžeta gadu ar Pašvaldības domes lēmumu. Līdzfinansējuma apmērs atbilst vidējām izmaksām par vienu izglītojamo Pašvaldības skolā, izdevumu tāmē iekļaujot iepriekšējā saimnieciskajā gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus (izņemot valsts budžeta finansējumu un Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu) saskaņā ar Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumiem Nr. 418 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem".

3. Ja vispārējās izglītības pakalpojuma izmaksas privātajā izglītības iestādē ir mazākas nekā noteiktais līdzfinansējuma apmērs, pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu apmērā, kas atbilst vispārējas izglītības pakalpojuma izmaksām privātajā izglītības iestādē.

4. Līdzfinansējumu piešķir, ja izpildās visi turpmākie nosacījumi:

4.1. privātā izglītības iestāde ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā;

4.2. privātā izglītības iestāde īsteno licencētu vispārējās izglītības programmu ar spēkā esošu akreditāciju;

4.3. privātajai izglītības iestādei ir noslēgts līgums ar pašvaldību par līdzfinansējuma piešķiršanu attiecīgā izglītojamā vispārējās izglītības programmas apguvei privātajā izglītības iestādē un iesniegta izmaksu tāme;

4.4. privātā izglītības iestāde nav nodokļu parādnieks Publisko iepirkumu likuma izpratnē;

4.5. izglītojamā dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā;

4.6. izglītojamais ir reģistrēts Valsts izglītības informācijas sistēmā vispārējās izglītības programmas apguvei privātajā izglītības iestādē;

4.7. izglītojamā likumiskajam pārstāvim vai pilngadīgam izglītojamajam un privātajai izglītības iestādei ir noslēgts līgums par vispārējās izglītības programmas apgūšanu.

5. Līdzfinansējums tiek piešķirts, ja privātā izglītības iestāde samazina bērna likumiskajam pārstāvim vai pilngadīgajam izglītojamajam līgumā noteikto maksu mēnesī tādā apmērā, kas atbilst izmaksātajam līdzfinansējuma apmēram.

6. Lai pamatotu līdzfinansējuma izlietojumu atbilstoši līdzfinansējuma mērķim, pirms līguma noslēgšanas privātā izglītības iestāde iesniedz pašvaldībai tāmi (1. pielikums), kas sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par izmaksu ekonomisko klasifikāciju kodiem, pamatojoties uz privātajā izglītības iestādē apstiprinātiem iepriekšējā gada naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem, ņemot vērā izglītojamo skaitu uz saimnieciskā gada 1. janvāri vai gadījumā, ja tiek dibināta jauna privātā izglītības iestāde – atbilstoši dibinātāja apstiprinātajai plānoto izdevumu tāmei. Privātās izglītības iestādes pienākums ir tāmi iesniegt visa līguma darbības laikā katru gadu līdz 15. februārim.

7. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Pašvaldība ar privāto izglītības iestādi slēdz beztermiņa līgumu. Pašvaldības vārdā to paraksta Pašvaldības izpilddirektors.

8. Līdzfinansējumu aprēķina no brīža, kad Pašvaldībā saņemts privātās izglītības iestādes iesniegums, kam pielikumā pievienots privātās izglītības iestādes pieprasījums līdzfinansējuma saņemšanai (2. pielikums). Ja izglītojamais privātajā izglītības iestādē iestājas jūnijā, jūlijā vai augustā, tad līdzfinansējumu aprēķina sākot ar kārtējā gada 1. septembri. Līdzfinansējuma izmaksu uzsāk pēc noteikumu 7. punktā noteiktā līguma noslēgšanas.

9. Privātā izglītības iestāde līdz katra mēneša piektajam datumam iesniedz pieprasījumu līdzfinansējuma saņemšanai (2. pielikums) un rēķinu līdzfinansējuma saņemšanai Pašvaldības Lietvedības nodaļā vai nosūta to Pašvaldībai pa pastu vai elektroniski uz elektroniskā pasta adresi pasts@madona.lv atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

10. Pašvaldības Izglītības nodaļas atbildīgais darbinieks pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību noteikumos noteiktajām līdzfinansējuma saņemšanas prasībām un iesniedz rēķinu samaksai Pašvaldības Finanšu nodaļā.

