Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 272

Rīgā 2022. gada 3. maijā (prot. Nr. 25 19. §)
Noteikumi par kompensāciju par vakcīnas pret Covid-19 infekciju blakusparādību izraisīto smagu vai vidēji smagu kaitējumu pacienta veselībai vai dzīvībai
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. prasības un kārtību, kādā pieprasa un piešķir vai atsaka piešķirt kompensāciju par smagu vai vidēji smagu kaitējumu pacienta veselībai vai dzīvībai, kas radies apstiprināto vakcīnas pret Covid-19 infekciju blakusparādību dēļ (turpmāk – kompensācija);

1.2. kārtību, kādā izmaksā kompensāciju no valsts budžeta līdzekļiem;

1.3. izmaksājamās kompensācijas apmēru atbilstoši pacienta veselībai vai dzīvībai nodarītā kaitējuma smagumam.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. smags kaitējums – paliekoši veselības traucējumi, kas izraisa neatgriezenisku būtisku pašaprūpes, funkcionēšanas, darbspēju un dzīves kvalitātes ierobežojumu vai zudumu un ir tieši saistīti ar vakcīnas pret Covid-19 infekciju izraisītu blakusparādību, un atbilst šo noteikumu 1. pielikuma 3., 4. vai 5. punktā norādītajām pazīmēm, vai nāve;

2.2. vidēji smags kaitējums – ilgstoši veselības traucējumi, kas izraisa daļēju (arī neatgriezenisku) pašaprūpes, funkcionēšanas, darbspēju un dzīves kvalitātes ierobežojumu un ir tieši saistīti ar vakcīnas pret Covid-19 infekciju izraisītu blakusparādību, un atbilst šo noteikumu 1. pielikuma 1. vai 2. punktā norādītajām pazīmēm.

3. Kompensāciju piešķir, ja pacienta veselībai vai dzīvībai nodarītais smagais vai vidēji smagais kaitējums ir tieši saistīts ar vakcīnas pret Covid-19 infekciju (turpmāk – vakcīna pret Covid-19) izraisītu blakusparādību un ir izpildīti šādi nosacījumi:

3.1. pacients ir vakcinēts Latvijā ar vakcīnu pret Covid-19, kura reģistrēta centralizētā reģistrācijas procedūrā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Regulai (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru, un viņam ir radies smags vai vidēji smags kaitējums veselībai vai dzīvībai;

3.2. blakusparādība ir minēta vakcīnas pret Covid-19 zāļu aprakstā;

3.3. pacientam ir paliekoši vai ilgstoši veselības traucējumi, kuri ilguši vismaz 26 nedēļas, skaitot no kaitējuma rašanās dienas, vai iestājusies nāve.

4. Atbildīgā iestāde par pacienta veselībai vai dzīvībai radītā smaga vai vidēji smaga kaitējuma konstatēšanu, kompensācijas apmēra noteikšanu, piešķiršanu un izmaksāšanu ir Zāļu valsts aģentūra (turpmāk – aģentūra).

II. Kompensācijas pieprasīšanas kārtība

5. Lai pieprasītu kompensāciju, šo noteikumu 3. punktā minētais pacients (turpmāk – iesniedzējs), ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 49.7 panta trešajā daļā paredzētos kompensācijas prasījuma termiņus, aizpilda un iesniedz aģentūrā kompensācijas prasījuma iesniegumu (turpmāk – iesniegums) atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam, ārsta slēdzienu par iespējamo cēloņsakarību starp vakcīnas pret Covid-19 izraisīto blakusparādību un pacienta veselībai vai dzīvībai nodarīto kaitējumu (turpmāk – slēdziens), kā arī medicīniskos dokumentus, kas to apliecina.

6. Pacienta nāves gadījumā iesniegumu ir tiesīgs iesniegt pacienta mantinieks, pievienojot apliecību par laulātā mantas daļu vai mantojuma apliecību un patologanatomiskās izmeklēšanas protokolu vai tiesu medicīnas eksperta atzinumu.

III. Prasības un kārtība, kādā izvērtē kompensācijas pieprasījumu un radīto kaitējumu, kā arī lēmuma pieņemšanas un kompensācijas izmaksas kārtība

7. Aģentūra, saņemot iesniegumu, izvērtē tajā iekļauto informāciju un pievienotos dokumentus. Ja aģentūra konstatē, ka iesniegums vai pievienotie dokumenti ir nepilnīgi, tā 15 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstiski pieprasa iesniedzējam mēneša laikā iesniegt papildu informāciju. Šajā gadījumā šo noteikumu 8. punktā minētais termiņš tiek apturēts līdz dienai, kad aģentūrā iesniegta pieprasītā papildu informācija.

