Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 157

Rīgā 2022. gada 8. martā (prot. Nr. 13 16. §)
Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi

(Noteikumu nosaukums MK 24.01.2023. noteikumu Nr. 36 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Valsts valodas likuma 
6. panta piekto daļu, 
Imigrācijas likuma 24. panta piekto un 5.daļu, 
likuma "Par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā
3. panta ceturto un piekto daļu
(MK 24.01.2023. noteikumu Nr. 36 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību Valsts valodas likuma 6. panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētajām personām;

1.2. pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību Imigrācijas likuma 24. panta pirmās daļas 2., 3., 6. un 7. punktā minētajām personām;

1.3. Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību likuma "Par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā" 3. panta pirmajā daļā minētajām personām;

1.4. valsts nodevas apmēru, atbrīvojumus un samaksas kārtību par valsts valodas prasmes pārbaudi personai, kura nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis.

(Grozīts ar MK 24.01.2023. noteikumiem Nr. 36)

2. Valsts valodas prasmes pārbaudē (turpmāk – pārbaude) novērtē personas valsts valodas prasmi.

3. Pārbaudi nodrošina Valsts izglītības satura centrs (turpmāk – centrs), izmantojot Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmu (turpmāk – informācijas sistēma) atbilstoši tās normatīvajam regulējumam. Centrs ir atbildīgs par pārbaudē nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu.

4. Valsts valodas likuma 6. panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētajām personām profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamais valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe noteikta šo noteikumu 1. pielikumā.

5. Par valsts valodas lietošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ir atbildīgas Valsts valodas likuma 6. panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētās personas.

6. Persona ir tiesīga pretendēt uz Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanu vai pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanu, ja ir apguvusi valsts valodu vismaz pamata līmeņa 2. pakāpē (A2).

II. Atbrīvojums no pārbaudes un atvieglojumi pārbaudes kārtošanā

7. Pārbaudi nekārto persona:

7.1. kura formālās izglītības ietvaros ir ieguvusi atbilstošu pamatizglītību, vidējo izglītību vai augstāko izglītību latviešu valodā, ko apliecina attiecīgs dokuments (piemēram, diploms, sertifikāts, atestāts, izziņa no attiecīgās mācību iestādes), izņemot gadījumus, ja Valsts valodas centrs ir konstatējis, ka izglītības iestādes vadītāja vai pedagoga valsts valodas zināšanas neatbilst valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei, kāda nepieciešama viņa profesionālo un amata pienākumu veikšanai un kas noteikta šo noteikumu 1. pielikumā;

7.2. kura līdz 2025. gada 1. septembrim apguvusi licencētu mazākumtautību izglītības programmu un nokārtojusi centralizēto eksāmenu latviešu valodā 9. klasei, ko apliecina pamatizglītības izglītības sertifikāts;

7.3. kura Eiropas skolā sekmīgi nokārtojusi latviešu valodas bakalaurāta eksāmenu, ko apstiprina Izglītības un zinātnes ministrija;

7.4. kurai ir ar veselības stāvokli saistīti funkcionēšanas ierobežojumi vai diagnoze, kas minēta šo noteikumu 2. pielikumā;

7.5. kura nav sasniegusi 15 gadu vecumu;

7.6. kura ir sasniegusi 75 gadu vecumu.

(Grozīts ar MK 24.01.2023. noteikumiem Nr. 36)

8. Persona, kura saskaņā ar šo noteikumu 7.4. apakšpunktu ir atbrīvota no pārbaudes, darba devējam vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes amatpersonai uzrāda fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta vai psihiatra, vai bērnu psihiatra atzinumu (3. pielikums).

9. Pārbaudi ar atvieglojumiem kārto persona, kurai ir funkcionēšanas ierobežojumi, kas minēti šo noteikumu 2. pielikumā. Persona, kas kārto pārbaudi ar atvieglojumiem, ierodoties uz pārbaudi, uzrāda fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta atzinumu (3. pielikums).

III. Valsts valodas zināšanu apjoms

10. Valsts valodas zināšanu apjoms ir iedalīts trijos valodas prasmes līmeņos:

10.1. pamata līmenis – A;

10.2. vidējais līmenis – B;

10.3. augstākais līmenis – C.

11. Katram valsts valodas prasmes līmenim ir divas pakāpes: zemākā – 1. pakāpe – un augstākā – 2. pakāpe.

12. Valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe atbilstoši Eiropas Padomes valodas politikai un izstrādātajam dokumentam "Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana" ietver šādu personas valsts valodas zināšanu un prasmju apjomu:

12.1. pamata līmeņa 1. pakāpe (A1) – persona spēj frāzēs un īsos teikumos sazināties par vienkāršiem ikdienas tematiem, lasa un saprot īsus un vienkāršus tekstus (piemēram, sludinājumus, reklāmas, paziņojumus), prot uzrakstīt personiska satura ziņas (piemēram, vārdu, uzvārdu, adresi, izglītību, nodarbošanos), uztver un saprot lēnā tempā skaidri runātus neliela apjoma elementāras struktūras tekstus par zināmiem tematiem;

12.2. pamata līmeņa 2. pakāpe (A2) – persona spēj vienkāršos teikumos sazināties par tematiem, kas saistīti ar sadzīves situācijām vai personas nodarbošanos, lasa un saprot vienkāršus tekstus par sadzīvi un savu nodarbošanos, prot aizpildīt tipveida dokumentus (piemēram, veidlapas, rēķinus, kvītis), prot uzrakstīt personiska satura īsus tekstus, uztver un saprot dabiskā tempā skaidri runātus neliela apjoma ar personas nodarbošanos un sadzīvi saistītus tekstus;

12.3. vidējā līmeņa 1. pakāpe (B1) – persona spēj risināt vienkāršu dialogu par sadzīves un viņai zināmiem profesionāliem tematiem, īsi formulēt un pamatot savu viedokli, lasa un saprot vienkārša satura dažādas tematikas tekstus, spēj uzrakstīt tipveida dokumentus (piemēram, iesniegumus, pilnvaras, aktus), kā arī vienkāršus tekstus par sadzīves situācijām vai ar personas nodarbošanos saistītiem tematiem, uztver un saprot dabiskā tempā runātus vienkāršas struktūras tekstus par sadzīves vai ar personas nodarbošanos saistītiem tematiem;

12.4. vidējā līmeņa 2. pakāpe (B2) – persona spēj sarunāties par sadzīves, sociālās dzīves un profesionāliem jautājumiem, skaidri formulēt un pamatot savu viedokli, lasa un saprot dažāda satura tekstus, spēj uzrakstīt dažādus dokumentus (piemēram, izziņas, pārskatus, protokolus, ziņojumus, aktus), kā arī izvērstus tekstus par sadzīves, sociālās dzīves un profesionāliem tematiem, uztver un saprot dabiskā tempā runātus tekstus par dažādiem tematiem;

12.5. augstākā līmeņa 1. pakāpe (C1) – persona spēj brīvi sarunāties, pietiekami izvērsti izteikt un pamatot savu viedokli par dažādiem tematiem, lasa un saprot dažāda satura un sarežģītības tekstus, spēj uzrakstīt dažādus lietišķos rakstus (piemēram, ieteikumus, raksturojumus, oficiālas vēstules), kā arī jebkādus citus tekstus, bez grūtībām uztver un saprot dabiskā un raitā tempā runātus atšķirīgas struktūras tekstus par dažādiem tematiem;

12.6. augstākā līmeņa 2. pakāpe (C2) – persona spēj pilnīgi brīvi sazināties, izvērsti diskutēt par dažādiem tematiem (arī par mazāk zināmiem un sarežģītiem tematiem, problēmām), spēj veidot sarunu atbilstoši situācijai, variēt valodas izteiksmes līdzekļus, pilnībā izprot dažāda satura, sarežģītības un stila tekstus, uztver zemtekstu un nozīmes nianses, spēj uzrakstīt dažādu veidu dokumentus, kā arī jebkurus citus tekstus, uztver un pilnībā saprot raitā tempā runātus dažādas struktūras un tematikas tekstus.

IV. Valsts valodas prasmi apliecinošie dokumenti

13. Valsts valodas prasmi apliecina:

13.1. centra izsniegts ar drošu elektronisko parakstu parakstīts un laika zīmogu apstiprināts lēmums par personas valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātu (turpmāk – lēmums);

13.2. līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai izsniegta valsts valodas prasmes apliecība, kurā norādīta valsts valodas pakāpe, un centra izsniegta valsts valodas prasmes apliecība, kurā norādīts valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe. Valsts valodas prasmes līmeņi un pakāpes valsts valodas prasmes apliecībās, kas izsniegtas līdz 2009. gada 1. septembrim, atbilst šajos noteikumos noteiktajiem valsts valodas prasmes līmeņiem un pakāpēm (4. pielikums);

13.3. centra izsniegts pamatizglītības sertifikāts centralizētajā eksāmenā latviešu valodā (licencētajās mazākumtautību izglītības programmās) (5. pielikums);

13.4. centra izsniegts vispārējās vidējās izglītības sertifikāts, kurā norādīts vērtējums centralizētajā eksāmenā latviešu valodā (licencētajās mazākumtautību izglītības programmās) (6. pielikums).

(Grozīts ar MK 24.01.2023. noteikumiem Nr. 36)

14. Persona šo noteikumu 13. punktā minēto attiecīgo valsts valodas prasmi apliecinošo dokumentu uzrāda darba devējam vai citai personai, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

V. Pārbaudes komisijas izveide un darbības kārtība

15. Pārbaudi vada un personas valsts valodas prasmi vērtē Valsts valodas prasmes pārbaudes komisija (turpmāk – komisija). Komisijas sastāvā ir komisijas priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētāja vietnieks, vērtētāji un pārbaudes norises vadītāji. Centra vadītājs ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms katras konkrētās pārbaudes ar rīkojumu apstiprina komisijas sastāvu, pārbaudes vietu un laiku un ziņas par komisijas sastāvu ievada informācijas sistēmā. Komisijas locekļiem ir informācijas sistēmas lietotāja tiesības.

16. Komisijas priekšsēdētājs un komisijas priekšsēdētāja vietnieks ir centra amatpersonas, kurām ir augstākā izglītība baltu filoloģijā vai latviešu filoloģijā. Komisijas priekšsēdētājs ir atbildīgs par vērtētāju un rakstveida daļas vadītāju darbību konkrētās pārbaudes laikā. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus veic komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

17. Vērtētājs ir konkursa kārtībā centra izvēlēta persona, kas vērtē personas rakstītprasmi un runātprasmi un vada runātprasmes daļu. Vērtētājs atbilst šādām prasībām:

17.1. vērtētājam ir augstākā izglītība baltu filoloģijā vai latviešu filoloģijā;

17.2. vērtētājs nedrīkst veikt valsts valodas inspektora pienākumus;

17.3. vērtētājs nedrīkst būt līgumattiecībās ar uzņēmējsabiedrībām, kas nodarbojas ar latviešu valodas mācīšanu personām, kurām nepieciešama valsts valodas prasme, lai veiktu profesionālos un amata pienākumus, saņemtu pastāvīgās uzturēšanās atļauju vai iegūtu Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu;

17.4. vērtētājs pirms stāšanās līgumattiecībās ar centru paraksta rakstveida apliecinājumu par atbilstību minētajām prasībām.

18. Pārbaudes norises vadītājs ir centra darbinieks. Veikt pārbaudes norises vadītāja pienākumu ir tiesības arī komisijas priekšsēdētājam un komisijas priekšsēdētāja vietniekam.

19. Katra konkrētā pārbaude var notikt, ja klātienē tajā piedalās vismaz divi pārbaudes norises vadītāji.

20. Klausīšanās prasmes, lasītprasmes un rakstītprasmes pārbaudes laikā telpā atrodas ne mazāk kā divi pārbaudes norises vadītāji. Runātprasmes pārbaudes laikā telpā atrodas divi vērtētāji, ja pārbaude notiek klātienē. Runātprasmes pārbaudes laikā telpā atrodas vismaz viens pārbaudes norises vadītājs, ja runātprasmes daļa notiek tiešsaistē un vērtētāji strādā attālināti. Ja pārbaude notiek Ieslodzījuma vietu pārvaldes ieslodzījuma vietā (turpmāk – ieslodzījuma vieta), pārbaudes telpā atrodas arī ieslodzījuma vietas nodarbinātais.

