Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2026. gada 10. decembrī.
Jelgavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 17

Jelgavā 2021. gada 10. decembrī (prot. Nr. 33, 7. §)
Par licencētajām zemūdens medībām Lielupes upes posmos Jelgavas novada administratīvajā teritorijā
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma
10. panta piekto daļu


Precizējumi:
Jelgavas novada domes
2022. gada 23. februāra lēmums Nr. 20 (prot. Nr. 9)


Grozījumi:
Jelgavas novada domes
2022. gada 23. februāra lēmums Nr. 20 (prot. Nr. 9)

1. Šie saistošie noteikumi reglamentē licencētās zemūdens medības Lielupes upes posmos Jelgavas novada administratīvajā teritorijā.

2. Licencētās zemūdens medības Jelgavas novada administratīvajā teritorijā Lielupes upes posmos tiek organizētas saskaņā ar nolikumu "Par licencētām zemūdens medībām Lielupē, Jelgavas novada administratīvajā teritorijā" (Pielikumā).

Pielikumā:

Nolikums "Par licencētām zemūdens medībām Lielupes upes posmos Jelgavas novada administratīvajā teritorijā" ar pielikumiem.

Jelgavas novada domes priekšsēdētāja p.i. A. Ozoliņš
Pielikums
Jelgavas novada domes 2021. gada 10. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 17
Nolikums
"Par licencētām zemūdens medībām Lielupes upes posmos Jelgavas novada administratīvajā teritorijā"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Licencētās zemūdens medības tiek organizētas Lielupes upes posmos, kas atrodas Jelgavas novada administratīvajā teritorijā.

2. Nolikums "Par licencētām zemūdens medībām Lielupes upes posmos Jelgavas novada administratīvajā teritorijā" (turpmāk – Nolikums) nosaka licencēto zemūdens medību kārtību.

3. Lielupe saskaņā ar Civillikuma 1102. pantu un I pielikumu ir publiska upe, kurā zvejas tiesības pieder valstij.

4. Licencētās zemūdens medības tiek organizētas ar nolūku:

4.1. uzlabot zivju krājumu aizsardzību un racionālu izmantošanu;

4.2. iegūt papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un aizsardzībai;

4.3. organizēt licencētām zemūdens medībām paredzēto zivju sugu regulāru (vismaz vienu reizi trijos gados) pavairošanu;

4.4. organizēt zivju ieguves kontroli;

4.5. veicināt aktīva un veselīga dzīvesveida attīstību;

4.6. veicināt zemūdens medību tūrisma attīstību.

5. Licencētās zemūdens medības Jelgavas novada administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos organizē Jelgavas novada pašvaldība (reģistrācijas numurs 90009118031; Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001; tālrunis 63022238, 27880167; e-pasts dome@jelgavasnovads.lv, www.jelgavasnovads.lv).

II. Licencēto zemūdens medību noteikumi

6. Licencētās zemūdens medības notiek Lielupē Jelgavas novada administratīvajā teritorijā.

7. Licencētās zemūdens medības ir atļautas visu gadu, izņemot laika posmā no 1. aprīļa līdz 31. maijam Lielupē posmā no Staļģenes (Emburgas) tilta augšup pret straumi līdz Bauskas novada administratīvās teritorijas robežai.

8. Nodarboties ar zemūdens medībām savam patēriņam ir tiesības personai, kura var uzrādīt:

8.1. derīgu makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karti vai elektroniski (internetā) iegādātu makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karti, kurā norādīts personas vārds, uzvārds un personas kods, vai tiek nosaukts šādas kartes numurs;

8.2. derīgu zemūdens medību licenci vai elektroniski (internetā) iegādātu un izdrukātu zemūdens medību licenci, vai tiek nosaukts tās numurs.