11. Pašvaldībai ir tiesības veikt pārbaudi privātajā izglītības iestādē par līdzfinansējuma izlietošanu atbilstoši noteikumos paredzētajiem noteikumiem un pieprasīt informāciju par izglītojamo apmeklējuma uzskaiti.

12. Pašvaldības Finanšu nodaļa saskaņā ar rēķinu veic norēķinus ar privāto izglītības iestādi 10 darbdienu laikā pēc rēķina saņemšanas, naudas līdzekļus ieskaitot privātās izglītības iestādes kontā kredītiestādē.

13. Pašvaldība norēķinus veic, ņemot vērā, ka jūnijā, jūlijā un augustā izmaksas tiek attiecinātas uz visu izglītojamo (arī absolventu) skaitu, kuri izmantojuši privātās izglītības iestādes pakalpojumus līdz mācību gada beigām, izņemot gadījumus, ja izglītojamais šajos mēnešos deklarējis dzīvesvietu citā pašvaldībā.

14. Līdzfinansējums nav paredzēts izglītojamā ēdināšanas izdevumu segšanai.

15. Pašvaldība pārtrauc līdzfinansējuma izmaksu, ja:

15.1. izglītojamā dzīvesvieta vairs nav deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā;

15.2. Pašvaldība konstatē, ka piešķirtais līdzfinansējums netiek izmantots atbilstoši noteikumiem;

15.3. izglītojamais Valsts izglītības informācijas sistēmas datubāzē datu bāzē nav reģistrēts attiecīgajā privātajā izglītības iestādē.

16. Pašvaldības Izglītības nodaļas atbildīgais speciālists paziņo privātajai izglītības iestādei par līdzfinansējuma pārtraukšanu konkrētajam izglītojamam.

17. Ja līdzfinansējuma pārmaksa ir izveidojusies privātās izglītības iestādes vainas dēļ, sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par apstākļiem, kuri ietekmē tiesības uz līdzfinansējumu, privātā izglītības iestāde mēneša laikā pēc tam, kad nosūtīts Pašvaldības rakstiskais paziņojums, pārmaksātos līdzekļus ieskaita Pašvaldības kontā, kas norādīts rakstiskajā paziņojumā.

18. Pašvaldībai ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu ar privāto izglītības iestādi, ja

18.1. privātā izglītības iestāde ir likvidēta vai tās darbība ir pārtraukta, vai uzsākts maksātnespējas vai likvidācijas process;

18.2. privātajai izglītības iestādei beidzies akreditētās izglītības programmas darbības termiņš vai anulēta privātās izglītības iestādes licence;

18.3. privātā izglītības iestāde šo noteikumu 6. punktā noteiktajā kārtībā nav iesniegusi tāmi;

18.4. Valsts izglītības informācijas sistēmā vairāk nekā trīs mēnešus nav reģistrēts neviens izglītojamais, kas apmeklē privāto izglītības iestādi, izņemot laika periodu, kurā izglītības programma netiek īstenota;

18.5. privātajai izglītības iestādei tiek konstatēts Valsts ieņēmuma dienesta administrēto nodokļu parāds, kas lielāks par 150 euro mēnesī, iepriekš par to brīdinot privāto izglītības iestādi.

19. Pašvaldības izpilddirektora lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt var apstrīdēt Pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā. Iesniegums par lēmuma apstrīdēšanu iesniedzams Pašvaldības lietvedībā Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā, LV-4801, Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

20. Pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

21. Par 2021./2022.mācību gada II semestri, ja līdz 2022. gada 31. maijam saņemts privātās izglītības iestādes iesniegums šo noteikumu 8.punktā noteiktajā kārtībā, līdzfinansējumu piešķiršanas nosacījumus piemēro no 2022. gada 1. janvāra.

