Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 248

Rīgā 2022. gada 19. aprīlī (prot. Nr. 22 20. §)
Kārtība, kādā izmanto gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un
finanšu vadību
9. panta 4.daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija) izmanto gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (turpmāk – vienotie klientu apkalpošanas centri) tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei.

2. Lai piešķirtu valsts budžeta dotāciju (turpmāk – dotācija) vienas pieturas aģentūras principa ieviešanai pakalpojumu sniegšanā, ministrija veic pašvaldību atlasi.

3. Lai sniegtu priekšlikumus par vienoto klientu apkalpošanas centru darbības nodrošināšanas mainīgās daļas samazinājumu un dotācijas līdzekļu atlikuma izmantošanu, ministrija izveido komisiju (turpmāk – komisija). Komisijas sastāvā iekļauj ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Reģionālo attīstības centru apvienības un nevalstisko organizāciju pārstāvjus.

4. Lai nodrošinātu dotācijas līdzekļu atlikumu efektīvu izmantošanu, komisija veic šo noteikumu 8. punktā minēto izvērtējumu un sniedz priekšlikumus par dotācijas līdzekļu piešķiršanu atbilstoši šo noteikumu 21. punktam.

5. Katru gadu ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra (turpmāk – ministrs) rīkojumu no ministrijas budžeta programmas centralizēti novirza finansējumu vienoto klientu apkalpošanas centru atpazīstamības pasākumu nodrošināšanai, vienoto klientu apkalpošanas centru darbinieku mācību organizēšanai un vienoto klientu apkalpošanas centru darbības pētījumu veikšanai.

II. Pieteikuma iesniegšana dotācijas saņemšanai

6. Lai saņemtu dotāciju vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei saskaņā ar šo noteikumu 21. punktu, ministrija ne retāk kā reizi gadā nosūta pašvaldībām uzaicinājumu ministrijas noteiktā termiņā iesniegt pieteikumus dotācijas saņemšanai vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei (turpmāk – pieteikums). Pašvaldības iesniedz:

6.1. pieteikumu, vienotā klientu apkalpošanas centra izveides un darbības nodrošināšanas izdevumu aprēķinu un apliecinājumu par pašvaldības budžeta līdzfinansējumu atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam;

6.2. pašvaldības domes lēmumu par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi pašvaldībā;

6.3. pašvaldības īpašumā vai ilgtermiņa nomā esoša infrastruktūras objekta telpu plānu vienotā klientu apkalpošanas centra projektēšanai un būvdarbu veikšanai;

6.4. plānotās valsts budžeta dotācijas izlietojuma sadalījumu atbilstoši ekonomisko kategoriju klasifikācijas kodiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par budžetu izdevumu klasifikāciju ekonomiskajām kategorijām.

7. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildinformāciju no pašvaldības, kura atbilstoši šo noteikumu 6. punktam iesniegusi dokumentus dotācijas saņemšanai, un noteikt papildinformācijas iesniegšanas termiņu.

8. Izvērtējot dotācijas piešķiršanu, komisija ņem vērā:

8.1. plānotā vienotā klientu apkalpošanas centra attālumu līdz tuvākajam vienotajam klientu apkalpošanas centram pašvaldības administratīvajā teritorijā. Prioritāri atbalstāmi tie vienotie klientu apkalpošanas centri, kurus plānots veidot valsts pierobežas teritorijā, kā arī tie, kurus ģeogrāfiski plānots izvietot tālāk vienu no otra attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai teritoriālā iedalījuma vienībā;

8.2. pašvaldības pieteikumā norādīto gatavību ieguldīt savus līdzekļus vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei un uzturēšanai.

9. Komisija 15 darbdienu laikā pēc pašvaldību pieteikumu saņemšanas apkopo un izvērtē pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus, kā arī iesniedz ministrijā komisijas apstiprinātu protokolu.

III. Dotācijas piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei un darbības nodrošināšanai

10. Dotācija, kas piešķirama vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei un darbības nodrošināšanai, sastāv no:

10.1. izveides daļas;

10.2. darbības nodrošināšanas fiksētās un mainīgās daļas.

