Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 7

Cēsīs 2022. gada 24. februārī
Bērnu reģistrācijas kārtība uzņemšanai Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes sēdes
24.02.2022. lēmumu Nr. 100

Precizējumi ar Cēsu novada domes
24.03.2022. lēmumu Nr. 157

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
26. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pirmsskolas vecuma izglītojamo (turpmāk – bērns) reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Cēsu novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) vispārējās izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – iestāde).

2. Uz vietu izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei var pretendēt bērns no viena gada un sešu mēnešu vecuma līdz pamatizglītības programmas apguves uzsākšanai.

3. Pirmsskolas izglītības programmas apguve bērnam tiek nodrošināta vienā iestādē.

4. "Cēsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Izglītības pārvalde" (turpmāk – pārvalde) veido un uztur pirmsskolas izglītības rindu un organizē vietu piešķiršanu pašvaldības iestāžu pirmsskolas izglītības programmās.

5. Pašvaldībā ir viens vienots pirmsskolas izglītības iestāžu reģistrs (turpmāk – reģistrs), kurā bērna reģistrācija uzņemšanai izglītības iestādēs tiek sistematizēta pa sadaļām, proti, katrai iestādei sava sadaļa, kurā tiek reģistrēti bērni uzņemšanai attiecīgajā iestādē.

6. Pirmsskolas izglītības programmas apguve iestādē sākas kārtējā gada 1. septembrī. Izpilddirektors var izdot rīkojumu vasaras mēnešos pārtraukt pedagoģisko procesu iestādēs līdz četrām nedēļām, ja bērnam nepieciešamības gadījumā ir iespējams nodrošināt vietu citā Iestādē.

7. Ja vecāki vai aizbildņi, vai vecāku notariāli apstiprināta pilnvarota persona (turpmāk–bērna likumiskais pārstāvis) vēlas bērnam pagarināt vai saīsināt pirmsskolas izglītības programmas apguvi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, tad bērna likumiskais pārstāvis līdz 1. aprīlim iesniedz iestādes vadītājam iesniegumu un ārsta vai psihologa atzinumu par nepieciešamību pagarināt vai saīsināt pirmsskolas izglītības programmas apguvi.

8. Bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei sāk no piecu gadu vecuma.

9. Bērniem ar īpašām vajadzībām, pamatojoties uz valsts vai novada pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, pirmsskolas izglītības programmu īsteno iestādēs, kurās licencētas attiecīgās programmas.

II. Iesniegumu reģistrācijas kārtība

10. Lai pieteiktu bērnu uzņemšanai iestādē, bērna likumiskais pārstāvis iesniedz iesniegumu (1.pielikums) klātienē kādā no pašvaldības klientu apkalpošanas centriem vai elektroniski pašvaldības e-pakalpojumu portālā epakalpojumi.cesis.lv, nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu "Bērna reģistrēšanai uz vietu pašvaldības bērnudārzā" pašvaldībai vai iesniedzot iesniegumu, izmantojot portālu www.latvija.lv. Iesniegumu bērna likumiskais pārstāvis ir tiesīgs iesniegt no brīža, kad bērnam izsniegta dzimšanas apliecība. Pieteikumu reģistrācija notiek visu kalendāro gadu.

11. Reģistrējot bērnu klātienē:

11.1. Bērna likumiskais pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību;

11.2. Ar bāriņtiesas lēmumu iecelts aizbildnis uzrāda personu apliecinošu dokumentu un bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpus ģimenes aprūpi;

11.3. pilnvarotā persona uzrāda notariāli apliecinātu vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru.

12. Informācija par bērna likumisko pārstāvi un bērnu datiem elektroniskajos pakalpojumu portālos var tik iegūta tiešsaistē no Valsts reģistriem.

13. Reģistrācijas pieteikumam pievienojami tie dokumenti, par kuriem informācija nav pieejama pašvaldības rīcībā esošajos pašvaldības un valsts datu reģistros, un kuri saskaņā ar šiem noteikumiem ietekmē bērna uzņemšanu izglītības iestādē.

14. Iesniegumu elektronisko uzskaiti un to kārtošanu hronoloģiskā secībā pēc iesnieguma reģistrēšanas datuma attiecīgajā bērna dzimšanas gadā rindu vietas saņemšanai iestādēs veic pašvaldības dokumentu vadības sistēmā (turpmāk tekstā DVS) epakalpojumi.cesis.lv. sākot ar 2022. gada 1. oktobri.