VI. Personas reģistrēšanās pārbaudes kārtošanai

21. Centrs vismaz divus mēnešus pirms pārbaudes tās laiku un vietu publisko centra tīmekļvietnē un informācijas sistēmā, izņemot gadījumu, ja pārbaude plānota, pamatojoties uz juridiskas personas vai ieslodzījuma vietas iesniegumu, vai ja persona vēlas kārtot pārbaudi ārpus Latvijas Republikas, pamatojoties uz tiesību aktiem diasporas politikas jomā.

22. Fiziska persona, kas vēlas kārtot pārbaudi, ne vēlāk kā septiņas darbdienas pirms konkrētās pārbaudes iesniedz iesniegumu:

22.1. izmantojot attiecīgo e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv;

22.2. elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Šādā gadījumā persona izmanto centra tīmekļvietnē ievietoto veidlapu vai izmanto e-adreses ziņojumā pieejamo centra veidlapu un nosūta to uz centra oficiālo elektronisko adresi;

22.3. (svītrots ar MK 23.05.2023. noteikumiem Nr. 254);

22.4. personīgi, ierodoties Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā un izmantojot attiecīgo e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv;

22.5. nosūtot to vēstulē pa pastu (pasta zīmogs ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms konkrētās pārbaudes). Šādā gadījumā persona izmanto centra tīmekļvietnē ievietoto veidlapu.

(Grozīts ar MK 24.01.2023. noteikumiem Nr. 36)

23. Iesniegumā persona iekļauj šādas ziņas:

23.1. vārds (vārdi), uzvārds;

23.2. personas kods;

23.3. dzimšanas datums;

23.4. valstiskā piederība un tās veids;

23.5. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese;

23.6. vēlamais saziņas veids:

23.6.1. tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese, vai oficiālā elektroniskā adrese (ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts);

23.6.2. attiecīgās ieslodzījuma vietas kontaktinformācija (tālruņa numurs vai oficiālā elektroniskā adrese), ja iesniegumu iesniedz ieslodzītais;

23.7. profesija vai nodarbošanās atbilstoši normatīvajiem aktiem par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošajiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām;

23.8. latviešu valodas prasmes līmenis un pakāpe, kurā kārtos pārbaudi;

23.9. laiks un vieta, kurā kārtos pārbaudi;

23.10. ja pārbaudi kārtos ar atvieglojumu, konkrētais atvieglojums un fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta atzinuma (3. pielikums) izdošanas datums;

23.11. dokuments un tā saņemšanas veids:

23.11.1. izmantojot attiecīgo e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv;

23.11.2. izmantojot oficiālo elektronisko adresi. Ja iesniegumu iesniedz ieslodzītais, viņš kā lēmuma saņemšanas veidu var norādīt ieslodzījuma vietas oficiālo elektronisko adresi;

23.11.3. lēmuma kopija papīra formā, ko nosūta ierakstītā vēstulē pa pastu un kas ir maksas pakalpojums saskaņā ar centra maksas pakalpojumu cenrādi;

23.12. iesnieguma aizpildīšanas datums, ja persona to sūta pa pastu papīra formā;

23.13. iesniedzēja paraksts, ja iesniegumu sūta pa pastu papīra formā;

23.14. apliecinājums, ka iesniedzējs ir iepazinies ar pārbaudes norises kārtību un privātuma politiku, kas pieejama centra tīmekļvietnē.

(Grozīts ar MK 24.01.2023. noteikumiem Nr. 36)

24. Pārbaudei personu informācijas sistēmā var reģistrēt juridiskas personas pārstāvis, kuram ir centra piešķirtas tiesības veikt šādu darbību. Juridiskas personas pārstāvis ne vēlāk kā mēnesi pirms vēlamā pārbaudes laika elektroniski saskaņo pārbaudes vietu, laiku un datumu ar personu, kas norādīta centra tīmekļvietnē (turpmāk – atbildīgais darbinieks). Pēc minēto datu saskaņošanas, pamatojoties uz juridiskās personas iesniegumu, centrs piešķir juridiskās personas pārstāvim tiesības reģistrēt fizisko personu pārbaudei atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām funkcijām un nepieciešamās informācijas apjomam. Ja personu informācijas sistēmā reģistrē juridiskas personas pārstāvis, iesniegumā norāda šo noteikumu 23. punktā minēto informāciju par pārbaudei pieteikto personu, kā vēlamo saziņas veidu norādot juridiskās personas pārstāvja tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi vai juridiskās personas oficiālo elektronisko adresi.

(MK 24.01.2023. noteikumu Nr. 36 redakcijā)

25. Ieslodzīto, pamatojoties uz viņa iesniegumu ieslodzījuma vietas priekšniekam, informācijas sistēmā var reģistrēt ieslodzījuma vietas nodarbinātais. Ieslodzījuma vietas nodarbinātais ne vēlāk kā mēnesi pirms vēlamā pārbaudes laika elektroniski saskaņo pārbaudes vietu, laiku un datumu ar centra atbildīgo personu. Pamatojoties uz ieslodzījuma vietas iesniegumu, centrs piešķir ieslodzījuma vietas nodarbinātajam tiesības reģistrēt informācijas sistēmā ieslodzīto pārbaudei atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām funkcijām un nepieciešamās informācijas apjomam. Ja ieslodzīto informācijas sistēmā reģistrē ieslodzījuma vietas nodarbinātais, viņš iesniegumā norāda šo noteikumu 23. punktā minēto informāciju par pārbaudei pieteikto personu, kā vēlamo saziņas veidu norādot ieslodzījuma vietas kontaktinformāciju – tālruņa numuru vai oficiālo elektronisko adresi.

(MK 24.01.2023. noteikumu Nr. 36 redakcijā)

26. Fiziska persona, kas vēlas kārtot pārbaudi ārpus Latvijas Republikas, ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms vēlamā pārbaudes laika elektroniski sazinās ar atbildīgo darbinieku, lai saskaņotu pārbaudes vietu un laiku. Pēc pārbaudes vietas un laika saskaņošanas persona iesniedz iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 22. punktam.

27. Apstiprinājumu par reģistrāciju pārbaudei vai citu svarīgu informāciju centrs ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms pārbaudes personai nosūta:

27.1. izmantojot saziņas veidu, ko persona saskaņā ar šo noteikumu 23.6. apakšpunktu norādījusi iesniegumā;

27.2. pa pastu uz iesniegumā norādīto dzīvesvietas adresi, ja persona saskaņā ar šo noteikumu 23.6. apakšpunktu saziņas veidu nav norādījusi un personai nav aktivizēta oficiālā elektroniskā adrese. Ja pārbaudei ir reģistrējies ieslodzītais, kurš kā saziņas veidu nav norādījis ieslodzījuma vietas kontaktinformāciju, ieslodzītais rakstveidā informē ieslodzījuma vietas administrāciju par saņemto apstiprinājumu pārbaudes kārtošanai.

28. Ja persona atsakās no pārbaudes, viņa, izmantojot attiecīgo e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai kādu no šo noteikumu 23.6. apakšpunktā minētajiem saziņas veidiem, informē par to centru. Ieslodzītais par atteikšanos no pārbaudes kārtošanas informē ieslodzījuma vietas administrāciju. Ja ieslodzītais ar iesniegumu par atteikšanos kārtot pārbaudi vēršas ieslodzījuma vietas administrācijā, tā par šo faktu nekavējoties elektroniski paziņo centram. Ja nepieciešams, persona no jauna reģistrējas pārbaudei saskaņā ar šo noteikumu 22. punktu.

(MK 24.01.2023. noteikumu Nr. 36 redakcijā)

VI1. Valsts nodeva, atbrīvojumi un samaksas kārtība par valsts valodas prasmes pārbaudi

(Nodaļa MK 24.01.2023. noteikumu Nr. 36 redakcijā)

28.1 Persona, kura nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis, par pārbaudi maksā valsts nodevu.

(MK 24.01.2023. noteikumu Nr. 36 redakcijā)

28.2 No valsts nodevas tiek atbrīvota persona, kurai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss. Persona, ierodoties uz pārbaudi, uzrāda pārbaudes norises vadītājam derīgu dokumentu, kas apliecina minēto statusu. 

(MK 24.01.2023. noteikumu Nr. 36 redakcijā)

28.3 Valsts nodevas apmērs ir 52 euro, un to ieskaita valsts pamatbudžetā. Valsts nodevu administrē centrs.

(MK 24.01.2023. noteikumu Nr. 36 redakcijā)

28.4 Valsts nodevu persona maksā ne vēlāk kā septiņas darbdienas pirms konkrētās pārbaudes.

(MK 24.01.2023. noteikumu Nr. 36 redakcijā)

28.5 Valsts nodevas maksājumu valsts budžetā persona veic, izmantojot šādus maksājumu pakalpojumu veidus:

28.51. ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

28.52. centrā ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā (ja centrs vai starpniekinstitūcija to tehniski nodrošina).

(MK 24.01.2023. noteikumu Nr. 36 redakcijā)

28.6 Ja persona pirms pārbaudes neuzrāda dokumentu, kas apliecina trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu un norises vadītājs konstatē, ka persona valsts nodevu nav samaksājusi, norises vadītājs neļauj personai kārtot pārbaudi.

(MK 24.01.2023. noteikumu Nr. 36 redakcijā)

28.7 Ja persona nenokārto pārbaudi, valsts nodevu neatmaksā.

(MK 24.01.2023. noteikumu Nr. 36 redakcijā)

28.8 Ja persona neierodas uz pārbaudi norādītajā vietā un laikā un mēneša laikā pēc paredzētās pārbaudes neiesniedz centrā neierašanās iemeslus attaisnojošus dokumentus, valsts nodevu neatmaksā.

(MK 24.01.2023. noteikumu Nr. 36 redakcijā)

28.9 Ja persona ir pārkāpusi šo noteikumu 33. punktā minētos pārbaudes norises noteikumus vai tiek konstatēts, ka persona pārbaudes laikā veikusi prettiesiskas darbības valsts valodas jomā Krimināllikuma izpratnē, valsts nodevu neatmaksā.

(MK 24.01.2023. noteikumu Nr. 36 redakcijā)

VII. Pārbaudes struktūra un saturs, kā arī norises kārtība

29. Pārbaudei ir četras daļas: klausīšanās prasmes, lasītprasmes, rakstītprasmes un runātprasmes daļa. Centrs katram valodas prasmes līmenim un pakāpei izstrādā pārbaudes programmu. Programmā norāda klausīšanās prasmei, lasītprasmei, rakstītprasmei un runātprasmei noteiktās prasības, uzdevumu veidus, katras pārbaudes daļas norises ilgumu, maksimālo punktu skaitu katrā uzdevumā un vērtēšanas kārtību (turpmāk – programma). Programmu apstiprina centra vadītājs, un to publicē centra tīmekļvietnē un informācijas sistēmā.

30. Centrs saskaņā ar programmu izstrādā pārbaudes materiālus. Pārbaudes materiāli ir ierobežotas pieejamības informācija. Personas, kurām saistībā ar darba pienākumiem ir pieeja pārbaudes materiāliem, paraksta apliecinājumu par ierobežotas pieejamības informācijas neizpaušanu.

31. Personai ierodoties pārbaudes telpā, tiek pārbaudīta personas identitāte. Persona pārbaudes norises vadītājam uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu. Pārbaudes norises vadītājs katrai personai izsniedz informācijas sistēmā izveidoto kodu, kas tiek lietots pārbaudes procesā, lai identificētu personas pārbaudījumu rezultātus.

32. Ja persona neierodas uz pārbaudi vai nokavē pārbaudes sākumu, uzskata, ka tā konkrēto pārbaudi nav nokārtojusi. Tādā gadījumā pārbaudes norises vadītājs pirms pārbaudes sākuma informācijas sistēmā atzīmē, ka persona nav ieradusies. Persona pārbaudei reģistrējas atkārtoti.

33. Sākot pārbaudi, pārbaudes norises vadītājs iepazīstina personu ar pārbaudes norises noteikumiem:

33.1. pārbaude jākārto patstāvīgi, bez citu personu palīdzības un neizmantojot palīgmateriālus;

33.2. pārbaudē drīkst izmantot tikai komisijas izsniegtos un informācijas sistēmā ievietotos pārbaudes materiālus;

33.3. uz pārbaudes materiāliem norāda šo noteikumu 31. punktā minēto kodu;

33.4. aizliegts traucēt pārbaudes norisi, tostarp citas personas;

33.5. uzdevumu izpildi (turpmāk – sniegums) katrā pārbaudes daļā vērtē tikai tad, ja persona ir kārtojusi visas pārbaudes daļas.

