Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/5

Rīgā 2022. gada 14. aprīlī (prot. Nr. 15, 3. p.)
Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem
Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 8.panta otro daļu un 9.panta otro un 2.4daļu
(SPRK padomes 15.12.2022. lēmuma Nr. 1/43 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā ierīko jaunu elektroenerģijas sistēmas pieslēgumu (turpmāk – pieslēgums), lai elektroenerģijas pārvades vai sadales sistēmai (turpmāk – sistēma) pieslēgtu elektroenerģijas ražošanas objektu (turpmāk – elektrostacija);

1.2. kārtību, kādā nodrošina tehnisko parametru maiņu esošam pieslēgumam, kuru izmanto vai plānots izmantot, lai paralēlam darbam ar sistēmu pieslēgtu elektrostaciju;

1.3. elektrostacijas ekspluatācijas paziņošanas un pārbaužu kārtību;

1.4. metodiku, pēc kādas aprēķina maksu par sistēmas jaudas rezervēšanu, un kārtību, kādā šo maksu izlieto pieslēguma maksas segšanai.

(Grozīts ar SPRK padomes 15.12.2022. lēmumu Nr. 1/43)

2. Noteikumos lietoti šādi termini: 

2.1. elektrostacija – ietaise (izņemot mikroģeneratoru), kura primāro enerģiju pārvērš elektroenerģijā un kura sastāv no viena vai vairākiem elektroenerģijas ražošanas moduļiem, kas pievienojami elektroenerģijas sistēmai;

2.1.1 maksa par sistēmas jaudas rezervēšanu – šajos noteikumos noteiktā kārtībā noteikta naudas summa par sistēmas jaudas rezervēšanu konkrētas elektrostacijas pieslēgšanai elektroenerģijas sistēmai, kuru ražotājs iemaksā sistēmas operatora noradītajā kontā vai nodrošina ar finanšu pakalpojumu sniedzēja garantiju;

2.2. pieslēguma līgums – līgums, kuru slēdz sistēmas operators un ražotājs un kurā nosaka pieslēguma vietu, elektroietaišu piederības robežu, pieslēguma maksu, pieslēguma maksas samaksas termiņus, kā arī sistēmas operatora un ražotāja pienākumus un tiesības, kas saistītas ar attiecīgā pieslēguma ierīkošanu, tehnisko parametru maiņu un elektrostacijas pieslēgšanu sistēmai; 

2.3. pieslēguma tehniskie parametri – uzstādītā ražošanas jauda, spriegums, fāžu skaits, pievienojumu skaits, piederības robeža;

2.4. pieslēguma vieta – pieslēguma punkts sistēmā, pie kura atbilstoši pamatotām tehniskām prasībām un par ekonomiski pamatotām izmaksām iespējams pieslēgt ražotāja elektrostaciju; 

2.5. pieslēgums – sistēmas operatora elektrotīkla daļa no pieslēguma vietas līdz elektroietaišu piederības robežai;

2.6. ražotājs – šo noteikumu izpratnē esošais vai potenciālais elektroenerģijas ražotājs, kura elektrostaciju pieslēdz sistēmai;

2.61. sistēmas jaudas rezervēšana – sistēmas operatora pienākums līdz sistēmas pakalpojuma līguma noslēgšanas brīdim rezervēt sistēmā tehniskajās prasībās noteikto jaudu ražotāja elektrostacijas pieslēgšanai ar nosacījumu, ka ražotājs izpilda šajos noteikumos noteiktās prasības;

2.7. tehniskās prasības – sistēmas operatora izsniegts dokuments, kurā noteikta pieslēguma vieta, piederības robeža, kā arī tehniskās prasības un nosacījumi, kas jāievēro, lai sistēmai pieslēgtu jaunu elektrostaciju vai mainītu esošā pieslēguma vai elektrostacijas tehniskos parametrus.

