Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 3/2022

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 2022. gada 2. februārī
Par Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētās ūdensapgādes sistēmai vai centralizētās kanalizācijas sistēmai
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2022. gada 2. februāra sēdes lēmumu Nr. 33. (prot. Nr. 6)

Precizēti ar Ķekavas novada domes
2022. gada 30. marta sēdes lēmumu Nr. 14 (prot. Nr. 12)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma
6. panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ķekavas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu juridiskai vai fiziskai personai dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai, kā arī līdzfinansējuma saņemšanas un izlietošanas kārtību.

2. Ar pieslēgumu noteikumu izpratnē saprot ūdensapgādes vai sadzīves kanalizācijas tīkla daļu no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētās ūdensapgādes sistēmas vai kanalizācijas sistēmas līdz privātpersonas īpašumā esošai ūdensapgādes sistēmas vai kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietai.

3. Līdzfinansējumu prioritāri piešķir dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ja gar attiecīgo nekustamo īpašumu jau ir izbūvēta centralizētā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.

II. Līdzfinansējuma piešķiršanas vispārīgā kārtība

4. Līdzfinansējumu piešķir pieslēguma izbūvei, ja ir izpildītas visas šādas prasības:

4.1. nekustamais īpašums atrodas Ķekavas novadā un tā sastāvā ir ekspluatācijā nodota dzīvojamā māja;

4.2. pa ielu vai ceļu gar šo nekustamo īpašumu jau ir izbūvēts centralizētās ūdensapgādes sistēmas vai kanalizācijas sistēmas maģistrālais cauruļvads;

4.3. pieslēguma izbūve neietver ēkas iekšējās ūdensapgādes vai sadzīves kanalizācijas sistēmas izbūvi.

5. Pieslēguma kopējās izmaksās ietver izdevumus par šādiem darbiem:

5.1. projektēšanu, ja tāda nepieciešama;

5.2. būvdarbiem;

5.3. izbūvēto komunikāciju inženiertehnisko uzmērījumu veikšanai un reģistrācijai Ķekavas novada pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzē.

6. Līdzfinansējumu piešķir:

6.1. fiziskai personai, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz noteikumu 4. punkta prasībām atbilstošu nekustamo īpašumu un tās dzīvesvieta kārtējā gada 1. janvārī plkst. 0:00 bija deklarēta Ķekavas novada administratīvajā teritorijā;

6.2. juridiskai personai, kura uz pārvaldīšanas līguma pamata apsaimnieko un pārvalda noteikumu 4. punkta prasībām atbilstošu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, ja tai ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu ir piešķirtas tiesības vai uzdots pienākums nodrošināt pieslēguma izbūvi šai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai.

7. Prioritārās fizisko personu grupas līdzfinansējuma saņemšanai ir noteiktas šādas personu grupas, kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

7.1. personai ir piešķirts trūcīgas personas statuss;

7.2. personai ir piešķirts maznodrošinātas personas statuss;

7.3. personai ir 3 (trīs) vai vairāk nepilngadīgi bērni vecumā līdz 18 gadiem, ar nosacījumu, ka vismaz 3 nepilngadīgo bērnu deklarētā dzīvesvieta ir Ķekavas novada administratīvajā teritorijā;

7.4. persona ar invaliditāti vai kuras aprūpē ir persona līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti;

7.5. politiski represēta persona;

7.6. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;

7.7. Afganistānas kara dalībnieks;

7.8. Nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;

7.9. vientuļais pensionārs;

7.10. personai, kuras apgādībā ir bērns (-i) līdz 18 gadu vecumam, kura (-u) deklarētā dzīvesvieta ir tajā pašā nekustamajā īpašumā, kuram tiek paredzēta pieslēguma izbūve;

7.11. pensionārs.

8. Fiziskai personai, neatkarīgi no tās atbilstības noteikumu 6. un 7. punktos izvirzītajām prasībām, līdzfinansējumu nepiešķir, ja:

8.1. fiziskai personai piederošajā nekustamajā īpašumā Ķekavas novadā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konstatēti būvniecības noteikumu pārkāpumi;

8.2. fiziskai personai ir parādi Ķekavas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Ķekavas nami", sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Baložu komunālā saimniecība" vai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "BŪKS" (turpmāk tekstā kopā vai atsevišķi – pašvaldības kapitālsabiedrība).