11. Izveides daļa ir fiksēta summa, ko pašvaldībai piešķir par katra vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi tās administratīvajā teritorijā. Tā ir vienreizēja dotācija, kuras apmērs nepārsniedz 70 % no kopējiem vienotā klientu apkalpošanas centra izveides izdevumiem un nav lielāks par 7200 euro.

12. Darbības nodrošināšanas fiksētā daļa ir fiksēta summa, ko katru gadu pašvaldībai piešķir 1200 euro apmērā par katra vienotā klientu apkalpošanas centra darbību tās administratīvajā teritorijā. Ja vienotā klientu apkalpošanas centra darbība uzsākta pēc 1. janvāra, darbības nodrošināšanas fiksēto daļu piešķir proporcionāli konkrētā vienotā klientu apkalpošanas centra nostrādāto mēnešu skaitam.

13. Darbības nodrošināšanas mainīgo daļu aprēķina, šo noteikumu 17. punktā minētā finansējuma apmēru reizinot ar pakalpojumu vadības sistēmā reģistrēto pakalpojumu skaitu, ko iepriekšējā kalendāra gadā snieguši katras pašvaldības visi vienotie klientu apkalpošanas centri, un ņemot vērā klientu apkalpošanas un pakalpojumu sniegšanas prasības, kas noteiktas citos normatīvajos aktos publisko pakalpojumu jomā.

14. Darbības nodrošināšanas mainīgo daļu par tiem vienotajiem klientu apkalpošanas centriem, kuri izveidoti iepriekšējā kalendāra gadā un darbību uzsāk kārtējā kalendāra gadā, pašvaldībai piešķir, ņemot vērā vidējo pakalpojumu sniegšanas skaitu, kas reģistrēti pakalpojumu vadības sistēmā iepriekšējā kalendāra gadā. Ja darbība uzsākta pēc 1. janvāra, darbības nodrošināšanas mainīgo daļu piešķir proporcionāli konkrētā vienotā klientu apkalpošanas centra nostrādāto mēnešu skaitam.

15. Darbības nodrošināšanas fiksēto un mainīgo daļu var izmantot darbinieku darba samaksai un vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanai. Dotācijas daļa vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanai nepārsniedz 50 % no kopējiem vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanas izdevumiem.

16. Lai sniegtu ministrijai priekšlikumus par vienoto klientu apkalpošanas centru darbības nodrošināšanas mainīgās daļas samazinājumu, komisija izvērtē:

16.1. atbilstību pakalpojumu sniegšanas kārtībai vienotajā klientu apkalpošanas centrā;

16.2. vienoto klientu apkalpošanas centru klientu aptaujas un saņemtās sūdzības.

17. Katru gadu ministrs ar rīkojumu nosaka finansējuma apmēru par vienu sniegto pakalpojumu atbilstoši pieejamās dotācijas apjomam.

IV. Dotācijas piešķiršanas vispārīgie nosacījumi

18. Ministrijai ir tiesības pieprasīt pašvaldībai atskaitīt dotācijas daļu tādā apmērā, kāds pašvaldībai piešķirts saistībā ar nepatiesu ziņu (datu) reģistrēšanu pakalpojumu vadības sistēmā.

19. Ministrija izstrādā ikgadējās dotācijas sadalījumu pašvaldībām vienoto klientu apkalpošanas centru darbībai nepieciešamo pakalpojumu vadības sistēmu nodrošināšanai. Minēto dotācijas sadalījumu apstiprina ar ministra rīkojumu.

20. Ministrija 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 19. punktā minētā rīkojuma izdošanas pārskaita dotācijas transfertu noteiktam mērķim uz atbilstošo pašvaldības norēķinu kontu Valsts kasē.

21. Dotācijas atlikumu, kas veidojas pēc šo noteikumu 5. punktā minēto līdzekļu izmantošanas un šo noteikumu 20. punktā minēto līdzekļu pārskaitīšanas, ministram ir tiesības novirzīt jaunu vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei un darbības nodrošināšanai, kā arī publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei, tai skaitā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstībai vienoto klientu apkalpošanas centru tīklā.