(Grozīts ar SPRK padomes 15.12.2022. lēmumu Nr. 1/43)

3. Pieslēguma ierīkošanā, ciktāl tā saistīta ar būvniecību (projektēšanu un būvdarbiem), sistēmas operators un ražotājs ievēro būvniecību reglamentējošajos tiesību aktos noteikto regulējumu. 

4. Sistēmas operators uztur pieslēgumu reģistru, kurā reģistrē ražotāju pieteikumus un norāda informāciju par pieslēguma ierīkošanas procesu. Sistēmas operators nodrošina ražotājam iespēju iepazīties ar pieslēgumu pieprasījumu reģistrā iekļauto informāciju, kas saistīta ar attiecīgā ražotāja pieslēguma ierīkošanu. 

5. Lai sistēmai pieslēgtu jaunu elektrostaciju vai mainītu esošā pieslēguma vai sistēmai pieslēgtas elektrostacijas tehniskos parametrus, ražotājs iesniedz sistēmas operatoram pieteikumu (turpmāk – pieteikums). Sistēmas operators nosaka un savā tīmekļvietnē publicē informāciju, kas atkarībā no ražotājam nepieciešamā pieslēguma jāsniedz pieteikumā, kā arī norāda dokumentus, kas jāiesniedz kopā ar pieteikumu.

6. Ja pieteikumā sniegtā informācija nav pietiekama, sistēmas operatoram ir tiesības pieprasīt papildu informāciju, kas nepieciešama tehnisko prasību izsniegšanai un attiecīgā pieslēguma nodrošināšanai. Pieteikums uzskatāms par iesniegtu dienā, kad sistēmas operators ir saņēmis visu sistēmas operatora noteikto informāciju un dokumentus.

(SPRK padomes 15.12.2022. lēmuma Nr. 1/43 redakcijā)

7. Visas pieslēguma nodrošināšanas, projektēšanas, ierīkošanas, tehnisko parametru maiņas un elektrostacijas pieslēgšanas pamatotās izmaksas, tajā skaitā izmaksas, kas saistītas ar sistēmas operatora esošo elektrotīklu pārbūvi, ja tāda nepieciešama pieslēguma nodrošināšanai, sedz ražotājs. Ražotājs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar maksas par sistēmas jaudas rezervēšanu nodrošināšanu.

(Grozīts ar SPRK padomes 15.12.2022. lēmumu Nr. 1/43)

8. (Svītrots ar SPRK padomes 15.12.2022. lēmumu Nr. 1/43)

II. Noteikumi jauna pieslēguma ierīkošanai

9. Sistēmas operators 60 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas izsniedz ražotājam tehniskās prasības. Vienlaikus ar tehniskajām prasībām sistēmas operators rakstveidā sniedz ražotājam informāciju par aptuvenajām pieslēguma ierīkošanas izmaksām, informē ražotāju par turpmākajām pieslēguma nodrošināšanai nepieciešamajām darbībām un nosūta maksas par sistēmas jaudas rezervēšanu aprēķinu, kas sagatavots atbilstoši šo noteikumu 28.5punktam. Ja tehnisko prasību izstrāde ir komplicēta un to sagatavošanai nepieciešams ilgāks laika periods vai ražotājs pieteikumā nav iesniedzis visu nepieciešamo informāciju, par tehnisko prasību izsniegšanas termiņu sistēmas operators rakstveidā informē ražotāju 20 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas.

(Grozīts ar SPRK padomes 15.12.2022. lēmumu Nr. 1/43)

10. Sadales sistēmas operators, kura sadales tīkliem pieslēgti mazāk par simts tūkstošiem lietotāju, saskaņo ražotājam izsniedzamās tehniskās prasības ar sistēmas operatoru, kura elektrotīklam pieslēgta attiecīgā sadales sistēma.

10.1 Sistēmas operators ar tehnisko prasību izsniegšanas brīdi tehniskajās prasībās noteiktajā apmērā rezervē sistēmā jaudu, kas nepieciešama ražotāja elektrostacijas pieslēgšanai.

