Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ludzas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 21/2022

Ludzā 2022. gada 31. martā
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā
APSTIPRINĀTI
ar Ludzas novada pašvaldības domes
31.03.2022. sēdes lēmumu
(prot. Nr. 7, 79. §)

PRECIZĒTI
Ludzas novada pašvaldības domes
2022. gada 26. aprīļa sēdē
(prot. Nr. 8; 41. §)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli"
5. panta trešo un ceturto daļu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piemērojami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām par Ludzas novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi un ēkām.

2. Ludzas novada dome atbilstoši budžeta ieņēmumu izpildei var piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – nodokļa), atvieglojumus atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām.

3. Nodokļa maksātāju (turpmāk – Personu) atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem izvērtē Ludzas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa un lēmumu par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai motivētu atteikumu pieņem Ludzas novada dome (turpmāk – Dome).

4. Personai motivēts iesniegums un šajos saistošajos noteikumos noteiktie dokumenti jāiesniedz Ludzas novada pašvaldībā.

5. Domes lēmumu par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai motivētu atteikumu Ludzas novada pašvaldība pieņem viena mēneša laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

6. Ja persona atbilst vairākām Personu kategorijām, kurām saskaņā ar šo saistošo noteikumu nosacījumiem tiek piešķirts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums, tad nodokļu atlaides summas netiek summētas un piemēro augstāko no nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma likmēm.

7. Pašvaldības piemērotais atvieglojums nekustamā īpašuma nodoklim personām – saimnieciskās darbības veicējiem, kuras izmanto konkrēto nekustamo īpašumu saimnieciskās darbības veikšanai, ir kvalificējams kā de minimis atbalsts, kas tiek piešķirts saskaņā ar Eiropas komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, L 352) (turpmāk – Regula), kurā iekļauti nosacījumi de minimis atbalsta piešķiršanai.

8. Persona iesniedzot iesniegumu pašvaldībā, par nekustamā īpašuma atvieglojuma piemērošanu, iesniegumam pievieno de minimis atbalsta veidlapu.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

9. Papildus likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novada dome var piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus šādām Personu kategorijām:

9.1. juridiskai personai – amatniekam, kas veic savas produkcijas realizāciju – piešķir nodokļa atvieglojumu 50 % apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām, kuras tiek izmantotas amatniecības produkcijas ražošanai;

9.2. juridiskai personai, kas ir iepriekšējā gadā izveidojusi jaunas darba vietas un pastāvīgi tās nodarbina, ja šo strādājošo deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un vidējais algas līmenis uzņēmumā iepriekšējā pārskata gadā nav zemāks par valstī noteikto minimālo darba algu:

9.2.1. izveidojusi vismaz vienu jauno darba vietu – piešķir nodokļa atvieglojumu 50 % apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām;

9.2.2. izveidojusi vismaz trīs darba vietas – piešķir nodokļa atvieglojumu 70 % apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām;

9.2.3. izveidojusi vismaz četras un vairāk darba vietas – piešķir nodokļa atvieglojumu 90 % apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām.

9.3. fiziskai personai, kuras īpašumā ir ēkas, kas atrodas Ludzas vēsturiskā centra robežās un kura ir ieguldījusi savus līdzekļus iepriekšējā taksācijas gadā šo ēku fasādes renovācijā un/vai rekonstrukcijā vai remontā. Atvieglojumus piešķir šādā apmērā:

9.3.1. ja ieguldījuma apmērs sastāda no EUR 700,00 līdz EUR 1000,00, piešķir nodokļa atvieglojumu 25 % apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām;

9.3.2. ja ieguldījuma apmērs sastāda no EUR 1000,01 līdz EUR 1300,00, piešķir nodokļa atvieglojumu 50 % apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām;

9.3.3. ja ieguldījuma apmērs sastāda no EUR 1300,01 līdz EUR 1500,00, piešķir nodokļa atvieglojumu 70 % apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām;

9.3.4. ja ieguldījuma apmērs sastāda vairāk nekā EUR 1500,01 un ēka ir sakārtota atbilstoši Ludzas novada 31.01.2013. saistošajiem noteikumiem "Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.–2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa", tad piešķir nodokļa atvieglojumu trīs gadu periodā 90 % apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām.