15. Bērna likumiskais pārstāvis rakstisku informāciju uz iesniegumā norādīto eadresi vai adresi par bērna uzņemšanu rindā saņem 15 darba dienu laikā. Līdz vietas piešķiršanai iestādē vecākiem ir tiesības mainīt iesniegumā norādīto vēlamo iestādi un izvēlēto iestādes apmeklēšanas sākuma laiku, kā arī veikt labojumus iesniegtajā iesniegumā.

16. Bērnu likumiskie pārstāvjiem ir iespējams sekot līdzi bērna virzībai rindā uzņemšanai izglītības iestādē publiskotajā sarakstā mājaslapā cesis.lv vai saņemt informāciju klātienē pārvaldē.

III. Vietas piešķiršana Iestādēs

17. Pamatojoties uz izglītības iestāžu vadītāju iesniegtajām ziņām par brīvo vietu skaitu izglītības iestādēs grupas jaunajam mācību gadam komplektē sākot ar marta mēnesi.

18. Vietas izglītības iestādēs tiek piešķirtas sistematizējot pa sadaļām, ievērojot šādu prioritāro secību:

18.1. bērni, kuriem piešķirta vieta noteikumu 23. punktā noteiktajā kārtībā;

18.2. bērni, kuru deklarētā dzīves vieta atrodas izglītības iestādes teritoriālajā iedalījumā;

18.3. bērni, kuriem piešķirts statuss "brālis/māsa";

18.4. Cēsu novada administratīvajā teritorijā deklarētie bērni, kuru vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir Cēsu novada administratīvajā teritorijā;

18.5. Cēsu novada administratīvajā teritorijā deklarētie bērni, kuru vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta nav Cēsu novada administratīvajā teritorijā;

18.6. bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta nav Cēsu novada administratīvajā teritorijā.

19. Ja bērna likumiskā pārstāvja izvēlētajā iestādē nav iespējams nodrošināt bērnam vietu, bērna likumiskajam pārstāvim tiek piedāvāta vieta iestādē, kurā ir brīva vieta.

20. Lēmumu par vietas iedalīšanu iestādē pieņem ar Cēsu novada domes lēmumu apstiprināta Komisija brīvo vietu sadalei iestādēs (turpmāk – komisija) iestādēs, kur ir rinda un iestādēs, kur rindas nav lēmumu pieņem iestādes vadītājs sadarbībā ar Izglītības pārvaldi.

21. Komisija vai iestādes vadītāji izskatot iesniegumus uz brīvajām vietām iestādēs darbojas patstāvīgi. Komisijai vai iestāžu vadītājiem ir pienākums līdz centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes noteiktajam termiņam sagatavot uzņemamo bērnu sarakstu un nosūtīt to pašvaldības centrālās administrācijas Izglītības pārvaldei.

22. Komplektējot grupas komisija vai iestādes vadītāji piešķir vietu iestādē rindas kārtībā, ņemot vērā brīvo vietu skaitu attiecīgā vecuma grupā iestādē.

23. Komplektējot grupas komisija vai iestādes vadītāji ārpus kārtas rindas secībā piešķir vietu iestādē Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētiem bērniem:

23.1. kuri nodoti ārpusģimenes aprūpē (aizbildnībā vai audžuģimenē);

23.2. kuri ir adoptēti (izņemot, ja viens laulātais adoptē otra laulātā bērnu);

23.3. kuri līdz šim ir apguvuši speciālo programmu, ja valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija ir izsniegusi atzinumu ar ieteikumu apgūt vispārējo programmu;

23.4. kuri ir daudzbērnu ģimeņu bērni (ģimenē ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni);

23.5. kuri ir profesionālā dienesta karavīru un dienesta pienākumu pildīšanas laikā bojā gājušo profesionālā dienesta karavīru bērni;

23.6. kuru vecāki ir pedagoģiskie darbinieki Cēsu novada administratīvajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs;

23.7. kuru vecāki ir ārstniecības personas Cēsu novada teritorijā esošās medicīnas iestādēs; skat. 26. punktu;

23.8. kuri sasnieguši obligātās izglītības vecumu pieci gadi;

23.9. kuri apmeklējuši iestādi, kura tiek likvidēta;

23.10. kuru vecāki ir Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālajām dienesta pakāpēm, kura dienesta interesēs (izņemot pārcelšanu uz izglītības iestādi vai no izglītības iestādes sakarā ar izglītības iegūšanu) tiek pārcelta uz citu administratīvo teritoriju un maina dzīvesvietu.