(SPRK padomes 15.12.2022. lēmuma Nr. 1/43 redakcijā)

11. Sistēmas operators un ražotājs 60 dienu laikā no dienas, kad sistēmas operators nosūtījis ražotājam tehniskās prasības, rakstveidā vienojas par pieslēguma procesa īstenošanas nosacījumiem atkarībā no pieprasītā pieslēguma īpatnībām, noslēdzot vienu vai vairākas vienošanās par:

11.1. pieslēguma nodrošināšanai nepieciešamā būvprojekta izstrādes organizēšanu;

11.2. pieslēguma ierīkošanai nepieciešamā energoapgādes objekta būvdarbu veicēja (turpmāk – būvkomersants) izvēli un pieslēguma ierīkošanai nepieciešamo iekārtu un materiālu piegādātāja izvēli;

11.3. citām sistēmas operatora un ražotāja saistībām un tiesībām līdz pieslēguma līguma noslēgšanai.

(Grozīts ar SPRK padomes 15.12.2022. lēmumu Nr. 1/43)

11.1 Līdz pirmās šo noteikumu 11.punktā noteiktās vienošanās noslēgšanas dienai, bet ne vēlāk kā 60 dienu laikā no tehnisko prasību saņemšanas dienas, ražotājs šo noteikumu 28.7punktā noteiktajā kārtībā nodrošina maksu par sistēmas jaudas rezervēšanu un iesniedz sistēmas operatoram dokumentus, kas to apliecina.

(SPRK padomes 15.12.2022. lēmuma Nr. 1/43 redakcijā)

12. Ja pieslēguma nodrošināšanai nav nepieciešama jaunu elektroietaišu izbūve vai esošo elektroietaišu pārbūve elektroietaišu piederības robežas sadales sistēmas operatora pusē un individuālu tehnisko prasību noteikšana, vispārējās tehniskās prasības un nosacījumus, kas ražotājam jāievēro, lai sadales sistēmai pieslēgtu jaunu elektrostaciju vai mainītu esošā pieslēguma vai elektrostacijas tehniskos parametrus, sadales sistēmas operators publicē savā tīmekļvietnē.

12.1 Šo noteikumu 12.punktā noteiktajā gadījumā maksu par sistēmas jaudas rezervēšanu ražotājs nodrošina sešu mēnešu laikā no tehnisko prasību saņemšanas un iesniedz sistēmas operatoram dokumentus, kas to apliecina.

(SPRK padomes 15.12.2022. lēmuma Nr. 1/43 redakcijā)

13. Ja saskaņā ar šo noteikumu 11.punktā noteikto vienošanos pieslēguma ierīkošanai nepieciešamo būvkomersantu un iekārtu piegādātājus izvēlas sistēmas operators, būvkomersantu un iekārtu piegādātājus sistēmas operators izvēlas saskaņā ar atklātiem, vienlīdzīgiem un objektīviem kritērijiem, ņemot vērā būvkomersanta kvalifikāciju un pieredzi, piedāvātās būvdarbu izmaksas, iekārtu un materiālu izmaksas, būvdarbu termiņus un citus kritērijus, nodrošinot saimnieciski visizdevīgākā pieslēguma ierīkošanu.

14. Ja saskaņā ar šo noteikumu 11.punktā noteikto vienošanos pieslēguma ierīkošanai nepieciešamo būvkomersantu un iekārtu piegādātājus izvēlas ražotājs, ražotājs ievēro sistēmas operatora noteiktās prasības būvkomersantu un iekārtu piegādātāju atbilstībai. Vispārējās prasības būvkomersantu un iekārtu piegādātāju atbilstībai sistēmas operators publicē savā tīmekļvietnē. Atkarībā no pieprasītā pieslēguma īpatnībām par īpašajām prasībām būvkomersantu un iekārtu piegādātāju atbilstībai sistēmas operators informē ražotāju, slēdzot šo noteikumu 11.punktā noteikto vienošanos.