34. Ja persona pārbaudes laikā neievēro pārbaudes norises noteikumus, pārbaudes norises vadītājs sastāda aktu par izdarīto pārkāpumu un izraida personu no pārbaudes telpas. Šādā gadījumā personas sniegumu nevērtē. Pārbaudes norises vadītājs informācijas sistēmā veic ierakstu par pārkāpumu, un persona drīkst atkārtoti kārtot pārbaudi ne agrāk kā pēc sešiem mēnešiem no pārbaudes dienas.

35. Ārkārtas gadījumā (veselības stāvokļa vai fizioloģisku iemeslu dēļ) pārbaudes norises vadītājs var atļaut pārbaudes laikā iziet no pārbaudes telpas vienlaikus tikai vienai personai. Šādā gadījumā pārbaudes norises vadītājs informācijas sistēmā izdara piezīmi par prombūtnes faktu un laiku. Pārbaudes laiku personai nepagarina.

36. Klausīšanās prasmes, lasītprasmes un rakstītprasmes pārbaudes laikā telpā vienlaikus ir ne vairāk par 10 personām. Runātprasmes pārbaude katrai personai notiek individuāli.

37. Persona, izmantojot informācijas sistēmas piešķirto kodu, pirms pārbaudes autentificējas informācijas sistēmā, lai pildītu klausīšanās prasmes un lasītprasmes daļas uzdevumus.

38. Persona informācijas sistēmā pilda klausīšanās un lasīšanas uzdevumus saskaņā ar programmā noteikto laiku.

39. Pēc klausīšanās prasmes un lasītprasmes daļas beigām pārbaudes norises vadītājs personai izsniedz rakstītprasmes uzdevumu lapas. Uz katras lapas persona uzraksta informācijas sistēmas piešķirto kodu. Persona nodod pārbaudes norises vadītājam rakstītprasmes uzdevumu lapas pēc šai daļai programmā paredzētā laika beigām.

40. Pēc klausīšanās prasmes, lasītprasmes un rakstītprasmes daļas izpildes persona atstāj pārbaudes telpu.

41. Ierodoties uz runātprasmes daļu, persona pārbaudes norises vadītājam vai vērtētājam uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu. Ja persona nav ieradusies uz runātprasmes daļu, pārbaudes norises vadītājs pirms runātprasmes sākuma to norāda informācijas sistēmā.

42. Runātprasmes daļa notiek:

42.1. videokonferences veidā. Runātprasmes daļas norisi, autentificējoties informācijas sistēmā, vada un vērtē vērtētāji. Runātprasmes daļa tiek ierakstīta datu nesējā, un pēc tam norises daļas vadītājs to augšupielādē informācijas sistēmā;

42.2. klātienē pārbaudes telpā, kurā ir divi vērtētāji un persona, kas kārto pārbaudi. Runātprasmes daļa tiek ierakstīta datu nesējā, un pēc tam pārbaudes norises vadītājs to augšupielādē informācijas sistēmā.

43. Ja pārbaudes laikā ir radušās tehniskas problēmas, kas ir liegušas personai kārtot kādu pārbaudes daļu, viņa vienojas ar komisijas priekšsēdētāju par atkārtotu pārbaudes laiku un vietu. Ieslodzījuma vietā par atkārtotu pārbaudes laiku ar komisijas priekšsēdētāju vienojas ieslodzītais un ieslodzījuma vietas nodarbinātais.

44. Ja persona pārbaudes laikā atsakās turpināt kārtot kādu pārbaudes daļu, pārbaudes norises vadītājs to norāda informācijas sistēmā. Šādā gadījumā personas sniegumu nevērtē.

VIII. Personas valsts valodas prasmes novērtēšana, pārbaudes rezultātu paziņošana un pārbaudes rezultātu apstrīdēšana

45. Personas valsts valodas prasmi vērtē saskaņā ar programmā noteikto vērtēšanas kārtību.

46. Personas sniegumu klausīšanās prasmē un lasītprasmē centra darbinieks apstrādā informācijas sistēmā un iegūst vērtējumu. Personas sniegumu rakstītprasmē un runātprasmē novērtē vērtētāji, autentificējoties informācijas sistēmā. Runātprasmi var vērtēt pēc pārbaudes norises, izmantojot informācijas sistēmā augšupielādēto runātprasmes daļu. Rakstītprasmes sniegumu vērtē divi neatkarīgi vērtētāji. Ja starpība starp rakstītprasmes pirmo un otro vērtējumu ir lielāka par trim punktiem, konkrēto personas rakstītprasmes sniegumu vērtē trešais neatkarīgais vērtētājs. Rakstītprasmes galīgo vērtējumu iegūst, summējot neatkarīgā vērtētāja vērtējumu ar tam tuvāko pirmo vai otro vērtējumu un no šiem diviem vērtējumiem aprēķinot vidējo punktu skaitu.

(MK 24.01.2023. noteikumu Nr. 36 redakcijā)

47. Pārbaude ir sekmīgi nokārtota, ja personas valsts valodas prasmes vērtējums katrā prasmē (klausīšanās prasmē, lasītprasmē, rakstītprasmē un runātprasmē) nav mazāks par 60 procentiem no maksimālā punktu skaita.

48. Pārbaude ar atvieglojumiem ir sekmīgi nokārtota, ja personas valsts valodas prasmes vērtējums katrā prasmē, ko persona kārtojusi, nav mazāks par 60 procentiem no maksimālā punktu skaita.

49. Pamatojoties uz iegūtajiem vērtējumiem, informācijas sistēma ģenerē lēmumu. Lēmumā norāda:

49.1. personas valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātus (punktos un procentos) katrā prasmē. Ja persona saskaņā ar šo noteikumu 9. punktu ir atbrīvota no kādas prasmes pārbaudes, lēmumā attiecīgi ieraksta "Atbrīvots(-a)";

49.2. valodas prasmes kopējo rezultātu (punktos un procentos), summējot katrā prasmē iegūto vērtējumu, un atbilstošo valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi, ja persona ir nokārtojusi pārbaudi;

49.3. "Nenokārtoja", ja persona nav nokārtojusi pārbaudi.

50. Lēmumu paraksta pārbaudes komisijas priekšsēdētājs.

51. Personai lēmums ir pieejams informācijas sistēmā, sākot ar septīto darbdienu pēc pārbaudes kārtošanas dienas.

52. Persona lēmumu var saņemt Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā vienā no veidiem, kas norādīti iesniegumā saskaņā ar šo noteikumu 23.11. apakšpunktu. Ja pārbaudi kārto ieslodzītais, centrs lēmumu nosūta ieslodzījuma vietas nodarbinātajam elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

53. Persona lēmumu var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot centrā iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 22. punktam. Ja apstrīdēšanas iesniegumu iesniedz papīra formā, persona izmanto centra tīmekļvietnē ievietoto veidlapu.

54. Personas iesniegto apstrīdēšanas iesniegumu izskata centra vadītāja izveidota apelācijas komisija. Apelācijas komisijas sastāvā ir apelācijas komisijas priekšsēdētājs un ne mazāk kā divi centra darbinieki, kas ir attiecīgās jomas speciālisti. Apelācijas komisijas priekšsēdētājs ir centra amatpersona. Apelācijas komisijā neiekļauj personas, kas ir bijušas konkrētās personas pārbaudes komisijā.

55. Apelācijas komisija izskata personas iesniegumu, izvērtē pārbaudē iegūto vērtējumu vai pārbauda apstrīdēšanas iesniegumā norādītos procesa pārkāpumus un pieņem lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Apelācijas komisijas lēmumu persona saņem vienā no veidiem, kas norādīts apstrīdēšanas iesniegumā. Apelācijas komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

56. Ja persona, kurai jau ir valsts valodas prasmes vērtējums, atkārtoti kārto pārbaudi, spēkā ir hronoloģiski pēdējais lēmums par personas valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi. Iepriekšējais lēmums ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja persona kārto augstāka līmeņa un pakāpes pārbaudi, taču nenokārto to.

57. Persona var pieprasīt nosūtīt lēmuma kopiju atkārtoti, izmantojot vienu no šo noteikumu 22. punktā minētajiem veidiem. Lēmuma kopiju sagatavo informācijas sistēmā. Lēmuma kopiju atkārtoti persona var saņemt šo noteikumu 23.11.3. apakšpunktā noteiktajā veidā.

(MK 24.01.2023. noteikumu Nr. 36 redakcijā)

IX. Noslēguma jautājumi

58. Atzīt par spēku zaudējušiem:

58.1. Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumus Nr. 733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 110. nr.; 2012, 4., 169. nr.; 2013, 174. nr.; 2014, 6. nr.; 2017, 41. nr.; 2019, 114., 221. nr.; 2020, 123A. nr.; 2021, 77. nr.);

58.2. Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumus Nr. 289 "Noteikumi par valsts nodevu par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 302. nr.; 2013, 228. nr.).

59. Vērtējumu par personas valsts valodas prasmi, kas norādīts šo noteikumu 13. punktā minētajos dokumentos, ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu apliecina ieraksts informācijas sistēmā.

60. Ja valsts valodas prasmes apliecība, kas izsniegta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir nozaudēta, nozagta, iznīcināta vai bojāta, persona, izmantojot e-pakalpojumu portālu www.latvija.lv, var pieprasīt izsniegt izziņu par valsts valodas prasmes rezultātu. Centrs pārbauda informācijas sistēmā datus par valsts valodas prasmes apliecības iegūšanas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Par laikposmu no 1992. gada 1. janvāra līdz 2001. gada 31. janvārim informācijas sistēmā ir uzglabāti ieraksti, kas veikti, pamatojoties uz valodas prasmes pārbaudes jeb valsts valodas atestācijas protokoliem, ko centrs, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu Nr. 2.2.1.1/19/I/001 "Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide", ir saņēmis no Valsts valodas centra. Pamatojoties uz minēto ierakstu informācijas sistēmā, centrs sagatavo izziņu par pārbaudes rezultātu, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un apstiprināta ar laika zīmogu. Izziņu persona var saņemt elektroniska dokumenta formā, izmantojot attiecīgo e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv, vai oficiālajā elektroniskajā adresē, vai papīra formā. Izziņu papīra formā nosūta personai ierakstītā vēstulē pa pastu, kas ir maksas pakalpojums saskaņā ar centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

(MK 24.01.2023. noteikumu Nr. 36 redakcijā)

61. Laikposmā no 1992. gada 1. janvāra līdz 2001. gada 31. janvārim izsniegtās valsts valodas prasmes apliecības ir derīgas tikai amata un profesionālo pienākumu veikšanai, un, ja apliecība personai nepieciešama tikai šādam mērķim, valsts valodas prasmi atkārtoti nepārbauda, izņemot gadījumus, ja Valsts valodas centrs ir konstatējis, ka izglītības iestādes vadītāja vai pedagoga valsts valodas zināšanas neatbilst valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei, kāda nepieciešama viņa profesionālo un amata pienākumu veikšanai un kas noteikta šo noteikumu 1. pielikumā.

