Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 6

Talsos 2022. gada 24. februārī (prot. Nr. 5, 12. p., lēmums Nr. 66)
Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas
Precizēti 2022. gada 28. aprīlī
(prot. Nr. 10, 8. p., lēmums Nr. 152)

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
26. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēs (turpmāk – Izglītības iestāde), kuras īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – Programma).

2. Bērnam tiek nodrošināta pirmsskolas izglītības programmas apguve tikai vienā Izglītības iestādē, kā arī tiesības mainīt Izglītības iestādi šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

3. Obligātā bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei tiek uzsākta tajā kalendārajā gadā, kurā bērnam aprit pieci gadi.

II. Bērnu reģistrācija pirmsskolas izglītības iestāžu rindā un uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādē

4. Pieteikt bērnu uzņemšanai rindā Izglītības iestādē var no bērna dzimšanas apliecības saņemšanas brīža. Bērnu reģistrācija notiek visu gadu.

5. Lai bērnu pieteiktu reģistrācijai izglītības iestādē, vecāki, aizbildnis vai pilnvarotā persona, iesniedz reģistrācijas iesniegumu (pielikums):

5.1. reģistrācijas vietā:

5.1.1. Talsu novada Izglītības pārvaldē, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā (turpmāk – Izglītības pārvalde);

5.1.2. izglītības iestādē, kura īsteno pirmsskolas izglītības programmu un atrodas ārpus Talsu pilsētas. Šādā gadījumā reģistrācijas iesniegumu Izglītības iestādes atbildīgais darbinieks (turpmāk – darbinieks) 1 darba dienas laikā elektroniskā veidā pārsūta Izglītības pārvaldei. Reģistrācijas iesniegumu oriģinālus Izglītības iestāde par konkrēto mēnesi līdz nākamā mēneša 15. datumam nogādā Izglītības pārvaldē;

5.2. elektroniskā veidā (var iesniegt tikai vecāki):

5.2.1. parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz oficiālo pašvaldības e-pastu vai eAdresi;

5.2.2. iesniedzot reģistrācijas iesniegumu Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv.

6. Darbinieks reģistrācijas iesniegumu (turpmāk – iesniegums) reģistrē hronoloģiskā secībā pēc iesnieguma saņemšanas laika atbilstoši iestādes lietu nomenklatūrai un izsniedz vecākiem iesnieguma atvasinājumu un individuālu identifikācijas kodu pēc kura vecākam ir iespējams sekot līdzi bērna virzībai rindā uzņemšanai Izglītības iestādē publiskotajā sarakstā. Darbinieks nosūta noteikumu 6. punktā minēto informāciju uz vecāka norādīto e-pastu, ja iesniegums saņemts elektroniski.

7. Darbinieks, klātienē saņemot iesniegumu par bērnu reģistrāciju pirmsskolas izglītības iestāžu rindā, pieprasa:

7.1. vecākiem uzrādīt personas identitāti apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību;

7.2. ar bāriņtiesas lēmumu ieceltam bērna aizbildnim, personas identitāti apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību, kā arī atbilstošu bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi;

7.3. pilnvarotajai personai notariāli apliecinātu vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru.

8. Ja bērns, saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai šiem noteikumiem, uzņemams ārpus kārtas saskaņā ar noteikumu 28. punktu, iesniegumā tiek norādīts ārpus kārtas uzņemšanas pamatojums un pievienots apliecinājums no darbavietas.

9. Vecākam ir pienākums par iesniegumā minētās informācijas izmaiņām, tai skaitā bērna deklarētās adreses un kontaktinformācijas izmaiņām, ja tādas radušās no iesnieguma iesniegšanas brīža līdz uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē, 5 (piecu) darba dienu laikā informēt Izglītības pārvaldi.

10. Ja bērna deklarētās dzīvesvietas adrese neatbilst attiecīgās prioritātes nosacījumiem saskaņā ar noteikumu 13. punktu, bērns tiek reģistrēts rindā atbilstoši prioritātei:

10.1. ar fakta konstatācijas datumu;

10.2. ar datumu, kurā vecāks 9. punktā noteiktajā kārtībā informējis Izglītības pārvaldi par deklarētās dzīvesvietas maiņu.

11. Par rindas prioritātes maiņu noteikumu 10. punkta kārtībā Izglītības pārvalde bērna vecākiem paziņo uz iesniegumā norādīto adresi.