24. Vecākiem, kuru bērniem ir tiesības tikt uzņemtiem iestādē ārpus kārtas, pamatojoties uz šiem noteikumiem, jāiesniedz:

24.1. Bērna vecāku darba devēja apliecinājuma vēstule par darba tiesisko attiecību faktu uz grupas komplektācijas brīdi – saistošo noteikumu 23.5 un 23.7 apakšpunktā minētajos gadījumos;

24.2. Lēmuma kopija par aizbildniecības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu vai lēmuma kopija par bērna ievietošanu audžuģimenē, vai lēmuma kopija par bērna ievietošanu aprūpes iestādē - saistošo noteikumu 23.1. un 23.2. apakšpunktā minētajos gadījumos, ja lēmumu nav pieņēmusi Cēsu novada bāriņtiesa.

25. Ja likumiskā pārstāvja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu, lai pieņemtu lēmumu par ārpuskārtas vietas piešķiršanu, iestāde desmit darba dienu laikā pēc iesnieguma izskatīšanas bērna likumiskajam pārstāvim pieprasa nepieciešamo informāciju.

26. Ārstniecības personu bērniem vietu ārpus kārtas piešķir, pamatojoties uz Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas rekomendāciju, kurā pamatota attiecīgā speciālista nepieciešamība novadā.

27. Uzņemot bērnus iestādēs, nav atļauts rīkot iestājpārbaudījumus.

28. Pirms vietas piešķiršanas iestādē pašvaldība ir tiesīga pārbaudīt iesnieguma iesniedzēja sniegtās informācijas patiesumu, izmantojot pieejamos Valsts reģistru datus.

IV. Bērnu reģistrēšana un uzņemšana Iestādēs

29. Bērna likumiskais pārstāvis uz iesniegumā norādīto korespondences saņemšanas adresi vai eadresi saņem vēstuli par vietas iedalīšanu iestādē 15 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par vietas iedalīšanu.

30. Lai bērnu uzņemtu iestādē, bērna likumiskajam pārstāvim iestādē, kurā ir piešķirta vieta, personīgi vai elektroniski jāiesniedz šādi dokumenti 29. punktā norādītajā vēstulē norādītajā termiņā:

30.1. iesniegums par bērna uzņemšanu iestādē;

30.2. medicīniskā karte 026/u un ģimenes ārsta vai cita ārsta-speciālista izziņa par bērna veselības stāvokli;

30.3. Bērna likumiskajam pārstāvim ir tiesības iesniegt arī citus dokumentus, kas saistīti ar bērnu.

31. Iestādes vadītājs vai viņa pilnvarotā persona, pieņemot iesniegumu par bērna uzņemšanu iestādē, iepazīstina vecākus ar šādiem dokumentiem:

31.1. Iestādes reģistrācijas apliecību;

31.2. Iestādes nolikumu;

31.3. Iestādes iekšējās kārtības noteikumiem;

31.4. Iestādes licenci;

31.5. izglītības programmām un to licencēm;

31.6. Cēsu novada domes lēmumu par noteikto vecāku maksu.

32. Bērna uzņemšanu iestādē, pamatojoties uz šo noteikumu 30. punktā minētajiem dokumentiem, noformē ar šīs iestādes vadītāja rīkojumu, norādot programmu, kuru bērns apgūs.

33. Iesniegumi tiek anulēti:

33.1. likumiskais pārstāvis iesniegumu atsauc;

33.2. bērns tiek uzņemts pašvaldības izglītības iestādē;

33.3. bērns ir uzsācis pamatizglītības ieguvi;

33.4. bērna likumiskais pārstāvis noteikumu 29. punktā noteiktajā termiņā nav iesniedzis uzņemšanai nepieciešamos dokumentus vai termiņā nav noslēdzis līgumu.

34. Iestāde ar bērna likumiskajiem pārstāvjiem, reģistrējot bērnu iestādē, var slēgt vienošanos par bērna izglītošanu un aprūpi iestādē.