(MK 24.01.2023. noteikumu Nr. 36 redakcijā)

61.1 Krievijas Federācijas pilsonis, uz kuru attiecas Imigrācijas likuma pārejas noteikumu 58. punkts, veic šādas darbības:

61.11. reģistrējas pārbaudei no 2023. gada 1. februāra līdz 24. martam, iesniedzot centrā iesniegumu vienā no šādiem veidiem:

61.11.1. elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, izmantojot centra tīmekļvietnē ievietoto veidlapu vai e-adreses ziņojumā pieejamo centra veidlapu, un nosūta to uz centra oficiālo elektronisko adresi;

61.11.2. personīgi, savu ierašanos centrā piesakot telefoniski pa centra tīmekļvietnē norādītajiem tālruņa numuriem. Ierodoties centrā, persona uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu;

61.11.3. nosūtot to vēstulē pa pastu (pasta zīmogs ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms 2023. gada 24. marta), izmantojot centra tīmekļvietnē ievietoto veidlapu;

61.12. iesniegumā norāda šo noteikumu 23. punktā minētās ziņas, izņemot šo noteikumu 23.9. apakšpunktā prasīto pārbaudes laiku. Centrs informāciju par konkrētās pārbaudes vietu un laiku paziņo tīmekļvietnē līdz 2023. gada 1. aprīlim;

61.13. kārto pārbaudi laikposmā no 2023. gada 11. aprīļa līdz 31. maijam atbilstoši centra norādītajam konkrētajam pārbaudes laikam un vietai;

61.14. (svītrots ar MK 23.05.2023. noteikumiem Nr. 254);

61.15. ja nav reģistrējies pārbaudei līdz 2023. gada 24. martam, reģistrējas pārbaudei no 2023. gada 1. jūnija līdz 30. jūnijam atbilstoši šo noteikumu 22.2. un 22.5. apakšpunktā noteiktajai kārtībai, iesniegumā norādot šo noteikumu 23. punktā minētās ziņas, izņemot šo noteikumu 23.9. apakšpunktā prasīto pārbaudes laiku, un pārbaudi kārto no 2023. gada 1. jūlija līdz 13. augustam. Centrs informāciju par konkrētās pārbaudes vietu un laiku paziņo personai saziņas veidā, kuru persona norādījusi iesniegumā;

61.16. atkārtotai pārbaudei reģistrējas no 2023. gada 1. augusta līdz 31. augustam atbilstoši šo noteikumu 22.2. un 22.5. apakšpunktā noteiktajai kārtībai, iesniegumā norādot  šo noteikumu 23. punktā minētās ziņas, izņemot šo noteikumu 23.9. apakšpunktā prasīto pārbaudes laiku, un pārbaudi kārto no 2023. gada 4. septembra līdz 30. novembrim. Centrs informāciju par konkrētās pārbaudes vietu un laiku paziņo personai saziņas veidā, kuru persona norādījusi iesniegumā.

(MK 24.01.2023. noteikumu Nr. 36 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.05.2023. noteikumiem Nr. 254)

61.2 Valsts nodevu nemaksā persona, kas atbilst Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteiktajam Ukrainas civiliedzīvotāja statusam.

(MK 24.01.2023. noteikumu Nr. 36 redakcijā)

61.3 Līdz 2024. gada 1. janvārim netiek piemērota:

61.31. šo noteikumu 22.1. un 22.4. apakšpunktā minētā prasība par iesnieguma iesniegšanas veidiem un attiecīgi šo noteikumu 53. punktā minētā prasība par apstrīdēšanas iesnieguma iesniegšanas veidiem, kā arī šo noteikumu 57. punktā minētā prasība par veidu, kādā persona pieprasa atkārtoti nosūtīt lēmuma kopiju;

61.32. šo noteikumu 23.11.1. apakšpunktā un 52. punktā minētā prasība par lēmuma saņemšanas veidu;

61.33. šo noteikumu 28. punktā minētā prasība par attiecīgā e-pakalpojuma izmantošanu portālā www.latvija.lv, lai atteiktos no pārbaudes kārtošanas;

61.34. šo noteikumu 51. punktā minētā prasība par lēmuma pieejamību informācijas sistēmā;

61.35. šo noteikumu 60. punktā minētā prasība, kas paredz e-pakalpojuma izmantošanu portālā www.latvija.lv.

(MK 24.01.2023. noteikumu Nr. 36 redakcijā)

62. Noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministra pienākumu izpildītājs ‒
satiksmes ministrs T. Linkaits
1. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 8. marta
noteikumiem Nr. 157
Profesiju grupai (profesijai) nepieciešamais valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe

Profesiju grupām (arodiem, amatiem, specialitātēm) nepieciešamais valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe noteikta, izmantojot Profesiju klasifikatorā1 minēto profesiju (arodu, amatu, specialitāšu) raksturojumu un ņemot vērā profesionālo pienākumu pildīšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu personām, kas minētas Valsts valodas likuma 6. panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā.

Profesiju grupas trīsciparu vai sešciparu kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram

Profesiju grupas (vai profesijas) nosaukums

Valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe

011VIRSNIEKI

C1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

0110 01

ĢENERĀLLEITNANTS/VICEADMIRĀLIS
(Jūras spēkos)

C2

0110 02

ĢENERĀLMAJORS/KONTRADMIRĀLIS
(Jūras spēkos)

0110 03

Brigādes ĢENERĀLIS/Flotiles ADMIRĀLIS
(Jūras spēkos)

0110 04

PULKVEDIS/Jūras KAPTEINIS (Jūras spēkos)

0110 05

PULKVEŽLEITNANTS/KOMANDKAPTEINIS
(Jūras spēkos)
021INSTRUKTORI

B2

031KAREIVJI UN ZEMESSARGI

B1

111LIKUMDEVĒJI, AMATPERSONAS UN VADĪTĀJI2

C2

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

1111 29

Pašvaldības domes DEPUTĀTS

C1

1114 01

Biedrības vai nodibinājuma VADĪTĀJS/PREZIDENTS/
VICEPREZIDENTS/ĢENERĀLDIREKTORS/
ĢENERĀLSEKRETĀRS/PRIEKŠSĒDĒTĀJS/
IZPILDDIREKTORS

C1

1114 02

Biedrības vai nodibinājuma VADĪTĀJA VIETNIEKS/
PREZIDENTA VIETNIEKS/
VICEPREZIDENTA VIETNIEKS/
ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS/
ĢENERĀLSEKRETĀRA VIETNIEKS/PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS/IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS

1114 03

Biedrības vai nodibinājuma valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1114 04

Biedrības vai nodibinājuma valdes LOCEKLIS

1114 05

Arodbiedrības VADĪTĀJS/PREZIDENTS/PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1114 06

Arodbiedrības VADĪTĀJA VIETNIEKS/
VICEPREZIDENTS/PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

1114 07

Arodorganizācijas VADĪTĀJS/PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1114 08

Politiskās partijas VADĪTĀJS/PREZIDENTS/
PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ĢENERĀLSEKRETĀRS

1114 09

Arodorganizācijas VADĪTĀJA VIETNIEKS/
PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS
112RĪKOTĀJDIREKTORI UN UZŅĒMUMU VADĪTĀJI

C1

121KOMERCPAKALPOJUMU UN ADMINISTRATĪVIE VADĪTĀJI

C1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

1213 05

Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā)

C2

1213 06

Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/
DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)

1213 15

Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS (nodokļu administrēšanas un muitas jomā)

1213 16

Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/
DIREKTORA VIETNIEKS (nodokļu administrēšanas un muitas jomā)

1213 19

Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/PRIEKŠNIEKS (tiesu varas jomā)

1213 23

Pašvaldības pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/PRIEKŠNIEKS
122TIRDZNIECĪBAS, TIRGVEDĪBAS UN ATTĪSTĪBAS JOMAS VADĪTĀJI

C1

131LAUKSAIMNIECĪBAS, MEŽSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS RAŽOŠANAS VADĪTĀJI

C1

132APSTRĀDES UN IEGUVES RŪPNIECĪBAS, BŪVNIECĪBAS UN LOĢISTIKAS JOMAS VADĪTĀJI

C1

133INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU JOMAS VADĪTĀJI

C1

134SPECIALIZĒTO PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJI

C1

1345 23

Katedras VADĪTĀJS3

1349 12

Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/PRIEKŠNIEKS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)

C2

1349 13

Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/
PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)

1349 17

Galvenais INSPEKTORS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)
141VIESMĪLĪBAS UN ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJI

C1

142MAZUMTIRDZNIECĪBAS UN VAIRUMTIRDZNIECĪBAS JOMAS VADĪTĀJI

C1

143CITU PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJI

C1

211ZINĀTNIEKI, FIZIKAS UN ZEMES ZINĀTŅU VECĀKIE SPECIĀLISTI

C1

212MATEMĀTIĶI, AKTUĀRI UN STATISTIĶI

C1

213DABAS ZINĀTŅU VECĀKIE SPECIĀLISTI

C1

214INŽENIERI (IZŅEMOT ELEKTROTEHNOLOĢIJU INŽENIERUS)

C1

215ELEKTROTEHNOLOĢIJU INŽENIERI

C1

216ARHITEKTI, PLĀNOTĀJI, ĢEODĒZIJAS UN KARTOGRĀFIJAS INŽENIERI, MĒRNIEKI UN DIZAINERI

C1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

2166 02

Interjera DIZAINERS

B1

2166 03

Grafikas DIZAINERS

2166 04

Mājaslapu DIZAINERS

2166 05

DATORGRAFIĶIS
221ĀRSTI

C1

222MEDICĪNAS MĀSAS UN VECMĀTES PROFESIJAS VECĀKIE SPECIĀLISTI

C1

223ALTERNATĪVĀS UN PAPILDINOŠĀS MEDICĪNAS VECĀKIE SPECIĀLISTI

C1

224ĀRSTU PALĪGI

C1

225VETERINĀRĀRSTI

C1

226CITI VESELĪBAS APRŪPES JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI

C1

231UNIVERSITĀŠU UN CITU AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU AKADĒMISKAIS PERSONĀLS

C1

2310 01

ASISTENTS (izglītības jomā)3

2310 02

DOCENTS3

2310 03

LEKTORS3

2310 04

PROFESORS3

2310 05

Asociētais PROFESORS3
232PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGI

C1

233VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGI

C1

234PAMATIZGLĪTĪBAS UN PIRMSSKOLAS PEDAGOGI

C1

235CITI IZGLĪTĪBAS JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI

C1

241FINANŠU VECĀKIE SPECIĀLISTI

C1

242PĀRVALDES (ADMINISTRĀCIJAS) VECĀKIE SPECIĀLISTI

C1

243TIRDZNIECĪBAS, TIRGVEDĪBAS UN SABIEDRISKO ATTIECĪBU VECĀKIE SPECIĀLISTI

C1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas: 

2432 03

Ministru PREZIDENTA preses SEKRETĀRS

C2

2432 04

Ministru PREZIDENTA BIEDRA preses SEKRETĀRS

2432 05

Ministru kabineta preses SEKRETĀRS

2432 06

MINISTRA preses SEKRETĀRS

2434 01

Komercdarbības SPECIĀLISTS (informātikas jomā)

B2

251PROGRAMMĒTĀJI UN LIETOJUMPROGRAMMU VEIDOTĀJI UN ANALĪTIĶI

C1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

2513 01

Skaitļotāju/sakaru/komunikāciju ANALĪTIĶIS

B2

2513 04

Datorspēļu izstrādes ORGANIZATORS
252DATUBĀZU UN TĪKLU VECĀKIE SPECIĀLISTI

B2

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

2523 01

Skaitļotāju/sistēmu INŽENIERIS

C1

2523 02

Vecākais datortīkla ADMINISTRATORS

2529 01

Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu VADĪTĀJS

2529 02

Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu VADĪTĀJS

2529 03

Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu KONSULTANTS

2529 04

Interneta portāla REDAKTORS

2529 07

Informācijas sistēmas drošības PĀRVALDNIEKS

2529 08

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas SPECIĀLISTS
261JURIDISKO LIETU VECĀKIE SPECIĀLISTI

C2

262BIBLIOTEKĀRI, ARHĪVISTI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI

C1

263SOCIĀLO UN RELIĢISKO LIETU VECĀKIE SPECIĀLISTI

C1

264RAKSTNIEKI, ŽURNĀLISTI UN LINGVISTI

C1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

2642 03

KOREKTORS4

C2

2642 05

REDAKTORS4

2642 06

Galvenais REDAKTORS4

2642 08

Literārais REDAKTORS4
265RADOŠO UN IZPILDĪTĀJMĀKSLU MĀKSLINIEKI

C1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

2652 05

Instrumentu MŪZIĶIS

B1

2652 06

Pūšaminstrumentu MŪZIĶIS

2652 07

Sitaminstrumentu MŪZIĶIS

2652 08

Stīginstrumentu MŪZIĶIS

2652 09

Taustiņinstrumentu MŪZIĶIS

2652 10

SOLISTS

2652 11

Operas VOKĀLISTS

2652 15

Kora DZIEDĀTĀJS

2652 19

MŪZIĶIS

2652 20

DZIEDĀTĀJS

2652 26

VOKĀLISTS

2653 01

Baleta SOLISTS

2653 02

DEJOTĀJS

2653 03

HOREOGRĀFS

2653 04

BaletDEJOTĀJS

2653 08

Deju kolektīvu, kopu un naktsklubu DEJOTĀJS

2656 01

Televīzijas DIKTORS5

C2

2656 02

Radio DIKTORS5

2659 01

Cirka AKROBĀTS

A2

2659 02

Cirka izrādes VADĪTĀJS

2659 03

Striptīza MĀKSLINIEKS

2659 04

KLAUNS

2659 05

KOMIĶIS

2659 07

ILUZIONISTS (burvju mākslinieks)