12. Talsu novadā uz pirmsskolas izglītības iestādēm tiek uzturēts vienots reģistrs, kurš sastāv no vairākām sadaļām:

12.1. pirmsskolas izglītības iestādes, kuras atrodas Talsu pilsētā, veido vienotu reģistra sadaļu (izņemot Talsu pirmsskolas izglītības iestādes "Kastanītis" speciālās izglītības programmām);

12.2. Talsu pirmsskolas izglītības iestādes "Kastanītis" speciālās izglītības programmas veido atsevišķu reģistra sadaļu;

12.3. pārējās novada pirmsskolas izglītības iestādes veido katra atsevišķu reģistra sadaļu.

13. Uz pirmsskolas izglītības iestādēm Izglītības pārvalde, veidojot reģistra sadaļas, ievēro šādu prioritāro secību:

13.1. bērns deklarēts Talsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, bērns nav uzņemts nevienā citā Izglītības iestādē un atbilst vienam no šiem kritērijiem:

13.1.1. attiecīgā Izglītības iestāde ir bērna deklarētajai dzīvesvietai tuvākā Izglītības iestāde;

13.1.2. attiecīgā Izglītības iestāde un bērna deklarētā dzīvesvieta ir vienā pilsētas vai pagasta teritorijā;

13.2. bērns deklarēts Talsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un bērns ir uzņemts Izglītības iestādē, bet vecāki, mainoties bērna deklarētajai dzīvesvietai, vēlas mainīt Izglītības iestādi uz bērna deklarētajai dzīvesvietai tuvāko Izglītības iestādi (izņemot Talsu pilsētu);

13.3. bērns deklarēts Talsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, bērns nav uzņemts nevienā citā Izglītības iestādē un vēlas apmeklēt kādu no Izglītības iestādēm, kura neatbilst 13.1.punktā minētajiem nosacījumiem;

13.4. bērns deklarēts Talsu pilsētā, uzņemts pirmsskolas izglītības iestādē, kas atrodas Talsu pilsētā, bet vecāki vēlas mainīt izglītības iestādi Talsu pilsētas robežās;

13.5. bērns deklarēts Talsu novada administratīvajā teritorijā, uzņemts Izglītības iestādē, bet vecāki vēlas mainīt Izglītības iestādi;

13.6. bērns nav deklarēts Talsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

14. Bērni Izglītības iestādē tiek uzņemti:

14.1. Rojas vidusskolā obligātā pirmsskolas izglītības programmas apguves otrajā apmācību gadā atbilstošajā vecumā;

14.2. pārējās Izglītības iestādēs, ja bērns nav jaunāks kā 1,5 gadi.

15. Grupu komplektācija tiek veikta:

15.1. jaunajam mācību gadam – laika posmā no 1. jūnija līdz 1. septembrim;

15.2. mācību gada laikā – tiklīdz atbrīvojas vieta pirmsskolas izglītības iestādes grupā.

16. Piešķirot vietu Izglītības iestādē primāri tiek ņemtas vērā vecāka sniegtās ziņas par brāli vai māsu (audžuģimenē ievietotam vai aizbildnībā esošam bērnam – aizbildņa vai audžuģimenē dzīvojošu bērnu), kurš brīdī, kad iesniegumā minētajam bērnam jāuzsāk pirmsskolas izglītības programmas apguve, apmeklē attiecīgo Izglītības iestādi un iesniegumā minētais bērns ir uzņemamo bērnu skaitā.

III. Pirmsskolas grupu atvēršana

17. Izglītības iestādes katru gadu līdz 15. aprīlim iesniedz Izglītības pārvaldē informāciju un priekšlikumus par izveidojamo grupu skaitu un iespējamo uzņemamo bērnu skaitu.

18. Izglītības pārvalde izvērtē izglītības iestāžu priekšlikumus un, ņemot vērā plānoto grupu skaitu un to piepildījumu iestādē, līdz attiecīgā gada 10. jūnijam nosūta Izglītības iestādei bērnu sarakstu, kuri saskaņā ar rindu reģistru uzņemami izglītības iestādē. Minētā informācija par uzņemamajiem bērniem, izmantojot to identifikācijas kodus, tiek publicēta Talsu novada pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.talsunovads.lv.

19. Talsu novada dome, ņemot vērā Izglītības pārvaldes priekšlikumus, pieņem lēmumu par jaunu pirmsskolas grupu atvēršanu vai esošo grupu slēgšanu.

