Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Limbažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 10

Limbažos 2021. gada 26. augustā
Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Limbažu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas
APSTIPRINĀTI
ar Limbažu novada domes
26.08.2021. sēdes lēmumu Nr. 181
(prot. Nr. 5, 76. §)

PRECIZĒTI
ar Limbažu novada domes
23.09.2021. sēdes lēmumu Nr. 340
(prot. Nr. 6, 105. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
un Vispārējās izglītības likuma
26. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi "Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Limbažu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas" (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) nosaka kārtību iesniegumu uzskaites organizēšanai pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanai un atskaitīšanai Limbažu novada pašvaldības (turpmāk tekstā – pašvaldība) izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk tekstā – izglītības iestādes).

2. Pirmsskolas izglītības programmu bērni apgūst no 1 gada un 6 mēnešu vecuma līdz 7 gadu vecumam.

3. Obligātā piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei tiek sākta tajā kalendārajā gadā, kurā bērnam aprit pieci gadi. Šie bērni programmas apguvei jāpiesaka līdz 1. aprīlim tajā kalendārajā gadā, kurā bērnam aprit pieci gadi. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības, pirmsskolas izglītības programmas apguvi var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu, saskaņā ar vecāku vēlmēm un ģimenes ārsta atzinumu.

4. Pašvaldībā ir vienota bērnu reģistrācija uzņemšanai pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

5. Vecāki, audžuvecāki, aizbildņi vai pilnvarotās personas (tai skaitā, bērnu aprūpes iestādes pārstāvji u.c.) (turpmāk tekstā – vecāki) var pieteikt bērnu pirmsskolas izglītības programmas apguvei izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas:

5.1. Limbažu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādē "Buratīno";

5.2. Limbaži pilsētas 2. pirmsskolas izglītības iestādē "Kāpēcītis";

5.3. Limbažu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādē "Spārīte";

5.4. Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolā;

5.5. Umurgas pamatskolā;

5.6. Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādē;

5.7. Lādezera pamatskolā,

5.8. Pāles pamatskolā;

5.9. Skultes pirmsskolas izglītības iestādē "Aģupīte";

5.10. Vidrižu pamatskolā;

5.11. Pirmsskolas izglītības iestādē "Vilnītis" ar filiālēm Korģenē un Svētciemā;

5.12. Liepupes pamatskolā;

5.13. Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā;

5.14. Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē "Auseklītis" un struktūrvienībās;

5.15. Staiceles pamatskolā.

6. Grupu komplektācija izglītības iestādē notiek no 1. jūnija līdz 31. augustam.

7. Pirmsskolas izglītības programmas apguve izglītības iestādēs sākas katra kārtējā gada 1. septembrī.

8. Ja bērns, kurš ir reģistrēts rindā, sasniedzot piecu gadu vecumu vēl nav uzņemts izglītības iestādē, bērna vecākiem jāpiesaka bērns atbilstošas programmas apguvei vispārējās izglītības iestādē.

9. Komplektējot pirmsskolas bērnu grupas izglītības iestādēs, jāievēro Vispārējas izglītības likums, šie noteikumi un citi spēkā esošie normatīvie akti.

10. Vietu piešķiršana izglītības iestādēs notiek saskaņā ar Limbažu novada izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas vietu sadales komisijas (turpmāk tekstā – Komisija) lēmumu.

II. Bērnu reģistrācija uzņemšanai izglītības iestādēs

11. Bērnus pieteikt reģistrācijai uzņemšanai izglītības iestādēs (turpmāk tekstā – reģistrācija) var no bērna dzimšanas brīža. Bērnu reģistrācija notiek visu gadu.

12. Bērnu reģistrācija uzņemšanai izglītības iestādē notiek iesniedzot iesniegumu:

12.1. elektroniski Limbažu novada pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas vietu sadales komisijai (turpmāk – Komisija), parakstot to ar drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu: pasts@limbazi.lv vai

12.2. klātienē Limbažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Rīgas ielā 16, Limbažos (turpmāk tekstā – Klientu apkalpošanas centrs) vai jebkurā citā Limbažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā vai pagasta pārvaldē, kā arī iesniedzot iesniegumu ar pasta starpniecību;

12.3. izmantojot Latvija.lv elektroniskos rīkus.