2659 09

ŽONGLIERIS

2659 12

Leļļu MEISTARS

2659 13

DRESĒTĀJS

2659 14

VēderRUNĀTĀJS

2659 15

Cirka VINGROTĀJS

2659 16

Cirka ATLĒTS

2659 17

EKVILIBRISTS
311FIZIKAS UN INŽENIERZINĀTŅU SPECIĀLISTI

B2

312IEGUVES, APSTRĀDES RŪPNIECĪBAS UN BŪVNIECĪBAS UZRAUGI

B2

313TEHNOLOĢISKO PROCESU KONTROLES SPECIĀLISTI

A2

314DABAS ZINĀTŅU UN TĀM RADNIECĪGU ZINĀTŅU SPECIĀLISTI

B2

315KUĢU UN GAISA KUĢU VADĪTĀJI UN TEHNISKIE SPECIĀLISTI

C1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

3151 01

Vecākais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku

B2

3151 02

Otrais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku

3151 03

Vecākais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku

3151 04

Otrais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku

3151 05

Vecākais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

3151 06

Otrais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

3151 07

Sardzes MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku

3151 08

MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 750 kW

3151 09

Vecākais MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

3151 10

Vecākais MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 1000 kW

3151 11

MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

3151 12

MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 1000 kW

3151 13

Vecākais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

3151 14

Otrais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

3151 15

Sardzes MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem

3151 16

MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 750 kW

3151 18

Kuģa elektroMEHĀNIĶIS

3151 23

Kuģu INSTRUKTORS

3151 24

Sardzes MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

3152 22

Kuģa KAPTEINIS (iekšlietu jomā)

C2

321MEDICĪNAS UN FARMĀCIJAS SPECIĀLISTI

B2

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

3211 01

RADIOLOGA ASISTENTS

B1

3211 02

Elektrokardiogrāfijas OPERATORS

3211 03

Elektroencefalogrāfijas OPERATORS

3211 04

Rentgenstaru iekārtas OPERATORS

3213 01

FARMACEITA asistents

C1

322MEDICĪNAS MĀSAS PROFESIJAS SPECIĀLISTI

C1

323ALTERNATĪVĀS UN PAPILDINOŠĀS MEDICĪNAS SPECIĀLISTI

B2

324VETERINĀRFELDŠERI UN VETERINĀRĀRSTU ASISTENTI

B2

325CITI VESELĪBAS APRŪPES JOMAS SPECIĀLISTI

B2

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

3254 01

OPTIĶIS

C1

3254 02

OPTOMETRISTA ASISTENTS

3257 01

Valsts darba INSPEKTORS

3257 02

Darba INSPEKTORS

3257 03

Vides aizsardzības INSPEKTORS

3257 06

Higiēnas ĀRSTA PALĪGS

3257 07

ĀRSTA EPIDEMIOLOGA PALĪGS

3258 01

Neatliekamās medicīnas ĀRSTA PALĪGS/FELDŠERIS

3259 01

ORTOĒPISTS

3259 03

ORTOOPTIĶIS

3259 04

Skaistumkopšanas SPECIĀLISTS (kosmetoloģijas jomā)
331FINANŠU UN MATEMĀTIKAS SPECIĀLISTI

C1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

3313 01

GRĀMATVEDIS (ceturtā līmeņa kvalifikācija)

B2

3313 02

Valūtas darījumu GRĀMATVEDIS

3313 03

Vērtspapīru GRĀMATVEDIS

3313 04

Valūtas operāciju GRĀMATVEDIS

3313 07

Finanšu SPECIĀLISTS

3313 08

GRĀMATVEDIS KONSULTANTS

3313 09

Finanšu DARBINIEKS

3313 10

Materiālu uzskaites GRĀMATVEDIS

3313 11

Tirgus operāciju un maksājumu SPECIĀLISTS

3314 01

STATISTIĶA PALĪGS

3314 02

GRĀMATVEŽA PALĪGS

3314 04

AKTUĀRA ASISTENTS
332TIRDZNIECĪBAS UN IEPIRKUMU AĢENTI UN STARPNIEKI

C1

333KOMERCPAKALPOJUMU SPECIĀLISTI

C1

334ADMINISTRATĪVIE UN SPECIALIZĒTIE SEKRETĀRI

C1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

3343 34

PRIEKŠNIEKA PALĪGS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)

C2

3343 35

Ieslodzījuma vietas PRIEKŠNIEKA dežurējošais PALĪGS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)
335VALSTS VARAS ĪSTENOŠANAS SPECIĀLISTI

C1

341JURIDISKO, SOCIĀLO UN RELIĢIJAS LIETU SPECIĀLISTI

C1

Izņemot šādu profesiju grupā iekļauto profesiju:

3412 06

Bāriņtiesas LOCEKLIS

C2

342SPORTA UN FIZISKĀS SAGATAVOTĪBAS SPECIĀLISTI

C1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

3421 01

ATLĒTS

B1

3421 02

Sacīkšu BRAUCĒJS

3421 03

ŽOKEJS

3421 04

Profesionāls SPORTISTS

3421 05

ALPĪNISTS
343MĀKSLAS, KULTŪRAS UN KULINĀRIJAS SPECIĀLISTI

C1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

3431 01

MikroFOTOGRĀFS

B1

3431 02

Mākslas FOTOGRĀFS
351INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU DARBĪBAS UN LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTI

B2

352TELESAKARU UN RADIOSAKARU IEKĀRTU SPECIĀLISTI

B1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

3522 01

Telesakaru/telekomunikāciju TEHNIĶIS

B2

3522 03

Radara telesakaru/telekomunikāciju/elektronikas TEHNIĶIS

3522 04

Signālsistēmu telesakaru/telekomunikāciju/elektronikas TEHNIĶIS

3522 05

Telesakaru/telekomunikāciju SPECIĀLISTS

3522 06

Tālsakaru OPERATORS
411IESTĀŽU KALPOTĀJI

C1

412SEKRETĀRI

C1

413KANCELEJAS TEHNIKAS OPERATORI

B2

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

4131 02

STENOGRĀFS

C2

4131 08

Tehniskais un datu apstrādes OPERATORS

C1

4131 09

Audioierakstu atšifrēšanas OPERATORS
421KASIERI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI

B1

422KLIENTU INFORMĒTĀJI

B1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

4221 01

Ceļojumu KONSULTANTS

C1

4221 02

Ceļojumu ORGANIZATORS

4221 03

Tūrisma informācijas KONSULTANTS

4221 04

Ceļojumu AĢENTS

4221 05

Lauku tūrisma SPECIĀLISTS

4221 06

Ekotūrisma SPECIĀLISTS

4222 01

PASZINIS

C2

4222 07

Klientu apkalpošanas SPECIĀLISTS

C1

4222 08

Transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas INSPEKTORS

C2

4222 09

Telefonbankas OPERATORS

4224 01

Viesu uzņemšanas ORGANIZATORS

B2

4224 02

Viesnīcas ADMINISTRATORS

4224 03

Viesnīcas klientu REĢISTRATORS

4224 04

Viesu uzņemšanas dienesta SPECIĀLISTS

4224 05

Viesnīcu pakalpojumu SPECIĀLISTS

4227 01

INTERVĒTĀJS
431UZSKAITES DARBINIEKI

B2

4311 01

GRĀMATVEDIS (trešā līmeņa kvalifikācija)6
Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

4311 02

KASIERIS

B1

4311 03

Grāmatvedības UZSKAITVEDIS

4311 04

Pašizmaksas RĒĶINĀTĀJS

4311 06

Nodokļu/nodevu ADMINISTRATORS

4311 07

RĒĶINVEDIS

4311 08

TĀMĒTĀJS

4311 10

Kontu OPERATORS

4311 09

INVENTARIZATORS

A2

432MATERIĀLO VĒRTĪBU UN TRANSPORTA DARBĪBAS UZSKAITES DARBINIEKI

B1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

4323 09

Transportlīdzekļu PIEŅĒMĒJS

A2

4323 10

Kravas PIEŅĒMĒJS NOSŪTĪTĀJS

4323 11

Ātrummērīšanas lenšu NOLASĪTĀJS

4323 27

Videonovērošanas OPERATORS

4323 28

Kravas pārkraušanas darbu ORGANIZATORS ostā

4323 29

TĀLMANIS

4323 30

Kuģu AĢENTS

4323 31

BRIGADIERIS (ostas pakalpojumu jomā)

4323 34

Līnijas dzelzceļa stacijas DEŽURANTS

4323 01

Transporta DISPEČERS

B2

4323 02

Galvenais transporta INSPEKTORS

4323 03

Transporta INSPEKTORS

4323 04

Transporta KONTROLIERIS

4323 05

Transporta biroja PĀRVALDNIEKS

4323 06

Dzelzceļa pārvadājumu un kustības ORGANIZATORS

4323 12

Stacijas DEŽURANTS

4323 14

Līnijas dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKS

4323 23

Dzelzceļa DEŽURANTS

4323 24

Dzelzceļa DEŽURANTA PALĪGS

4323 25

Pasažieru vilciena KONTROLIERIS (revidents)

4323 32

Ostas UZRAUGS

4323 33

Trases DISPEČERS

4323 35

Lidmašīnu svara un balansa kontroles SPECIĀLISTS

4323 15

Dzelzceļa DISPEČERS

C1

4323 16

Dzelzceļa depo DEŽURANTS

4323 17

Transporta grafika ANALĪTIĶIS

4323 21

Dzelzceļa OPERATORS

4323 26

Transporta PĀRRAUGS

4323 36

Lidlauka DISPEČERS
441CITI KALPOTĀJI

B2

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

4412 01

Pasta NOSŪTĪTĀJS

B1

4412 02

Pasta KURJERS

4412 03

PASTNIEKS

4412 04

Tiesas ZIŅNESIS

4412 05

Pasta ŠĶIROTĀJS

4412 06

Pasta DARBINIEKS

4413 01

Informācijas KODĒTĀJS

4413 02

Informācijas KOREKTORS

4413 03

Dokumentu ZĪMOGOTĀJS

4413 04

Dokumentu ŠĶIROTĀJS

4414 01

RAKSTVEDIS

C1

4415 01

ARHIVĀRS

4415 02

KOPĒTĀJS

A2

4415 03

Jaunākais fondu GLABĀTĀJS (arhīvos)

B1

4415 04

Dokumentu DIGITALIZĒTĀJS

A2

4415 05

Transportlīdzekļu REĢISTRATORA PALĪGS

B1

4415 07

Kopēšanas mašīnu OPERATORS

A2

511CEĻOJUMU PAVADOŅI, KONDUKTORI UN GIDI

B1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

5111 01

Lidostas pasažieru apkalpošanas AĢENTS

B2

5111 02

Ielidošanas servisa AĢENTS

5111 08

Dienesta vagona PAVADONIS

5112 05

Pasažieru vilciena KONDUKTORS (kontrolieris)

B1

5113 01

Tūristu grupas VADĪTĀJS

B2

5113 02

Ekskursiju GIDS

5113 03

Tūrisma GIDS

5113 04

Kultūras tūrisma GIDS

5113 05

Tūristu GIDS
512PAVĀRI

B1

Izņemot šādu profesiju grupā iekļauto profesiju:

5120 01

Vecākais PAVĀRS

B2

513VIESMĪĻI UN BĀRMEŅI

B1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

5131 06

Viesmīlības pakalpojumu SPECIĀLISTS

C1

5132 01

Vecākais BĀRMENIS

B2

514FRIZIERI, SKAISTUMKOPŠANAS DARBINIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI

B1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

5142 11

TETOVĒTĀJS

A2

5142 19

KOSMĒTIĶIS (ārstniecības persona)