9. Licencētās zemūdens medības notiek saskaņā ar makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

10. Zemūdens medniekiem atļauts lomā paturēt zivis, ievērojot Ministru kabineta noteikumos noteikto atļauto lomā paturamo zivju sugas un to minimālo pieļaujamo garumu, kā arī ievērojot katrai zivju sugai noteiktos saudzēšanas laikus.

11. Katrs zemūdens mednieks iegūtās zivis līdz zemūdens medību beigām uzglabā, nostiprinot tās pie bojas vai pie zemūdens mednieka aprīkojuma jostas.

12. Zemūdens medniekam ir pienākums ziņot kontroles institūcijām par novērotajiem zivju un vēžu ieguves pārkāpumiem, kā arī par masveidīgas zivju bojāejas gadījumiem.

III. Vides un dabas resursu aizsardzības prasības, kas jāievēro zemūdens medniekiem

13. Zemūdens medniekam ir jāievēro normatīvo aktu prasības attiecībā uz vides un dabas resursu aizsardzību.

14. Zemūdens medniekam ir jāievēro īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie un individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, tai skaitā nenobraukt no ceļiem, nekurināt ugunskurus un necelt teltis.

Precizējumi: Jelgavas novada domes 2022. gada 23. februāra lēmums Nr. 20 (protokols Nr. 9)

15. Zemūdens medniekam ir pienākums atturēties no šāviena izdarīšanas, ja viņš nav pārliecināts par medījamās zivs garuma atbilstību makšķerēšanas noteikumos noteiktiem izmēriem un paturamajai sugai.

IV. Licencēto zemūdens medību licenču veidi, skaits un maksa par licencēm

16. Licencētās zemūdens medības visā Nolikuma 1. punktā norādītajā licencēto zemūdens medību teritorijā atļauta, iegādājoties vai saņemot kādu no šādām licencēm:

Licences veids
 
Licenču derīguma termiņi
 
Licences cena EUR, (kopā ar PVN)
 
16.1. Gada licence12 mēnešus no licences iegādes konkrētās dienas60
 
16.2. Mēneša licenceLīdz licencē norādītajam kalendārajam mēnesim15
 

17. Kopējais licenču skaits netiek ierobežots.

18. Maksa par licenci netiek samazināta, un bezmaksas licences netiek izsniegtas.

V. Licences saturs un rekvizīti

19. Visās licencēs (paraugi Nolikuma pielikumos Nr. 1A–1B) tiek norādīts:

19.1. licences veids;

19.2. kārtas numurs;

19.3. cena;

19.4. derīguma termiņš;

19.5. attiecīgo ūdeņu nosaukums;

19.6. licencēto zemūdens medību organizētājs;

19.7. licences izsniedzēja un saņēmēja paraksts;

19.8. izsniegšanas datums.

20. Elektroniski iegādātās licencēs tiek norādīts:

20.1. licences veids;

20.2. cena;

20.3. derīguma termiņš;

20.4. attiecīgo ūdeņu nosaukums;

20.5. licencētās zemūdens medību organizētājs;

20.6. licences iegādes datums.

VI. Zemūdens medību licenču realizācijas kārtība

21. Zemūdens medību licenču izplatīšanu darbdienās Jelgavas novada pašvaldības darba laikā veic Jelgavas novada pašvaldība (Pasta ielā 37, Jelgavā, LV-3001, tālrunis 63022238, 27880167, e-pasts dome@jelgavasnovads.lv, www.jelgavasnovads.lv).

22. Zemūdens medību licenci var iegādāties elektroniski jebkurā laikā tīmekļa vietnē www.manacope.lv.

23. Licencēto zemūdens medību organizētājs var slēgt līgumus ar citām juridiskām personām par licenču izplatīšanu, par ko plašsaziņas un citos informatīvajos materiālos tiek sniegta atsevišķa informācija.

VII. No licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojums

24. Zemūdens medību licenču pārdošanā iegūtos naudas līdzekļus sadala šādi:

24.1. 20 % tiek ieskaitīti valsts pamatbudžetā Zivju fonda veidošanai;

24.2. 80 % zemūdens medību organizatoram – Jelgavas novada pašvaldībai.