13. Bērna reģistrācijas iesniegumu var iesniegt bērna vecāki vai personas, kas tos aizstāj, pievienojot pilnvarotajām personām – pilnvaras kopiju vai bāriņtiesas lēmums, ar kuru bērns ievietots attiecīgajā iestādē, aizbildņiem – lēmuma par aizbildniecības nodibināšanu kopiju, audžuvecākiem – līguma par bērna ievietošanu audžuģimenē kopiju.

14. Vecākiem ir pienākums sniegt patiesas ziņas par bērna deklarēto dzīvesvietu, kā arī ziņot par izmaiņām.

15. Vecāki aizpilda iesniegumu (pielikumā), kas tiek reģistrēts elektroniskā veidā (turpmāk tekstā – reģistrs). Iesniegumā drīkst norādīt ne vairāk kā trīs izglītības iestādes.

16. Komisijas sekretārs iesniegumus sistematizē atsevišķi pa bērnu dzimšanas gadiem, ņemot vērā bērna tuvāko pirmsskolas izglītības iestādi un vecāku norādīto vēlamo izglītības iestādi, bērna deklarēto dzīvesvietu, iesniegumu iesniegšanas secībā, norādot laiku, kad nepieciešama vieta izglītības iestādē.

17. Vecākiem ir tiesības mainīt iesniegumā norādīto vēlamo izglītības iestādes apmeklēšanas sākuma laiku, iesniedzot iesniegumu, saskaņā ar saistošo noteikumu 12. punktā noteikto kārtību.

18. Komisijas sekretārs veic izmaiņas reģistrā.

19. Reģistrā tiek norādīts:

19.1. reģistrētā bērna kārtas numurs, pieteikšanās datums;

19.2. Bērnus identificē pēc tiem piešķirtajiem speciālajiem numuriem, kurus bērna likumiskais pārstāvis saņem, kad ir veikta bērna reģistrācija reģistrā.

20. Reģistrs tiek papildināts un precizēts katra mēneša pirmajās piecās darba dienās.

21. Ievērojot iesniegumu reģistrācijas secību un brīvo vietu skaitu izglītības iestādē, tiek izveidots pretendējošo bērnu saraksts, kas prioritāri tiek uzņemti šādā secībā:

21.1. bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu;

21.2. bērni no Limbažu novada administratīvajā teritorijā deklarētajām audžuģimenēm;

21.3. bērni, kuriem kārtējā gadā jāuzsāk apgūt obligātā piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanas skolai programma;

21.4. bērni, kuru kāds no vecākiem strādā attiecīgajā izglītības iestādē;

21.5. bērni, kuru vismaz viens no vecākiem ir deklarēts pašvaldības administratīvajā teritorijā 3 (trīs) mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas;

21.6. bērni, kuriem brālis vai māsa jau apmeklē attiecīgo izglītības iestādi;

21.7. normatīvajos aktos noteikto kategoriju darbinieku bērni, ja ir izziņa no darba vietas;

21.8. pašvaldībā deklarēti bērni, kuriem neviens no vecākiem nav deklarēts pašvaldības administratīvajā teritorijā;

21.9. citās pašvaldībās deklarētie bērni.

(Grozīts ar Limbažu novada domes 30.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 36)

22. Uzņemot bērnu izglītības iestādē, Komisija vērtē vecāka izteikto vēlmi, kopsakarībā ar to, vai tā ir bērna deklarētajai dzīvesvietai tuvākā izglītības iestāde.

23. Bērnu izslēdz no reģistra uz vecāku rakstiska iesnieguma pamata Komisijai.

III. Bērnu uzņemšana izglītības iestādēs

24. Izglītības iestādēs uzņem reģistrā iekļautos bērnus ar Komisijas lēmumu, to reģistrācijas secībā, izņemot 21. punktā paredzētos gadījumus.

25. Visu izglītības iestāžu vadītāji līdz katra gada 1. jūnijam iesniedz Komisijai uzņemamo bērnu skaitu katrā izglītības iestādes grupā uz nākamā mācību gada 1. septembri.

26. Izglītības iestāžu vadītāji līdz katra gada 15. jūnijam iesniedz informāciju un Komisijas sekretārs sagatavo sarakstu par grupā uzņemamo bērnu skaitu un grupu skaitu veidošanu katrā izglītības iestādē atbilstoši reģistrā reģistrētajiem pieprasījumiem bērnu uzņemšanai izglītības iestādē, un iesniedz izskatīšanai Komisijā lēmuma pieņemšanai. Komisija lēmumu pieņem 1 (viena) mēneša laikā.

