Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 5/2022

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 2022. gada 16. martā
Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2022. gada 16. marta sēdes lēmumu Nr. 29
(prot. Nr. 9)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.2 panta otrās daļas 4. punktu un piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību, kādā Ķekavas novada pašvaldība (turpmāk tekstā – pašvaldība) sniedz palīdzību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (turpmāk tekstā – māja) dzīvokļu īpašniekiem energoefektivitātes pasākumu veikšanai mājās. Noteikumu izpratnē ar māju saprot ēku, kas kā dzīvojamā māja ir reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

2. Līdzfinansējuma piešķiršanas pieteikuma pieņemšanu, reģistrēšanu un atbilstības novērtēšanu, veic pašvaldības domes izveidota komisija, kuras kompetencē ir jautājumu izskatīšana par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai mājās (turpmāk tekstā – komisija).

3. Pašvaldības līdzfinansējums māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai tiek piešķirts no šim nolūkam paredzētajiem gadskārtējā pašvaldības budžeta līdzekļiem.

4. Līdzfinansējuma atbalsts tiek piešķirts tām mājām, kuras ir saņēmušas valsts institūcijas, kredītiestādes vai Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansēto projekta īstenošanas apstiprinājumu.

II. Līdzfinansējuma nosacījumi, veidi un apmērs

5. Līdzfinansējumu māju energoefektivitātes pasākumiem piešķir, ja:

5.1. mājas nodotas ekspluatācijā līdz 1999. gada 31. decembrim, un tajās ir ne mazāk kā četri dzīvokļa īpašumi, kuru sastāvā ietilpst atsevišķais īpašums un kopīpašuma domājamā daļa;

5.2. mājai vai mājām ir nodibināta dzīvokļu īpašnieku kopība, vai dzīvokļu īpašnieki, vai pašvaldība ir iecēlusi (norīkojusi uz laiku) mājas pārvaldnieku un/vai ir noslēgts pārvaldīšanas līgums;

5.3. vairāk nekā 51 % dzīvokļu īpašnieki no visiem mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem, ir balsojot "par" pieņēmuši lēmumu veikt mājas energoefektivitātes un/vai renovācijas pasākumus;

5.4. vienai personai pieder ne vairāk kā 25 % no mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem;

5.5. mājas atsevišķo īpašumu kopējā platība ir lielāka par 200 m² un mājā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25 % no mājas kopējās platības;

5.6. mājā veikts energoaudits un tehniskā apsekošana;

5.7. mājai izstrādāts tehniskais projekts un/vai renovācijas darbu projekts, kurā ietverts būvdarbu izmaksu aprēķins (tāme);

5.8. mājas dzīvokļu īpašnieku kopējais parāda apmērs par apsaimniekošanu, pārvaldīšanu un komunālajiem pakalpojumiem par pēdējiem 12 mēnešiem nepārsniedz 20 %.

III. Pieteikumu iesniegšanas un reģistrācijas kārtība

6. Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai pretendents iesniedz pašvaldībā pieteikumu (1. pielikums) un reģistrācijas anketu (2. pielikums). Iesniegtos un reģistrētos dokumentus nodod komisijai to izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai.

7. Pretendentu atbilstību noteikumu prasībām izvērtē komisija un viena mēneša laikā no pieteikuma saņemšanas rakstiski paziņo pretendentam lēmumu:

7.1. par iesnieguma reģistrēšanu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas programmai, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti atbilst noteikumu prasībām;

7.2. par atteikumu reģistrēt iesniegumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas programmai, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti neatbilst noteikumu prasībām.

8. Pieteikumu izvērtēšana notiek to reģistrācijas secībā. Komisija katram pretendentam piešķiramo pašvaldības līdzfinansējuma daļu euro nosaka, pamatojoties uz atbalstāmo izmaksu aprēķinu, nepārsniedzot noteikumos noteiktos līdzfinansējuma apjomus.

9. Gadījumā, ja starp pieteikumam pievienotajos dokumentos uzrādītajām atbalstāmajām izmaksām un darbu pieņemšanas – nodošanas aktā norādītajiem darbiem tiek konstatētas atšķirības, komisija ir tiesīga pārskatīt lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma apjomu. Šajā gadījumā pašvaldības līdzfinansējuma apjoms nevar būt lielāks par sākotnēji piešķirto.