9.4. juridiskai personai, kuras īpašumā ir ēkas, kas atrodas Ludzas vēsturiskā centra robežās un kura ir ieguldījusi savus līdzekļus iepriekšējā taksācijas gadā šo ēku fasādes renovācijā un/vai rekonstrukcijā vai remontā. Atvieglojumus piešķir šādā apmērā:

9.4.1. ja ieguldījuma apmērs sastāda no EUR 1000,00 līdz EUR 1500,00, piešķir nodokļa atvieglojumu 25 % apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām;

9.4.2. ja ieguldījuma apmērs sastāda no EUR 1500,01 līdz EUR 2500,00, piešķir nodokļa atvieglojumu 50 % apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām;

9.4.3. ja ieguldījuma apmērs sastāda no EUR 2500,01 līdz EUR 3500,00, piešķir nodokļa atvieglojumu 70 % apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām;

9.4.4. ja ieguldījuma apmērs sastāda vairāk nekā EUR 3500,01 un ēka ir sakārtota atbilstoši Ludzas novada 31.01.2013. saistošajiem noteikumiem "Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.–2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa", tad piešķir nodokļa atvieglojumu trīs gadu periodā 90 % apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām.

9.5. juridiskai personai, kuras pamatnodarbošanās ir ražošana, rūpniecība un pakalpojumu sniegšana un kuru īpašumā ir ēkas, kuras tiek lietotas rūpniecības, ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesa nodrošināšanā. Atvieglojumus piešķir šādā apmērā:

9.5.1. piešķir nodokļa atvieglojumu 50 % apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām, pie noteikuma, ka iepriekšējā taksācijas gadā uzņēmumā pastāvīgi tika nodarbināti no 3 līdz 10 darbiniekiem, šo strādājošo deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un vidējais algas līmenis uzņēmumā iepriekšējā pārskata gadā nav zemāks par valstī noteikto minimālo darba algu;

9.5.2. piešķir nodokļa atvieglojumu 70 % apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām, pie noteikuma, ka iepriekšējā taksācijas gadā uzņēmumā pastāvīgi tika nodarbināti no 11 līdz 20 darbiniekiem, šo strādājošo deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un vidējais algas līmenis uzņēmumā iepriekšējā pārskata gadā nav zemāks par valstī noteikto minimālo darba algu;

9.5.3. piešķir nodokļa atvieglojumu 90 % apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām, pie noteikuma, ka iepriekšējā taksācijas gadā uzņēmumā pastāvīgi tika nodarbināti vairāk par 20 darbiniekiem, šo strādājošo deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un vidējais algas līmenis uzņēmumā iepriekšējā pārskata gadā nav zemāks par valstī noteikto minimālo darba algu.

9.6. juridiskai personai, kuras pamatnodarbošanās ir ražošana un rūpniecība, un kuru īpašumā ir ēkas, kuras tiek lietotas rūpniecības vai ražošanas procesa nodrošināšanā – piešķir nodokļa atvieglojumu šādā apmērā:

9.6.1. ja ieguldījuma apmērs sava uzņēmuma ražošanā, ražošanas objektos, tehnoloģijās, transporta iegādē, infrastruktūrā sastāda no EUR 14 228,00 līdz EUR 28 457,00 apmērā iepriekšējā taksācijas gadā – piešķir nodokļa atvieglojumu 50 % apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām;

9.6.2. ja ieguldījuma apmērs sava uzņēmuma ražošanā, ražošanas objektos, tehnoloģijās, transporta iegādē, infrastruktūrā sastāda no EUR 28 457,01 līdz EUR 42 686,00 apmērā iepriekšējā taksācijas gadā – piešķir nodokļa atvieglojumu 70 % apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām;

9.6.3. ja ieguldījuma apmērs sava uzņēmuma ražošanā, ražošanas objektos, tehnoloģijās, transporta iegādē, infrastruktūrā sastāda vairāk nekā EUR 42 686,01 apmērā iepriekšējā taksācijas gadā – piešķir nodokļa atvieglojumu 90 % apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām.

