Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Jūrmalas domes saistošie noteikumi Nr. 14

Jūrmalā 2022. gada 31. martā (prot. Nr. 6, 38. p.)
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 13. punktu, Ģeotelpiskās informācijas likuma 6. pantu, 13. panta sesto daļu un 26. panta trešo daļu un 7.1 daļu, Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi" 69. punktu un 79. punktu
(Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 05.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) tiek veikta augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas izsniegšana, iesniegšana un pieņemšana pārbaudei un reģistrācijai Pašvaldības topogrāfiskās informācijas datubāzē (turpmāk – Datubāze), kā arī nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites pakalpojumu cenrādi un maksas veikšanas kārtību.

2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt visu veidu augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas elementu (ar mēroga noteiktību 1:500 un lielāka) ievietošanu Datubāzē un noteikt prasības Datubāzes uzturēšanai un aktualizēšanai.

3. Noteikumi ir saistoši visām juridiskām un fiziskām personām, kas Pašvaldības teritorijā veic:

3.1. visa veida būvju un inženierkomunikāciju projektēšanu, būvniecību vai ekspluatēšanu;

3.2. ģeodēziskos, topogrāfiskos, kadastrālās uzmērīšanas vai zemes ierīcības darbus.

II. Topogrāfiskās informācijas izsniegšanas, iesniegšanas un pieņemšanas kārtība

4. Pašvaldībā topogrāfisko informāciju topogrāfiskajā plānā un izpildmērījuma plānos pieņem, pārbauda un Datubāzē reģistrē Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Ģeomātikas nodaļa, kas ir Datubāzes turētāja (turpmāk – Datubāzes turētājs).

5. Ielu sarkanās līnijas, aizsargjoslas, vietējos ģeodēziskā tīkla punktus un topogrāfisko informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu veikšanai, Datubāzes turētājs no Datubāzes izsniedz elektroniski trīs darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas vai autorizētiem lietotājiem bez maksas tīmekļa vietnē tiešsaistē.

6. Mērnieks vai komersants topogrāfisko plānu vai izpildmērījuma plānu iesniedz pārbaudei un reģistrācijai Datubāzē digitālā vektordatu formā DGN vai DWG datņu formātā, nosūtot to uz e-pastu: topo@jurmala.lv.

7. Pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas pārbaudei un reģistrācijai, Datubāzē to saskaņo ar tiem inženierkomunikāciju turētājiem, kas ir atbildīgi par inženiertīkliem teritorijā, kurā veikta topogrāfiskā uzmērīšana, atbilstoši šo Noteikumu 2. pielikumā norādītajam sarakstam.

8. Topogrāfiskā plāna uzmērīšanas beigu datums, kā arī inženiertīklu turētāja saskaņojuma datums nedrīkst būt vecāks par sešiem mēnešiem brīdī, kad topogrāfiskais plāns tiek iesniegts pārbaudei un reģistrācijai Datubāzē.

9. Topogrāfiskā plāna robežas ēku projektiem norāda:

9.1. 6 m aiz zemes vienības robežas;

9.2. piegulošās ielas teritoriju starp sarkanajām līnijām;

9.3. no jūras krasta kāpas vietas, kuru sasniedz augstākās bangas;

9.4. ielu inženiertīkliem topogrāfiskā plāna robežas ielas sarkanajās līnijās;

9.5. kaimiņu zemes vienībās norāda ēku (būvju) kontūras, kas atrodas līdz 10 m attālumā no robežas;

9.6. ēku (būvju) izvietojums visā īpašumā, ja veic topogrāfisko uzmērījumu zemes vienības daļai;

9.7. ielu sarkanās līnijas, aizsargjoslas, tauvas joslu, kā arī vietējo un valsts ģeodēziskā tīkla punktus un to aizsargjoslas.

10. Pārbaudot topogrāfiskā plāna atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, Datubāzes turētājs 10 (desmit) darba dienu laikā no topogrāfiskā plāna un samaksas saņemšanas dienas:

10.1. reģistrē topogrāfisko plānu un ģeodēziskos uzmērījumus informāciju Datubāzē;

10.2. atsaka reģistrāciju, norādot pamatojumu, un nosūta attiecīgo datni mērniekam vai komersantam labojumu veikšanai.

11. Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir divi gadi no tā reģistrācijas datuma Datubāzē.

12. Ja iesniegtajā topogrāfiskajā informācijā tiek konstatētas būtiskas atšķirības no Datubāzē reģistrētajiem datiem, tad Datubāzes turētājam ir tiesības pieprasīt no topogrāfisko darbu veicēja iesniegt uzmērīšanas lietu un lauka mērījumu datu izdrukas, lai pārliecinātos par mērījumu ticamību.

13. Ja topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām mērnieks izveido uzmērīšanas tīklu, kas balstās uz pastāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju vai to sistēmu (izņemot LatPos), mērnieks veic kontrolmērījumus, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281 20. punkta prasības. Informāciju par vietējiem ģeodēziskā tīkla punktiem var saņemt pie Datubāzes turētāja bez maksas.