8. Aģentūra, izvērtējot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, mēneša laikā (neskaitot laiku, kas nepieciešams šo noteikumu 7. punktā minētās papildu informācijas saņemšanai) pieņem lēmumu par atteikumu izskatīt iesniegumu šādos gadījumos:

8.1. iespējamā zāļu blakusparādība nav iekļauta lietotās vakcīnas pret Covid-19 zāļu aprakstā;

8.2. nav pievienots ārsta slēdziens un medicīniskie dokumenti, kas apliecina iespējamo cēloņsakarību starp vakcīnas pret Covid-19 izraisīto blakusparādību un pacienta veselībai vai dzīvībai nodarīto kaitējumu, un iesniedzējs attiecīgo informāciju nav iesniedzis arī pēc aģentūras pieprasījuma;

8.3. iesniegumā nav iekļauta nepieciešamā informācija, un iesniedzējs attiecīgo informāciju nav iesniedzis arī pēc aģentūras pieprasījuma;

8.4. pacients nav vakcinēts Latvijā ar vakcīnu pret Covid-19, kura reģistrēta centralizētā reģistrācijas procedūrā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Regulai (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru;

8.5. pacienta nāves gadījumā nav iesniegts patologanatomiskās izmeklēšanas protokols vai tiesu medicīnas eksperta atzinums, un iesniedzējs attiecīgo informāciju nav iesniedzis arī pēc aģentūras pieprasījuma;

8.6. pacienta nāves gadījumā nav iesniegta apliecība par laulātā mantas daļu vai mantojuma apliecība, un iesniedzējs attiecīgo informāciju nav iesniedzis arī pēc aģentūras pieprasījuma;

8.7. kaitējums pacienta veselībai vai dzīvībai nav tieši saistīts ar vakcīnas pret Covid-19 izraisītu blakusparādību;

8.8. iesniegumā iekļautā informācija un pievienotie dokumenti neapliecina, ka pacientam radītais kaitējums klasificējams kā smags vai vidēji smags saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu;

8.9. nav ievēroti Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 49.7 panta trešajā daļā norādītie kompensācijas prasījuma termiņi.

9. Izvērtējot iesniegumu, nepieciešams konstatēt:

9.1. smaga vai vidēji smaga kaitējuma veselībai vai dzīvībai esību vai neesību pēc vakcīnas pret Covid-19 izraisītās blakusparādības;

9.2. pacientam izraisītās blakusparādības iespējamo cēloņsakarību ar vakcīnu pret Covid-19;

9.3. iespējamo cēloņsakarību starp vakcīnas pret Covid-19 izraisīto blakusparādību un pacienta veselībai vai dzīvībai nodarīto smago vai vidēji smago kaitējumu.

10. Ja aģentūra konstatē šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minēto iespējamo cēloņsakarību, tā piecu darbdienu laikā sagatavo visu nepieciešamo informāciju un medicīnisko dokumentāciju un iesniedz to klīniskās universitātes slimnīcas attiecīgās jomas ārstam speciālistam vai ārstu speciālistu komisijai (turpmāk – eksperts) izvērtēšanai, lai konstatētu šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minēto cēloņsakarību vai tās neesību.

11. Eksperts atzinumu par konstatēto šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minēto iespējamo cēloņsakarību vai tās neesību iesniedz aģentūrai 30 dienu laikā. Ja situācijas izvērtēšanai nepieciešams vairāk laika, eksperts par to informē aģentūru, bet kopējais laiks atzinuma sniegšanai nepārsniedz 60 dienas.

12. Lai izvērtētu iesniegumu, aģentūra ir tiesīga:

12.1. pieprasīt un saņemt no pacienta ģimenes ārsta, ārstniecības personām un ārstniecības iestādēm pacienta medicīniskos dokumentus;

12.2. pieaicināt ekspertu vakcīnas pret Covid-19 izraisīto blakusparādību cēloņsakarības izvērtēšanai vai smaga vai vidēji smaga kaitējuma smaguma konstatēšanai, nodrošinot pieejamību pacienta medicīniskajai dokumentācijai;

12.3. slēgt līgumu ar ekspertu par šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minētās iespējamās cēloņsakarības vai tās neesības izvērtēšanu un segt izdevumus par šo noteikumu 11. punktā minētā atzinuma sniegšanu.

13. Aģentūra pēc šo noteikumu 11. punktā minētā atzinuma saņemšanas izvērtē visu tās rīcībā esošo informāciju un nosaka šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minētā smaga vai vidēji smaga kaitējuma veselībai vai dzīvībai esību vai neesību pēc vakcīnas pret Covid-19 izraisītās blakusparādības.

14. Ja aģentūra konstatē šo noteikumu 9. punktā minētās cēloņsakarības, tā atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam nosaka izmaksājamās kompensācijas apmēru un pieņem lēmumu par kompensācijas piešķiršanu, norādot kaitējuma esību un izmaksājamās kompensācijas apmēru.