27. Komisijas sekretārs par Komisijas lēmumiem nekavējoties informē izglītības iestāžu vadītājus. Izglītības iestāžu vadītāji 10 darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža telefoniski vai uz izglītības iestādē norādīto e-pastu, vai izglītības iestādes izstrādātajā kārtībā paziņo vecākiem par iespēju bērnam apmeklēt izglītības iestādi un attiecīgo dokumentu iesniegšanu izglītības iestādē.

28. Mēneša laikā no Komisijas lēmuma pieņemšanas datuma, vecākam jāiesniedz konkrētajā izglītības iestādē visi 30. punktā minētie dokumenti.

29. Lai uzņemtu bērnu izglītības iestādē, Komisija izsniedz iestādes vadītājam uzņemtā bērna vecāku iesniegumu.

30. Vecākiem jāiesniedz iestādes vadītājam:

30.1. pilnvarotajām personām – pilnvaras kopiju, bāriņtiesas lēmums par ievietošanu attiecīgajā iestādē, aizbildņiem – lēmuma par aizbildniecības nodibināšanu kopiju, audžuvecākiem – līguma par bērna ievietošanu audžuģimenē kopiju (uzrādot oriģinālu);

30.2. medicīniskā karte (veidlapa 026/u);

30.3. izraksts no profilaktiskās potēšanas kartes (veidlapa 063/u);

30.4. citus dokumentus atbilstoši izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem.

31. Bērna uzņemšanu izglītības iestādes vadītājs noformē ar rīkojumu, norādot pirmsskolas izglītības programmu, kuru bērns apgūs.

32. Ja vecāki atsakās (iesniedzot iesniegumu – Komisijai) no iedalītās vietas izglītības iestādē tekošajā gadā, tad vecāku iesniegums par bērna uzņemšanu izglītības iestādē tiek atstāts reģistrā – pa bērnu dzimšanas gadiem, ņemot vērā iesniegumu hronoloģisko secību.

33. Ja vecāki atsakās (iesniedzot iesniegumu – Komisijai) no iedalītās vietas izglītības iestādē, Komisija pieņem lēmumu un piedāvā nākošajam reģistrā reģistrētajam bērnam vietu izglītības iestādē.

34. Izglītības iestādes vadītājs vai viņa pilnvarotā persona, pēc Komisijas lēmuma par bērna uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē, slēdz līgumu ar bērna vecākiem un iepazīstina ar izglītības iestādes iekšējiem normatīvajiem dokumentiem.

IV. Bērnu atskaitīšana no izglītības iestādes

35. Bērnu atskaita no izglītības iestādes, pamatojoties uz iestādes vadītāja rīkojumu šādos gadījumos:

35.1. pēc vecāku iniciatīvas, iesniedzot iesniegumu izglītības iestādē, norādot pamatojumu;

35.2. bērns apguvis piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas programmu;

35.3. ja bērns bez attaisnojoša iemesla trīs mēnešus nav apmeklējis izglītības iestādi (izņemot obligātā pirmsskolas izglītības vecumā esošo bērnu);

35.4. izglītojamais mainījis izglītības iestādi vai dzīves vietu.

36. Iestādes vadītāja rīkojums par bērna atskaitīšanu no izglītības iestādes, pamatojoties uz 35. punkta apakšpunktiem, vecākiem nosūtāms pa pastu ierakstītā vēstulē vai izsniedzams personīgi pret parakstu tā, lai rīkojums tiktu saņemts ne vēlāk kā piecas dienas pirms datuma, kad bērns tiek atskaitīts no izglītības iestādes.

37. Pamatojoties uz noteikumu 35.2. punktu, attiecīgā izglītības iestāde izsniedz izziņu par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas pirmizglītības programmas apguvi. Izziņas tiek numurētas un reģistrētas atbilstoši lietvedības prasībām. Izziņa tiek izsniegta vecākiem vai aizbildnim iesniegšanai vispārējā vai speciālā izglītības iestādē, kur bērns uzsāk mācības 1. klasē.

38. Gadījumos, kad bērns izstājies no izglītības iestādes, iestādes vadītāja 10 dienu laikā informē Komisiju par brīvo vietu grupā.