C1

515NAMU PĀRZIŅI UN SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJI

B2

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

5153 01

Namu PĀRZINIS

C1

5153 02

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas PĀRZINIS

5153 03

Namu APSAIMNIEKOTĀJS

5153 04

Uzkopšanas darbu MEISTARS

B1

516CITU INDIVIDUĀLO PAKALPOJUMU JOMAS DARBINIEKI

B2

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

5162 01

PAVADONIS

B1

5162 02

ASISTENTS personām ar invaliditāti

5162 04

Sociālais MENTORS

5163 01

BALZAMĒTĀJS

A2

5163 02

IEZĀRKOTĀJS

5163 03

KAPRACIS

5163 04

Apbedīšanas pakalpojumu SPECIĀLISTS

C1

5163 05

Sēru ceremoniju MĀKSLINIEKS (vadītājs)

5164 01

Zirgu TRENERIS

A2

5164 02

Suņu PAVADONIS

5164 03

Zooloģiskā dārza UZRAUGS

5164 04

Zooloģiskā dārza STRĀDNIEKS

5164 05

Dzīvnieku rezervāta UZRAUGS

5164 07

Vivārija dzīvnieku KOPĒJS

5164 08

Suņu un kaķu KOPĒJS

5164 09

KINOLOGS

5164 10

Suņu FRIZIERIS

5169 01

Kluba SAIMNIEKS

B1

5169 02

PAVADONIS (izklaides pasākumu jomā)

5169 03

Deju PARTNERIS
521IELU UN TIRGUS PĀRDEVĒJI

B1

522VEIKALU PĀRDEVĒJI

B1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

5222 01

VECĀKAIS PĀRDEVĒJS

B2

5222 02

Mazumtirdzniecības veikala VADĪTĀJS

C1

5222 03

Mazumtirdzniecības veikala VADĪTĀJA VIETNIEKS

B2

523KASIERI UN BIĻEŠU PĀRDEVĒJI

B1

524CITI TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI

B1

531BĒRNU PIESKATĪTĀJI UN SKOLOTĀJU PALĪGI

B2

Izņemot šādu profesiju grupā iekļauto profesiju:

5312 01

SKOLOTĀJA PALĪGS

C1

532INDIVIDUĀLĀS APRŪPES DARBINIEKI

B1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

5329 01

FARMACEITA PALĪGS

B2

5329 02

Sterilizācijas tehniskais DARBINIEKS
541APSARDZES PAKALPOJUMU JOMAS DARBINIEKI

B2

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

5413 01

Vecākais INSPEKTORS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)

C2

5413 02

Ieslodzījuma vietas vecākais INSPEKTORS

5413 03

INSPEKTORS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)

5413 04

Ieslodzījuma vietas INSPEKTORS

5413 08

Ieslodzījuma vietas UZRAUGS

B1

5413 10

Ieslodzījuma vietas APSARGS

5414 18

MIESASSARGS

B1

5414 23

INKASENTS
611KULTŪRAUGU AUDZĒTĀJI

A1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

6113 01

DĀRZNIEKS

A2

6113 02

Dārzniecības LAUKKOPIS

6113 03

Parka DĀRZNIEKS

6113 04

Siltumnīcas DĀRZNIEKS

6113 05

Sēklu audzēšanas DĀRZNIEKS

6113 06

Puķu AUDZĒTĀJS

6113 07

Sēņu AUDZĒTĀJS

6113 08

DĀRZKOPIS (stādu audzētājs)

6113 09

Apstādījumu KOPĒJS

6113 10

DaiļDĀRZNIEKS

6113 11

KOKKOPIS (arborists)

6113 12

DĀRZKOPIS

6113 13

AUGKOPIS
612LOPKOPJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI

A1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

6123 01

BIŠKOPIS

A2

6123 02

DRAVNIEKS

6129 01

Laboratorijas dzīvnieku AUDZĒTĀJS

6129 03

Savvaļas/kažokādu dzīvnieku KOPĒJS

6129 04

Savvaļas/kažokādu dzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS

6129 08

Dažādu sugu dzīvnieku LOPKOPIS
613JAUKTU LAUKSAIMNIECĪBAS KULTŪRU AUDZĒTĀJI UN LOPKOPJI

A1

621MEŽKOPJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI

A2

622ZIVSAIMNIECĪBAS DARBINIEKI UN MEDNIEKI

A2

633PERSONISKAM PATĒRIŅAM PAREDZĒTU JAUKTU LAUKSAIMNIECĪBAS KULTŪRU AUDZĒTĀJI UN LOPKOPJI

A1

711BŪVNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

A2

712APDARES BŪVDARBU STRĀDNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

A2

713KRĀSOTĀJI, BŪVJU KONSTRUKCIJU TĪRĪTĀJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

A2

721VALCĒTĀJI, SKĀRDNIEKI UN METĀLA KONSTRUKCIJU MONTĒTĀJI, METĀLLĒJĒJI, METINĀTĀJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

A2

722KALĒJI, INSTRUMENTU IZGATAVOTĀJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

A2

723MAŠĪNU MEHĀNIĶI UN REMONTATSLĒDZNIEKI

A2

731AMATNIEKI

A2

732IESPIEDDARBU STRĀDNIEKI

A2

741ELEKTROIEKĀRTU UZSTĀDĪTĀJI UN LABOTĀJI

A2

742ELEKTRONISKO UN TELESAKARU IEKĀRTU MEHĀNIĶI UN LABOTĀJI

A2

751PĀRTIKAS PĀRSTRĀDES STRĀDNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

A2

752KOKAPSTRĀDES STRĀDNIEKI, MĒBEĻU IZGATAVOTĀJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

A2

753APĢĒRBU IZGATAVOTĀJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

A2

754CITI AMATNIEKI UN STRĀDNIEKI

A2

811IEGUVES UN MINERĀLU APSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORI

A2

812METĀLA APSTRĀDES UN METĀLA VIRSMAS APSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORI

A2

813ĶĪMISKO UN FOTOIZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI

A2

814GUMIJAS, PLASTMASAS UN PAPĪRA IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS IEKĀRTU OPERATORI

A2

815TEKSTILA, KAŽOKĀDAS UN ĀDAS IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS IEKĀRTU OPERATORI

A2

816PĀRTIKAS UN LĪDZĪGU PRODUKTU RAŽOŠANAS IEKĀRTU OPERATORI

A2

817KOKSNES APSTRĀDES UN PAPĪRA RAŽOŠANAS IEKĀRTU OPERATORI

A2

818CITU RŪPNIECISKO IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI

A2

821MONTIERI

A2

831VILCES LĪDZEKĻA VADĪTĀJI (MAŠĪNISTI) UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

A2

832TRANSPORTLĪDZEKĻU VADĪTĀJI

A2

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

8322 05

Taksometra VADĪTĀJS

B1

8322 06

Mikroautobusa VADĪTĀJS
833SMAGO KRAVAS AUTOMOBIĻU UN AUTOBUSU VADĪTĀJI

B1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

8332 01

Atkritumvedēja VADĪTĀJS

A2

8332 02

Bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļu VADĪTĀJS

8332 03

Kravas automobiļa VADĪTĀJS

8332 04

Paškrāvēja/automobiļa VADĪTĀJS

8332 05

Vilcējautomobiļa VADĪTĀJS

8332 06

Ielu laistīšanas/automobiļa VADĪTĀJS

8332 07

Ielu kaisīšanas/automobiļa VADĪTĀJS

8332 08

Specializētā/automobiļa VADĪTĀJS

8332 09

Mehāniskā transportlīdzekļa VADĪTĀJS

8332 10

Betona maisītāja/sūkņa VADĪTĀJS

8332 11

Ledus atjaunošanas mašīnas VADĪTĀJS

8332 12

Lidmašīnas servisa iekārtu un lidostas tehnikas OPERATORS
834LAUKSAIMNIECĪBAS, ZEMES DARBU, CELŠANAS UN CITU KRAUŠANAS IEKĀRTU OPERATORI

A2

835KUĢA KOMANDAS UN TĀM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

A2

Izņemot šādu profesiju grupā iekļauto profesiju:

8350 02

Kuģa BOCMANIS (iekšlietu jomā)

C1

911MĀJU, VIESNĪCU UN BIROJU APKOPĒJI UN PALĪGI

A1

912TRANSPORTLĪDZEKĻU, LOGU UN VEĻAS MAZGĀTĀJI UN CITU AR ROKĀM VEICAMU TĪRĪŠANAS DARBU IZPILDĪTĀJI

A1

921LAUKSAIMNIECĪBAS, MEŽSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS STRĀDNIEKI

A1

931RAKTUVJU UN BŪVNIECĪBAS STRĀDNIEKI

A1

932RŪPNIECĪBAS UN CITI STRĀDNIEKI

A1

933TRANSPORTA STRĀDNIEKI UN KRĀVĒJI

A1

941PĀRTIKAS PRODUKTU SAGATAVOŠANAS PALĪGSTRĀDNIEKI

A1

Izņemot šādu profesiju grupā iekļauto profesiju:

9412 01

PAVĀRA PALĪGS

B1

951IELU STRĀDNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

A1

952IELU PĀRDEVĒJI (IZŅEMOT PĀRTIKAS PRECES)

A2

961ATKRITUMU SAVĀCĒJI

A1

962CITI VIENKĀRŠO PROFESIJU STRĀDNIEKI

A1

Piezīmes.

1 Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumi Nr. 264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām".

2 Mazākumtautību kultūras biedrības valdes locekļa valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi saskaņo ar Valsts valodas centru.

3 Prasības neattiecas uz ārvalstniekiem, ja viņi strādā studiju programmās, kurās Augstskolu likuma 56. panta trešajā daļā paredzēti izņēmumi attiecībā uz studiju valodu.

4 C2, ja darbs saistīts ar tekstu sagatavošanu latviešu valodā.

5 C2, ja darbs saistīts ar tekstu lasīšanu latviešu valodā valsts radio un televīzijā.

6 C2, ja strādā iekšlietu jomā.

2. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 8. marta
noteikumiem Nr. 157
Funkcionēšanas ierobežojumi un diagnozes, kuru dēļ tiek noteikti atvieglojumi un atbrīvojums no valsts valodas prasmes pārbaudes

I. Funkcionēšanas ierobežojumi (atbilstoši starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas (SFK) kategorijām)

Nr.
p. k.