14. Ja, veicot būvdarbus, tiek atrastas topogrāfiskajos plānos neuzrādītas vai plānam neatbilstoši izvietotas inženierkomunikācijas, to novietojumu dabā sertificēts mērnieks fiksē, uzmēra un ataino topogrāfiskajā plānā vai inženiertīkla izpildmērījumā.

15. Sagatavojot izpildmērījuma plānus objekta nodošanai ekspluatācijā, ir jāveic pilna topogrāfiskās informācijas uzmērīšana, tajā jānorāda:

15.1. ēkas ārējie izmēri, ēkas attālums līdz zemes vienības robežai, ēkas vertikālā piesaiste (tīrās grīdas atzīme), ēkas cokola, dzegas, kores augstuma atzīme, ēkai pievienoto ārējo inženiertīklu izvietojums, citu vienlaikus izbūvētu inženierbūvju (grāvji, ceļi, laukumi, dīķi u.tml.) ārējie izmēri, žoga izvietojumu un tā augstumu;

15.2. ēkas vertikālās piesaistes attēlo, noformējot ēku vertikālo uzmērījumu plānus, norādot tajā ēkas faktisko augstumu no zemes planējuma atzīmes;

15.3. jaunizbūvētās būves faktisko novirzi attiecībā pret būvniecības ieceres dokumentāciju.

16. Sagatavojot inženiertīklu izpildmērījuma plānu, tajā jānorāda pazemes inženiertīklu izvietojums to eksplikācija, pa zemes vienībām, kurā doti to tehniskie parametri: garums, materiāls, augstuma atzīmes, citi raksturīgie rādītāji (piemēram, diametrs u. tml.).

17. Sagatavojot būvju izpildmērījuma plānu transportbūvēm, laukumiem, tajā jānorāda būves novietojums (arī seguma virszemes situācijas elementi, piemēram, aku vāki, gūlijas u.tml.), piesaistes attālums līdz zemes vienības robežai, būves vertikālā piesaiste (atzīmes), izmēri, ar būvi saistīto inženiertīklu izvietojums, visu būvju eksplikācija pa zemes vienībām, kurā doti to tehniskie parametri: seguma veidi (platība), inženiertīkliem garums, dziļums, materiāls, citu vienlaikus izbūvētu inženierbūvju, piemēram, grāvju, izvietojums, izmēri, vertikālās atzīmes, ceļa zīmju izvietojums.

18. Sagatavojot būvju izpildmērījuma plānu hidrotehniskām būvēm, tajā jānorāda būves novietojums, piesaistes attālums līdz zemes vienības robežai, izmēri, būves vertikālā piesaiste (krasta, gultnes (ja iespējams), ūdens līmeņa atzīmes u.tml.), būvdarbu laikā skartās teritorijas reljefa augstumu atzīmes, ar būvi saistīto inženiertīklu vai inženierbūvju izvietojums, attālumi no zemes vienības robežas, ja inženiertīkli ir izvietoti tuvāk kā 10m no zemesgabala robežas, visu būvju eksplikācija, kurā doti to tehniskie parametri: ūdenstilpnēm – objekta platība m2, dziļums, inženiertīkliem garums, dziļums, materiāls.

19. Sagatavojot būvju izpildmērījuma plānu meliorācijas būvēm, tajā jānorāda būves novietojums, augstumu atzīmes, izmēri, materiāls. Meliorācijas būvju elementus var mērīt pēc attiecīgo normatīvu prasībām un mērogiem, bet noformēt – pēc augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apzīmējumu prasībām, lai topogrāfisko informāciju reģistrētu Datubāzē.

20. Saņemot personas rakstveida iesniegumu par būvju situācijas plāna izsniegšanu, Datubāzes turētājs izvērtē iespēju sagatavot būvju situācijas plānu. Ja būvju situācijas plānu ir iespējams sagatavot, to izsniedz divu darba dienu laikā. Būvju situācijas plāns netiek sagatavots un izsniegts, ja Datubāzē nav informācijas par visu pieprasīto teritoriju vai virszemes stāvoklis apvidū neatbilst Datubāzē uzkrātajai topogrāfiskajai informācijai.

21. Būvju situācijas plāns, ko izgatavojis mērnieks, ir nododamas pārbaudei Datubāzes turētājam, lai pārbaudītu atbilstību normatīvajiem aktiem un aktuālo topogrāfisko informāciju ievietotu Datubāzē.

III. Datubāzes izmantošana un maksa

22. Datubāzē uzkrātos datus izsniedz:

22.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas struktūrvienībām un Pašvaldības iestādēm to funkciju un uzdevumu izpildei;

22.2. ģeodēzisko un mērniecības darbu veicēji, izpildot konkrētu pasūtījumu par kuru pieprasīta informācija Datubāzes turētājam.