39. Pamatojoties uz noteikumu 35.3. punktu, izglītības iestāde pirms rīkojuma par atskaitīšanu pieņemšanas rakstiski nosūta brīdinājumu bērna likumiskajam pārstāvim par bērna iespējamo atskaitīšanu un noteic termiņu paskaidrojuma iesniegšanai.

V. Noslēguma jautājumi

40. Bērnu reģistrāciju rindā un uzņemšanu pašvaldības izglītības iestādēs pārrauga Limbažu novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja, kas arī izskata strīdus par bērnu reģistrēšanu rindā, administratīvā akta vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas gadījumā sniedzot priekšlikumus domei.

41. Atzīt par spēku zaudējušiem šādus saistošos noteikumus: Limbažu novada domes 2012. gada 22. marta saistošos noteikumus Nr. 8 "Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Limbažu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas" un Alojas novada domes 2010. gada 17. februāra saistošos noteikumus Nr. 5 "Noteikumi par bērnu uzņemšanu Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē "Auseklītis" un pirmsskolas grupās vispārizglītojošās skolās".

42. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45. pantā noteiktajā kārtībā.

Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs
Pielikums Nr. 1
Limbažu novada pašvaldības domes
2021. gada 26. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 10
"Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību
Limbažu novada pašvaldības izglītības iestādēs,
kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas"

(Pielikums Limbažu novada domes 30.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 36 redakcijā)

   
  

(iesniedzēja vārds, uzvārds)

   
  

(personas kods)

   
  

(deklarētā dzīvesvietas adrese)

 

/

 
 

(tālrunis)

(elektroniskā pasta adrese)

IESNIEGUMS
par bērna reģistrāciju uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē

Limbažu novada pašvaldības
Pirmsskolas izglītības programmas vietu sadales komisijai

Rīgas ielā 16, Limbažos, LV-4001

Bērna dati:

vārds, uzvārds 
personas kods 
dzimšanas datums, mēnesis, gads 
deklarētā dzīvesvietas adrese 

Pamatojoties uz Limbažu novada pašvaldības 26.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 10 "Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Limbažu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas" lūdzu reģistrēt manu bērnu pirmsskolas izglītības programmā, kods 01 011111 ar 202_. gada ____.______________________.

Atzīmēt, prioritārā secībā numurējot, vēlamās 3 (trīs) PII:

N.p.k.

Pirmsskolas izglītības iestādeAdrese
 Limbažu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestāde "Buratīno"Parka iela 5, Limbaži
 Limbažu pilsētas 2. pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcītis"Zāles iela 6, Limbaži
 Limbažu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde "Spārīte"Dārza iela 6, Limbaži
 Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādeĀbeļu iela 4, Ozolaine, Limbažu pag.
 Skultes pirmsskolas izglītības iestāde "Aģupīte""Mandegas", Skulte, Skultes pag.
 Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola"Viļķenes skola", Viļķene, Viļķenes pag.
 Pāles pamatskolaSkolotāju iela 4, Pāle, Pāles pag.
 Lādezera pamatskolaSkolas iela 1, Lādezers, Limbažu pag.
 Umurgas pamatskolaUlda Sproģa iela 7, Umurga, Umurgas pag.
 Umurgas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa PociemāPociema iela 7, Pociems, Katvaru pag.
 Vidrižu pamatskolaSkolas iela 5, Vidriži, Vidrižu pag.
 Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Auseklītis"Parka iela 13, Aloja, Limbažu novads
 Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Auseklītis" struktūrvienība Vilzēnos"Vilzēnu pamatskola", Vilzēni, Braslavas pag., Limbažu novads
 Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Auseklītis" struktūrvienība Puikulē''Sabiedriskais centrs'', Puikule, Brīvzemnieku pag., Limbažu novads
 Staiceles pamatskolaSporta iela 4, Staicele, Limbažu novads
 Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolaParka iela 12, Ainaži, Limbažu novads
 Liepupes pamatskola"Veiksmes", Liepupe, Liepupes pag., Limbažu novads
 Pirmsskolas izglītības iestāde "Vilnītis"Pērnavas iela 29, Salacgrīva, Limbažu novads
 Pirmsskolas izglītības iestāde "Vilnītis" filiāle KorģenēZītaru iela 2, Korģene, Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads
 Pirmsskolas izglītības iestāde "Vilnītis" filiāle SvētciemāDārza iela 26, Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads

Papildu atzīmes:

 

bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns
bērns no Limbažu novada administratīvajā teritorijā deklarētajām audžuģimenēm;
normatīvo aktu regulējums (pielikumā izziņa no darbvietas)
dvīņi vai vairāki vienās dzemdībās dzimuši bērni
kāds no bērniem jau apmeklē izvēlēto PII: bērna vārds, uzvārds ____________________________
vecāks ir darbinieks attiecīgajā PII

Vecāku ievērībai:

1. Iesnieguma iesniegšana Limbažu novada pašvaldībā negarantē bērnam tūlītēju vietas piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādē.