III. Līdzfinansējuma apmērs

9. Līdzfinansējumu piešķir 100 % apmērā no pieslēguma kopējām izmaksām (noteikumu 5. punkts), bet ne vairāk kā 2500,00 EUR par viena nekustamā īpašuma (savrupmāja vai dvīņu māja) pieslēgumu centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Līdzfinansējums pieslēguma izveidošanai vienam īpašumam tiek piešķirts tikai vienu reizi.

10. Noteikumu 9. punktā noteikto līdzfinansējuma apmēra ierobežojumu 2500,00 EUR var palielināt līdz 5000,00 EUR, gadījumā, ja pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai izbūves rezultātā to varēs izmantot vēl ne mazāk kā divi noteikumu 4. punkta prasībām atbilstoši nekustamie īpašumi, neskaitot līdzfinansējumu saņēmušās privātpersonas nekustamo īpašumu, vai, ja tiek pieslēgta daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar vismaz trīs vai vairāk dzīvokļiem.

11. Ja nekustamais īpašums pieder privātpersonai uz kopīpašuma tiesību pamata, līdzfinansējuma apmēru aprēķina proporcionāli zemesgrāmatā nostiprināto īpašumā esošo domājamo daļu skaitam no pieslēguma kopējām izmaksām (noteikumu 5. un 12. punkts).

12. Līdzfinansējuma apmēru nosaka, pamatojoties uz pašvaldības kapitālsabiedrības izstrādātu tāmi katram nekustamajam īpašumam.

IV. Pieteikšanās kārtība

13. Līdzfinansējumu piešķir pieslēgumu centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai izbūvei kārtējā kalendārajā gadā Ķekavas novada pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

14. Paziņojumu par līdzfinansējuma pieejamību dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai pašvaldība publicē Ķekavas novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā "Ķekavas Novads", Ķekavas novada pašvaldības interneta mājaslapā www.kekavasnovads.lv un pašvaldības kapitālsabiedrības interneta mājas lapās www.kekavasnami.lv, www.sia-bks.lv un www.siabuks.lv. Paziņojumā norāda:

14.1. Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru;

14.2. pieteikumu iesniegšanas termiņu – 30 (trīsdesmit) dienas no publicēšanas brīža.

15. Lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai, privātpersona paziņojumā norādītajā termiņā pašvaldībā iesniedz:

15.1. pieteikumu (pieteikuma forma – noteikumu pielikums);

15.2. dokumenta kopiju, kas apliecina privātpersonas vai viņas ģimenes locekļu atbilstību noteikumu 7.4.–7.8. apakšpunktos norādītajai kategorijai;

15.3. zemes robežu plānu, kurā ir atzīmētas esošās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas (krājtvertnes) un vēlamā pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai atrašanās vieta.

V. Pieteikumu izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība

16. Visus paziņojumā norādītajā termiņā iesniegtos pieteikumus izskata Ķekavas novada pašvaldības Licencēšanas komisija (turpmāk tekstā – komisija).

17. Komisija izskata pieteikumus to iesniegšanas secībā. Par iesniegšanas brīdi uzskatāma pieteikuma reģistrācija Ķekavas novada pašvaldībā.

18. Komisija attiecībā uz katru pieteikumu pārbauda:

18.1. vai līdzfinansējumu pieprasa noteikumu 4. punktā paredzētajam mērķim;

18.2. vai privātpersona ir tiesīga pieprasīt un saņemt līdzfinansējumu saskaņā ar noteikumu 6. punktu;

18.3. vai par tiesīgu saņemt līdzfinansējumu atzītā privātpersona atbilst noteikumu 7. punkta apakšpunktos norādītajiem kritērijiem;

18.4. vai par tiesīgu saņemt līdzfinansējumu atzītajai privātpersonai nav noteikumu 7. punktā noteiktu šķēršļu līdzfinansējuma saņemšanai.