15. Aģentūra pieņem lēmumu par atteikumu izmaksāt kompensāciju, ja ir viens no šādiem apstākļiem:

15.1. konstatētais kaitējums veselībai vai dzīvībai nav klasificējams kā smags vai vidēji smags;

15.2. nav konstatēta cēloņsakarība starp pacienta veselībai vai dzīvībai nodarīto smago vai vidēji smago kaitējumu un vakcīnas pret Covid-19 izraisītu blakusparādību;

15.3. nav konstatēta ziņotās blakusparādības iespējamā cēloņsakarība ar vakcīnu pret Covid-19;

15.4. kompensācija par iesniegumā minēto ārstniecību saņemta civilprocesa ietvaros.

16. Aģentūra pieņem lēmumu Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 49.7 panta otrajā daļā noteiktajos termiņos.

17. Aģentūra ar iesnieguma izvērtēšanu saistītos dokumentus glabā 10 gadus pēc lēmuma pieņemšanas.

18. Aģentūra triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par kompensācijas piešķiršanu nosūta to iesniedzējam un Veselības ministrijai. Veselības ministrija piecu darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas sagatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu par valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un virza to apstiprināšanai Ministru kabinetā.

19. Aģentūra piecu darbdienu laikā pēc valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdzekļu saņemšanas aģentūras kontā izmaksā kompensāciju:

19.1. pacientam;

19.2. pacienta nāves gadījumā – pacienta mantiniekam proporcionāli mantojuma daļai, ja ir iesniegta apliecība par laulātā mantas daļu vai mantojuma apliecība;

19.3. nepilngadīgā pacienta likumiskajam pārstāvim.

20. Aģentūras lēmumu var apstrīdēt Veselības ministrijā. Veselības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājums

21. Kompensāciju var saņemt par kaitējumu, kas pacientam radies pēc 2020. gada 28. decembra, kad Latvijā tika uzsākta sabiedrības vakcinācija pret Covid-19 infekciju.

Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ finanšu ministrs J. Reirs

Veselības ministrs D. Pavļuts
1. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 3. maija
noteikumiem Nr. 272
Smaga vai vidēji smaga kaitējuma pazīmju raksturojums un kompensācijas apmērs
Nr.
p. k.
Raksturīgās pazīmesKompensācijas apmērs, euro
I. Vidēji smags kaitējums veselībai, kas tieši saistīts ar vakcīnas pret Covid-19 infekciju izraisītu blakusparādību
1.

Ir šādas pazīmes kopā:

1.1. personai ir vismaz 26 nedēļas ilga ārstēšanās un/vai vismaz 26 nedēļas pārejoša darbnespēja (ja persona ir nodarbināta);

1.2. personai nepieciešamas medicīniskās manipulācijas, ķirurģiska iejaukšanās un/vai rehabilitācija

5 000
2.

Ir šādas pazīmes kopā:

2.1. personai ir vismaz 26 nedēļas ilga ārstēšanās un/vai vismaz 26 nedēļas pārejoša darbnespēja (ja persona ir nodarbināta);

2.2. personai vakcīnas pret Covid-19 infekciju izraisītās blakusparādības (bez tiešiem draudiem dzīvībai) dēļ bija nepieciešama neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana vai stacionārā ārstēšana;

2.3. personai nepieciešams lietot ārsta nozīmētu pretsāpju terapiju vai papildu zāles, kuru lietošanas pārtraukšana apdraudētu personas dzīvību vai pazeminātu dzīves kvalitāti, vai ir nepieciešamas medicīniskās manipulācijas un/vai operācija

10 000
II. Smags kaitējums veselībai vai dzīvībai, kas tieši saistīts ar vakcīnas pret Covid-19 infekciju izraisītu blakusparādību
3.

Ir šādas pazīmes kopā:

3.1. personai ir būtiskas vakcīnas pret Covid-19 infekciju izraisītas blakusparādības, kuru dēļ bija nepieciešama stacionārā ārstēšana un īslaicīga intensīvā terapija, smaga/augsta riska ķirurģiska operācija vai procedūras;

3.2. personai konstatēti smagi funkcionēšanas ierobežojumi un noteikta II invaliditātes grupa

50 000
4.

Papildus šā pielikuma 3. punktā norādītajām pazīmēm ir vismaz viena no šādām pazīmēm:

4.1. personai ir fizioloģiskas vai garīgas funkcijas zudums vai nopietna patoloģija, kā rezultātā persona ikdienas dzīves aktivitātes var daļēji veikt pati, bet būtiski lēnākā tempā, ar lielāku piepūli, sliktākā kvalitātē, personai epizodiski nepieciešama palīdzība vai uzraudzība;

4.2. persona ir daļēji atkarīga no palīdzības ikdienas dzīvē, persona spēj veikt tikai visvienkāršākās darbības pašaprūpes nodrošināšanai;

4.3. personai nepieciešama atkārtota vai ilgstoša stacionārā ārstēšana un/vai augsta riska operācijas/procedūras un ilgstoša atkārtota rehabilitācija

75 000
5.