22. Lai piešķirtu dotāciju saskaņā ar šo noteikumu 21. punktu, ministrija piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 9. punktā minētā protokola saņemšanas izvērtē pieteikumu un tiem pievienoto dokumentu atbilstību šiem noteikumiem un ministrs izdod rīkojumu par dotācijas piešķiršanu vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei vai atsaka piešķirt dotāciju.

23. Ministrija piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 22. punktā minētā rīkojuma izdošanas nosūta to attiecīgajai pašvaldībai un pārskaita dotāciju uz pašvaldības norēķinu kontu Valsts kasē.

24. Vienotā klientu apkalpošanas centra izveidošanas vai pielāgošanas (izņemot uzturēšanas izdevumus) attiecināmie izdevumi ir šādi:

24.1. specifiski vides un informācijas pieejamības nodrošināšanas pasākumi, ievērojot vajadzības, kādas ir personām ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem (vides pieejamības ekspertu konsultācijas, uzbrauktuvju izbūve, automātisko durvju ierīkošana, ēkā izveidoto durvju platuma nodrošināšana atbilstoši vajadzībām, kādas ir personām, kas pārvietojas ratiņkrēslā, un personām ar bērnu ratiņiem, akustisko cilpu ierīkošana, ēkas kāpņu pirmā un pēdējā pakāpiena, grīdas līmeņa maiņas, stikla sienu, virsmu un citu bīstamo vietu marķēšana kontrastējošā krāsā, taktilo (sataustāmo) vadulu izveide, labi saskatāmu, viegli salasāmu, sataustāmu, izgaismotu apzīmējumu, vizuālās informācijas, piktogrammu, norāžu un audiosignālu izvietošana telpās un citi pasākumi atbilstoši vides pieejamības vadlīnijām);

24.2. datorizētas darbinieka darba vietas izveide, kas nodrošina attālinātu audiovizuālu komunikāciju un iespēju norēķināties ar maksājumu kartēm;

24.3. videonovērošanas ierīkošana klientu apkalpošanas telpās;

24.4. rindu vadības iekārtas iepirkšana un uzturēšana klientu plūsmas koordinēšanai;

24.5. autostāvvietas ierīkošana, paredzot visus nepieciešamos nosacījumus, lai to varētu izmantot personas ar invaliditāti;

24.6. publiskas pieejas datora (aprīkots ar kameru, mikrofonu, austiņām un skaļruņiem) iegāde, dokumentu kameras, saziņas programmnodrošinājuma un biroja programmnodrošinājuma iegāde, kā arī brīvpieejas interneta ierīkošana klientu uzgaidāmajā telpā;

24.7. informācijas centra ierīkošana ievadinformācijas un konsultāciju sniegšanai, kā arī klientu apkalpošanai nepieciešamo multifunkcionālo iekārtu iegāde;

24.8. telefoniski sniegto konsultāciju integrācija vienotā klientu apkalpošanas centra pakalpojumu vadības sistēmā, izmantojot internetu.

25. Vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanas attiecināmie izdevumi ir šādi:

25.1. kancelejas preču, biroja piederumu un biroja aprīkojuma izmaksas;

25.2. komunālie maksājumi un telpu uzturēšana (tai skaitā iestādes koplietošanas telpu un koplietošanas resursu izmantošanas izdevumu proporcionāla segšana);

25.3. sakaru, interneta un informācijas tehnoloģiju uzturēšana un pasta pakalpojumi.

V. Dotācijas izlietošanas uzraudzība

26. Ministrija uzrauga pašvaldībām piešķirtās dotācija izlietošanu, kas saistīta ar vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi un uzturēšanu.

27. Pašvaldība līdz 8. janvārim sagatavo un iesniedz ministrijā pārskatus par iepriekšējā gadā piešķirtās dotācijas izlietojumu vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei (2. un 3. pielikums).

28. Šo noteikumu 27. punktā minēto pārskatu sagatavošanai, pārbaudei, parakstīšanai un iesniegšanai izmanto Valsts kases e-pakalpojumu ePārskati (turpmāk – ePārskati) atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus.