IV. Bērnu uzņemšana Izglītības iestādē

20. Izglītības pārvalde rakstveidā nosūta paziņojumu par iespēju bērnu uzņemt Izglītības iestādē (turpmāk- paziņojums) vecākam uz iesniegumā norādīto adresi (pasta adresi vai e-pastu).

21. Vecāki 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas rakstveidā vai elektroniski paziņo konkrētai Izglītības iestādei lēmumu par Izglītības iestādes apmeklēšanu ar paziņojumā norādīto datumu.

22. Ja vecāki 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas neierodas Izglītības iestādē vai elektroniski nesazinās ar Izglītības iestādi, paziņojums zaudē spēku. Šādā gadījumā vieta Izglītības iestādē tiek piedāvāta nākamajam bērnam reģistrācijas rindā, bet neuzņemtais bērns vietu rindā saglabā.

23. Ja 22. punktā noteiktajā gadījumā vairākas reizes, bet ne mazāk kā 3, ir saglabāta vieta reģistrācijas rindā un starp pirmo un pēdējo reizi ir pagājuši vismaz 6 mēneši, tad pēc pēdējās uzaicinājuma reizes bērns no reģistrācijas rindas tiek izslēgts. Par izslēgšanu no reģistrācijas rindas Izglītības pārvalde bērna vecākiem uz iesniegumā norādīto adresi paziņo rakstiski.

24. Izglītības iestāde 3 (trīs) darba dienu laikā, pēc vecāka lēmuma saņemšanas par Izglītības iestādes apmeklēšanu vai neapmeklēšanu, elektroniski sniedz informāciju Izglītības pārvaldei par bērniem, kuri tiks vai netiks uzņemti Izglītības iestādē.

25. Ja bērnu nav bijis iespējams uzņemt Izglītības iestādē iesniegumā norādītajā laikā, Izglītības pārvalde paziņojumu uz Izglītības iestādi izsniedz, tiklīdz atbrīvojas vieta. Par atbrīvojušos vietu pirmsskolas grupā Izglītības pārvalde paziņo uz vecāka iesniegumā norādīto adresi.

26. Ja bērnu nav bijis iespējams uzņemt:

26.1. kādā no Talsu pilsētas Izglītības iestādēm un ja bērns reģistrēts vienotajā Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu reģistra sadaļā saskaņā ar 13.1. punktu, bērns var tikt uzņemts uz laiku citā novada Izglītības iestādē ārpus Talsu pilsētas, kurā ir brīvas vietas, nezaudējot vietu reģistrācijas rindā;

26.2. kādā no Talsu pilsētas Izglītības iestādēm, kuru kā vēlamo norādījis bērna vecāks, un bērns reģistrēts vienotajā Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu reģistra sadaļā saskaņā ar 13.1. punktu, tomēr bērns uzņemts citā Talsu pilsētas izglītības iestādē, kurā ir brīvas vietas, viņš tiek izslēgts no rindu reģistra, izņemot 26.4. punktā minētajā gadījumā;

26.3. kādā no Izglītības iestādēm ārpus Talsu pilsētas, uz kuru bērns reģistrējies rindā, bērns var tikt uzņemts uz laiku citā Izglītības iestādē, kurā ir brīvas vietas, nezaudējot vietu reģistrācijas rindā;

26.4. Talsu pilsētas izglītības iestādē, kuru apmeklē viņa brālis vai māsa, un bērns reģistrēts vienotajā Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu reģistra sadaļā saskaņā ar 13.1. punktu, viņš var tikt uzņemts uz laiku citā Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē, nezaudējot vietu vienotajā reģistrācijas rindas sadaļā uz to Izglītības iestādi, kuru apmeklē brālis vai māsa, bet ne ilgāk kā līdz brīdim, kamēr brālis vai māsa apmeklē šo Izglītības iestādi.

27. Ja bērns, kuram pienākusi rinda uzņemšanai Izglītības iestādē, Izglītības iestādi ir gatavs uzsākt apmeklēt ne ātrāk kā pēc 2 mēnešiem, viņa vietā Izglītības iestādē tiek pieņemts nākamais bērns, kurš atrodas reģistrācijas rindā. Šādā gadījumā neuzņemtais bērns saglabā vietu rindā.

28. Izglītības iestāde ir tiesīga pirmsskolas izglītības programmā ārpus kārtas, ja Izglītības iestādē ir brīva vieta, uzņemt reģistrācijas rindā pieteiktu bērnu:

28.1. kura uzņemšanu ārpus kārtas nosaka citi normatīvie akti;

28.2. kura vecāks ir nodibinājis darba tiesiskās attiecības ar attiecīgās izglītības iestādi.