9.7. juridiskai personai piešķir nodokļa atvieglojumu no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām, pie nosacījuma, ka iepriekšējā taksācijas gada vasaras sezonā (no 1. jūnija līdz 31. augustam) uzņēmumā tika nodarbināti jaunieši vecumā no 15 līdz 18 gadiem un jaunieša algas līmenis uzņēmumā nav zemāks par valstī noteikto minimālo darba algu. Atvieglojumus piešķir šādā apmērā:

9.7.1. ja uzņēmumā tika nodarbināti vismaz 3 (trīs) jaunieši (izveidotas 3 amata vienības uz laika periodu ne īsāku par 2 (diviem) mēnešiem) – piešķir nodokļa atvieglojumu 50 % apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām;

9.7.2. ja uzņēmumā tika nodarbināti vismaz 5 (pieci) jaunieši (izveidotas 5 amata vienības uz laika periodu ne īsāku par 2 (diviem) mēnešiem) – piešķir nodokļa atvieglojumu 70 % apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām;

9.7.3. ja uzņēmumā tika nodarbināti vairāk nekā 5 (pieci) jaunieši (izveidotas vairāk nekā 5 amata vienības uz laika periodu ne īsāku par 2 (diviem) mēnešiem) – piešķir nodokļa atvieglojumu 90 % apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām.

9.8. juridiskai personai, kuras pamatnodarbošanās ir ražošana, rūpniecība un pakalpojumu sniegšana, kuru īpašumā ir ēkas kas atrodas Ludzas vēsturiskā centra robežās, kas tiek lietotas rūpniecības, ražošanas procesa nodrošināšanai un pakalpojuma sniegšanai – piešķir nodokļa atvieglojumu 50 % apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām, pie noteikuma, ka iepriekšējā taksācijas gadā uzņēmumā pastāvīgi tika nodarbināti vismaz 3 darbinieki, šo strādājošo deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un vidējais algas līmenis uzņēmumā iepriekšējā pārskata gadā nav zemāks par valstī noteikto minimālo darba algu.

9.9. juridiskai personai, kura ir sakārtojusi degradēto teritoriju, kurā ir definēta Ludzas novada attīstības programmā 2021.–2028. piešķir nodokļa atvieglojumu 90 % apmērā trīs gadu periodā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām.

9.10. juridiskai personai, kura sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldību piedalās projektu īstenošanā darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte" specifiska atbalsta mērķa 5.6.2 "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" ietvaros un nodrošina vismaz 3 jaunas darba vietas vai investīcijas 100 000 EUR apmērā degradēto teritoriju sakārtošanai – piešķir nodokļa atvieglojumu 90 % apmērā trīs gadu periodā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām.

III. Kārtība, kādā Personas var saņemt nodokļa atvieglojumus

10. Personai jāiesniedz Ludzas novada pašvaldībā motivēts iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. Iesniegumam jāpievieno atvieglojumus apliecinoši dokumenti.

11. Ja iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu iesniegts līdz 31. janvārim un nodokļa atvieglojumu pierādošie dokumenti līdz 28. februārim, tad nodokļu atvieglojums tiek piemērots par visu gadu.

12. Ja iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu un to pierādošie dokumenti iesniegti pēc Noteikumu 11. punktā noteiktā termiņa, tad nodokļu atvieglojums tiek piemērots ar nākošo ceturksni pēc lēmuma pieņemšanas.

13. Nodokļa atvieglojumus nepiešķir, ja:

13.1. gada laikā pirms lēmuma par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas Domē Persona sodīta par pārkāpumiem nodarbinātības jomā;

13.2. personai nodokļa atvieglojumu piešķiršanas izskatīšanas brīdī ir pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādi vai nomas maksas parādi par nomāto pašvaldības īpašumu.

14. Iesniegumus par nodokļa summas samazināšanu izskata Ludzas novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļa un sagatavo lēmuma projektu izskatīšanai Ludzas novada domes sēdē.

15. Lēmumu par nodokļu atvieglojumu piemērošanu pieņem dome.

16. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu vai motivētu atteikumu Ludzas novada dome pieņem ne ilgāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

17. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām.