15. Sistēmas operators 40 dienu laikā no dienas, kad izpildīti šo noteikumu 11.punktā noteiktās vienošanās nosacījumi, nosūta ražotājam pieslēguma līgumu.

16. Ražotājam ir tiesības 30 dienu laikā no dienas, kad sistēmas operators nosūtījis ražotājam pieslēguma līgumu, iesniegt sistēmas operatoram pamatotus iebildumus par pieslēguma līgumu. Sistēmas operators izvērtē ražotāja iebildumus un 10 dienu laikā rakstveidā sniedz ražotājam atbildi vai nosūta ražotājam precizētu pieslēguma līgumu, ja ražotāja iebildumi atzīti par pamatotiem. 

17. Ja 30 dienu laikā no dienas, kad sistēmas operators nosūtījis ražotājam pieslēguma līgumu vai precizētu pieslēguma līgumu, ražotājs nav parakstījis pieslēguma līgumu vai nav sniedzis pamatotus iebildumus par pieslēguma līgumu, sistēmas operatoram ir tiesības anulēt pieteikumu un tehniskās prasības pieslēguma ierīkošanai. Par pieteikuma anulēšanu sistēmas operators rakstveidā brīdina ražotāju vismaz 10 dienas iepriekš.

18. Sistēmas operators saskaņā ar noslēgto pieslēguma līgumu organizē pieslēguma ierīkošanu līdz elektroietaišu piederības robežai.

19. Ražotājs pieslēguma līgumā noteiktajā termiņā nodrošina elektrostacijas un elektroietaišu piederības robežas ražotāja pusē esošo elektroietaišu izbūvi un sagatavošanu pieslēgšanai sistēmai, ciktāl tas tehniski iespējams pirms elektrostacijas pieslēgšanas sistēmai.

20. Pēc pieslēguma izbūves darbu pabeigšanas sistēmas operators un ražotājs noslēdz sistēmas pakalpojuma līgumu.

21. Sistēmas operatoram ir tiesības anulēt ražotājam izsniegtās tehniskās prasības, vienlaikus izbeidzot sāktos pieslēguma ierīkošanas darbus, par to lietotājam nosūtot rakstveida paziņojumu, šādos gadījumos:

21.1. ražotājs 60 dienu laikā no dienas, kad sistēmas operators nosūtījis ražotājam tehniskās prasības, ar sistēmas operatoru nav noslēdzis šo noteikumu 11.punktā paredzēto vienošanos;

21.2. ražotājs paziņojis par šo noteikumu 11.punktā paredzētās vienošanās vai pieslēguma līguma vienpusēju izbeigšanu;

21.3. ražotājs nepilda šo noteikumu 11.punktā paredzēto vienošanos vai pieslēguma līguma noteikumus;

21.4. ražotājs trīs gadu laikā no dienas, kad sistēmas operators nosūtījis ražotājam tehniskās prasības, ar sistēmas operatoru nav noslēdzis sistēmas pakalpojuma līgumu;

21.5. ražotājam nav spēkā esošas atļaujas elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai.

(Grozīts ar SPRK padomes 15.12.2022. lēmumu Nr. 1/43)

22. Sistēmas operators var pagarināt šo noteikumu 21.4.apakšpunktā minēto trīs gadu termiņu, ja pieslēguma ierīkošana ir saistīta ar apjomīgiem būvdarbiem vai minēto termiņu nav bijis iespējams ievērot no ražotāja neatkarīgu iemeslu dēļ un ražotājs par šiem iemesliem savlaicīgi rakstveidā informējis sistēmas operatoru. Par termiņa pagarināšanu sistēmas operators rakstveidā paziņo ražotājam.

23. Ja ražotājs, kuram izsniegtas tehniskās prasības konkrētas elektrostacijas pieslēgšanai, ir atsaucis pieteikumu pieslēguma ierīkošanai vai sistēmas operators ir anulējis tam izsniegtās tehniskās prasības saskaņā ar šo noteikumu 21.punktu, atkārtoti iesniedz pieteikumu attiecīgās elektrostacijas pieslēgšanai, jaunas tehniskās prasības sistēmas operators izsniedz sešu mēnešu laikā no brīža, kad iepriekšējais pieteikums atsaukts vai iepriekš izsniegtās tehniskās prasības anulētas.