29. Uzņemot bērnu Izglītības iestādē, tās vadītājs izdod rīkojumu par bērna uzņemšanu Izglītības iestādē, norādot apgūstamo programmu un nepieciešamības gadījumā noslēdz ar vienu no vecākiem līgumu par bērna izglītošanu un aprūpi Izglītības iestādē.

30. Izglītības iestādes vadītājs, piecu darba dienu laikā pēc bērna uzņemšanas Izglītības iestādē, ievada informāciju par bērna uzņemšanu Valsts izglītības informācijas sistēmā.

31. Ja vecāki plāno, ka bērns neapmeklēs Izglītības iestādi uz laiku, kas ilgāks par 3 (trīs) mēnešiem, bet nav ilgāks par vienu gadu, pamatojoties uz vecāka iesniegumu, Izglītības iestāde desmit dienu laikā par to paziņo Izglītības pārvaldei. Šādā gadījumā attiecīgajā Izglītības iestādē uz laiku var tikt uzņemts bērns brīvajā vietā, kurš nākamais atrodas reģistrācijas rindā. Šajā gadījumā uz laiku uzņemtais bērns zaudē vietu pirmsskolas Izglītības iestādē, nezaudējot vietu reģistrācijas rindā uz sev vēlamo Izglītības iestādi, ja tā nepieciešama bērnam, kura vietā tas uzņemts.

32. Informācija par bērnu reģistru pieejama Talsu novada Izglītības pārvaldē, kā arī apskatāma Talsu novada pašvaldības oficiālajā mājaslapā www.talsunovads.lv.

V. Bērnu atskaitīšana no pirmsskolas izglītības iestādes

33. Bērns tiek atskaitīts no pirmsskolas izglītības programmas Ministru kabineta 11.01.2022. noteikumos Nr. 11 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē" noteiktajā kārtībā.

34. Ja bērnu, izņemot bērnu obligātajā izglītības vecumā, plānots atskaitīt no pirmsskolas izglītības programmas saskaņā ar Ministru kabineta 11.01.2022. noteikumu Nr. 11 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē" 40.1. punktu, iestādes vadītājs:

34.1. pirms bērna atskaitīšanas informē vecākus vai bērna likumisko pārstāvi, nosūtot brīdinājumu, kurā norādīts:

34.1.1. atskaitīšanas iemesls;

34.1.2. skaidrojuma sniegšanas termiņš, kas nav īsāks par 10 darba dienām;

34.2. lēmumu par bērna atskaitīšanu vai neatskaitīšanu pieņem 10 darba dienu laikā pēc vecāka vai likumiskā pārstāvja skaidrojuma saņemšanas vai brīdinājumā noteiktā skaidrojuma iesniegšanas termiņa beigām;

34.3. par pieņemto lēmumu 3 darba dienu laikā rakstiski informē vecākus vai bērna likumīgos pārstāvjus.

35. Atkārtoti bērnu pirmsskolas izglītības programmā uzņem, bērnu reģistrējot pirmsskolas izglītības iestāžu rindā šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

VI. Faktiskās rīcības un administratīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

36. Izglītības pārvaldes vai Izglītības iestādes vadītāja izdoto lēmumu (administratīvo aktu) vai faktisko rīcību var apstrīdēt Talsu novada domē.

37. Talsu novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VII. Noslēguma jautājumi

38. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku:

38.1. Talsu novada domes 2016. gada 28. jūlija saistošie noteikumi Nr. 15 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Talsu novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas";

38.2. Rojas novada domes 2010. gada 21. septembra saistošie noteikumi Nr. 19/2010 "Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Rojas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs";

38.3. Dundagas novada domes 2011. gada 24. augusta saistošie noteikumi Nr. 15 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Dundagas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas".

39. Bērni, kuri līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdim reģistrēti 38. punktā minēto saistošo noteikumu kārtībā, mēneša laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās brīža tiek pārreģistrēti saskaņā ar šajos noteikumos minēto kārtību.