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
1. pielikums
Madonas novada domes 20.04.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 12
(Izglītības iestādes nosaukums) izdevumu tāme 20___. gadam
EKK kodsIzmaksu veidiIzmaksu tāme pēc iepriekšējā gada faktiskajām izmaksām (pēc naudas plūsmas principa)
1100Atalgojums 
1100no valsts mērķdotācijas 
1100no izglītības iestādes budžeta līdzekļiem 
1200Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas 
1200no valsts mērķdotācijas 
1200no izglītības iestādes budžeta līdzekļiem 
2110Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni 
2200Pakalpojumi 
2210Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 
2220Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 
2230Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 
2240Remontdarbi un telpu uzturēšana 
2250Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 
2260Īres un nomas maksa (izņemot transportlīdzekļu nomas maksu (EKK 2262)) 
2300Materiāli (neieskaitot mērķdotāciju mācību materiāliem) 
2310Biroja preces un inventārs 
2320Kurināmais un enerģētiskie materiāli (izņemot degvielas izdevumus (EKK 2322)) 
2340Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 
2350Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 
2360Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 
2370Mācību līdzekļi un materiāli 
5233Bibliotēku krājumi (neieskaitot mērķdotāciju mācību materiāliem) 
 Kopā izdevumi: 
Izglītojamo skaits 01.01.202__. 
Izmaksas 1 izglītojamajam gadā 
Izmaksas 1 izglītojamajam mēnesī 
Iestādes apstiprinātā maksa mēnesī, kas jāsedz izglītojamā likumiskajam pārstāvim
(vai pilngadīgajam izglītojamajam)
 

Izmaksu aprēķinā par vienu audzēkni iekļauti šādi izdevumi: atalgojumi (EKK 1100) (izņemot prēmijas un naudas balvas (EKK 1148) un darba devēja piešķirtos labumus un maksājumus (EKK 1170)); darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas (EKK 1200) (izņemot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no prēmijām un naudas balvām (EKK 1148) un darba devēja piešķirtajiem labumiem un maksājumiem (EKK 1170));

mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (EKK 2100) (izņemot ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumus, darba braucienus (EKK 2120)); pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi (EKK 2210); izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem (EKK 2220); iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi (EKK 2230); remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu (EKK 2240)); informācijas tehnoloģiju pakalpojumi (EKK 2250); īres un nomas maksa (EKK 2260) (izņemot transportlīdzekļu nomas maksu (EKK 2262));

izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai (EKK 2310); kurināmais un enerģētiskie materiāli (EKK 2320) (izņemot degvielas izdevumus (EKK 2322)); zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana (EKK 2340); kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli (EKK 2350); valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (EKK 2360) (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363); mācību līdzekļi un materiāli (EKK 2370); izdevumi periodikas iegādei (EKK 2400); bibliotēku krājumi (EKK 5233).

Iestādes vadītājs /___________________/
 parakstsVārds Uzvārds
Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
2. pielikums
Madonas novada domes 20.04.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 12
Privātās izglītības iestādes pieprasījums līdzfinansējuma saņemšanai

par laika posmu no 20___. gada ________________ līdz 20___. gada ____________________

Privātās izglītības iestādes nosaukums  
Juridiskā adrese  
Reģistrācijas numurs  
Kredītiestāde  
Kods  
Konts  
      
Nr.p.k.VārdsUzvārdsPersonas kodsDeklarētā adresePašvaldības izmaksājamais
līdzfinansējums mēnesī
(euro)
      
      
      
Datums  
Sagatavotājs: (amats, vārds, uzvārds, paraksts)
Iestādes vadītājs vai pilnvarotā persona: (amats, vārds, uzvārds, paraksts)
Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
Paskaidrojuma raksts
Madonas novada pašvaldības 2022. gada 20. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 12 "Kārtība, kādā Madonas novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei"
Projekta nepieciešamības pamatojums

Likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. punkts nosaka, ka pašvaldībai kā viena no autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību. Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 5. punkts nosaka, ka pašvaldība uz savstarpēja līguma pamata var piedalīties privāto izglītības iestāžu finansēšanā.

Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka vienotu kārtību, kādā tiek segtas vispārējās izglītības programmas īstenošanas izmaksas privātai izglītības iestādei.

Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības līdzfinansējuma apmēra noteikšanas kārtību, nosacījumus tā piešķiršanai, izmaksas kārtību un pārtraukšanas noteikumus.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu izpildei ir finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu līdzfinansējuma veidā.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

Informācija par administratīvajām procedūrām

Jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Madonas novada pašvaldības iestādes "Madonas novada Centrālā administrācija" Izglītības nodaļā.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas.

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Madonas novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Madonas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 12Pieņemts: 20.04.2022.Stājas spēkā: 11.05.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 89, 10.05.2022. OP numurs: 2022/89.16
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
332172
11.05.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)