SFK kods un apraksts

Funkcionēšanas ierobežojumu pakāpe

Prasmes pārbaude, no kuras persona tiek atbrīvota

1.b110 Apziņas funkcijas
1.1.b1100 Apziņas stāvoklisSmaga un augstākaAtbrīvota pilnībā
1.2.b1101 Apziņas nepārtrauktībaSmaga un augstākaAtbrīvota pilnībā
1.3.b1102 Apziņas kvalitāteSmaga un augstākaAtbrīvota pilnībā
2.b114 Orientēšanās funkcijas
2.1.b1140 Orientēšanās laikāSmaga un augstākaAtbrīvota pilnībā
2.2.b1141 Orientēšanās vietāSmaga un augstākaAtbrīvota pilnībā
2.3.b1142 Orientēšanās personā
2.4.b11420 orientēšanās sevīSmaga un augstākaAtbrīvota pilnībā
2.5.b11421 orientēšanās citosSmaga un augstākaAtbrīvota pilnībā
3.b117 Intelektuālās funkcijasSmaga un augstākaAtbrīvota pilnībā
4.b122 Vispārīgās psihosociālās funkcijasSmaga un augstākaAtbrīvota pilnībā
5.b140 Uzmanības funkcijas
5.1.b1400 Uzmanības noturībaSmaga un augstākaAtbrīvota pilnībā
5.2.b1401 Uzmanības maiņaSmaga un augstākaAtbrīvota pilnībā
5.3.b1440 Īslaicīga atmiņaSmaga un augstākaAtbrīvota pilnībā
5.4.b1441 Ilglaicīga atmiņaSmaga un augstākaAtbrīvota pilnībā
5.5.b1442 Atmiņā esošā atsaukšanaSmaga un augstākaAtbrīvota pilnībā
6.b156 Uztveres funkcijas
6.1.b1560 Dzirdes uztvereMērena un augstākaAtbrīvota no klausīšanās prasmes un runātprasmes pārbaudes
6.2.b1561 Redzes uztvereMērena un augstākaAtbrīvota no lasītprasmes, rakstītprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes
7.b160 Domāšanas funkcijas
7.1.b1600 Domāšanas tempsSmaga un augstākaAtbrīvota pilnībā
7.2.b1601 Domāšanas veidsSmaga un augstākaAtbrīvota pilnībā
7.3.b1602 Domāšanas satursSmaga un augstākaAtbrīvota pilnībā
7.4.b1603 Domāšanas kontroleSmaga un augstākaAtbrīvota pilnībā
8.b164 Augstākā līmeņa kognitīvās funkcijas
8.1.b1640 AbstrahēšanaSmaga un augstākaAtbrīvota pilnībā
8.2.b1641 Organizēšana un plānošanaSmaga un augstākaAtbrīvota pilnībā
8.3.b1642 Laika pārvaldīšanaSmaga un augstākaAtbrīvota pilnībā
8.4.b1643 Kognitīvais elastīgumsSmaga un augstākaAtbrīvota pilnībā
8.5.b1644 Izpratnes spējaSmaga un augstākaAtbrīvota pilnībā
8.6.b1645 SpriestspējaSmaga un augstākaAtbrīvota pilnībā
8.7.b1646 Problēmu risināšanaSmaga un augstākaAtbrīvota pilnībā
9.b167 Ar valodu saistītas garīgās funkcijas
9.1.b1670 Valodas uztvere
9.2.b16700 runātas valodas uztvereMērena un augstākaAtbrīvota no runātprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes
9.3.b16701 rakstītas valodas uztvereMērena un augstākaAtbrīvota no rakstītprasmes, lasītprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes
9.4.b1671 Izteikšanās ar valodas palīdzību
9.5.b16710 izteikšanās ar runātas valodas palīdzībuMērena un augstākaAtbrīvota no runātprasmes pārbaudes
9.6.b16711 izteikšanās ar rakstītas valodas palīdzībuMērena un augstākaAtbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes
9.7.b1672 Integratīvas valodas funkcijasSmaga un augstākaAtbrīvota pilnībā
10.b176 Garīgās funkcijas secīgu sarežģītu kustību veikšanaiMērena un augstākaAtbrīvota pilnībā
11.b210 Redzes funkcijas
11.1.b2100 Redzes asuma funkcijas
11.2.b21002 binokulārās redzes asums tuvumāMērena un augstākaAtbrīvota no rakstītprasmes, lasītprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes
11.3.b21003 monokulārās redzes asums tuvumāMērena un augstākaAtbrīvota no rakstītprasmes, lasītprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes
11.4.b21008 citas precizētas redzes asuma funkcijasMērena un augstākaAtbrīvota no rakstītprasmes, lasītprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes
11.5.b2102 Redzes kvalitāte
11.6.b21022 kontrasta jutībaMērena un augstākaAtbrīvota no rakstītprasmes, lasītprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes
11.7.b21023 redzes attēla kvalitāteMērena un augstākaAtbrīvota no rakstītprasmes, lasītprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes
11.8.b21028 cita precizēta redzes kvalitāteMērena un augstākaAtbrīvota no rakstītprasmes, lasītprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes
12.b215 Acij piegulošo struktūru funkcijas
12.1.b2150 Acs iekšējo muskuļu funkcijasMērena un augstākaAtbrīvota no lasītprasmes pārbaudes
13.b230 Dzirdes funkcijas
13.1.b2300 Skaņas uztvereMērena un augstākaAtbrīvota no runātprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes
13.2.b2304 Runas izšķirtspējaMērena un augstākaAtbrīvota no runātprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes
14.b310 Balss funkcijas
14.1.b3100 Balss veidošanaSmaga un augstākaAtbrīvota no runātprasmes pārbaudes
14.2.b3101 Balss kvalitāteMērena un augstākaAtbrīvota no runātprasmes pārbaudes
14.3.b320 Artikulācijas funkcijasMērena un augstākaAtbrīvota no runātprasmes pārbaudes
15.b330 Runas plūduma un ritma funkcijas
15.1.b3300 Runas plūdumsMērena un augstākaAtbrīvota no runātprasmes pārbaudes
15.2.b3301 Runas ritmsMērena un augstākaAtbrīvota no runātprasmes pārbaudes
15.3.b3302 Runas ātrumsMērena un augstākaAtbrīvota no runātprasmes pārbaudes
16.b410 Sirds funkcijas
16.1.b4100 Sirdsdarbības frekvenceSmaga un augstākaAtbrīvota pilnībā
16.2.b4101 Sirdsdarbības ritmsSmaga un augstākaAtbrīvota pilnībā
16.3.b4102 Sirds kambaru kontrakciju spēksSmaga un augstākaAtbrīvota pilnībā
16.4.b4103 Sirds asinsapgādeSmaga un augstākaAtbrīvota pilnībā
17.b420 Asinsspiediena funkcijas
17.1.b4200 Paaugstināts arteriālais asinsspiediensSmaga un augstākaAtbrīvota pilnībā
18.b440 Elpošanas funkcijas
18.1.b4402 Elpošanas dziļumsSmaga un augstākaAtbrīvota no runātprasmes pārbaudes
19.b445 Elpošanas muskuļu funkcijas
19.1.b4450 Krūškurvja elpošanas muskuļu funkcijasSmaga un augstākaAtbrīvota no runātprasmes pārbaudes
19.2.b4451 Diafragmas funkcijasSmaga un augstākaAtbrīvota no runātprasmes pārbaudes
19.3.b460 Ar asinsrites un elpošanas funkcijām saistītas sajūtasSmaga un augstākaAtbrīvota no runātprasmes pārbaudes
20.b710 Locītavu kustību funkcijas
20.1.b7100 Vienas locītavas kustīgums. Vienas locītavas kustību apjoma un viegluma funkcijasSmaga un augstākaAtbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes
20.2.b7101 Vairāku locītavu kustīgums. Vairāk nekā vienas locītavas kustību apjoma un viegluma funkcijasSmaga un augstākaAtbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes
21.b720 Kaulu kustību funkcijas
21.1.b7202 Plaukstpamata kaulu kustīgums. Plaukstpamata kaulu kustību apjoma un viegluma funkcijasSmaga un augstākaAtbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes
22.b730 Muskuļu spēka funkcijas
22.1.b7300 Izolētu muskuļu un muskuļu grupu spēksSmaga un augstākaAtbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes
22.2.b7301 Viena locekļa muskuļu spēksSmaga un augstākaAtbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes
22.3.b7302 Vienas ķermeņa puses muskuļu spēksSmaga un augstākaAtbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes
22.4.b7304 Visu locekļu muskuļu spēksSmaga un augstākaAtbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes
22.5.b7306 Visu ķermeņa muskuļu spēksSmaga un augstākaAtbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes
23.b735 Muskuļu tonusa funkcijas
23.1.b7350 Izolētu muskuļu un muskuļu grupu tonussSmaga un augstākaAtbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes
23.2.b7351 Viena locekļa muskuļu tonussSmaga un augstākaAtbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes
23.3.b7352 Vienas ķermeņa puses muskuļu tonussSmaga un augstākaAtbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes
23.4.b7354 Visu locekļu muskuļu tonussSmaga un augstākaAtbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes
24.b740 Muskuļu izturības funkcijas
24.1.b7400 Atsevišķu muskuļu izturībaSmaga un augstākaAtbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes
24.2.b7401 Muskuļu grupu izturībaSmaga un augstākaAtbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes
24.3.b7402 Visu ķermeņa muskuļu izturībaSmaga un augstākaAtbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes
25.b750 Motorisko refleksu funkcijas
25.1.b7500 Stiepes izraisīts motoriskais reflekssSmaga un augstākaAtbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes
25.2.b7501 Kaitīgu kairinātāju izraisīti refleksiSmaga un augstākaAtbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes
25.3.b7502 Citu eksteroceptīvu kairinātāju izraisīti refleksiSmaga un augstākaAtbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes
26.b760 Patvaļīgo kustību kontroles funkcijas
26.1.b7601 Sarežģītu patvaļīgo kustību kontroleSmaga un augstākaAtbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes
26.2.b7602 Patvaļīgo kustību koordinācijaSmaga un augstākaAtbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes
27.b765 Nepatvaļīgo kustību funkcijas
27.1.b7650 Nepatvaļīgas muskuļu kontrakcijasSmaga un augstākaAtbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes
27.2.b7651 TrīceSmaga un augstākaAtbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes
27.3.b7652 Rauste (tiks) un manierīgumsSmaga un augstākaAtbrīvota no rakstītprasmes un lasītprasmes pārbaudes
27.4.d110 SkatīšanāsSmaga un augstākaAtbrīvota no lasītprasmes un rakstītprasmes pārbaudes
27.5.d115 KlausīšanāsSmaga un augstākaAtbrīvota no runātprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes
27.6.d166 LasīšanaSmaga un augstākaAtbrīvota no lasītprasmes, rakstītprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes
27.7.d170 RakstīšanaSmaga un augstākaAtbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes
28.d210 Atsevišķa uzdevuma izpilde
28.1.d2100 Vienkārša uzdevuma izpildeSmaga un augstākaAtbrīvota pilnībā
29.d240 Stresa pārvarēšana un citas psiholoģiskas vajadzības
29.1.d2400 AtbildībaSmaga un augstākaAtbrīvota pilnībā
30.d310 Mutisku ziņojumu uztvere komunikācijas laikāSmaga un augstākaAtbrīvota no runātprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes
31.d325 Rakstisku ziņojumu uztvere komunikācijas laikāSmaga un augstākaAtbrīvota no rakstītprasmes, lasītprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes
32.d330 RunāšanaSmaga un augstākaAtbrīvota no runātprasmes pārbaudes
33.d345 Rakstīta ziņojuma veidošanaSmaga un augstākaAtbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes
34.d350 Saruna
34.1.d3503 Sarunāšanās ar vienu cilvēkuSmaga un augstākaAtbrīvota no runātprasmes pārbaudes
35.d440 Precīzu plaukstas kustību izmantošana
35.1.d4400 PacelšanaMērena un augstākaAtbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes
35.2.d4401 SatveršanaMērena un augstākaAtbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes
35.3.d4402 ManipulēšanaMērena un augstākaAtbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes

II. Slimību diagnozes (atbilstoši starptautiskās statistisko slimību un veselības problēmu klasifikācijas (SSK) 10. redakcijai), kuru dēļ tiek noteikts atbrīvojums no valsts valodas prasmes pārbaudes

Nr.
p. k.