III. Noteikumi pieslēguma vai elektrostacijas tehnisko parametru maiņai

24. Ja, izvērtējot ražotāja pieteikumu un faktiskos apstākļus, sistēmas operators konstatē, ka esošā pieslēguma vai sistēmai pieslēgtas elektrostacijas tehnisko parametru maiņai ir nepieciešama jaunu elektroietaišu izbūve vai esošo elektroietaišu pārbūve elektroietaišu piederības robežas sistēmas operatora pusē, pieslēgumu ierīko šo noteikumu II nodaļā noteiktajā kārtībā.

25. Ja, izvērtējot ražotāja pieteikumu un faktiskos apstākļus, sistēmas operators konstatē, ka esošā pieslēguma vai sistēmai pieslēgtas elektrostacijas tehnisko parametru maiņai nav nepieciešama jaunu elektroietaišu izbūve vai esošo elektroietaišu pārbūve elektroietaišu piederības robežas sistēmas operatora pusē:

25.1. sistēmas operators 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas rakstveidā informē ražotāju par tehniskajām prasībām un nosūta ražotājam pieslēguma līgumu;

25.2. ja 30 dienu laikā no dienas, kad sistēmas operators nosūtījis ražotājam pieslēguma līgumu, ražotājs nav parakstījis pieslēguma līgumu vai nav sniedzis pamatotus iebildumus par pieslēguma līgumu, sistēmas operatoram ir tiesības anulēt pieteikumu un tehniskās prasības. Par pieteikuma anulēšanu sistēmas operators rakstveidā brīdina ražotāju vismaz 10 dienas iepriekš;

25.3. ražotājs pieslēguma līgumā noteiktajā termiņā nodrošina elektrostacijas un elektroietaišu piederības robežas ražotāja pusē esošo elektroietaišu izbūvi vai pārbūvi un sagatavošanu pieslēgšanai sistēmai un informē par to sistēmas operatoru;

25.4. pieslēguma līgumā noteiktajā termiņā ražotājs un sistēmas operators noslēdz sistēmas pakalpojumu līgumu vai vienojas par izmaiņām spēkā esošajā sistēmas pakalpojumu līgumā.

IV. Noteikumi elektrostacijas pārbaudei un pieslēgšanai

26. Pārvades sistēmas operators un sadales sistēmas operators, kura sadales tīkliem pieslēgti vairāk par simts tūkstošiem lietotāju, izstrādā un publicē savā tīmekļvietnē elektrostacijas ekspluatācijas paziņošanas procedūru un elektrostacijas pārbaužu kārtību. Ekspluatācijas paziņošanas procedūru un elektroiekārtu pārbaužu veikšanas kārtību sistēmas operators izstrādā, ievērojot Eiropas Komisijas 2016.gada 14.aprīļa Regulā (ES) 2016/631, ar ko izveido tīkla kodeksu par ģeneratoriem piemērojamajām tīkla pieslēguma prasībām (turpmāk – Regula Nr. 2016/631) un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 26.jūnija lēmumā Nr.1/4 "Tīkla kodekss elektroenerģijas nozarē" (turpmāk –Tīkla kodekss) noteikto regulējumu.

27. Sadales sistēmas operatoram, kura sadales tīkliem pieslēgti mazāk par simts tūkstošiem lietotāju, ir tiesības patstāvīgi izstrādāt ekspluatācijas paziņošanas procedūru un elektroiekārtu pārbaužu veikšanas kārtību saskaņā ar šo noteikumu 26.punktu vai piemērot šo noteikumu 26.punktā noteiktā sadales sistēmas operatora izstrādāto kārtību.

28. Ražotājs nodrošina sistēmai pieslēdzamās elektrostacijas atbilstību Regulā Nr. 2016/631 un Tīkla kodeksā noteiktajām prasībām.

