Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 42/2021

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 2021. gada 17. novembrī
Ķekavas novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2021. gada 17. novembra sēdes lēmumu Nr. 8. (prot. Nr. 19/2021)


Precizēti ar Ķekavas novada domes
2022. gada 30. marta sēdes lēmumu Nr. 4. (prot. Nr. 12)


Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 4. un 6. punktu un trešo daļu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Ķekavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) kapsētu darbības un kārtības noteikumus.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. kapsēta – īpaša teritorija, kas ierādīta mirušas personas apbedīšanai un ar to saistītiem pasākumiem, tā var ietvert arī ēkas un citas būves;

2.2. atvērtā kapsēta – kapsēta, kurā ierāda jaunas kapavietas mirušas personas apbedīšanai;

2.3. daļēji slēgtā kapsēta – kapsēta, kurā mirušo personu apbedī ģimenes kapavietā vai aktētā kapavietā;

2.4. slēgtā kapsēta – kapsēta, kurā mirušas personas apbedīšana nenotiek;

2.5. sēru birzs – laukums kapsētas teritorijā urnas apbedīšanai;

2.6. kapavieta (ģimenes kapavieta) – noteikumos noteiktajā kārtībā noteikta zemes teritorija kapsētā mirušas personas apbedīšanai;

2.7. aktēta kapavieta – ilgstoši (vairāk kā piecus gadus) nekopta kapavieta;

2.8. kapavietas uzturētājs – fiziska persona, kurai piešķirta kapavieta;

2.9. kapliča – ēka kapsētā mirušas personas novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijas norisei;

2.10. kapsētu pārvaldnieks – amatpersona, kura pilda kapsētu uzturēšanas pienākumus;

2.11. kapavietu uzskaites pamatdokumenti – mirušo personu reģistrācijas grāmata, var būt arī apbedījumu vietu shēma, kartotēka vai elektroniska datubāze;

2.12. ekshumācija – mirstīgo atlieku izrakšana;

2.13. virsapbedījums – mirušas personas vai urnas ar kremētas mirušas personas pelniem apbedīšana virs esošā apbedījuma;

2.14. amatnieks – persona, kura kapsētas teritorijā uzstāda vai demontē kapu aprīkojumu, vai veic kapavietas labiekārtošanu.

3. Kapsētas statusu nosaka ar pašvaldības domes lēmumu. Ķekavas novada teritorijā ir šādas atvērtās kapsētas:

3.1. Katlakalna kapsēta;

3.2. Ķekavas Jaunā kapsēta;

3.3. Bramberģes kapsēta;

3.4. Čandaru kapsēta;

3.5. Plakanciema kapsēta;

3.6. Mellupu kapsēta;

3.7. Ratnieku kapsēta;

3.8. Baldones pilsētas kapsēta;

3.9. Klapu kapsēta;

3.10. Bernestu kapsēta;

3.11. Vilšķērstu kapsēta;

3.12. Lipšu kapsēta;

3.13. Trimdu kapsēta;

3.14. Dekmeru kapsēta;

3.15. Andžu kapsēta;

3.16. Kažoku kapsēta;

3.17. Kannenieku kapsēta.

4. Kapsēta ir paredzētas mirušas personas, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Ķekavas novada teritorijā, apbedīšanai, kā arī agrāk apbedītas personas piederīgā un Ķekavas novada teritorijā mirušas bezpiederīgo personas apbedīšanai. Citas personas apbedīšanai saņem pašvaldības saskaņojumu, pamatojoties uz mirušās personas piederīgā iesnieguma pamata.

5. Iepriekš izveidotā ģimenes kapavietā atļauts apbedīt mirušu personu neatkarīgi no tā pēdējās deklarētās dzīvesvietas.

II. Kapsētas iekšējās kārtības noteikumi

6. Kapsētas apmeklētāji, kapavietas uzturētāji, amatnieki un citas personas, kuras atrodas kapsētā, izturas godbijīgi un klusi, ievēro noteikumus, kā arī citus kapsētas īpašnieka vai apsaimniekotāja norādījumus.