25. Zemūdens medību organizators – Jelgavas novada pašvaldība ieņēmumus no licenču izsniegšanas izlieto:

25.1. 93 % zemūdens medību organizēšanas nodrošināšanai, vides aizsardzības un zivju resursu pavairošanas un saglabāšanas pasākumiem, tostarp nārsta vietu atjaunošanai, kontroles nodrošināšanai un citiem nolikumā paredzētajiem mērķiem.

25.2. 7 % samaksai elektroniski iegādāto licenču tirgotājam par elektronisku makšķerēšanas licenču izsniegšanas un loma reģistrēšanas pakalpojuma sniegšanu tīmekļa vietnē www.manacope.lv

VIII. Lomu uzskaites kārtība

26. Zemūdens mednieks katras dienas iegūto lomu ieraksta lomu uzskaites formā (ūdeņu nosaukums, datums, noķerto zivju daudzums pa sugām (kg), zivju skaits (gab.), vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz atsevišķas lapas. Ja loma nav, tad arī tas ir jāatzīmē zemūdens medību lomu uzskaites formā.

27. Zemūdens mednieks iegūto lomu var reģistrēt tīmekļa vietnē www.manacope.lv un papildus izdrukāt reģistrācijas formu.

28. Licences īpašnieka obligāts pienākums ir licenci kopā ar lomu uzskaites formu 5 dienu laikā pēc licences darbības termiņa beigām iesniegt licenču iegādes vietās vai arī nosūtīt pa pastu uz Licencēto zemūdens medību organizētāja adresi.

29. Ja zemūdens medību licences darbības laiks iekrīt 30. jūnijā un/vai 31. decembrī, tad licenču īpašnieku obligāts pienākums ir licences kopiju kopā ar lomu uzskaites formu par iepriekšējo pusgadu līdz nākamā mēneša 10. datumam iesniegt licenču iegādes vietās vai arī nosūtīt pa pastu uz Licencēto zemūdens medību organizētāja adresi ar nosacījumu, ka licences kopija un lomu uzskaites formu Licencēto zemūdens medību organizētājs saņem vēlākais 10. datumā.

VIII1. Licencēto zemūdens medību organizētāja pienākumi

30. Zemūdens medību organizētājam ir šādi pienākumi:

30.1. izgatavot, reģistrēt, uzskaitīt un realizēt zemūdens medību licences atbilstoši normatīvajos aktos un Nolikumā noteiktajām prasībām;

30.2. sniegt informāciju pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv par licencēto zemūdens medību ieviešanu tai skaitā:

30.2.1. Nolikumā paredzētajiem zemūdens medību noteikumiem;

30.2.2. licencēto zemūdens medību organizētāju;

30.2.3. licenču veidiem, maksu un iegādes iespējām;

30.2.4. Informācija ievietojama arī ārvalstu tūristiem saprotamā valodā – angļu un krievu valodā vai, ja nepieciešams, arī citu Latvijas kaimiņvalstu valodā;

30.3. ūdensteces piekrastē izvietot atbilstošas norādes zīmes:

30.3.1. par licencēto zemūdens medību zonām un vietām;

30.3.2. publiskām piekļuves vietām pie upes;

30.3.3. saziņas iespējām ar organizētāju;

30.3.4. informāciju, kur iespējams iepazīties ar Nolikumu;

30.3.5. licenču veidiem, to skaitu un maksu;

30.3.6. lomu uzskaiti un nodošanas kārtību;

30.3.7. Informācija izvietojama arī ārvalstu tūristiem saprotamā valodā – angļu un krievu valodā vai, ja nepieciešams, arī citu Latvijas kaimiņvalstu valodā;

30.4. nodrošināt no licenču pārdošanas iegūto naudas līdzekļu sadali atbilstoši Nolikuma 24. punktā noteiktai kārtībai:

30.4.1. reizi pusgadā – līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par otro pusgadu – pārskaitīt valsts pamatbudžetā no licenču pārdošanas iegūto naudas līdzekļu daļu;

30.4.2. 24.2. punktā noteiktos līdzekļus izmantot atbilstoši Nolikumam, daļu līdzekļu ieguldot zivju krājumu pavairošanā, saglabāšanā un aizsardzībā, licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanā, kā arī to pārvaldes un kontroles nodrošināšanā.