23. Samaksu par topogrāfiskās informācijas pārbaudi, sagatavošanu, reģistrāciju Datubāzē un izsniegšanu veic pirms topogrāfiskā plāna un/vai izpildmērījuma plāna saskaņošanas saskaņā ar Noteikumu 1. pielikumā noteikto cenrādi. Šo Noteikumu 22.1.apakšpunktā minētajiem subjektiem maksu neaprēķina.

IV. Noslēguma jautājums

24. Ar Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 17. oktobra saistošie noteikumi Nr. 73 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā".

Jūrmalas domes priekšsēdētājs G. Truksnis
1. pielikums
Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 14
(prot. Nr. 6, 38. p.)
Pakalpojumu cenrādis par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apriti Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā*

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

1. Par topogrāfiskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi, saskaņošanu un nosūtīšanu Valsts zemes dienestam 

1.1

Objekta platība līdz 0.3 ha (ieskaitot)

objekts

18.81

1.2

Objekta platība virs 0.3 ha līdz 0.5 ha (ieskaitot)

objekts

27.08

1.3

Objekta platība virs 0.5 ha līdz 1.0 ha (ieskaitot)

objekts

31.60

1.4

Objekta platība virs 1.0 ha papildus par katru nākamo ha

ha

7.53

2. Par inženiertīklu izpildshēmu pārbaudi un ievadīšanu datu bāzē 

2.1

Trases garums līdz 300 m

objekts

18.81

2.2

Trases garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m

metri

3.76

3. Par būvniecības izpildmērījumu pieņemšanu, pārbaudi, saskaņošanu un ievadīšanu datu bāzē 

3.1

Uzmērījuma objekta nodošanai ekspluatācijā ienešana datu bāzē

objekts

11.28

3.2

Par vienas būves novietnes pārbaudes ienešanu datu bāzē

objekts

11.28

*Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu pievienotās vērtības nodokli nepiemēro.
2. pielikums
Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 14
(prot. Nr. 6, 38. p.)

(Pielikums grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 05.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

Inženierkomunikāciju turētāju saraksts, ar kuriem saskaņojami topogrāfiskie plāni Jūrmalas valstspilsētā

Nr.p.k.

Valsts un pašvaldību institūcijas un/vai inženierkomunikāciju turētāja nosaukums

Adrese

Elektroniskā adrese

1.

A/S "Sadales tīkls" (vid. un zemsprieguma elektroapgādes tīkli) skaņo elektroniskiLīči, Stopiņu novads, LV-2118

st@sadalestikls.lv

2.

A/S "GASO", Jūrmalas iecirknisKlints iela 1, Jūrmala, LV-2015

info@gaso.lv

3.

VAS "Latvijas dzelzceļš",

Rīgas ceļu distances dienests

Signalizācijas un sakaru distance SCB

Torņakalna iela 16-304, Rīga, LV-1004

Krūzes iela 47A-250, Rīga, LV-1002

Turgeņeva iela 14-336, Rīga, LV-1050

info@ldz.lv

4.

SIA "TET" (elektronisko sakaru tīkli), skaņo elektroniskiDzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011

uzraugi@tet.lv

5.

VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (elektronisko sakaru tīkli), skaņo elektroniskiIerēdņu iela 3, Rīga, LV-1013

info@lvrtc.lv

6.

SIA "Jūrmalas Gaisma"Jomas iela 28, Jūrmala

gaisma@jurmalasgaisma.lv

7.

SIA "Jūrmalas ūdens"Promenādes iela 1A, Jūrmala, LV-2015

info@jurmalasudens.lv

8.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Inženierbūvju nodaļa - MeliorācijaEdinburgas prospekts 75, Jūrmala, LV-2010

melioracija@jurmala.lv

8.

SIA "Jūrmalas siltums"Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2018

info@jurmalassiltums.lv

9.

VAS Latvijas valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC)Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012

info@lvrtc.lv

10.

SIA "Baltcom"Maskavas iela 322, Rīga, LV-1063

network@baltcom.lv

11.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Ģeomātikas nodaļa (Sarkanās līnijas, tauvas joslas, īpašās zonas, ģeodēzija), skaņo elektroniskiEdinburgas prospekts 75, Jūrmala, LV-2010

topo@jurmala.lv

* Informācija aktualizēta uz 2022. gada martu. Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar konkrēto inženierkomunikāciju turētāju
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas valstspilsētas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jūrmalas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 14Pieņemts: 31.03.2022.Stājas spēkā: 20.04.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 75, 19.04.2022. OP numurs: 2022/75.25
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
331694
{"selected":{"value":"26.05.2022","content":"<font class='s-1'>26.05.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"26.05.2022","iso_value":"2022\/05\/26","content":"<font class='s-1'>26.05.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"20.04.2022","iso_value":"2022\/04\/20","content":"<font class='s-1'>20.04.2022.-25.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
26.05.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)