10. Ja pašvaldības atbalstīto pieteikumu kopējais līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajam gadam pašvaldības budžetā paredzēto, līdzfinansējumu nesaņēmušie pretendenti pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt pirmkārt tūlīt pēc tam, kad šim mērķim paredzētie līdzekļi pašvaldības budžetā tiek iedalīti.

IV. Līdzfinansējuma apjoms un izmaksas kārtība

11. Līdzfinansējumu piešķir šādām darbībām:

11.1. mājas tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai;

11.2. mājas energosertifikāta un tā pārskatu sagatavošanai;

11.3. mājas būvprojekta vai apliecinājuma kartes vai ēkas fasādes apliecinājuma kartes un būvdarbu tāmes sagatavošanai;

11.4. būvdarbu veikšanai atbilstoši mājas būvprojektam vai apliecinājuma kartei vai ēkas fasādes apliecinājuma kartei un būvdarbu tāmei.

12. Kopējais pašvaldības līdzfinansējums noteikumu 11. punktā norādīto darbu veikšanai vienai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai nevar pārsniegt 25 000,00 euro, un to māja var saņemt vienu reizi.

13. Vienai mājai maksimālā piešķiramā līdzfinansējuma summa ir 10,00 euro uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru, bet ne mazāk kā 10 000,00 euro un ne vairāk kā 25 000,00 euro.

14. Līdzfinansējumu piešķir ar komisijas lēmumu.

15. Līdzfinansējumu izmaksā noslēdzot attiecīgu līgumu.

16. Līdzfinansējuma summu pārskaita pēc visu darbu vai pakalpojuma veikšanas un pieņemšanas – nodošanas akta apliecinātas kopijas un apliecinājuma par pieņemšanu ekspluatācijā kopijas iesniegšanas komisijai.

17. Komisijas lēmumu var apstrīdēt pašvaldības nolikumā paredzētajā kārtībā, savukārt pašvaldības nolikumā paredzētajā kārtībā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.

V. Līdzfinansējuma kā de minimis atbalsta piešķiršanas nosacījumi saimnieciskās darbības veicējiem

18. Ja energoefektivitātes pasākumus veic mājā, kurā kāds no dzīvokļu īpašniekiem ir saimnieciskās darbības veicējs un konkrēts dzīvokļa īpašums tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un, ja dzīvokļa īpašnieks pretendē uz atbalstu, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, tad atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros radušos izmaksu segšanai sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – regula Nr. 1407/2013) un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību.

19. Piesakoties līdzfinansējumam, mājas dzīvokļa īpašniekam, kurš minēts noteikumu 18. punktā, ir tiesības iesniegt papildu iesniegumu, norādot, ka proporcionāli viņa īpašuma vai kopīpašuma daļai energoefektivitātes pasākumu izmaksas ir uzskatāmas par neattiecināmām un tiek segtas no citiem privātiem līdzekļiem bez valsts vai pašvaldības atbalsta, proporcionāli samazinot iesniegumā norādīto pašvaldības līdzfinansējuma daļu.

20. Lemjot par līdzfinansējuma piešķiršanu komercdarbības atbalsta veidā, komisija ievēro šādus nosacījumus:

20.1. de minimis atbalstu piešķir, ievērojot regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā minētos nozaru un darbības izņēmumus;

20.2. saimnieciskās darbības veicējs tiek vērtēts viena vienota uzņēmuma līmenī atbilstoši regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktam;

20.3. pārbauda, vai saimnieciskās darbības veicējam piešķiramais atbalsts nepalielina attiecīgajā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru, atbilstoši regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktam.

VI. Noslēguma jautājumi

21. Ar noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

21.1. Ķekavas novada pašvaldības 2011. gada 15. decembra saistošie noteikumi Nr. 30/2011 "Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās";

21.2. Baldones novada pašvaldības 2018. gada 29. maija saistošie noteikumi Nr. 19 "Par līdzfinansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās".