18. Dokumenti, kādi Personai jāiesniedz:

18.1. Papildus saistošo noteikumu 9.1. apakšpunktā minēto personu iesniegumiem pievienojami šādi dokumenti:

18.1.1. LR Uzņēmumu reģistra reģistrācijas apliecības kopija;

18.1.2. Izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par to, ka Personai nav nodokļu parādu (Izziņa derīga mēnesi pēc tās izsniegšanas);

18.1.3. ēkas īpašuma tiesību/tiesisko valdījumu apliecinošie dokumenti.

18.2. Papildus saistošo noteikumu 9.2. apakšpunktā minēto personu iesniegumiem pievienojami šādi dokumenti:

18.2.1. LR Uzņēmumu reģistra reģistrācijas apliecības kopija;

18.2.2. Izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par to, ka Personai nav nodokļu parādu, (Izziņa derīga mēnesi pēc tās izsniegšanas);

18.2.3. ēkas īpašuma tiesību/tiesisko valdījumu apliecinošie dokumenti.

18.3. Papildus saistošo noteikumu 9.2.3. un 9.2.4. apakšpunktā minēto personu iesniegumiem kārtējam taksācijas gadam pievienojami šādi dokumenti:

18.3.1. fiziskai personai – pases kopija, juridiskai personai – LR Uzņēmumu reģistra reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

18.3.2. ēkas īpašuma tiesību/tiesisko valdījumu apliecinošie dokumenti;

18.3.3. sertificēta speciālista būvniecībā sagatavota fasādes renovācijas/ rekonstrukcijas/remontu tāme par būvdarbu izmaksām un tāmē atspoguļoto būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts (brīvā formā);

18.3.4. noteikumu 9.3.4. un 9.4.4. punktā – būvvaldes atzinums par ēkas atbilstību apbūves noteikumiem.

18.4. Papildus saistošo noteikumu 9.5. apakšpunktā minēto personu iesniegumiem pievienojami šādi dokumenti:

18.4.1. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;

18.4.2. izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par to, ka Personai nav nodokļu parādu (Izziņa derīga mēnesi pēc tās izsniegšanas);

18.4.3. ēkas īpašuma tiesību/tiesisko valdījumu apliecinošie dokumenti.

18.5. Papildus saistošo noteikumu 9.6. apakšpunktā minēto personu iesniegumiem pievienojami šādi dokumenti:

18.5.1. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;

18.5.2. izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par to, ka Personai nav nodokļu parādu (Izziņa derīga mēnesi pēc tās izsniegšanas);

18.5.3. ražotnē investēto līdzekļu apliecinošie dokumenti;

18.5.4. ēkas īpašuma tiesību/tiesisko valdījumu apliecinošie dokumenti.

18.6. Papildus saistošo noteikumu 9.7. punktā minēto personu iesniegumiem pievienojami šādi dokumenti:

18.6.1. LR Uzņēmumu reģistra reģistrācijas apliecības kopija;

18.6.2. jauniešu darba līgumu kopijas (uzrādot oriģinālus);

18.6.3. Darba likuma 37. panta noteiktajos gadījumos – Valsts darba inspekcijas atļaujas kopija (uzrādot oriģinālu);

18.6.4. izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par to, ka Personai nav nodokļu parādu (Izziņa derīga mēnesi pēc tās izsniegšanas);

18.6.5. ēkas īpašuma tiesību/tiesisko valdījumu apliecinošie dokumenti.

18.7. Papildus saistošo noteikumu 9.8.punktā minēto personu iesniegumiem pievienojami šādi dokumenti:

18.7.1. LR Uzņēmumu reģistra reģistrācijas apliecības kopija;

18.7.2. investēto līdzekļu apliecinošie dokumenti;

18.7.3. izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par to, ka Personai nav nodokļu parādu (Izziņa derīga mēnesi pēc tās izsniegšanas);

18.7.4. ēkas īpašuma tiesību/tiesisko valdījumu apliecinošie dokumenti.