31. Licencēto zemūdens medību organizētājs nodrošina normatīvajos aktos noteikto pārskatu iesniegšanu:

31.1. divas reizes gadā – līdz 15. jūlijam un 15. janvārim – iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medībām iepriekšējā pusgadā;

31.2. katru gadu līdz 31. decembrim iesniegt Valsts vides dienestā pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības, kontroles un zivju resursu papildināšanas pasākumiem, kā arī informāciju par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu;

31.3. uzskaitīt iegūtos lomus un katru gadu līdz 1. februārim iesniegt valsts zinātniskajā institūtā "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" (turpmāk – institūts) pārskatu par iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem.

32. Zemūdens medību organizētājs reģistrē zemūdens medību licenču īpašniekus, kuri Nolikumā noteiktajā kārtībā nav iesnieguši loma uzskaites pārskatu. Zemūdens medību organizētājs, sazinoties pa licencē norādīto kontakttālruni vai elektroniskā pasta adresi, paziņo zemūdens medību licences īpašniekam par nepieciešamību iesniegt loma uzskaites pārskatu 14 dienu laikā no paziņošanas brīža.

33. Ja pēc Nolikuma 32. punktā minētā termiņa zemūdens medību licences īpašnieks nav iesniedzis loma uzskaites pārskatu, licencēto zemūdens medību organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes, kas savas tiesības īsteno atbilstoši Zvejniecības likumā noteiktajai kārtībai, piemērojot zemūdens medību licences īpašniekam brīdinājumu vai naudas sodu no trim līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, aizliedzot izmantot makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību tiesības uz laiku līdz vienam gadam.

Grozījumi: Jelgavas novada domes 2022. gada 23. februāra lēmums Nr. 20 (protokols Nr. 9)

IX. Licencēto zemūdens medību organizētāja rīcība zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai

34. Licencēto zemūdens medību organizētājs, ievērojot normatīvos aktus, zinātniskās rekomendācijas, īsteno pasākumus zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai Lielupē un tās upes baseinos, izmantojot līdzekļus, kas iegūti no licenču realizācijas, kā arī piesaista papildu finansējumu šiem mērķiem.

35. Licencēto zemūdens medību organizētājs īsteno:

35.1. nelikumīgu makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību novēršanu;

35.2. pastāvīgu makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartes un zemūdens medību licences esamības pārbaudi;

35.3. vispārējo makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu un šī Nolikuma prasību ievērošanas kontroli.

36. Kontroli par zemūdens medību un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu atbilstoši Zvejniecības likuma 18. pantā noteiktajam, veic Valsts vides dienests, kā arī Valsts vides dienesta pilnvarota persona – sabiedriskais vides inspektors un Jelgavas novada Pašvaldības policija.

Precizējumi: Jelgavas novada domes 2022. gada 23. februāra lēmums Nr. 20 (protokols Nr. 9)

37. Nolikuma pielikumi:

37.1. Licenču paraugi (pielikums Nr. 1A–1B);

37.2. Loma uzskaites forma (pielikums Nr. 2);

37.3. Karte ar licencēto zemūdens medību vietu norādi (pielikums Nr. 3);

37.4. Nolikuma saskaņojumu lapa ar institūcijām (pielikums Nr. 4).

X. Noslēguma jautājums

38. Saistošo noteikumu darbības periods – 5 gadi no to izdošanas brīža.

Precizējumi: Jelgavas novada domes 2022. gada 23. februāra lēmums Nr. 20 (protokols Nr. 9)