IV.1 Maksa par sistēmas jaudas rezervēšanu

(Nodaļa SPRK padomes 15.12.2022. lēmuma Nr. 1/43 redakcijā)

28.1 Lai noteiktu maksu par sistēmas jaudas rezervēšanu, pārvades sistēmas operators aprēķina maksu par vienu jaudas rezervēšanas vienību saskaņā ar šādu formulu:


kur,

RMW – maksa par vienu jaudas rezervēšanas vienību [EUR/MW];

Iizb.izm – pārvades sistēmas operatora kopējās iepriekšējo piecu kalendāro gadu izmaksas [EUR], kas saistītas ar 110 kV apakšstaciju izbūvi vai rekonstrukciju;

Ntraf – kopējās iepriekšējo piecu kalendāro gadu laikā 110 kV apakšstacijās ierīkotās jaudas apmērs [MW].

(SPRK padomes 15.12.2022. lēmuma Nr. 1/43 redakcijā)

28.2 Maksas par vienu jaudas rezervēšanas vienību aprēķinu pārvades sistēmas operators veic vienu reizi piecos gados un iesniedz apstiprināšanai Regulatoram kopā ar aprēķinu pamatojošo informāciju. Maksa par vienu jaudas rezervēšanas vienību stājas spēkā Regulatora lēmumā noteiktajā termiņā.

(SPRK padomes 15.12.2022. lēmuma Nr. 1/43 redakcijā)

28.3 Maksas par vienu jaudas rezervēšanas vienību aprēķinu nākamo piecu gadu periodam pārvades sistēmas operators iesniedz Regulatoram ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms perioda, kuram Regulators apstiprinājis maksu par vienu jaudas rezervēšanas vienību, beigām.

(SPRK padomes 15.12.2022. lēmuma Nr. 1/43 redakcijā)

28.4 Ja periodā pēc Regulatora lēmuma, ar kuru apstiprināta maksa par vienu jaudas rezervēšanas vienību, spēkā stāšanās būtiski mainījušas izmaksas, kas saistītas ar 110 kV apakšstaciju izbūvi vai rekonstrukciju, vai iestājušies citi apstākļi, kuru dēļ maksu par vienu jaudas rezervēšanas vienību ir pamats pārskatīt ātrāk nekā piecu gadu laikā, pārvades sistēmas operators pēc savas iniciatīvas vai Regulatora noteiktajā termiņā iesniedz jaunu aprēķinu maksai par vienu jaudas rezervēšanas vienību.

(SPRK padomes 15.12.2022. lēmuma Nr. 1/43 redakcijā)

28.5 Sistēmas operators maksu par sistēmas jaudas rezervēšanu konkrēta pieslēguma ierīkošanai nosaka, reizinot maksu par vienu jaudas rezervēšanas vienību ar ražotājam izsniegtajās tehniskajās prasībās noteikto jaudu ražotāja elektrostacijas pieslēgšanai.

(SPRK padomes 15.12.2022. lēmuma Nr. 1/43 redakcijā)

28.6 Neatkarīgi no konkrētajam ražotājam tehniskajās prasībās noteiktās jaudas elektrostacijas pieslēgšanai, maksa par sistēmas jaudas rezervēšanu nevar pārsnieg maksu, kas par jaudas rezervēšanu aprēķināta, ja sistēmai pieslēgtu elektrostaciju ar uzstādīto ražošanas jaudu 100 megavati.

(SPRK padomes 15.12.2022. lēmuma Nr. 1/43 redakcijā)

28.7 Maksu par sistēmas jaudas rezervēšanu ražotājs nodrošina vienā no šādiem veidiem pēc ražotāja izvēles:

28.71. iemaksājot sistēmas operatora kontā depozīta maksājumu sistēmas operatora noteiktās maksas par sistēmas jaudas rezervēšanu apmērā;

28.72. iesniedzot sistēmas operatoram Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēta finanšu pakalpojumu sniedzēja saistību izpildes garantiju, kuras nosacījumi saskaņoti ar sistēmas operatoru.