18.8. Papildus saistošo noteikumu 9.9. apakšpunktā minēto personu iesniegumiem pievienojami šādi dokumenti:

18.8.1. LR Uzņēmumu reģistra reģistrācijas apliecības kopija;

18.8.2. Būvvaldes izziņu vai citu apliecinošo dokumentu par degradētas teritorijas sakārtošanu;

18.8.2. ēkas īpašuma tiesību/tiesisko valdījumu apliecinošie dokumenti.

18.9. Papildus saistošo noteikumu 9.10. apakšpunktā minēto personu iesniegumiem pievienojami šādi dokumenti:

18.9.1. LR Uzņēmumu reģistra reģistrācijas apliecības kopija;

18.9.2. investēto līdzekļu apliecinošie dokumenti;

18.9.3. Ludzas novada pašvaldības apliecinājums par uzņēmēja līdzdalību projektu īstenošanā darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte" specifiska atbalsta mērķa 5.6.2 "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām".

IV. De minimis atbalsta saņemšanas nosacījumi Personām, kas pretendē uz nodokļa atvieglojumiem

19. De minimis atbalsts netiek piešķirts Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā noteiktajām nozarēm un darbībām. Līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina, ka darbības/izmaksas līdzfinansējuma pasākuma īstenošanai tiek nodalītas atbilstoši Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktā noteiktajām prasībām.

20. Viena vienota uzņēmuma līmenī šo noteikumu ietvaros plānotais de minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai.

21. Atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas piešķirts šo noteikumu ietvaros, nedrīkst kumulēt ar komercdarbības atbalstu citu atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projekta ietvaros, tai skaitā citu de minimis atbalstu, neatkarīgi no finansējuma avota.

22. Iesniedzot iesniegumu nodokļa atvieglojumiem atbalsta pretendents papildus iesniedz Pašvaldībā de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumiem Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem".

23. Par atbalsta piešķiršanas brīdi tiek uzskatīta diena, kad Pieņemts Ludzas novada domes lēmums par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu atbalsta pretendentam.

24. Pašvaldība nodrošina dokumentācijas uzglabāšanu, ievērojot regulas Nr. 1407/2013 6.panta 4.punktā minētos nosacījumus, un nodrošina informācijas pieejamību vismaz 10 (desmit) gadus no dienas, kurā saskaņā ar noteikumiem piešķirts pēdējais de minimis atbalsts.

25. De minimis atbalsta ieguvējs, kas ir saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, uzglabā dokumentāciju, ievērojot regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktā minētos nosacījumus, un nodrošina informācijas pieejamību vismaz 10 (desmit) gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.

26. Ja tiek konstatēts šajos saistošajos noteikumos noteikto komercdarbības atbalsta normu, kas izriet no Komisijas Regulas Nr. 1407/2013, pārkāpums, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt Ludzas novada pašvaldībai visu šo saistošo noteikumu ietvaros saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

27. Šo noteikumu ietvaros Pašvaldības piešķiramo atbalstu saskaņā ar Regulu Nr. 1407/2013 sniedz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

V. Noslēguma jautājumi

28. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

29. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku Ludzas novada domes 24.02.2011. saistošie noteikumi Nr. 5 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā".

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs
Ludzas novada pašvaldības 2022. gada 31. marta saistošo noteikumu Nr. 21/2022 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsLikuma "Par pašvaldībām" 14. panta pirmās daļas 3. punktā ir noteikts, ka, pildot savas funkcijas, pašvaldība likumā noteiktā kārtībā ir tiesīga ieviest vietējās nodevas un noteikt to apmēru.

Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta trešā un ceturtā daļa nosaka, ka Pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām. Šādi saistoši noteikumi stājas spēkā likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā. Atvieglojumus atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām pašvaldības var noteikt 90, 70, 50 vai 25 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

2. Īss projekta satura izklāstsNoteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus noteiktām nodokļa maksātāju kategorijām.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu īstenošana būtiski neietekmē pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmPersonas par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem var griezties Ludzas novada pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas nav notikušas.
Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ludzas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 21/2022Pieņemts: 31.03.2022.Stājas spēkā: 01.01.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 87, 06.05.2022. OP numurs: 2022/87.36
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
332145
01.01.2023
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"