29. Ministrija astoņu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 27. punktā minēto pārskatu iesniegšanas, bet ne vēlāk kā līdz 20. janvārim ePārskatos pārbauda pārskatu atbilstību piešķirtās dotācijas izlietojumam un apstiprina pārskatus, lai laikus nodrošinātu informāciju grāmatvedības ierakstu veikšanai. Ministrija izlases kārtībā uz vietas pārbauda pašvaldībām piešķirto dotāciju izlietojumu.

30. Ministrija transferta maksājumu avansā atzīst izdevumos, bet pašvaldības saņemto transferta maksājumu avansā atzīst ieņēmumos (pēc ministrijas apstiprinājuma saņemšanas ePārskatos par attaisnotajiem izdevumiem) atbilstoši šo noteikumu 2. un 3. pielikumā minētajai informācijai.

31. Ministrija veiktos uzturēšanas izdevumus un pamatkapitāla veidošanas izdevumus apstiprina atbilstoši naudas plūsmai.

32. Dotāciju, kas nav izlietota vai nav izlietota atbilstoši paredzētajam mērķim un šo noteikumu prasībām, pašvaldība atmaksā ministrijai 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 2. un 3. pielikumā minēto pārskatu apstiprināšanas ePārskatos.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
1. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 19. aprīļa
noteikumiem Nr. 248
Pieteikums valsts budžeta dotācijas saņemšanai valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei
1. Informācija par valsts budžeta dotācijas saņēmēju
  
Pašvaldība 
Adrese 
Reģistrācijas numurs 
Konta numurs Valsts kasē 
Tālrunis 
E-pasts 
 
2. Informācija par valsts budžeta dotācijas saņēmēja kontaktpersonu
  
Vārds 
Uzvārds 
Amats 
Tālrunis 
E-pasts 
 
3. Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveides vieta un laiks
  
Adrese 
Izveides termiņš 
Plānotais atvēršanas datums 
 
4. Publiskais finansējums
  
Valsts budžeta dotācija (euro)Pašvaldības līdzfinansējums (euro)
izveideuzturēšanaatlīdzībakopāizveideuzturēšanaatlīdzībakopā
        
 
5. Informācija par valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra plānotajiem izdevumiem (euro)
    
Nr.
p. k.
Izdevumu pozīcijaValsts budžeta dotācijaPašvaldības līdzfinansējums
5.1.Izveides vai pielāgošanas (vienreizējie) attiecināmie izdevumi:  
5.1.1.specifiski vides un informācijas pieejamības nodrošināšanas pasākumi, ievērojot vajadzības, kādas ir personām ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem (vides pieejamības ekspertu konsultācijas, uzbrauktuvju izbūve, automātisko durvju ierīkošana, ēkā izveidoto durvju platuma nodrošināšana atbilstoši vajadzībām, kādas ir personām, kas pārvietojas ratiņkrēslā, un personām ar bērnu ratiņiem, akustisko cilpu ierīkošana, ēkas kāpņu pirmā un pēdējā pakāpiena, grīdas līmeņa maiņas, stikla sienu, virsmu un citu bīstamo vietu marķēšana kontrastējošā krāsā, taktilo (sataustāmo) vadulu izveide, labi saskatāmu, viegli salasāmu, sataustāmu, izgaismotu apzīmējumu, vizuālās informācijas, piktogrammu, norāžu un audiosignālu izvietošana telpās un citi pasākumi atbilstoši vides pieejamības vadlīnijām)  
5.1.2.datorizētas darbinieka darba vietas izveide, kas nodrošina attālinātu audiovizuālu komunikāciju un iespēju norēķināties ar maksājumu kartēm  
5.1.3.videonovērošanas ierīkošana klientu apkalpošanas telpās  
5.1.4.rindu vadības iekārtas iepirkšana un uzturēšana klientu plūsmas koordinēšanai  
5.1.5.autostāvvietas ierīkošana, paredzot visus nepieciešamos nosacījumus, lai to varētu izmantot personas ar invaliditāti  
5.1.6.publiskas pieejas datora (aprīkots ar kameru, mikrofonu, austiņām un skaļruņiem) iegāde, dokumentu kameras, saziņas programmnodrošinājuma un biroja programmnodrošinājuma iegāde, kā arī brīvpieejas interneta ierīkošana klientu uzgaidāmajā telpā  
5.1.7.informācijas centra ierīkošana ievadinformācijas un konsultāciju sniegšanai, kā arī klientu apkalpošanai nepieciešamo multifunkcionālo iekārtu iegāde  
5.1.8.telefoniski sniegto konsultāciju integrācija vienotā klientu apkalpošanas centra pakalpojumu vadības sistēmā, izmantojot internetu  
Kopā  
 
6. Apliecinājums
 
Apliecinu, ka pašvaldība no saviem budžeta līdzekļiem finanšu vai kapitālieguldījumu veidā segs ne mazāk kā 30 % no valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveides izdevumiem un ne mazāk kā 50 % no valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanas izdevumiem.