7. Kapsētā aizliegts:

7.1. atrasties dzīvniekiem bez pavadas;

7.2. stādīt kokus apbedīšanai ierādītajās vietās;

7.3. veikt dzīvnieku apbedījumus;

7.4. ņemt zemi un smiltis brīvās kapsētas teritorijās;

7.5. postīt kapsētas aprīkojumu (piemēram, sētas, solus, pieminekļus) un stādījumus;

7.6. patvaļīgi aizņemt kapavietu vai mainīt kapsētas pārvaldnieka ierādītās kapavietas robežas;

7.7. iebraukt ar automašīnu un citu mehānisko transporta līdzekli, izņemot katafalku;

7.7. traucēt bēru ceremonijas norisi.

8. Kapsētā transportēt mirušu personu atļauts tikai specializētajā transporta līdzeklī – katafalkā.

III. Kapavietas piešķiršanas un lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

9. Kapsētas pārvaldnieks lēmumu par kapavietas atvērtā kapsētā, kurā mirušo personu apbedī ģimenes kapavietā vai aktētā kapavietā, piešķiršanu, ierādot kapavietu (kapavietas izmērus nosaka saskaņā ar noteikumu pielikumu), vai atteikumu piešķirt kapavietu, pieņem vienas dienas laikā, pamatojoties uz:

9.1. personas vai sociālās aprūpes institūcijas amatpersonas rakstveida iesniegumu par kapavietas piešķiršanu un ierādīšanu;

9.2. dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

9.3. izziņu, kas apliecina, ka mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Ķekavas novada teritorijā;

9.4. urnas ar mirušās personas pelniem apbedīšanas gadījumā iesniedzot dokumentu par kremēšanas faktu – uzrādot dokumenta oriģinālu.

10. Kapsētas pārvaldnieka pieņemto lēmumu var apstrīdēt pašvaldības nolikumā noteiktā kārtībā. Pašvaldības nolikumā noteiktā kārtībā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

IV. Apbedīšanas kārtība

11. Kapsētas pārvaldnieks, pēc kapavietas piešķiršanas, ierāda kapavietu un saskaņo apbedīšanas laiku, atbilstoši kapsētas darba laikam.

12. Apbedīšanu organizē kapavietas uzturētājs vai apbedīšanas pakalpojumu pasūtītāja izvēlēts apbedītājs.

13. Apbedīšana var notikt otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās, sestdienās no 0900 līdz 1500.

14. Mirušo personu apbedī zārkā, kremācijas gadījumā – urnā.

15. Kapa bedres garums jāatbilst zārka izmēriem, ar dziļumu 1,4–1,5 m līdz zārka vākam, veicot virsapbedījumu – 1,0 m līdz zārka vākam. Standarta kapa bedres garums – 2 m, platums 0,8–1 m. Urnu var tikt apbedīt jaunā vai esošā kapavietā ne mazāk kā 1 m dziļumā. Vienā kapavietā pieļaujama vairāku urnu apbedīšana.

16. Virsapbedījumu ģimenes kapa vietā var izdarīt 20 gadus pēc pēdējā apbedījuma. Atsevišķos gadījumos, saņemot kompetento iestāžu saskaņojumu, šo termiņu var samazināt līdz 15 gadiem.

17. Otrais virsapbedījums ir aizliegts.

18. Pārapbedīšanu, kā arī mirušās personas atlieku ekshumāciju, organizē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot ar kapsētas pārvaldnieku, bet kritušo karavīru kapsētās – saņemot pašvaldības saskaņojumu.

19. Bezpiederīgo personas apbedīšanai kapsētā var veidot atsevišķu sektoru.

20. Viena personai (kapavietas uzturētājam) var piešķirt ne lielāku kā četrvietīgu kapavietu.

V. Kapličas izmantošana

21. Kapliča izmantojama bēru ceremonijas laikā – mirušās personas novietošanai īsi pirms apbedīšanas. Saskaņojot ar kapsētas pārvaldnieku, mirušo personu kapličā var novietot arī iepriekš.

22. Bēru ceremonijas ilgumu kapličā nosaka kapsētas pārvaldnieks.

23. Kapličas izmantošana ārpus noteikumu 21. punktā noteiktā laika nav atļauta. Laikā, kad kapliča netiek izmantota šīs nodaļas noteiktajiem mērķiem, tā ir slēgta.