(SPRK padomes 15.12.2022. lēmuma Nr. 1/43 redakcijā)

28.8 Finanšu pakalpojumu sniedzēja garantiju sistēmas operators atzīst par pienācīgu nodrošinājumu, ja tā atbilst šādiem nosacījumiem:

28.81. garantiju ir izdevis finanšu pakalpojumu sniedzējs, kuram vai kura grupai ilgtermiņa kredītreitings ir vismaz Baa1 saskaņā ar Moodys's aģentūru vai BBB+ saskaņā ar Standard&Poor‘s aģentūru, vai BBB+ saskaņā ar Fitch Ratings aģentūru ilgtermiņa aizņemšanās ārvalstu valūtā. Ja finanšu pakalpojumu sniedzējam vai tā grupai vismaz viena šajā punktā norādītā kredītreitinga aģentūra ir piešķīrusi norādīto ilgtermiņa kredītreitingu, tad tiek pieņemts, ka šāda finanšu pakalpojumu sniedzēja vai tā grupas izdotā garantija ir piemērota;

28.82. garantija ir spēkā līdz brīdim, kad ražotājs ir noslēdzis pieslēguma līgumu. Ja elektrostacijas pieslēgšanai pieslēguma līgumu noslēgt nav nepieciešams, garantija ir spēkā līdz brīdim, kad ražotājs un sistēmas operators noslēguši sistēmas pakalpojumu līgumu vai izdarījuši grozījumus spēkā esošajā sistēmas pakalpojumu līgumā;

28.83. garantija ir pirmā pieprasījuma un neatsaucama.

(SPRK padomes 15.12.2022. lēmuma Nr. 1/43 redakcijā)

28.9 Ja ražotājs maksu par sistēmas jaudas rezervēšanu ir iemaksājis sistēmas operatora kontā, iemaksāto summu sistēmas operators izmanto norēķinos par pieslēguma ierīkošanu, pieslēguma līgumā noteiktajā kārtībā sedzot pieslēguma maksas daļu, kas atbilst ražotāja iemaksātajai summai.

(SPRK padomes 15.12.2022. lēmuma Nr. 1/43 redakcijā)

28.10 Sistēmas operators piecu darba dienu laikā pēc pieslēguma līguma noslēgšanas vai, ja pieslēguma līgumu slēgt nav nepieciešams, sistēmas pakalpojumu līguma noslēgšanas:

28.101. atmaksā ražotājam maksas par sistēmas jaudas rezervēšanu daļu, kas pārsniedz pieslēguma maksu, ja maksu par sistēmas jaudas rezervēšanu ražotājs ir nodrošinājis šo noteikumu 28.71.apakšpunktā noteiktajā kārtībā;

28.102. nodrošina dokumentus, kas garantijas izsniedzēju atbrīvo no tā saistībām nodrošināt maksu par sistēmas jaudas rezervēšanu, ja ražotājs maksu par sistēmas jaudas rezervēšanu ir nodrošinājis 28.72.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

(SPRK padomes 15.12.2022. lēmuma Nr. 1/43 redakcijā)

28.11 Ražotājs zaudē maksu par sistēmas jaudas rezervēšanu, ja sistēmas operators anulējis tehniskās prasības šo Noteikumu 21.punktā noteiktajos gadījumos.

(SPRK padomes 15.12.2022. lēmuma Nr. 1/43 redakcijā)

28.12 Ja pieslēguma ierīkošanas process netiek turpināts šo Noteikumu 21.punktā neminētu iemeslu dēļ, sistēmas operators atmaksā ražotāja iemaksāto maksu par sistēmas jaudas rezervēšanu vai nodrošina dokumentus, kas garantijas sniedzēju atbrīvo no tā saistībām nodrošināt maksu par sistēmas jaudas rezervēšanu, piecu darba dienu laikā no dienas, kad ražotājs ir iesniedzis dokumentus, kas apstiprina attiecīgos pieslēguma ierīkošanas procesa pārtraukuma apstākļus.