V. Nosacījumi vietas saglabāšanai bērnam, kurš izglītības iestādi neapmeklē

35. Ja bērns, kurš apmeklē iestādi, uz laiku izbrauc uz citu valsti ilgstošai prombūtnei, bērna likumiskie pārstāvji iesniedz iestādes vadītājam iesniegumu, kurā norāda, cik ilgi bērns atradīsies ārpus valsts. Ja bērns izbraucis uz citu valsti uz laiku līdz vienam gadam, viņš paliek iestādes bērnu sarakstā. Aizbraukušā bērna vietā uzņem citu bērnu, nepārsniedzot noteiktos normatīvus par bērnu skaitu attiecīgajā grupā.

36. Bērnam saglabā vietu iestādē:

36.1. bērna slimības vai karantīnas gadījumā, ja to apliecina ģimenes ārsta izziņa;

36.2. bērnu likumisko pārstāvju slimības laikā, ja nav neviena, kas bērnu var atvest un aizvest no iestādes, un ja tiek iesniegts bērnu likumisko pārstāvju slimību apstiprinošs dokuments;

36.3. bērnu likumiskā pārstāvja atvaļinājuma laikā;

36.4. uz laiku, kamēr bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu specializētajā iestādē vai izstājas no iestādes uz laiku veselības uzlabošanas nolūkā, iesniedzot ģimenes ārsta vai pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu;

36.5. ja iestāde tiek slēgta avārijas situācijas novēršanai.

37. Ja bērna likumiskais pārstāvis atsakās no piešķirtās vietas iestādē kalendārajā gadā, tad bērnam saglabā vietu rindā un bērna likumiskā pārstāvja iesniegumu atkārtoti izskata iestādes vadītājs vai komisija nākamajā komisijas sēdē, kad notiek vietu sadale uz nākamā gada 1. septembri, ņemot vērā šajos noteikumos minēto kārtību. Ja bērna likumiskie pārstāvji neizmanto piešķirto vietu iestādē divus gadus pēc kārtas, bērna vietu rindā anulē, par ko pašvaldība rakstiski informē bērnu likumiskos pārstāvjus.

38. Izglītības iestādes maiņu veic likumiskie pārstāvji iesniedzot iesniegumu vēlamajā iestādē. Maiņa iespējama pamatojoties uz brīvas vietas esamību attiecīgā vecuma bērnu grupā.

39. Izglītojamo atskaita no Iestādes:

39.1. ja bērns izglītības iestādi bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis mēnesi pēc kārtas vai divu mēnešu periodā apmeklēto dienu skaits ir mazāks par 30 dienām;

39.2. ja bērns ir uzsācis pamatizglītības ieguvi;

39.3. ja bērns apgūst programmu privātā izglītības iestādē vai citas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošā izglītības iestādē.

40. Ja bērnu atskaita no izglītības iestādes saskaņā ar saistošo noteikumu 39.1. punktu, tad iestāde nosūta bērna likumiskajam pārstāvim vēstuli par iespējamo atskaitīšanu, informējot par konstatēto saistošo noteikumu 39.1. punktā noteikto pārkāpumu. Ja likumiskais pārstāvis 10 darba dienu laikā pēc vēstules saņemšanas nav nodrošinājis bērna atrašanos iestādē vai sniedzis paskaidrojumu izglītības iestāde var pieņemt lēmumu par bērna atskaitīšanu.

41. Par bērna izstāšanos no iestādes vadītājs paziņo attiecīgajai pārvaldei trīs darba dienu laikā no atskaitīšanas dienas.

42. Iestādes vadītājs paziņo izglītības pārvaldei par noteikumu 34. apakšpunktā minētajiem gadījumiem trīs darba dienu laikā no attiecīgā gadījuma iestāšanās dienas.

43. Bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, kuru bērns piedalījies iestādē īstenotas programmas apguvē un sasniedzis pamatizglītības uzsākšanas vecumu, izsniedz izziņu par programmas apguvi, un vadītājs bērnu no iestādes atskaita. Bērna likumiskie pārstāvji šajā punktā minēto izziņu var iesniegt izglītības iestādē, kurā bērns apgūs pamatizglītību.