5.1. Personai ir noteikta I invaliditātes grupa, veselības traucējumu un funkcionālo traucējumu dēļ personas patstāvīga funkcionēšana ir ierobežota vai praktiski nav iespējama, personai ir nepieciešama palīdzība un uzraudzība ikdienas dzīves aktivitātēs.

5.2. Personas nāve
142 290

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 3. maija
noteikumiem Nr. 272
Kompensācijas prasījuma iesniegums

 _______________________________________

(vārds, uzvārds)

_______________________________________

(personas kods)

_______________________________________

(dzīvesvietas adrese)

_______________________________________

(kontakttālrunis, e-pasts)

 

Lūdzu izmaksāt man kompensāciju par smagu vai vidēji smagu kaitējumu veselībai vai dzīvībai, kas apstiprināto vakcīnas pret Covid-19 infekciju blakusparādību dēļ radies pacientam _____________________________________________________________.

                                         (pacienta vārds, uzvārds, personas kods)

 

Sniedzu šādas ziņas:

Vakcinācijas datums un vieta – 20___. gada ___. _____________     ____________

Pacienta ģimenes ārsts __________________________

Pacienta ārstējošais ārsts ________________________

 

Ārstniecības persona, kura sniedza ziņojumu par konstatēto iespējamo blakusparādību:

       specialitāte ___________________________________

       vārds, uzvārds ________________________________

       ārstniecības iestāde ____________________________

 

Ārstēšanās periods saistībā ar vakcīnas pret Covid-19 infekciju izraisītu blakusparādību:

        no 20___. gada ___. _____________  līdz 20___. gada ___. _____________

 

Situācijas apraksts un papildu informācija, kas apliecina pacientam nodarīto kaitējumu veselībai vai dzīvībai:

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

 

Aprēķināto kompensāciju lūdzu ieskaitīt:

       norēķinu iestādes nosaukums ________________________________________

       bankas kods ______________________________________________________

       konta numurs _____________________________________________________

       ________________________________________________________________

                 (vārds, uzvārds un personas kods, uz kura vārda atvērts norēķinu konts)

 

Kompensācijas prasījuma iesniegumam pievienoti šādi dokumenti:

1) _________________________________________________________________

2) _________________________________________________________________

3) _________________________________________________________________

4) _________________________________________________________________

5) _________________________________________________________________

6) _________________________________________________________________

 

1. Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un pilnīga, un apņemos septiņu dienu laikā pēc tam, kad būšu uzzinājis(-usi) par izmaiņām kompensācijas prasījuma iesniegumā minētajās ziņās, paziņot par tām Zāļu valsts aģentūrai.

2. Esmu informēts(-a), ka valsts piedzīs izmaksāto kompensāciju, ja apzināti sniegtas nepatiesas ziņas, lai saņemtu atlīdzību.

3. Esmu informēts(-a), ka Zāļu valsts aģentūra, izskatot kompensācijas prasījuma iesniegumu, pieprasīs un saņems no manām vai manas pārstāvamās personas ārstniecības personām un/vai ārstniecības iestādēm pacienta medicīniskos dokumentus, kā arī nosūtīs manus vai manas pārstāvamās personas medicīniskos dokumentus trešajām personām (ārstiem speciālistiem) saskaņā ar Vispārīgās datu regulas 6. panta 1. punkta "e" apakšpunktu un 9. panta 2. punkta "h" apakšpunktu. 

4. Kompensāciju par kompensācijas prasījuma iesniegumā minēto ārstniecību civilprocesa ietvaros neesmu saņēmis(-usi). Ja šajā punktā minētā informācija mainīsies, apņemos septiņu dienu laikā par to informēt Zāļu valsts aģentūru.

 

Lēmumu piekrītu saņemt*:

▢ uz šajā kompensācijas prasījuma iesniegumā norādīto e-pasta adresi

▢ nosūtītu pa pastu uz šajā kompensācijas prasījuma iesniegumā norādīto pasta adresi

 

Datums** _________________     ______________________________________

                                                                  (vārds, uzvārds, paraksts)

Piezīmes.

1. * Ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, lēmums tiks nosūtīts uz oficiālo elektronisko adresi.

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments  sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par kompensāciju par vakcīnas pret Covid-19 infekciju blakusparādību izraisīto smagu vai .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 272Pieņemts: 03.05.2022.Stājas spēkā: 07.05.2022.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 87, 06.05.2022. OP numurs: 2022/87.14
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
332106
07.05.2022
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)