Pielikums Nr. 1A
Nolikumam "Par licencētām zemūdens medībām
Lielupes upes posmos Jelgavas novada administratīvajā teritorijā"

Jelgavas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009118031; Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001; tālrunis 63022238, 27880167; e-pasts dome@jelgavasnovads.lv, www.jelgavasnovads.lv


Gada licence Nr.______

Licencētām zemūdens medībām Lielupes upes posmos

Jelgavas novada administratīvajā teritorijā

Licence izsniegta

_________________________________________________________
(vārds, uzvārds)

________________________________________________________
(personas kods)

_________________________________________________________
(tel. Nr. un e-pasts)

Derīguma termiņš:

no 20___. gada __________________

līdz 20___. gada _________________

Licences cena: EUR 60

Apliecinu, ka ievērošu Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumus un licencēto zemūdens medību Nolikumu

Licenci saņēma:  
 

paraksts

 
Licenci izsniedza:  
 

paraksts

 

Izsniegšanas datums: 20___. gada ___________

1. Par konstatētiem Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu un licencēto zemūdens medību Nolikuma pārkāpumiem pienākums ziņot kontroles institūcijām.

2. Ievērojot licencēto zemūdens medību Nolikumu, aizpildiet lomu uzskaites tabulu, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas lapas. Pēc licences derīguma termiņa beigām licenci atdodiet tās iegādes vietā.

3. Zemūdens mednieks iegūto lomu var reģistrēt tīmekļa vietnē www.manacope.lv un papildus izdrukāt reģistrācijas formu.

4. Licenču īpašnieku obligāts pienākums ir licences kopā ar lomu uzskaites formu 5 dienu laikā pēc licences darbības termiņa beigām iesniegt licenču iegādes vietās vai arī nosūtīt pa pastu uz Licencēto zemūdens medību organizētāja adresi.

5. Zemūdens medību organizētājs reģistrē zemūdens medību licenču īpašniekus, kuri Nolikumā noteiktajā kārtībā nav iesnieguši loma uzskaites pārskatu. Licencēto zemūdens medību organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes, kas savas tiesības īsteno atbilstoši Zvejniecības likumā noteiktajā kārtībā, piemērojot brīdinājumu vai naudas sodu no trim līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, aizliedzot izmantot makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību tiesības uz laiku līdz vienam gadam.

Pielikums Nr. 1B
Nolikumam "Par licencētām zemūdens medībām
Lielupes upes posmos Jelgavas novada administratīvajā teritorijā"

Jelgavas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009118031; Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001; tālrunis 63022238, 27880167; e-pasts dome@jelgavasnovads.lv, www.jelgavasnovads.lv


Viena mēneša licence Nr.______

Licencētām zemūdens medībām Lielupes upes posmos

novada administratīvajā teritorijā

Licence izsniegta

_________________________________________________________
(vārds, uzvārds)

________________________________________________________
(personas kods)

_________________________________________________________
(tel. Nr. un/vai e-pasts)

Derīguma termiņš:

no 20___. gada __________________

līdz 20___. gada _________________

Licences cena: EUR 15

Apliecinu, ka ievērošu Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumus un licencēto zemūdens medību Nolikumu

Licenci saņēma:  
 

paraksts

 
Licenci izsniedza:  
 

paraksts

 

Izsniegšanas datums: 20___. gada ___________

1. Par konstatētiem Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu un licencēto zemūdens medību Nolikuma pārkāpumiem pienākums ziņot kontroles institūcijām.

2. Ievērojot licencēto zemūdens medību Nolikumu, aizpildiet lomu uzskaites tabulu, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas lapas. Pēc licences derīguma termiņa beigām licenci atdodiet tās iegādes vietā.