22. Jautājumu izskatīšanai par līdzfinansējuma piešķiršanu māju energoefektivitātes pasākumiem, kuru ietvaros līdz noteikumu spēkā stāšanās brīdim būvdarbi ir pabeigti un pieņemti ekspluatācijā, pašvaldībā ir iesniegts pieteikums par līdzfinansējuma piešķiršanu mājas renovācijas sagatavošanas pasākumu veikšanai un/vai energoefektivitātes pasākumu veikšanai, bet par kuriem komisija nav pieņēmusi lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu, tiek piemērota noteikumos noteiktā kārtība.

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
1. pielikums
Ķekavas novada pašvaldības
2022. gada 16. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2022

Ķekavas novada pašvaldībai

Dzīvojamās mājas

 
 

(adrese)

  
 

(iesniedzēja tiesiskais statuss/amats)

  
 

(vārds uzvārds/nosaukums)

  
 

(personas kods/reģistrācijas Nr.)

  
 

(iesniedzēja adrese)

  
 

(tālrunis)

PIETEIKUMS

Lūdzu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamajai mājai 
 
(adrese)

dzīvojamās mājas renovācijas sagatavošanas pasākuma veikšanai.

energoefektivitātes pasākumu veikšanai.

Dzīvokļu skaits __________________;

Dzīvokļu (atsevišķais īpašums) kopējā platība ______________________ m2;

Mājas apkurināmā platība ______________________ m2;

Kopējā ieguldījumu summa (EUR) ______________________ euro;

Plānotais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms

atbalstāmajām aktivitātēm (EUR) ______________________ euro;

Plānotais/veiktais renovācijas darbu ilgums (mēnešos) _____________ mēn.

Iesniegtie obligātie pielikumi:

1. Reģistrācijas anketa.

2. Pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma kopija.

3. Pārvaldnieka / apsaimniekotāja reģistrācijas apliecības kopija.

4. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma kopija, par mājas energoefektivitātes pasākuma veikšanu.

5. Apsaimniekotāja, pakalpojuma sniedzēja izsniegtā izziņa par apsaimniekošanas maksas un komunālo pakalpojumu parāda apmēru par pēdējiem 12 mēnešiem.

6. Sertificēta būvinženiera apstiprināts kopējo darbu izmaksu aprēķins.

7. Uzrādīt būvprojektu (oriģinālu), kas saskaņots Ķekavas novada būvvaldē vai norādīt BIS sistēmā iesniegto informāciju.

8. Energoaudita atskaite vai energosertifikāts (ja ir).

9. Ķekavas novada būvvaldes saskaņojumi veicamajiem darbiem.

____. _________. 202____.

 
(amats)

(paraksts)

(vārds uzvārds)

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
2. pielikums
Ķekavas novada pašvaldības
2022. gada 16. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2022
REĢISTRĀCIJAS ANKETA
1. Mājas kadastra apzīmējums
2. Mājas adrese
3. Mājas sērijas Nr.
4. Atsevišķa īpašuma (dzīvokļu) kopējā platība (m2)
5. Koplietošanas īpašuma (nedzīvojamās) platība (m2)
6. Mājas pārvaldnieks: Dzīvokļu īpašnieku kopība, Pilnvarota persona, Biedrība
7. Pārvaldnieka vārds, uzvārds/ nosaukums
8. Pārvaldnieka personas kods/ reģistrācijas Nr.
9. Pārvaldnieka adrese/ juridiskā adrese
10. Pārvaldnieka e-pasta adrese
11. Pārvaldnieka telefons
12. Pārvaldnieka bankas konta rekvizīti:

Banka

Kods

Konta Nr.

13. Mājas apsaimniekotājs – Pats pārvaldnieks, Cita persona
14. Apsaimniekotāja vārds, uzvārds/ nosaukums
15. Mājas apkurināmā platība (m2)
16. Mājas kopējā platība (m2)
17. Siltummezgla tips – Automatizēts, Neautomatizēts
18. Energoaudits – Ir veikts _____________ (gads), Nav veikts
19. Siltumenerģijas patēriņš apkurei (MWh) iepriekšējā gadā:
20. Esošā maksa par apsaimniekošanu (EUR / m2)
21. Mājas kopējie ieņēmumi par iepriekšējo gadu (EUR)
22. Mājas uzkrāto līdzekļu apjoms uz pieteikuma iesniegšanas dienu (EUR):
23. Mājas dzīvokļu īpašnieku parādi uz pieteikuma iesniegšanas dienu (EUR)
24.Iepriekš saņemtais finansējums no citiem finanšu avotiem –