2. Vecākiem ir pienākums informēt Limbažu novada pašvaldības Pirmsskolas izglītības programmas vietu sadales komisiju par izmaiņām iesniegumā norādītajā vecāku/bērna kontaktinformācijā 10 darba dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža. Pretējā gadījumā pastāv risks, ka vecāki nesaņems izziņu (paziņojumu) par vietas piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādē, kurā norādīts termiņš, kādā vecākiem jāierodas pirmsskolas izglītības iestādē. Ja vecāki noteiktajā termiņā neierodas pirmsskolas izglītības iestādē, izziņa (paziņojums) zaudē spēku un bērna vieta reģistrā tiek anulēta.

Kontaktinformācija: Rīgas iela 16, Limbažos, tālr. 64023003; e-pasts: pasts@limbazunovads.lv

202_. gada .   
     

(iesniedzēja paraksts)*

* Pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu
elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu, vai iesniegts, izmantojot
e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei" portālā www.latvija.lv.

Pielikums Nr. 2
Limbažu novada pašvaldības domes
2021. gada 26. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 10
"Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību
Limbažu novada pašvaldības izglītības iestādēs,
kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas"

(Pielikums Limbažu novada domes 30.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 36 redakcijā)

   
  

(iesniedzēja vārds, uzvārds)

   
  

(personas kods)

   
  

(deklarētā dzīvesvietas adrese)

 

/

 
 

(tālrunis)

(elektroniskā pasta adrese)

IESNIEGUMS
par izmaiņām pieteikumā par bērna reģistrāciju uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē

Limbažu novada pašvaldības
Pirmsskolas izglītības programmas vietu sadales komisijai

Rīgas ielā 16, Limbažos, LV-4001

Bērna dati:

vārds, uzvārds 
personas kods 
dzimšanas datums, mēnesis, gads 
deklarētā dzīvesvietas adrese 

Pamatojoties uz Limbažu novada pašvaldības 26.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 10 "Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Limbažu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas" lūdzu veikt izmaiņas pieteikumā:

vēlos mainīt uzņemšanas laiku ar 202___. gada____.__________________
vēlos mainīt izglītības iestādi NO: _______________________________________________

UZ:

Limbažu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestāde "Buratīno"

Limbažu pilsētas 2. pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcītis"

Limbažu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde "Spārīte"

Ozolaines pirmsskolas izglītības iestāde

Skultes pirmsskolas izglītības iestāde "Aģupīte"

Staiceles pamatskola

Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola

Liepupes pamatskola

Pirmsskolas izglītības iestāde "Vilnītis"

Pirmsskolas izglītības iestāde "Vilnītis" filiāle Korģenē

Pirmsskolas izglītības iestāde "Vilnītis" filiāle Svētciemā

Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola

Pāles pamatskola

Lādezera pamatskola

Umurgas pamatskola

Umurgas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa Pociemā

Vidrižu pamatskola

Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Auseklītis"

Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Auseklītis" struktūrvienība Vilzēnos

Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Auseklītis" struktūrvienība Puikulē

ar 202_. gada ____.______________________

 
20___. gada ____.______________  
  

(iesniedzēja paraksts)*

* Pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu
elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu, vai iesniegts, izmantojot
e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei" portālā www.latvija.lv.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Limbažu novada pašvaldības izglītības iestādēs, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Limbažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 10Pieņemts: 26.08.2021.Stājas spēkā: 15.10.2021.Publicēts: Limbažu Novada Ziņas, 9 (145), 14.10.2021.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
330894
{"selected":{"value":"19.07.2022","content":"<font class='s-1'>19.07.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.07.2022","iso_value":"2022\/07\/19","content":"<font class='s-1'>19.07.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"19.03.2022","iso_value":"2022\/03\/19","content":"<font class='s-1'>19.03.2022.-18.07.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.07.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)