Apliecinu, ka valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darbība tiks nodrošināta atbilstoši tiesību aktiem, kas nosaka valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darbību.

 
7. Pielikumi
   
1.Pašvaldības domes lēmums par valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidiuz ____ lp.
2.Telpu plāns valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveideiuz ____ lp.
3.Plānotās valsts budžeta dotācijas izlietojuma sadalījums atbilstoši ekonomisko kategoriju klasifikācijas kodiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par budžetu izdevumu klasifikāciju ekonomiskajām kategorijāmuz ____ lp.
 
8. Valsts budžeta dotācijas saņēmēja atbildīgā amatpersona
   
(vārds, uzvārds, amats) (paraksts*)
  
(datums*) 
Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 19. aprīļa
noteikumiem Nr. 248
Pārskats par piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei
Datu apkopošanas pamatojums – Ministru kabineta 2022. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 248 "Kārtība, kādā izmanto gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei"Veidlapa Nr. 22_KAC_IZV
Pārskats par
piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei
 KODI
Pašvaldības nosaukums 
Pārskata gads 

(euro)

Kods
Koda nosaukums
Valsts budžeta dotācija
Pašvaldības līdzfinansējums
naudas plūsmas izpilde
izpilde pēc uzkrāšanas principa
naudas plūsmas izpilde
izpilde pēc uzkrāšanas principa
A
B
1
2
3
4

 

I

 

Ieņēmumi
 
 
 
 
18.6.2.0
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
 
 
x
x
PAŠ_FIN
Pašvaldības finansējums
x
x
 
 

 

II

 

IZDEVUMI (2000 + 5000)
 
 
 
 

 

2000

 

Preces un pakalpojumi
 
 
 
 
2200
Pakalpojumi
 
 
 
 
2210
Izdevumi par sakaru pakalpojumiem
 
 
 
 
2220
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem
 
 
 
 
2221
Izdevumi par siltumenerģiju
 
 
 
 
2222
Izdevumi par ūdensapgādi un kanalizāciju
 
 
 
 
2223
Izdevumi par elektroenerģiju
 
 
 
 
2230
Dažādi pakalpojumi
 
 
 
 
2231
Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai
 
 
 
 
2233
Izdevumi par transporta pakalpojumiem
 
 
 
 
2236
Maksājumu pakalpojumi un komisijas
 
 
 
 
2240
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)
 
 
 
 
2241
Ēku, būvju un telpu būvdarbi
 
 
 
 
2243
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana
 
 
 
 
2244
Nekustamā īpašuma uzturēšana
 
 
 
 
2250
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
 
 
 
 
2300
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
 
 
 
 
2310
Izdevumi par dažādām precēm un inventāru
 
 
 
 
2311
Biroja preces
 
 
 
 
2312
Inventārs
 
 
 
 
2314
Izdevumi par precēm iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai
 
 
 
 
2320
Kurināmais un enerģētiskie materiāli
 
 
 
 
2322
Degviela
 
 
 
 
2329
Pārējie enerģētiskie materiāli
 
 
 
 
2350
Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces
 
 
 
 

 

5000

 

Pamatkapitāla veidošana
 

 

x

 

 

 

x

 

5100
Nemateriālie ieguldījumi
 
x
 
x
5120
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības
 
x
 
x
5200
Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi
 
x
 
x
5230
Pārējie pamatlīdzekļi
 
x
 
x
5238
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
 
x
 
x
5239
Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi
 
x
 
x
5240
Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība
 
x
 
x
5250
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
 
x
 
x
ATL_BEI
Atlikums perioda beigās
 
x
 
x
 
Apliecinu, ka esmu sniedzis patiesas un pilnīgas nepieciešamās ziņas, un apzinos, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

Paškontrole pašvaldības līdzfinansējumam:

RādītājiNaudas plūsmas izpilde 
Valsts budžeta dotācija  
Pašvaldības līdzfinansējums  

Informācijai:

Pašvaldība, atmaksājot ministrijai neizlietoto valsts budžeta dotāciju, maksājuma rīkojumā norāda izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu "7245" un saņēmēja pusē – ieņēmumu klasifikācijas kodu "19560".