19. Pēc noteikumu 18. punktā atrunātās pārbaudes veikšanas, komisija:

19.1. izslēdz no tālākas vērtēšanas pieteikumus, kuri neatbilst kaut vienai noteikumu 18.punkta apakšpunkta prasībai;

19.2. pieprasa pašvaldības kapitālsabiedrībai iesniegt komisijai tāmes, kas satur noteikumu 5.punktā norādītos izdevumus pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai izbūvei tiem nekustamajiem īpašumiem, pieteikumi, par kuriem atbilst visām noteikumu 18.punkta apakšpunktu prasībām.

20. Pēc noteikumu 19. punkta kārtībā pieprasīto tāmju saņemšanas, komisija aprēķina līdzfinansējuma apmēru un pieņem lēmumu par finansējuma piešķiršanu, atbilstoši komisijas nolikumā noteiktajam par:

20.1. līdzfinansējuma piešķiršanu tām privātpersonām, kuru pieteikums atbilst noteikumu 18.punkta apakšpunktu prasībām, atbilstoši Ķekavas novada pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu apjomam (noteikumu 13. punkts);

20.2. atteikumu piešķirt līdzfinansējumu tām privātpersonām, kuru pieteikums neatbilst kaut vienai noteikumu 18. punkta apakšpunkta prasībai;

20.3. tiesību piešķiršanu saņemt līdzfinansējumu citā pieteikšanās periodā (noteikumu 14.punkts) prioritārā kārtībā, ja pieteikums atbilst noteikumu 18. punkta prasībām, bet ir pārsniegts Ķekavas novada pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu apjoms (noteikumu 13. punkts).

VI. Līdzfinansējuma izmaksāšanas kārtība

21. Pēc lēmuma pieņemšanas par līdzfinansējuma piešķiršanu, Ķekavas novada pašvaldība, privātpersona un pašvaldības kapitālsabiedrība slēdz trīspusēju līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanas un izlietošanas kārtību.

22. Privātpersonai ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma saņemšanas dienas ir jānoslēdz noteikumu 21. punktā minētais līgums. Ķekavas novada pašvaldības vārdā līgumu slēdz pašvaldības izpilddirektors.

23. Privātpersonai pēc būvdarbu pabeigšanas jānoslēdz pakalpojuma līgums ar pašvaldības kapitālsabiedrību par ūdensapgādes vai kanalizācijas pakalpojumu izmantošanu pēc pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai izbūves.

24. Ķekavas novada pašvaldība pārskaita privātpersonai piešķirto līdzfinansējumu pašvaldības kapitālsabiedrībai noteikumu 21. punktā minētajā līgumā atrunātajā kārtībā.

VII. Komisijas lēmuma pārsūdzēšanas un atcelšanas kārtība

25. Komisijas lēmumu var apstrīdēt Ķekavas novada pašvaldības nolikumā paredzētajā kārtībā, savukārt Ķekavas novada pašvaldības nolikumā paredzētajā kārtībā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.

26. Komisija var atcelt tās iepriekš pieņemto lēmumu pēc pašas iniciatīvas, ja privātpersona:

26.1. nav noslēgusi noteikumu 21. punktā minēto līgumu noteikumu 22. punktā noteiktā termiņā;

26.2. nav noslēgusi līgumu ar pašvaldības kapitālsabiedrību (noteikumu 23. punkts);

26.3. ir atteikusies no pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai izbūves, iesniedzot Ķekavas novada pašvaldībā atbilstošu iesniegumu.

VIII. Noslēguma jautājums

27. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

27.1. Ķekavas novada pašvaldības 2017. gada 21. decembra saistošie noteikumi Nr. 15/2017 "Par Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētās ūdensapgādes sistēmai vai centralizētās kanalizācijas sistēmai";

27.2. Baldones novada pašvaldības 2021. gada 26. janvāra saistošie noteikumi Nr. 1 "Par Baldones novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētās ūdensapgādes sistēmai un centralizētās kanalizācijas sistēmai".