VI. Kapavietas kopšana un uzturēšana

24. Kapavietai vai ģimenes kapavietai var būt tikai viens kapavietas uzturētājs.

25. Kapavietas uzturētājam ir pienākums:

25.1. trīs mēnešu laikā pēc apbedīšanas sakopt kapavietu;

25.2. uzturēt kārtībā tam ierādīto kapavietu;

25.3. nogādāt kapavietas kopšanas laikā radušos atkritumus savākšanas vietās novietotajos konteineros;

25.4. pirms kapavietas aprīkojuma uzstādīšanas, precizēt kapavietas izmērus.

26. Kapavietas uzturētāja nāves gadījumā kapavietu tā apbedīšanai var piešķirt kapavietas uzturētāja laulātajam vai radiniekam, vai arī kapavietā iepriekš apbedītā mirušā laulātajam vai radiniekam, vai arī personai, kura veic kapavietas uzturētāja apbedīšanu.

VII. Apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju, kapavietu kopēju, un amatnieku profesionālā darbība kapsētās

27. Profesionālu darbību kapsētā (apbedīšanas pakalpojumus, kapavietas kopšanas pakalpojumus, kapavietas aprīkojuma uzstādīšanas un amatnieka pakalpojumu sniegšana) atļauts veikt tikai kapsētas darba laikā – darba dienās no 0900 līdz 1600, izņemot brīvdienās – svētdienās, pirmdienās.

28. Apbedīšanas pakalpojumu sniedzēji, kapavietu kopēji un amatnieki darba dienas beigās, vai, beidzot darbus, sakārto darba vietas.

29. Kapavietā demontēto aprīkojumu (kapu pieminekļi, apmales un to lauskas, kā arī citu aprīkojumu) kapsētās izvietotajos sadzīves atkritumu konteineros izmest ir aizliegts.

VIII. Administratīvā atbildība un noteikumu izpildes kontrole

30. Par noteikumu prasību neievērošanu, ja sods nav paredzēts citos normatīvajos aktos, fiziskai personai piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 5 līdz 50 naudas soda vienībām, bet juridiskai personai piemēro naudas sodu no 10 līdz 300 naudas soda vienībām.

31. Kontrolēt noteikumu izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgas Reģionālās pašvaldības policijas amatpersonas.

32. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības Administratīvā komisija.

IX. Noslēguma jautājumi

33. Ar noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

33.1. Ķekavas novada pašvaldības 2010. gada 11. novembra saistošie noteikumi Nr. 12/2010 "Ķekavas novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi.";

33.2. Baldones novada pašvaldības 2008. gada 13. augusta saistošie noteikumi Nr. 11 "Par Baldones novada kapsētu apsaimniekošanu.".

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
Pielikums
Ķekavas novada pašvaldības
2021. gada 17. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 42/2021
"Ķekavas novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi"
Kapavietas izmēri

Kapavieta

Platums, m

Garums, m

Laukums, m2

Vienvietīga

2,00

3,00

6,00

Divvietīga

3,00

3,00

9,00

Trīsvietīga

4,00

3,00

12,00

Četrvietīga

5,00

3,00

15,00

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
Paskaidrojuma raksts
Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 17. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 42/2021 "Ķekavas novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošie noteikumi nepieciešami, lai izdotu jaunu normatīvo aktu, kas aizstātu līdz 2021. gada 1. jūlijam pastāvošos Ķekavas un Baldones novadu pašvaldību saistošos noteikumus.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka Ķekavas novada pašvaldības kapsētu darbības un kārtības noteikumus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPlānotā ietekme uz pašvaldības budžetu saistībā ar šiem noteikumiem nav paredzama.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi attiecas tai skaitā arī uz pašvaldības administratīvajā teritorijā esošām komercsabiedrībām, kas nodarbojas ar apbedīšanas pakalpojumu, kapavietas kopšanas pakalpojumu, kapavietas aprīkojuma uzstādīšanas un amatnieka pakalpojumu sniegšanu.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmInstitūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ķekavas novada pašvaldība.
6. Informācija par konsultācijāmSaistošo noteikumu projekts izstrādāts pašvaldības speciālistu darba grupā.
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ķekavas novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ķekavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 42/2021Pieņemts: 17.11.2021.Stājas spēkā: 07.04.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 68, 06.04.2022. OP numurs: 2022/68.11
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
331376
07.04.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)