Kods

Nosaukums

F00–F99Psihiski un uzvedības traucējumi
F00Alcheimera demence (G30–)
1.F00.00Agrīnā Alcheimera demence bez papildu simptomātikas (G30.0+)
2.F00.01Agrīnā Alcheimera demence ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem (G30.0+)
3.F00.02Agrīnā Alcheimera demence ar citu simptomātiku, pārsvarā halucinācijām (G30.0+)
4.F00.03Agrīnā Alcheimera demence ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju (G30.0+)
5.F00.04Agrīnā Alcheimera demence ar citu jauktu simptomātiku (G30.0+)
F01Vaskulāra demence
6.F01.0Vaskulāra demence ar atklātu sākumu
7.F01.00Vaskulāra demence ar akūtu sākumu bez papildu simptomātikas
8.F01.01Vaskulāra demence ar akūtu sākumu, ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem
9.F01.02Vaskulāra demence ar akūtu sākumu, ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju
10.F01.03Vaskulāra demence ar akūtu sākumu, ar citu simptomātiku, pārsvarā halucinācijām
11.F01.04Vaskulāra demence ar akūtu sākumu, ar citu jauktu simptomātiku
F01.1Multiinfarktu demence
12.F01.10Multiinfarktu demence bez papildu simptomātikas
13.F01.11Multiinfarktu demence ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem
14.F01.12Multiinfarktu demence ar citu simptomātiku, pārsvarā halucinācijām
15.F01.13Multiinfarktu demence ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju
16.F01.14Multiinfarktu demence ar citu jauktu simptomātiku
F01.2Subkortikāla vaskulāra demence
17.F01.20Subkortikāla vaskulāra demence bez papildu simptomātikas
18.F01.21Subkortikāla vaskulāra demence ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem
19.F01.22Subkortikāla vaskulāra demence ar citu simptomātiku, pārsvarā halucinācijām
20.F01.23Subkortikāla vaskulāra demence ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju
21.F01.24Subkortikāla vaskulāra demence ar citu jauktu simptomātiku
F01.3Jaukta kortikāla un subkortikāla vaskulāra demence
22.F01.30Jaukta kortikāla un subkortikāla vaskulāra demence bez papildu simptomātikas
23.F01.31Jaukta kortikāla un subkortikāla vaskulāra demence ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem
24.F01.32Jaukta kortikāla un subkortikāla demence ar citu simptomātiku, pārsvarā halucinācijām
25.F01.33Jaukta kortikāla un subkortikāla demence ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju
26.F01.34Jaukta kortikāla un subkortikāla vaskulāra demence ar citu jauktu simptomātiku
F01.8Cita veida vaskulāra demence
27.F01.80Cita veida vaskulāra demence bez papildu simptomātikas
28.F01.81Cita veida vaskulāra demence ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem
29.F01.82Cita veida vaskulāra demence ar citu simptomātiku, pārsvarā halucinācijām
30.F01.83Cita veida vaskulāra demence ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju
31.F01.84Cita veida vaskulāra demence ar citu jauktu simptomātiku
F02Demence citu citur klasificētu slimību dēļ
F02.0Pika demence (G31.0+)
32.F02.00Pika demence (G31.0+) bez papildu simptomātikas
33.F02.01Pika demence (G31.0+) ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem
34.F02.02Pika demence (G31.0+) ar citu simptomātiku, pārsvarā halucinācijām
35.F02.03Pika demence (G31.0+) ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju
36.F02.04Pika demence (G31.0+) ar citu jauktu simptomātiku
F02.1Kreicfelda-Jakoba demence (A81.0+)
37.F02.10Kreicfelda-Jakoba demence bez papildu simptomātikas (A81.0+)
38.F02.11Kreicfelda-Jakoba demence ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem (A81.0+)
39.F02.12Kreicfelda-Jakoba demence ar citu simptomātiku, pārsvarā halucinācijām (A81.0+)
40.F02.13Kreicfelda-Jakoba demence ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju (A81+)
41.F02.14Kreicfelda-Jakoba demence ar citu jauktu simptomātiku (A81.0+)
F02.2Hentingtona demence (G10+)
42.F02.20Hentingtona demence (G10+) bez papildu simptomātikas
43.F02.21Hentingtona demence (G10+) ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem
44.F02.22Hentingtona demence (G10+) ar citu simptomātiku
45.F02.23Hentingtona demence (G10+) ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju
46.F02.24Hentingtona demence (G10+) ar citu jauktu simptomātiku
F02.3Parkinsona demence (G20+)
47.F02.30Parkinsona demence (G20+) bez papildu simptomātikas
48.F02.31Parkinsona demence (G20+) ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem
49.F02.32Parkinsona demence (G20+) ar citu simptomātiku, pārsvarā halucinācijām
50.F02.33Parkinsona demence (G+20+) ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju
51.F02.34Parkinsona demence (G20+) ar citu jauktu simptomātiku
F02.4Demence humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) slimības dēļ (B22.0+)
52.F02.40Demence humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) slimības dēļ (B22.0+) bez papildu simptomātikas
53.F02.41Demence humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) slimības dēļ (B22.0+) ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem
54.F02.42Demence humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) slimības dēļ (B22.0+) ar citu simptomātiku, pārsvarā halucinācijām
55.F02.43Demence humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) slimības dēļ (B22.0+) ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju
56.F02.44Demence humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) slimības dēļ (B22.0+) ar citu jauktu simptomātiku
F02.8Demence citu precizētu citur klasificētu slimību dēļ
57.F02.80Demence citu precizētu citur klasificētu slimību dēļ bez papildu simptomātikas
58.F02.81Demence citu precizētu citur klasificētu slimību dēļ (+) ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem
59.F02.82Demence citu precizētu citur klasificētu slimību dēļ ar citu simptomātiku, pārsvarā halucinācijām
60.F02.83Demence citu precizētu citur klasificētu slimību dēļ ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju
61.F02.84Demence citu precizētu citur klasificētu slimību dēļ ar citu jauktu simptomātiku
62.F02.8+ G40Demence ar epilepsiju
63.F03Neprecizēta demence
64.F04Organisks amnestisks sindroms
65.F06Citi psihiski traucējumi, kas rodas smadzeņu bojājuma disfunkcijas vai somatiskas slimības dēļ
F20Šizofrēnija
F20.0Paranoīda šizofrēnija
66.F20.00Paranoīda šizofrēnija – nepārtraukta
67.F20.01Paranoīda šizofrēnija – epizodiska, ar pieaugošām reziduālām parādībām
68.F20.02Paranoīda šizofrēnija – epizodiska, ar stabilām reziduālām parādībām
69.F20.03Paranoīda šizofrēnija – epizodiska, remitējoša
70.F20.04Paranoīda šizofrēnija – nepilnīga remisija
71.F20.05Paranoīda šizofrēnija – pilnīga remisija
72.F20.08Paranoīda šizofrēnija – cita
73.F20.09Paranoīda šizofrēnija – novērošanas laiks mazāks par vienu gadu
F20.1Hebefrēna šizofrēnija
74.F20.10Hebefrēna šizofrēnija – nepārtraukta
75.F20.11Hebefrēna šizofrēnija – epizodiska, ar pieaugošām reziduālām parādībām
76.F20.12Hebefrēna šizofrēnija – epizodiska, ar stabilām reziduālām parādībām
77.F20.13Hebefrēna šizofrēnija – epizodiska, remitējoša
78.F20.14Hebefrēna šizofrēnija – nepilnīga remisija
79.F20.15Hebefrēna šizofrēnija – pilnīga remisija
80.F20.18Hebefrēna šizofrēnija – cita
81.F20.19Hebefrēna šizofrēnija – novērošanas laiks mazāks par vienu gadu
F20.2Katatona šizofrēnija
82.F20.20Katatona šizofrēnija – nepārtraukta
83.F20.21Katatona šizofrēnija – epizodiska, ar pieaugošām reziduālām parādībām
84.F20.22Katatona šizofrēnija – epizodiska ar stabilām reziduālām parādībām
85.F20.23Katatona šizofrēnija – epizodiska, remitējoša
86.F20.24Katatona šizofrēnija – nepilnīga remisija
87.F20.25Katatona šizofrēnija – pilnīga remisija
88.F20.28Katatona šizofrēnija – cita
89.F20.29Katatona šizofrēnija – novērošanas laiks mazāks par vienu gadu
90.F20.3Nediferencēta šizofrēnija
91.F20.4Postšizofrēniska depresija
92.F20.5Reziduāla šizofrēnija
93.F20.6Vienkārša šizofrēnija
94.F20.8Cita veida šizofrēnija
95.F20.9Neprecizēta šizofrēnija
96.F22Persistējoši murgi
97.F25Šizoafektīvi traucējumi
98.F71Vidēji smaga garīga atpalicība
99.F71.0Uzvedības pārmaiņu nav vai tās ir minimālas
100.F71.1Būtiskas uzvedības pārmaiņas, kas prasa uzmanību vai ārstēšanu
101.F71.8Citas uzvedības pārmaiņas
102.F71.9Bez norādes par uzvedības pārmaiņām
F72Smaga garīga atpalicība
103.F72.0Uzvedības pārmaiņu nav vai tās ir minimālas
104.F72.1Būtiskas uzvedības pārmaiņas, kas prasa uzmanību vai ārstēšanu
105.F72.8Citas uzvedības pārmaiņas
106.F72.9Bez norādes par uzvedības pārmaiņām
F73Dziļa garīga atpalicība
107.F73.0Dziļa garīga atpalicība, uzvedības pārmaiņu nav vai tās ir minimālas
108.F73.1Dziļa garīga atpalicība ar būtiskām uzvedības pārmaiņām, kas prasa uzmanību vai ārstēšanu
109.F73.8Dziļa garīga atpalicība ar citām uzvedības pārmaiņām
3. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 8. marta
noteikumiem Nr. 157
Atzinums par atbrīvojumu no valsts valodas prasmes pārbaudes vai atvieglojumiem pārbaudes kārtošanā veselības stāvokļa dēļ
1. Ārstniecības iestādes nosaukums 
2. Personas vārds, uzvārds 
3. Personas kods

4. Dzīvesvietas adrese 
5. Atzinums par personas veselības stāvokli (vajadzīgo atzīmēt):
5.1. persona pilnībā atbrīvojama no valsts valodas prasmes pārbaudes
(aizpilda fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, psihiatrs vai bērnu psihiatrs)

5.2. persona valsts valodas prasmes pārbaudes kārtošanā atbrīvojama no
(aizpilda fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts):
5.2.1. runātprasmes pārbaudes

5.2.2. lasītprasmes pārbaudes

5.2.3. rakstītprasmes pārbaudes

5.2.4. klausīšanās prasmes pārbaudes

6. Ārsts (vajadzīgo atzīmēt un norādīt):

fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts

psihiatrs

bērnu psihiatrs

  
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

7. Datums (dd.mm.gggg.)*

. . .

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Ja elektroniskais dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs, elektroniskā dokumenta parakstīšanas laiks ir laika zīmoga pievienošanas datums un laiks.
4. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 8. marta
noteikumiem Nr. 157
Valsts valodas prasmes līmeņi

Nr.
p. k.

No 1992. gada 1. janvāra
līdz 2000. gada 31. augustam

No 2000. gada 1. septembra
līdz 2009. gada 1. septembrim

Ar 2009. gada 1. septembri

1.

Pirmā (zemākā) pakāpe

1 A

A1

1 B

A2

2.

Otrā (vidējā) pakāpe

2 A

B1

2 B

B2

3.

Trešā (augstākā) pakāpe

3 A

C1

3 B

C2

5. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 8. marta
noteikumiem Nr. 157

(Pielikums MK 24.01.2023. noteikumu Nr. 36 redakcijā)

Valsts valodas prasmes vērtējums un apzīmējums pamatizglītības dokumentos

Nr.

p. k.

Laikposms

Vērtējums vai apzīmējums pamatizglītības sertifikātāAtbilsme valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei
1.

Ar 2022. gada 1. septembri

Norādīts procentuālais vērtējums

Atbilstība netiek norādīta, jo ir vienāds centralizētais latviešu valodas eksāmens, ko nosaka izglītības jomu regulējošie normatīvie akti

2.

Ar 2011. gada 1. septembri

5–29,99 %

30–49,99 %

50–67,99 %

68–84,99 %

85–94,99 %

95–100 %

A1

A2

B1

B2

C1

C2

3.

No 2009. gada 1. septembra līdz 2011. gada 31. augustam

F

E

D

C

B

A

A1

A2

B1

B2

C1

C2

4.

No 2004. gada 1. jūlija līdz 2009. gada 31. augustam

F

E

D

C

B

A

1A (A1)

1B (A2)

2A (B1)

2B (B2)

3A (C1)

3B (C2)

5.

No 2001. gada jūnija

līdz 2003. gada 1. septembrim

4 balles

5–6 balles

7–8 balles

9–10 balles

1A (A1)

1B (A2)

2A (B1)

2B (B2)

3A (C1)

3B (C2)

6. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 8. marta
noteikumiem Nr. 157
Valsts valodas prasmes vērtējums un apzīmējums vispārējās vidējās izglītības sertifikātā

Nr.
p. k.

Laikposms

Vērtējums vai apzīmējums pamatizglītības sertifikātā

Atbilstība valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei

1.

Ar 2011. gada 1. septembri

Norādīts procentuālais vērtējums

Atbilstība netiek norādīta, jo tiek īstenots viens latviešu valodas standarts, ko nosaka izglītības jomu regulējošie normatīvie akti

2.

No 2009. gada 1. septembra
līdz 2011. gada 31. augustam

F

E

D

C

B

A

A1

A2

B1

B2

C1

C2

3.

No 2009. gada 1. septembra
līdz 2011. gada 31. augustam

F

E

D

C

B

A

A1

A2

B1

B2

C1

C2

4.

No 2001. gada 1. jūlija
līdz 2009. gada 31. augustam

F

E

D

C

B

A

1A (A1)

1B (A2)

2A (B1)

2B (B2)

3A (C1)

3B (C2)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 157Pieņemts: 08.03.2022.Stājas spēkā: 01.01.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 50, 11.03.2022. OP numurs: 2022/50.6
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
330669
{"selected":{"value":"26.05.2023","content":"<font class='s-1'>26.05.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"26.05.2023","iso_value":"2023\/05\/26","content":"<font class='s-1'>26.05.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2023","iso_value":"2023\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2023.-25.05.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-31.01.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
26.05.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"