VI. Noslēguma jautājumi

44. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem:

44.1. Ar Cēsu novada domes 2020. gada 23. janvāra lēmumu Nr. 6 apstiprinātos saistošos noteikumus Nr. 1 "Bērnu reģistrācija un uzņemšana Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas";

44.2. Ar Līgatnes novada domes 2018. gada 22. novembra sēdes (protokols Nr. 17, 7. §) apstiprinātos noteikumus "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijai rindā un uzņemšanai Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādēs";

44.3. Ar Pārgaujas novada domes 2016. gada 21. jūlija lēmumu Nr. 18 apstiprinātos saistošos noteikumus Nr. 7 "Par pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Pārgaujas novada pašvaldības izglītības iestādēs";

44.4. Ar Priekuļu novada pašvaldības domes 2021. gada 25. marta (protokols Nr. 4, 24. p.) apstiprinātos noteikumus "Bērna reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Priekuļu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas".

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs
1. pielikums
Cēsu novada domes 2022. gada24. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 7
"Bērnu reģistrācijas kārtība uzņemšanai Cēsu novada
pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek
īstenota pirmsskolas izglītības programma"
IESNIEGUMS
par uzņemšanu rindā bērna vietas saņemšanai Cēsu novada teritorijā esošā pirmsskolas izglītības iestādē
Iesniedzēja (bērna likumiskā pārstāvja) vārds, uzvārds 
Faktiskā dzīves vietas adrese (korespondences saņemšanai):
 
Deklarētā dzīves vietas adrese: 
Tālruņa Nr. (vēlams norādīt vairākus): 
E pasta adrese, ja visa veida informāciju vēlos saņemt elektroniski: 

IESNIEGUMS.

Lūdzu reģistrēt 
 (bērna vārds, uzvārds, dzimšanas gads, personas kods)
rindā uz vietu Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu.

Manas vēlmes:

• izglītības iestādes apmeklējuma uzsākšanas laiks 20__ . gada 1. septembra

• izglītības iestāde (norādīt divas iestādes prioritārā secībā) un norādīt pamatojumu. Ja attiecīgo pirmsskolas iestādi apmeklē brāļi vai māsas – norādīt viņu vārdu, uzvārdu un dzimšanas gadu.

 
 