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
Pielikums
Ķekavas novada pašvaldības
2022. gada 2. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2022
 ,
(vārds, uzvārds) 
 ,
(personas kods) 
 ,
(deklarētā dzīvesvieta, adrese korespondencei, pasta indekss) 
  
(kontakttālrunis) 

ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAI

  
(datums) 

PIETEIKUMS

PAR ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU DZĪVOJAMĀS MĀJAS PIESLĒGŠANAI PIE CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS VAI CENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS

Lūdzu līdzfinansēt kanalizācijas vai ūdensapgādes (vajadzīgo pasvītrot) pieslēguma izbūvi pašvaldības kapitālsabiedrības maģistrālajiem tīkliem man piederošajā nekustamajā īpašumā, kurš

1) atrodas Ķekavas novada,

 
(adrese, kadastra numurs)

2) sastāv no zemesgabala ______ ha platībā ar kadastra apzīmējumu _______________________ un dzīvojamās mājas (viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu (nevajadzīgo svītrot)) ar kadastra apzīmējumu __________________ (ja attiecināms).

Apliecinu, ka mana dzīvesvieta kārtējā gada 1. janvārī plkst. 0:00 bija deklarēta Ķekavas novada administratīvajā teritorijā.

Līdzfinansējuma piešķiršanas pamats (vajadzīgo atzīmēt ar X):

 es   
  

Vārds, uzvārds

Personas kods

Deklarētā dzīvesvieta

mans laulātais   
mans pirmās pakāpes radinieks1   
mans otrās pakāpes radinieks2   
aizbildnis   
aizgādnis   
aizbildnībā esošā persona   
aizgādnībā esošā persona   

Līdzfinansējuma piešķiršanas prioritātes kritērijs (vajadzīgo atzīmēt ar X):

trūcīgā persona

lēmuma datums, numurs

maznodrošinātā persona

lēmuma datums, numurs

3 (trīs) vai vairāk nepilngadīgi bērni vecumā līdz 18 gadiem, ar nosacījumu, ka vismaz 3 nepilngadīgo bērnu deklarētā dzīvesvieta ir Ķekavas novada administratīvajā teritorijā

katra bērna vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta

persona ar invaliditāti, vai bērns invalīds

dokumenta nosaukums, derīguma termiņš un piešķiršanas pamats

politiski represēta persona

dokumenta nosaukums, derīguma termiņš un piešķiršanas pamats

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks

dokumenta nosaukums, derīguma termiņš un piešķiršanas pamats

Afganistānas kara dalībnieks

dokumenta nosaukums, derīguma termiņš un piešķiršanas pamats

Nacionālās pretošanās kustības dalībnieks

dokumenta nosaukums, derīguma termiņš un piešķiršanas pamats

vientuļais pensionārs

dokumenta nosaukums, derīguma termiņš un piešķiršanas pamats;
lēmuma datums, numurs

apgādībā ir bērns (-i) līdz 18 gadu vecumam, kura (-u) deklarētā dzīvesvieta ir tajā pašā nekustamajā īpašumā, kuram tiek paredzēta pieslēguma izbūve

katra bērna vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta

pensionārs

dokumenta nosaukums, derīguma termiņš un piešķiršanas pamats

Papildus informēju, ka man ir / nav (nevajadzīgo svītrot) noslēgts līgums ar pašvaldības kapitālsabiedrību par ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu.

Iesniegumam pievienoju šādus dokumentus (vajadzīgo atzīmēt ar X):

 zemes robežu plāns, kurā ir atzīmēta esošās kanalizācijas sistēmas (krājtvertnes) un ūdensapgādes sistēmas atrašanās vieta un vēlamā pieslēguma vieta;

 invalīda apliecības kopija;

 politiski represētās personas apliecības kopija;

 Černobiļas AES avārijas seku likvidatora apliecības kopija;

 Afganistānas kara dalībnieka apliecības kopija;

 Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības kopija;

 pensionāra apliecības kopija;

 citi __________________________________________ .

Parakstot šo iesniegumu, apliecinu, ka, esmu informēts/-ta, ka Ķekavas novada pašvaldība apstrādā manus personas datus informācijas sistēmās, datu bāzēs, saglabā manus personas datus, kā arī piekļūst tiem, lai iegūtu pārbaudei nepieciešamo informāciju. Papildus apliecinu, ka sniedzu tikai un vienīgi patiesu un faktiskajai situācijai atbilstošu informāciju.