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
Pielikums
Talsu novada domes 24.02.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 6
Bērna reģistrācijas iesniegums Talsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs
Vārds, Uzvārds: 
Personas kods: 
Dzimšanas datums (dd.mm.gggg.) 
Vai bērns jau apmeklē kādu pirmsskolas izglītības iestādi

Iestādes nosaukums, kuru bērns jau apmeklē

 
  
 
Norādīt, ja bērnam nepieciešams apmeklēt speciālās pirmsskolas izglītības programmu saskaņā ar pedagoģiski medicīniskās komisijas lēmumu (norādot komisijas lēmuma datumu ) 
Norādīt, ja bērns uzņemams pirmsskolas izglītības programmas apguvei ārpus kārtas (norādot pamatojumu un pievienojot apliecinošo dokumentu) 
 
Pirmsskolas izglītības iestāde, ko šobrīd apmeklē brālis un/vai māsa (aizpilda, ja apmeklē)Brāļa un/vai māsas vārds, uzvārds, kurš šobrīd apmeklē kādu no pirmsskolas izglītības iestādēm
1.
 2.
3.
Vēlamā /ās pirmsskolas izglītības iestādes

*ja bērns tiek reģistrēts rindā uz vienoto Talsu pilsētas izglītības iestāžu rindas sadaļu, var tikt norādītas vairākas vēlamās Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes prioritārā secībā,

*citos gadījumos norāda vienu izglītības iestādi

1)
2)
3)
4)
5)
Datums, kad vēlas uzsākt mācības: 
 
Mātes vārds: 
Uzvārds: 
Tēva vārds: 
Uzvārds: 
Bērna un vismaz viena no vecākiem deklarētā adrese: 
 
 
Telefoni: 
e-pasta adrese 
Paziņojumu par iespējamu uzņemšanu vai citu aktuālu informāciju par rindu vēlos saņemt (atzīmēt vajadzīgo)

Pa pastu

 

e-pastā

 
 
Reģistrs (aizpilda darbinieks): 
Programma (aizpilda darbinieks): 
Reģistrācijas datums (aizpilda darbinieks): 
Kods (piešķir un aizpilda darbinieks): 
• Rindu reģistrs apskatāms mājaslapā talsunovads.lv

• Ja Vecāki 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par iespējamo uzņemšanu saņemšanas neierodas Izglītības iestādē vai elektroniski nesazinās ar izglītības iestādi vai Izglītības pārvaldi, paziņojums par iespējamo uzņemšanu zaudē spēku. Šādā gadījumā vieta izglītības iestādē tiek piedāvāta nākamajam bērnam reģistrācijas rindā, bet neuzņemtais bērns vietu rindā saglabā.

• Vecākam ir pienākums par iesniegumā minētās informācijas izmaiņām, tai skaitā bērna deklarētās adreses un kontaktinformācijas izmaiņām, ja tādas radušās no iesnieguma iesniegšanas brīža līdz uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē, 5 (piecu) darba dienu laikā informēt Izglītības pārvaldes iestādes atbildīgo darbinieku.

Iesniedzot šo iesniegumu, piekrītu, ka mana bērna dati tiek uzkrāti un apstrādāti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem datiem par personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt pirmsskolas izglītības bērnu vienotus nosacījumus uzņemšanai pirmsskolas izglītības programmu apgūšanai.

Vecāka paraksts ( )
 
Darbinieka paraksts ( ), tālr.________________ 20___.____________
Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
Talsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 6 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Talsu novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas"
paskaidrojuma raksts
Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Talsu novada pašvaldībā tiek organizēta pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācija un uzņemšana Talsu novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas. Izstrādātie saistošie noteikumi nosaka mērķgrupas, kurām ir tiesības pieteikt bērnus rindā uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās, kā arī nodefinē mērķgrupas, kurām ir tiesības uz prioritāru vietu rindās.

Saistošo noteikumu noslēguma jautājumu sadaļā noteikta kārtība, kādā tiek nodrošināta pāreja no spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem, kursi šajā jomā bijuši spēkā Talsu, Dundagas un Rojas novados.

Projekta nepieciešamības raksturojumsSaistošo noteikumu nepieciešamība pamatojama ar administratīvi teritoriālo reformu un pirmsskolas reģistrācijas rindu noteikšanas vienotiem nosacījumiem reģistrācijai rindā uz jaunā Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas.
Plānotā projekta ietekme uz pašvaldības budžetuNav attiecināms.
Uzņēmējdarbības vide pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
Administratīvās procedūrasAdministratīvās procedūras netiek palielinātas.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav attiecināms.
Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Talsu novada pašvaldības izglītības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Talsu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 6Pieņemts: 24.02.2022.Stājas spēkā: 07.05.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 87, 06.05.2022. OP numurs: 2022/87.40
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
332129
07.05.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)