Valsts budžeta dotācijas saņēmēja
atbildīgā amatpersona
 
 (vārds, uzvārds, paraksts*)
Pārskata sagatavotājs 
 (vārds, uzvārds, paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 19. aprīļa
noteikumiem Nr. 248
Pārskats par piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru uzturēšanai
Datu apkopošanas pamatojums – Ministru kabineta 2022. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 248 "Kārtība, kādā izmanto gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei"Veidlapa Nr. 22_KAC_UZT
Pārskats par
piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru uzturēšanai
 KODI
Pašvaldības nosaukums 
Iestādes nosaukums 
Pārskata gads 

(euro)

KodsKoda nosaukumsValsts budžeta dotācijaPašvaldības līdzfinansējums
naudas plūsmas izpildeizpilde pēc uzkrāšanas principanaudas plūsmas izpildeizpilde pēc uzkrāšanas principa
AB1234
IIeņēmumi    
18.6.2.0Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti  xx
PAŠ_FINPašvaldības finansējumsxx  

II

IZDEVUMI (1000 + 2000)    

1000

Atlīdzība    
1100Atalgojums    
1110Mēnešalga    
1119Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)    
1140Piemaksas, prēmijas un naudas balvas    
1147Piemaksa par papildu darbu    
1148Prēmijas un naudas balvas    
1200Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas    
1210Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas    
1220Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi    
1221Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas    
1227Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai    

2000

Preces un pakalpojumi    
2100Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni    
2200Pakalpojumi    
2210Izdevumi par sakaru pakalpojumiem    
2220Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem    
2221Izdevumi par siltumenerģiju    
2222Izdevumi par ūdensapgādi un kanalizāciju    
2223Izdevumi par elektroenerģiju    
2230Dažādi pakalpojumi    
2231Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai    
2233Izdevumi par transporta pakalpojumiem    
2236Maksājumu pakalpojumi un komisijas    
2239Pārējie neklasificētie pakalpojumi    
2240Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)    
2241Ēku, būvju un telpu būvdarbi    
2243Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana    
2244Nekustamā īpašuma uzturēšana    
2250Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi    
2270Pārējie pakalpojumi    
2300Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000    
2310Izdevumi par dažādām precēm un inventāru    
2311Biroja preces    
2312Inventārs    
2314Izdevumi par precēm iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai    
2320Kurināmais un enerģētiskie materiāli    
2322Degviela    
2329Pārējie enerģētiskie materiāli    
2350Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces    
5000Pamatkapitāla veidošana    
5120Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības    
5238Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika    
5239Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi    
ATL_BEIAtlikums perioda beigās x x
 
Apliecinu, ka esmu sniedzis patiesas un pilnīgas nepieciešamās ziņas, un apzinos, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.
Paškontrole pašvaldības līdzfinansējumam:
RādītājiNaudas plūsmas izpilde 
Valsts budžeta dotācija  
Pašvaldības līdzfinansējums  

Informācijai:

Pašvaldība, atmaksājot ministrijai neizlietoto valsts budžeta dotāciju, maksājuma rīkojumā norāda izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu "7245" un saņēmēja pusē – ieņēmumu klasifikācijas kodu "19560".

Valsts budžeta dotācijas saņēmēja
atbildīgā amatpersona
 
 (vārds, uzvārds, paraksts*)
Pārskata sagatavotājs 
 (vārds, uzvārds, paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā izmanto gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 248Pieņemts: 19.04.2022.Stājas spēkā: 22.04.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 77, 21.04.2022. OP numurs: 2022/77.11
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
331757
22.04.2022
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)