3. Zemūdens mednieks iegūto lomu var reģistrēt tīmekļa vietnē www.manacope.lv un papildus izdrukāt reģistrācijas formu.

4. Licenču īpašnieku obligāts pienākums ir licences kopā ar lomu uzskaites formu 5 dienu laikā pēc licences darbības termiņa beigām iesniegt licenču iegādes vietās vai arī nosūtīt pa pastu uz Licencēto zemūdens medību organizētāja adresi.

5. Zemūdens medību organizētājs reģistrē zemūdens medību licenču īpašniekus, kuri Nolikumā noteiktajā kārtībā nav iesnieguši loma uzskaites pārskatu. Licencēto zemūdens medību organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes, kas savas tiesības īsteno atbilstoši Zvejniecības likumā noteiktajā kārtībā, piemērojot brīdinājumu vai naudas sodu no trim līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, aizliedzot izmantot makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību tiesības uz laiku līdz vienam gadam.

Pielikums Nr. 2
Nolikumam "Par licencētām zemūdens medībām
Lielupes upes posmos Jelgavas novada administratīvajā teritorijā"
Loma uzskaites forma
Licencētām zemūdens medībām Lielupes upes posmos
Jelgavas novada administratīvajā teritorijā

Ūdeņu nosaukums (Lielupe)

Datums

Zivju suga

Noķerto zivju daudzums pa sugām (kg)

Zivju skaits (gab.)

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Licences nodošanas datums 20___. gada _________________
Iesniedzēja paraksts 

/

 

/

 
   

paraksta atšifrējums

  
Pielikums Nr. 2A
Nolikumam "Par licencētām zemūdens medībām
Lielupes upes posmos Jelgavas novada administratīvajā teritorijā"

Loma uzskaites formas otra puse
Izraksts no nolikuma "Par licencētām zemūdens medībām Lielupes upes posmos Jelgavas un Ozolnieku novados"

VIII Lomu uzskaites kārtība

26. Zemūdens mednieks katras dienas iegūto lomu ieraksta lomu uzskaites formā (ūdeņu nosaukums, datums, noķerto zivju daudzums pa sugām (kg), zivju skaits (gab.)), vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz atsevišķas lapas. Ja loma nav, tad arī tas ir jāatzīmē zemūdens medību lomu uzskaites formā.

27. Zemūdens mednieks iegūto lomu var reģistrēt www.manacope.lv un papildus izdrukāt reģistrācijas formu.

28. Licenču īpašnieka obligāts pienākums ir licenci kopā ar lomu uzskaites formu 5 dienu laikā pēc licences darbības termiņa beigām iesniegt licenču iegādes vietās vai arī nosūtīt pa pastu uz Licencēto zemūdens medību organizētāja adresi.

29. Ja zemūdens medību licences darbības laiks iekrīt 30. jūnijā un/vai 31. decembrī, tad licenču īpašnieku obligāts pienākums ir licences kopiju kopā ar lomu uzskaites formu par iepriekšējo pusgadu līdz nākamā mēneša 10. datumam iesniegt licenču iegādes vietās vai arī nosūtīt pa pastu uz Licencēto zemūdens medību organizētāja adresi ar nosacījumu, ka licences kopija un lomu uzskaites formu Licencēto zemūdens medību organizētājs saņem vēlākais 10. datumā.

30. Zemūdens medību organizētājs reģistrē zemūdens medību licenču īpašniekus, kuri Nolikumā noteiktajā kārtībā nav iesnieguši loma uzskaites pārskatu. Zemūdens medību organizētājs, sazinoties pa licencē norādīto kontakttālruni vai elektroniskā pasta adresi, paziņo zemūdens medību licences īpašniekam par nepieciešamību iesniegt loma uzskaites pārskatu 14 dienu laikā no paziņošanas brīža.

31. Ja pēc Nolikuma 30. punktā minētā termiņa zemūdens medību licences īpašnieks nav iesniedzis loma uzskaites pārskatu, licencēto zemūdens medību organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes, kas savas tiesības īsteno atbilstoši Zvejniecības likumā noteiktajai kārtībai, piemērojot zemūdens medību licences īpašniekam brīdinājumu vai naudas sodu no trim līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, aizliedzot izmantot makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību tiesības uz laiku līdz vienam gadam.