(SPRK padomes 15.12.2022. lēmuma Nr. 1/43 redakcijā)

V. Noslēguma jautājumi

29. Vispārējās tehniskās prasības un nosacījumus, kas ražotājam jāievēro, lai sadales sistēmai pieslēgtu jaunu elektrostaciju vai mainītu esošā pieslēguma vai elektrostacijas tehniskos parametrus, ja pieslēguma nodrošināšanai nav nepieciešama jaunu elektroietaišu izbūve vai esošo elektroietaišu pārbūve elektroietaišu piederības robežas sistēmas operatora pusē, sadales sistēmas operators publicē savā tīmekļvietnē līdz 2022.gada 1.jūnijam.

30. Ekspluatācijas paziņošanas procedūru un elektrostacijas pārbaužu kārtību pārvades sistēmas operators un sadales sistēmas operators, kura sadales tīkliem pieslēgti vairāk par simts tūkstošiem lietotāju, publicē savā tīmekļvietnē līdz 2022.gada 1.jūnijam.

31. Pieslēgumus, par kuru ierīkošanu tehniskie noteikumi ir izsniegti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2012.gada 22.februāra lēmumu Nr.1/6 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem", ierīko, ievērojot izsniegtajos tehniskajos noteikumos un noslēgtajos pieslēguma līgumos iekļautos nosacījumus. 

32. Ja tehniskie noteikumi ir izsniegti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2012.gada 22.februāra lēmumu Nr.1/6 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem", bet līdz šo noteikumu stāšanās spēkā dienai ražotājs ar sistēmas operatoru nav noslēdzis pieslēguma līgumu vai vienošanos par pieslēguma izbūvi, sistēmas operators 30 dienu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanas dienas informē ražotāju, ka ražotājam ar sistēmas operatoru 60 dienu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanas dienas jānoslēdz šo noteikumu 11.punktā noteiktā vienošanās. Ja ražotājs nav noslēdzis 11.punktā minēto vienošanos 60 dienu laikā, sistēmas operatoram ir tiesības anulēt ražotājam izsniegtās tehniskās prasības.

33. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2012.gada 22.februāra lēmumu Nr.1/6 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 34.nr.). 

33.1 Pārvades sistēmas operators pirmo maksas par vienu jaudas rezervēšanas vienību aprēķinu, ievērojot šo noteikumu 28.1 un 28.2punktu, iesniedz apstiprināšanai Regulatoram līdz 2023.gada 2.janvārim.

(SPRK padomes 15.12.2022. lēmuma Nr. 1/43 redakcijā)

33.2 Sistēmas operators visiem ražotājiem, kas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir saņēmuši tehniskās prasības un vienojušies par pieslēguma procesa īstenošanas nosacījumiem, bet nav noslēguši pieslēguma līgumu, nosūta maksas par jaudas rezervēšanu aprēķinu ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 28.2punktā minētā Regulatora lēmuma spēkā stāšanās.

(SPRK padomes 15.12.2022. lēmuma Nr. 1/43 redakcijā)

33.3 Ja šo noteikumu 33.2punktā minētie ražotāji nav nodrošinājuši maksu par sistēmas jaudas rezervēšanu Elektroenerģijas tirgus likuma 97.panta noteiktajā termiņā, sistēmas operators anulē ražotāja pieteikumu un izsniegtās tehniskās prasības.

(SPRK padomes 15.12.2022. lēmuma Nr. 1/43 redakcijā)

34. Noteikumi stājas spēkā 2022.gada 1.maijā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes
priekšsēdētājas p.i. padomes locekle A. Upena
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/5Pieņemts: 14.04.2022.Stājas spēkā: 01.05.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 77, 21.04.2022. OP numurs: 2022/77.36
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Konsultāciju dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
331779
{"selected":{"value":"01.01.2023","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2022","iso_value":"2022\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2022.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2023
136
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"