Amatas apvienības pārvaldes teritorijā
 Amatas pamatskolas pirmsskolas grupasLielā iela 10, Ieriķi, Drabešu pagasts, Cēsu novads, LV-4139
 Amatas pirmsskolas grupas "Kastanītis"Kastaņu iela 2, Ģikši, Amatas pagasts, Cēsu novads, LV-4141
 Zaubes pamatskolas pirmsskolas grupas"Bērzaines", Zaubes pagasts, Cēsu novads, LV-4113
 Nītaures mūzikas un mākslas skolas pirmsskola grupaNītaures skola, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
 Skujenes pamatskolas pirmsskolas grupa"Skujenes skola", Skujenes pagasts, Cēsu novads, LV-4144
 Drabešu Jaunā pamatskolaParka iela 1, Līvi, Drabešu pagasts, Cēsu novads, LV-4101
Cēsu pilsētas un Vaives pagasta teritorijā
 Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādePalasta iela 14, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101
 Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādeNoras iela 15, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101
 Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādeZirņu iela 23, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101
 Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādeA. Kronvalda iela 35, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101
 Cēsu Bērzaines pamatskola-attīstības centrsBērzaines iela 34, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101
 Cēsu Bērzaines pamatskolas grupas "Pīlādzītis"Briežu iela 7, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101
 Cēsu 2. pamatskolas pirmsskolas izglītības grupaGaujas iela 45, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101
 Cēsu Pilsētas vidusskolas pirmsskolas izglītības grupaLeona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101
 Līvu pirmsskolas izglītības iestādeKrīvi, Vaives pagasts, Cēsu novads, LV 4136
 Rāmuļu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupaRāmuļu skola, Vaives pagasts, Cēsu novads, LV 4136
Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes teritorijā
 Jaunpiebalgas vidusskolas pirmsskolas grupasGaujas iela 41, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125
Līgatnes apvienības teritorijā
 Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņi"Sporta iela 14, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108
 Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādeGaujas iela 7, Līgatne, Cēsu novads, LV-4110
Pārgaujas apvienības teritorijā
 Stalbes pamatskolas pirmsskolas grupas"Iktes", Stalbe, Stalbes pagasts, Cēsu novads,LV-4151
 Stalbes pamatskolas pirmsskolas grupas AuciemāAlejas iela 2a, Auciems, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV 4146
 Straupes pamatskolas pirmsskolas grupasMazstraupes pils, Straupes pagasts, Cēsu novads, LV -4152
Priekuļu apvienības teritorijā
 Priekuļu pirmskolas izglītības iestāde "Mežmaliņa"Elites iela 1, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads, LV-4126
 Liepas pirmskolas izglītības iestāde "Saulīte"Maija iela 6, Liepa, Liepas pagasts, Cēsu novads, LV-4128
 Jāņmuižas pirmskolas izglītības iestādeSporta iela 3, Jāņmuiža, Priekuļu pagasts, Cēsu novads, LV-4154
 Veselavas pirmsskolas izglītības iestāde"Vālodzes", Veselavas pagasts, Cēsu novads, LV-4116
 Liepas pamatskolas pirmsskolas grupas MārsnēnosGaismas iela 2, Mārsnēni, Liepas pagasts, Cēsu novads, LV-4129
Vecpiebalgas apvienības pārvaldes teritorijā
 Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas grupasGaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4122
 Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas pirmsskolas grupas"Skola", Dzērbene, Dzērbenes pagasts, Cēsu novads, LV- 4118
 Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas pirmsskolas grupas TaurenēKrasta iela 2, Taurene, Taurenes pagasts, Cēsu novads, LV-4119
Saskaņā ar Latvijas Republikā un Cēsu novada domes spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, man ir tiesības pretendēt uz ārpuskārtas vietas piešķiršanu, jo (atzīmēt X esošo):
 Bērns nodots ārpus ģimenes aprūpē (aizbildnībā vai audžuģimenē)
 Bērns ir adoptēts (izņemot, ja viens laulātais adoptē otra laulātā bērnu)
 Bērns ir no daudzbērnu ģimenes, kurā ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni
 Bērns ir profesionālā dienesta karavīra bērns
 Bērna, vecāki ir pedagoģiskie darbinieki Cēsu novada administratīvajā teritorijā esošajās izglītības iestādē…………………………………norādīt, kurā
 Bērna vecāki ir ārstniecības personas Cēsu novada teritorijā esošās medicīnas iestādēs
 Cits gadījums (paskaidrot):

Iesniegumam pievienoju (norādīt ar X):

 Bērna dzimšanas apliecības kopiju
 Izziņu no darba vietas, ja pretendēju uz ārpuskārtas vietas piešķiršanu

Esmu informēts, ka šis iesniegums negarantē tūlītēju vietas piešķiršanu pirmskolas izglītības iestādē.

Datums  
Ja iesniegumu neaizpilda elektroniski,
 
 paraksts, paraksta atšifrējums
Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs
Cēsu novada domes 24.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 7 "Bērnu reģistrācijas kārtība uzņemšanai Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Izglītības likuma 17. panta pirmo daļu viens no pašvaldības pienākumiem izglītības jomā ir nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē vai tuvākajā izglītības iestādē, kas īsteno izglītības programmu valsts valodā, savukārt atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmajai daļai pašvaldību vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes dibinātāja noteiktajā kārtībā, ievērojot Izglītības likuma un citu likumu noteikumus.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 6. punkts noteic, ka Cēsu novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. Ņemot vērā notikušās izmaiņas izvērtējot novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus nepieciešamas pieņemt jaunus novada saistošos noteikumus.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka:

1) bērnu reģistrācijas kārtību rindā vietas saņemšanai Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas;

2) ārpus kārtas gadījumus vietas piešķiršanai pirmsskolas izglītības iestādēs;

3) bērnu uzņemšanas, atskaitīšanas un grupu komplektācijas kārtību.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuLēmumam nav tiešas ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi tiešā veidā neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvalde. Saistošie noteikumi attiecas uz pirmsskolas izglītības jomu. Privātpersonas par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Cēsu novada pašvaldībā, un Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Saistošie noteikumi izstrādāti sadarbībā ar pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Bērnu reģistrācijas kārtība uzņemšanai Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Cēsu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 7Pieņemts: 24.02.2022.Stājas spēkā: 09.04.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 70, 08.04.2022. OP numurs: 2022/70.16
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
331478
09.04.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)