Iesniedzēja paraksts: 
Datums  

1 vecāki, bērni
2 brāļi, māsas, vecvecāki, mazbērni.

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
Paskaidrojuma raksts
Ķekavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2022 "Par Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētās ūdensapgādes sistēmai vai centralizētās kanalizācijas sistēmai"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts1.1. Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta sesto daļu, kas noteic, ka pašvaldība var izdot saistošos noteikumus par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai (turpmāk kopā sauktas – Ūdenssaimniecības sistēma), nosakot līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus.

1.2. Saistošo noteikumu mērķis ir veicināt dzīvojamo māju pieslēgumu Ūdenssaimniecības sistēmai, lai Ķekavas novada administratīvajā teritorijā ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājus nodrošinātu ar kvalitatīvu un vides prasībām atbilstošu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību.

1.3. Saistošie noteikumi nosaka, ka Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējumu piešķir pieslēgumu izbūvei, ja:

1.3.1. nekustamais īpašums atrodas Ķekavas novadā un sastāvā ir ekspluatācijā nodota dzīvojamā māja;

1.3.2. pa ielu vai ceļu gar šo nekustamo īpašumu jau ir izbūvēta centralizētā ūdensapgādes sistēma vai kanalizācijas sistēma.

1.4. Uz Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt fiziska persona, kuras dzīvesvieta kārtējā gada 1. janvārī plkst. 0:00 bija deklarēta Ķekavas novada administratīvajā teritorijā un kuras īpašumā ir ekspluatācijā nodota dzīvojamā māja, un juridiska persona, kura uz pārvaldīšanas līguma pamata apsaimnieko un pārvalda saistošo noteikumu prasībām atbilstošu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums2.1. Likums "Par pašvaldībām" nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt komunālos pakalpojumus (tai skaitā – ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējums veicinās dzīvojamo māju pieslēgumu Ūdenssaimniecības sistēmai, nodrošinot iedzīvotājus ar kvalitatīvu un vides prasībām atbilstošu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību.

2.2. Ķekavas novada administratīvajā teritorijā ir realizēti ūdenssaimniecības projekti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētās aktivitātes 3.5.1.1. "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijas ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000" ietvaros – "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā" 1. kārta, 2. kārta, 3. kārta, 4. kārta, kā arī "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baložos" 1. kārta un 2. kārta, "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldones pilsētā". Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējums veicinās dzīvojamo māju pieslēgumu Ūdenssaimniecības sistēmai vietās, kur šo projektu ietvaros ir izbūvēti tīkli.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuĶekavas novada pašvaldības budžetā kārtējam gadam tiek iekļauti finanšu līdzekļi līdzfinansējumam atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām, tiek izmantots speciālais budžets – dabas resursu nodokļa ieņēmumi.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāĶekavas novada pašvaldības līdzfinansējums veicinās ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību Ķekavas novada administratīvajā teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām5.1. Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Ķekavas novada pašvaldība.

5.2. Ķekavas novada pašvaldības Licencēšanas komisija izvērtēs saņemtos pieteikumus par Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai pie Ūdenssaimniecības sistēmas.

5.3. Ķekavas novada pašvaldība ir institūcija, kurā fiziska persona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos.

5.4. Saistībā ar pieslēgumu ierīkošanu jāņem vērā Latvijas Republikā spēkā esošie būvniecību regulējošie normatīvie akti, tajā skaitā Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumi Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi", 18. punkts. https://likumi.lv/ta/id/291197#p18, un Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumi Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi", 6.¹ punkts. https://likumi.lv/ta/id/291197#p6_1.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar Ķekavas novada komunālajām saimniecībām – SIA "Ķekavas nami", SIA "Baložu Komunālā Saimniecība" un SIA "BŪKS".
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ķekavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 3/2022Pieņemts: 02.02.2022.Stājas spēkā: 07.04.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 68, 06.04.2022. OP numurs: 2022/68.10
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
331375
07.04.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)