Ir saņemts (aizpilda 25. punktu), Nav saņemts

25. Informācija par jau veiktajiem aktivitātēm un to izmaksām:

ES fondi (gads, aktivitāte, finansējumu apjoms):

Valsts (gads, aktivitāte, finansējumu apjoms):

Pašvaldība (gads, aktivitāte, finansējumu apjoms):

– Kredītiestāde (gads, aktivitāte, finansējumu apjoms):

No uzkrātajiem līdzekļiem (gads, aktivitāte, finansējumu apjoms):
 

Ar savu parakstu apliecinu sniegto datu pareizību

Ķekavā, 202__. _________. _____________.

 
(amats)

(paraksts)

(vārds uzvārds)

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
Paskaidrojuma raksts
Ķekavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2022 "Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts1.1. Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 panta otrās daļas 4. punktu, kas noteic, ka pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot finansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā, nosakot līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus.

1.2. Saistošo noteikumu mērķis ir veicināt energoefektivitātes pasākumu veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

1.3. Saistošie noteikumi nosaka, ka Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējumu piešķir energoefektivitātes pasākumu veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, ja:

1.3.1. Mājas nodotas ekspluatācijā līdz 1999. gada 31. decembrim, un tajās ir ne mazāk kā četri dzīvokļa īpašumi, kuru sastāvā ietilpst atsevišķais īpašums un kopīpašuma domājamā daļa;

1.3.2. Mājai vai Mājām ir nodibināta dzīvokļu īpašnieku kopība, vai dzīvokļu īpašnieki, vai pašvaldība ir iecēlusi (norīkojusi uz laiku) mājas pārvaldnieku un/vai ir noslēgts pārvaldīšanas līgums;

1.3.3. vairāk nekā 51 % dzīvokļu īpašnieki no visiem Mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem, ir balsojot "par" pieņēmuši lēmumu veikt mājas energoefektivitātes un/vai renovācijas pasākumus;

1.3.4. vienai personai pieder ne vairāk kā 25 % no Mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem;

1.3.5. Mājas atsevišķo īpašumu kopējā platība ir lielāka par 200 m² un Mājā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25 % no Mājas kopējās platības;

1.3.6. Mājā veikts energoaudits un tehniskā apsekošana;

1.3.7. Mājai izstrādāts tehniskais projekts un/vai renovācijas darbu projekts, kurā ietverts būvdarbu izmaksu aprēķins (tāme);

1.3.8. Mājas dzīvokļu īpašnieku kopējais parāda apmērs par apsaimniekošanu, pārvaldīšanu un komunālajiem pakalpojumiem par pēdējiem 12 mēnešiem nepārsniedz 20 %.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums2.1. Likums "Par pašvaldībām" nosaka, ka Dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu. Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējums veicinās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanu.

2.2. Ķekavas novada administratīvajā teritorijā tiek realizēti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas projekti, izmantojot Altum administrētās atbalsta programmas finansējumu. Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējums veicinās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iesaistīšanos jaunu energoefektivitātes uzlabošanas projektu realizēšanā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Ķekavas novada pašvaldības budžetā kārtējam gadam tiek iekļauti finanšu līdzekļi līdzfinansējumam atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām, tiek izmantots speciālais budžets – dabas resursu nodokļa ieņēmumi.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāĶekavas novada pašvaldības līdzfinansējums veicinās mājokļu kvalitātes uzlabošanos Ķekavas novada administratīvajā teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām5.1. Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Ķekavas novada pašvaldība.

5.2. Komisija, kuras kompetencē ir jautājumu izskatīšana par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai mājās, izvērtēs saņemtos pieteikumus par Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

5.3. Ķekavas novada pašvaldība ir institūcija, kurā fiziska persona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos.

5.4. Saistībā ar energoefektivitātes pasākumu veikšanu jāņem vērā Latvijas Republikā spēkā esošie būvniecību regulējošie normatīvie akti.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar Ķekavas novada komunālajām saimniecībām – SIA "Ķekavas nami", SIA "Baložu Komunālā Saimniecība" un SIA "BŪKS".
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ķekavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 5/2022Pieņemts: 16.03.2022.Stājas spēkā: 31.03.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 63, 30.03.2022. OP numurs: 2022/63.23
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
331156
31.03.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)