Pielikums Nr. 3
Nolikumam "Par licencētām zemūdens medībām
Lielupes upes posmos Jelgavas novada administratīvajā teritorijā"
Karte ar licencēto zemūdens medību vietu norādi
vietas, kur atļautas zemūdens medības
vietas, kur zemūdens medības laika posmā no 1. aprīļa līdz 31. maijam ir aizliegtas
vietas, kur zemūdens medniekam ir jāievēro īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie un individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi (Nolikuma 14. punkts)
Vietas, kur no 1. marta līdz 1. jūnijam aizliegts atrasties dabas parka "Svētes paliene" lieguma zonā, tai skaitā upes krastā. Upē atrasties atļauts. (Nolikuma 14. punkts)
Precizējumi: Jelgavas novada domes 2022. gada 23. februāra lēmums Nr. 20 (protokols Nr. 9)

Pielikums Nr. 4
Nolikumam "Par licencētām zemūdens medībām
Lielupes upes posmos Jelgavas novada administratīvajā teritorijā"
Nolikuma
"Par licencētām zemūdens medībām Lielupes upes posmos
Jelgavas novada administratīvajā teritorijā"
saskaņojumu lapa

Saskaņojumu lapa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Zemkopības ministrija2021. gada 20. decembris

Nr. 4.1-2e/2416/2021

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"2022. gada 18. janvāris

Nr. 30-1/4-e

Valsts vides dienests,

Zemgales reģionālā Vides pārvalde

2021. gada 21. decembris

Nr. 2.3/2472/ZE/2021

Dabas aizsardzības pārvalde,

Pierīgas reģionālā administrācija

2022. gada 14. janvāris

Nr. 3.15/98/2022-N10

Paskaidrojuma raksts
Jelgavas novada pašvaldības 2021. gada 10. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 17 "Par licencētajām zemūdens medībām Lielupes upes posmos Jelgavas novada administratīvajā teritorijā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu grozījumu nepieciešamības raksturojumsAr 2021. gada 1. jūliju, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma "Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības" 18. punktu, ir izveidots Jelgavas novads, apvienojot Jelgavas novadu un Ozolnieku novadu. Jaunajā administratīvajā teritorijā ir izveidota jauna pašvaldība – Jelgavas novada pašvaldība.

Ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu noteikts, ka novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

2. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi reglamentē licencētās zemūdens medības Lielupē, Jelgavas novada administratīvajā teritorijā.

Licencētās zemūdens medības Jelgavas novada administratīvajā teritorijā Lielupē tiek organizētas saskaņā ar nolikumu "Par licencētām zemūdens medībām Lielupes upes posmos Jelgavas novada administratīvajā teritorijā".

3. Saistošo noteikumu projekta ietekme uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu kontroles nodrošināšanai nav plānots veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darbavietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci, tādēļ saistošo noteikumu izpildei tiek prognozēta pozitīva ietekme uz pašvaldības budžeta ienākumu sadaļu, jo saņemtā soda nauda par saistošo noteikumu neievērošanu tiks ieskaitīta pašvaldības budžetā.
4. Saistošo noteikumu projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāTiešas ietekmes nav.
5. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu projekts 2021. gada 4. novembrī ievietots Jelgavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv sadaļā "Saistošo noteikumu projekti".
Jelgavas novada domes priekšsēdētāja p.i. A. Ozoliņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par licencētajām zemūdens medībām Lielupes upes posmos Jelgavas novada administratīvajā teritorijā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jelgavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 17Pieņemts: 10.12.2021.Stājas spēkā: 12.03.2022.Zaudē spēku: 10.12.2026.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 50, 11.03.2022. OP numurs: 2022/50.13
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
330705
12.03.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)